Last ned - Rissa kirkelige fellesråd

RISSA MENIGHETSRÅD
Referat Juni 2014
Møtedato:
Møtetidspunkt:
Møtested:
Åpning:
Mat:
Frammøtte:
10.06.14
Kl 19.30
Blåheia
Inga
Inga og Anita
Solveig Brørs, Ingun Anita Setter, Ragnar Hermstad, Narve Langmo,
Therese J. Thunem Dybdahl, Ingunn Aarseth Høivik, Inga Fætten,
Rose Ramsø, Helga Marit Myran, Finn Yngvar Benestad og
Elise Maalø Reksen.
Forfall:
Inger Marie Falch Løwø
Saksoversikt:
48/14
49/14
50/14
51/14
52/14
53/14
54/14
55/14
56/14
57/14
58/14
Juli 2014:
Kirkeverter:
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Orienteringssaker
Referatsaker
Evaluering av gudstjenester og andre arrangement siden sist
Søknad om prosjektstøtte fra Jovna Z. Dunfjell til prosjektet
”Gæjhtoe Jupmele! En konsert- og allsangserie”.
Søknad fra P5-Fosen om økonomisk støtte.
Hvordan organiserer vi avviklingen av menighetsrådets rolle i
konfirmantjubileumet på høsten.
Friluftsgudstjeneste 29.6.14.
Instruks for trosopplæringsutvalget i Rissa Kirkelige Fellesråd.
Årsplan høsten 2014.
Eventuelt
20.7. Inger og Rose
August: Narve og Helga Marit
Saker til behandling
Sak
48/14
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Rettelse: Helga Marit Myran skal tilføyes som møtt i referat 13.5.14.
Vedtak:
Møteinnkalling og referat godkjent.
Sak
49/14
Orienteringssaker
 Ett menighetsråd for Rissa kommune – søknad sendt.
Svanhild S. Skrødal har vært sekretær for utvalget for sammenslåing.
Hun har sendt søknaden til Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Det kan ikke gjøres mer med sammenslåing før
søknaden er godkjent. Behandlingstiden er ca. 6 måneder.
Sak
50/14
Referatsaker
 Referat Diakoni- og misjonsutvalg.
Solveig refererte fra referat fra Diakoni- og misjonsutvalg. De hadde
behandlet saker som kirkeskyss, grønn menighet, Tomlingen tur,
misjonsprosjekt og supplering av utvalg.
 Hyggetreff på Tomlingen 11. juni
Hyggetreffet er i tidsrommet 1700 – 1900. Inviterte er
oppfølgingstjenesten. Håper på fint vært. Nødløsning Sunde
misjonshus.
 Undertegning av årsrapporten til Bojerfondet
Solveig refererte årsregnskapet 2013 for Bojerfondet.
Menighetsrådet underskrev årsrapport.
 Referat fra Trosopplæringsutvalget 3.6.14
Refererte til referat som var vedlagt innkallingen til
menighetsrådsmøte.
Sak
51/14
Evaluering av gudstjenestene og andre arrangement siden sist.
 17.5.14 - kl 1030 Rissa Gudstjeneste
Ingunn Aarseth Høivik
Flott gudstjeneste.
Flott preken.
Korps- og kor spilte og sang.

18.5.14 - kl 1100 Rein kirke Høymesse
David Vogel
3 dåpsbarn
For mye fotografering.
Ellers fin.
Sak
52/14

01.06 – kl 1930 Rein kirke Gudstjeneste med internasjonalt preg.
Over 30 stk. møtte
Forholdsvis kort, ca ½ time.
Gikk greit. Lite sang.

08.06.14 1. pinsedag - kl 1100 Rissa kirke Høytidsgudstjeneste
David Vogel
Fin gudstjeneste.
3 dåpsbarn.
Litt lang gudstjeneste.
Flotte salmer, men litt lange.
Søknad om prosjektstøtte fra Jovna Z. Dunfjell til prosjektet
”Gæjhtoe Jupmele! En konsert- og allsangserie”.
Jovna Z. Dunfjell søker om støtte til prosjektet ”Gæjhtoe Jupmele! En konsertog allsangserie”. Det er hans bidrag i forbindelse med den nye salmeboken i
menighetene i Rissa. Han har lyst til å bruke profesjonelle og amatører rundt
om i kommunen, noe som koste penger. Målsetting for tiltaket er:
Økt kjennskap til salmer og særlig de samiske salmer blant menigheten.
Bredere bruk av salmeboka samt å skape et eierforhold mellom bruker og bok.
Rissa kirkelige fellesråd har i møte 22.4.14 videresendt saken til
menighetsrådene i kommunen. Fellesrådet anbefaler at vi gir et beløp etter
fordelingsnøkkelen for menighetsrådene. For Rissa Menighetsråd er den 50 %.
Jovna Z. Dunfjell søker om kr 10 000,- fra Fellesrådet.
Flott tiltak og prosjekt.
Vedtak:
Rissa menighetsråd støtter prosjektet ” Gæjhtoe Jupmele! En konsert- og
allsangserie” med kr 5 000,- som tilsvarer beløpet etter fordelingsnøkkelen for
menighetsrådene.
Enstemmig vedtatt.
Sak
53/14
Søknad fra PF-Fosen om økonomisk støtte.
På grunn av den økonomiske situasjonen i P5-Fosen søker de Rissa
menighetsråd om økonomisk støtte.
Rissa menighetsråd har 10 andeler i P5-Fosen.
P5-Fosen har et underskudd i 2013 på 60 000,-. De søker alle kommunene på
Fosen om støtte. Menighetsrådet er en av de største andelseierne.
Vedtak:
Menighetsrådet ber om et møte med P5-Fosen og årsrapport for 2013.
Ber også om en oversikt over arbeidet framover. Vi ønsker at P5-Fosen
opplyser om aktiviteter i menigheten.
Narve og Ragnar jobber videre med saken. Leder av menighetsrådet tar
førstekontakt med P5-Fosen.
Saken tas opp i menighetsrådet på nytt.
Sak
54/14
Hvordan organiserer vi avviklingen av menighetsrådets rolle i
konfirmantjubileumet på høsten.
Rissa Menighetsråd trekkes ut av konfirmantjubileumet på høsten. Det bør
dannes en komitee som tar seg av arrangementet. Diakoni- og misjonsutvalget
bør også trekkes ut etter hvert.
Konfirmantene må gjøre alt arbeidet selv. Liste over konfirmantene fås på
kirkekontoret. Økonomi holdes utenfor menighetsrådet.
Konfirmantjubileumet bør holdes til en fast dato (nå 1. helg i august).
Diakoni- og misjonsutvalg kaller inn til første møte med informasjon og trekker
seg ut etter første møte. Konfirmantene tar over og gjennomfører jubileumet.
Diakoni- og misjonsutvalg skrever et forslag på tekst til menighetsbladet om
saken. Forslaget legges fram på neste menighetsrådsmøte.
Sak
55/14
Friluftsgudstjeneste 29.6.14.
Prest er vikar Marianne Brekken.
Har sjekket med Hans Henrik Horneman. Greit at vi er der.
Sverre Skalmerås og Anton Kvithyll utfordres til jobben med stoler.
Solveig er ekstra kirkevert.
Kirkekaffe har Rissa Bygdekvinnelag.
Sak
56/14
Instruks for trosopplæringsutvalget i Rissa Kirkelige Fellesråd.
Trosopplæringsutvalget i Rissa hadde møte 3.6.14. Trosopplæringsutvalget
sammen med trosopplærer har utarbeidet en instruks for
Trosopplæringsutvalget i Rissa menighets kirkelige fellesråd.
Forslag til vedtak:
Rissa menighetsråd godkjenner instruksen om den forligger.
Enstemmig vedtatt.
Sak
57/14
Årsplan høsten 2014.
15.6. Kirkeverter
Anita og Finn Yngvar + en av tvillingene til Anita.
3.8. Kirkeverter
Narve og Helga Marit
Sept. Ragnar og Anita
Okt. Inga og Elise
Nov. Solveig og Rose
Des. Finn Yngvar og Inger
Liste over kirkekaffe for jule og august sendes ut denne uka.
Resten av året er ikke helt klar.
31.8. gjerne kirkekaffe blant konfirmantforeldrene.
Rissamartna -14
Kulturutvalget tar saken videre.
Kirkeuka – Innspill
Ingen innspill.
Revidert årsplan følger vedlagt. Merket: sist revidert 10.6.14.
Sak
58/14
Eventuelt
a) Konfirmantkapper
Kappene må merkes før presentasjon av neste års konfirmanter søndag
15.6.14.
Kappene merkes med navn etter høyde.
Liste over konfirmantene hentes hos Ingunn på kirkekontoret.
Anita fra menighetsrådet henter lister. Margot Thomassen og Judith
Hassel spørres om å hjelpe til.