Kirkebud - 2014 - nr 2 - Aurskog kirkelige fellesråd > Forside

Nr. 2 2014
Kirkebud
Menighetsblad for Aurskog-Høland
«Bare hos Gud er jeg stille,
fra ham kommer min frelse»
Salme 62,2
God sommer!
LEDER
Det historiske hjørne
Per Erik Nilssen er et oppkomme av
lokalhistorie, og den tidligere Indreredaktøren har også en samling
beretninger og småstubber fra lokalt
kirke- og menighetsliv. En av disse
handler om et bryllup med forviklinger
på Setskog for mer enn hundre år siden:
På Setskog har det ikke vært
uvanlig at ungdommen fant en
ektefelle på svensk side og vice versa.
Kampen om å finne den rette livsledsager kunne av og til også medføre
konflikter. Lokalavisa hadde en
beretning om en litt pinlig episode da
ei svensk jente giftet seg i Setskog
kirke med en mann fra Setskog. Jenta
hadde tidligere vært forlovet med en
svenske, som var jordbruksarbeider i
Setskog. Han møtte opp ved vielsen.
Sokneprest Philip Wilhelm Nicoll
Leganger hadde fått brudens svar – at
hun ville ha mannen som sto ved
hennes side, til ektemann. Da utbryter
svensken: «Jag nekar [nekter].»
– «Hva er det du sier», spurte
Leganger alvorlig.
– «Jag nekar. Hon har lovat mig
också», sa svensken.
Kirketjeneren måtte fjerne svens­
ken, mens bruden sto ved alteret,
blussende rød og besvimelsen nær.
Som Per Erik Nilssen føyer til: En
brud kan jo rødme og besvime for
mindre …!
Bjørn Bergsjø
AURSKOG-HØLAND
MENIGHETSBLAD
E-post: [email protected]
Ansvarlig redaktør: Kay Granli
Telefon: 67 20 53 07
KIRKEVERGEKONTORET
Rådhuset
E-post: [email protected]
Telefon: 67 20 53 08/07
(kl.09.00–12.00)
AURSKOG MENIGHETSKONTOR
E-post: [email protected]
Kontortid: tirsdag, onsdag
og torsdag kl. 10.00–14.00
Telefon: 67 20 53 10
LØKEN MENIGHETSKONTOR
(for Bjørkelangen, Setskog, Løken
og Søndre Høland menigheter)
E-post: [email protected]
Telefon: 67 20 53 00
Vaccant?
det er jeg nokså sikker på. Og det har
På flyene har de et greit system for å
se om toalettene er ledig. Over døren også mange andre turister oppdaget.
er det et skilt, og hvis avtredet er ledig, Stadig færre er tilfreds med bare å
ligge rett ut på en strand og slikke sol.
lyser ordet «VACCANT» i grønt.
Dette er et engelsk ord, men kommer Eller å beskue vakker norsk natur.
Eller en uke i en sofa på
fra latin og betyr
«ubesatt», «tomt» – eller
«Hviledag og besøk hos svigermor.
Derfor søker mange nå
altså «ledig». Jeg antar
helligdag»
opplevelsesferier av ulike
at det latinske grunnslag: Rafting, storby-sightordet er i slekt med vårt
seeing, pilegrimsturer, detektivord for tomhet: vakuum. Det ligger
weekend – you name it!
også til grunn for det engelske ordet
For vi har behov ikke bare for å
for ferie: vacation.
tømmes for stress. Vi trenger også
Sist jeg så dette grønne skiltet var
jeg på vei til ferie. Jeg håpet på mange påfyll. Ja, jeg tror det er en livslov
gjemt her: Vi trenger både å koble av
gode dager, tomme for alle plikter,
og koble til.
ledige for …, ja, nettopp: lediggang.
Dette gjelder også i troens verden.
Skjønt gjorde jeg egentlig det? 14
Hver høytid og hver søndag minner
dager med bare å drive rundt? Ville
oss om det. Disse røde dagene kan vi
det ikke være bedre for meg om i alle
nemlig gi to ulike betegnelser: Enten
fall litt av tiden ikke var tom, men
fridag, fritid, vacation. Eller helligdag,
heller fylt med gode opplevelser? Jo,
Forsidefoto: Bjørn Grønlund
høytid, holiday. For søndagens del
ligger jo dette doble i selve ordlyden i
budet: «Du skal holde HVILEDAGEN HELLIG.»
Fritid eller høytid. Koble av eller
koble til. «Ja takk, begge deler,» sier
jeg. Mine søndager, mine høytider,
mine ferier ønsker jeg skal være
både-og. Både avkobling og tilkobling. Avkobling fra det som tømmer
meg, som stresser og gjør sliten. Men
også tilkobling til det som gir nye
krefter, det som gir livsglede og
mening til livet: familie, venner,
gudstro. For jeg tror det alminnelige
livet blir best slik: Når vi finner den
gode balansen mellom å være noe for
andre, i hjem, jobb og fritid. Og
samtidig vet å ta til oss av de kilder
som finnes. Kilder fra utenfor oss selv.
Underlig hva et tomt flytoalett kan gi
av tanker …
•
Eiliv Larssen
Gave til konto for Kirkebud:
1503 34 43223, merkes
«objekt 10002»
Les om dette i sommernummeret:
4: Portrettet: Gunnar Øvstegård
6: Nytt fra Bjørkelangen
7: Nytt fra Setskog
8: Nytt fra Aurskog
10: Til ettertanke: Curlingforeldre
– er de «farlige», Lillan?
2
11: T
rosopplæringstilbud til ungdom i Aurskog-Høland
12: Kalender
14: Fra orgelkrakken
15: Gudstjenester 2014
16: Nytt fra Løken
17: Nytt fra Søndre Høland
19: Min salme
19: Kirkens SOS på offensiven
22: Slekters gang
23: Kirkevergens side
24: Barnas side
3
PORTRETT
PORTRETT
Å koble av for å
Bjørn Bergsjø
koble til …
at Jesus lever! Hva betyr det for meg?
I et sommernummer kan det være
Det er viktig å meditere over og
naturlig å ta opp tema som dreier seg
snakke om slike tema.
om fred og ro. Vi står foran en
– Det å «trekke seg tilbake» fra kav
periode der svært mange har ferieplaog mas til hvile – ikke bare i form av
ner og ser fram til å nyte fridager på
spa og avslapping – dreier seg om å
ulike måter. Det gjelder også det
kirkelige mannskapet, som ser fram til koble av for å koble til, koble oss til
Gud selv. For mange handler retreat
velfortjente feriedager. Likevel er
ikke bare om en spesiell form for
utgangspunktet for denne samtalen
med sokneprest Gunnar Øvstegård et andaktsliv, men om noe som kan være
nødvendig i et travelt samfunn med
emne som er aktuelt året rundt. Vi
hektiske hverdager. Og når en er blitt
har bedt ham dele tanker og erfarinlitt eldre, og
ger omkring
dette med å
«Kom med meg til et øde sted kanskje går
litt trøtt av
søke stillhet i
hvor vi kan være alene,
daglige
kristenlivet;
og hvil dere litt!»
rutiner,
det som dreier
seg om retreat i
Mark 6,31 trenger en å
samle seg om
vid forstand.
Ordboka forklarer retreat som «det hva livet egentlig er. Da kan også
retreat være et aktuelt tilbud.
å trekke seg tilbake for å få fred til
Gunnar forteller videre at i løpet av
bønn og meditasjon». Gunnar har
de siste 60–70 åra er det her i landet
arbeidet mye med disse spørsmålene,
etablert noen slike steder som folk
og gjennom etterutdanning har han
reiser til for forholdsvis korte opptrengt dypere inn i emnene. Han er
hold. På retreat-sentrene er det lagt til
med i ei gruppe i Borg bispedømmerette for slik fordypning som han har
råd som arbeider med opplegg som
nevnt. Det er opplegg med faste tider
tar sikte på at alle vigslede medarbeifor måltider, bønn og delvis for
dere skal få tilbud om åndelig veiledsamtaler. Konsentrasjonen om
ning. Men – som han sier:
forholdet til Gud (og hva det inne– Både ansatte og frivillige, som
bærer) og vårt eget liv krever en viss
har arbeidet i årevis, har et behov, og
porsjon stillhet.
det kan like gjerne gjelde vanlige
– Vi sier ofte at Gud møter
kirkegjengere: Vi har et behov for å
mennesker der de er. For å undersøke
bli ledet av Gud. Utgangspunktet et
4
våre relasjoner til Gud må vi undersøke hva som bor i vårt eget hjerte. Vi
er gode på å snakke om hva vi burde
vært, men ikke så gode på å snakke
om hvem vi virkelig er! – En av
årsakene til at disse retreat-stedene har
vokst fram, er nok at troende i Norge
trenger mer enn informasjon om
troen; vi må leve troen, og det har vi
ikke vært like flinke til.
– Det handler om å leve i et
tillitsforhold til Gud. Teorien blir på
mange måter en hjelpefunksjon til å
orientere seg i sitt eget troslandskap.
Soknepresten understreker at en ikke
nødvendigvis må reise på retreat for
oppnå dette.
– Jeg ønsker at folk skal oppdage
muligheten til stille stunder i sin egen
hverdag. Da kan en kombinere dette
med å gå til åndelig veiledning. Selv
bruker han stadig mer tid til slik
stillhet.
På spørsmål om hvordan en kan få
denne veiledningen i praksis, svarer
Gunnar: Ring gjerne kontoret og
avtal en time med presten. En kan
gjøre det uten at en kommer med en
spesiell «problemstilling». (Sjelesorg er
ofte mer problemorientert enn det
åndelig veiledning er.) En trenger ikke
spesielle forkunnskaper eller innsikt
for å be om slike samtaler. Utgangspunktet er et ønske om å utvikle sitt
forhold til Gud gjennom enkle
Gunnar Øvstegård ved bordet med lys i hjerteformet stake. Det tenner han under samtaler der
du kan koble av for å koble til. Foto: Bjørn Bergsjø
Fra Lia Gård. Bilde fra retreater.no
meditasjoner og bønner. Retreatelementet ligger i at vi rigger oss til med
tider i livet da vi er stille. Det kan
egentlig være når som helst, og hvor
som helst!
– Det er viktig å understreke at
veilederen er ingen «guru» som
foreskriver noe, men han eller hun
skal være til hjelp og gjøre oppmerksom på samtalen med Gud.
Tilbake til retreatsteder: Det er flere
å velge blant: Lia Gård ved Koppang,
Tomasgården ved Kornsjø, Sandom
ved Garmo osv. En grei oversikt kan
en finne på retreater.no. Der finner en
detaljer om ulike opplegg på hvert
enkelt sted. Lia Gård presenterer seg
f.eks. som «en bebodd rasteplass,
utenfor asfalten, under en åpen
himmel for deg som er underveis».
Gunnar understreker at det han har
orientert om og «ivrer for», ikke er noe
mystisk eller dystert: Han snakker om
jordnær hverdagsfromhet. Egentlig står
det i en eldgammel tradisjon, som har
levd gjennom hele kirkens historie – i
og utenfor klostre. Og det var Jesus som
kom med oppfordringen om å bli med
til et sted «… hvor vi kan være alene,
og hvil dere litt». (Mark 6,31)
•
5
BJØRKELANGEN
SETSKOG
Da Martin ble konfirmert
Noen kommer og noen går
▲ Gruppa har stilt seg opp til overhøringen. Pulsen er nok relativt høy, både for Martin og
de andre – og for deres mødre?
▲
Men Martin kan sine saker:
«De to hoveddelene av Bibelen
er Det gamle og Det nye
testamentet». I skrivende stund har vi nettopp landet etter et «stafettbytte» mellom to medarbeidere.
Ansgar Melnes har valg å gå av med AFP fra 1. juli.
Etter et langt løp som kirketjener i Aurskog-Høland med
særlig ansvar for Setskog siden slutten av 90-tallet, har han
funnet det riktig i forhold til et langt liv fra ungdommen
som kroppsarbeider, å runde av nå som 65-åring.
Ansgar har med sin lune fremferd, et godt smil og en
hukommelse som vi misunner ham, vært en stødig
medarbeider på alle måter. Med sine kunnskaper i gartnerfaget, som maskinfører og et hjerte for det samlingene om
Guds ord betyr for mange, har han trofast utført alle sine
oppgaver. Vi vil savne ham i det daglige.
Vi ønsker fra hele staben og på vegne av alle som du har
tjent, å takke deg veldig for din trofaste tjeneste! Vi har
forberedt ham på at han må regne med å bistå med sine
kunnskaper om kirkegårdsfeltene. Det Ansgar ikke veit
om disse, er ikke verd å vite! Lykke til som pensjonist!
Samtidig er vi veldig glade for å kunne ønske Geir
Fallet velkommen inn i staben som kirketjener. Han tar
over etter Ansgar med oppmøte på Hemnes og med
spesielt ansvar for Setskog. Geir har erfaring fra kirkegårdsarbeid fra tidligere gjennom fem år i Skedsmo. Her
var han ansvarlig for maskinparken og ble også utleid til
Rælingen som graver.
Geir bor på Bjørkelangen og er en allsidig praktisk
mann men kunnskaper som vi har bruk for. I vår flate
organisasjonsstruktur har vi et ønske om at han skal finne
seg til rette og trives sammen med oss. Ta vel imot ham
der dere møter ham!
Med dette har vi fått en ny medarbeider som vil ta
stafettpinnen videre der Ansgar har gitt den over ved å
orientere Geir i dag om diverse oppgaver blant annet på
Setskog.
Velkommen til oss!
•
Kay Granli
▲ Ventetiden er slutt. Vi er klare til start.
En fornøyd konfirmant etter at
gudstjenesten var ferdig. ▼
▼ En siste finpuss. Sitter slipset som det skal?
▲
Så var gudstjenesten over.
Martin går i
front med
korset, de
andre følger
på – ut i solen
og til selskap
med sine
nærmeste.
▲
Martin
på plass,
ved siden
av søster
og resten
av familien.
6
Ansgar Melnes
Geir Fallet
7
AURSKOG
AURSKOG
«Fra Jonsok til Olsok» 21. juni – 29. juli
I forpakterboligen, presteboligen og låven:
Salgsutstillingen «Harmonier i musikk og bilder
– Kjell Boy 70 år»
Malerier og foto v/ Kjell Boy Næss, Knut Søderstrøm,
Stefanie Søderstrøm, Terje Gulbrandsen og Erik Skaret
I Bua – åpent stabbur – «Hva brukes et stabbur til?»
I låven – temautstillingene:
Fra hest til traktor – gamle landbruksredskaper
Langsrud sykkelverksted
Tyttebærhistorien i tekst og bilder
Skifabrikken fra Lier
Tertitten – et spor i bygda
Tilvirking og stell av klær i gamle dager
Oppfinnerbygda Aurskog
Lopper og bøker, Latvia-tekstiler og strikkeprodukter.
Utstillingen er åpen i helgene kl 1200–1500:
21. og 22. juni
Lørdag: Åpning av utstillingen.
Tilleggsaktivitet:
Lørdag kl 1330: låvekonsert Kjell Boy Næss m/venner
(inngang kr 50)
Søndag: Slåttedag med slåttefolk på tunet
Rømmegrøt begge dager.
«Borteboer» Even Ruud
Even kommer fra Aurskog. Han valgte å
flytte hjemmefra da han begynte på
videregående, og vi lurer litt på hvorfor
det?
Når jeg så etter en videregående
skole å gå på, hadde jeg muligheten
på Bjørkelangen. Men jeg begynte å
vurdere en kristen skole, en internatskole. Det betydde å kunne sove litt
lenger, jobbe bedre og bli veldig
mye bedre kjent med klasse­
kamerater.
Valget falt etterhvert på Sygna,
skolen som begge foreldrene mine
hadde gått på. Det var og en mindre
skole, hvor folk ble bedre kjent og
den la et grunnlag for fordypning
innenfor tro. Jeg kom ut etter tre fine
år med studiekompetanse, grunnleg-
gende tegneferdigheter og et ønske
om en fordypning i kristendom. I
løpet av disse årene hadde jeg og vært
ungdomsleder for Sommer i Sør, på
Bibelskolen i Grimstad. Der ble jeg
kjent med noen av lærerne på skolen,
og på området rundt.
Hva ble så veien videre?
Kontakten med Bibelskolen i
Grimstad førte til at jeg valgte den fra
høsten 2013. Det ble musikklinja på
BiG.
Dette året har betydd mye for meg.
Jeg har blitt mer voksen, både som
menneske og som Guds barn. Jeg
forstår mer av hva man som kristen
faktisk tror på, og har fått flere gode,
logiske argumenter som underbygger
sannheten. Jeg har og fått mange
fantastiske musikalske opplevelser,
sammen med en dyktig klasse og
linjeleder Arnold Børud. Musikk har
for meg blitt et medium å kontakte
Gud med, og lovsang og lovprisning
har fått en helt ny dybde for meg.
Nå har jeg jo og funnet ut at jeg
liker meg så godt her at jeg måtte gå
et år til. Da skal jeg være ettåring,
praktikant, lærling i en menighet eller
organisasjon. Dette handler mye om å
skulle gi videre noe av det jeg har lært,
og å prøve det ut praksis.
Vi takker Even for en kort prat og
ønsker lykke til i det videre veivalget.
Han blir for øvrig å se som vikar for
kirketjener i Aurskog noen uker i
sommer. Noe han også var i 2013.
•
Even og Kay
8
28. og 29. juni
Tilleggsaktivitet: markedshelg med brukt-antikk og
husflid.
5. og 6. juli
Tilleggsaktivitet: markedshelg med brukt-antikk og
husflid,samt «bakluke-marked»
19. og 20. juli
Tilleggsaktivitet:
lørdag kl 1300: «Prøysen-stund» – allsang v/ Grethe
Halvorsrud
søndag: Aurskog-Høland veteranbilforening m/kjøretøy
på tunet
26. og 27. juli
Tilleggsaktivitet foreløpig ikke fastsatt
Tirsdag 29. juli: Markering av Olsok fra kl 1800
Kulturelt program, musikk, salg av rømmegrøt.
Trekning i sommerlotteri.
«MANGEN KAPELLS VENNER»
Nytt møte i interessegruppa for kapellet ble avholdt
mandag 5. april i kapellet og med befaring ute.
Vi valgte en leder og nestleder: Bjørg Martha
Berntsen og Anne Lise Torvund. Sekretær Kay Granli.
Vi listet opp de sakene som bør tas tak i, og flere
nye saker ble løftet fram i møtet. Et referat går til
menighetsrådet som oppfølging av vedtak i fellesråd,
der en foreslår å bruke avsatte midler som menighetsrådet disponerer. Hvor mye det er, avklares.
Det er plass til flere i gruppa. Vi tenker etter hvert å
samles til dugnad, med kaffe og historiefortelling fra
gamle dager! Bli med! Det blir en flott avkobling i
skjønne omgivelser! Vi vil la høre fra oss.
12. og 13. juli
Tilleggsaktivitet: omvisning på tunet v/Aur Guidegruppe
GJESTEGÅRD
Selskapslokaler, kro og Catering
Telefon 63 95 39 00
www.romerikecatering.no
En flott gjeng ved kapellet 5. mai 2014.
9
TIL ETTERTANKE
TROSOPPLÆRING
Curlingforeldre
– er de «farlige», Lillan?
I vår tid snakker vi om «curling-foreldre». Det er foreldre som «feier banen»
for de unge, slik at de raskt, smertefritt
og lett kan gli framover i livet. Men er
det et godt ideal for foreldre?
Jeg tenker vel at intensjonen er
god. Foreldre vil det beste for sine
barn, og mange i vår tid har også
muligheter til å få gjøre dette. Det er
viktig å ha dette som utgangspunkt.
Men det kan likevel få noen konsekvenser man ikke hadde regnet med,
fordi en slik oppdragelse kan gi dem
utfordringer senere i livet.
Hvilke utfordringer tenker du på?
Når disse barna etter hvert opplever at det stilles krav til dem fra
foreldre spesielt, men også fra skole og
arbeidsliv, så kan dette oppleves
vanskelig og uvant. De er vant til at
andre løser deres utfordringer og
legger til rette for dem. De kan rett og
slett få vanskeligheter med å tilpasse
seg og fungere godt sammen med
andre. Dette kan også oppleves som
vanskelig for foreldrene. De ser at
barna har det vanskelig, uten at de
nødvendigvis ser sammenhengen
mellom dette og deres oppdragelse.
Men er det ikke bra at vi stiller opp for
ungene våre? Mange av dem lever jo
under til dels sterkt press og forventninger
fra omgivelsene rundt, ikke minst jentene.
Jo, det er sant, det er store krav til
dagens unge. De skal være flinke,
pene, oppdaterte på det meste, aktive
og sosiale. Det er ikke enkelt å innfri
alle disse kravene for noen. Derfor er
det viktig at foreldre følger med barna
sine og prøver å ha en åpen og god
kontakt med dem, slik at de kan være
gode samtalepartnere, være voksen-personer som også kan gi trygge
grenser og rammer for barna.
Er foreldre i dag for mye kompis og
venninne og for lite sjef?
Det er kanskje slik for enkelte, og
dette kan gjøre det vanskeligere for de
voksne å være trygge voksenpersoner
også. Det er viktig å være gode
rollemodeller for barna sine, og det er
ikke det samme som kompis.
Har barn godt av å kjede seg?
Ingen liker vel å kjede seg. Jeg tror
ikke barn har vondt av å kjede seg. Jeg
tror barn har godt av en god blanding
av organisert lek og aktiviteter og å
bare være sammen med venner og
finne på noe selv. Barn må få frihet til
å være barn, og foreldre må på sin side
tåle å se at barn leker uten at leken
har et mål om å bli god eller bedre i
en aktivitet for eksempel. Leken i seg
selv er en utviklingsarena for barn.
Eiliv Larssen
Lillan Frogner er bosatt på Moe, utdannet barnevernspedagog
med videreutdanning i psykisk helsearbeid, jobber på
«Barne- og ungdomsbasen» i Skedsmo kommune.
Temakveldene fortsetter - men ...
på en litt annerledes måte, kan sogneprest Eiliv Larssen fortelle. Samlingene vil være som en «lesesirkel»
der man leser og samtaler over tema hentet fra en bok. Har du lyst til være med, er du velkommen til orienteringskveld i Bjørkelangen kirke torsdag 21. august kl. 1900. De øvrige samlingene blir også i Bjørkelangen kirke.
10
•
Bjørn Skogstad (Aurskog), Kjersti Holmedahl
Sandsmark (Bjørkelangen og Setskog) og
Grethe Granerud (Løken og Søndre Høland)
Opplev noe nytt!
Dra på leir!
Sommeren er høysesong for leirer, stevner og festivaler. Tilbudene er mange for alle aldersgrupper, ikke minst
for barn og unge. Men også familier, voksne og eldre kan finne et tilbud som passer for deres livssituasjon og
interesser. Å dra på leir kan være et årlig høydepunkt for inspirasjon, ettertanke, åndelig og sosialt påfyll.
Leir er viktig for barn og unge i trosopplæringen
For menighetene i Aurskog-Høland er leir en meget viktig
del av trosopplæringen for barn og unge. Vi drar på leir bl.a.
med våre 7-åringer, 11-åringer, 14-åringer, konfirmanter og
våre 16-åringer. Vi benytter oss i stor grad av Fossheim
leirsted, som ligger sentralt i vår kommune. Mange av våre
barn og unge har hatt flotte opplevelser og opplevd tette og
gode fellesskap der. Men også mange andre leirsteder får
besøk av barn og unge fra våre menigheter. Det er noe eget
ved å komme seg hjemmefra og møte andre barn og unge i
samme alder. Det er spennende å møte andre, både ledere og
deltakere. Forkynnelse og kreative aktiviteter glir sammen,
mat, grilling og bålkvelder sveiser deltakerne sammen, og det
hele blir mye mer enn «bare noen dager på leir».
Styrker troen og livet for den unge kristne
En del barn og unge opplever at de er «alene» som kristne i
sin vennegjeng eller i sin klasse. Da er det ekstra godt å være
på leir i en kristen regi, hvor det å være en kristen og få
snakke om det, er det «normale». Det er befriende og
oppløftende å få lov til å være i et miljø som er vennlig
innstilt, og som gir styrke til de mange hverdagene hvor
troen hele tiden utfordres. En leir kan være en god ressurs
for foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn eller sin ungdom
å leve i og utvikle sin kristne tro. Eller man kan også dra
sammen på en familieleir, og på den måten styrke hele
familien i tro og kristenliv. Da får barna i familien møte
andre på samme alder, og foreldrene får snakke med andre
foreldre i samme situasjon. Det gir utholdenhet til både
trosliv og foreldreansvar. Kristne leire, stevner og festivaler
er viktige møteplasser for den kristne, uavhengig av alder.
Vi kobler av for å koble til!
Vi sier at vi drar på leir «for å koble av for å koble til».
Hva betyr det? Jo, det betyr flere ting. Vi kobler av vår
kjente hverdag, og kobler oss på en annen hverdag. Et
annet mønster, en annen måte å gjøre ting på, skaper et
brudd fra det vante. Det kan være litt rart og annerledes,
men også nødvendig for å kunne være til stede. Hvis alt
var som hjemme, hvorfor da dra på leir? Dessuten er man
sammen med andre mennesker, som også gjør opplevelsen
annerledes og spennende. Vi kobler av.
Så kobler vi til, i den betydning at vi gir våre tanker noe
annet å tenke på. På leir er man hjemmefra. De vante
omgivelsene er borte, og man kan nullstille seg. Det gis en
mulighet og ikke minst tid til å få nye tanker, ny inspirasjon og et nytt møte med så vel Gud som mennesker.
Dyktige forkynnere kan bidra til at man ser sammenhenger man ellers ikke så, tid til refleksjon, og samtale med
andre deltakere kan utvikle forståelse og innsikt i eget
kristent liv. Mange har kommet hjem fra en leir, et stevne
eller festival med en ny opplevelse av å høre til i Guds
menighet og en frimodighet på at også jeg er et Guds
barn. Slike opplevelser er uvurderlige og fornyende for
både kropp og sjel! Det kan være akkurat det man trengte
for å møte en vanskelig og krevende livssituasjon hjemme.
Hvor kan jeg dra?
Tilbudene er mange. De aller fleste kristelige organisasjonene
tilbyr arrangementer gjennom hele året. Sommersesongen er
ekstra rikholdig i sin store variasjon. Normisjon gir ut en
egen brosjyre med tilbud for sommeren og høsten. Den
ligger i våre kirker, eller kan fås på menighetskontorene i
kommunen. Avisene Vårt Land og Dagen utgir oversikter
over stevner, både på trykk og på deres internettsider. En ny
trend som er kommet de siste årene, er stevner utenlands.
Man drar sammen på cruise eller til et spennende reisemål,
hvor det er rikelig tid til så vel forkynnelse som hvile.
Skjærgårds Musie & Mission Festival på Risøya er særlig
beregnet for våre ungdommer. Der møtes tusenvis av unge til
alkoholfrie dager med sang, musikk, aktiviteter og forkynnelse. Skjærgårdssang i Langesund er beregnet for de noe eldre.
Er du usikker på hvilke tilbud som passer deg, kontakt
ditt menighetskontor.
Av Bjørn Skogstad, menighetspedagog, Aurskog menighet
11
NAPP UT SIDENE OG HENG OPP!
NAPP UT SIDENE OG HENG OPP!
KALENDER
KALENDER
SØNDRE HØLAND MENIGHET
LØKEN MENIGHET
SETSKOG MENIGHET
BJØRKELANGEN MENIGHET
AURSKOG MENIGHET
Trosopplæringstiltak:
Konfirmantleir 1.–6. august
Sauevika leirsted, Hvaler
Trosopplæringstiltak:
Konfirmantleir 1.–6. august
Sauevika leirsted, Hvaler
23.–24. august
Bjørkelangen kirke KODE B
Invitasjon til 13 åringer
i Aurskog-Høland
Kode B gudstjeneste søndag
Trosopplæringstiltak:
20. august kl. 19.00
Bjørkelangen vg. skole.
Informasjonsmøte for foresatte og
konfirmant 2014/15
Trosopplæringstiltak:
Søndag 17. august kl. 11.00 Utegudstjeneste på Hugos plass, Aurskog,
Skolestartmarkering for 6-åringer.
23.–24. august
Bjørkelangen kirke KODE B
Invitasjon til 13-åringer
i Aurskog-Høland.
Kode B gudstjeneste søndag
Trosopplæringstiltak:
22. juni kl. 16.00
Barnegudstjeneste i Setskog kirke.
Invitasjon til 2–3-åringer og utdeling
av 6-års bok til skolestartere.
22. august Bjørkelangen bedehus.
KICK OFF for konfirmant 2014/15.
Påmelding til konfirmasjon.
23.–24. august
Bjørkelangen kirke KODE B
Invitasjon til 13-åringer
i Aurskog-Høland
Kode B gudstjeneste søndag
Samtalegudstjeneste
i Søndre Høland kirke
med konfirmantene
24. august kl. 16.00.
Samtalegudstjeneste
i Løken kirke
med konfirmantene
24. august kl. 11.00.
23.–24. august
Bjørkelangen kirke KODE B
Invitasjon til 13-åringer i AurskogHøland.
Kode B gudstjeneste søndag
23.–24. august
Bjørkelangen kirke KODE B
Invitasjon til 13-åringer
i Aurskog-Høland
Kode B gudstjeneste søndag
Søndag 7. september kl. 11.00
Aurskog kirke. Presentasjon av
konfirmanter 2014/2015
Konfirmasjon
i Søndre Høland kirke
14. september kl. 11.00
Konfirmasjon i
Løken kirke
7. september kl. 11.00
Høsttakkefest
i Søndre Høland kirke
12. oktober kl. 11.00.
Invitasjon til 5 åringer
Høsttakkefest i
Løken kirke
21. september kl. 11.00
Invitasjon til 5-åringer.
Kontinuerlig barnearbeid.
Barnekoret Solsikkene
fra 4 år, øver fra kl. 18.00
S. Høland Menighetshus
annenhver torsdag
Kontaktperson:
Cathrine Kolstad 950 63 506
Kontinuerlig barn og familiearbeid.
Familieklubben fra 0–100
år på Låven ved Løken kirke møtes
kl. 17.30–19.30
Oppstartsdato til høsten
10. sept., deretter hver 14 dag.
Følg oss på Facebook!
Familieklubben på Låven!
Fredagsklubben 5.–7. trinn
S. Høland Menighetshus møtes
kl. 18.00–20.00
oddetallsuker fra høsten av.
Kontaktperson:
Arnfinn Wennemo 472 97054
Skullerud barnegruppe
fra 4 år på Skullerud Grendehus
møtes kl. 18.00–19.30 annenhver
torsdag.
Kontaktperson:
Nina Grøndahl 900 47 496
12
Småbarnstrall (1–3 år)
I forbindelse med Familieklubben og
i forbindelse med Åpen barnehage på
Låven.
Babysang på Aspehaug 0–1 år
Kontaktperson:
Christine Eriksrud 97533810
Åpen barnehage
på Låven ved Løken kirke
Tirsdag og torsdag
kl. 10.00–13.00.
Følger skolens ferier.
14. september kl. 11.00
Setskog kirke.
Presentasjon av konfirmanter
2014/2015.
Høsttakkefest i Setskog kirke.
28. september kl. 11.00
Invitasjon til 4–5-åringer
Kontinuerlig barne- og ungdoms­
arbeid:
S-klubben Daggry samles på
Heggedal bedehus, Setskog
kl. 18.00–19.45
28. aug., 11. sept., 2. okt., 30. okt.,
27. nov.
Setskog Teens
Øver mandager kl.18.00–20.00
hos Vivian Aasly , Setskogvn 1542
eller i Setskog kirke
Kontaktperson: Nina Hammerstrøm
976 65 618
Leir-tilbud sommer
2014
Fossheim Leirsted.
Fotball-leir
4.–7. trinn 24.–27. juni
Påmelding og info:
www.normisjon.no/ost
Tlf.: 229 86 070
21. september kl. 11.00
Bjørkelangen kirke
Presentasjon av konfirmanter
2014/15
Søndag 14. september kl. 11.00
Aurskog kirke
Utdeling av fireårsbok. 4-åringer
i 2014.
Høsttakkefest
i Bjørkelangen kirke
5. oktober kl. 11.00
Invitasjon til 5-åringer
Kontinuerlig barnearbeid:
Babysang. Hver onsdag kl. 11.00
Aur Prestegård
Kontaktperson: Svanhild Vormeland
920 19 203.
Kontinuerlig barnearbeid:
Høsten 2014 startes det opp et nytt
tilbud for barn fra 4 til 13 år på
Bjørkelangen bedehus/kirke.
Kontaktperson:
Monika Holmedahl 986 40 440
Aurskog Soul Children
Et kor for deg mellom 10 og 16 år.
Mandager i Aurskog kirke
kl. 17.30–19.30.
Kontaktperson An-Magritt Randen
Øien tlf. 902 31 246
Søndagsskole under gudstjenestene i
Bjørkelangen kirke
Juniorkvelder
Aur prestegård; For 5.–7. klasse
kl. 18.00–21.00.
Kontaktperson:
Ruth Teian 971 46 604
Fossheim leirsted
Amigos: sommer
2.–4. trinn 22.–24. august
(yngre i følge med voksen)
Påmelding og info:
www.normisjon.no/ost
Tlf.: 229 86 070
Fossheim leirsted
Re: Paint
13–16 år 29.–31. august
Påmelding og info:
www.normisjon.no/ost
Tlf.: 229 86 070
Samlinger for ungdom
i Aurskog-Høland
Ungdomssamlinger 9 klasse+
Aurskog kirke kl. 18–20.00
Kontaktperson:
Bjørn Skogstad 917 21 777
Krik Bjørkelangen
9. klasse+ Bjørkelangen sportshall
kl. 19.00–21.00 og Kafé Input
9. klasse+ Bjørkelangen bedehus
kl. 21.00–01.00
Følg oss på Facebook!
Krik Løken
8. klasse+ Hølandshallen
kl. 19.00–21.00
Følg oss på Facebook!
KRULL Løken
8. klasse+ Låven
Første samling til høsten
30. august kl. 20.00
Følg oss på Facebook!
Fredagsklubben
8. klasse+
S. Høland Menighetshus
kl. 21.00–23.30 oddetallsuker
fra høsten av.
Kontaktperson:
Bjarne Bergsjø 906 68 559
UNGDOMSGUDSTJENESTER
HØSTEN 2014
12. oktober kl. 19.00
Setskog kirke
26. oktober kl. 19.00
Bjørkelangen kirke
13
13
FRA ORGELKRAKKEN
GUDSTJENESTER 2014
Musikklivet
i Aurskog-Høland 1860-1912
Jeg skrev i forrige nummer at vi
skulle bli kjent med både kjente,
ukjente og lokale komponister fra
1800- tallet. Dette er et veldig stort
tema å ta fatt på, så jeg begynner
med en lokal komponist fra vår
bygd, og det er Anders Christian
Haneborg, fra Fosser Gård.
Anders Christian Haneborg er
kanskje et navn som noen har hørt
om, men vet lite om. Anders Haneborg ble født på Fosser gård i 1838,
som eldste sønn av «Vaktmester», og
brukseier Christian Haneborg.
(Vaktmester var en tittel i det militære.)
Anders C. Haneborg er kjent som
en stor foregangsmann, konstruktør
og bygger i distriktet her hos oss. Han
var meget begavet på flere områder og
en oppfinner som forbedret maskiner
og redskaper. Han tegnet hus og til og
med Søndre Høland kirke. Han
bygget opp industrianlegg, dampbåter, anla veier, jernbane, broer og
kanaler, innførte elektrisitet og telefon
Foto: Jarle Vestad
14
i bygdene og ivret veldig for at
kommunikasjonen skulle bli bedre
enn den var. I tillegg til alt dette var
han også gårdbruker og skogeier på
Lie gård, like sørvest for Ørje sentrum. Her bodde han frem til 1902,
da flyttet han inn og overtok Fosser
gård på Fosser, etter sin far Christian
Haneborg. Anders C. Haneborg ivret
også for forbedringer i jordbruk og
skogbruk, blant annet gjennom
grøfting og drenering, nyplanting,
jordforbedring, gjødsling og viltpleie.
På mange måter var Anders C.
Haneborg en fremskrittsrettet og
nyskapende, men på andre områder
var han konservativ, en som ville
bevare de gamle holdninger, tradisjoner og skikker. Som komponist
uttrykker hans musikalske språk det
bevarende. Dette er noe vi kan se i
hans bruk av det norske egenartede
tonespråket gjennom folkemusikkens
danserytmer og melodier samt videreføring av tidens populære danser.
Eksempel på dette er: vals, polka og
reinlender. Da kanskje aller mest vals.
Det gjelder også de noe eldre motedansene som quadrille og polonaise.
Sønnen til Anders C. Haneborg,
A. J. F. Haneborg, beskriver sin far i en
liten bok fra 1952. Der nevner han
farens levende interesse for musikk, men
dessverre er det lite opplysninger om
farens musikalske bakgrunn. Han
skriver at faren blant annet i sin ungdom spilte klarinett i korps i Høland.
Anders C. Haneborgs far Christian
Haneborg var også levende musikk­
interessert, han skrev selv både tekster
og musikk til flere sanger. Gjestebøke-
Anders Christian Haneborg.
Avfotografering: Jarle Vestad
ne på Fosser gård gir oss et interessant
bilde av musikklivet på en storgård på
den tiden. I gjestebøkene er det nøye
notert ned hvem som spilte og sang
ved større anledninger på gården.
Anders C. Haneborg behersket
også å spille trommer, mest sannsynlig er det her ment tradisjonelle
trommemarsjer på militærtromme.
Hele livet hadde han likevel stor
interesse for fiolinen. Sønnen refererer
at moren, hustruen til Anders C.
Haneborg, ikke syntes så godt om
fiolinspillet hans. Det er kanskje en
sammenheng her med alt det store
oppbygningsarbeidet han drev på
med rundt Ørje på den tiden. Det ble
vel ikke så mye tid til øving.
Senere i livet, særlig etter han
flyttet inn på Fosser gård i 1902, øvde
han stadig mer på fiolinen, og andre
samtidige roser ham da for spillet
hans. Ser vi på notene hans, som han
har utgitt, går det også frem at han
har måttet kunne spile piano.
Komposisjons undervisning var det
nok vanskelig å få på den tiden.
Sønnen skriver at Anders C. Haneborg reiste til Christiania og oppsøkte
Ursin(Fredrik?, eller Martin?) for å få
et lynkurs i harmonilære. Komposisjonene som er bevart etter Anders C.
Haneborg, viser oss at han må ha lært
en god del og hatt gode evner og teft
for denne siden av musikken også.
Komposisjonene som ble utgitt,
består av danser for fiolin og piano,
eller piano alene, noen marsjer, hvorav
den ene marsjen har et tema fra en
marsj fra 1814. Videre fins det to
marsjer for orgel, en bryllupsmarsj og
en utgangsmarsj i tillegg til noen små
hallinger. Den komposisjonen som har
nådd lengst ut blant folket er Hølands
Jern­bane­marsj. Den ble komponert til
Kong Haakon den syvendes besøk på
Fosser gård den 28. juni 1909.
Hølands Jernbanemarsj er originalt
skrevet for piano og fiolin, men er også
blitt arrangert for korps. Kongen fikk
noten i gave, og den er forøvrig den
siste komposi­sjonen av Anders C.
Haneborg som vi vet om. Han døde
i 1912 og ligger begravet på familie­
gravstedet på Fosser gårds grunn, med
utsikt til gården.
De fleste komposisjonene han
komponerte, er bryllupsgaver til de 8
barna hans eller hilsener til nære
slektninger, og de bærer titler som
Aurora Vals, Cecilie Vals, Constance
Rheinlænder og Emilie Vals osv.
Forsidene på de trykte notene er i seg
selv verdifulle historiske dokumenter
med utrolig flotte og vakre bilder fra
Haneborgs livsverk. Da blant annet
Aurskog
15.06Låvegudstjeneste kl.11.00 v/Skogstad og Sveinall.
29.06 Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke
v/Hanne Guntvedt Sinkerud.
13.07Gudstjeneste kl.14.00 i Mangen kapell
v/Eiliv A. Larssen.
27.07Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke v/Sveinall.
10.08Fellesgudstjeneste kl.11.00 i Mangen kapell.
v/Sveinall. m. fl.
17.08Gudstjeneste kl.11.00 på Hugos plass v/Skogstad
og Sveinall med skolestartmarkering for 6-åringer.
24.08Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke. v/ Sveinall.
Samling for 50-års-konfirmanter.
31.08Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke. v/ Sveinall.
07.09Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke v/Skogstad.
14.09Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke v/Skogstad.
Høsttakkefest.
21.09Gudstjeneste kl.11.00 i Mangen kapell.
28.09Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke.
05.10Gudstjeneste kl.11.00 i Aurskog kirke.
12.10Gudstjeneste/menighetsfest kl.17.00.
Bjørkelangen
06.07Gudstjeneste kl. 19.00 v/Larssen.
20.07Gudstjeneste kl. 11.00 v/Gaut Sveinall.
17.08Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
31.08Sang- og musikkgudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
07.09Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
fra den industrielle reisningen,
bygninger og naturen omkring.
Jeg spilte selv en konsert på Fosser
gård 25.mai i 2013, hvor jeg utelukkende spilte verker av Anders C.
Haneborg, og det er utrolig flott
musikk! Dette er en kulturskatt som
vi absolutt må ta vare på og bevare for
fremtiden! Vi er heldige som har hatt
en mann med slike evner i bygda vår,
det er ikke alle bygder forunt!
Kilder: Musikere og komponister
i Aurskog-Høland.(Arvid O.Vollsnes)
Kulturminner,( Per Erik Nilssen.)
Av Jarle Vestad
Løken
06.07Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
29.07Olsokfeiring Løken gml. kirkegård kl. 18.00
v/Øvstegård.
17.08Gudstjeneste kl. kl. 11.00 v/Øvstegård.
24.08Samtalegudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
og Granerud.
07.09Konfirmasjon kl. 11.00 v/Øvstegård og Granerud.
Setskog
22.06Gudstjeneste kl. 16.00 v/Larssen.
13.07Friluftsgudstjeneste Bunes gml. kirkegård
kl. 11.00 v/Larssen.
10.08Gudstjeneste kl. 19.00 v/Øvstegård.
24.08Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
14.09Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen.
S. Høland
22.06Gudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård.
20.07Gudstjeneste kl. 19.00 v/Gaut Sveinall.
03.08Friluftsgudstjeneste kl. 12.00 v/Kay Granli.
10.08Gudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård.
24.08Samtalegudstjeneste kl. 16.00 v/Øvstegård
og Granerud.
14.09Konfirmasjon kl. 11.00 v/Øvstegård og Granerud.
15
LØKEN
SØNDRE HØLAND
Utdeling av fireårs
kirkebok i Løken
kirke 4. mai.
Alle 4-åringene med foresatte blir
invitert til to kvelder på Familie­
klubben på Låven og til å være
med på gudstjeneste hvor de får
kirkeboka si.
Til gudstjeneste ble de invitert en
halv time før det hele startet, hvor de
kunne registrere seg og få navnet sitt
skrevet inn i kirkeboka. Så samlet alle
seg bakerst i kirken, hvor de kunne
fargelegge og se på film om hvordan
det går for seg når man får kirkeboka
under gudstjenesten.
Gudstjenesten inneholdt to dåp
som også er spennende å se for en
4-åring. Ellers var det lagt opp med
sanger som også står i kirkeboka, som
Jeg er trygg hos deg og Måne og sol.
Da Gunnar skulle ha preken,
samlet mange seg foran på golvet og
hørte om Jesus som den gode gjeter.
Ellers var det også en liten markering under forbønn av trosopplæringsplanen 0–18 år, som nå er
godkjent av biskop og kan settes ut i
livet. En stand bakerst i kirken
fortalte om de forskjellige alderstiltakene. Denne markeringen har også
vært i Bjørkelangen, Setskog og S.
Høland kirker.
Mer om kirkekortene
Som vi nevnte i forrige nummer av Kirkebud, har Byggi
Hemnes nå påtatt seg markedsføringen av kirkekortene
som S. Høland menighet har hatt i salg i mange år.
Menighetsrådsleder Rune Natrud forteller at initiativet
til disse kortene ble tatt på 1980-tallet, og PDC (det
nåværende 07 Aurskog) produserte kort i tre ulike format.
De mest aktuelle er doble kort i prospektkort-format og
større, doble blanketter. De siste kan en få med eller uten
tekst (utdrag fra Salme 23).
Kortene og blankettene er anvendelige til mange formål
– ikke minst som hilsen til konfirmasjon, jubileer og andre
festlige anledninger. Mange nytter kortene til kondolanser
ved dødsfall og begravelser.
Prisen på kirkekortene er 10 kr for det lille formatet og
15 kr for det store.
•
Bjørn Bergsjø
Foto: Bjørn Bergsjø
Ordfører Jan Mærli ved bautaen over Christian Christensen
Kollerud etter markeringen 17. mai i år.
Som nevnt i forrige nummer er minnesmerket pusset opp
i forbndelse med 200-årsjubileet for riksforsamlingen på
Eidsvoll, der Christensen var en av de tre folkevalgte utsendingene fra Akershus – blant 112 eidsvollsmenn.
•
Begravelsesbyrået for
Aurskog-Høland og omegn
Avd. Bjørkelangen Glendegården 2. etg.
Avdelingsleder: Kjersti Eng
Tlf. hele døgnet: 63 85 55 50
Avd. Løken - Løkengården
Avdelingsleder: Øystein Skullerud
Tlf. hele døgnet: 63 85 00 95
Vi er der for deg, når du trenger oss.
Skulleruds Begravelsesbyrå
Forsiden av kirkekortene – med Rolf Hidles akvarell av S. Høland kirke.
16
Øystein Skullerud - Kjersti Eng - Mia Wallerud
Se også info på www.skullerudsbegravelsesbyra.no
17
Aurskog Bensin og Service As
63 90 07 70 – 63 82 88 80
Telefon 63 86 31 22
Hele døgnet
www.nilsen-info.no
ANNONSER
Verksted
- Dekk - Sveising
Pressing av hydraulikkslanger
Vårt «motto»:
Kvalitetsmøbler
Skullerud’s
til fornuftige priser!
Begravelsesbyrå
1960 Løken
Vakttelefon 63 85 00 95
En god hjelp i en tung stund
SØM OG INTERIØR
GARDINER
Gravminner
Gro Lybæk Mangen
– LAPPESTOFFER – KURS – GAVER
Mobil 986 18 670
1930arbeid
Aurskog
Fagmessig
– Fritt oppsatt
Tlf:i vakre
63 85
56 60
Rikt utvalg
modeller
– Alt i skifer
Aurskog Bilservice
AURSKOG
POWER AS
leier ut lokaler i 1. etasje på Kløvertun på Aursmoen
(Sanitetshuset). Lokalet passer fint for begravelser, møter og
mindre selskaper. for nærmere opplysninger kontakt.
Mary Østreng 63 86 32 94
Amundrød Stenindustri
AURSKOG
1940 Bjørkelangen – Tlf. 63 85 40 40
Terje Vestby
~
1930 Aurskog
Tlf.928
924
306
Mobil
4116
128
www.aurskog-bilservice.no
Alt innen startbatterier
e-mail: [email protected]
og UPS for sikker strømforsyning
Vestby Bilservice
Terje Vestby
Postboks 62, 1930 Aurskog
Telefon 63 86 35 61
www.hsbank.no
Bjørkelangen Setskog Hemnes Løken
Aurskog Ventilasjon og blikk
1930 Aurskog – Mobil 924 16 306
1930 AURSKOG Tlf. 63 86 38 35
Aur prestegård
Trenger du lokale til et større
Trenger du lokale til et større
arrangement enn det du har
arrangement enn det du har
plass til hjemme?
plass til hjemme?
Vi leier ut lokaler til møter,
selskaper osv i forpakterKORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK
boligen (rød bygning) og
Finstadhagan Næringspark
1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00
presteboligen (gul bygning).
For
kontakt
Telefon 63 85informasjon/leie
39 90
tlf 920 61 788 eller [email protected]
Bjørkelangen - tlf. 63 85 61 30
Sfiftelsen Aur prestegård, Postboks 30, 1930 Aurskog
www.aur-prestegaard.no
Vi leier ut lokaler til møter,
selskaper osv. i forpakterboligen (rød bygning) og
preste­boligen (gul bygning). For informasjon/leie kontakt
tlf. 920 61 788 eller [email protected]
Stiftelsen Aur prestegård, Postboks 30, 1930 Aurskog
www.aur-prestegaard.no
Din lokale eiendomsmekler
AURSKOG
v/Stine Therese Holtet As
Telefon 63 85 56 22 – Faks 63 85 56 23
Vi kjenner
bygda best!
– ring 63 85 40 10
Tlf.: 950 00 500
Gravmonumenter • Skifer • Granitt
Tlf. 63 85 40 40 – 1940 Bjørkelangen • fi[email protected]
Totalleverandør av gravmonumenter • Ring gjerne for å få tilsendt katalog
Et verdig minne...., for deg, for dine, for alltid
Se alle modeller på www.amundrod-steinindustri.no
«Min salme»
Det er snart 20 år siden jeg startet
som kantor. Og det er mange salmer
som jeg er blitt glad i gjennom årene!
Likevel er det én som jeg stadig
kommer tilbake til – om og om igjen.
Og det er Svein Ellingsen’s salme «Vi
rekker våre hender frem», med melodi
av Trond Kverno. (NoS13 nr. 678).
Svein Ellingsen har en vakker
poetisk stil, med gode «bilder», i sine
salmetekster. Han skriver et lettfattelig språk, og samtidig med dybde. Og
for meg løfter «bildene» salmens
budskap frem, og inn i en sammenheng jeg kan forstå «med hele meg».
Livet er sammensatt for de fleste av
oss, men heldigvis oftest med gode og
meningsfulle dager! Denne salmen
minner om at alt vi har, har vi fått fra
Gud. Dette gir grunn til glede og
takknemlighet. Glede over livet, for
medmenneskene og for godene. For
det er så altfor lett å ta alt dette som
en selvfølge. – Også når kreftene ikke
strekker til, får vi lov å tro at også de
skal vi få, når vi rekker våre tomme
hender frem, med bønn: «Kom til oss
Gud, og gi oss liv, fra kilder utenfor oss
selv» (v.1).
Det er Guds vilje og ønske at vi
skal gi noe videre til andre av det vi
har fått! Og heldigvis er det ikke våre
krefter det kommer an på, men Guds
kraft: «I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp» (v.2).
– Derfor har vi lov til å ta med oss
frimodighet inn i denne oppgaven.
Og tro at Gud kan skape noe gjennom det vi gjør. «La våre henders
nakne tre få blomst og blader. La våre
liv få bære frukt til legedom for andres
sår!» (v.4).
Knut-Martin Katla.
18
Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.
Alt godt, til vårt og andres vel,
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!
Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!
La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!
Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.
Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom,
ta bolig i vår fattigdom!
Svein Ellingsen
Kirkens SOS på offensiven
Norges største telefontjeneste for mennesker i krise er på
offensiven. Kirkens SOS vil utvide tilbudet med et nytt
lokalkontor, denne gangen hos oss på Romerike.
Harald Mella er daglig leder for Kirkens
SOS i Borg. Han besøkte nylig Bjørkelangen hvor han orienterte om denne
ny-satsingen.
Han sier at de ønsker å etablere et eget
kontor på Romerike for å kunne hjelpe
flere mennesker som er i nød. Vi trenger
særlig å utvide staben med telefonvakter for tjeneste om natten.
Om noen vil være med på dette arbeidet,
så kan de henvende seg til kontoret i
Greåker- 69190500- eller gå til hjemme­
siden vår: [email protected] Her kan en
også finne mye informasjon om Kikrens
SOS, både i Borg og i landet som helhet.
Vi er invitert til å starte opp på Skårer og
vurderer nå den mulig­heten.
Et slikt kontor trenger 20 medarbeidere
og vi vil starte med et innføringskurs så
snart kontoret er etablert.
Vi ser etter mennesker som kan lytte,
mer enn å snakke, som kan møte andre
med respekt og støtte, evnen til å ta
egne valg og selv ikke er i krise.
Det er mange forskjellige problemer
som det ringes om. Den hyppigste er
psykiske lidelser, ensomhet, tanker om
selvmord og vonde følelser i relasjoner.
Vi er bevisst på at vi ikke er fagpersoner
men kan være et tillegg til fagfolk ved å
være medmennesker.
Harald Mella takkes av lederen for
Bjørkelangen menighetsråd for informasjonen han kom med på et møte i kirken like
etter påske i år.
19
ANNONSER
ANNONSER
ANNONSER
ANNONSER
ANNONSER
ANNONSER
Aurskog
Aurskog Senter
Senter
Aurskog
Senter
H
:: 10–19
L
:: 10
–16
H
H
: 10–19
10–19 L
L Senter
: 10
10 –16
–16
Aurskog
H
: 10–19 L
: 10 –16
Aurskog
Aurskog Senter
Senter
H
: 10–19 L
: 10 –16
ANNONSER
Aurskog Se
ANNONSER
ANNONSER
ANNONSER
Aarstad & Sønner as
ANNONSER
Leikvin – en opplevelse i mat og
tradisjoner.
• lunsj og middag serveres hver dag i kafeteriaen
• fruktlevering til arbeidsplassen
• catering
• minnesamvær
• selskapslokaler
• møte/konferanselokaler
• projektor
• tråløst nettverk
Lokalene har plass til 80 – 90 personer.
Åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00
Telefon: 63 85 50 70 - Faks: 63 85 50 71
e-post: [email protected]
Rørleggerforretning
Årnes/Sørum Begravelsesbyrå
Nilsen as
1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 67 22,
Fax: 63 85 04 34
e-mail: [email protected]
Sørum Begravelsesbyrå • Årnes Begravelsesbyrå
Tlf. 63 90 07 70
Skullerud’s
Begravelsesbyrå
Begravelsesbyrået
Døgnvakt • Vi kommer gjerne hjem for konferanse
En
god hjelp E-post:
i en [email protected]
tung stund
www.nilsen-info.no
Gravminner
Gressklippere - Ridere - Jordfresere - Snøfresere
Fagmessig arbeid – Fritt oppsatt
UTLEIE
Rikt utvalg i vakre
modeller – Alt i skifer
av lift, minigravere og småmaskiner
Amundrød Stenindustri
1940 Bjørkelangen – Tlf. 63 85 40 40
Raskt og rimelig
Vestby Bilservice
Terje Vestby
Aurskog Bensin og Service As
Telefon
63 86– 31
22924 16 306
1930 Aurskog
Mobil
Løken • 7-23 (8-21)
Verksted - Dekk - Sveising
Pressing av hydraulikkslanger
Tlf. 63 85 10 05
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 85 25 35
Tlf. 63 85 46 60
Finstadhagan Næringspark
Telefon 63 85 39 90
SØM OG INTERIØR
GARDINER
Gro Lybæk Mangen
– LAPPESTOFFER – KURS – GAVER
Mobil 986 18 670
~
[email protected]
20
www.wepe.no
Mobil 928 41 128
Alt innen startbatterier
og UPS for sikker strømforsyning
Telefon 489 51 480
Telefon 489 51 480
Telefon 489 51 480
LØRD
Telefon 63 85 25 35
Aurskog Senter
Telefon 489 51 480
Telefon 489 51 480
HVERDAGER
10–19
Telefon: 67
20 68 60 LØRDAGER: 10 –16
TelefonTelefon
67 20 96
48980
Telefon 67 20 96
8051 480
Telefon 67
20 96489
80 51 480
Telefon
Telefon 67 20 68 60
Telefon 67 20 68 60
Telefon 67 20 96 80
Telefon 67 20 68 60
Telefon 67 20 96 80
Telefon 67 20 68 60
Aurora
kosmetikk
parfyme
Aurora kosmetikk og parfyme
Telefon 67og
20 96
80
Aurora
og
parfyme
Aurora kosmetikk
kosmetikk
og
parfyme
Telefon 63 85 25 35
Telefon 67 20 68 60
Telefon
480 – 2. etasje
Telefon:
9204891551882
Telefon 63 85 00 50
67 20 68 60
Telefon 63 85 00 50
Aurora kosmetikk ogTelefon
parfyme
Telefon 63 85 00 50
Aurora kosmetikk og parfyme
Telefon 63 85 00 50
ANNONSER
Aurora
kosmetikk
og
parfyme
Telefon 63 85 00 50
Aurskog Farge & Interiør
Aurora kosmetikk og parfyme
leier ut lokaler i 1. etasje på Kløvertun på Aursmoen
(Sanitetshuset). Lokalet passer fint for begravelser, møter og
Telefon 67 20 96 80
mindre selskaper. for nærmere opplysninger kontakt.
Telefon 67 20 96 80
Mary Østreng 63 86 32 94
Aurskog Farge & Interiør
Aurskog
Farge
&
Interiør
Aurskog
Farge
& 63
Interiør
Telefon
400 05
966
Telefon
85 00 50
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 86 30 36
Spreke
og voksen
63 klær
85
78for69ung
Telefon
63 85
25 35 dame
63 85Telefon
78 69
63 85 78 69 63 85 25 35
63 86 20 42
Medlem av
[email protected]
63 85 78 69
Medlem av
Medlem av
63 85 78 69
Medlem av
Aurskog – Telefon 63 86 22 07
Aurskog
– Telefon 63 86 22 07
[email protected]
Aurskog
– Telefon 63 86 22 07
[email protected]
Medlem av
[email protected]
Telefon 400 05 966
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 86 30 36
63 85 78 69
Aurskog – Telefon 63 86 22 07
Hårpleie og Solarium
Telefon 63 85 25 35
Hårpleie og Solarium
Hårpleie
63 86og35Solarium
55 Aurskog – Telefon 63 86 22 07
63 86 35 55
[email protected]
63 86 35 55
Hårpleie og Solarium
63 86 35Hårpleie
55
og Solarium
63 86 35 55
Tlf: 63 85 40 10 Åpningstider: 9-23 (9-21)
Tlf: 63 85 40
10 63 86 31 04 – [email protected]
Telefon
10
Medlem av Tlf: 63 85 40
Tlf: 63 85 40 10
1930
Aurskog
Tlf:
63
85
40 10
1940
1940
1940 Tlf. 63 85 44 40
Bjørkelangen
Bjørkelangen
Bjørkelangen
Tlf.
63 85 49 60
1940
Tlf. 63 85 49 60
Tlf. 63 85 49 60
Bjørkelangen 1940
1930
[email protected]
Telefon 63 86
31 04 – [email protected]
1930
Åpningstider: 9-23 (9-21)
1930
Aurskog
Tlf:
63
85
40
Aurskog
Telefon 63 86 31 04 – [email protected]
Tlf: 63 85 40 10
Tlf. Aurskog
63 85 44 40
Åpningstider: 9-23 (9-21)
1930
Tlf. 63 85 44 40
Sparing eller lån – snakk med oss
9-23 (9-21)
Tlf. 63 85 44 40
BATTERIER
Telefon 63Åpningstider:
86 31 04 – [email protected]
Sparing
Sparing eller
eller lån
lån –– snakk
snakk med
med oss
oss
Telefon
86 31 04 –[email protected]
[email protected] Aurskog
1930
Mobil: 92863
41 128
Åpningstider: 9-23 (9-21) Tlf. 63 85 49 60
Postboks 62, 1930 Aurskog
Tlf. 63 85 44 40 Aurskog
www.aurskogpower.no Linåkerveien 23, Aurskog
Bjørkelangen
Telefon
63
86
31
04
–
[email protected]
Telefon 6310–16,
86 35
1930 tirsdag–fredag
1940– snakk med oss
Åpningstider:
eller61
etter avtale
Sparing eller lån
Tlf. 63 85 44 40
Tlf. 63 85 49 60
1930
1940
Aurskog
Bjørkelangen
Sparing
eller
lån – snakk med oss
1930
Aurskog
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 44 40
Tlf. 63 85 49 60
Trenger du lokale til et større
Aurskog
Tlf. 63 85 44 40
Tlf.
63
85
49
60
Sparing
lån – snakk
med
arrangement
enn det du eller
har
SIDEN
ER oss
SPONSET AV AURSKOG SPAREBANK
Sparing
plass til hjemme?
eller lån – snakk med oss
Vi leier ut lokaler til møter,
selskaper osv i forpakterboligen (rød bygning) og
63 85 78 69
Medlem av
– Telefon 63 86 22 07
Medlem Aurskog
av
Medlem av [email protected]
Hårpleie og Solarium
Aurskog – Telefon 63 86 22 07
Hårpleie og Solarium
63 86 35 55
[email protected]
Åpningstider: 9-23 (9-21)63 86 35 55
Åpningstider:
9-23
(9-21)
Telefon Åpningstider:
63 86 31 04 – [email protected]
9-23 (9-21)
Telefon 63 86 31 04 – [email protected]
Telefon 63 86 31 04 – [email protected]
Åpningstider: 9-23 (9-21)
Telefon 63 86 30 36
Aurskog Farge & Interiør
Telefon 63 86 30 36
63 85 78 69
63 85 78 69
Telefon 63 85 00 50
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 85 25 35
Telefon 63 86 30 36
Telefon 63 86 30 36
Telefon 63 86 30 36
1930 AURSKOG Tlf. 63 86 38 35
Telefon
63 86– 30
36 07–17
Mandag
fredag:
Besøk oss her:
Vårt
63 86«motto»:
30 36 07–19
Torsdag:
Hemnes ButikksenterTelefon
Lørdag:
09–15
1970 Hemnes
Kvalitetsmøbler
Tlf. 63 85 81 77
til fornuftige priser!
Tlf: 63 86
85 22
56 07
60
Aurskog
– Telefon
[email protected]
kosmetikk og parfyme
Telefon 400 05 966
Aurskog Farge & Interiør
på mer
enn
Telefonbyggevarer.
63
85 70 00 Interiør
Aurskog
Farge
GODE
PRISER
Telefon
400 05&966
Telefon
400 05 966
levering!
på Rask
mer enn
byggevarer.
Rask med
levering!
Følg
på
Følge med på
www.hemnesbygg.no
Aurskog
Ventilasjon og blikk
www.hemnesbygg.no
[email protected]
Vi kjenner
bygda best!
– ring 63 85 40 10
Telefon 400 05 966
Telefon
05
Telefon
63 85 00 50
Telefon 400
400
05 966
966
«Bygdas Husquarna og
Gass 10/11 kg kr.199,-
Telefon 67 20 68 60
Telefon 67 20 96 80
Aurskog Farge & Interiør
Telefon Aurskog
400 05 966
Farge & Interiør Aurora
AURSKOG
GODE
PRISER
Jonsered-forhander»
Aurskog
Byggsenter As
Din lokale eiendomsmekler
Aurskog – Telefon1930
63 86Aurskog
22 07
AURSKOG
POWER AS
HVERDAGER: 10–19
ANNONSER
Telefon 63 85 25 35
1970 Hemnes
Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr.
Leierensing
av såkorn.
1970 Hemnes
Forhandler av kunstgjødsel,
Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr. Leierensing av såkorn.
såkorn
og plantevernmiddel.
Salg
av
kraftfôr
og
tilskuddsfôr.
Forhandler
av
kunstgjødsel,
såkorn
og plantevernmiddel.
Leierensing av såkorn.
Forhandler
av kunstgjødsel,
Tlf. 63
85 46 60
såkorn og plantevernmiddel.
ØRDAGER
ØRDAGER
Telefon 63 85 25 35
Tlf. 63 82 88 80
1960 Løken
Vakttelefon 63 85 Etabl.
00 951947
VERDAGER
VERDAGER
Telefon 63 85 25 35
Hele døgnet
www.nilsen-info.no
ØRDAGER
ØRDAGER
ØRDAGER
HHVERDAGER
: 10–19 LLØRDAGER
: 10
Telefon
63 85 25:35
VERDAGER: 10–19
ØRDAGER
10–16
–16
Telefon
63 85 25 35
63 90 07 70 – 63 82 88 80
www.bademiljo.no
VERDAGER
VERDAGER
VERDAGER
Tlf. 63 85 44 40
Sparing eller lån – snakk med oss
Hårpleie og Solarium
63 86 35 55
Sparing eller lån – snakk m
Tlf: 63 85 40 10
1940
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 49 60
21
SLEKTERS GANG
AURSKOG
Døpte
Aurskog kirke
Stella Sooth-Knutsen Ayling
Leah Wisting Elvestad-Lund
William Vandås
Ingeborg Harethon
Marcus Andreas Silkoset
Matilda Holtet Syversen
Nadia Sundberg
Oskar Aune
Mangen kapell
Nikoline Aastad Eriksen
Emmaline Rønningen Morgenstjærne
Anton Hauer
William Granli
Lilly Halvorsrud Nordseth
Asbjørn Halvorsrud Nordseth
Døde
Elster Sigvart Flaen
Leif Arvid Granby
Svein Olaf Bogerud
Mary Kristine Foss
Liv Helen Morttjernet
Odin Olsen Andersgård
Thor Melby
Bjørn-Egil Andersen
Jarle Emil Børlie
Ada Ingeborg Hogseth
Marie Borstad
Kontortid kirkevergekontoret:
Mandag – Fredag kl. 09.00–12.00
Ring og gjør avtale for besøk på kontoret.
BJØRKELANGEN
Døpte
Moira Iselin Konradsen
Robin Torarinn Konradsen
Malin Karanda Konradsen
Aron Halvorsen Kristoffersen
Quinn Odin Eliassen Pierson
Ruben Daniel Eliassen Pierson
Sofia Sol Eliassen Pierson
Kristine Margrethe Schultze
Marinius Hermansen
Petter Thode
Døde
Alfhild Fallet
Roy Keiserud
Kari Julie Kopperud
Elin Ferner Nygård
LØKEN
Døpte
Tiia Sophie Haneborg
Celine Lund Fallet
Victor Olsen Borgersrud
Isak Willy Rosmo-Hansen
Døde
Maren Karoline Østreng
Tore Foss
Einar Georg Rakstad
Arnulf Othelius Særvold
Harry Arnold Jogerud
Anna Kristine Lang
SETSKOG
Døpte
Milla Døskeland Kolstad
Ingrid Emilie Monsrud Østby
Matheo Sahlberg
Døde
Gerd Synnøve Krogstad
Anbjørg Gåsvik
SØNDRE HØLAND
Døpte
Pernille Johannessen Østreng
Alvin Buer
Sebastian Grepperud Basnes
Døde
Marit Johanne Løwfeldt
Thora Lunder
Rettelse fra forrige nr.
Riktig navn: Betsy Stenersby
Utdrag fra vedtektene:
«Foran gravminnet er det anledning
til å opprettholde et plantefelt i høyde
med bakken omkring. Det må ikke
være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle
tilfeller være opp til 60 cm
bredt. Det kan ikke stikke
lenger fram enn 60 cm,
målt ut fra gravminnets
bakkant. Det kan ikke
plantes vekster som
overstiger gravminnets
høyde eller går ut over
plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke
faste dekorgjenstander som liggende
planter, blomsterurner, lykter m.v. i
plantefeltet. Det er anledning til å
tenne stearinlys og oljelamper på
graven, men slike og andre løse
dekorgjenstander skal fjernes etter
bruk.
Det er ikke anledning til å ramme
inn plantefeltet eller deler av det med
hekk, steiner eller døde materialer.
Dersom det ikke er aktuelt å ha
plantefelt, skal det være gressbakke på
alle sider av gravminnet.
Enhver ansvarlig for frigrav eller
gravfester har rett og plikt til å stelle
den grav vedkommende har ansvar
for. Plantefelt som ikke beplantes eller
stelles, skal tilsåes av den ansvarlige
eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen.
Stående gravminne i
stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm
lange og 12 mm tykke
rustfrie bolter».
I tillegg til dette vil vi
minne om at fester også
har ansvar for å holde
graset nede rundt og inntil steinen.
Det vil i tiden framover bli byttet ut
til 240 liters søppeldunker på alle
gravplassene våre. Det vil stå to og
PÅ KIRKEVERGENS SIDE
KAY GRANLI ER KIRKE­VERGE
I AURSKOG-HØLAND
to, en for nedbrytbart
avfall og en for restavfall. De vil være
merket. I konteineren
på stedet skal det ikke
kastes nedbrytbart
materiale. På Søndre
Høland kirkegård vil
det også stå en dunk for kranser ved
service­huset.
Fra 1. mai vil kirkevergekontoret
være åpent for besøk fra 09.00 til 12.00
alle hverdager, men ring før du
kommer. Ut over dette vil vi være
tilgjengelig på telefon 67 20 53 07
eller 906 96 420, da vi vil være
opptatt med utearbeider.
Gave til konto for Kirkebud: 1503 34 43223
merkes «objekt 10002»
22
23
S ID E
Fargelegg
Fargelegg Maria og disiplene
som lytter til Jesus! Tegning: Kari Sortland
Prikk til prikk
75
19
12
7 15 14
6
16
5
1
43
42
44
72
47
69
48
64
66
52
56
59
34
36
32
30
33
28
31
29
51
54
62
63
38
27
50
68
60
35
46
49
71
Tegning: Kari Sortland
40
45
65
37
41
17
73
67
39
18
74
70
25
26
9 13
3
4
23
De to bildene v Marta og Jesus er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet under?
8
2
24
20
11
10
Finn
fem
feil
22
21
53
57
55
61
58
.no
nett SPRELL
– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser
Søndagsskolens !
nettside for barn
Tegn en strek
fra 1 til 2 og
så videre. Hva
skjuler seg her?
14 blader + DVD + CD
= kun 365,nr.7
Oppdrag: Umulig?
(privatabonnement
hjem i posten)
Gruppeabonnement
kun 189,- pr barn
Manus:
Odd Ketil
02 Himmel
Sæbø
Forteller:
Ålesund
livet
Solister: Soul Children
Astrid
Walderhau
Myren
og Kristian
T/M: Runar g
Musikkprod Bang
uksjon/arr./
Henning
Kalvøy,
miks:
Vokalprodu
1/0 Studios, Dag
Trommer: ksjon: Runar
Oslo
Børre
Bang
SØNDAGS
Flyen
over
Harald
Jakte
stille n på
stemmden
en
Stoltenber
10 God
g
tid
Anita
N.
StangelanGjerlaug,
Rebecca
Fjalsett, d Kaufman,
Mathias
T: Karin Karin K.
Manvik
M: Karin K. Manvik og
K. Manvik Merete
O: Hildegunn
F. Arnevåg
En
Bestill
-CD
Paradisbukta
barneblade
SKOLEN
Gitarer,
Garnes Jesus og Tomas,med tårnagente
2
t
side
produksjon Reigstad
NORGE
på www.sond nes BARNAS
04 Herren
side 4-5
2011 Kristian Kvalvaag, bibelserien
og arr.
klubbavis
Bratsj:
Vetle
agsskolen.n
er min
Basement av komp:
Tarjei
Kleveland
hyrde
Dagens
ord:
o
Miks: Espen Nysted
T: Asle
Studio
Bjorvatn og
Gjelstad
M: PhatBack
Tekniker
Sammen
med Gud(SalmeHanna Muren Audiopol Studio
Gundersen
Tekniker
Fra CD-en
Antonsen, voice: Håvard
selv om
vi ikke ser ham 23)
,
15. april • 2012
(vokal):
Sanden
06 Kom
Propell
Media
2011
PostproduStudio StaffeldtsGressum
ksjon/ferd
Vegard
Schow,
Illustratø
Make igstilling:
Grafisk r: Kanako Music AS
& Yuzuru
design:
CD trykk:
Camilla
Produsen Dicentia
Hoholm
t: Odd
Ketil Sæbø
© og
NORGE SØNDAG
SSKOLEN
www.sond2012
agsskolen.n
o
Make
Vegard
Music
Schow,
SØNDAGSAS
SKOLEN
NORGE
2012
Jentegrup til meg
pa
Solist:
Mathea Seven
T: Britt-Venke Celine
Løver
M: Melinda
Oldebråten
Fra CD-en E. Løver
Det er
Seven
gull
Song Production
s 2011
08 Skattesk
Tore
Thomassrin
T/M: Tore
en
Fra CD-enThomassen
Skatteskrin
Lynor
as 2005
12 Aria
Liv-Bened(utdrag)
icte
Fiolin:
Hallvard Bjørnebo
M: Liv-Benedic Bjørneboe e
fra CD-en
te BjørneboeSæbø
Aria
Liv-Benedic
te Bjørneboe
2009
14 Tomas
Elias
sang
Songe
T/M: Hans
og barn
ProgrammeInge Fagervik fra Tromøya
ring/teknike
Rasmus
Solem
r:
Bass/keybo
ard: Rasmus
Gitar:
Hans
SØNDAGSInge FagervikSolem
SKOLEN
NORGE
2012
Jakte
stille n på
stemmden
en
Den gode
LUKAS
Bli en
www.tarekte tårnagen
nagenten t på
Få agentbev
hemmeli is og e.no
ge oppdrag
!
Jakte
stille n på
stem den
men
SUKAI
LINNEA
MARTI
N
Bestill på [email protected]
eller på telefon 22 08 71 00
gode
De n e r e n
jet
g
20 tegnefilmfo
liv.
fra Jesu
Produsent
Merete
innlesing:
Føyen Arnevåg
DVD-trykk
ing:
Dicentia
Harald Stoltenberg
Tegnere:
Christoffer
rtellinger
Forteller:
Tønnesen,
Asbjørn
Chris Murphy,
Vera Tataro, Jansen,
Rikke Fjeld
Gaustadnes,
Raymond
Erik Ødegaard
Den god
e
g j e te r e n
gj
:
Film
Animasjon
Alve, CirkA
-DVD
En
gode
De n e r e n
et
Tegneseriem
anus/produ
Runar Bang
En
-DVD
sent:
fra
nd 2011
Søndagsskoleforbu
og © Norsk
0606 OSLO
Etterstad,
PB 6552
av DVD:
Bestilling
agsskole.no
[email protected]
t på
Bli abonnen
i posten.
lens barneblad
rett hjem .no
+ bok
Søndagssko
ndagsskole
+ DVD
14 blader på [email protected]
Bestill
En
NSSF
-DVD fra
S0211
© 2011
SØNDAGSSKOLEN
NORGE
S0112 © 2012
tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!