UTVIKLINGSSAMTALE - før samtalen ÅRSTRINN: ______ TERMIN

UTVIKLINGSSAMTALE - før samtalen
ÅRSTRINN: ____________ TERMIN: høst/vår____
Skjema sendes heim og fylles ut av elev og foresatt i samarbeid.
Det tas med til utviklingssamtalen og arkiveres i elevmappa.
Elevens navn:
Foresatt:
Kontaktlærer:
Sted, dato:
INVITASJON:
Det er nå tid for utviklingssamtale. Jeg har derfor gleden av å invitere dere til samtale. De som
skal møte er elev, foresatt og kontaktlærer. Dette skjema skal utfylles og tas med til
utviklingssamtalen. Det blir arkivert i elevmappa. Bruk baksiden om nødvendig.
Tema:
A. Hvordan har du det på skolen?
Vurder disse pkt.:
• I timen:
•
I friminuttet:
•
På gangen:
•
I gymgarderoben:
•
På skolevei:
•
Har du venner?
B. Faglig utvikling
• Hvilke fag liker du godt?
•
Hvorfor liker du disse fagene?
•
Er det noen fag du synes er lette?
•
Er det noen fag / deler av fag du synes
er vanskelig?
Hva bør du spesielt jobbe med videre med
( f.eks. i matte: ganging med flersifrede tall
C. Orden og oppførsel
• Glemmer du lekser
•
Er du presis til timene
•
Har du bøker og utstyr med deg?
•
Har du tilfredsstillende arbeidsinnsats?
•
Forstyrrer du undervisningen med
prat/uro?
•
Er du positiv / i godt humør og har du
pen språkbruk?
•
Følger du skolereglement for bruk av
mobiltlf.bruk/mp3-spillere?
D. Veien videre
• Hva kan du evt. gjøre for å få
skolegangen din bedre, både faglig og
sosialt?
•
Hva kan foresatte evt. gjøre for å få
skolegangen din bedre, både faglig og
sosialt?
•
Hva kan skolen evt. gjøre for å få
skolegangen din bedre, både faglig og
sosialt?
•