Kyrkjeblad nr. 5 2014 - Gol kyrkjelege fellesråd > Forside

GOL OG HEMSEDAL
Nr. 5
Nov.
65. årgang
I nn h a l d
Min salme........................................ 2
Rune................................................. 4
Flott konsert i Gol kyrkje................7
50års konfirmanter Hemsedal..... 2
Ny kyrkjeverje i Hemsedal............ 5
Ei sann folkekyrkje......................... 8
Andakt..............................................3
Ny menighets­p edagog . ................. 6
Kunngjeringar........................ 9 & 10
Avskjed med ­A llan, Susanne og
0-18 hjørnet......................................7
Velkomen til kyrkje!...................... 11
Foto: Kjetil Th. Storebråten
Han tek ikkje glansen av livet
Han tek ikkje glansen av livet,
Den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
Når han får deg fylgja på veg.
Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.
Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i døds-skuggens dal.
Min salme
Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.
Anlaug Slaattestølen
A
nlaug Slaattestølen i Grønlio i Gol vel salmen ”Han tek ikkje glansen av livet”,
skriven av Trygve Bjerkreim i 1950. Ho har fleire salmar i tanken, men kjem stadig
attende til denne, som dei song mykje i konfirmanttida hjå sokneprest Ødne. Salmen
har følgd henne sidan. Kyrkjebladet var på besøk ein solgylt haustdag med vakker
utsikt mot både Storehorn og Skogshorn i Hemsedal.
Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.
Tekst og foto Kåre Olav Solhjell
50års konfirmanter Hemsedal
2
Fra venstre mot høgre: Engebret Langehaugen, Leif Ødegaard, Birgit Marie Bekkevold Korsmo (f. Bekkevold), Magnhild Solveig Løvehaug, Bergfrid Sletten, Ola Rusto,
Gunvor Ulsaker Kristiansen (f. Ulsaker), John Stillerud, Odd Kåre Markegård, Anne-Marie Juvhaugen (f. Solheim), Ann Louise Eggen (f. Larsen).
Fotograf: Kjetil Th. Storebråten
Andakt
Jeg er så lite verdt
Sommeren ligger bak oss – et høstsemester ligger foran.
Kan jeg brukes til noe?
D
e andre er så flinke, de er ressursmennesker, de har fått så mye
utlevert. Min frimodighet er på et lavmål. Jeg har prøvd å gjøre
noe, men synes jeg makter så lite. Så blir det til at jeg setter meg ned
og sier: «Jeg er så lite verdt».
Denne motløshetens ånd kommer ikke fra Gud, han som har skapt
deg. Det står i salme 8 at Gud gjorde mennesket lite ringere enn Gud selv
og kronet ham med ære og herlighet. Og Jesus sa at en menneskesjel
var mer verdt enn hele verden. Vi har dessverre ofte lave tanker om
oss selv – det har ikke Gud.
Tanker som «jeg er så lite verdt» kommer fra «ødeleggeren» - som
vil ta fra oss frimodigheten.
Men – vi er forskjellige. Og det har han gjort for at vi til sammen skal utgjøre
den helhet som Bibelen kaller for Kristi legeme. Vi har alle hver vår plass å fylle.
For oss alle gjelder Paulus`ord: «For vi er Hans verk, skapt i Jesus Kristus til gode
gjerninger, som Han på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle gå inn i dem».
Vi er alle Guds verk. Alt det vi er og har, har vi fått fra Ham.
Derfor er det så viktig å finne frem til - og se - de gjerningene Gud legger foran oss
på vår livsvei. Vi må be Gud lede oss skritt for skritt inn i de oppgaver Han legger
foran oss.
Ingen av oss skal gjøre alt – men vi kan alle gjøre noe. Du er mye verdt, har
så mange ressurser og muligheter. Lykke til.
Hilsen Per Tore Meberg
GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD
Antall nr.:
Utgjevar:
Redaksjon:
6 nummer i året
Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld
Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell, Jan Olav Skinnemoen,
Sølvi Larsen Aalrust (red.), Kjetil Th Storebråten
Ekspedisjon:
Kasserar:
Bankgiro:
E-post:
Kyrkjekontoret 3550 Gol
Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal.
Sparebank 1 Hallingdal 2367.60.00097
[email protected]
GOL, herad OG HEMSEDAL
Gol kyrkjekontor
Ekspedisjonstid månd – torsd 9.00–15.00
Gol kommunehus 3. etg.
Tlf: 32 02 90 00
[email protected]
www.kyrkjaigol.no
Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde
Kontortid: Måndag – torsdag
Dir.tlf. 32 02 91 35 • Mobil: 971 58 134
[email protected]
Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen
Dir.tlf. 32 02 91 37 • Mobil: 952 75 312
[email protected]
Måndag: Fridag.
Sekretær:
Berit Langehaug
Tlf. 32 02 91 39
Kontortid: Månd, tysd, torsd kl 09.00–14.00
[email protected]
Kyrkjeverje: Kjetil Th. Storebråten
Kontortid: Mandag, tysdag og onsdag
Tlf: 31 40 88 45 Mob: 908 21 745
[email protected]
Kyrkjetenarar: Arne Braathen Tlf.: 901 36 647
Knut Ole Klepp Tlf.: 906 58 761
Kyrkjetenar: Hans Vidar Sørensen
Tlf. 911 76 827
Menighetspedagog for Gol og Hemsedal:
Britt Marie Haraldset Hafsås
Tlf: 489 59 826
[email protected]
Sokneråda:
Gol:
Leiar Trygve Lono Smedsgård
Tlf.: 900 63 161
Herad:
Leiar Lars Riise
Tlf. 951 03 305
Hemsedal: Toril Venås Sørensen Tlf. 482 40 275
Soknediakon: Ingrid Økesveen
Dir. tlf. 32 02 91 38
[email protected]
HEMSEDAL KYRKJEKONTOR
Ekspedisjonstid månd – onsdag 9.00–15.00
Hemsedal kommunehus Tlf. 31 40 88 45
[email protected]
www.kyrkjaihemsedal.no
Organist: Justin Vickery
Tlf. 474 75 580
[email protected]
Organist: Mikael Christensen
Tlf: 400 39 326
[email protected]
Fellesråda:
Gol:
Leiar Ola Grønseth Tlf. 920 97 939
Hemsedal: Toril Venås Sørensen Tlf. 482 40 275
Ynskjer du å gje ei gåve til kyrkja:
Hemsedal: 2367.20.49482
Gol:
2324.20.01354
Herad:
2324.62.05795
3
Avskjed med
­Allan, Susanne
og Rune
Allan Helmer Madsen har
vore sokneprest i Hemsedal
i over fem år. Den 31. august
hadde menigheiten bede inn til
avskjedsfest for han og kona
Susanne. Dei flyttar no attende
til Danmark for å koma nærmare familie og vener der.
Søndag 24. august var det avskjedsgudsteneste for Allan i Gol kyrkje. Etter gudstenesta var det
kyrkjekaffe med taler og overrekking av gave. Han mottok stavkyrkjenøkkelen frå sokneråda i Gol.
Frå staben i Gol fekk han også eit saueskinn - så nå skal ikkje Allan og Susanne fryse i Danmark.
Tekst og foto Kjetil Th. Storebråten
E
tter ei flott gudsteneste i Hemsedal
kyrkje var det samling i Kyrkjestugo.
Der var det mange som ville gje dei
to gode ord for tenesta dei hadde
utført, og ynskje dei lukke til vidare.
Leiar i Felles­rådet Toril Venås Sørensen
oppsummerte tenesta i tala si.
Allan kom frå Grane med hatt, fiske­
stong og glød, og inntok kyrkja med
Power Point og tale frå midtgangen,
fortalde Toril. Han likte å forkynne,
talene var Jesus-sentrerte. Men han var
også oppteken av miljø, og rettferdig
fordeling av verda sine goder.
Allan Madsen og kona Susanne får overrekt ei gåve frå Leiar i soknerådet i Hemsedal
– Toril Venås Sørensen
Allan og Susanne opna gjestfritt dørene sine for andre, og ikkje
minst for flyktningane i bygda. Susanne har trufast baka, og
stått for kyrkjekaffi etter messene. Takk til dykk begge for tida i
Hemsedal, og lukke til som gommo og gofa i Danmark, avslutta
Toril V. Sørensen, før ho delte ut blomar og ein flott saueskinnsfell
med skinntrykk.
Prostens utsending Arne Lie, gav ei oppsummering av tida som
Allan hadde vore prest i Hemsedal, og la ikkje skjul på at han var
ein mann som likte å gå sine eigne vegar, men at han og var ein
prest som var glad i menigheiten.
Pensjonert prost frå Ringerike Per Tore Meberg ville også dele litt
frå tida med Allan. Per Tore hadde vore mentor for Allan medan
han var i Hemsedal.
Sterkt inntrykk gjorde det då flyktningfamilien Nedjati, som
hadde fått mykje hjelp frå Allan takka for støtta og omsorga han
hadde synt dei. Dei var veldig glade for at nettopp Allan døypte
vesleguten deira Daniel på avskjedsgudstenesta.
Det vart også teken avskjed med avtroppande kyrkjeverje Rune
Abrahamsen. Rune ga seg som kyrkjeverje i vår, og hadde alt fått
fallskjermhopp i gåve frå Fellesråd og sokneråd, men fekk likevel
ein velfortent bukett med blomar og godord med på vegen.
4
Avtroppande kyrkjeverje Rune Abrahamsen
Goling ansatt i Hemsedal,
er dette starten på
kommunesammenslåing
undrer jeg. Jeg møter Kjetil
i Hemsedal kommunehus
med vakre høstfarger
utendørs. He, he gjerne
det sier Kjetil, jeg bor på
Robru så jeg er jo nesten
i Hemsedal. Kanskje vi
kunne ta høyere leie for
hytta vår på Golingsfjellet
da, om jeg kunne si at den
lå i Hemsedal?
Tekst: Sølvi Larsen Aalrust
Foto: Einar Vebjørnsen
Kjetil Storebråten ny kyrkjeverje i Hemsedal
H
vem er du Kjetil?
Født i Oslo Lørenskog, ble adoptert
sammen med storesøster Ylva til Gol som
femåring. Har bodd på småbruket oppe
på solsida på Robru hele sitt liv. Utdanning fra helse- og sosiallinja, jeg gikk
faktisk på husmorskolen på Nesbyen,
den het jo det den gangen. Tok agronom­
utdanning på Tomb, og senere fagbrev
som barne- og ungdomsarbeider.
Gift med Gro og har to barn, Vilde 20 år
og Borgar 24 år. Vilde går barnevernslinja
på Lillehammer, Borgar bor i Oslo og er
i ferd med å utdanne seg til lærer, men
er i disse dager i Nashville og spiller inn
plate. Gro jobber i Sparebank1 på Gol.
Telefonen ringer og Kjetil blir litt
opptatt. Jeg får tid til å se meg litt rundt
på et kontor preget av mye papir men
også av personlige ting. Biler, flere av
dem, og kalender fra Autofil. Den der
spør jeg Kjetil, er det helst veteranbiler
du liker? Å neida, gjerne sånne, han peker
på en styla AUDI, hvit, lav og lekker. Jeg
skal til Paris på fredag, til Paris Mondial
2014. Bilutstilling. Jeg har kjørt Route 66
i Amerika, på motorsykkel da. Jeg har en
Honda Goldwing 1200 cc, den veier 320
kilo. Den er både tung og bred og tøff.
Ja, også har jeg kjørt Pacific Highway
Number One fra Los Angeles og opp til
San Fransisco, kyststripa, bare helt utrulig
flott. Da var jeg på verdensomreise.
Kameraten Hallgeir Mythe og jeg var
i Hong Kong og var på privat besøk og
spiste Dim Sum. Eh, ja..? Jo, det er om lag
førti småretter på bordet. Det er alt fra
hønseføtter til innvoller og annet snaks.
De setter et stort kar på bordet med
vann som holder seg kokende, så velger
du en bit med pinnen din og koker det,
dypper i valgt saus og spiser. Tar tid vet
du. Det var kanskje mer interessant enn
godt.
Så reiste vi innom Australia og Sydney,
for der hadde Hallgeir datteren sin, og
derfra via Raratonga over til Amerika.
Jeg har vært en del i det landet. Bodde
der som ung et års tid, og har hatt et
titalls besøk etterpå. Ja forresten, det
var der jeg kjøpte Martin M38 gitaren
min. Det lages bare om lag åtti i året,
og jeg kunne få tilslaget på en. Så jeg
skrev brev til tanta mi og fortalte at det
jeg virkelig ønska meg her i verden var
en Martin gitar. Og hun satte inn penger
på kontoen min. Jeg hadde ikke råd til
billett opp til Chicago, så jeg haika. Med
seks tusen dollar i skoen, under sålen. Det
gikk fint det, jeg fikk skyss. En gang jeg
sto ved en stor vei med flere filer hørte
jeg bare det kvein i bremser, og der kom
det en kar skjenende inn fra ytterste fil,
sportsbil vet du. Jeg har aldri vært så
redd i mitt liv, han kjørte som en gal,
tror vi kjørte forbi flere hundre biler på
den turen. Ja, og på samme turen sto jeg
utenfor Los Angles, ved central road, en
sånn sirkel som går rundt storbyer. Jeg
sto med papplate med Chicago på, da
stoppa det en hyggelig kar og sa at om
jeg skulle til Chicago så burde jeg stå
rette veien! Jeg sto og haika feil vei, kan
du tenke!
Hong Kong har forresten verdens fineste flyplass, den er helt rein og strøken
og det går tog ut til alle gatene. I 1998
dro han og sønnen til Amazonas deltaet.
En barndomsvenn av han hadde slått seg
ned der som elvebåtskipper, misjonær og
helsearbeider. Vi måtte reise opp elva i
to døgn med linjebåt. Da må du ha med
egen hengekøye, og så henger du der
om natta, fire i høyden. Han flirer. Det
var ganske eksotisk der ja.
Men kyrkjeverje Kjetil, hva er det? Det
er en jobb der du er daglig leder for kirka.
Du er ansiktet utad for de som har behov
for kirkelige handlinger i form av dåp,
vigsel eller gravferd. Og så forvalter jeg
kirkegården. Det er alt administrativt og
praktisk arbeid, som kirken skal gjøre. Jeg
har også personalansvar.
Jeg har et ønske om å få til et godt fellesskap, blant oss som arbeider i kirken,
og med de frivillige.
Takk for alt du delte med oss Kjetil – og
velkommen til Hemsedal!
5
Britt Marie Haraldset Hafsås, ny menighets­pedagog
i Gol og Hemsedal
Fra Bømlo til Hemsedal Britt Marie, det er litt av et sprang? Hun ler, ja det er et stykke medgir hun. Det skal
bli godt med skikkelige vintre igjen, men jeg vil nok savne vestlandsvåren. Den nye menighetspedagogen
tar imot Kyrkjebladet på Hemsedal kommunehus. Nesning til Hemsedal – ja iallfall rukkedøl til Hemsedal
svarer hun.
Av Sølvi Larsen Aalrust
B
ritt Marie, hvem er du?
Ja, 35 år, vokst opp i Rukkedalen
­Nesbyen, var i Stavanger et år på folkehøyskole før jeg startet på lærerhøg­
skolen i Kristiansand. Men det ble med et
år, en venninne ringte og ba meg komme
til Stord og fortsette studiene der og
det gjorde jeg. Det ble allmennlærerlinja
med påfølgende samfunnsfag og IKT.
På lærerskolen hadde hun kroppsøving
som fordypningsfag. Håndball foreslår
jeg? Neida, hun rister bestemt på de
lyse krøllene, fotball, keeper på Nesbyen
jentelag i mange år. Jeg spilte aktivt til
jeg gikk ut av videregående skole. Jeg
er litt sportsidiot medgir hun, men liker
best det med ball, jeg må liksom ha en
ball å springe etter. Hjemme heier de på
hvert sitt lag, Britt Marie på Rosenborg og
Helge på Molde. Men det stikker ikke så
djupt altså sier hun forklarende. Sammen
har de vesle Synne Kristin på et og et halvt
år. Hun er allerede i gang i barnehagen
6
på Ulsåk. Helge som tidligere har jobba
som barne- og ungdomsarbeider, jobber
nå som drosjesjåfør i Hemsedal. Aner vi
en liten tidskabal der undrer jeg? – akk
ja sier hun, men det går bra, vi har fått
tak i barnepass.
Britt Marie har ikke bare bodd noen år
på vestlandet, hun var også utvekslings­
student i Tyskland. Et tverrfaglig tilbud til
studenter over et halvt år i Lüneburg en
times tid sør for Hamburg, i nord altså sier
hun forklarende. Det var et flott opphold.
Og tysken sitter? Nja, nei, jo hvis jeg får
frisket litt opp så. Og i dag bor dere på
Svøo i Hemsedal. Ja, der er det fint, bra
sted å ha barn også sier hun.
Menighetspedagog, hva er det?
Jeg har ansvaret for trosopplæringen
0–18 år i Gol og Hemsedal. Jeg er tilsatt
60% på Gol og 40% i Hemsedal sier
hun. Jeg arrangerer og legger til rette
for aktiviteter gjennom året. De faste
aktivitetene ligger på de frivillige og
går sin gang, slik som søndagsskole og
S-klubben. Nå jobber jeg med Helmax
som blir 18. oktober. Det er en helaften
for ungdom, fra hele Hallingdal. Dette
arrangementet går på omgang i dalen,
i år er det på Gol. Vi skal bl.a. ha volleyballturnering, sang, appell, taco og
minikonsert. Menighetspedagogen i Gol
og Hemsedal har konto på facebook der
hun annonserer aktivitetene. I desember blir det Lys Våken, senere kommer
konfirmantleir, Tårnagenter og hun er
akkurat ferdig med fireårs samlingen.
Britt Marie er også involvert i Babysang
på Gol sammen med Frelsesarmeen,
og har straks klart Småbarnstreff 0–5
år på Kyrkjestugu i Hemsedal. Det blir
annenhver uke på tirsdager fra 10–12
og starter opp 14. oktober. Nok å henge
fingrene i med andre ord.
Det er viktig for meg å jobbe slik at
barn og unge føler de hører til i kirka.
Folk må få komme til kirken slik de er
avslutter hun.
Tusen takk for det du delte med oss
Britt Marie, og velkommen til Gol og
Hemsedal!
Velkommen til
SMÅBARNSTREFF
Datoar for hausten:
- 14. oktober
- 28. oktober
Hilde Bakke Jensen blir
med og snakkar om
gode søvnvaner
- 11. november
- 25. november
-
9. desember
TYSDAG PÅ KYRKJESTUGU I HEMSEDAL
KL. 10:00 – 12:00
Alle barn mellom 0 og 5 år er
velkomen i lag med ein vaksen.
Vi syng, leikar, høyrer andakt
og et lunsj saman.
Ta gjerne med niste, så ordnar vi med
kaffe, te, saft og frukt.
Leder: Britt Marie H. Hafsås 489 59 826
barn og unge i hallingdal prosti
0-18 hjørnet
Ein helt som har makt til å frelse
Har du nokon du ser opp til? Ein idrettsutøvar
eller musikkstjerne? Kanskje ein superhelt
som Spiderman eller Supermann? Eller ein
vaksen du kjenner?
Det kan vere bra å ha ein helt å sjå
opp til, og særleg viss det er
nokon du kjenner og som kan
hjelpe deg fram i livet. Slik
kan vi vekse og utvikle oss, vi
har noko å strekke oss etter!
I Bibelen står det i Sefanja 3,17-18a:
«Herren din Gud er hos deg, ein
helt som frelser. Han gleder og
frydar seg over deg, viser deg atter
sin kjærleik. Han jublar over deg
med fryd som på ein høgtidsdag.»
Gud er den største helten av alle, han frelser! Ved Jesus
kan han gi deg evig liv. Og han er uendeleg glad i deg,
ja han gleder og fryder seg over deg! Og han jublar
over deg med fryd som på ein høgtidsdag! Over DEG!
Og MEG!  Det beste er at han set ikkje noko krav til
korleis vi er. Eg treng ikkje vere ein god musiker for å gjere
han stolt. Du treng ikkje vinne noko på fotballbanen.
Han gleder seg over deg – uansett! Det er godt å vite!
Gud velsigne deg!
Britt Marie
Flott konsert i Gol kyrkje
S
iste punkt på programmet for fårefestivalen i september
var ein konsert med Eilif Gundersen (bukkehorn, lur og
seljefløyte) og Justin Vickery (orgel) i Gol kyrkje. Dei spelte
folketonar frå Hallingdal og andre stader i landet, og nye
komposisjonar av Justin Vickery og Kjell Mørk Karlsen baserte
på eller inspirerte av folkemusikk.
Folkemusikkinstrumenta er ikkje så kyrkjeframande som ein
kanskje kunne tru: Medan Gundersen bles i luren la eg merke
til at nokre meter over hovudet hans, i taket i kordøra, hang ein
engel som også hadde ein lur! Bukkehorn, lur og seljefløyte
høyrdest svært bra ut saman med orgel, og instrumenta fekk
ein fantastisk klang og etterklang i kyrkjerommet.
Eilif Gundersen batt saman programmet med få og velvalde
ord. Mellom anna fortalde han at før i tida hadde dei ikkje orgel
i kyrkjene, men ein forsongar. Når dei fekk ein ny salmetekst
var det ofte enklast for forsongaren å bruke ein kjend melodi
som passa til rytmen i teksten. Til dømes har salmen "Guds
kyrkjefolk, syng for vår skapar med von!" same melodi som
folkevisa "Margit Hjukse". Denne melodien framførte dei på
seljefløyte og orgel.
Folketonen "Ingen vinner frem til den evige ro" vart fyrst
spelt av Gundersen på bukkehorn, deretter spelte Vickery fem
eigenkomponerte variasjonar over melodien. Vickery fekk vist
at han kan skape fleire ulike uttrykk eller stemningar på orgelet;
nokon av dei rolege, andre meir dramatiske. Gundersen runda
av nummeret med melodien på bukkehorn.
Det var mange nummer i programmet, men dei var så varierte
at eg aldri vart lei av å høyre på. Før eg reiste heimanfrå var eg
sterkt freista til å bli liggjande på sofaen, men eg var glad for
at eg kom meg ut! Dei to musikarane spelte musikk som gav
både kvile og ny energi.
Tekst og foto Ingebjørg Rivedal
7
Ei sann folkekyrkje
Få kyrkjer fortener meir å bli kalla folkekyrkje enn den i Herad.
Bygdefolket sytte ikkje berre for materialar til kyrkja, dei stod for
heile finansieringa!
Tekst og foto: Kjell Slåtten
D
et skjedde tidleg på 1930-talet. Ei
driftig syforeining med Guro Hoftun
(Narum) i spissen, sydde i tillegg alt utstyr
til kyrkja og heldt basarar som skaffa
3.000 kroner. Ved inngangen til 1932
8
hadde ein 17.000 kroner til rådvelde,
og 60 tylfter tømmer som var gitt av
velvillige skogeigarar. Dette var nok til
at byggenemnda fann å kunne starte
byggearbeidet.
Herad kapell (vart kalla kyrkje fyrst
etter at Herad vart eige sokn i 1997) vart
innvigd 26. september 1934. Det er 80 år
sidan, og dette vart markert under gudstenesta i Herad kyrkje no 28. september.
Begeistra biskop
Biskop Johan Lunde stod for den
høgtidelege vigslinga av kapellet i 1934.
Under den påfølgjande kommunale
middagen på Hesla hotell, var biskopen
raus med godorda – ikkje berre om det
nye gudshuset, men om Gol og heile
Hallingdal:
«Det er ingen dal som taler slik til mitt
norske hjerte som Hallingdal, når jeg
ser disse uendelig mange steinrøyser
som i tidens løp er båret sammen for å
rydde jord. Da gripes jeg av en uendelig
fedrelandsfølelse,» sa biskopen, før han
foreslo at festlyden reiste seg og song
«Ja, vi elsker».
Imponerande innsats
For folk i Herad og Engene var det lang veg til
Golreppen, der kyrkja låg. Alt like etter 1900
kom ideen om eit kapell i Herad opp for fyrste
gong. Og så tidleg som i 1907 vart det valt
byggenemnd.
Det skulle likevel gå meir enn 20 år før kapellet
vart reist. Det oppstod også usemje om kvar
det skulle byggjast. I Engene var det sterke
krefter som ønskte kapellet dit.
Men det kom altså i Herad. Rekneskapen
synte at kapellet hadde kosta kr 32.382,22. Alt
framskaffa ved frivillige bidrag! Ordførar Knut
Hesla kunne difor slå fast at når kapellet ikkje
hadde kosta det offentlege éi einaste krone,
var det berre rett og rimeleg at kommunen
spanderte festmiddag!
Feira med «Kinderegg»
Under jubileumsgudstenesta 28. september
var det i tillegg til sjølve gudstenesta, lagt inn
eit «Kinderegg» med trefaldig innhald:
- Utdeling av Barnas kyrkjebok til 4-åringane
i soknet.
- Takk og heider til Gol husflidslag for restaurering av den gamle altarduken.
- Presentasjon av den nye trusopplæraren i
Gol og Hemsedal, Britt Marie Haraldset Hafsås.
Frammøtet var ikkje like stort som under innviinga i 1934, men ein kyrkjelyd godt over
gjennomsnittet vitnar om ein livskraftig
80-åring i Herad!
Kunngjeringar
Kyrkjeskyss til Gol og Herad kyrkjer
Kunne du tenke deg å være sjåfør til og fra Gol og Herad kyrkjer noen
ganger i året? Dette er en viktig tjeneste som vil være til hjelp og glede,
for de som trenger hjelp med tran­sport til kyrkja. Diakonen setter opp
datoer over søndager, og dere kan velge datoer når det passer.
Hvis du kan bidra, kan du ringe for å få mer informasjon til:
Ingrid Økesveen mob. 971 12 521
Wera Waage Frogner 943 54 618
kyrkjekontoret 32 02 91 38
SANGKAFÈ med misjonsbasar
Kl. 18.00 Dørene opnar for: Kafé, loddsal, varesal og åresal.
Kl. 19.30 Konsert. Andakt og misjonsinfo. Åresal.
Fredag 31. okt. Evjens Minne, Ål
Laurdag 1. nov. Kyrkjestugo, Hemsedal
Sang: B-karad'n. Andakt og misjonsinfo: Bangladesh-misjonærane Inger
Marie og Olav Vold.
Laurdag 8. nov. Gol bedehus.
Sangandakt: Sanggruppa «Røli» fra Våle, med saxofon, tussefløyte, zitter
og gitar. Misjon: Gunnvor Kreken.
Alle stader: Litt forskjellig loddsal. Kafé med sal av kaffi og kaker. Sal
av varer frå Normisjon sine samarbeidsland som er fine julegåver! Sal av
småkaker m.m.
NB: Vi tek gjerne imot småkaker, syltetøy o.l. for sal, og gevinstar til
åresalet. Arr.: Normisjon i Hallingdal.
Velkomen til SANG-kafé med misjonsbasar!
Før jul er alle
11-­åringar velkomen til
overnatting i kyrkja
Det blir spennande!! Set av helga allerede no:
Gol kyrkje Hemsedal kyrkje 29. – 30. november
06. – 07. november
Om nokon kan tenke seg å vere med som frivillig hjelp eller nattevakt den
helga, ta kontakt med Britt Marie H. Hafsås på 489 59 826.
Vi er takknemlege for alle som kan bidra med stort eller smått.
GOL GRAVFERDSBYRÅ
c/o Bente Andreassen
Tlf.: 32 07 75 51/mob. 480 23 477
HALLINGDAL GRAVFERDSBYRÅ
Steinar Aa Tlf 32 08 23 00
www.hallingdalgravferd.no
HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ
Olav Støyten
og Hans Vidar Sørensen
Tlf.: 97 41 41 00
GRAVSTEINER OG GRAVERING
Kontakt gravferdsbyrået eller
Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol
Tlf.: 32 08 81 94/mob. 911 65 008
9
Kunngjeringar
Døyp te
Hemsedal kyrkje
28.09.14 Ida Jeannette Grøndalen
12.10.14 Maiken Taraldsen Bergrud
12.10.14 Henrik Halbjørhus Taraldsen
12.10.14 Tobias Lund Mythe
Gol kyrkje
21.09.14 Amalie Bjerke Jordheim
05.10.14 Olav Åboen Irion
05.10.14 Brage Ullestad Venedokken
Døde
Hemsedal Kyrkje
30.08.14 Halvard Eikrehagen
Gol kyrkje
07.09.14 Anna Løstegard
13.09.14 Knut Eidsberget
28.09.14 Magne Berget
10.10.14 Kristen Klepp
12.10.14 Elisabeth Tønsager
f. 1929
f. 1944
f. 1956
f. 1932
f. 1921
Vigde
Hemsedal Kyrkje
06.09.14 Silje Venås
og Marius Dyrstad
13.09.14 Anne Marit Løkken Walter
og Sondre Hov Ulsaker
20.09.14 Jannike Tandberg
og Andre Pracek
20.09.14 Lene Stavenjord
og Leif Haugo
27.09.14 Guro Overrein
og Gregers Gram Rygg
04.10.14 Nina Elisabeth Christensen
og Arild Dahlberg
Lykkja Kapell
06.09.14 Live Steinleien
og Ola Jordheim Halvorsen
10
Gol stavkyrkje
06.09.14 May-Lindi Onarhaim
og Oddbjørn Krog
27.09.14 Hege Stubsve Setra
og John Bang Olsen
Sørbygda misjonsforening
Det er enda plass til fleire i Sørbygda
misjonsforening. Plan for hausten 2014
Møte på Bedehuset 11.11 kl. 11.30
Møte på Bedehuset 9.12 kl. 11.30
Spanande mat og program.
Velkomen!
Ruth Thorset, sekr.
f. 1941
Herad kyrkje
01.09.14 Olav Persmoen
f. 1932
17.09.14 Nils Halden
f. 1928
02.10.14 Gudrun Engebakken f. 1932
Borgund Stavkyrkje
09.08.14 Vita Kristin Nymoen
og Ole Henrik Gram
Gol kyrkje
06.09.14 Linn Githmark
og Audun Vad Petterson
Åpent hus
• Torsdag 30. oktober på Gol bedehus
kl. 11.00. Andakt ved Guri Ekse.
Ord og utrykk ved Odd Oleivsgard.
Kollekt. Bevertning.
• På Gol bedehus torsdag 4. desember
kl. 11.00. Andakt ved Jan-Fredrik Raastad. Kollekt. Bevertning. Alle hjertelig
velkommen!
Arr Diakoniutvalget
Dugurdstreff på Gol bedehus
Torsdag 6. november kl. 11.00
Vi snakker litt om gamle dager.
Sang og opplesning. Ord til ettertanke.
Dugurdsmat.
Arr: Diakoniutvalget
Torsdagstreff for kvinner
Møteplass for kvinner fra ulike kulturer.
Fellesskap.
Tar opp forskjellige temaer.
Spiser mat fra forskjellige land.
Sang og underholdning.
Torsdag 23. oktober kl. 18.30
Torsdag 20. november kl. 18.30
Ønsker du skyss til treffene ring Gunhild
971 81 627 eller Ingrid 971 12 521.
Arr: Gol Røde Kors, Helselaget og
Diakoniutvalget
Kyrkjeskyss Allehelgens-søndag
2. nov.
til Gol kyrkje 2 kl. 18.00
til Herad kyrkje kl. 11.00
Kjører er Ola Magne ­Ransedokken
tlf. 970 33 000
konsertAR
31. OKTOBER 19:30
e
s
s
e
m
Jazzmesse med lokale krefter
Fredag 31. oktober kl. 19.30 kommer
damekoret Kråkesølv
igjen til Gol kirke. Forrige gang de
sang her var før jul med julekonserten
"Julefred". Nå har de byttet ut de
sakrale tonene med swingende jazz,
og tar for anledningen med seg
Lystjazzensemblet bestående av Arild
Jensen på gitar, Audun Haugeplass på
piano m.m, Espen Bergo på slagverk
og for anledningen Kjell Audun
Holestøl på bass.
Dette er jazzmusikere på høyt
nivå, og kjente navn for mange her i
Hallingdal. Øverst på konsertmenyen
står verket "a little jazz mass" av Bob
Chilcott, altså en liten jazzmesse
som blander kirkemusikk og jazz
på en uvanlig, artig og spennende
måte. Kråkesølv består i hovedsak
av golinger, ispedd en og annen
hemsedøl og nesning. Musikalsk leder
og dirigent er Målfrid Breivik.
Foto: Joon Brandt
Hanne Krogh & Tre tenorer
Hanne Krogh og de tre tenorene
­legger den første av sine julekonserter
til Hemsedal. Det synes vi er hyggelig!
De som er med: Hanne Krogh, tenorer
- Thomas R. von Bulow, Jan Erik Fillan,
Marius Roth Christensen. Stein Austrud
(kapellmester) og Tarjei Nysted (fiolin/
perkusjon). Hemsedalskoret m/dirigent
Tori Snerte vil også synge med.
Velkommen til en stemningsfull
konsert i Hemsedal kyrkje torsdag
20. november kl.18.30.
Billetter: www.billettservice.no eller
kjøp hos Hemsedal Turistkontor.
NB! Det selges ikke billetter i kirken.
Velkomen til kyr kje!
26. oktober – Bots- og bønedag
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Meberg.
Takkoffer: Kirkens bymisjon
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Raastad.
Takkoffer: Kyrkjelydens arbeid blant
sesongarbeidere.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Folkemusikkgudsteneste. Nattverd.
Skinnemoen. Takkoffer: Song og
musikkarbeidet i kyrkjelyden
27. november – torsdag
ÅL KYRKJE KL 19.00
Kyrkje- og kulturfest m/biskop Per
Arne Dahl.
31. oktober – fredag
GOL KYRKJE KL. 19.30
Konsert/jazzmesse v/Kråkesølv
30. november – 1. s. i adventstida
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste med Lys våken. 11-åringane overnattar i kyrkja! Skinnemoen.
Hafsås. Takkoffer: Barne – ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.
2. november – Allehelgensdag
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen.
Økesveen. Vi minnest dei som har gått
bort siste året. Takkoffer: Diakoniarbeidet. Kyrkjekaffe ved diakoniutvalet.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Meberg.
Vi minnest dei som har gått bort siste
året. Takkoffer: Familievernkontoret
Hallingdal.
GOL KYRKJE KL. 18.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen.
Økesveen. Vi minnest dei som har gått
bort siste året. Kyrkjekaffe ved diakoniutvalet. Takkoffer: Diakoniarbeidet i
kyrkjelyden.
9. november – 22. s. i treeiningstida
HEMSEDAL KYRKJE KL. 19.30
Kveldsgudsteneste. Nattverd.
Skinnemoen. Takkoffer: NKSS – Norges
kristelige student og skoleungdomslag.
16. november – 23. s i treeiningstida
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Raastad.
Takkoffer: Frelsesarmeen
19. november – onsdag
GOL KYRKJE KL. 19.00
Konsert med musikere fra Det Norske
Kammerorkester og elever ved Gol
kulturskule.
20. november – torsdag
HEMSEDAL KYRKJE KL. 18.30
Konsert m/Hanne Krogh og 3 tenorer
23. november – Domssundag.
Kristi kongedag
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Skinnemoen. Takkoffer:
Anne Berit Lagsmannsgård sitt arbeid
7. desember – 2. s. i adventstida
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen
Takkoffer: Misjonsalliansen
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste med Lys våken. 11-åringane overnattar i kyrkja!
Hafsås. Hafsås. Takkoffer: Søndags­
skulane i Hemsedal
HEMSEDAL KYRKJESTUGO KL. 16.00
Sundag for alle
11. desember – torsdag
HERAD KYRKJE KL. 19.00
Adventskonsert ved kulturskulen
14. desember – 3. s. i advent
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer.
GOL KYRKJE KL. 19.00
Adventskonsert. Skinnemoen.
Takkoffer: Song- og musikkarbeidet i
kyrkjelyden.
16. desember – tysdag
HERAD KYRKJE KL. 18.00
Advents/julestund. Menneske med
nedsett funksjonsevne deltek.
Skinnemoen. Økesveen Kyrkjekaffe på
bedehuset.
21. desember – 4. s. i adventstida
LYKKJA KAPELL KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd.
Takkoffer: Kirkens nødhjelp
HEMSEDAL KYRKJE KL. 18.00
Julekonsert.
Takkoffer: Song og musikkarbeidet i
kyrkjelyden.
GOL KYRKJE KL. 20.00
Konsert. Til Betlehem
24. desember – julaftan
GOL HELSETUN KL. 11.00
Juleandakt. Økesveen
HERAD KYRKJE KL. 14.30
Familiegudsteneste. Skinnemoen
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
GOL KYRKJE KL. 16.00
Familiegudsteneste. Skinnemoen.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
HEMSEDAL BYGDAHEIM KL. 12.00
Juleandakt.
HEMSEDAL KYRKJE
KL. 13.30, 15.00 og 16.30
Familiegudsteneste.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
25. desember – 1.juledag
GOL KYRKJE KL. 12.00
Høgtidsgudsteneste. Skinnemoen
Takkoffer: Det norske misjonsselskap
26. desember – 2. juledag
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Høgtidsgudsteneste.
Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Høgtidsgudsteneste. Skinnemoen.
Takkoffer: Det norske misjonsselskap
28. desember – Romjulssundag
GOL HELSETUN KL. 11.30
Gudsteneste. Økesveen. (Skinnemoen)
31. desember – nyårsaftan
GOL KYRKJE KL. 16.00
Aftansong. Skinnemoen
Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 23.00
Midnattsmesse.
Takkoffer: Stefanusalliansen.
NESTE KYRKJEBLAD
Nr. 6/2014 kjem ut rundt 8. desember.
Stoff sender ein til:
[email protected]
innan 18. november.
11
Informasjon
«SAMMEN ER VI BEST»
Vår nye biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, ønsker å besøke alle ti prostier i bispedømmet
i løpet av høsten. Han kommer til Hallingdal torsdag 27. november.
På formiddagen vil han møte alle kirkelig tilsatte
og på ettermiddagen blir det møte med tilsatte og folkevalgte ledere i kirken.
På kvelden - 27. november
blir det åpen kirke- og kulturfest i Ål kyrkje kl. 19. - 21.
Her blir det kåseri ved biskopen med tittelen:
«Sammen er vi best»
Det blir ulike kulturinnslag fra Hallingdal, allsang og et par uhøytidelige intervjuer.
Vår nye biskop har en stor kontaktflate.
Han har glimt i øyet, og formidler kloke tanker fra levd liv.
Vi ønsker å ta godt imot ham, og håper å fylle kirken med folk fra hele prostiet!
VELKOMMEN!
12
Gol Grafiske as – tlf. 32 07 43 65