Nr. 2-2013 - Kirken i Nedre Eiker

68. ÅRGANG
NR. 2 • SOMMERNUMMER • 2013
LES OM:
Ny vikarprest
innsettes
Besøk i gruvene på
Gjellebekk
Om helgenen
Frans av Assissi
Visdomsord fra
gartneren
Vilde konfirmeres
...og mye, mye mer!
2
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
ANDAKTEN
Voksenopplæring
av sokneprest Roar Røkeberg
Det er liten tvil om at når vi er barn så ønsker
vi å bli voksne. Og hele barndommen går ut
på å gjøre oss klare til å kunne stå på egne ben
når den tiden kommer.
Konfirmantene er jo akkurat i den fasen at de
står på terskelen til et liv som voksne.
Den gangen jeg ble konfirmert fikk jeg hatt og
frakk og barbermaskin (…det tok mange år før
jeg fikk bruk for den maskinen…).
Det er vel ikke slike gaver en får nå, men
overgangen fra barn til voksen blir trukket
fram likevel.
Det er jo litt rart da, når de får høre i konfirmasjonstida at de skal bli som barn.
Det er jo det Jesus sier til disiplene når de
prøver å hindre mødrene i å ta med seg barna
sine til Jesus:
«Den som ikke tar imot Guds rike slik som et
lite barn, skal ikke komme inn i det.»(Mark.
10.15)
Det at barna skulle være forbilder var helt
uhørt den gangen og det er vel ikke så lett å
se i dag heller.
Det jo mange ting ved barn som ikke er så
veldig mye å se opp – fra bleieskift til surmuling fordi de ikke får det de vil ha – men det
er i alle fall to ting som barn har og som blir
borte etter hvert og det er:
1. Barn har evnen til å ta imot uten forbehold.
Erfaringene våre har lært oss å være kritiske
til det vi vil ta imot, og kanskje går vi glipp av
noe viktig allerede der, fordi våre forbehold
hindrer oss i å leve. Frykten for hva andre vil si
hindrer oss kanskje å lytte til våre egne tanker.
2 Barn har evnen til å se på seg sjøl som en
viktig person. De tar det som en selvfølge at
alle synes de er enestående.
Jeg tror det Jesus mente var nettopp dette at vi
skulle se oss sjøl med Guds øyne. Vi er nemlig
enestående. Det finnes bare en av deg/meg. Vi
er verdifulle.
Den gangen Whitney Houston ble begravet,
ble hele begravelsen lagt ut på YouTube. Og
jeg var inne der og så (som nr. 2 140 642).
Og mens presten der var mest opptatt av at
han nå kunne få litt blest om kirken sin, så var
det en annen som holdt en minnetale som jeg
aldri kommer til å glemme.
Det var regissøren Kevin Costner, som har en
mengde filmer bak seg, og som var en barndomsvenn av Whitney. Han fortalte at da han
spurte henne om hun spille en av hovedrollene
i filmen The Bodyguard (1992), vegret hun
seg veldig. Ville hun være god nok? Ville hun
klare å synge sangen bra nok?
Og på tross av at den ble nominert til to Oscar
for mest originale sang…. Og til tross for at
sangen «I Will Always Love You» har fått
en mengde priser og vel har nådd hvert lille
hjørne av jorda, så var hun alltid usikker på
seg selv.
Alltid når hun hadde konserter, sa Kevin
Costner, så var hun redd for at det ikke skulle
være bra nok. “Gjorde jeg det riktig?” “Var
jeg bra nok?”
Og så avsluttet han talen med å si: “Today,
when you sing before your heavenly Father,
don`t you worry! You`ll be good enough!” (“I
dag, når du synger foran din himmelske far.
Ikke vær redd! Du er god nok”)
Det finnes så mange arenaer i livet der det er
lett å komme til kort.
Men det finnes altså et sted der vi skal få lov
til å være som barn, der vi blir elsket slik vi er.
Roar Røkeberg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
pga råte og dette blir gjort i høst en gang. Det
har vært 6 konfirmasjonsgudstjenester denne
våren og vi har hatt evaluering av disse; hva
gikk fint og hva kan vi gjøre bedre?.
Vårens store happening har vært torgmesse
Jeg heter Kristoffer Schmidt
på Mjøndalen torg 2. juni. Dette var et felles
og er den nye vikarpresten
Midt på sommeren har nå prosjekt med Mjøndalen menighet. En flott
deres. Jeg er 28 år og nyutmenighetsrådet tatt en vel- messe med vel 250 tilstede og mange frivildannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet.
fortjent pause. Det har vært lige medarbeidere som gjorde en flott innsats!
Engasjementet mitt varer
nok å ta tak i denne våren Dette prosjektet er også under evaluering og
til våren. Da er min søster,
også. Vi jobber fortsatt med å vi satser på ny torgmesse i 2014.
Margrete Schmidt Johansen,
få gode systemer for økonomi
tilbake fra morspermisjon.
og drift. Prekestolsaken har Av ting vi skal jobbe videre med til høsten
Jeg gleder meg til å ta fatt på
vært i media igjen og vi har er bl.a å sette i gang givertjeneste igjen. Gi- oppgavene her i menigheten. Som nyutdannet prest
brukt litt tid på å diskutere den selv om vedtak vertjeneste vil si at du kan gi et fast beløp hver er jeg heldig og takknemlig for åpen og inkluderer fattet i 2011 fra menighetsråd og fellesråd at måned som er øremerket et spesielt formål i ende mottakelse, både av stab og frivillige. Husk
den skal vekk. Vi har jobba litt med trefelling menighetens arbeid. Mer info kommer når alt gjerne på meg i deres bønner. Kanskje vi sees! Kristoffer
på Fredtun. Der må trærne mot skolen ned er på plass.
Vennlig hilsen Anett
Hei Nedre Eiker
menighet!
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Eva Trogstad,
kirkevergen i Nedre Eiker
Margrete
Schmidt
Johansen i
permisjon
3
Som kanskje mange
har fått med seg, er
presten «vår» Margrete Schmidt Johansen, gått ut i permisjon etter at hun
og hennes mann fikk
en velskapt sønn 9.
mai. Klokken 13.27
var gutten kommet, og for de som lurer på
det, var han 4670 gram og 53 cm lang. Dette
er familien Schmidt Johansens andre sønn, og
vi har en mistanke om at det i presteboligen er
nok å henge fingrene i. Av den grunn ønsket vi
å høre hvordan hverdagen arter seg.
En av de stillingene i kirken som ikke er
så fremtredende, men likevel blant de viktigste, er kirkevergen. I Nedre Eiker er Eva
Trogstad ansatt i stillingen, og det var helt
naturlig for menighetsbladet å slå av en prat
med henne en travel hverdag i juni. Man må
kunne si at hun har det hektisk, når hun er
på jobb. Det er mye som skal samordnes,
justeres og koordineres for å få en menighet
til å fungere, og en av kirkevergens oppgaver
er å bidra til å legge til rette for at dette kan
skje på best mulig måte. Jeg ville vite mer
om hva en kirkeverge egentlig er. Eva kan
fortelle meg: Jeg er ansatt som daglig leder
av fellesrådets virksomhet, og har – på samme
måte som alle de andre ansatte (bortsett
fra prestene) – fellesrådet som arbeidsgiver.
– Hvordan vil du beskrive deg selv, Eva?
– Jeg håper jeg blir oppfattet som en blid og
hyggelig dame som er ryddig og arbeidsom, og
så vet jeg at jeg kan bli oppfattet som tydelig
og til og med litt sta. Jeg ønsker å være en
god lytter, og er villig til å høre andres mening,
men kan nok – til tider – også bli oppfattet som
noe firkantet og bestemt. Fra tid til annen kan
det være nødvendig når man skal gjøre jobben
som kirkeverge.
– Hvorfor ville du bli kirkeverge?
– Jeg har utdanning og mangeårig praksis fra
stillinger som økonomiansvarlig i det private
næringslivet. I 1996 kom det en ny kirkelov
med virkning fra 1. januar 1997, der kirken
ble mer selvstendiggjort i forhold til kommunen og fikk egne ansatte til administrative
funksjoner, slik at prestene kunne frigjøres
fra sine administrative lederoppgaver. Da
den loven trådte i kraft, fikk jeg en telefon fra
soknepresten i min hjemmemenighet. Han
mente at nå var tiden moden for meg å søke en
stilling i Den norske kirke. Jeg bestemte meg
for å følge hans anbefaling, og siden den gang
har jeg jobbet i adminstrative lederstillinger i
Den norske kirke, både Drammen, Modum og
Kongsberg før jeg kom til Nedre Eiker. Nå er
jeg ansatt her og har arbeidsgiveransvar for
alle fellesrådsansatte, ansvar for økonomi og
budsjetter, gravferdsforvaltning og forvalt-
ning av kirkebygg, kapeller, kirkegård og
gravplass. Forvaltningen av kirkene på begge
sider av elva er viktig, og et stramt budsjett gir
oss ikke mye slingringsmonn. I Nedre Eiker
har vi en total forvaltningskapital på bortimot
50 millioner kroner, og et årlig driftsbudsjett
på ca 13-14 millioner kroner. Kommunens
årlige rammetilskudd sett i forhold til innbyggertallet, ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, så våre økonomiske rammer er
stramme i forhold til alle de oppgavene vi er
pålagt å ivareta.  Allikevel tror jeg Nedre Eiker
kirkelige fellesråd er flinke til å få maksimalt
ut av hver krone.
    
– Hvilke utfordringer ser du på som de
største?
– Det sier seg selv at økonomien er en stor
utfordring. 50-60% av vår økonomi er
driftstilskudd fra kommunen, mens investeringsmidlene ligger på ca 2 millioner kroner
pr driftsår. Behovet for hardt tiltrengte investeringsmidler er større, rundt 10 millioner
i året, og derfor er det viktig å prioritere de
oppgavene som “brenner” mest. Jeg vil presisere at både fellesråd og stab gjør en svært
god jobb i forhold til å ha forståelse for og
jobbe innenfor de rammene budsjettet setter,
og for meg som kirkeverge er det godt å ha
så gode samarbeidspartnere.
– Hva med fremtiden for menighetene i
Nedre Eiker?
– Nå arbeides det med budsjettet for 2014, og
med det følger store økonomiske utfordringer.
Vi er i ferd med å oppgradere gravlunden i
Mjøndalen og kirkegården i Krokstadelva
har som kjent et kapasitetsproblem. Det skal
nå utarbeides en ny kommuneplan, og vi vil
da utrede behovet for økt gravplasskapasitet i
arealplandelen. Vi skulle gjerne også videreført planene for totalrehabiliteringen av Nedre
Eiker kirke og kapell; – det er et stort ønske
å kunne sluttføre dette prosjektet. Vi sitter
igjen med oppgaver som er kostnadsberegnet
til ca. 6 millioner kroner og som ligger i vår
økonomiplan for neste 4 års-periode. Vi har
et godt samarbeid med kommunen, spesielt
gjennom Turid Solberg Thomassen som er
Vi gratulerer med Markus, som gutten heter,
og lurer på hvordan hverdagen fortoner seg i
forhold til rollen som nybakt mamma? – Joda
det er nok å henge fingrene i, og det er hele
tiden noe å aktivisere seg med. Ètt lite barn
i huset, gir en ny hverdag i motsetning til da
vi var alene. Nå har vi plutselig «dobbelt»
så mange barn, og nå er det blitt enda mer
hektisk. Heldigvis har jeg en snill mann som
hjelper og avlaster meg, og han er veldig flink
med eldstemann når jeg må ta hånd om den
lille. Det blir naturlig nok meg Markus må
forholde seg mest til den første tiden.
Det å ha permisjon er utrolig godt. Vi er priviligert i Norge, når man kan være hjemme og
ta hånd om de små som kommer til oss, og i
tillegg få betalt for det.
Jeg trives også godt i jobben min som prest i
Eikerbygda, og gleder meg til å komme tilbake
i jobb på nyåret.
Markus ble døpt i Nedre Eiker kirke søndag
23. juni. Vi har en vakker kirke og dåpen er
viktig for oss. Så han på en forunderlig måte
blir en del av Guds store menighet, og selvsagt
også medlem i menigheten vår.
På spørsmål fra menighetsbladet om det kommer flere barn i presteboligen, smiler Margrete
lurt: – Vi er svært takknemlig for at vi har fått
to barn, og det er vi opptatt av nå.
Vi ønsker familien Schmidt Johansen lykke
til, og alt godt i tiden fremover.
Trond Grimstad ([email protected])
lllllllllllllllll
kommunens representant i fellesrådet. Hun
gjør en kjempejobb, og er til god hjelp for oss.
Det er viktig med dialog, og jeg mener at en
god kommunikasjon er grunnlaget for et godt
samarbeid med kommunen. Så får vi håpe at
vår argumentasjon er god nok til å nå igjennom
til de bevilgende myndigheter.
Menighetsbladets representant opplever en
humørfylt og trivelig dame med glimt i øyet.
Mens jeg har snakket med Eva, har telefonen
ringt noen ganger, og det indikerer at jeg har
med en engasjert og opptatt kirkeverge å gjøre.
Jeg takker for at hun tok seg tid til å prate
med meg, og ønsker henne lykke til videre i
Nedre Eiker.
Trond Grimstad, [email protected]
4
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
Konfirmanter i
Krokstadelva
Foto: Holden foto AS
Konfirmanter i
Solbergelva
5
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Møte med
en superkonfirmant
i Nedre
Eiker
Dette året ble 103 ungdommer
konfirmert i kirken vår i løpet
av tre flotte maidager.
En av dem var Vilde Brandt. En
søt og blid jente, som det er lett
å bli glad i.
Vilde er utviklingshemmet og
går til daglig på Frydenhaug
skole i Drammen. Vi tok en prat med Vilde og
hennes mor Charlotte Thomsen om det å være
konfirmant og konfirmantfamilie.
Som alle andre 14 åringer fikk Vilde bro-sjyre
i posten, både om borgelig og kirkelig konfirmasjon. Og Vilde sjekket ut!
Hun så i brosjyrene, sjekket nettet og hun tok
til og med konfirmanttesten på www.konfirmant.no! Og den bestod hun!
Så var valget tatt og Vilde valgte kirkelig
konfirmasjon i sin menighet, Nedre Eiker.
Konfirmantene kan velge ulike grupper – og
konfirmanter med særskilte behov kaller vi i
Nedre Eiker menighet superkonfirmanter og
de inkluderes i fellesskapet Tro og Lys.
(Til orientering: Tro og Lys er et fellesskap for
og med utviklingshemmede og deres familier /
venner. Det er en internasjonal bevegelse og i
Nedre Eiker har vi fire samlinger i semesteret.
Hovedsaklig møtes gruppen søndag ettermiddag til en samling med sang, bibelfortelling,
samtale og måltidsfellesskap. Kl. 1900 er de
medvirkende i en gudstjeneste åpen for alle.
Det er diakon Gudrun Klingsheim og en arbeidsgruppe som er pådrivere i dette arbeidet.
Mamma til Vilde synes det var viktig at Vilde
skulle få anledning til å kjenne etter hva Vilde
ville og slik ta et selvstendig valg. Hun er glad
for informasjonen som kom. Videre visste mor
at det er viktig å finne et tilbud som kan passe
for Vilde og samsvare med hennes behov: en
tilrettelegging som ivaretar ro, trygghet og et
riktig tempo.
Vilde forteller at hun har hatt en fin konfirmasjonstid og lært mye. Hun har likt seg i Tro
og Lys.
For de fleste konfirmanter er dette med Gud,
kirke, bønn og tro ganske fremmed. Slik var
Kvinneforeningen
GUSTAVAS ETTERFØLGERE
2. HALVÅR 2013
Menighetssenteret
annenhver torsdag kl. 19.00
(oddetalls uker)
August:
29. Strikkekveld
det også for Vilde forteller mor. Og etter den
første samlingen med Tro og Lys tok de en
prat om at konfirmasjonstiden er nettopp en tid
for å lære: lære mer om Gud, kirken og gudstjenesten. Og ikke minst lære å bli delaktig
selv, få bruke seg selv, sine evner og sine ord.
Charlotte så læringsprosessen og utviklingen
som skjedde hos Vilde fra første gang til nå før
konfirmasjonsdagen. Gjennom læring ble det
som var fremmed og kanskje litt skummelt,
noe som de kunne ta del i på sine premisser.
”Alle kan noe - og dette synliggjøres veldig
tydelig på gudstjenestene der Tro og Lys deltar”, sier Charlotte.
Tro og Lys med sin enkle formidling og sitt
sterke samhold ble en god opplevelse for mor
og datter.
Til andre foreldre med barn med spesielle
behov, sier Charlotte at det å gå på en slik
samling/gudstjeneste kan være en måte å
sjekke ut dette med konfirmasjon i kirken
på. Trivsel og det sosiale sammen med enkel
formidling gjorde dette ok for oss. Og Vilde
har ytret ønske om å fortsette i Tro og Lys også
etter konfirmasjonstiden.
Konfirmasjonsdagen ble både flott og høytidelig. Alt var godt innøvd og Vilde var trygg i
det å skulle gå fram alene og knele i kirken.
Vilde var en stolt og glad konfirmant, sammen
med mange andre konfirmanter og med sine
nærmeste sammen med seg i feiringen på sin
store festdag.
Tekst: Ingeborg kateket
Fotos: Charlotte Thomsen
September:
12. Strikkekveld
26. Bibelfortellingskveld i
kirkekjelleren. Gustavas kafé.
Strikketøy
Oktober:
10. Strikkekveld
24. Strikkekveld
November:
07. Bakekveld
21. Strikkekveld
23. Julemesse
Desember:
5. Temakveld om Frans av Assisi, av
Trond Bollerud i kirkekjelleren.
Gustavas kafé
17. Juleavslutning
Kvinneforeningen består av en gjeng med
muntre damer i alle aldere.
Sosialt samvær med strikketøy og
snakketøy i skjønn forening.
Har du lyst til å være med så er du
hjertelig velkommen.
Lurer du på hvem denne Gustava er? Da
kan vi fortelle at Kielland er hennes etternavn. Født på Kongsberg i 1800. Startet
landets første kvinneforening og skrev
julesangen ”Å jul med din glede”;
ei grepa dame.
Kontaktpersoner
Merete Lange 454 66 758
Anne Aanestad 916 41 185
Toril Schou Moe 995 78 470
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tro og Lys Nedre Eiker
HØST 2013
Tro og Lys Nedre Eiker er et kristent tilbud for utviklingshemmede, deres venner og pårørende. Vi møtes 4-5 ganger
i semesteret.
Søndagene 18. august, 22. september og 8. desember møtes vi
klokken 17.00 i Nedre Eiker kirkekjeller. Her synger vi, deler
tanker med hverandre og lærer om en bibeltekst.
Vi bruker god tid til å spise og prate sammen. Kl. 19.00 går vi opp i kirkerommet og feirer
gudstjeneste som er åpen for alle.
Tro og Lys blir også med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke søndag 6. oktober kl 11.00.
Er Tro og Lys noe for deg? Vi har plass til flere. Ta kontakt med Gudrun Klingsheim,
diakon i Nedre Eiker menighet. Tlf: 32 27 23 28/ 90 92 73 30.
Vilde med Roar prest og Ingeborg kateket
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
6
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
Gustavadamene på tur til Kongsberg
23. mai reiste kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, på
tur til Kongsberg. Målet for turen var bilde under gateskiltet
Gustava Kiellands vei. Kvinneforeningen er oppkalt etter
Gustava Kielland, som ble født på Kongsberg i 1800. Fra
Nedre Eiker gikk turen til Kongsberg kirke. Der fikk vi en
omvisning av klokker Barbro. Etterpå kjørte vi til Gustava
Kiellands vei på Gamlegrendåsen og ble tatt bilde av under
gateskiltet til stor glede for de 16 damene som var med på
turen. To av gatens menn tok bilder av damene fra Nedre
Eiker.
Takk til fotografene i Gustava Kiellands vei. Siste post på
kveldens program var spisestopp på Jonas B. Gundersen.
Der fikk damene deilig mat og utdeling av garn til prosjekt
lappeteppe som skal være gevinst på julemessen.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
“INSIDE”
i Nedre Eiker
kirke!
HEI, alle i Nedre Eiker!
Menighetsbladet MÅ jo bare skrive om et flunkende nytt alternativ
som startet opp i april, og som er blitt mer og mer populært. Ungdomsalternativet «INSIDE» har fått en pangstart med flotte kvelder
i kirkekjelleren én lørdag i måneden. Aina Beathe som er ansatt som
trosopplærer, har kjørt i gang dette tilbudet til ungdom mellom 13 og
17 år. INSIDE har til og med fått et eget band som kaller seg T.C (Teen
Community) som består av fem flotte ungdommer som spiller sammen.
På disse kveldene syder det av liv nede i kirkekjelleren. På bordene
rundt omkring i lokalet er det lagt ut tradisjonelle spill, bord-curling
og andre aktiviteter som utfordrer ungdommene på mange plan. Av de
andre faste innslagene på kvelden, er det en liten andakt, og «En Greie»
hvor alle blir engasjert for å komme frem til et best mulig resultat. Nå
lurer sikkert mange på hva «En Greie» er, men det må du møte opp
på kveldene for å få rede på. I tillegg drives det kiosksalg med utrolig
lave priser som ingen kan klage på.
Det er viktig at det finnes et reelt alternativ til enten det å være hjemme
eller å være ute på fest. Det finnes ikke mange aktiviteter for ungdom,
ut over det å sitte hjemme med TV eller data, eller å drive gatelangs ute
sammen med andre ungdommer. Da er INSIDE et utrolig bra alternativ.
21. april var første kvelden, og da var det praksisoppgave for deltakerne
i MILK (MiniLederKurs). De var med å arrangere denne kvelden, og
MILK`erne opplevde dette som svært givende og morsomt. Samtlige
tolv, tretten ungdommer som har vært på disse kveldene har hatt det
kjempemoro. De har gitt svært positive tilbakemeldinger, og til å være
en såpass nystartet aktivitet, har oppmøtet vært godt. Tendensen peker
mot at dette er noe som vil få økt antall besøkende i tiden som kommer.
For å tilrettelegge kveldene, er det viktig med forberedelser. Derfor
har menigheten gode ressurser gjennom flere voksne ledere av begge
kjønn. Menigheten har søkt Matteus 7.7, som er Bispedømmerådets
midler tiltenkt oppstart av ungdomsarbeid, og det er godt håp om å få litt
økonomisk bistand. Muligens er det flere som er litt nysgjerrig på hva
dette er, og da kan man få mer informasjon ved å gå inn på Facebook.
Da kan man enten søke på «Aina Beathe trosopplærer», og komme
inn på siden til kveldene der, eller søke på «Church and religious»
hvor man også får tilgang til INSIDE. På INSIDE`s Facebookside er
det mange godbiter som er verdt å sjekke nærmere. Her blir det lagt
ut musikkvideoer, triks og tips mm… Aina Beathe vil invitere alle,
men spesielt årets konfirmanter til å ta seg en tur innom kirkekjelleren.
På lørdagskveldene er dette et fullgodt alternativ, og menighetsbladet
har skrevet ned datoene frem til jul:
24. august, 28. september, 26. oktober, 16. november.
Det blir også en kveld i desember, men det vil bli gjort kjent senere.
Dermed ønsker vi lykke til, og vil skrive litt mer om aktivitetene i
kirkekjelleren ved en senere anledning.
Her kan det bli full kirkekjeller, hvis det går som vi tror!
Trond Grimstad
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
NYTT FRA
KIRKEVERGEN
TH O
M
I skrivende stund er sommeren i sin spede
begynnelse, - når dette leses er vi på full fart
inn i et nytt høstsemester. Ansatte og frivillige
medarbeidere er forhåpentligvis godt uthvilt
og godt motivert, slik at vi sammen kan brette
opp ermene og gå løs på nye oppgaver og
utfordringer til beste for kirke og menighet.
Vi er privilegerte! Her i vårt nærmiljø står
bygdas flotte kirkebygg som bærer med seg
en 150 årig historie og flere generasjoners
tradisjoner, tilhørighet og bruk. I løpet av de
siste årene har kirken også fått tilført rom og
funksjoner som tilfredsstiller vår tids bruksbehov og krav. Å ivareta og videreutvikle
et slikt bygg, er både krevende og kostbart
og ikke minst en kontinuerlig prosess. De
planene som er lagt for totalrehabiliteringen
av kirken i forbindelse med 150-årsjubileet, er
ennå ikke ferdigstilt; - det er fortsatt mange
oppgaver som gjenstår. Spesielt aktuelt er
rehabiliteringen av sakristiene og kirkens
korparti. Viktige detaljer i dette arbeidet
er tilgjengelighet til alterring for alle mennesker uansett funksjonsnivå, belysning i
og av korpartiet og tilrettelegging for noe
mer fleksibilitet for menighetens musikk- og
kulturliv med plassering av instrumenter, kor,
sangere og musikere.
Nedre Eiker kommune har stilt store økonomiske ressurser til rådighet for den jobben som
allerede er gjort og fellesråd og kirkeverge
jobber planmessig for å skaffe økonomisk
grunnlag til å kunne videreføre arbeidet.
Til tross for at vi til stadighet må minne oss
selv om at tålmodighet er en dyd, så velger
vi å se framover og samtidig glede oss over
fremskrittene enten de er store eller små. Og
ikke minst gleder vi oss over det som faktisk
er oppnådd allerede.
Nå i 2013 har vi fått ferdigstilt sprinkleranlegg
i hele kirken og dette blir satt i drift om kort
tid. Denne installasjonen har stor betydning
7
for brannsikkerheten; - vi får allikevel håpe
at det aldri blir behov for at sprinkleranlegget
løses ut!
På kirkegården har noen av de flotte gamle
trærne måttet falle for motorsagas ubarmhjertige kraft. Disse gamle kjempene er
vakre, men dessverre er noen av dem svært
fall-farlige. Vi har derfor måttet prioritere sikkerhet på kirkegården slik at vi ikke risikerer
ulykker og skader. Noen trær er ennå ikke
fjernet, men disse er merket slik at man kan
gå utom, spesielt når vindværet tar godt tak
i trekroner og grener. Staben i Nedre Eiker
menighet og på kirkegården står sammen med
mange frivillige medarbeidere når oppgavene
skal løses i dette semesteret. Takk til alle for
helhjertet innsats på alle områder!
være en støtte å møtes i en gruppe og utveksle
tanker og erfaringer om en felles situasjon.
Kirkeverge
Nedre Eiker menighet samarbeider nå med
Sorg og Omsorg Drammen og Omegn, som
er en frivillig organisasjon, og holder til på
Drammen Frivillighetssentral. Dette er et
samarbeid mellom Den norske kirke, Sykehuset Buskerud, Human-Etisk Forbund og
Drammen kommune.
Når du mister noen
du er glad i
Sorg er noe vi alle møter før eller siden i livet.
Noen er så heldige å ha et langt liv uten store
tap, men dessverre opplever mange å miste
noen så altfor tidlig. Noen mister en ektefelle,
et barn, ungdom eller andre som stod en nær,
i sykdom, i ulykker eller selvmord.
Å gjennomleve en sorg er en lang prosess.
Mange klarer å komme videre ved hjelp av
familie og venner, men for mange er det godt
å ta imot annen hjelp til sorgarbeidet. Det kan
BILDEHJØRNE
S
A
Samarbeid om sorggrupper i Drammen
og Omegn
Sorg og Omsorg, Drammen og Omegn, er et
gratis sorggruppetilbud til alle som bor i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum
og Røyken. Gruppene har blant annet bestått
av etterlatte etter tap av ungdom, etterlatte etter selvmord, enker og en gruppe for ungdom
som har mistet foreldre. Det opprettes nye
grupper med jevne mellomrom.
Sorggruppe er ikke terapi, men en hjelp til
selvhjelp. Gruppene ledes av frivillige som
selv har opplevd tap, og blant annet diakoner.
Gruppene består vanligvis av 4-8 deltakere
som møtes én til to ganger i mnd.
Ønsker du mer informasjon, eller vil du delta i
en sorggruppe: Ring Drammen Frivillighetssentral 32 26 70 50 eller ta kontakt med
Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker
menighet: Tlf: 32 27 23 28/ 90 92 73 30.
Jeg tilbyr også enesamtale. Tilbudet er gratis.
Gudrun Klingsheim
diakon i Nedre Eiker menighet
8
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
TUR TIL GJELLEBEKK
I mai var 12 stykker av oss på ettermiddagstur til Marmor-bruddet
på Gjellebekk i Lier. Reidar Andresen fra Geologiforeningen (han er
”steingæærn”...) var guide på turen. Vi hadde en fantastisk vær og det
var tepper av hvitveis på veien mot bruddet.
Døpefonten i Nedre Eiker kirke er laget av marmor herfra og Reidar
fortalte om både kongebesøk og drift i tidligere tider. Miriam som var
med kunne fortelle at hennes tippoldefar arbeidet i bruddet, noe som
gav et ekstra løft på turen. Vi rastet som seg hør og bør på tilbakeveien
med kaffe, solo og kvikklunch og vakker utsikt over Lierdalen.
Anett
BABYSANG
FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER
PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER
Høst 2013
Opplegget er beregnet på babyer sammen med
mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma.
Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl 11.30. Ta med nistepakke. Kaffe/te er
inkludert i prisen.
Kl. 12.30 – 13.15. er det sangstund.
Babysang er en del av kirkens trosopplæring.
Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim
og regler. Samspillet mellom barnet
og den voksne er i fokus.
Babysang er mer enn sang:
Ta på-sanger (”Her er mine tær”)
dans og bevegelse, regler og rytme,
Babysang er utviklende for barnets motoriske,
språklige og sosiale utvikling.
Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med
andre mammaer/pappaer.
Tilbudet kan også benyttes av deg
som hører til en annen tro.
DATOER FOR HØSTEN:
9., 16., 23., 30. (høstferie) september
7., 14., 21., 28. oktober
4., 11., 18., 25. november
2. desember
Det koster kr. 30,- pr gang å delta.
Kontaktperson:Gudrun Klingsheim,
diakon i Nedre Eiker menighet,
tlf: 32 27 23 28/90 92 73 30.
Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du
cd-en ”Bomchickabom”.
Velkommen til sang, lek, dans, kos og
hyggelig samvær.
9
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige
til å betjene telefon og e-post
Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07
E-post: [email protected]
www.kirkens-sos.no
LØRDAG 23. NOVEMBER
KL. 12.00 – 16.00
på Nedre Eiker Menighetssenter
Stensethalléen 1,
3055 Krokstadelva
Kl. 12.00 Åpning
Kl. 13.00 Grøtservering
Kl. 14.00 Minikonsert
Gil Bonden og hennes far
Kl. 15.00 Loddtrekning
Mange flotte
håndarbeider!
Og kaker!
Utlodning!
Kafé!
Ordinasjonsgudstjeneste
Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter
UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familieselskap
Henvendelse på tlf. 993 20 804
01. september
Nedre Eiker kirke kl. 11.00
Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer
Gustav Kristoffer Schmidt til prest.
Nedre Eiker kirkekor. Dåp og nattverd. Kirkekaffe
lllllllllllllllllllllllllllllll
Når det gjelder ordinasjonsgudstjeneste – så er
det en sjelden begivenhet. I løpet av de siste 30
årene (eller de 34 årene jeg har vært her) har
det bare vært én slik gudstjeneste, og Gustav
Kristoffer ordineres til vikartjeneste i Nedre
Eiker.
TLF. 32 87 62 47
10
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
“Jeg er glad at jeg kan tro at Gud har skapt
alt på jord!!”
– lød det fra MikroGospel den 27. mai på huskonserten deres!
Med denne sangen og mange fler, ble det fullt hus og masse glede
denne kvelden. Publikum fikk også prøve seg sammen med koret på
et par sanger og det også med bevegelser!
Med en liten lesestund fra Bibelen under konserten og med fest og kaker
i kirkekjeller`n etter konserten, ble dette en flott sommeravslutning.
Tusen takk til alle dere som bidro!
Jeg, som dirigent, er så stolt av koret, de er så flinke! – De lærte seg
til og med tre nye sanger på veldig kort tid, og det utenat!
Vi i MikroGospel håper det er flere som har lyst til å være med å synge!.
Vi gleder oss til å møte dere alle sammen, både nye og “gamle” Mikroere, på menighetssenteret mandag 26. august klokken 1800.
Med ønsker om en riktig god høst med masse glede og latter
– Aina Beathe Øberg Framnes (dirigent og trosopplærer)
llllllllllllllllllllllllll
GOSPEL-KONSERT MED MOSAIC 18. OKTOBER
Fredag 18. oktober inviterer vi til gospel-konsert med koret Mosaic i
Nedre Eiker kirke. Mosaic er et av de beste gospel-korene i Norge og
har eksistert i snart 20 år. I starten hadde koret utgangspunkt i Drammensområdet og mange av medlemmene var bosatt i vårt distrikt. Nå
er koret mer Oslobasert, men fortsatt er en av sangerne fra vårt område,
ja, til og med fra vår egen menighet. Elisabeth Danielsen Haare har
vært med i Mosaic i 9 år. Mosaikkbilder lages av mange fargede biter
som settes sammen til en vakker helhet. Slik er det for koret også.
Mange stemmer lager et vakkert uttrykk med sangen og musikken.
Mosaic har gitt ut seks album fordelt på fire gospelalbum og to juleplater. Koret har opptrått sammen med flotte artister som Josh Groban,
Lenny Kravitz, Jarle Bernhoft, Lidolido og Solveig Slettahjell på
Nobels Fredspris-konsert, Artistgallaen og Spellemannsprisen.
På konserten 18. oktober skal vårt eget NETS delta. Ungdommene
våre skal etter planen synge sammen med Mosaic på et par nummer.
Sett av fredagskvelden til en spennende musikkopplevelse i Nedre
Eiker kirke. I mellomtiden kan du lese mer om Mosaic og lytte litt til
musikken på mosaicmusic.no.
11
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Grønn
sak fra
gartneren
BLI MED PÅ EN FARGERIK
BYVANDRING MED
FOLK FRA ULIKE LIVSSYN
OG RELIGIONER!
Insekter
Sommeren er blitt voksen, badetemperaturen
er heller ikke for ille. Huden er ikke lenger
bleik og i bedet blomstrer det i takt med Humlemor og Bietante. Nå er vi heldige.
Jeg er så glad for at det har kommet på moten
og gjøre litt positiv innsats for humler og bier.
De er truede arter og uten dem så må vi leve
med et stusselig kosthold når korn, frukt, bær
og grønnsaker mister evnen uten de flittige
insektene.
Nedre Eiker menighet er medlem av Drammen og
Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL).
DOTL er blitt 5 år!
DOTLs 5-årsjubileum feires 20. september (hele
dagen) i rammen av Drammen Sacred Music Festival (DSMF).
Jubileumsdagen inneholder følgende:
Hjemme passer jeg på å ha blomstrende
planter fra tidlig vår til frosten kommer på
høsten. Lager og noen insekthoteller. I dem
håper jeg å få noen villbier. Disse er minimalt
agressive. Jeg var uheldig en gang og kuttet et
biebol i slåtteenga. Da bare summet det litt og
så fløy de videre etter et nytt sted og bygge på.
Godt det ikke var jordveps…
* Seminar del 1 kl. 09.30 – 14.30 med foredrag av
Oddbjørn Leirvik og besøk fra Leicester i England,
en by der de har enda mer erfaring med religionsdialog enn vi i Drammenregionen! Det blir lunsj og
kulturinnslag med barn fra Fjell skole eller kulturskole (pris for denne seminardelen og fullstendig
program kan du få fra menighetskontoret i august
eller på våre nettsider www.dotl.no)
Jeg er blitt veldig glad i å bruke salvie i bed og
i krukker fra mai og ut sommeren. På kirkegården og gravlunden tenker vi og på humler og
bier. Vi håper å sette opp flere innsekthoteller,
øke mengden med blomstrende karplanter
i skråninger og enger der det ikke er plen.
Ser stadig og bier og en sjelden humle på
gravlunden og kirkegården som koser seg
med blomstene ved gravminnene. Så det er
allerede en tradisjon for å gi innsektene litt
godsaker her.
Gjødsling
Gjødslet du hagen din i våres? Da er det nå på
tide å ta en runde til! Jeg anbefaler gjødsling
minimum 3 ganger i vekstsesongen. Det er
fint å gjøre det ofte og lite. Selv tar jeg disse
3 porsjonene og deler i 2, slik at i praksis
gjødsler jeg 6 ganger.
Favoritten min er naturgjødsel, for det gjødsler
både jord og blad. Kunstgjødsel gjødsler kun
bladet og gjør at jorden vaskes ut og den blir
ikke bedre. Naturgjødsel kommer både fra
landkompost, sjøkompost, dyregjødsel og
sjøalger. Sistnevnte er utviklet gjennom et
prosjekt i Østersjøen hvor det har vært store
forekomster av alger. De har funnet gode
teknikker for å trekke ut algene og lage det
om til granulat.
Selv har jeg brukt produktet på plen og i
kjøkkenhagen og det gir gode resultater både
i jorda og i plantene. Har du hage med plen
så er gress god næring. Enten gresset brytes
ned i plenen, eller om det legges som dekke
i kjøkkenhagen gir det god og gratis næring.
Steinkant på gravsted
Mange pynter blomsterbedene hjemme med
kulestein, men de kan ikke benyttes ved
gravstedene. Vedtektene er klare på dette.
Om vinteren opplever vi å få kulestein i
snøfreseren.
Om sommeren når f.eks. kråker og skjærer er
* BYVANDRING KL. 15 – 16 GRATIS.
Vi håper på stor og fargerik oppslutning fra ledere
og fotfolk i alle DOTLs medlemsorganisasjoner,
kirker og forsamlinger.
Poenget er at det skal sees og høres at Drammen
og omegn har et stort mangfold av livssyn som
vil fremme toleranse, respekt og dialog på tvers
av tros- og livssynsgrenser. Kanskje vi får med
Frelsesarmeens hornorkester og kommer du og blir
med blir det enda mer fargerikt!
Vandringen går fra Bragernes torg og over Ypsilon
og langs elva til Strømsø torg. Det blir stopp ved
kirker og moskeer og ved teateret og elva og andre
steder underveis. Der vil noen lese dikt eller si noen
ord som passer til stedet vi er på.
på jakt etter insekter og meitemark, så vipper
de steinen til side for å se etter godsaker. Når
vi kommer med gressklipperen kan følgende
skje: Steinen kommer inn i klipperen, får god
fart og kan treffe mennesker på kirkegården.
Steinen kan ødelegge kniven eller noe annet
i klipperen.
Ta med kulesteinen hjem. I stedet kan du bruke
gresskant, eller hele stein til bedkant.
Tormod Krogsrud
LER
DU?
Det var en gag to damer som skrøt av døtrene
sine. Den ene sa: - Min datter er så flink at hun
kan stave navnet sitt baklengs.
* Seminar del 2 kl. 17 – 22 med bl.a. Utstilling
buddhistiske relikvier, fortellinger om Abrahams
barn med Svein Tindberg og dobbeltkonsert på
Union scene. Svein Tindberg lager her en forkortet
spesialutgave av sin forestilling «Abrahams barn»
(pris for denne seminardelen og fullstendig program
kan du få på menighetskontoret i august eller på
våre nettsider www.dotl.no).
Hele seminardagen vil være preget av religionsdialogen som IKKE er religionsblanding, men respektfull samtale på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det
handler om å kunne snakke med våre naboer her
hvor vi lever og bor i Drammen og Nedre Eiker.
Sett av dagen og følg med på masse spennende
konserter og annet program på Drammen Sacred
Music Festival den samme uka!
La oss bli med å gjøre dette enda flottere ved selv
å være med!
Jan-Otto Eek
llllllllllllllllllllll
Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da?
- Anna!
12
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
AKTIVITETER I MENIGHETEN
Mandag :
Babysang kl. 12.15 på menighetssenteret,
kaffeservering fra kl. 11.30.
Kontaktperson: Gudrun Klingsheim,
32 27 23 28
Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00
Mikrogospel (annenhver mandag), kl.1819 på menighetssenteret, kontaktperson
trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes,
32 27 23 33
Speidergruppe på menighetssenteret,
kontaktperson Margrete S. Johansen,
412 53 450
Tirsdag:
Morgensang i N. Eiker kirke kl. 08.30
Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus
kl. 17.30-19.00 for barn over 7 år.
FRANS
AV
ASSISI
Av alle helgener er vel
Frans av Assisi den
best kjente i protestantiske miljøer.
Hans bønn henger
som hustavle i mange hjem, og svært mange
av oss lærte om ham i skolen og ble fasinert
av denne enkle og inderlige mannen. Fremdeles er han og hans virke til inspirasjon og
ettertanke og etterfølgelse for mange.
Frans ble født i Assisi i Italia 1182, faren var
en rik tøyhandler.
Ungdomsårene var bekymringsløse, det stod
ikke på penger. Sammen med sine venner
levde han i nuet. Han arbeidet i farens forretning, men en forretningskarriere var langt
fra hans drømmemål. Han tenkte seg et liv
som trubadur og ridder. Et par ganger tidlig i
livet deltok han i militære oppdrag. Men han
var ikke helsesterk og ble rammet av alvorlig
sykdom.
I 1205 planla han å være med på det fjerde
korstog. I den anledning kjøpte han dyre klær
og kostbart utstyr. Men han var ikke kommet
langt før han møtte en fattig og dårlig kledd
mann. Frans syntes synd på ham og byttet klær
med ham. Igjen ble han syk, men så hørte han
Nedre Eiker
Menighetssenter
Utleie av lokale.
Passer ypperlig til minnesamvær,
barnedåp, bryllup og jubiléer.
Kontakt Gunn Zahl på 984 30 791 eller
menighetskontoret for nærmere
informasjon.
Sangkoret Omnibus på menighetssenteret
kl. 19.00
Kontaktperson Tone Furevik, 991 56 426
Onsdag:
Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl.
11.00, kontaktperson: G. Sviggum, 915 61 716
Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00
Nedre Eiker kirkekor på menighetssenteret
kl.18.30-20.00
Kontaktperson: Kantor Nils Kristian Bonden,
32 27 23 25
Torsdag:
Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun
kl.11.00 siste torsdag i måneden.
Kontaktperson: Solveig Henningsen,
482 96 944
en røst som spurte: «Hvor vil du hen, Frans?»
Han svarte med å fortelle sine planer. Igjen
spurte røsten: «Hvem kan føre deg lengst,
herren eller tjeneren?» Og Frans svarte at det
var herren. På ny hørte han røsten: «Hvorfor
forkaster du da herren til fordel for tjeneren?»
«Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» spurte
Frans og fikk til svar: «Reis tilbake til din by,
der skal du få vite hva du skal gjøre.»
Hjemme i Assisi fortsatte Frans sitt gamle
liv, men ikke med samme glede som før. Noe
hadde skjedd med ham. Han innså at livet var
mer enn nytelse og overflod. Ofte søkte han
ensomheten utenfor byen. I en grotte tilbragte
han mye tid i bønn om at Gud måtte vise ham
sin vei og vilje.
På en pilegrimsreise til Roma møtte han en
spedalsk med stygge sår. Frans følte skrekk
og vemmelse, men da den syke rakte hånden
fram, vant Frans over sin avsky. Ikke bare gav
han mannen penger, men han kysset hånden
hans også, en stor risiko når en tenker på hvor
smittsom sykdommen var.
Etter Romaoppholdet hjalp han fattige og tok
seg av syke, spesielt spedalske. Høsten 1205
bad han som vanlig foran et krusifiks i en
lokal kirke. Da hørte han Jesu røst: «Frans,
sett i stand mitt hus som du ser forfaller.»
Krusifikset eksisterer fremdeles. Frans tok
dette kallet bokstavelig. Fra farens tøylager
hentet han tøyruller og solgte. Pengene brukte
han til å sette i stand en forfallen kirke. Det
kom til et kraftig oppgjør med faren som
gjorde ham arveløs, det hadde Frans ikke noe
imot. Til og med klærne sine tok han av og
Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere,
menighetssenteret, annenhver torsdag kl.
19.00. Oddetallsuker.
Kontaktpers.: Toril Schou Moe, 995 78 470,
Merete Lange, 454 66 758, Anne Aanestad, 916 41 185.
Fredag:
NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00
Kontaktperson: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør, 32 23 68 60.
Se også vår nettside:
www.nedreeikerkirken.no
gav tilbake til faren, fordi han hadde fått dem
av ham. Og han sa: «Hittil har jeg kalt Pietro
Bernhardone min far, men fra nå av sier jeg
bare: Fader vår, du som er i himmelen.» Ved
en kirkehøytid noen få år senere ble det lest fra
Matteus evangelium der Jesus sier: «Hvor dere
kommer skal dere forkynne at himmelriket er
kommet nær. Som en gave har dere fått det,
som en gave skal dere gi det videre. Ha ikke
penger i beltet, heller ikke skreppe, to kjortler,
ikke sko eller stav. Jeg sender dere som får i en
ulveflokk.» Også dette tok Frans bokstavelig,
og grunnlaget for en ny munkeorden, Jesu små
brødre, var lagt. For flere sluttet seg til Frans,
også noen kvinner.
Det hendte så mye i Frans liv, vi kan ikke
ta med alt her. Men dette må nevnes: Frans
av Assisi er nok historiens først naturverner,
Guds skaperverk elsket han og hadde respekt
for. Han er også den som fikk laget den første
julekrybbe!
Høsten 1226, ble Frans syk. Han bad sine
brødre lese Jesu lidelseshistorie fra Johannesevangeliet og som bønn salme 141, så
kunne han ønske «søster død» velkommen.
6. oktober forlot han denne verden.
Dagen etter ble det oppdaget at han bar Jesu
sårmerker på sin kropp.
Vi håper at det til høsten skal la seg gjøre å
ha en Frans av Assisi-kveld i vår menighet.
botr
Velkommen til en
hyggelig handel på
KIWI Stenseth
13
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Min salme
LARS GULBRANDSEN
Jeg lærte sent å sette pris på våre
salmeskatter. Faktisk måtte jeg
nærme meg 50 og begynne som
tenor i Samklang før det for alvor
gikk opp for meg ikke bare hvilke
musikalske skatter vi har i salmer,
men hvilke musikkskatter totalt vi
har i hele verden med religion og
kirke som utgangspunkt.
Kirken er fortsatt den flotteste
og mest utbredte arena vi har
for musikk. 100-åringen Samklang har gitt meg muligheten
til å være med i formidlingen av
vakre salmer og annen musikk
i harmoni og samklang mellom
alle stemmetyper av begge kjønn.
Livet er jammen deilig!
Jeg må innrømme at når jeg skal
velge en salme, så er den første
som alltid kommer til mitt hode
og hjerte, “Deg å få skode”. “Deg
å få skode” har for meg to viktige
kvaliteter i seg. Den er tuftet på en
over tusen år gammel irsk/keltisk
melodi, men den er noe ganske
sjeldent som oversatt til en bedre
og mer givende tekst på norsk. Jeg
velger meg allikevel en helt annen
salme, “Å leva, det er å elska”. I
denne nydelige salmen, med tekst
av Anders Vassbotn og melodisatt
av vår egen Per Steenberg fra
Horgen, finnes tekstperler som
setter livet i perspektiv.
Jeg var nylig på et særdeles velholdt, interessant og spennende
foredrag med kreftsyke Per Fugelli. Tema var ”Hva er god helse”,
og få mennesker i Norge har
bedre forutsetning til å si noe om
dette enn han. Bakgrunnen for at
Per Fugelli brakte nettopp denne
salmen inn i sitt foredrag, skyldes
hans tilknytning til den vakre øya
Røst i Lofoten. Hans spørsmål til
blant andre mannskoret der oppe
om hva de mente var god helse,
ble besvart med det å synge.
Og på oppfølgingsspørsmål om
hvilken sang, svarte de nettopp
”Å leva, det er å elska”. Det er en
sterk og vakker melodi, men ikke
sterkere enn selve teksten som går
videre ”Å leva, det er å elska, det
beste di sjel fekk nå”.
For meg ble opplevelsen av hans
vinkling på temaet gjennom
denne salmen enda sterkere, fordi
Samklang på sin jubileumskonsert i Nedre Eiker kirke kvelden
før foredraget, åpnet med nettopp
denne.
Min datter Jenny på tolv sang
første vers alene. For all ettertid
vil denne salmen minne meg på
at det er i sjelen selve livet ligger, kroppen er bare en container,
nærmest for oppbevaringsboks
å regne. God helse er mentalt
velvære. Tusen takk, Per Fugelli.
Og tusen takk, Samklang.
Å leva, det er å elska
Tekst: Anders Vassbotn.
Melodi: Per Steenberg
Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.
Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.
Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.
Vinnes barnehage var på
kirkebesøk 12. mars
Lars Gulbrandsen, tenor i
Sangforeningen Samklang
lllllllllllllll
Formiddagstreff på
Solberg kapell
Fredtun kl. 11.00
Program
2. halvår 2013
26. september:
Sangtimen med klokker Anne
Aanestad og kantor Nils
Krristian Bonden
31. oktober:
Besøk av Trons Bollerud
28. november:
Møte
Allsang, andakt, bevertning
lllllllllllllll
Vinnes barnehage, avdeling Kardemomme,
vil takke for at vi fikk komme å besøke Nedre
Eiker kirke. Vi ble tatt veldig godt i mot. Både
barn og voksne hadde en trivelig og lærerik
stund.
Med vennlig hilsen
Små og store på Kardemomme
GREITT
Å HA!
Menighetsråd: 2220.31.04980
Givertjenesten menighetsarbeidet:
2220.68.77867
Menighetsbladet: 2220.03.75797
14
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS!
Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag.
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling
ligger først og fremst på den politiske og administrative
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre.
Det kan du hjelpe oss med.
Ta kontakt.
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker
Vil du være
med å gi
en gave til
Nedre Eiker
menighet?
Ring 32 87 78 11
TLF. 32 87 75 00
KROGSTAD
INDUSTRIOMRÅDE
3055 KROKSTADELVA
Vi utfører alt innen:
8 Sorgbinderi
8 Dåp
8 Bryllup
8 Konfirmasjon
Arbeidergata, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 27 05 05
Hovedkontor:
Hokksund 32 75 18 66
Nedre Eiker:
Blomsterbutikken Opdahl,
Mjøndalen 32 87 64 34
Innehavere: Kari og Ole Melbø
Gravferdskonsulent: Erik Wilthil
For Eiker-bygdene i
generasjoner!
3400 Lier, v/Lierkroa
Tlf. 32 84 00 48 – 32 84 07 95
ÅPNINGSTIDER:
Mand – fred: 07.30–16.00
Torsdag: 07.30–18.00
Lørdag: 09.00–13.00
e-post: [email protected]
AUT. MASKINENTREPRENØR
Send ditt bidrag til kontonr.
22202065515
Alt i
trykksaker!
GRAVSTEINER
STOR UTSTILLING
INNE OG UTE
Omsliping, navnetilføyelser og bolting
Fire generasjoners erfaring
Fristende kaker til alle
anledninger!
www.bakerklausen.no
Tlf.: 32 23 16 00
15
2013
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Marie Kristine Olsen Kathrud
Olufine Kahrud
Gerdy Sand Olsen
Inga Berget
Johan Lislelid
Slekters gang
DØPTE
Oscar Wiborg Brandt
Markus Fawcett Rype
Heine Engedal
Madikken Emine Kristoffersen-Tolo
Maiken Myhre Kalma
Emil Damholt
Nikoline Bettina Johansen
Kevin Johnsen
Julie Kvale Strøstad
Emilio Engstrøm-Salomone
Levi Alexander Morgas
Jonathan Oppedal-Nedberge
Martin Ovenstad
Felix Mikaya Stokholm
Irmelin Muhle Koppervik
Whilemine Maria Wollertsen
Ingrid Lie Dalby
Mina Jahren Ludvigsen
Odin Askim Stjernen
VIGDE
Bjørn Limkjær Sæthre og Kateryna
Pochernina
John-André Kittelsen Malnes og
Tine Johnsen
Kjetil Granheim Johansen og Tine
Bjerke
Stian Sværi Kleven og Anya Rebecca Berg
Grethe Mogen
Gerd Sigrun Helgesplass
Eva Oseth
Hans Emil Hanssen
Else Larsen
Bergljoth Larsson
Willy Syvertsen
Marry Andersen
Karsten Bråthen
Steinar Tommy Borgen
Arne Thorkildsen
Edith Bakken
Alvilde Marie Olsen
DØDE
Inger Marie Syvertsen
Jennifer Røinås
Gjertrud Bye
Rolf Vidar Hansen
Egil Smedshammer
Ingrid Pauline Sukkestad
Jon Kristen Sæther
STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO NOVEMBER 2013
Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad.
Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 32 87 78 11
Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år
Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 09.00-15.00 • Tirsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke 32236860
Sekretær på
kirkevergekontoret
Merete Lange
Arbeid: 32 27 23 32
E-post: merete.lange
@neiker.no
Kirkegårdsleder
Tormod Krogrud
Arbeid: 32 27 23 30
E-post:
tormod.krogrud
@neiker.no
Diakon
Gudrun Klingsheim
Arbeid: 32 27 23 28
E-post:
gudrun.klingsheim
@neiker.no
Leder Nedre Eiker
menighetsråd
Anett Glittfjell
Mobil: 452 08 320
E-post: anett.glittfjell
@ebnett.no
Kirkegårdsarbeider
Bjørn Olaussen
Arbeid: 32 27 23 30
Kirketjener
Heidi Tokle
Poverud
Arbeid: 32 27 23 20
Redaksjonsmedarbeider
Trond Grimstad
Mobil: 920 91 463
Sokneprest
Roar Røkeberg
Arbeid: 32 27 23 26
Privat: 32 87 10 80
E-post: roar.rokeberg
@neiker.no
E-post: ingeborg.skagestad
@neiker.no
Kapellan
Margrete Schmidt
Johansen
Arbeid: 32 27 23 24
Permisjon
E-post: margrete.schmidt
@neiker.no
Kantor
Nils Kristian Bonden
Arbeid: 32 27 23 25
Privat: 32 87 94 55
E-post: nils.kristian
@neiker.no
Klokker/kontorleder
Anne Aanestad
Arbeid: 32 27 23 20
Privat: 32 23 00 76
E-post: anne.aanestad
@neiker.no
Kateket
Ingeborg Skagestad Arbeid: 32 27 23 23
Mobilt: 400 38 295
Trosopplærer
Aina Beathe
Øberg Framnes
Arbeid: 32 27 23 33
E-post: [email protected]
E-post: ainabeatheoberg.
[email protected]
Kirkeverge
Eva Trogstad
Arbeid: 32 27 23 27
E-post:
eva.trogstad
@neiker.no
Kirketjener
Steinar Hunnestad
Arbeid: 32 27 23 30
Mobil: 488 93 878
Fotograf
Thomas W.
Røkeberg
16
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2013
GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I
KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN
Søndag er kirkedag!
Prest Kristoffer Schmidt
Dåp og nattverd
Framnes medvirker
Mikrogospel synger
l 13. søndag i treenighetstiden
18. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Sokneprest Roar Røkeberg
Dåp og nattverd
l 20. søndag i treenighetstiden
06. oktober
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Prest Kristoffer Schmidt
Dåp og nattverd
l 20. søndag i treenighetstiden
20. oktober
Samfunnshuset i Mjøndalen
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste
Tro og Lysgruppen medvirker,
diakon Gudrun Klingsheim
Nattverd
l 21. søndag i treenighetstiden
13. oktober
Solberg kapell
Kl. 11.00: Høymesse
Prest Kristoffer Schmidt
l Vingårdssøndag
25. august
Aslakane
Friluftsgudstjeneste
Prest Gustav Kristoffer Schmidt
Oppmøte ved Kiwi Solbergelva
kl. 09.45
Se omtale
l 15. søndag i treenighetstiden
01. september
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Ordinasjonsgudstjeneste
Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer Kristoffer Schmidt
til prest, Nedre Eiker kirkekor
Nattverd. Kirkekaffe
l 16. søndag i treenighetstiden
08. september
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter
Prest Kristoffer Schmidt
Kateket Ingeborg Skagestad
Kl. 19.00: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter
Prest Kristoffer Schmidt
Kateket Ingeborg Skagestad
l 17. søndag i treenighetstiden
15. september
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Jubileumsgudstjeneste
Mjøndalen kirke feirer 30 årsjubileum. Menigheten støtter opp om feiringen.
18. søndag i treenighetstiden
22. september
Solberg kapell
Kl. 11.00: Høymesse
Sokneprest Roar Røkeberg
Dåp og nattverd
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste
Tro og Lysgruppen og diakon Gudrun Klingsheim medvirker
Nattverd
l 19. søndag i treenighetstiden
29. september
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Nedre Eiker kirke
Kl. 17.00: Familiegudstjeneste
Utdeling av Barnas kirkebok
Prest Kristoffer Schmidt Kateket
Ingeborg Skagestad og
trosopplærer Aina Beathe Øberg
l Bots og Bededag
27. oktober
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste med skriftemål
Sokneprest Roar Røkeberg
Kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste
Sokneprest Roar Røkeberg
l Allehelgensdag
03. november
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Allehelgensmesse
Menighetens prester. Diakon Gudrun Klingsheim medvirker
Nedre Eiker kirkekor
Nattverd
Kirkekaffe
l 25. søndag i treenighetstiden
10. november
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Jazzmesse & misjon
Sokneprest Roar Røkeberg
Nattverd
l Kristi kongesdag
24. november
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Prest Kristoffer Schmidt
Dåp og nattverd
l 1. søndag i adventstiden
01. desember
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Prest Kristoffer Schmidt
LysVåken medvirker
Kl. 18.00: Lysmesse
Speiderne medvirker
Arrangementer i Nedre Eiker menighet
høsten 2013
Onsdag 11. september. Mjøndalen kirke kveld.
Jubileumsforestilling Mjøndalen kirke ”Strømmer av levende vann”.
Tekst: Kjell Ivar Berger. Musikk: Jostein Dalebø.
Utvidet N.E. kirkekor og orkester. Se nærmere annonsering.
Søndag 15. september kl. 11.00 Mjøndalen kirke
Felles festgudstjeneste i forbindelse med Mjøndalen kirke 30 år.
Nedre Eiker kirkekor og ansatte.
Torsdag 26. september kl. 19.00 Nedre Eiker kirke/kirkekjeller
Bibelfortellingskveld. Gustava kafé.
Onsdag 9. oktober kl. 19.00 Nedre Eiker kirke/kirkekjeller
Salmekveld m. tilhørende kaffe og vaffelservering.
Fredag 18. oktober
Kl. 19.00 Kirkekjelleren. Temakveld: Frans Av Assisi.
TrondBollerud. Gustava kafé.
Kl. 20.00 Nedre Eiker kirke
Konsert med Gospelkoret Mosaic
Søndag 8. desember kl. 18.00 på Samfunnshuset
Nedre Eiker synger.
Søndag 15. desember kl 18.00 Nedre Eiker kirke
Kirkekorets julekonsert. Gjester: Eiker Janitsjar
Fredag 20. desember kl. 19.00 og 21.00. Nedre Eiker kirke
Julekonsert med Collett Aalls
Søndag 29. desember kl.18.00 Nedre Eiker kirke
Konsert: ”Jul i 100 år”. Sangforeningen Samklang.
Se nærmere annonsering.