Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse – erfaringer

Kognitiv terapi og
arbeidsdeltakelse –
erfaringer fra praksis
Senter for jobbmestring
Ingeborg Grøholt Kiær, psykolog
Hilde Schei, psykologspesialist og teamleder
Senter for jobbmestring Akershus
Teoretiske rammer
• Senter for jobbmestring tilbyr kognitiv jobbmestring og jobber etter
prinsippene i IPS
– Med kognitiv jobbmestring mener vi terapisamtaler hvor mestring av arbeid er
hovedfokus. Metodikken er basert på kognitiv terapi og prinsippene for individuell
jobbstøtte (IPS);
– IPS-prinsipper;
•
•
•
•
•
•
•
•
Den som ønsker arbeid kan inkluderes
Integrering av arbeid og terapi
Målet er vanlig jobb
Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning
Jobbsøking settes i gang med en gang, og senest innen fire uker
Ubegrenset oppfølging
Jobbsøk skal skje på deltakers interesser og ønsker
Systematisk jobbutvikling
• Mål – tilbakeføring arbeid og mestring av psykisk helse.
Rammene ved Senter for jobbmestring
• Henvisning fra NAV, fastlege og selvhenvisning
• Lettere til moderate psykiske lidelser
• Vurderingssamtale innen 14 dager
– Kartlegging av psykisk helse som arbeidshinder
– Nærhet til jobb, inkludert behov for jobbkonsulent
– Vurdering av evt. eksklusjonskriterier; alvorlig
problematikk, rus mm.
• Terapiforløpet er 5-15 samtaler,
jobbkonsulenttjenesten er ubegrenset i
tid/omfang
To ulike case
• Sosial angst
• Depresjon
Eksempel fra vårt arbeid med
sosial angst
• Kvinne, 24 år, arbeidsledig. Lite arbeidserfaring.
Fullført bachelor innen kunsthistorie, lite nettverk
• Moderat sosial angst som hoveddiagnose,
depressive symptomer som sekundært
• Sterkt frykt for å oppføre seg på en pinlig måte i
telefonsamtaler, i samtaler med ukjente f.eks
intervju. Sterk unngåelse av situasjoner.
Symptomer: hjertebank, skjelvinger, kognitive
symptomer, uro, lavt energinivå, isolerer seg.
Kognitiv jobbmestring
•
De første samtalene
– Anamnese
– Kartlegge jobbstatus/jobbhistorikk
– Avklare behovet for jobbkonsulent
– Lage problemliste med problemene knyttet til arbeidssituasjonen og psykisk helse :
• Hva er hindringene ift jobb?
• I hvilke situasjoner på jobb har du mest angst?
• Hvordan påvirker problemene arbeidsevnen?
– Spørre spesifikt om negative jobbtanker, strategier og holdninger
• Eks på spørsmål: Hva har du gjort for å holde angsten nede når du er på jobb?
• Hva tenker du skal til for at du skal klare å komme i jobb? (eks. Forståelse på
arbeidsplassen, tilrettelegging, hjelp til å takle plagene etc.)
• Hva tenker du at hindrer deg ift å få ny jobb?
– Ressurskartlegging- Eks. hvilke oppgaver liker du og mestrer du, ferdigheter du har hatt
god nytte av?
– Målsetting ift arbeid og sosial angst: Realistiske, konkrete og målbare
Samarbeid med jobbkonsulent
• 1. fellesmøte:
– Fokus:
• Etablere teamet
• Hovedmål: Komme i jobb. Skaffe meg kunnskap om mine
jobbmuligheter
• Delmål: Søke på en jobb innen 4 uker, ta kontakt med referanse
innen 2 uker, ringe butikk for å klage på en telefon innen 1 uke, gå
innom Manpower innen 2 uker, trene 2 ganger i uken, ta initiativ til
kaffe med to venninner.
• Hva er hindringene i jobbsøkerprosessen?
–
–
–
–
Å måtte kontakte potensielle arbeidsgivere per telefon
Sende inn søknader
Intervju
Oppsøke bedrifter
• Tenke jobbrelatert aktivitet innen 4 uker
Angsthierarki
Intervju
Ta telefoner til
arbeidsgivere
Klage i butikk
Ringe offentlige kontorer
Ringe butikker
Ringe veileder eller jobbkonsulent
Midtre del av veiledningsforløpet
•
Psykolog
– Bruke angsthierarkiet som utgangspunkt
for angsttreningen
– Identifisere og endre negative tanker som
forsterker/opprettholder angsten
• «Jeg kommer til å få jernteppe»
• «Jeg vet ikke hva jeg skal si»
• «Jeg kommer til å si noe dumt»
–
Kartlegge og redusere trygghetsstrategier:
• «Jeg vet ikke hva jeg skal si» (unngå
øyekontakt, si minst mulig, planlegge
replikker til samtaler)
• «Jeg kommer til å si noe dumt» (øve
mentalt på setninger, si lite om meg,
snakke fort)
–
Eks: Øvelse- «Trine» skal ha samtale med
to venninner
• Frykter jernteppe, bli tom i hodet,
stokke ordene
• Jobbkonsulent
– Oppdatere CV
– Utforme jobbsøknader
– Gjennomføre ulike
kartlegginger eks:
interessekartlegging WIE
– Se på muligheter i
arbeidsmarkedet
– Rollespill
– Ta telefoner i timen
– Intervjutrening
Midtre del av veiledningsforløpet,
forts.
Psykolog
– Redusere selvfokus ( ”aksept
innover, fokus utover)
– Hjemmeoppgaver
• Eks: Gå innom en butikk for
å spørre om et produkt
• Ta kontakt med en bestemt
bedrift per telefon
• Ringe Opplysningen for å
spørre et telefonnummer
• Spørre en person om veien
Jobbkonsulent
– Tema: Åpenhe t- hvor åpen
skal jeg være om mine
helseplager? Hvordan kan jeg
forklare ”huller” i CVen?
– Hjemmeoppgaver
• Innhente informasjon om en
bedrift
• Ta kontakt med en referanse
• Utforme og sende søknad
• Forberede spørsmål til
intervju
Fellesmøter
• Ca hver 4. uke
• Typisk agenda:
– Status for forrige møte
• Eks: Har sendt inn to søknader, men har ikke klart å
følge opp søknadene per telefon
– Tema: Hvordan jobbe med angsttrening knyttet til
telefonsamtaler?
– Jobbrelaterte mål til neste fellesmøte
Mot avslutning av veiledningen
• Har vi nådd våre mål?
• Repetisjon av psykoedukasjon - hva har vært
nyttig?
• Repetisjon - hva er jobbet med hos
jobbkonsulent? Nyttige erfaringer
• Repetisjon av teknikker - hvilke fungerer for deg?
• Evaluering: Hva har du fått til? Hva sier dette om
deg?
• Tilbakefallsforebygging- tiltak knyttet til det å stå i
jobb over tid
Eksempel fra vårt arbeid
med depresjon
• Kvinne, 50 år, ansatt på kontor. Arbeidsoppgaver innen
regnskap
• Depresjon utløst av stor arbeidsbelastning over tid, samt
endring av arbeidsoppgaver.
• Overbelastning førte til sykemelding, og som medførte at hun
ble tiltakende deprimert
• Var ved oppstart tilbake i 50 % jobb, men oppgav lav
selvfølelse, liten mestring av arbeidsoppgavene og isolerte seg
på kontoret. Opplevde lav gjennomføringsevne og nedsatt
konsentrasjon.
• Isolerte seg hjemme, sov mye og lite aktivitet.
Oppstart ved Senter for jobbmestring
1-2 samtale
Bruk av jobbrelaterte mål
•
•
•
•
• Forventninger
• Mål som vi kan vite når vi har
oppnådd
• Knytte psykiske plager opp
mot jobbmestring
Anamnese
Jobbstatus/historikk
Problemliste
Negative jobbtanker,
strategier og holdninger
• Ressurskartlegging
• Psykoedukasjon
– Eksempler
• Komme tilbake i 100 % jobb
• Delta på lunsj og fredagskaffe
• Tørre å si ja til en krevende
oppgave som jeg er kvalifisert
til
• Kunne påta meg jobb i tråd
med mine kvalifikasjoner
Negative jobbtanker ved depresjon
– Overbevist om sin utilstrekkelighet, mangler håp
– Tanker om:
• Vil aldri fungere i jobb igjen
• Passer ikke i jobben jeg har valgt
• Har aldri fungert godt i jobben (selektive
minner/hukommelse preget av depresjon)
• Leder/kolleger ønsker meg ikke tilbake
• Jeg må holde mine psykiske plager skjult
• Kan ikke være i jobb når jeg ikke fungerer hjemme
• Vil aldri bli som før
Psykoedukasjon om arbeid og
psykisk helse
• Hvordan påvirker depresjonen deg?
• Betydningen av å holde kontakt med
arbeidsplassen
• Betydningen av å lage en plan for tilbakeføring til
arbeid integrert med hjelp fra SJM
• Symptomene kan øke ved overgang til arbeid
• Tap av selvtillit ved fravær av jobb
• Person-situasjon; meg eller jobben?
Kartlegging
Tanker
Atferd/
handlinger
Den
kognitive
diamanten
Kropp
Følelser
Jobbrelaterte hjemmeoppgaver
• Tilpasset deltakerens hindringer for retur til
arbeid
– Hjemmeoppgave mellom hver time
•
•
•
•
•
•
•
•
Innhente informasjon
Ta kontakt med leder
Ta kontakt med kolleger
Øve seg på å be om hjelp
Delta på lunsj – først med en nær kollega
Be på tilbakemelding på en jobb som skal gjøres
Hils på to kolleger når du kommer på jobb
Øve på selvhevdelse ovenfor en kunde
Midtre del av terapi
• Jobbe videre med plan for retur til arbeid
• Bruke kognitive metoder for å overkomme
mentale hindre for tilbakevending, kartlegge
situasjoner, se på alternative tolkninger og tanker
– Skrive ned mestringsopplevelser
– Tørre å ta ansvar – utfordre seg
– Finne frem til sine ressurser (kunnskapsrik, god
fagforståelse, oversikt)
• Bruke situasjoner på jobb som treningsarena
• Konkret problemløsning og tilrettelegging
Mot slutten av terapien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Repetisjon av psykoedukasjon – hva var nyttig?
Repetisjon av teknikker – hva var nyttig?
Gjennomgang og evaluering av plan for tilbakeføring
Hva har du fått til? Hva sier det om deg? Hvilke
egenskaper har du?
Hva er tegn på at det går feil vei?
Hva er strategiene du skal ta i bruk dersom problemene
forsterker seg?
Hvordan kan vi sikre at du ikke glemmer?
Hvem kan være dine allierte?
Tegne opp gammelt og nytt system.