Norges Bryteforbund Ting 2013

Norges Bryteforbund
Ting 2013
Lørdag 15.juni kl.: 09:00
Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33
Foto: Marthin Hamlet Nielsen i junior VM, Thailand 2012
1
Innholdsfortegnelse
Saksliste ................................................................................................................................................... 3
Åpning ved presidenten .......................................................................................................................... 4
Godkjenning av de stemmeberettigede .................................................................................................. 5
Tingdelegater........................................................................................................................................... 5
Godkjenning av innkallingen og saksliste ................................................................................................ 8
Godkjenning av forretningsorden ........................................................................................................... 8
Valg av tingets funksjonærer................................................................................................................... 9
Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden ................................................................... 10
Forbundsstyret: ................................................................................................................................. 10
Komiteer og utvalg ............................................................................................................................ 11
Tingvalgte komiteer og utvalg ........................................................................................................... 11
Forbundsstyrets årsberetning ............................................................................................................... 13
Sportslig beretning (deles ut på Tinget) ................................................................................................ 19
Beretning fra Sumokomiteen for årene 2011, 2012 og vår 2013 ......................................................... 19
Beretning fra Håndbak .......................................................................................................................... 20
Beretning sandbryting ........................................................................................................................... 23
NBF’s Dommerkomite Beretning 2011-2013 ........................................................................................ 24
Beretninger fra tingvalgte komiteer ...................................................................................................... 26
Rapport fra Lov- og Appellkomitéen 2011-2013 ............................................................................... 26
NBF’s Domsutvalg Beretning 2011-2013........................................................................................... 26
Kontrollkomiteen (deles ut på Tinget) .............................................................................................. 27
Beretning fra Nordnorsk Brytekomite. .............................................................................................. 27
Langtidsplan (vedlegg 1)........................................................................................................................ 32
Klubbavgift............................................................................................................................................. 32
Tilsetting av revisor ............................................................................................................................... 32
Årsregnskap for 2011 og 2012 (vedlegg 2) ............................................................................................ 32
Langtidsbudsjett (vedlegg 3) ................................................................................................................. 32
Valg ........................................................................................................................................................ 33
Vedlegg: ................................................................................................................................................. 35
Sponsorer .............................................................................................................................................. 36
2
Saksliste
Åpning ved presidenten
Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av saksliste
Valg av Tingets funksjonærer
Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden
Sentralstyrets og utvalgenes beretninger
Årsregnskap 2011 og 2012
Fastsette kontingent
Langtidsbudsjett 2011-2013
Tilsette statsautorisert/registrert revisor
Innkomne forslag og lovendringer
Valg
Avslutning
3
Åpning ved presidenten
Velkommen ved president Tom Holmen
Kjære Tingdelegater
På Tinget i 2011 ble det valgt et helt nytt styre. Beskjeden fra Bryte-Norge var at de ønsket en
offensiv satsning i alle ledd. Satsningen skulle baseres på de mål og strategier som ble lagt i Strategisk
Plan som ble utarbeidet på bakgrunn av ledermøte i 2010.
Jeg kan med trygghet konstatere at vi har lagt bak oss to år med betydelig satsning. Det har også
medført at det er blitt gjort store endringer på mange områder. Vi har opplevd en massiv støtte til
det arbeidet vi har gjort. Selvsagt har ikke alle vært enig med styret i alle saker.
Vi er definitivt ikke i mål på alle områder men vi er på god vei mot våre felles mål.
En grov oppsummering for denne tingperioden vil være at vi har kommet langt med å bygge opp
forbundet sentralt. I det ligger administrasjon, organisering, trenere, informasjon og økonomi. Vi har
ikke kommet fullt så langt i arbeidet med klubbene. Da tenker jeg spesielt på klubbutvikling,
rekruttering og trenerutdannelse.
Vi har klart å mobilisere mange flinke folk i ulike komiteer, prosjekter og utvalg. Det aller meste av
den aktiviteten som gjøres for å drive Bryte Norge blir gjort av frivillige. Jeg vil derfor rette en stor
takk til den enkelte som har bidratt i denne perioden. Uten dere får vi ikke dette til!
Sist men ikke minst vil jeg få takket styret for en formidabel innsats gjennom disse to årene.
Ledermøte og ting er den viktigste arenaen for alle tillitsvalgte i organisasjonen til å påvirke
utviklingen.
Vel møtt!
Tom Holmen
President
Norges Bryteforbund
4
Godkjenning av de stemmeberettigede
I følge lovens § 9 møter følgende til brytetinget med stemmerett:
-Forbundsstyrets faste medlemmer
-Representanter fra de tilsluttede lag med 1 representant for hvert påbegynt 50 medlemmer,
maks 3 pr lag
-1 representant for hver tilsluttet særkrets/utvalg
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte
med dette valg på kunngjort saksliste.
Ved Tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke losji/diett), og representantene må benytte billigste
reisemåte. Hvis fly benyttes, må den reiseutgift som overstiger billigste reisemåte, dekkes av
representantens lag. Lagenes reiseutgifter utlignes på samtlige fremmøtte stemmeberettigede
representanter, etter fradrag for NBF’s subsidiering. Forbundsstyrets utgifter betales av NBF.
Tingdelegater
Liste over delegater og administrasjon/styre
Navn:
Tilhørighet:
Talerett
Stemmerett
Styret/administrasjon
Holmen, Tom
Knutsen, Geir
Eilertsen, David
Wold, Inger
Utne, Vårin
Johannessen, Knut
Røtnes, Rolf
Jørgensen, Vidar
Femoen, Jeanette
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Generalsekretær
Adm. sekretær
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Klubber/lag
Bjerge, Harald
Andresen, Jørn
Johnsen, Kathrine
Sommerseth, Svein
Gjægtvik, Eren
Grønvik, Johan
Rødhal, Morten
Moen, Remi
Nord, Terje
Jahnsen, Berit
Halden AK
Halden AK
Narvik AK
Narvik AK
Braatt
Braatt
Braatt
Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
Rasmussen, Rune
Dahl, Thorbjørn
Kulbay, Mona
Pedersen, Skule
Adolfsen, Samy
Malmsten, Patrick
Olsen, Jan Roger
Åsvang, Kenneth
Meland, Hans-Marius
Blikeng, Bjarne
Persson, Karl Johan
Korsnes, Bjørn
Olsen, Jan Tonning
Tjørstad, Helge
Rønninghaug, Marita
Hammer, Thomas
Bangsund, Willy
Nilsen, Bjørn
Langseth, Sven
Gundersen, Frode
Boine, Ole Thommy
Ødegård, Bjørn
Løvik, Tore
Ødegård, Tor
Eriksen, Ken
Svanlund, Lasse
Tveiten, Ole Petter
Svarstad, Glenn
Kirkeby, Pål Arne
x
x
Grønberg, Jørn
Slettvold, Vera
Eriksen, Bengt R
Kure, Anette
Arnesen, Tom
Elverhøi, Tor
x
x
Andersen, Roy Bakke
Larsen, Geir
x
x
Bye, Paul Fredrik
Burø, Roar
AK-45
AK-45
Lambertseter
Lambertseter
OBK
OBK
Tønsbergkameratene
Tønsbergkameratene
Tønsbergkameratene
Drammen
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Bodø bryteklubb
Bodø Bryteklubb
Kirkenes Ak
Kirkenes Ak
Moss
BK Tana
BK Tana
KAK
KAK
KAK
Snøgg
Snøgg
Snøgg
Snøgg
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Båtsfjord
AK 54 Vardø
AK 54 Vardø
T&IL National
Torp IF
Atlas
Atlas
Atlas
Urædd
Urædd
SP09
SP09
Klæbu
Klæbu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Kretser/utvalg
Lærum, Grethe
Store, Tor-Ørjan
Gundersen, Ove
Risjord, Odin
OABK
Finnmark Brytekrets
NBF
Nordland BK
X
X
X
X
x
X
X
X
7
Godkjenning av innkallingen og saksliste
26.4.2013 Utsendelse av invitasjon til alle klubber/lag og kretser fra forbundskontoret
1.6.2013 Offentliggjøring av Tingdokument til alle klubber/lag, kretser og påmeldte delegater
Godkjenning av forretningsorden
Brytetinget ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom
fordeler arbeidet.
Ingen representanter har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Første gang 5 minutter, andre
gang 2 minutter og tredje gang 1 minutt. Dirigentene har, når de finner det påkrevd, rett til å stille
forslag om tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Slike forslag kan også stilles av
representantene. Til forretningsordenen gis ingen ordet mer enn 3 ganger og høyst 2 minutter. Hvis
dirigentene finner det nødvendig kan det åpnes for replikkordskifte. Representantene skal tale fra
den dertil bestemte plass i salen.
Samtlige forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og undertegnet med representantens og
organisasjonens navn. Intet nytt forslag kan opptas etter att det er satt strek for de inntegnede taler.
Forslag som ikke har noen forbindelse med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles med
mindre Tinget bestemmer annerledes.
Med mindre annet blir bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de angitte stemmene. Alminnelig flertall betyr ”mer enn halvparten av de avgitte stemmene”.
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Unntatt er endringer i NBF’s lover som krever 2/3 flertall.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag (se også § 12 om stemmegivning på
forbundstinget).
I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot.
Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt.
Det velges to representanter til å undertegne protokollen.
8
Valg av tingets funksjonærer
Dirigenter
Styrets forslag til vedtak
Vedtak
Morten Willmann
__________________
__________________
__________________
Sekretærer
Tellekorps
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Reisefordelingskomitee
Protokollvitner
__________________
David Eilertsen
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
9
Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden
Forbundsstyret:
President
Tom Holmen
Kolbotn IL
Visepresident
Geir Knutsen
Båtsfjord SK
Styremedlem
David Eilertsen Fredrikstad HK
Styremedlem
Inger Wold
Oslo BK
Styremedlem
Vårin Utne
Moss AK
Varamedlem
Rolf Røtnes
Kolbotn IL
Varamedlem
Knut Johannesen
BK Atlas
Administrasjonen:
Vidar Jørgensen
Jeanette Femoen
10
Komiteer og utvalg
Statsautorisert revisor
BDO AS
Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
Hovedtrener: Stig-André Berge
NBF’s kontaktperson: Vidar Jørgensen
NBF’s komiteer og utvalg
Spesielle ansvarsområder
Økonomiansvarlig: David Eilertsen
Dommerkomiteen
Leder: Hans Marius Meland, TK
Stevnesekretærkontakt: Bjarne
Blikeng, Drammen AK
Stevnesekretæransvarlig: Jon Erik Gunther,
KAK
Medlem: Vidar Jørgensen
Tingvalgte komiteer og utvalg
Komitè for lov og apellsaker
Leder: Ove Gundersen
Medlem: Terje Johnsen
Medlem: Per Kr. Støvring
Medlem: Anette Kure
Medlem: Stine Christensen
Varamedlem:Jørgen Johansson
Varamedlem: Torbjørn Dahl,
Domsutvalget
Leder: Hans-Marius Meland
Medlem: Egil Hansen
Medlem: Marita Rønningshaug
Varamedlem: Willy Bangsund
Medlem: Bjørn Terje Pedersen, Skedsmo BK
Varamedlem: Frode Gundersen,
Medlem: Thomas Hammer, Bodø BK
Kontrollkomiteen
Håndbakkomiteen
Leder: Bjarne Blikeng
Leder: David Eilertsen
Medlem:Mona Kulbay
Medlem: Lene Eilertsen
Varamedlem: Geir Bækkelund
Medlem: Tor Esben Nergaaard
Varamedlem: Sven Langseth
Sumokomiteen
Nord-Norsk Brytekomité
Leder: Hans Olaf Evensen Borg
Leder: Odin Risjord
Medlem: Hans Åge Jordalen
Medlem: Willy Bangsund
Medlem: Rolf Røtnes
Medlem: Dag Rugås
Jubileumskomite:
Valgkomité
Leder: Tom Holmen
Leder: Jan Roger Olsen
Medlem: Vårin Utne
Medlem: Anette Kure
11
Medlem: May Bente Eriksen
Morten Brekke til 30.12.2013
Varamedlem: Stein Bækkelund
Lars Rønningen til 30.12.2013
Varamedlem: Torbjørn Dahl
Fritz Aanes
Representanter for kretser og
Jimmy Lidberg fra 15.4.2013
utvalg/komiteer
Kadett og Junior:
Bergen bryteutvalg: Rolf Gjesdal
Fritz Aanes
Finnmark brytekrets: Trygg Ole Nilsen
Eren Gjæktevik
Møre og Romsdal brytekrets:
Bagir Jevgenis Bogdanov
Jan Olav Sandøy
Kvinner:
Nordland brytekrets: Odin Risjord
Byulent Kyamil 1.1.2012-1.8.2012
Oslo og Akershus brytekrets:
Gheorghe Costin fra1.10.2012
Grethe Vigdis Lærum
Jan Anderson (vikar)
Telemark brytekrets: Arve Nesmark
Gudrun Høie 1.6.2012
Trønders brytekomite: Roar Burø
Anne Terese Eriksen
Vestfold brytekrets: Knut Eldevik
Kadett og Junior:
Østfold brytekrets: Knut Johannessen
Fritz Aanes
Trenere:
Eren Gjæktevik
Senior Menn:
Bagir Jevgenis Bogdanov
12
Forbundsstyrets årsberetning
NBF virksomhetside er «en idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde».
All aktivitet skal baseres på verdiene «glede, inkludering og åpenhet».
De overordnede målene som nedfelt i Strategisk Plan er:
-
En profesjonell organisasjon
-
Være en attraktiv idrett
-
Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå både i senior og aldersbestemte
klasser
-
Kvinner og menn skal ha samme muligheter, rettigheter og ansvar
Dette har vært førende for styrets arbeid i perioden.
FORBUNDSSTYRET 2011 - 2013
Styret i Norges Bryteforbund har i ting perioden 2011 – 2013 bestått av følgende:
President
Tom Holmen
Visepresident
Geir Knutsen
Styremedlem
David Eilertsen
Styremedlem
Vårin Utne
Styremedlem
Inger Wold
Varamedlem
Knut Johannesen
Varamedlem
Rolf Røtnes
Det har i ting perioden vært avholdt 21 styremøter. Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer
har i tillegg ledet komiteer og utvalg.
Styrearbeidet har fungert svært godt. Det er lagt ned et betydelig arbeide av samtlige
ØKONOMI
Resultatregnskapene viser at NBF gikk med et overskudd i 2011 på kr. 527.341,- og et underskudd i
2012 på kr. 464.116,-. Totalt for perioden 2011-2012 er det et lite overskudd. Egenkapitalen ved
utgangen av 2012 var på kr. 1.407.365,-.
Økt aktivitet krever større inntekter. Vi har de siste årene fått betydelig inntektsøkning fra NIF
gjennom flere idrettsgrener og ved bedre rapportering av Post 3 aktiviteter. Bidraget fra
Olympiatoppen for 2013 øker der andre forbund erfarer betydelig nedgang. Vi har lyktes med å få de
første store sponsorene på plass. Selskapet JobZone med datterselskaper sponser 4 av våre
landslagsutøvere direkte. I tillegg får NBF et viktig økonomisk bidrag. Hovedeffekten av de økte
inntektene vil først komme i 2013 regnskapet.
NBF har nå et godt produkt å selge. Det bør være mulig å øke sponsor inntekten ytterligere fremover,
13
Som i all annen barne- og ungdomsidrett er bruk av egenandeler en naturlig del av finansieringen av
aktivitetene. Vi er imidlertid opptatt av å se på helheten slik at de totale kostnadene for den enkelte
klubb eller utøver blir håndterbare.
ORGANISASJON
Vi startet høsten 2011 med ½ årsverk i administrasjonen som i all hovedsak ble utført fra et
hjemmekontor. NBF har nå to fulle årsverk gjennom en generalsekretær og en
administrasjonssekretær. NBF har fått et nytt og større kontor på Ullevål stadion og er nå en synlig
aktør. Med vesentlig økt aktivitet på alle områder har oppbygningen av administrasjonen vært en
nødvendighet og vi ser nå resultatene av denne satsningen. Forbundskontoret gir nå den service som
Bryte-Norge fortjener.
Vi har nå to fulltids trenere i gresk-romersk med erfaring fra egen karriere på internasjonalt toppnivå.
For fristil for damer har vi en deltidstrener med lang erfaring. Flere dyktige assistenttrenere er
knyttet opp mot landslagene på prosjektbasis.
SPORTSLIG AKTIVITET
Barne og – gutt/jente 12 år og 15 år
De klubbene som har kapasitet til å gjennomføre bryteskole har stor oppslutning. Vi ser med glede at
det er stor deltakelse på de stevnene som blir holdt for de yngste.
Også for aldersgruppen Gutt/jente 12 år og 15 år er aktiviteten god. Vi har imidlertid fortsatt for stor
avgang i denne aldersgruppen. En av nøklene til å beholde flere er å gjøre brytestevnene mer
attraktive.
Ungdom og junior
Vi ser konturene av en ny gullalder for norsk bryting når vi ser på våre ungdom og juniorer. Det er
mange år siden vi hadde så høy kvalitet på så mange brytere både for jenter og gutter.
NBF har valgt en regional satsning for ungdom og junior. Avtalen med NTG Bærum er under avvikling
og det er inngått avtale med Wang Toppidrett som har skoler i 4 byer. I tillegg er flere av våre beste
brytere tilknyttet Toppidrettsgymnaset i Telemark. NBFs langslagstrenere for ungdom og junior vil
jobbe tett opp mot disse skolene.
I perioden har det vært prioritert å ha breddesamlinger for ungdom og junior i tillegg til landslagssamlinger. Det har også vært prioritert å ta med mange på representasjonsoppdrag.
NTG har trent sammen med Prosjekt 2016 på dagtid.
Resultatene for ungdom og junior både for jenter og gutter har i perioden vært gode og målene er
nådd.
Vi gleder oss over sølvet til Felix i junior EM og bronse for Marthin i junior VM.
At Signe Marie Fidje Store fikk gull og Grace Bullen bronse i kadett EM lover veldig godt for fremtidige
prestasjoner.
14
Senior
Vi la høye målsetninger for våre seniorer når Strategiplanen for 2011 – 2014 ble lagt. Dette er
langsiktige mål som ikke vil bli nådd over natten men som legger klare føringer på hvor vi vil.
Prosjekt 2016 ble etablert høsten 2012 med sentralisering av 12 utøvere for herrer. Prosjektet er
knyttet tett opp mot Olympiatoppen. Prosjektet har så langt vært en suksess. Sommeren 2013 vil
flere nye brytere vurderes opp mot denne satsningen.
For senior kvinner og menn har resultatene så langt ikke vært opp mot målsetningene med det
gledelige unntaket at vi fikk kvalifisert Stig Andre til OL i London og med EM Gull for Maja Erlandsen.
Med våre nye trenere på plass og mange målrettede utøvere har vi stor tro på at vi kan nå våre
målsetninger innen rimelig tid.
Håndbak, Sumo og Sandbryting
Håndbak har vært en del av NBF lenge. Sumo ble relansert i sesongen 2011/2012. Sandbryting ble
lansert våren 2012. Håndbak, Sumo og Sandbryting er svært viktige deler av vår strategi for å være
en attraktiv idrett. Her er det plass både for de som satser spesifikt på disse grenene og for de som
ønsker å forbli en del av Bryte-Norge gjennom å kombinere de andre grenene med fristil og gresk
romersk. NBF får betydelige inntekter i fra NIF gjennom disse grene. Disse inntektene kommer hele
organisasjonen til gode.
PROSJEKT – ATTRAKTIVE STEVNER I FREMTIDEN
Internasjonalt må bryting endre seg for å forbli en interessant sport. Også på nasjonalt plan må vi
jobbe for stadig å forbedre oss. Vi har et problem ved at mange stevner varer i 8 – 12 timer. Både
utøvere og foreldre gir klare signaler om at dette reduserer lysten til å dra på stevner. For å se på
dette har styret i NBF satt ned et utvalg som skal se på fremtidig stevnegjennomføring. I dette ligger
en vurdering av hvor lang tid et stevne maksimalt får ta. Da må innveining, klasser i de ulike stevner,
antall matter og antall dommere med mer vurderes.
TRENER UTDANNINGEN
For få av våre trenere tar i dag Trenerløypen (trener 1 og 2). NBF etablerer nå egne kurs som går
parallelt med den etablerte Trenerløypen. Kursene vil ha fokuset på selve brytingen og vil være
tilpasset alle nivåer. Første kurs vil bli holdt i september 2012. Våre langslagstrenere vil få ansvaret
for gjennomføringen. Alle som er trenerer i våre klubber skal igjennom disse kursene uansett
bakgrunn. På den måten får vi en rød tråd i treningsarbeidet fra de yngste partiene og oppover. Gode
trenere for alle aldersklasser i klubbene er en nøkkel for å heve det sportslige nivået i NBF.
INFORMASJON
Informasjonsarbeidet fra NBF er svært viktig og er et av områdene som medlemmene tidligere ikke
har vært fornøyd med. Det ble tidlig i perioden utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for både
intern og ekstern informasjon. Det ble lagt store ressurser i å få konvertert til nye web sider som er
basert på ny og moderne teknologi. Det ble videre etablert egne Facebook sider for å ivareta den mer
dynamiske delen av informasjonen mellom forbundskontoret og medlemmene. Vi ser at de mest
15
aktuelle artiklene på Facebook blir lest av mellom 1.500 og 2.000 medlemmer. Styret har løpende
sent ut informasjonsskriv om vårt arbeid. I tillegg får NBF får kjærkommen hjelp fra Mattekanten i
informasjons-arbeidet. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer tilsier at informasjonen nå er blitt
god.
Det har vært jobbet systematisk med media gjennom perioden. Alle relevante media har mottatt et
betydelig antall skreddersydde pressemeldinger med aktuelt innhold. Antall artikler og innslag i
riksmediene har vært mange. OL i London, OL saken, Prosjekt 2016 og ny senior landslagstrener har
vært toppsakene. Vi erfarer at media har gitt oss en meget god dekning sett i forhold til de
resultatene vi har oppnådd. Når vi har noe relevant å melde og det blir pakket inn i en «god story» så
får vi omtale. Med gode resultater fremover vil vi være enda mer offensiv i vårt PR arbeide. Lokalt er
det klubbene som har ansvaret for PR aktivitetene. Vi har inntrykk av det det jobbes godt.
Det ligger et stort potensiale i å utvikle streaming av stevnene videre og samtidig bruke innslag fra
streamingen inn mot riksdekkende media.
MEDLEMSKAP
NBF har som ambisjon å vokse både i bredden og i toppen. Dette har en nær sammenheng. Vi vil ikke
få de topp utøverne vi ønsker oss hvis vi ikke har gode klubber de kan vokse opp i. På den andre side
trenger vi toppene også for å rekruttere bredden og til å skaffe sponsor midler.
2011
2012
Klubber
53
55
Licenser
962
962
2.700
2610
Aktivitetstallene:
GR
Fristil
890
869
Sumo
1.594
1640
Håndbak
1.568
1567
Sandbryting
0
1517
Totalt
6.752
8.203
Antall klubber stiger beskjedent. Vi mangler fortsatt klubber i mange viktige byer. Vi ønsker imidlertid
Ski Bryteklubb, Follo Sumo og to nye håndbakklubber: Gausdal HK og Masfjorden HK hjertelig
velkommen.
16
Antall lisensierte brytere vokser men ikke på nivå med de målene vi har satt (854 i 2010). Antall
deltakere i våre nasjonale mesterskap er fortsatt alt for lavt. Nå når organisasjon og systemer er på
plass bør dette ha høyeste prioritet i neste periode.
Idrettsregisteringen for 2012 ga en vesentlig økning i totalen. Det alt vesentlige av økningen skyldes
imidlertid Sandbrytingen.
KLUBBUTVIKLING
Klubbene og de frivillige som jobber der er nøkkelen i vår virksomhet. Flere klubber opplever en ny
vår med kraftig vekst i antall brytere. Samtidig ser vi at flere av de store, ærverdige klubbene sliter.
Med noen få nøkkelpersoner blir det slitasje over tid. NBF startet i 2012 med klubbutvikling. Så langt
er 6 klubber besøkt. Gjennom en velprøvd modell utviklet av NIF blir det jobbet med hvordan
klubbdriften kan videreutvikles. Dette har vært en ubetinget suksess og bør intensiveres i neste
periode.
ANTI DOPING ARBEIDET
Det har i løpet av perioden blitt et tettere samarbeid med Antidoping Norge og administrasjonen har
jevnlig kontakt med fagkonsulenten som har ansvar for bryting. Gjennom web-sidene har det blitt
lagt ut informasjon om ADN og oppfordringer til å delta på deres kampanjer. Det har blitt
gjennomført foredrag for de respektive landslagene. Ansatte i NBF har i løpet av våren 2013 skrevet
under en anti doping erklæring utarbeidet av NIF.
DOMMERE OG STEVNESEKRETÆRER
Den nye dommerkomiteen har gjort en god jobb. Det er gledelig å konstatere at vi i perioden har fått
flere internasjonale dommere. Samtidig konstaterer vi at vi er inne i et generasjonsskifte. NBF
trenger betydelig flere dommere både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vil sesongen 2013/2014 gi
oss vår første dommer i kategori Olympic?
Antall stevnesekretærer øker. Vi trenger imidlertid flere for at belastningen på den enkelte ikke skal
bli for stor.
LEDERMØTE I MAI 2012
Det ble avholdt ledermøte i Fredrikstad i mai 2012. Den planlagte sentraliseringen og andre
endringer ble drøftet. I tilknytning til ledermøte ble det første NM i Sandbryting gjennomført. En stor
suksess!
Deltakelsen på ledermøte var relativt lav. Det er viktig at alle klubber er representert på ledermøtene
og tinget. Det er i disse fora som medlemsklubbene enklest kan prege utviklingen i norsk bryting.
JUBILEUMSÅRET
NBF fyller 100 år i 2013. Dette vil bli markert gjennom hele året. Vi er godt i gang. Det har vært
gjennomført mange flotte jubileumsstevner. Fortsatt gjenstår flere stevner. Det vil fremover bli laget
artikler på web om brytingens historie som vi tror mange vil ha glede av å lese. Til høsten kommer
boken om NBF gjennom 100 år.
17
Det legges opp til stor feiring fredag 25.10 med mottakelse i Oslo Rådhus og lørdag 26.10 med
gallamiddag.
NBFS LOVER OG TILLEGGSBESTEMMELSER
Det er avgjørende for et forbund å ha lover og tilleggsbestemmelser som fungerer. Det er gjort et
betydelig arbeid med å revidere lovene og reglene slik at de er i tråd med NIFs lover og er
tidsmessige. Endringene vil bli behandlet på tinget. En stor takk til Lov og Appell komiteen som har
bidratt aktivt.
FILA – OL
FILA har jobber på høygir på alle nivåer etter at IOC besluttet å ta bryting ut av programmet som en
av de faste 25 idrettene. Styret i NBF har bidratt der vi kan. Vårt viktigste bidrag har vært å
mobilisere Norges IOC medlem Gerhard Heiberg. Vi har formidlet hans råd direkte til toppledelsen i
FILA. Han jobber gjennom sine kanaler for at bryting skal forbli en OL idrett.
På den ekstraordinære kongressen i Moskva 18. mai ble det besluttet vesentlige endringer; endrede
regler for både gresk –romersk og fristil. Flere vektklasser for kvinner. I tillegg har FILA innført
vesentlige endringer i organiseringen av virksomheten med større involvering av medlemmene
gjennom ulike komiteer.
REPRESENTASJON
NBF har deltatt på NIFs ledermøter og ekstraordinære ting. Presidenten møter fast i SSF
(Særforbundenes forening). Generalsekretæren møter fast i generalsekretær forum i regi av SFF.
Presidenten og Generalsekretæren deltok på kongressene i FILA knyttet til VM i Istanbul, OL i London
og Moskva. Generalsekretæren har deltatt i de faste ledermøtene i tilknytning til Nordisk
mesterskap.
I august 2013 starter et nytt samarbeidsforum mellom Sverige, Finnland, Danmark, Estland og Norge.
Her vil presidentene og generalsekretærene delta. Forumet vil ta for seg operative
samarbeidsprosjekter mellom landene og felles internasjonale initiativ.
Tom Holmen
President
Geir Knutsen
Visepresident
Vårin Utne
Styremedlem
Inger Wold
Styremedlem
David Eilertsen
Styremedlem
Vidar Jørgensen
Generalsekretær
18
Sportslig beretning (deles ut på Tinget)
Beretning fra Sumokomiteen for årene 2011, 2012 og vår 2013
NBFs forbundsstyre saette ned en ny sumokomite primo september 2011. Komiteen best av:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Hans Olaf Evensen Borg
Hans Åge Jordalen
Rolf Røtnes
Tønsbergkameratene
Stord Sumoklubb
Kolbotn IL
Komiteen har til sammen hatt 5 møter.
Komiteens hovedmål har vært å bygge sumobryting som en viktig gren i NBF, både i bredden og i
topp. Utvikle kontinuerlige treningstilbud, rekruttering og profilering har vært hovedprioritet.
Komiteen har i tillegg fastsatt nasjonale vektbestemmelser.
Hans Olaf Evensen Borg har, i tillegg til rollen som leder av komiteen, vært landslagstrener fram til
EM i 2012. Deretter ble Tom Sandstad utnevnt til landslagstrener. Ved inngangen til 2013 til dags
dato ble Ronny Allmann utnevnt til landslagstrener for alle aldersgrupper og Tom Sandstad som
sportslig ansvarlig for sumo.
Etter oppstart prioriterte komiteen å bistå i arrangering av norgesmesterskap for sumo. NM gikk av
stabelen i Tønsberg 17. desember 2011, med til sammen 78 startende fra 8 klubber. Tatt i
betraktning at det er mange år siden NM sist ble arrangert, vurderes det som meget bra.
Komiteen vurderte etter NM som det som sportslig forsvarlig å delta i EM i Budapest 16. – 17. juni
2012. Tre senior deltok. I tillegg til flere kampseire, klarte laget bronse i lagkampen.
NM 2012 ble arrangert av Moss Ak med meget god oppslutning og pressedekning. Mesterskapet ble
godt støttet av ungdoms og juniorlandslaget i gresk-romersk bryting. som la sin samling til Moss
samme helg som NM og hvor deltagerne også deltok i NM. Mesterskapet hadde 117 startende fra 17
klubber.
Komiteen ser det som svært viktig å bidra til at flere klubber arrangerer regelmessige treninger. For å
støtte sportens utvikling har komiteen prioritert å bistå til ukentlige sentrale treninger i Lambertseter
BKs lokaler i Oslo. Treningene ledes av Ronny Allmann. Det har blitt avholdt to treningssamlinger i
regi av NBF. En våren 2012 i Tønsberg og en våren 2013 på Kolbotn, med deltagelse fra Nederland.
Deltagelsen i EM i 2013 i Pönitz i Nord-Tyskland, 23. - 24.mars ga rekorduttelling med hele 11
medaljer fordelt på ungdom, junior og senior. Seniorlaget klarte bronse.
19
Beretning fra Håndbak
Sammensetning
Håndbakkomiteen har i tingperioden bestått av:
Leder:
David Eilert Eilertsen, Fr.stad HK
Medlem:
Tor Esben Nergaard, Christiania HK
Meldem:
Lene Eilertsen, Eidsberg HK
Konkurransevirksomhet
Norge har vært representert i nordisk mesterskap, Senec hand, Golden Arm, Northern Arm, i løpet av
tingperioden, utover EM og VM. All deltakelse utover EM og VM har vært basert utelukkende på
egenandeler. I EM og VM har det vært delvise egenandeler. Håndbakkomiteen følger forbundets
policy vedrørende egenandeler.
Etikk og moral
Landslaget har under EM og VM hatt større lagfølelse enn tidligere. Tiltakene har blant annet vært
felles reisetøy og omfattende landslagspakke. Arbeidet fortsetter i neste tingperiode. I denne
tingperioden har komiteen hatt fokus på antidoping. Antidopingarbeid og ren idrett har vært
diskutert med landslagsutøverne. Dette arbeidet trappes ytterligere opp i neste tingperiode.
Arbeidskravsmessige vurderinger
Tidligere manglet våre utøvere styrke i forhold til våre motstandere. Fokuset på dette arbeidet har
gitt resultater. Vi har derimot fortsatt et stykke å gå. Det er viktig og ikke glemme fokuset på
samhandling av styrke- og teknikktrening.
Pga. lite konkurranser i Norge har noen få utøvere reist på internasjonale stevner. Disse har høstet
god og viktig kamptrening. Det hadde vært ønskelig med større deltakelse hos flere av
landslagsutøverne for å få bedre kamptrening. Dette ser vi meget godt hos våre faste utøvere i
”ArmWars”, som har fått god kamptrening fra de 4 årlige stevnene i serien.
Treningsmessige vurderinger
Det har ikke vært avholdt landsdekkende treningssamling i tingperioden.
Derimot ønsker komiteen å presisere at den enkelte utøver og trener må satse enda mer individuelt
og i klubb på teknikk- og styrketrening. Utøverne kan med stor fordel hente mye på mer
konkurranse-trening.
Rekruttering
Når det gjelder rekruttering er det store forskjeller fra klubb til klubb. Noen få klubber er lagt ned i
tingperioden, mens andre har kommet til. Det er likevel en nettotilgang mhp håndbak-klubber
tilsluttet forbundet.
20
Noen klubber har blitt helt fraværende fra NM, noe som bekymrer komiteen. Klubbenes
hjemmesider og bruk av facebook.com har økt rekrutteringen og informasjonsarbeidet de siste
årene.
Komiteen har delt ut vederlagsfrie håndbakbord til nystiftede klubber/grupper i tingperioden. Dette
arbeidet fortsetter.
Utdanning
Det har vært avholdt 3 dommerkurs i perioden. Dette arbeidet har vært svært viktig for å ha gode
dommere til både stevner og de daglige treningene. Målet er at alle klubber skal ha minimum 1
nasjonal dommer.
Medier
Når det gjelder dekning av idretten i lokale medier, har dette blitt svært tilfredsstillende i
inneværende tingperiode. Klubbene er flinke til å rapportere til lokalaviser og radiostasjoner.
Når det gjelder landsomfattende tiltak, har vi i hele tingperioden hatt 30 minutters sending på
EuroSport2 ukentlig fra den internasjonale serien ”ArmWars”. NBF har i store deler av perioden leid
ut ekspertkommentator til EuroSport Norge. EuroSport er svært fornøyd med seertallene på
sendinger.
På vegne av håndbakkomiteen
Leder, David Eilertsen
Resultater
Europamesterskapet 2013
Druskininkai, Litauen, 8.-11.
Junior 21 venstre +90 kg
8. Erik Berg, Tom.
Junior 21 høyre +90 kg
9. Erik Berg, Tom.
Senior venstre 100 kg
14. Anelauskas, Darius
21. Sandbakken, Knut
Senior høyre 100 kg
12. Sandbakken, Knut
17. Anelauskas, Darius
Master venstre 70 kg
5. Sunde, Jan Erik
Master venstre 100 kg
9. Berg, Ottar Arne
Master venstre +100 kg
8. Kvikstad, Kurt
Master høyre 70 kg
7. Sunde, Jan Erik
Master høyre 100 kg
5. Berg, Ottar Arne
Master høyre +100 kg
5. Kvikstad, Kurt
Disabled venstre 75 kg
10. Haltvik, Arthur
Disabled venstre 90 kg
7. Frivik, Jørn Kjelsnes
Disabled høyre 75 kg
12. Haltvik, Arthur
Master damer venstre 60 kg
7. Nygaard, Erika
Master damer høyre 60 kg
4. Nygaard, Erika
Verdensmesterskapet 2012
Sao Vicente, Brazil, 13.-16. september
Disabled Mens venstre 90
9. Jørn Kjelsnes Frivik
Master Ladies venstre 60
6. Erika Nygaard
21
Master Mens venstre 90
2. Øyvind Birkeland
Grand Master høyre 90
3. Arne Thuen
Master Ladies høyre 60
5. Erika Nygaard
Master Mens høyre 90
1. Øyvind Birkeland
Venstre Men's 80
4. Frode Veim Haugland
Venstre Men's 8
9. Asle W Kvamsdal
13. Tore Matre
Venstre Men’s 90
17. Øyvind Birkeland
Venstre Men’s 100
17. Darius Anelauskas
22. Are Strønen
Høyre Men's 80
10. Frode Veim Haugland
Høyre Men's 85
10. Asle W Kvamsdal
14. Tore Matre
Høyre Men’s 90
8. Øyvind Birkeland
Høyre Men’s 100
11. Darius Anelauskas
22. Are Strønen
Europamesterskapet 2012
Gdansk, Polen, 16.-19.mai
Disabled herrer venstre 75 kg
10. Arthur Haltvik
Disabled herrer høyre 75 kg
13. Arthur Haltvik
Disabled herrer venstre 90 kg
6. Jørn Kjelsnes Frivik
Master damer venstre 60 kg
3. Erika Holmström
Master damer høyre 60 kg
6. Erika Holmström
Master herrer venstre 70 kg
11. Jan Erik Sunde
Master herrer høyre 70 kg
6. Jan Erik Sunde
Master herrer venstre 90 kg
3. Øyvind Birkeland
Master herrer høyre 90 kg
3. Øyvind Birkeland
Master herrer venstre 100 kg
10. Arne Ottar Berg
Master herrer høyre 100 kg
12. Arne Ottar Berg
Master herrer venstre +100 kg
5. Kurt Kvikstad
Master herrer høyre +100 kg
5. Kurt Kvikstad
Grandmaster herrer høyre 90 kg
3. Arne Thuen
Junior gutt venstre 80 kg
15. Stian Fenne
Junior gutt høyre 80 kg
15. Stian Fenne
Senior damer venstre 70 kg
9. Nathalie Jessesen
Senior damer høyre 70 kg
5. Nathalie Jessesen
Senior herrer venstre 75 kg
23. Johnny Angre
Senior herrer høyre 75 kg
14. Johnny Angre
Senior herrer venstre 80 kg
3. Frode Veim Haugland
20. Ronny Risøen
Senior herrer høyre 80 kg
6. Frode Veim Haugland
20. Ronny Risøen
Senior herrer venstre 85 kg
17. Tore Matre
Senior herrer høyre 85 kg
11. Tore Matre
Senior herrer venstre 90 kg
7. Øyvind Birkeland
10. Are Størnen
Senior herrer høyre 90 kg
11. Øyvind Birkeland
16. Are Størnen
Senior herrer venstre 100 kg
18. Asle Kvamsdal
19. Knut Sandbakken
Senior herrer høyre 100 kg
15. Asle Kvamsdal
23. Knut Sandbakken
Senior herrer venstre 110 kg
17. Darius Anelauskas
Senior herrer høyre 110 kg
13. Darius Anelauskas
22
Beretning sandbryting
Sandbryting ble lansert som egen gren i familien til NBF fredag 15. juni med første offisielle
Norgesmesterskap arrangert i Fredrikstad. Dette ble en stor suksess og vi hadde meget god
deltagelse i alle klasser.
Som oppladning til NM ble det arrangert treninger rundt om i Norge. Sandbrytingskomiteen jobbet
hardt med å gjøre klar regler og opplæring av dommere samt stevne arrangør. Tilbakemeldinger fra
både deltagere, klubber, tilskuere og media er utelukkende positive.
Vi har i perioden fått god dekning fra riksmedia med NRK og andre som har gitt oss god dekning. I
Fredrikstad så har lokalavisen Fredrikstad Blad opplevd flere tusen visninger av videoer og artikler
som ble laget i forbindelse med arrangementet.
Internasjonalt så deltok vi med 1 utøver i junior VM i Thailand og 3 utøvere i Senior VM i Budapest.
Dette har gitt oss:

1 Verdensmester i Charlotte Skauen

2 bronser i senior VM ved Ståle Abelsen og John Harald Foss Fjeldbu
Sandbryting er en sport som vil fenge publikum og mange ulike kampsporter fremover. Jobben er å få
ut budskapet og få arrangert flere stevner rundt i Norge.
Som et ledd i rekrutteringen har vi i år 2013 valgt å sendte et bredt lag til VM i Marokko. Vi stiller
med 16 utøvere fra nesten hele landet. Dette håper vi skal gi en god tilbakebetaling i form av økt
interesse lokalt.
I 2013 skal alle kretser arrangere KM i august slik at vi sikrer en god aktivitet rundt om i Norge.
Norskmesterskap i alle klasser kommer til å bli arrangert i sentrum av Porsgrunn med fullt trøkk og
forhåpentligvis god dekning fra media og deltagelse!
Ambisjonene fremover er å få til KM i alle kretser, Gode NM arrangement og 2-4 stevner per år.
I dag teller idretten 1529 utøvere fordelt på 37 klubber. Treninger blir gjennomført i perioder frem
mot stevner og i forbindelse med annen brytetrening.
Vi håper at alle klubber i NBF familien fortsatt stiller opp i denne sporten
Sandbrytingskomiteen
Knut Johannessen
Freddy Skauen
Ann Mari Skauen
Leder
23
NBF’s Dommerkomite Beretning 2011-2013
Medlemmer:





Leder, Hans-Marius Meland, Tønsberg Kameratene
Medlem, Bjørn Terje Pedersen, Skedsmo BK
Medlem, Thomas Hammer, Bodø BK
Stevnesek./ansvarlig; Jon Erik Gunther, KAK
Stevnesek./ansvarlig; Bjarne Blikeng, Drammen AK
Aktiviteter i sesongen 2011-2013
Dommerkomiteen har arbeidet jevnt og trutt igjennom hele perioden. Vi har hatt flere møter ifm
stevner, telefonkontakt ved behov samt ett 3 dagers arbeidsmøte midt i perioden. Vi har
samarbeidet med sportslig utvalg og forbundskontoret og noe av denne aktiviteten som er gjort er
summert opp her:
Det har vært avholdt 3 Nasjonale dommerkurs begge sesongene samt ett «kickoff kurs»:







Nordnorsk Mesterskap/Arctic Cup i Bodø februar 2012
Landsmesterskap/NM i Fredrikstad mars 2012
Senior NM Ålesund april 2012
Dommerseminar («kickoff kurs») i Tønsberg september 2012
Nordnorsk Mesterskap i Vardø februar 2013
Senior NM i Oslo mars 2013
NM Junior/Ungdom i Kristiansund mars 2013
Det er også lagt planer for 2013-2014 med ett nytt Dommerseminar etter sommeren pluss to kurs
etter nyttår ifm Mesterskap. Vi har også skaffet til veie nytt kursmateriale inklusive videomateriale.
De internasjonale dommerne har også bidratt ved gjentatte anledninger ved en rekke
kretsdommerkurs. Totalt sett så har vi fått mange flere kretsdommere og forbundsdommere.
Vi har også deltatt på internasjonale kurs i regi av FILA, her har vi hatt gode resultater: Samy Adolfsen
har blitt Internasjonal dommer kategori 3, Hans-Marius Meland og John-Erik Gunther fikk kategori 2,
og sist men ikke minst har både Bjørn Terje Pedersen og Thomas Hammer fått kategori Int 1. Vi håper
at vi i den kommende periode får en Norsk Olympic Category dommer.
Oppdatering av regler har pågått kontinuerlig, inklusive en større gjennomgang av reglene på Norsk
som ligger på nett, samt de endringer av reglene som har kommet fra FILA.
Ny instruks for Dommerkomite er laget i samarbeid med NBF’s styre og forbundskontoret.
Vi har utviklet ett tettere samarbeid med det Svenske Dommerforbundet og har ved flere
anledninger blitt leid inn til stevner, noe vi håper å kunne fortsette med i tiden som kommer, vi vil
også delta på Svenskenes Kickoff kurs over sommeren.
Vi har jobbet med innholdet på hjemmesiden der vi har fått på plass «dommerhjørnet», her ligger
det blant annet informasjon om de forskjellige dommerne vi har i Norge, avholding av ymse kurs og
24
annen nyttig informasjon. Denne vil også inkludere de Nasjonale dommernes Hederspoeng i løpet av
sommeren.
Vi har jobbet med flere andre «mindre» ting i løpet av perioden, blant annet har vi jobbet frem flere
forslag til tinget 2013 samt vært representert i enkelte komite arbeider for NBF. Det har blant annet
vært arbeidet med dommer antrekk til både Nasjonale og Internasjonale dommere, noe som har
gjort at vi nå stiller mer likt på stevner.
Vi har også vært ute og representert i forskjellige sammenhenger, blant annet har vi representert ved
internasjonale stevner med over 40 oppdrag pluss FILA stevner i Norge, vi har deltatt ved FILA
kongressen ifm OL i London, og ved forskjellige møter.
Tiden fremover (målsetning for 2013-2015):
Vi er ikke fornøyd med antallet aktive dommere i Norge og må fokusere mer på rekrutering i tiden
som kommer, flere av de «gamle traverne» vil etterhvert ha behov for å fornyes med ungt blod.
Dette arbeidet har ikke gått så fort som vi har ønsket og vi håper å se økt aktivitet fra alle kanter i
årene som kommer, vi ønsker f.eks. å få i gang en fadderordning samt mer fokus på
rekrutteringsarbeid i kretser og klubber.
Det er også viktig at arrangører av stevner har høyere fokus på dette med antall dommere på
stevner, ved flere anledninger har det vært svært lav deltagelse noe som på kort sikt får stor
konsekvens for gjennomføringen av selve stevnet og på lengre sikt får konsekvenser for dommernes
ønske om å bidra.
Det må også rettes mer fokus på dommerens arbeidsmiljø, når «engasjement» blant
utøvere/trenere/publikum går over til ukontrollert «kjefting», så vil dette også minske tilgangen på
de dommerne vi allerede har samt den rekruteringen vi kunne ønsket oss. Dette er heller ikke en bra
utvikling for brytesporten, det ser ikke bra ut for publikum og det gjør at dommerarbeidet blir
dårligere.
De nye reglene må implementeres i tiden som kommer, i løpet av sommeren vil vi delta på flere store
stevner der vi kan samle erfaring for hvordan disse reglene praktiseres, samt at reviderte regler vil
kommer fra FILA. Så snart som vi har dette vil vi oversette disse til Norsk og gjøre dem tilgjengelig for
alle. Dette vil også være ett av hovedfokusene på dommerseminaret over sommeren.
Det har vært ett problem den siste perioden med innbetaling av dommer lisens og manglende
deltagelse ved årlige kurs. Dette får konsekvenser for arbeidet som vi utfører og vil bli tatt betydelig
mer tak i ved kommende sesong.
Alt i alt mener vi at det har vært en periode som har bragt mye godt med seg på dommersiden. Men
vi har mye arbeid som gjenstår og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å kåre rett vinner i den
kommende perioden.
På vegne av dommerkomiteen
Hans-Marius Meland
25
Beretninger fra tingvalgte komiteer
Rapport fra Lov- og Appellkomitéen 2011-2013
Komiteen har i perioden bestått av:
Leder:
Medlemmer:
Ove Gundersen, Kolbotn BK
Terje Johnsen, Oslo BK
Anette Kure, Turn & IL National
Stine , Fredrikstad BK Atlas
Per-kristian Støvring, Kolbotn IL
Varamedlemmer:
Komiteen har i perioden hatt fem møter og behandlet følgende saker:
1. Sammen med Norges Bryteforbund gått gjennom NBFs tilleggsbestemmelser
for å få en bedre språk og plasseringen av elementene. Forslag til
forbedringer og endringer er sendt styret for behandling.
2. Sammen med Norges Bryteforbund gått gjennom NBFs loverfor å få en bedre
språk og plasseringen av elementene, samt innarbeidet våres lover i NIFs nye
lovnorm vedtatt i 2012. Forslag til forbedringer og endringer er sendt styret
for behandling.
3. Gitt instruks vedrørende forståelse overgangsbestemmelsene.
Med vennlig hilsen
Ove Gundersen
Leder Lov- & Appellkomiteen
NBF’s Domsutvalg Beretning 2011-2013
Medlemmer:





Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Hans-Marius Meland, Tønsberg Kameratene
Egil Hansen, BK Atlas
Marita Rønninghaug, Bodø BK
Willy Bangsund, Kirkenes
Frode Gundersen, BK Tana
Saker i perioden 2011-2013
I løpet av de to årene har det vært sporadisk aktivitet og 6 saker blitt behandlet. De fleste saker har blitt tatt i
samarbeid med NIF’s domsutvalg. Det har i tillegg til innkommende saker vært jobbet med en arbeids instruks
for Domsutvalget.
Tre saker har endt med domsavsigelse, en sak endte uten dom, og to saker er under arbeid vil bli overført til
NIF’s domsutvalg dersom NBF’s Domsutvalget legges ned.
På vegne av domsutvalget
Hans-Marius Meland
26
Kontrollkomiteen (deles ut på Tinget)
Beretning fra Nordnorsk Brytekomite.
Periode: 2011-2013
Komitemedlemmer i perioden:
Leder:
Odin Risjord
Medlem:
Dag Rugås
Medlem:
Frode Gundersen - fra februar 2012. Willy Bangsund ba om fratredelse.
Møteaktiviteter i perioden:
Det er avviklet ledermøter med alle Nord-Norske klubber under NNM 2012 i Bodø og NNM 2013 i
Vardø. Agenda for NNM-møtene er i forkant meddelt og referat fra ledermøtene er tilsendt alle
klubbene. Komiteen har fokusert på prestisjen med å arrangere et godt mesterskap ved at det gis en
objektiv vurdering med «ris og ros» av mesterskapet. Likeså fokuseres det på prestisjen ved å delta i
Nord-Norsk Mesterskap fordi dette mesterskapet er hovedgrunnlag for uttak til landsdelslaget til i
Barentskamp. Den enkelte klubb blir også involvert for å skape interesse og gehør for uttak og
deltakelse i Barentsregionen. Komiteen har utformet regler for uttak av utøvere til Barentskamp.
Hoved uttak skjer med basis i deltagelse og prestasjon i NNM hvorpå prestasjoner i de påfølgende
NM også legges til grunne for uttak. Minimum et medlem fra Nord-Norsk Brytekomite er derfor til
stede på alle nasjonale mesterskap for å vurdere prestasjonene mht. uttak. Utøvere i GR-herrer og
jenter i fristil kan kvalifisere seg til uttak fra det året de fyller 13 år.
Komiteen er av den oppfatning av at vi har lykkes i dette arbeidet fordi vi har registrert bedre
resultater i Barentskamp og positive tilbakemeldinger fra klubbene. Komiteen har forøvrig fått aksept
fra NIF Barentsutvalg for egen trener til kvinnelaget i landskampene.
Hvert av de 4 landene kan stille med 10 vektklasser i senior herrer (GR) og 4 vektklasser i senior
damer (FR i olympiske vektklasser). Finland har ikke stilt med fult lag i denne perioden. Kommunisert
årsak er kollisjon med nasjonalt mesterskap. NNBK roser de Nord-Norske klubbenes innstilling og
vilje til å stille med uttatte utøvere. Dette har resultert i at vi har maktet å stille med fult lag og
dermed også oppnådd gode resultater i perioden.
De 4 nasjoners komiteer har også avviklet samordningsmøte for stevner i Barentsregionen. Dette er
en utfordring fordi landene har ulike perioder for fastlegging av stevner. Sverige har som eksempel
fastlagt/låst sine nasjonale stevner med 3 års terminer. Fra sesongen 2011/2012 fikk NNBK
gjennomslag i NBF for å registrere stevner i Norrbotten og Nord-Finland i NBF’s terminliste.
Møteaktivitet i regi av Idrettens Barentsutvalg:

Barents Sports Conference, 25-28.10.2012 – Monchegorsk, Russia.
Bryting var representert med Odin Risjord og Ole Tommy Boine.
27
Protokoll følger vedlagt.

Startmøte med representanter fra Nord-Norsk idrett for realisering Barents Games.
På dette møtet deltok 19 forskjellige idretter. Bryting var representert med Odin Risjord.
Idrettens Barentsutvag (NIF) og Nordnorsk Brytekomite har i flere år jobbet for å aktualisere Barents
Junior for ungdommer (alder 13-20 år). Dette blir nå en realitet og med et mye større omfang ved at
alle Barents idrettene skal arrangere:

Barents Summer Games i Sverige i august 2013

Barents Winter Games i Tromsø i april 2014.
Det er svært positiv stemning for et slikt møtested hvor idrett og kultur for ungdommer kan møtes.
Resultater.
Barentskamp 2012 – Oulo, Finland
Kvinner FR:
2. plass
Herrer GR:
3. plass.
Barentskamp 2013 – Kirkenes, Norge
Kvinner FR:
2. plass
Herrer GR:
2. plass.
Sportslig utvikling for de Nord-Norske bryterne.
Kvinnebryterne har hatt en god utvikling i de laveste vektklassene. I de høyeste vektklassene har det
vært et frafall i sesongen 2012/2013. I Barentsregionen er imidlertid de N-Norske kvinnene fult på
høyde med de svenske deltakerne. Til Barentskamp 2014 er Kv-fristil utvidet med 2 vektklasser.
Herrebryterne har hatt en god utvikling i de laveste vektklassene ikke minst pga den store bredden
av gode brytere i nasjonale klasse i Nord-Norge. Landsdelen mangler imidlertid mangfoldet for uttak i
vektklassene 96- og 120 kg som synes å være sammenfallende med de øvrige land. Deltakelse med
disse vektklassene vil derfor bli drøftet i neste Barents møte.
Økonomi.
Klubbene må forskuttere kostnadene for uttatte deltakere, trenere, dommere og ledere til
Barentskamp. Det kan søkes tilskudd fra Barentssekretariatet hvis Norge og Russland deltar i
konkurransen. Barentssekretariatet gir normalt tilskudd som dekker 70 % av kostnadene.
Den enkelte klubb får ikke finansiert kostnadene i forbindelse med nasjonale komitemøter og ditto
kostnader ved uttak av landsdelslag. Pr. i dag må således den enkelte klubb finansiere det valgte
komitemedlemmets kostnad. Komiteen mener dette er urimelig og vil søke støtte for funksjonen i
eget forbund - NBF.
28
Endring av arbeidsmetode og rutiner i komiteen.
I tillegg til ledermøte under NNM og Barents møte under Barentskamp har komiteen avholdt en
rekke telefonmøter samt mail korrespondanse. Denne arbeidsmetoden er tvingende nødvendig både
mht avstander til medlemmenes bopel samt rask avklaring. Komiteen er avskåret fra å avvikle møter
med de øvrige Barents landenes brytekomiteer/forbund da vi ikke har oppnådd finansiering av denne
aktiviteten.
Elektronisk informasjon og søknadsgjennomføring er 100 % gjennomført i Barentssekretariatet fra
2010. Søknadene kan utfylles på norsk eller engelsk. Nord-Norsk brytekomite har fått gehør for at all
kommunikasjon mellom Barents landene skal gjennomføres på engelsk. Dialog med Idrettens
Barentsutvalg (NIF) gjennomføres ved møter og mail korrespondanse.
Samarbeid med Olympiatoppen Nord
NNBK er bindeledd for de Nord-Norske klubbene og kontaktpunkt for prosjektet «Bryting i Nord»
v/prosjektleder Ernst Pedersen OLT Nord (Olympiatoppen).
Det er gjennomført kartlegging av prestasjonsmiljø i Nord-Norge som basis for gjennomføring av
flere programmer og aktiviteter.
OLT NOR har avviklet presentasjoner av program og gjennomført samlinger/kurs med flere temaer.
På presentasjonen i Finnmark var Norges Bryteforbund v/visepresident Geir Knutsen representert
med temaene:
 Org.info og mer konkret om utviklingsarbeid.
 Spesielt trenerutdanningen.
Temaer som OLT Nord bistår «Bryting i Nord» med er:
 Basistrening – en teoretisk tilnærming.
 Basistrening i praksis - foredrag
 Øvelser knyttet opp mot foredraget.
 Ernæringsforedrag om riktig kosthold v/ernæringsfysiolog
Klubbutvikling
 Om helhetlig klubbutvikling (som i klubbesøkene)
 Nåsituasjonen i hver klubb (mini-startkveld/gruppearbeid med utgangspunkt i org.hjulet)
 Avklare forventinger om innsats mot klubbene og mulige fellestiltak.
(Oversikten er ikke revidert i 2013.)
Prestasjonsmiljøer på nivå A I Nordland
klubb/lag/gruppe
Navn på utøvere
Navn på trener(e)
Status/info
Fauske Atletklubb
Joakim Braseth 1991
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Fauske Atletklubb
Petter Karlsen 1993
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Junior landslaget
Har deltatt I JVM I 2009 og
2010
Gullgrossist i NM U,J +medaljer
i senior
Utatt til Nordisk og Youth
29
Fauske Atletklubb
Runar Simonsen 1991
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Olympics samt Kadet EM i
2010 men fikk skade og måtte
stå over.
Medaljer fra NM.
Juniorlandslaget.
Fauske Atletklubb
Ruben Korneliussen
1992
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Medaljer fra NM .
Juniorlandslaget
Fauske Atletklubb
Einar Lund
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Medaljer fra NM.
Juniorlandslaget.
1992
Fauske Atletklubb
Karianne Jensen 1995
Ørjan Wenberg/ Dag
Rugås
Medaljer fra NM.
U landslaget.
Bodø Bryteklubb
Morten Thoresen
1997
Thomas Hammer
NM Gull Gutt 15.
Mehamn IL
Øyvind Bertheussen
Dag Tommy Larsen
Medalje NM
Prestasjonsmiljøer på nivå B
klubb/lag/gruppe
Navn på utøvere
Navn på trener(e)
Status/info
Bodø Bryteklubb
Maruis Jensen Øverli
Thommas Hammer
Medalje NM.
Bodø Bryteklubb
Einar Aasli
Thommas Hammer
Medalje NM
Bodø Bryteklubb
Espen Holmstrøm
Thomas Hammer
Medaljer NM
Fauske Atletklubb
Nicolai Lund
Dag Rugås / Ørjan
Wenberg
Medalje NM
Mehamn IL
Vebjørn Larsen
Dag Tommy Larsen
Plassering NM
AK 45 Vardø
Arnt Ivan Bye
Anne Therese
Eriksen / Torgeir
Eriksen
Palssering NM
Kirkenes
Eskil Bergersen
Willy Bangsund
Medalje NM
AK 45 Vardø
Jonas Antonsen
Anne Therese
Eriksen / Torgeir
Eriksen
Medalje NM
Tana IF
Erik Eikeland
Frode Gundersen
Plassering NM
30
Tromsø Bk
Birk Sømhovd
Thomas Sømhovd
Plassering NM
For Bodø Bryteklubb har jeg satt inn Thomas Hammer som trener.
Hovedtrener i Bodø er Anders Hammer.
Aktive trenere i Nord
Thommas Hammer
Bodø
Trener på alle nivåer i klubb siden 1990
Damian Gawkowski
Bodø
Hovedtrener i Bodø fra 2010
Dag Rugås
Fauske
Trener i Fauske siden 1983, har hatt landslagsoppdrag
Ørjan Wenberg
landslag
Fauske
Trener i Fauske siden 1990 pt. Ansvarlig aldersbest.
Frode Gundersen
Tana
Hovedtrener i Tana siden 2001
Geirulf Barth
landslaget.80 tallet
Narvik
Periodevis trener i Narvik, erfaring fra senior
Willy Bangsund
Kirkenes
Siden kritt tiden 
Lene Bangsund
Kirkenes
Tidligere landslagsutøver i aldersbestemte klasser.
Dag Tommy Larsen
Mehamn
Har vært trener i Mehamn 8-10 år.
Inge Nygård
Mehamn
Har vært trener i Mehamn 8-10 år.
Ann Therese Eriksen
Vardø
Trener i klubb og for cadet landslaget for jenter
Ståle Abelsen
Bodø
Trener de yngste utøverne
Anders Hammer
Bodø
Trener på alle nivåer i klubb siden 1990.
May Bente Eriksen
aldersbestemte klasser
Båtsfjord
Hovedtrener, tidligere landslagsutøver
NBF og Nord-Norsk brytekomite
Realiteten er det slik at komitemedlemmet selv og dets klubb må bære den økonomiske belastningen
for komiteens drift med unntak av representasjon i Barentskamp. Etter tilskuddsinnvilging fra
Barentssekretæriatet oppebærer fortsatt medlemmet/klubbene utgifter. Dette oppleves svært
urimelig både for klubbene, komitemedlemmene og for helheten i det arbeid komiteen
gjennomfører for å heve brytenivået regionalt, nasjonalt og i Barents sammenheng. Dette har vært
diskutert med NBF uten gehør. Styret i NBF har ikke realitetsbehandlet NNBK’s 2012 søknad om
økonomisk støtte ut fra budsjett som er framsendt. NNBK vil hevde at styret i NBF ikke har forstått
funksjonen til NNBK og muligens derfor har unnlatt å realitetsbehandle vår søknad om økonomisk
støtte. NNBK vil derfor forelegge NBF en redegjørelse som visualiserer NNBK funksjon og aktivitet.
Nord-Norsk Brytekomite vil ovenfor NBF framheve at komiteen er svært aktiv i relasjonen med å
utvikle bryting i Barents sammenheng. For dette har vi mottatt ros fra Idrettens Barentsutvalg.
Forøvrig nevnes at tilsvarende funksjon i Nord-Finland Brottingsforbund og Norbotten
31
Brottingsforbund gis støtte fra sine nasjonale forbund. I Russland finansieres aktiviteten av
sportskomiteen i Murmansk Oblast.
NNBK håper at NBF kan være i stand til å gi økonomisk støtte til det arbeid som Nord-Norsk
Brytekomite representerer, og ønsker å videreutvikle regionalt til det beste for brytesporten både i
landsdelen. Med dette som bakgrunn håper vi at kommende ting kan legge føringer som muliggjør
økonomisk støtte fra NBF til det videre arbeid i NNBK.
Forslag til komitemedlemmer.
I ledermøte under NNM i Vardø den 23. februar 2013 innstilte de Nord-Norske klubbene følgende
medlemmer til Nord-Norsk brytekomite for perioden 2013-2015:
Leder:
Odin Risjord
Medlem:
Dag Rugås
Medlem:
Frode Gundersen
Komitemedlemmene blir formeldt valgt av Tinget i NBF.
Bodø, den 30. mai 2013
For Nord-Norsk Brytekomite
Odin Risjord
Langtidsplan (vedlegg 1)
Klubbavgift
Klubbavgiften er i dag på 4000.- Administrasjonen foreslår at den heves til kr. 6000.- for alle
bryteklubber med 15 eller flere lisensierte brytere og 7000.- for alle klubber med flere enn 30
lisensierte utøvere. Det foreslås ingen økning i avgiften til de minste klubbene.( under 15 utøvere
som har løst lisens. 4000.- )
Tilsetting av revisor
Styret i Norges Bryteforbund tilrår at styret bruker BDO AS (vår nåværende revisor) i
neste ting-periode. Honoraret dekkes etter regning.
Årsregnskap for 2011 og 2012 (vedlegg 2)
Langtidsbudsjett (vedlegg 3)
32
Valg
Velge følgende tillitsvalgte:
a) Forbundsstyret bestående av:
President
Visepresident
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer
b) Komite for lov- og appellsaker med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
d) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
f) Nordnorsk brytekomite med 3 medlemmer
STYRET
President:
Tom Holmen (gjenvalg)
Kolbotn IL
Visepresident
Geir Knutsen (gjenvalg)
Båtsfjord SK
Styremedlemmer (velges samlet)
Varamedlemmer (velges samlet)
David Eilertsen (gjenvalg)
Fredrikstad HK
Inger Wold (gjenvalg)
Oslo BK
Vårin Utne (gjenvalg)
Moss AK
Knut Johannessen (gjenvalg)
BK Atlas
Rolf Røtnes
Kolbotn IL
KOMITE FOR LOV OG APELLSAKER
Leder
Ove Gundersen (gjenvalg)
Kolbotn IL
Styremedlemmer
Terje Johnsen (gjenvalg)
Oslo BK
Per kr. Støvring (gjenvalg)
Kolbotn IL
Anette Kure (gjenvalg)
T&IL National
Stine Christensen (gjenvalg)
BK Atlas
Jørgen Johansson (gjenvalg)
Sp 09
Varamedlemmer
33
Torbjørn Dahl (gjenvalg)
AK-45
DOMSUTVALGET (Blir foreslått nedlagt på tinget)
Leder
Hans-Marius Meland (gjenvalg)
IF Tønsberg-Kameratene
Styremedlemmer
Egil Hansen (gjenvalg)
BK Atlas
Marita Rønninghaug (gjenvalg)
Bodø AK
Willy Bangsund (gjenvalg)
Kirkenes AK
Frode Gundersen (gjenvalg)
BK Tana
Bjarne Blikeng (gjenvalg)
Drammen AK
Mona Kulbay (ny som styremedlem)
Lambertseter BK
Sven Langset (ny som styremedlem)
Moss AK
Geir Bækkelund (gjenvalg)
Molde AK
Varamedlemmer
KONTROLLKOMITEEN
Styremedlemmer
Varamedlemmer
NORD-NORSK BRYTEKOMITE
Leder
Odin Risjord (gjenvalg)
Bodø AK
Medlemmer
Frode Gundersen (gjenvalg)
BK Tana
Dag Rugås (gjenvalg)
Fauske AK
34
Vedlegg:
Vedlegg 1:
Sportslig beretning
Vedlegg 2:
Strategiplan/langtidsplan
Vedlegg 3:
Årsregnskap for 2011 og 2012
Vedlegg 4:
Langtidsbudsjett
Vedlegg 5:
Innkomne forslag og lovendringer
35
Sponsorer
36