Hjem til et usikkert liv

Samme annonsen 2 ganger?
DA GIR VI DEG
50%
RABATT
på 2. innrykk i påfølgende avis. (Tilbudet gjelder private annonser og foreninger/lag)
Ring 38 32 03 00 eller fax 38 32 45 60
E-post: [email protected]
Mandag 19. september 2011 Nr. 109 – Årgang 135
Løssalg kr. 14,–
www.avisenagder.no
YOSEF SAVNER FAMILIEN PÅ VESTBREDDEN
Hjem til et usikkert liv
Stor stemning
på sauefesten
Se side 6 og 7
Feiret ønskedrøm med
champagne
Se side 10 og 11
N Etter to år i Flekke-
N – To og et halvt år
N Han velger å gjøre
fjord vender Yosef
Fayed hjem til Vestbredden og en usikker
tilværelse.
borte fra min kone,
sønn og døtre er alt
for lenge, sier Fayed
til Agder.
det uten at politiet må
hente ham.
Se side 8
Fremtiden lys
for friidretten
Se side 12
MENINGER
I DELTA I DISKUSJONEN
Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg.
Skriv derfor kort. Alle leserinlegg må skrives under med fullt navn.
Leserbrev som sendes Agder, blir også lagt ut på avisens Internettutgave – www.avisenagder.no. Leserbrev sendes helst via Agders
nettside eller på E-post: [email protected]
2-3
M TID FOR VEDLIKEHOLD:
Det kommunale forfallet
Studer disse bildene nøye: Dette er
fortauet utenfor Posthuset i Flekkefjord. Dype hull og vannansamlinger på fortauet i Parkgaten.
Av KRISTEN MUNKSGAARD
[email protected]
Tlf. 38 32 03 06
En av våre lesere har laget denne collagen av bilder fra Parkgaten i Flekkefjord.
Vi har tidligere bragt bilder fra flere steder i byen, der fortau og andre offentlige
elementer bærer preg av tidens tann.
PÅ GANG: For noen uker siden ble det
påbegynt et arbeid i Brogaten, der fortau
nå blir rustet opp og renovert.
Men det er nok å ta av.
– Dype hull i asfalten er fryktelig farlig for folk som går ute i kveldsmørket.
Jeg har selv gått bak turister som peker
og kommentere de elendige forholdene i
Parkgaten, forteller en byensmann til
Agder.
BRUK ØYNENE: Han unnlater ikke å nevne at en av byens øverste sjefer bor i nærheten og bør se elendigheten hver eneste dag.
– Jeg håper folk i teknisk sektor også
evner å se forfallet. Vi kan ikke ha det
slik i byen, sier mannen.
Godkjente
barnehage
Arbeidstilsynet har nylig gitt
sitt samtykke til midlertidig godkjenning av Kringla barnehages
avdeling i lokalene til Flekkefjord Fotballklubb på Uenes.
Godkjenningen gjelder frem
til 1. september 2013. Vilkårene
er at det må være tilfredsstillende demping mot støy i lokalene, at det må anordnes rengjøringsrom eller skap med
utslagsvask og tappested for
kaldt og varmt vann på begge
plan, at det er tilfredsstillende
belysning i lokalene og at tilfredsstillende inneklima opprettholdes i barnehagen.
$ ) % 3 % , s 0 ! 2 ! & ) .
$ ) % 3 % ,4 ! . + % 2
3-Œ2/,*%
$2)634/&&+/24
FORFALL: Fortauet i Parkgaten i fire akter.
M TOK SEG OPP:
– Rimelig bra honning-sesong
Lokale birøktere får en
brukbar sesong. Men honning-produksjonen ble redusert av det dårlige sommerværet.
Av ROY HARBAKK
[email protected]
– Det blir bedre enn i fjor. Selv
om det ikke kom inn noe mot
slutten av honning-sesongen, så
viser innhøstingen at gjennomsnittet kommer til å ligge på
rundt 30 kilo pr. kube, forteller
Tor Birger Vinterstø fra Flekkefjord til Agder.
Birøkteren i Skådevik har i alt
70 kuber i bigårdene på Kvanvik
og i Åna-Sira.
Produksjonen tok seg opp etter en dårlig start på sesongen.
I den beste perioden under lyngtrekket kom det inn to kilo honning til dagen i veiekubene.
VI LEVERER I DITT LOKALMILJØ
Tlf. 909 40 300 - agderolje.no
OPPSVING: – Da innhøstingen
kom i gang, viste det seg at enkelte kuber hadde 40 til 45 kilo
honning. Men gjennomsnittet
blir på rundt 30 kilo, opplyser
Vinterstø.
– Dette er betydelig bedre i forhold til fjorårets sesong som ble
FORNØYD: Birøkter Tor Birger Vinterstø fra Flekkefjord er fornøyd med et gjennomsnitt på omlag 30
kilo honning pr. kube i bigårdene sine på Kvanvik og Åna-Sira.
den dårligste på lang tid med et
gjennomsnitt på 16-17 kilo pr.
kube, påpeker han.
REGNVÆRET ØDELA: Mengden
av årets sommerhonning kom
ned på et lavt nivå for birøktere
på Østlandet og Sørlandet som
følge av elendige værforhold
under sommertrekket. Men det
ser ut til å bli en bedre sesong for
lynghonning.
– Det kunne blitt enda bedre
uten alt regnet på tampen av se-
songen. Men når sommeren ble
så dårlig, må man mest være fornøyd, konkluderer birøkter Tor
Birger Vinterstø.
Han blir ferdig med innhøstingen i månedsskiftet september/ oktober.
TIL ETTERTANKE:
Mandag 19. september 2011
Mennesket leser for å spørre.
Franz Kafka,
tsjekkisk forfatter.
Redaktør: Kristen Munksgaard
Redaksjonssjef: Erik Thime
Disponent: Sigve Flikka
Nå er vi Drømmekommune
LØRDAG BLE de siste opptakene til TV2-satsingen
Ønskedrømmen gjort på Tollbodplassen i Flekkefjord.
Til tross for dystre skyer og tiltagende regn utover
lørdagen, ble det under folkefesten opphold. Programlederne gjorde en god innsats, de lokale artistene gjorde en flott figur, publikum var entusiastiske og med den nødvendige redigering av opptakene
lørdag, knyttet sammen med de opptak som er gjort
tidligere i sommer, tegner det til å bli et spennende
program. Mange har fått sine ønsker oppfylt – og
det endelige resultatet ser vi før jul, når programmet
sendes som lørdagsunderholdning i fjernsyn.
UNDER FESTEN lørdag fikk ordfører Reidar Gausdal overrakt diplomet som er det synlige bevis på
at Flekkefjord heretter skal kalle seg drømmekom-
mune. En slik diplom forplikter – og gjør at nyvalgte
politikere i bystyret må ha det som en rettesnor for
de vedtak som gjøres. Noen vil helt sikkert ha innvendinger mot en slik betegnelse. Men dypest sett
har vi en flott kommune, der man i årene som kommer, vil høste fruktene av de vedtak bystyret har gjort
de seneste fire årene. Slik sett blir den kommende
bystyreperioden svært spennende – og også utfordrende. Men viljen til å følge opp drømmekommune-intensjonen, den er der, så til de grader.
FLEKKEFJORD ER en av åtte kommuner i Norge som
har fått anledning til å være med på programkonseptet. Bystyret bevilget en million kroner som en
kommunal egenandel, men deler av den summen er
hentet inn igjen, gjennom lokale sponsorer. Dette er
med andre ord et offentlig og privat spleiselag, der
målet har vært å skape en god markedsføring av Flekkefjord som bosted, arbeidssted og handelssted. Den
type markedsføring som blir Flekkefjord til del i beste sendetid, kan strengt tatt ikke måles i penger. Selv
om vi ikke har sett det ferdige programmet, er konseptbeskrivelsen entydig og klar: I tråd med vilje til
vekst, skal man formidle de gode historier og snakke positivt om kommunen. Fjernsynsprogrammet er
slik sett et bidrag til å heve selvfølelsen og være stolt
av den kommunen vi bor i.
VEL GJENNOMFØRT – og takk for muligheten til å
fremme det gode liv i Flekkefjord. Vi gleder oss til
sendingen en gang tidlig på vinteren.
Demokrati og representasjon
Valget er over og innbyggernes stemmer er talt opp. Nye
engasjerte og erfarne lokalpolitikere skal sette de nye
kommunestyrene i høst.
Vårt demokrati hviler på
deres skuldre, og lokalpolitikere er demokratiets røtter.
Derfor er det viktig at kommunestyrene er representative. Kommunene på Agder
er blitt mindre representative etter dette valget. Det er
bekymringsfullt. Nominasjonsprosessene i mange
kommuner, viste at mange
partier satset på det kjente
og hadde få nye kandidater
på de plassene som gir makt.
Vi har sett nesten bare menn
posisjonere seg til makt etter
valget.
Kvinnerepresentasjonen
falt dramatisk. Flekkefjord
og Farsund har under 30 %
kvinner, Kvinesdal 30. Nesten ingen kommunestyrer
har personer med flerkulturell erfaring, eller funksjonshemminger. Det er et problem at ikke partiene i
større grad arbeider bevisst
med rekruttering utenom
valgperiodene.
Grupper i lokalmiljøet kan
oppleve at de ikke høres, slik
for eksempel saken om ufrivillig deltid. Jeg tror bestemt
at dersom vi hadde hatt høyere kvinnerepresentasjon i
politikken, ville dette ha
vært løst tidligere og tilrettelegging for funksjonshemmede ville gått fortere, dersom
det hadde vært flere funksjonshemmede i politikken.
Man må motivere og skolere folk til å påta seg verv og
gjøre seg kjent blant innbyggerne i god tid før neste nominasjonsprosesser. Disse
har en tendens til å forsterke
maktposisjoner og fordele
dem blant de som er godt
kjent i partiene fra før. Noen
tiltak er gjort, det er avholdt
motivasjonsmøte for
kvinner i Kvinesdal tidligere i år, men det slår ikke
ut når velgerne skal si sitt.
De gjør som før: kumulerer
menn og de personer de har
sett og hørt i posisjoner.
Slik forsterker makten seg
selv. Ønske om fornyelse må
omsettes til praktisk handling. Oppbygging av nye potensielle kandidater bør begynne nå. Derfor er det som
Funksjonshemmede
og egenbetaling
Bystyret vedtok i desember
2010 å innføre egenandel på kr.
75 pr.dag på reise til og fra Svege verksted og Søyland aktivitetsenter. De berørte ble informert i juni 2011. Vedtaket var
gjeldende fra august.
Undertegnede skrev brev til
ordfører og Rådet for funksjonshemmede.
Tok tlelefonkontakt med Rådet for funksjonshemmede da
intet svar kom.
Rådet for funksjonshemmede hadde behandlet saken og
sendt brev om ny behandling i
formanskapet. Rådet for funksjonshemmede hadde ikke hatt
saken til behandling før vedtak ble fattet.
Alle politiske saker som gjelder funksjonshemmede/utviklingshemmede skal dette rådet
uttale seg om. Saken er altså
ikke ferdigbehandlet. Likevel
er det sendt ut krav om betaling.
Dette synes jeg er uverdig.
Kanskje det ikke er så nøye
med de som ikke kan si fra
selv? Vi venter på rett saksgang og en rettferdig behandling.
Lilly Lilledrange Leder
NFU (Norsk Forbund for
Utviklingshemmede)
Flekkefjord.
gjøres fra valget nå og frem
til neste nominasjonsprosess
viktig.
Jeg fikk kritikk av redaktøren i Avisen Agder for å
blande meg opp i lokale saker i vinter, da jeg tok dette
opp før nominasjonsprosessene.
Resultatene viser at flere
må bry seg og blande seg
inn. Flere må si i fra, i media, i debatter og i egne partier, at de vil ha det annerledes. Det burde utfordre
media også, å få frem utfordringene. Og disse må begynne nå.
Kari Henriksen,
Stortingsrepresentant Ap,
Vest-Agder.
Lund Arbeiderparti
sitt historiske valg
Velgerne i Lund har sagt
sitt og gjort dette til et historisk valg for Lund Arbeiderparti.
Politikk er et kynisk
spill. Det er stygt å avtale
ting på forhånd når det var
avtalt ekte forhandlinger
onsdag 14.9.2011 kl 19.30.
Lund Arbeiderparti beklager at den ordførerkandidaten velgerne i Lund
ville ha ikke ble mulig.
Den kabalen hadde KrF,
Høyre og Fremskrittpartiet allerede lagt.
Kjell Erfjord på vegne av
KrF hadde invitert denne
kvelden velvitende om at
kabalen allerede var avtalt. Vi må bare erkjenne
at de kjerneverdier Kjell
Erfjord og KrF bygger på
ikke gjelder i et politisk
spill.
Postboks 40, 4401 Flekkefjord
Sentralbord ..........................38 32 03 00
Telefax red ...........................38 32 41 70
Telefax ann.avd. ..................38 32 45 60
Mobiltlf. red.: .......................905 20 300
Besøksadresse: Strandgt. 34
E-post:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Redaktør:
Kristen Munksgaard . . . . . . 901 06 814
Red.sjef.: Erik Thime . . . . . . 902 07 888
Journalister:
Stanley Kvinlaug . . . . . . . . . 38 35 10 63
Svein Løvland . . . . . . . . . . . 954 22 044
Trine Fladstad . . . . . . . . . . . 917 24 403
Therese Ravndal . . . . . . . . . 918 72 137
Tor Sindre Tjomlid . . . . . . . 918 72 133
Disponent:
Sigve Flikka ..........................38 37 28 54
Annonsesjef:
Bjørn Erling Strømland .........913 43 934
Annonsekonsulenter:
Bjørn Ottersen ......................913 26 939
Lene Benedicte Thorsen ........482 33 806
Annonsesamkjøringen:
Folk i Norge ..........................977 01 180
Folk i Rogaland......................476 34 646
DISTRIKTSKONTORENE:
Radio Kvinesdal: ...................38 35 81 00
Hauge i Dalane:
Journalist: Anne Lise Grastveit 476 66 823
LYDAVISEN: Elias Moi 38 32 10 02
Men kjære dere alle som
ønsket noe annet og stemte
Lund Ap. Vi er det største
partiet i kommunestyret
og det forplikter oss til
godt arbeid for de verdier
vi tror på.
En åpen inkluderende
og mangfoldig kirke, en
god skole og et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne og trygge gode veier til
myke trafikanter.
Lund Arbeiderparti
Ann Sissel Haukland
Forskuddsbet. bladpenger 2011 :
Kr. 1075,- pr. år.
Kr. 320,- pr. kvartal, (d.v.s. kr.1280,- pr.år)
Samme pris nordiske land.
Bankgironr.: . . . . . . . . . . 3126.05.00409
Ekspedisjonen er åpen:
Alle hverdager kl. . . 08.00 –15. 30
Lørdager STENGT
Trykt i Agder A/S Flekkefjord
Bekreftet nettoopplag 8.156
Vakttelefon red.
905 20 300
Agder arbeider etter Vær Varsom-plakatens
PFU regler for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, må ta kontakt
med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg, PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Adr.: Prinsensgt.
1, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo
4
Mandag 19. september 2011
[nyheter]
Snudde i
hyttesak
Sokndal kommune var først
enig med fylkesmannen om å
si nei til ei hytte på Dydland i
Sokndal, men nå har de snudd
og ber fylkesmannen komme
på befaring.
I februar søkte Berith og
Frank Midtbø om å få bygge
fritidsbolig på en tomt de kjøpte av Wolfgang Fercho på Dydland i Sokndal.
Tomten var allerede i juni
1996 fraskilt som hyttetomt
med veirett. Både kommunen
og fylkesmannen svarte ganske raskt at begrunnelsen for
å gi dispensasjon ikke inneholdt momenter som viser at
fordelene er klart større enn
ulempene med fritidsbolig i et
LNF-område der naturvern er
dominerende.
Etter at Midtbø påpekte at området hadde blitt skattelignet
som hyttetomt siden 1996 og at
eier ikke var blitt kontaktet da
området ble regulert i 2007,
snudde kommunen og vedtok
å innvilge dispensasjon.
Kommunen argumenterer i
sitt omgjorte vedtak med at
dispensasjonen vil være positivt for veivedlikeholdet på den
private veien, fordi vedlikeholdet da kan deles på flere.
De påpeker også at området
ikke er uberørt fra før, fordi
det tidligere har vært gruvedrift i området, og at det ble anlagt vei til tyske forsvarsanlegg
under krigen.
Fylkesmannen har fortsatt
klagerett på vedtaket, men
kommunen fastslår at hvis fylkesmannen, eller fylkeskommunen vurderer å klage, så vil
Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk be om at de kommer på befaring i området.
Lensmannskandidater
i Sokndal
Politiførstebetjent Sven Øyvind Hegrestad (34), som
egentlig er ansatt i Flekkefjord, har vært konstituert
som lensmann i Sokndal fra
mai da Ivar Auestad ble pensjonist. Nå søker Hegrestad
lensmannsstillingen på fast
basis.
Han får konkurranse på søkerlisten av kollega Erling
Aagesen (47) fra Flekkefjord
og Brit Karin Sandve (46) fra
Eigersund.
Politistasjonssjef Steinar
Langholm i Egersund opplyser at det i et møte 4. oktober
blir bestemt hvem av de tre
som blir Sokndals nye lensmann.
Sokndal hører til Dalane
driftsenhet, som omfatter
Sokndal, Sirdal, Lund Eigersund og Bjerkreim.
Tenåring satt i arrest
Like før midnatt lørdag ble en 18 år gammel gutt fra Sokndal satt i arrest etter
at han hadde slått til en jevnaldrende gutt
fra bygda. Hendelsen fant sted på Soknatun i Hauge sentrum, og 18-åringen er
anmeldt for legemsfornærmelse.
18-åringen slo til en 19-åring slik at denne fikk to «blåveiser» og et mindre kutt
i ansiktet, opplyser operasjonsleder i Rogaland politidistrikt.
– Innbragte hadde på forhånd laget
bråk både inne i og utenfor lokalet. Politiet var på stedet, tilfeldigvis sammen
med den kommunale skjenkekontrollen,
opplyser Rogaland politidistrikt.
Skiftun ble Årets Kvindøl
Han lå et stykke bak Norway Rock på «meningsmålingene» før utdelingen,
men den gode hyrde Leiv
Gunnar Skiftun (60) vant juryens gunst og hanket inn
historiens første Årets
Kvindøl-utmerkelse.
Av STANLEY KVINLAUG
[email protected]
Tlf. 38 32 03 09
– Tusen takk – dette setter jeg
veldig stor pris på! understreket
den for anledningen gjeterkledde sognepresten og humørsprederen da han mottok utmerkelsen på sauesjået i Kvinesdal
lørdag ettermiddag.
– Den største æren var å bli
nominert i dette gode selskapet,
fremholdt den opprinnelige ryfylkingen Leiv Gunnar Skiftun
som siden 1995 har vært en populær og avholdt sogneprest i
Kvinesdal.
– Kvinesdal er ei fantastisk
bygd å bo i – og å være prest i,
roste han de mange hundre
fremmøtte bygdebarna på torget
i Liknes.
Prisen bestod av en sjekk på
10.000 kroner gitt av Kvinesdal
Sparebank, diplom og en eksklusiv steinhelle på 60 x 60 centimeter som med tiden skal legges
ned i Kvinesdals egen Walk of
Fame på fortauet utenfor sparebanken i Liknes!
MENIGHETSSENTERET: I statuttene for utmerkelsen Årets
Kvindøl er det nedfelt at mottageren må gi prispengene videre
til et godt formål. Det kom ikke
som noen stor overraskelse på
de mange fremmøtte at Leiv
Gunnar Skiftun donerte pengene til Kvinesdal Menighetssenter.
TAKKNEMLIG PRISVINNER: Den populære og avholdte sognepresten Leiv Gunnar Skiftun med sjekk
og den flotte steinhella med hans egen signatur på. Den skal bli en del av Kvinesdals kommende Walk of
Fame i Liknes!
Sammen med Raymond Olsen
har Skiftun vært den fremste
primus motoren for senteret i
gamle Rafoss Hotell siden de første planene ble lansert for snart
fem år siden. Selveste sauesjålørdagen var hyrden Skiftun
rundt i sentrum og solgte lodd
til inntekt for menighetssenteret!
– Vi har mange ting på gang
på senteret. Blant annet jobber
vi for å få en diakon i full stilling, og en gang i uken tilbyr vi
frokost til mennesker med rusproblemer etter mønster fra
Englevakten i Flekkefjord, fortalte han.
– Prisvinneren er med på alt –
og er glad i alt. Han er folkekjær,
bryr seg, og stiller opp i alle
sammenhenger – enten det er i
UL Kvindølen-revyene eller for
å vaske toaletter på Norway
Rock, understreket prisutdeler
og ordfører Odd Omland.
TI KANDIDATER: – Han er en rolig person med sitt alltid gode
humør. Han jobber for mange i
bygda – både privat og i sitt
yrke. Han deltar i glede og sorg
både på dag-, kvelds- og nattestid. Alltid ved godt mot, og med
positivitet, roste ordføreren.
Det kom inn forslag på ti kandidater til Årets Kvindøl, og fem
av disse gikk videre til finalen.
Flere enn 1000 personer stemte
frem sine kandidater på nettstedet Kvinesdal.no. De øvrige finalekandidagene var Norway
Rock,
verdensevangelisten
Rune Edvardsen, superildsjelen
og leirskolerektoren Jan Rob og
organisasjonen Fra hav til hei.
Millionleveranse skipet ut
SKIKKELIG LØFT: Logistikksjef Odd Egil Skregelid fra Parat fulgte
nøye med på dagens 80-tonnsløft.
En ny stor leveranse forlot produksjonshallen til Parat på
Wahlsodden lørdag. Hetvannskjelen til Nidarvoll varmesentral er så stor at den måtte hentes med båt.
Parat Halvorsen AS på Wahlsodden i Flekkefjord sendte lørdag ut en stor hetvannskjel på
25Mw. Kjelen skal leveres til
Trondheim Energi Fjernvarme
AS i Nidarvoll Varmesentral.
For å få den 80 tonn tunge kjelen ombord i «Wilson EMS» måtte to mobilkraner fra Nordic
Crane hjelpe til med løftet fra bedriftens egen kai.
– Dette er blant de største og
tyngste anlegg som produseres
i hallen her hos oss. Når «Wilson EMS» ankommer Trondheim tirsdag blir det spesialtransport videre på en såkalt
transformatortralle til Nidarvoll
Varmesentral, forteller logistikksjef Odd Egil Skregelid hos
Parat til Agder.
Fra i sommer har en ivrig produksjonsgjeng brukt omlag 2500
arbeidstimer på anlegget. Kjelen er utstyrt med to brennere
som fyres med propan eller butan. I leveransen inngår også to
30 meter lange skorsteiner, to
lyddempere, luft og eksoskanaler og avspenningstank for sikkerhetsventiler.
5
Mandag 19. september 2011
Ulykke på rypejakt
Like før klokken tre fredag ettermiddag
meldte AMK-sentralen fra til politiet om
en ulykke med hagle på Ådneram i Sirdal.
Politiet opplyser at det er en mann på
22 år som har fått 10-15 hagl i ansiktet
Traktor sperret veien
i forbindelse med rypejakt sammen med
sin far nord for Ådneram.
Faren tok kontakt med AMK-sentralen
og fikk sønnen til bilen for å kjøre i møte
med ambulansen. Den skadde ble brakt
til Universitetssykehuset i Stavanger.
En hytteeier i Gyland kontaktet politiet da
en grunneier sperret veien inn til et hytteområde med traktor fredag kveld.
– En lokal bonde stod og sperret veien inn
til hyttene med traktoren. Det dreier seg om
en konflikt som har vært innom rettssyste-
met. Grunneieren tapte i retten, opplyser
politiet.
Politiets operasjonsleder så ingen annen
utvei enn å kontakte lensmann Asbjørn Skåland, som reiste til Gyland og gav grunneieren pålegg om å fjerne traktoren.
Mistet oppdrag
for Statnett
Firmaet Egeland Gulvstøyp
AS fra Kvinesdal ble fredag
fratatt en jobb for Statnett i
Kristiansand på grunn av
påståtte brudd på arbeidsmiljøloven.
Av SVEIN LØVLAND
[email protected]
Tlf. 38 32 03 10
I forbindelse med arbeid ved utvidelse av Kristiansand transformatorstasjon har Statnett avdekket
brudd
på
arbeidsmiljøloven hos en underleverandør. Statnett har derfor
varslet Arbeidstilsynet om saken.
– Statnett har bedt hovedleverandør AF Gruppen om å bryte
kontrakten med sin underleverandør Egeland Gulvstøyp og
bedt dem avslutte sitt arbeid
umiddelbart, noe AF Gruppen
har tatt til følge. Statnett ser alvorlig på denne hendelsen, sier
konserndirektør Håkon Borgen
i Statnett.
FOR MYE OVERTID: – Våre ansatte har gått gjennom arbeidstidslistene. Vi oppdaget at ansatte i Egeland Gulvstøyp AS jobbet
altfor mye. Enkelte har arbeidet
inntil 150 timer på 14 dager, opplyser kommunikasjonsrådgiver
Martha Hagerup Nilson til Agder.
Nilson forklarer at Statnett
stiller veldig strenge krav til å
ivareta sitt samfunnsansvar, og
at når kravene ikke følges opp
så blir dette fulgt opp umiddelbart.
KAN VÆRE MER: – Vi har sendt
saken over til Arbeidstilsynet,
så får det vurdere saken ut ifra
opplysninger både fra AF-gruppen og Egeland Gulvstøyp. Det
kan bli avdekket mer, men det
vet ikke vi noe mer om. Det som
er klart er at brudd på arbeidstageres vilkår ikke er akseptabelt, fastslår Nilson.
BASEN: Egeland Gulvstøyp AS
holder til i egne lokaler på Øye
Industriområde i Kvinesdal.
Foto: STANLEY KVINLAUG
– Det er et grovt brudd når noen
jobber så mange timer på 14 dager.
– FOR DRAMATISK: – Jeg er
overrasket over at Statnett går
ut med en pressemelding og
navngir oss i denne saken før vi
har hatt sjanse til å oppklare hva
som egentlig har skjedd, sier
daglig leder Sigbjørn Egeland i
Egeland Gulvstøyp AS til Agder.
– Jeg har ikke lyst til å si så
mye mer om dette før vi har fått
klarhet i hva dette handler om.
Det er ikke riktig at det er Egeland Gulvstøyp som har brutt reglene. Det er en underleverandør vi har leid inn som antagelig
står for disse bruddene. Vi har
ikke bedt noen om å jobbe så
mye, fastslår Egeland.
SOKNDALS NYE ORDFØRER: Trond Arne Pedersen brenner for mange saker – deriblant flomsikring, nærings- og boligtomter, og frivillig arbeid.
EGELAND: Egeland Gulvstøyp
ble startet av Sigbjørn Egeland
i Kvinesdal i 2004. I 2005 ble firmaet gjort om til Egeland Gulvstøyp AS. Firmaet har nå 25 ansatte i tillegg til innleide. Basen
er i egne lokaler på Øye Industriområde.
I tillegg til støping og behandling av gulver, gjør firmaet også
oppdrag med klargjøring, forskaling, sparkling/flyting, kutting av gulv og kjerneboring.
Firmaet har hatt, og har, blant
annet mange store industrigulvjobber i hele området fra Stavanger til Kristiansand.
Av ANNE LISE GRASTVEIT
Han skal styre Sokndal
Det er den 38 år gamle firebarnsfaren og ingeniøren Trond Arne Pedersen
(KrF) som inntar ordførerstolen i Sokndal de neste
fire årene. Han mener han
har noe å tilføre kommunen – og gleder seg til å ta
fatt.
[email protected]
Etter at Kristelig Folkeparti,
Høyre og Fremskrittspartiet
fikk tilsammen 12 av de 21 representantene i kommunestyret i Sokndal, startet forhandlingene om hvem av dem som
skulle ha ordføreren. Fredag
kveld var det klart at det blir
Trond Arne Pedersen (KrF).
Han har vyene klare for oppgaven.
– Jeg er blitt feilsitert på at
«ingenting blir gjort» i kommu-
nen, slår han fast overfor Agder.
– Dét jeg har sagt, er at det er
blitt gjort for lite for å legge til
rette for boligtomter og ny næring, og dét blir helt klart en fanesak. En positiv befolkningsutvikling er avgjørende for
kommuneøkonomien, og tjenestene vi skal tilby.
– NOE MÅ GJØRES: Også flomproblematikken er en viktig
sak for den nye ordføreren.
Her ser han frem til å få den
nye rapporten på bordet og ta
fatt på arbeidet.
– Dette er en komplisert sak,
men noe er lettere enn annet i
denne oppgaven. Vi må begynne med det enkleste, mener Pedersen.
– Noe av det første som må
gjøres er å fjerne trær i flomløpet ved Sogndalstrand. Vi skal
gå grundig gjennom rapporten,
og se på muligheter for å få noe
gjort fort.
allerede 11 år bak seg som kommunepolitikere. De seneste
åtte årene har han jobbet som
prosjektleder i Gasnor med
oppgaver i inn- og utland. Nå
skal firebarnsfaren ta fatt på
nye oppgaver.
– En ting jeg brenner ekstra
sterkt for er at vi må legge til
rette for frivillig arbeid. Mange
oppgaver her i bygda hadde
vært umulige uten dugnadsinnsats. Det har vi sett blant
annet i speideren, på det nye
kunstgressanlegget og ikke
minst på nybygget til Betania.
Det er kjempeviktig å jobbe
sammen om slike prosjekt,
understreker han.
Selv er den påtroppende ordføreren leder av byggingen av
pinsemenigheten Betanias nye
forsamlingslokaler der han
også har sin forankring. Han
er vant med travle dager, men
med kona Marita i ryggen ser
han frem til nye utfordringer i
ordførerstolen.
LANG FARTSTID: Pedersen har
VI TØMMER LAGERET!
I MORGEN STARTER VI Å TØMME LAGERET I ALLE
INTERSPORTBUTIKKER I HELE LANDET!
6
Mandag 19. september 2011
DAGENS GLADESTE: Sissel Harbakk (37) – eneste kvinnelige pokalvinner på årets sjå.
TOK POKAL’N: Austerdalsbonden Odd Terje Rosseland (44) var strålende fornøyd med å ha hanket inn pokalen for beste lam i rasen blæs.
I bakgrunnen til venstre fylkesleder og kåringsansvarlig Sven Haughom i Vest-Agder Sau- og geitalslag – og til høyre Rolf Arne Torgersen,
leder av avlsutvalget.
Blæste seg til pokal
Med sin fem måneder gamle firbeinte ulldott hanket
austerdalsbonden Odd Terje
Rosseland (44) inn pokalen
for beste lam i rasen blæs
på lørdagens sauesjå og
matfest i Liknes sentrum.
Av STANLEY KVINLAUG
[email protected]
Tlf. 38 32 03 09
– Jeg så at det var et godt lam, og
jeg hadde god tro på at det ville
komme blant de tre beste i kå-
ringen, fortalte Rosseland om
lammet som kom til verden på
Moi i Austerdalen 20. april.
– Hva skal du kalle vinnerlammet? ble slagferdige Rosseland
spurt av juryen.
– «Jan Gulliksen», svarte han
kjapt med et glimt i øyet overfor
leende Jan Gulliksen som stod
ringside. Den tidligere rektoren
på Vesterdalen skole er onkel til
Odd Terjes bedre halvdel Mai
Bente...
SIRDØL LEDET: Sirdølen Sven
Haughom (51) er både fylkesle-
der og kåringsansvarlig i VestAgder Sau- og geitalslag, og han
så til at kåringen av de beste
lammene gikk etter læreboka.
De fire dommerne som rangerte de nærmere 70 utstilte sauene
og lammene, kom fra Lista,
Lyngdal, Mandal og Sirdal (Geir
M. Hadland).
Tradisjonen tro hadde flere tusen mennesker fra hele Lister
latt seg friste av den kombinerte saue- og folkefesten i sentrum
av Kvinesdal.
gjorde så godt de kunne for å
ødelegge festen fra 13.30-tiden og
utover, var det likevel godt med
folk i sentrum da Årets Kvindøl
ble kåret en time senere.
– Det er kjempegøy å være på
sauesjå i Kvinesdal, forsikret
seks år gamle Torbjørn Tobiassen fra Søgne, hvis far Wictor
Tobiassen (29) er oppvokst på
Øvre Egeland i Kvinesdal.
Se bildeserie på
Agders nettavis.
FOLKSOMT: Selv om værgudene
EKTE NORSK: Melkesjokolade
og sau – rotnorske verdier!
SAUEKJENNERE: Dét disse to herrene fra Fjotland og Sirdal ikke vet om sau er knapt nok verdt å vite –
Lars Galdal (til venstre) og Sven Haughom trivdes utmerket på sjået i Neset, ruskeværet til tross.
TIDLIGERE DOMMER: Tidligere
ordfører og skolesjef i Kvinesdal
Arnold Omland kan også vise til
en årrekke som sauedommer og
-bonde.
NÆRKONTAKT: Mellom barn
og dyr på lørdagens saueutstilling.
– TØR JEG TA PÅ DEN? Denne
jenta var en smule i tvil...
POKAL-GROSSIST: Veteranen Olav Gyland fra Gyland reiste ikke
tomhendt hjem over heia denne gangen heller.
7
Mandag 19. september 2011
MED PÅ MOTENE: Mannekengoppvisningen var som vanlig et av de mest populære innslagene på
årets sauesjå og matfest i Liknes.
SØT FORNØYELSE: Seks år
gamle Torbjørn Tobiassen fra
Søgne godtet seg med sukkerspinn.
LOPPEMARKED: Utenfor menighetssenteret var utbudet av
ting og tang upåklagelig.
POPULÆRT TELT: Kvinesdalteltet
stod godt plantet i Elvevegen.
PÅ CATWALKEN: Klesforretningene i Neset fikk vist frem høstens
moter.
HYGGET SEG INNENDØRS: Tidligere ordfører Sigmund Oksefjell (til høyre) og kommunalsjef
Geir Bruli hadde en hyggelig
passiar. Sigmunds kone Tulla ved
siden av.
Gjelder ved kjøp av komplett brille fram til 24. september. www.interoptik.no
VESTERDALSKAMERATER: Trioen Tor Tjørnhom (fra venstre), Ove
Rafoss og Martin Trælandshei vokste opp på Rafoss og Træland – og
barndomskameratene slo av en prat.
HØYRE GLISTE BREDEST: Nyvalgt kommunestyrerepresentant Per
Erik Røgenes (37) sikret Kvinesdal Høyre seieren i politikerstafetten –
noe partikollega Bjørn Lorentzen (70) ikke hadde det minste imot...
på alle innfatninger
FULL RULLE: Starten i politikerstafetten er gått. I forgrunnen fra
venstre Rune Svindland (KrF), Turid Tjørnhom (Ap) og Elisabeth Urstad (H). Bak følger Inger Merethe Dugan og Åse G. Versland.
Interoptik Mandal
Marnavn. 22, tlf 38 26 03 40
Interoptik Flekkefjord
Brogaten 20, tlf 38 32 27 06
Interoptik Farsund
Barbrosgt. 5, tlf 38 39 11 22
Interoptik Lyngdal
Skolegata 4, tlf 38 34 46 66
8
Mandag 19. september 2011
– Jeg orker ikke å være
borte fra familien lenger
Ingen asylsøkere har klart å
få til så mange prosjekter i
Flekkefjord som Yosef Fayed. Men etter over to år
med venting og endelig avslag på asylsøknaden, reiser
han hjem til en usikker
fremtid på Vestbredden.
Av SVEIN LØVLAND
[email protected]
Tlf. 38 32 03 10
– To og et halvt år borte fra min
kone og sønn (10) og døtre på
seks og tre år, er alt for lenge.
Jeg har fått avslag på asylsøknaden og må reise hjem. Jeg velger
å gjøre det uten at politiet må
hente meg selv om situasjonen
er den samme på Vestbredden
som da jeg flyktet, forteller asylsøker Yosef Fayed fra Palestina
til Agder.
– Jeg fikk første svar om avslag i Norge før det hadde gått et
halvt år. Så tok det over to år
med venting før jeg fikk det samme svaret igjen. Det hadde vært
mye bedre å fått klart svar raskt.
POLITIMANN: Yosef Fayed var
politimann i Palestina i 15 år,
men måtte slutte i sin tjeneste
og flykte fra landet.
– Jeg ville gjerne være en ordentlig og god politimann. Men
det var vanskelig å være, derfor
kom jeg til Norge. Mer ville han
ikke utdype om den saken da
Agder tidliggere laget et portrettintervju, men han forklarte at
hvis han drar tilbake til Palestina så risikerer han å bli fengslet
av sine eks-kolleger. Han bekrefter at han fortsatt er redd for at
det kan skje.
AKTIV: Yosef har vært er en
svært aktiv asylsøker. Da mottaket i Flekkefjord åpnet, var det
ikke noe felles samlingssted så
han gikk i gang med å starte
kafé. Da kafeen var åpnet ønsket
han å finne på noe mer, så han
åpnet en liten frisørsalong i et
rom ved siden av kafeen. Han
har også jobbet med klesinnsamling og reparasjoner av ødelagte datamaskiner. I februar i
år gikk han i gang med gratis
arabisk-kurs i regi av Flekkefjord Statlige mottak og han har
vært sentral i den månedlige
samlingen mellom asylsøkere
og flekkefjæringer på bedehuset.
– Jeg sitter som leder i beboerstyre for mottaket. Jeg klarer
ikke bare å sitte å vente, for meg
er det helt naturlig å være engasjert. Jeg er svært takknemlig
for samarbeidet med diakon Oddrun Rudrud og mange frivillige. Det var en sterk opplevelse
at de holdt en stor avskjedsfest
for meg, smiler Yosef.
UTRYGG FREMTID: – Siden jeg
TAR FARVEL: Yosef Fayed tar farvel med Flekkefjord og reiser hjem til Vestbredden Han er fortsatt redd for å bli fengslet når han kommer
hjem, men endelig avslag på asylsøknaden og sterk lengsel etter familien gjør at han reiser hjem.
120 asylsøkere
i Flekkefjord
Flekkefjord mottak som
er drevet av Progreso AS
driver med fullt belegg.
Tsjetsjenere og Somaliere
er nå i flertall blant beboerne.
HOLDER KONTAKT: Yosef har holdt kontakt med familien sin via
data i over to år, nå håper han å opprettholde kontakten med Norge fra sitt hjem på Vestbredden.
reiser uten at politiet trenger å
hente meg får jeg utbetalt 20.000
kroner. En slik sum kan kanskje
fungere som en startkapital i
land som Afganistan og Afrika,
men i Palestina holder det ikke
til mer enn det mest nødvendige i et par måneder, forklarer
Yosef
– Det er 70 prosent arbeidsledighet på Vestbredden og de få
dagsjobbene som er er jobber
som stort sett er finansiert av
FN. Bortsett fra familien har jeg
ingenting å komme tilbake til.
Etter så lang tid med alt jeg
trenger her i Norge blir overgangen stor.
MITT HJEMLAND: Samtidig som
det gjøres fremstøt i FN for eta-
blering av en palestinsk stat, er
Yosef tilbake på Vestbredden.
Utenriksminister Støre sier at
Norge ikke vil bestemme seg for
å støtte det palestinske initiativet før det kommer en resolusjonstekst bygd på menneskerettigheter og rettstatsprinsipper.
Yosef ønsker at hans verden
hjemme skal bli mer som Norge.
– Et ordentlig hjemland er et
sted der du får trygghet, respekt,
likeverd og rettferdighet, derfor
er Norge blitt mitt hjemland. Jeg
er ikke sint fordi jeg må dra. Jeg
er bare takknemlig for alt jeg
har fått lov å oppleve i Flekkefjord og de store varme smilene
jeg har fått her.
Av SVEIN LØVLAND
[email protected]
Tlf. 38 32 03 10
– Mottaket i Flekkefjord har
120 plasser. Nå er 47 prosent
av de 118 i ulike former for familieforhold, resten er enslige menn, sier leder Wopke
Roukema på Flekkefjord mottak til Agder.
– Mens det tidligere var
mest Afghanere er det nå
Tsjetsjenere og Somaliere
som er i flertall. Når det gjelder avslag på søknader og uttransporteringer så hadde vi
mange i 2010, for da hadde vi
mange såkalte dublinsaker
som innebærer at asylsøkere
blir sendt tilbake til den staten de først søkte om asyl. I år
har vi ikke hatt så mange utsendinger.
Det er Utlendingsnemda
som behandler alle saker. Uttransportering er avhengig av
at landet som asylsøkere skal
returneres til vi ta imot de
som skal returneres.
LIKER SEG I FLEKKEFJORD:
Somaliske flyktninger er nesten ikke mulig å returnere
selv om de har fått avslag.
Med avslag får de lite penger
å leve for og de har ikke krav
på helsehjelp, det skaper store utfordringer for oss, innrømmer Roukema.
– Det er et titall som har fått
innvilget sin asylsøknad i år.
Prosessen med å finne kommune å bo i tar opp til et halvt
år. De aller fleste ønsker
svært gjerne å bo i Flekkefjord og i fjor gikk 12-13 av
våre beboere over fra å være
asylsøkere til innbyggere i
Flekkefjord. Vi har nettopp
hatt tilsyn fra Utlendingsdirektoratet som fastslår at vi
driver bra og at beboerne har
en høy grad av trivsel i Flekkefjord.
9
Mandag 19. september 2011
Denne biffen vant 50.000 kroner
Sonja og Einar Surdal fra
Hovsherad mottar heder og
ære for oksen sin, som er
den første fra Dalane som
har vunnet avlsstatuetten. –
Det er som å vinne i lotto,
sier Einar Surdal.
Av THERESE RAVNDAL
[email protected]
Det er oppdretterne Sonja og Einar Surdal fra Hovsherad som
mottar hedersbeviset og den nette sum på 50.000 kroner fra avlsorganisasjonen Geno.
– Den er født og oppvokst hos
meg. Da den fylte tre måneder
kjøpte Geno den hos meg. I fjor
på samme tid mottok jeg avlsdiplom og 5.000 kroner på grunn
av oksens gode avlsverdi. Nå
har jeg fått den høyeste utmerkelsen en okse kan få, forteller
Einar Surdal tilfreds.
– Hva er oppskriften bak en
god okse?
– Jeg har drevet gård og avlsarbeid i 40 år. Jeg har plukket ut
gode gener fra hans mor og far
og det utgjør en god kombinasjon. Foreldrene ligger på samme nivå i avlsverdi, forklarer
Surdal.
– Hva skal du bruke 50.000 kroner til?
– Det blir ikke noe problem å
bruke pengene. Dette er så «jilt»,
smiler den fornøyde bonden.
BEVISST: Surdal er spesielt fornøyd med at det er en okse fra
Dalane som har vunnet avlsstauetten.
– Det er ikke bare Jæren som
har gode avlsdyr. Det viser seg
at det er mulig å få til gode avlsdyr i distriktene også. Det er viktig å være bevisst og ha en langsiktig strategi, og bruke rett
okse til rett ku. Ved avl er det
viktig å tenke på blant annet
proteinnhold, melkeproduksjon,
at dyrene er lette å håndtere,
drektighet og at dyrene er friske.
UTROLIG STORT: NRF-oksen
10540 Eik er en av de to oksene
som får tildelt Genos avlsstatuett og 50 000 kroner.
Dette vil bli overrakt på Genos
årsmøte til våren. Rangeringen
blir gjort etter samlet avlsverdi,
og det er et tilleggskrav at oksen
er brukt som eliteokse i Norge.
– Oksene konkurrerer med
om lag 300 andre okser, og prisen deles ut til den beste oksen
som er født i Norge. Siden 1957
har utdelingen foregått. Det er
syv år siden sist en okse fra denne regionen vant denne statuetten. Dette er utrolig stort – spesielt i en bondes øyner,
fremholder styremedlem Jonas
Hadland i Geno.
VINNER: Oksen Eik fra Hovsherad skiller seg ut og er et godt avlsdyr.
HØSTENS DESIGNERBRILLER FINNER DU HOS
SPECSAVERS.
TOM 29. OKTOBER
Baby- og knøttesang
Babysang ble startet som en del
av trosopplæringen i Flekkefjord menighet høsten 2010, og
hadde mange deltakere. De som
var med forrige skoleår, og som
nå har kommet over i gruppen
mellom 1 og 3 år, er velkomne til
å være med på Knøttesang tirsdag ettermiddag i Flekkefjord
kirke. Her blir det innøving av
nye sanger og oppfrisking av
sanger som barna og de voksne
kjenner fra før. Samlingene avsluttes med kveldsmat.
For barn som er under ett år,
blir det formiddagssamlinger i
Ungdomshallen på tirsdager.
Babysang er, som navnet sier,
for babyer, som møter sammen
med en voksen. Det synges enkle sanger, som barna lett kan
kjenne igjen, og det legges vekt
på at hvert barn skal føle seg inkludert og verdsatt. Det blir også
en enkel lunsj. Ledere er Kjersti
I. Glendrange og Synnøve Glendrange.
EBG
Nyheter på nett:
www.avisenagder.no
2 FOR 1
DESIGNERBRILLER FRA
1295,Hos Specsavers finner du nå mange nye designerbriller fra kjente merker som Benetton,
Missoni, Tommy Hilfiger, fcuk, RedGreen, Karen Millen og Sand. Det kan være vanskelig
å velge, så vi gjør det litt enklere for deg. Du får nemlig to par briller med PENTAX kvalitetsglass til prisen av ett. Kvalitet behøver ikke koste for mye, i alle fall ikke hos Specsavers.
Bestill en synsundersøkelse i dag!
KRISTIANSAND: Gyldenløvesgt 5/7
SØGNE: Torvgada 5
38 12 19 60
38 16 57 00
Gjelder ved kjøp av innfatninger fra 1295,-. PENTAX enstyrkeglass er inkludert (1,5 indeks). Ved valg av andre glass eller overflatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Synsundersøkelse kommer i tillegg.
Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder tom 29. oktober 2011.
specsavers.no
© 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
BABYSANG: Synnøve Glendrange leder babysangen
10
Mandag 19. september 2011
VIL BLI SKUESPILLER: Den 15 år gamle kvindølen Terje Andre Hersvik har en skuespillerdrøm. Her sammen med sin mor Janne Hersvik
(38) som blir intervjuet av Solveig Kloppen.
LOTTO-VINNER: Den unge
seksbarnsfaren Rolv Rudolfsen ble den heldige vinneren
av 10.000 ønskedrømkroner.
TIL SOLENS LAND: Elisabeth Varheim får ta med hele familien til
Thailand. Her intervjues hun av Øyvind Mund.
Drømmekveld i Flek
Lørdag ble det siste programmet i TV2-serien Ønskedrømmen spilt inn i
Flekkefjord. Åtte programmer skal sendes like før og
etter nyttår. I alt kom det
inn flere enn to tusen drømmer, hvorav mange fra vår
region. Av ALF SVERRE TORGERSEN
[email protected]
Flere hundre på Tollbodplassen
i Flekkefjord fikk se et strålende
show med lokale artister i storform – og om drømmer som ble
oppfylt.
Programlederne
Carsten
Skjelbreid, Solveig Kloppen og
Øyvind Mund har de seneste
ukene fartet land og strand
rundt for å oppfylle mange av de
innsendte drømmene. Det har
vært både store og små ønsker,
forteller prosjektleder for Ønskedrømmen Henning Jodnes
til Agder.
– Spesielt artig har det vært
å gjøre stas på de som har kommet med ønsker om å glede andre.
PÅ SPAHOTELL: Ellen Solås fra
Abelsnes fikk tidligere i år oppfylt sitt ønske om oppussing av
personalrommet på Tjørsvågheimen. Lørdag ble det satt ekstra stas på Ellen ved at det under
showet stod klar en limousin
som brakte henne og to gode
venninner til et Spa-opphold på
Sola Strandhotell.
– Kjempestas! var det eneste
den alltid smilende Ellen Solås
fikk sagt.
KVITT HUNDESKREKKEN: 12 år
gamle Malin Steinberg har lenge
slitt med hundeskrekk. Ønskedrømmen fra mamma Hilde har
vært at hun skulle bli kvitt denne skrekken. Nå har Malin vært
på kurs, og på scenen lørdag entret hun scenen med en stor
hund.
SKUESPILLERDRØM: Terje An-
dre Hersvik (15) har en drøm om
å bli skuespiller, og en tur til
Oslo for å besøke teatermiljøet
ble en drømmetur for det unge
skuespillertalentet fra Kvinesdal. En oppfordring fra erfarne
skuespillere var å se så mye film
som mulig. I tilleggsgave fikk
han et års gratisbillett på Flekkefjord Kino.
BRYLLUPSFEIRING I THAILAND:
Datteren til Elisabeth Varheim
skal feire bryllup i Thailand på
nyåret. Datter nummer to måtte bli hjemme fordi det ble for
dyrt å reise med hele familien til
ferieparadiset. Til stor overraskelse gjorde Ønskedrømmen det
mulig at hele familien kunne få
reise til Solens land.
GODE VENNER: Tyske Agathe
Birner kom til Flekkefjord for to
år siden. På kort tid har hun fått
mange gode venner. Hennes
drøm var å sette pris på dem på
en eller annen måte. Ønskedrømmen tok utfordringen og
hadde satt i stand et festbord på
Maritim Fjordhotell der Agathe
og venner fikk spise en treretters meny med whiskeyflambert
pepperstek som hovedrett.
VANT 10.000: Seksbarnspappaen Rolv Rudolfsen ble den heldige vinneren av 10.000 ønskedrømkroner – syv rette på en
lokal variant av lottospillet førte frem til gevinsten. Pengene
går trolig til oppussing av et rom
i huset til Lene og meg, sa den
overraskede vinneren.
DRØMMEBYEN: – Flekkefjord
er en av åtte byer i landet som er
plukket ut til å være Drømmebyen. Vi ønsker at folk skal komme til byen på besøk – eller for å
bo her, fremholdt avtroppende
ordfører Reidar Gausdal.
– Vi skal gjøre alt for at folks
drømmer skal bli oppfylt ved å
komme til sørlandsbyen, fremholdt Gausdl som også rettet en
stor takk til alle som har gjort
det mulig at byen nå kommer på
TV2 – både lokale sponsorer og
de mange som brenner for utvikling av Smaabyen Flekkefjord.
SPRETTET CHAMPAGNEN: Flekkefjordsjenta Ellen Solås (nærmest) ble belønnet med et opphold på spahotell – og fik
RUTINERT TRIO: Programlederne Øyvind Mund (fra venstre),
Carsten Skjelbreid og Solveig Kloppen i aksjon.
KVITT HUNDEFOBIEN: 12 år gamle Malin Steinbe
både hund, mor, far og lillesøster med seg opp på
11
Mandag 19. september 2011
PÅ HJEMMEBANE: Rebecca
Reimers og Myrull var i sitt ess.
– SKÅL FOR ØNSKEDRØMMEN: Den store vennegjengen til Agathe Birner fikk en treretters meny med whiskeyflambert pepperstek
som hovedrett på Maritim Fjordhotell.
BØD INN TIL FEST: Innflytteren Agathe Birner fra Tyskland gledet
hele vennegjengen med fest.
kkefjord
– HVA FØLER DU NÅ? Ellen Solås ble intervjuet på scenen på Tollbodplassen av TV2s Carsten Skjelbreid.
kk med seg to gode venninner.
rg hadde
scenen.
ABBA-SHOW: Elise Orre (til venstre) og Jorunn Rødland gjorde
igjen stor suksess.
MED PÅ NOTENE: Publikum på Tollbodplassen lot seg ikke affisere av det lunefulle høstværet – her
skulle det klappes!
12
MOT NYE HØYDER: Suellen Boujdad trente på høydehopp.
Mandag 19. september 2011
INGEN SKRUBBING: 60-meteren med full innsats fra start!
SPYTTET I PENGER: Flekkefjord Sparebank ved
Rolf Lien (til venstre) var en av sponsorene bak arrangementet. Her sammen med leder Gunnar
Nordbø i FIF.
M REKRUTTERING: Friidrettens dag på Uenes lørdag
Det gikk ei kule varmt...
Lørdag ble årets utgave av
Friidrettens dag arrangert
på Uenes Stadion.Flekkefjord Idrettsforening (FIF)
har i flere år ligget litt i
dvale, men nå er det blåst
nytt liv i foreningen.
Av ALF SVERRE TORGERSEN
[email protected]
– HER SKAL DET STØTES: Instruksjon i kulestøt var et av tilbudene på Friidrettens dag på Uenes Stadion lørdag.
TÆL OG INNSATS: Eir Evensen hoppet langt i lengdegropa.
TUNGA RETT I MUNNEN: Konsentrasjon i lengdegropa må til...
I alt teller FIF i overkant av 25
medlemmer der de fleste er
barn. På den landsomfattende
Friidrettens dag ble det konkurrert i øvelser som 60-meter, kule,
høyde, lengdehopp og 400 m.
I foreningen er det flere gode
talenter, og noen av dem hevder
seg godt på stevner i Vest-Agder
fylke.
– På Friidrettens dag har vi
ikke konkurranser på vanlig
måte, men alle har muligheten
til å slå sine personlige rekorder,
forteller leder Gunnar Nordbø i
FIF.
– Vi håper nå å få opp aktiviteten igjen i idrettsforeningen.
Sponsorer både på landsplan og
lokalt er viktig for å lykkes som
en aktiv idrettsklubb. I tillegg
gode trenere, og ikke minst barn
og voksne som liker å trene og
konkurrere, påpeker han.
– Friidrettens dag er først og
fremst en dag der vi ønsker å sette søkelys på gleden med å drive
med friidretten, fremholder
Nordbø.
– Det er veldig artig å se den
iveren og gløden de unge viser
for idretten sin.
På tribunen var det et lite,
men entusiastisk publikum som
heiet på alle, og som til og med
tok bølgen før regnet etter hvert
falt ned i bøttevis.
VILJE AV STÅL: Jovisst er det
håp for friidretten i Flekkefjord!
13
Mandag 19. september 2011
Religiøse møter
Kunngjøringer
FLEKKEFJORD
BEDEHUS
FLEKKEFJORD BEDEHUS
FLEKKEFJORD KIRKE
Vil du bli med på Babysang
Vi starter opp i Ungdomshallen tirsdag 20.09 kl.10.30.
Babysang er for barn fra 0-1 år sammen med en voksen,
og er en del av trosopplæringen i Flekkefjord kirke.
Vi synger sammen og spiser lunsj sammen
Påmelding til Kirkekontoret, tlf.38 32 88 20 eller
Synnøve, tlf. 40 40 12 36
Knøttesang
Liker du å synge og leke sammen med barnet ditt,
lære nye sanger og friske opp gamle, og er barnet ditt
mellom 1-3 år, da er Knøttesang noe for deg.
Knøttesang er en del av trosopplæringen
i Flekkefjord kirke.
Vi møtes i kirken tirsdag 20.09 kl. 16.45 og
avslutter med kveldsmat kl.17.30.
Har du spørsmål, ta kontakt med Kirkekontoret,
tlf. 38 32 88 20 eller Synnøve, tlf. 40 40 12 36.
Tonstad bedehus – Basardager
Onsdag 21.9. kl. 17.00: Barnebasar
Anne Lise M. Nilsen og barnekoret
Fredag 23.9. kl. 19.00: Andakt: Andreas Høyland.
Åresalg, hovedtrekning og servering begge dager.
Velkommen.
Arr.: NLMs kvinneforeninger
Misjonsmøte
tirsdag 20/9 kl. 19.30
Andakt v/Dag Ulland.
Sang av musikklaget.
Misjonsgave. Bevertning.
Hjertelig velkommen.
N.L.M.
Kvinlog Bedehus
Møte ons. 21. - tor. 22.
sept.kl. 19.30.
Gyland bedehus
fre 23. og søn. 25. sept.
kl. 19.30.
Tale ved
Odd Eivind Høyvik.
Kollekt.
Alle velkommen
Samemisjonen
Åna-Sira bedehus
Møte onsdag 21/9 kl. 19.00.
Tale og sang ved Nils Einar
Drivdal.
Hjertelig velkommen
Helle i Fjotland
Kvinneforeningen har basar fredag 23. sept. kl. 19.00.
Andakt ved Oddvar Galdal
Bevertning.
Egen barnetrekning.
Alle hjertelig velkommen
Indremisjonen
Betania
Gyland
MØTE
onsdag 21. sept. kl. 19.30
Sten Sørensen taler.
Tema: Jødisk bakgrunn for
nattverden.
Nattverd.
Alle hjertelig velkommen.
På grunn av stort
nybilsalg har vi nå
meget gode priser på
BRUKTBILER!
Takk
†
HJERTELIG TAKK
for all vennlig deltakelse, medfølelse og
blomster ved vår kjære Synnøve Lindland sin
bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien og prsonalet ved Lund omsorgsenter,
Paviljongen for all god og kjærlig pleie.
Andreas
Astrid, Ingunn, Jorunn og Solveig m/familier
†
†
†
†
HJERTELIG TAKK
for all vennlig deltakelse og medfølelse ved
vår kjære mor, Kamilla Frøitland sin bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien
og personalet ved Kvinesdal omsorgsenter
for all god og kjærlig pleie. Takk også for
minnegaven til Frøitland bedehus.
Thor Syvert og Odd Kristian
HJERTELIG TAKK
for all vennlig deltakelse, medfølelse og
blomster ved vår kjære Jens Bernhard Bilstad sin bortgang. En spesiell takk til personalet ved SSF, ekstra varm takk til alle på
Promenaden Lund omsorgsenter.
Takk også for minnegaven.
Anvor
Jenny Anne, Liv Jorunn og
Else Marie m/familier
HJARTELEG TAKK
for all vennleg deltaking og medkjensle ved
vår kjære mamma, Borgny Øksendal sin
sjukdom og bortgang. Ein særs takk til
pleiarane på Sirdalsheimen og Lindrende
enhet ved SSF for all kjærleg pleie.
Elfrid, Jan Ove og Annbjørg med familie
TIL VENNER OG FAMILIE
Tusen takk for blomster og vennlig omtanke
ved Arne Karsten Jacobsen sin bortgang.
Bodil og Sissel (døtre)
HJERTELIG TAKK
for all oppmerksomhet på
min 80 årsdag.
Tor Liland
10 Citroën C3 sort, hf, aluf., piggdekk . . . . . . . . . .199.000,06 Citroën C4 sølv (SOM NY) . . . . . . . . . . . . . .158.900,05 Citroën C5 stv. rød, m/ut, hf, acc, rcd . . . . . . .119.000,05 Citroën C5 stv. rød met., m/mye uts. . . . . . . .149.000,05 Citroën C5 HDi 110 hk koks . . . . . . . . . . .139.000,04 Citroën C3 Pack M rød m/soltak, acc, s+v-dekk .89.000,00 Citroën Xsara 1.6 aut. rød . . . . . . . . . . . .89.000,07 Mitsubishi Pajero 3,2 automat grå . . . . . .295.000,04 Mitsubishi Carisma Sport sølv . . . . . . . .149.000,02 Mitsubishi Spacestar 1.6 rød . . . . . . . . . .89.000,00 Mitsubishi Carisma GDi sort, cc . . . . . . . . . . .89.000,99 Mitsubishi Carisma 1.6 cc, ac, rcd . . . . . . .89.000,97 Mitsubishi Carisma 1.6 GLX burgunder . . .44.000,06 Nissan Patrol 4WD sort, . . . . . . . . . . . . .257.900,06 Nissan Navara DCi XE 4 WD 174 hk Pick up
sort met. kufangere, xenonlys, bd, st, rcd . . . . . . . . .215.000,04 Nissan X-Trails 2,2 TD 4WD beige . . . . .199.000,99 Nissan Primera Si 100 hk sølv m/uts. . . . . .59.000,97 Nissan Terrano 2,7 TD 4WD 5-set koks . .55.000,06 VW Touran TDi sølv . . . . . . . . . . . . . . . . .189.000,01 VW Passat 102 hk sort, m/uts . . . . . . . . . . .89.000,02 Honda Civic sølv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000,00 Honda HRV 4WD 5-seter sølv . . . . . . . . . .69.000,03 Hyundai Santa Fe 4WD 5-seter CRDi sølv 139.000,07 Opel Vectra CDTi stv sort met., acc, rcd . . . .189.000,00 Mercedes E220 CDi Elegance blå m/uts .129.000,01 Kia Sportage 2.0 4WD L+H sølv met., rd . . .99.000,01 Ford Mondeo 2.0 stv. sølv . . . . . . . . . . . . .99.000,Full finansiering - Egen bank - Forsikring
Distriktets beste garanti
MITSUBISHI
MOTORS
Åmot industriområde, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 09 00
Trenger du en bilpleie
før vinteren?
Englevakten hjelper deg!
Ta kontakt med Atle
på tlf. 48 08 08 04
Da framtiden
begynte
Foredragsserie om kirkens eldre historie
20. september kl. 19.30 i Ungdomshallen
Kveldens tema:
Den greske verdens mystikk: Mytologi og filosofi
v/Haakon Smedsvik Hanssen
Alle hjertelig velkommen!
Flekkefjord KFUK/KFUM
ASFALT SØR skal utføre asfaltoppdrag for
Flekkefjord kommune i uke 38-39-40. Mye av dette er konsentrert rundt Rauli-området. Privatpersoner som ønsker asfalt lagt i dette området i samme
periode kan kontakte oss på mob. 907 75 374.
Elvevegen 21, 4480 Kvinesdal
Mob. 907 75 374
[email protected] www.asfaltsor.no
DEMENS
Temakveld for pårørende
«Markering av Alzheimer-dagen
Onsdag 21. september kl. 18.00–20.00
Sted: Utsikten hotell, Kvinesdal.
«Å være pårørende til personer med demens»
Foredragsholder Arild Nilsen, sykepleier/høgskolelektor.
Info om pårørendeskolen
Oppstart for pårørendeskole våren 2012.
Tilbud om pårørendeskole går til personer i Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Farsund.
Enkel servering. Åpen debatt/spørrerunde
PS! Ingen påmelding. Gratis for alle
I samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank Flekkefjord
ønsker AksjeNorge velkommen til AksjeNorge-dagen 2011
i Flekkefjord.
AksjeNorge-dagen er stiftelsen AksjeNorges landsdekkende, årlige seminarer om aksjer, fond og aksjemarked.
Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding til:
[email protected] eller til [email protected]
innen 20. september
DATO:
STED:
TID:
Onsdag 21. september 2011
Maritim Fjordhotell, Sundegt. 9
Kl. 18.00 – 21.00 (Børs ABC kl. 17.00 – 17.45)
PROGRAM:
Makrobildet – verden i dag
John Peter Tollefsen, daglig leder AksjeNorge
Andersens Mek Verksted AS presenterer seg
Peder Andersen, administrerende direktør
PAUSE med lett servering
Trygg hverdagsøkonomi
Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen (kjent fra Luksusfellen på TV3)
Fondsparing i disse tider
Johnny Olsen, salgssjef ODIN Forvaltning
Oslo Børs nå – vurderinger og anbefalinger
John Petter Tollefsen, AksjeNorge
Kulturelt innslag
Flekkefjord duoen Myrull
Kl. 17.00 – 17.45 holder John Peter Tollefsen foredraget:
Veien inn i aksjemarkedet – Grunnleggende Børs ABC
Dette gir en fin opptakt til selve arrangementet som
begynner kl. 18.00
14
Mandag 19. september 2011
Kunngjøringer
Lykketall kr. 12.000,-
Arr.: Feda IL
Radio-bingo
hver tirsdag
kl. 20.30
101,2 101,5 103,9 106,3. tlf. 38 35 81 00
Maxiflax
www.radiokvinesdal.no
«21»
BINGO Corner
�
Jenter/gutter Dr. Sand Bakkens kontor
født 2005
ELGMØTE
Flekkefjord Fotballklubb
Årets influensavaksine er kommet!
arrangerer fotballskole lørdag 24.09.11 på kunstgressbanen Uenes fra kl.10.00-13.30. (Fotballskolen holdes
sammen med klubbens 7-åringer.)
Skolen er gratis og avsluttes med pølsefest +
overraskelse til alle.
Påmelding: Mail: [email protected]
<mailto: [email protected]> eller telefon nr. 909 69 469
innen onsdag 21.09.11 (begrenset antall plasser.)
i AVHOLDSLOKALET onsdag kl. 19.00
Lykketall kr. 3.000,- KAFETERIA.
SPENNENDE
KURSKVELD
Onsdag 21. september
kl. 19.00-21.30
Sted: Kvinesdal Frivilligsentral
& Aktivitetsenter
Adr.: Elveveien 20a
(Meieribygget)
GRATIS - INGEN PÅMELDING
Arr.: Kvinesdal Frivilligsentral
«God å snakke med» der man lærer seg noen enkle
teknikker for å bli bedre samtalepartner for venner,
kolleger eller familie. Kirkens SOS har, ut ifra 30 års erfaring med å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner, laget til samtaletips, som kurset tar for seg
på en frisk og uhøytidelig møte. Kurset er trosnøytralt,
og passer for voksne i alle aldre og livssituasjoner.
www.kirken-sos.no www.kvinesdal.frivilligsentral.no Tlf. 38 35 02 86
Opera Sør presenterer:
Nordic Tenors og
Kristiansand Symfoniorkester
Kvinesdal Kulturhus
torsdag 22. september kl. 19.00
Forhåndssalg:
Kvinesdal Kulturhus, tlf. 38 35 77 00
og kvinesdal.kommune.no
Salg av øl og vin
«Open Ettermiddag»
på Tonstad skule
Tonstad skule inviterer alle interesserte til omvisning
i den nye skulen tysdag 20.09 kl. 16.00-18.00
Det blir servering av kaffi og sal av «kaffimat.»
Alle er hjarteleg velkomne!
Helsing tilsette v/Tonstad skule, tlf. 38 37 92 50
OFV pr. 31.3.11.
Det skytes Dugleiksmerke
og Lagskyting tirsdag 20/9
kl. 17.00 på100m og 200m
Flekkefjord
Sykkelklubb
arrangerer teknikk-kurs i
terrengsykkel for nybegynnere tirsdager 20/9, 27/9 og
4/10. Oppmøte ved Pizzabakeren kl. 17.30.
Fra 16 år.
Kontoret er stengt fra mandag 26. sept. t.o.m.
fredag 30. sept. grunnet ferie.
Kvinesdal
Hagelag
Grunnet redusert bemanning må vi inntil videre
redusere ekspedisjonens
åpningstider:
Mandag: 10.00-14.00
Tirsdag: Stengt
Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag 10.00-16.30
Fredag: Stengt
Gjelder pass, politiattester m.v.
Flekkefjord Politistasjon
Fylkesmannen informerer om at fisket etter
laks og sjøaure nå er avsluttet for sesongen i alle
vassdragene i Vest-Agder. Fiskeforbudet gjelder
også fra munningen av bekker og elver og
100 meter ut i sjøen.
I Songdalselva og Lundeelva er det tillatt å fiske
etter sjøaure til og med 30. september.
Fylkesmannen i Vest-Agder
“Åh, Dick, Dick,
Dick!”
Aftenposten
Melding til husholdningsog mindre næringslivskunder med variabel pris
KRAFTPRISEN
POTETBILEN
inviterer til potetfest med nye
Fra 3. oktober endres den
variable kraftprisen fra 43,5
til 39,7 øre/kWh.
Kerrs Pink- og Beate-poteter!
POTETBILEN kommer onsdag 21. september til
KVINESDAL kl. 09.00-11.00
FLEKKEFJORD kl. 11.30-15.30
TONSTAD kl. 16.30-17.30
Øivind Skar/NTB-Tema,
27.8. 2010
“Gled dere
Norge” VG
Minner om dugnad
på Kvinesdalheimen
onsdag 21. sept. kl.
17.00. Heimen spanderer kaffe og kake.
Ta med hageredskap
Lakse- og
sjøaurefisket
er nå avsluttet
«ENDELIG EN ELBIL FOR FOLKET! »
Mer enn 700 kunder har
allerede bestilt i-MiEV
Kvinesdal
Skytterlag Nye åpningstider
Dr. Sand Bakkens kontor
MITSUBISHI i-MiEV
NORGES MEST
SOLGTE SMÅBIL
på Grøtteland tirsdag 20.
sept. til. 17.00 i hytta til
Oddbjørn.
Styret
Ellevilt
Østlandets blad
Imponerende
Fredrikstad blad
DICKIE
DICK DICKENS
På turné i hele
landet aug-okt 2011
Turnérute og billettinfo
på www.riksteatret.no
Dickie Dick Dickens
Kvinesdal Kulturhus
mandag 19. september
kl. 19.30
Forhåndssalg:
Kvinesdal Kulturhus
tlf. 38 35 77 00 og
kvinesdal.kommune.no
Rabattordninger.
Kulturkort for ungdom
Salg av øl og vin
MITSUBISHI i-MiEV GJØR ELBILEN TIL EN FULLVERDIG BIL
Ý(WNNVCPMHQTMTQPGT
CXJGPIKICXUVT¸ORTKU
Ý2NCUUVKNXQMUPGRGTUQPGTQIDCICULG݅TUCXIKHVMWPMT
Ý)TCVKUDQORCUUGTKPIÝ)TCVKURCTMGTKPI
QHHRCTMGTKPIURNCUUGT
Ý#FICPIVKNMQNNGMVKXHGNVÝTGFWUGTVæTOCDKNUMCVV
«Mitsubishi i-MiEV setter ny standard
Fremtidsbilen er ikke liten, det er
bare du som er blitt stor.»
«Endelig en elbil som virker»
«Folk i kø for å kjøpe i-MiEV»
«Bilen som vil gjøre elbil populært»
Dagens Næringsliv D2, 20.08.2010
Din Side Bil, 11.05.2009
#HVGPRQUVGPDKN
0GVVCXKUGP
239.900,-
Fra kun kr.
inkl. bl.a. innebygget navigasjon med informasjon
om ladestasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, aluminiumsfelger,
klimaanlegg, tåkelys, elektriske vinduer, sentrallås, radio/CD/MP3, USB inngang og
rekkeviddeindikator.
Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde avhenger av kjørestil,
temperatur og veiforhold. F. eks. under kalde forhold, høye hastigheter, tung last osv.
må betydelig reduksjon i kjørelengde forventes. Ta kontakt med oss for mer
informasjon og ikke minst hvordan batterikapasiteten kan utnyttes best mulig.
Følg Mitsubishi i-MiEV
på Facebook
Pris er inkl. frakt og andre lev. omk.
Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard.
MITSUBISHI
MOTORS
foto: Fredrik Arff
BINGO
- FEDA
mandag 19. september kl.19.00 i KLUBBHUSET
Åmot industriområde, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 09 00
MITSUBISHI
MOTORS
15
Mandag 19. september 2011
Stilling ledig
Arbeid utføres
– Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over
5000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har
ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er
pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.
Alle biler eldre enn 4 år
skal gjennomgå
PERIODISK
KONTROLL
Stillinger ved Sørlandet sykehus HF
Vi søker
Flekkefjord
Sekretær - Operasjonsavdelingen
VENTILASJONSMONTØRER
OG BLIKKENSLAGERE
100% st. vikariat.
Opplysninger: Enhetsleder Elin Lohndal Sørensen, tlf. 38 32 73 00
Husdyr
Fin dverggeitbukk til
salgs.
Tlf. 414 29 919
Til leie
Dverg geit-kje selges/
byttes Tlf. 916 59 654
Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe
Toyota HiAce, HiClass og
andre japanske kassebiler.
Kontant betaling.
Tlf. 975 41 520
Ledige stallplasser i Kvinesdal. Vennligst ring for
mer info. Tlf. 913 68 162
Leiligheter til leie meget
sentralt i Flekkefjord, med
egen parkering i garasje.
2 soverom. 5000&6000 kr.
i mnd.+ strøm.
Tlf. 908 10 059
NYHET: Fjern snusen/
stump røyken
effektivt med laserakupunktur. 1 behandling á 30 min.
Eldresenteret på Sira
lørdag 1. oktober.
Bekjentskap
Vaskehjelp søkes i Flekkefjord ca. 2 t. pr. uke
Tlf. 995 77 613
Ønskes leid
Rolig par ønsker å leie
umøbl. leil. i Fl.fjord. 2 sov,
god standard ønskes. Ikke
barn, husdyr, røyk.
Tlf. 411 82 639/ 970 00 530
Frisk mann, 75 år, røykfri
måteholden, 1,72 høy, 75
kg, søker dame i 70-årene.
Tlf. 48 13 04 91
dleren
Bilforhan UM
R
T
N
I SE
Sven Kvia
Flekkefjord
– vi kjenner våre kunder
Sundegt. 3, tlf. 38 32 05 00
www.kvia.no • www.opel.no
Š¶­¸¸dº¥°«d¥ºd¹¸·¸½¶dª³¶
d
d d
d
Š¶­¸¸dº¥°«d¥ºd¹¸·¸½¶dª³¶
d
d d
d
utdtttpq
d
uydtttpq
d
­²¯°¹¨©¶¸d­d´¶­·©²r
dd
Løssalg
i Hauge i Dalane:
Kiwi
Krossen Mat og Bensin
­²¯°¹¨©¶¸d­d´¶­·©²r
dd
5$9IUD8UEDQ&UXLVHUIUD,QNOIUDNWOHYRJUHJRPN)RUEUXNEODQGHWNM·ULQJXWVOLSS&2RJ12[8UEDQ&UXLVHU''IUDOPLOIUDJNPIUDJNP
8UEDQ&UXLVHU997LIUDOPLOIUDJNPIUDJNP5$9''IUDOPLOIUDJNPIUDJNP5$9997LIUDOPLOIUDJNPIUDJNP7LOEXGHWJMHOGHUWLOVHSWHPEHU
˜³½³¸¥dŠ°©¯¯©ª®³¶¨d…—
˜
³½³¸¥dŠ°©¯¯©ª®³¶¨d…—
KWWSIOHNNHIMRUGWR\RWDQR
7U·QJVOD
)OHNNHIMRUG
7OI
Luft - luft
Væske - vann
Luft - vann
50c Suzuki moped innregistrert 1999, lite kjørt.
Tlf. 913 36 702
98 Chrysler Stratus 2.0 LE
aut., 97.000 km til salgs.
Tlf. 456 76 977
Vinkel furutrapp t.s.
Tlf. 916 59 654
Golf Highline 2001 mod.
til salgs kr. 50.000,-.
Tlf. 918 35 746
7R\RWDKDUDOOWLGY¥UWJRGHS¤IUHPNRPPHOLJKHW6RPHQDYYHUGHQVPHVWHUIDUQHS¤ƪUHKMXOVWUHNNODQVHUWH
YLS¤QLWWLWDOOHW5$93LRQHUHQRJGHQRULJLQDOH689HQWXIWHWS¤NXQQVNDSRJNYDOLWHW5$9HUHQEODQGLQJDY
YHOSU·YGPDVNLQHULRJWHNQRORJLVNHQ\YLQQLQJHU8UEDQ&UXLVHUHUHQYLGHUHI·ULQJDYGHWWHIRUDOOHVRPVHWWHU
VPLGLJKHWHQGDHWKDNNK·\HUH9HLJUHSG\QDPLVNHNM·UHHJHQVNDSHUNUDIWRJIUHPNRPPHOLJKHW
9HONRPPHQWLOSU·YHNM·ULQJRJJRGHWLOEXG
–…šx
VARMEPUMPE
Skoda Octavia 1.6i 1998
mod., km.stand ca. 180.000
km, til salgs kr. 20.000,Mob. tlf. 416 09 354
‰‹‰’ˆ‰d”ådŠ–‰ŒŽ™—˜–‰r
d d
™¶¦¥²d‡¶¹­·©¶
d
Tlf. 38 04 68 45
Tlf. 38 32 32 20
Liten småb.fam. trenger
leil. m/2 sov. i Flekkefjordområdet. Tlf. 977 92 477
renovasjonsstativene
er lette å betjene for
tømming. Parker ikke bil,
sykkel, barnevogn eller
annet foran. Husk at det
skal plass til å åpne døra på
stativet.
Garasjeporter
Brødrene Hillesund
Ta kontakt for tilbud!
Husk... å påse at
Ring for info 941 66 522
Arb. ø. utført
599,-
Ønsker du flere opplysninger om stillingene ta kontakt med:
Jan Kåre Lie - 908 00 202 (Ventilasjon)
Kate Lie Sveinsvoll - 975 58 731 (Blikkenslagere)
Søknad sendes til: [email protected] og [email protected]
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram. Informasjon
og fullstendig utlysning finnes på www.sshf.no/jobb
Diverse
fra kr.
Kvalifikasjoner:
Fagbrev eller relevant erfaring.
Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og vilje til å stå på.
Søknadsfrist: 23.09.2011.
Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Vi ønsker
at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd med hensyn til kjønn,
alder, etnisitet, funksjonsevne m.v.
Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass.
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Unngå kø
bestill time i dag
Til salgs
‡SQLQJVWLGHU
0DQGIUHG
7RUVG/·UG
Husk...
at du må
bruke sekker med knytehanker til restavfall
16
Mandag 19. september 2011
INTRODUKSJONSTILBUD
Enda en faglært kokk
[email protected]
smiler den nyutdannede
kokken.
Jostein er ikke i tvil om
at han har valgt riktig
yrke.
– Jeg liker alt med å
være kokk! Fra jeg var liten av har jeg alltid hatt
stor interesse for å lage
mat, legge det opp på tallerkenen og det er viktig
at gjestene blir fornøyde.
Da er det ekstra gøy!
7. september tok Jostein
Fidjeland kokkefagbrevet.
– Det gikk radig. Selv
om jeg hadde litt nerver i
forkant, gikk det greit, forteller Jostein.
Jostein er ikke i tvil om
hva som er hans spesialitet.
– Det er alle typer desserter!
– Hva er de største utfordringene du møter på?
– Det kan være tidspress. Plutselig kommer
det mange bestillinger.
Her om dagen fikk vi plutselig bestilling på 12 pizza.
Da måtte vi bare hive på
en deig i en fei, lage fyll,
raspe ost og la deigen
heve. Det gikk akkurat,
SKILLER SEG UT: – Vi på
hotellet synes dette er veldig stas. Nylig markerte vi
dette på hotellet med en liten sammenkomst. Jostein har vært hos oss i to
år og han skilte seg ut fra
starten av. Han er utrolig
matinteressert, selvstendig og er et kokketalent på
kjøkkenet. I tillegg er han
en dyktig konditor, roser
hotelldirektør
Harald
Konnerth.
Konnerth påpeker at det
er viktig å ta inn lærlinger i bedrifter.
– Det er viktig at de får
mulighet til å prøve seg.
Jostein bestod med glans!
Men selv om kokkene er
faglærte, er de likevel ikke
Jostein Fidjeland fra
Sira har tatt kokkefagbrevet sitt. Etter to år i
læretid på Moi Hotell i
Lund, er han nå ferdig
utdannet kokk med
fast jobb!
Av THERESE RAVNDAL
Ord pris: 5998,-
NÅ
4998,-
Alle Riedelglass
÷20%
FLEKKEFJORD AS, Verven - Tlf. : 38 32 10 14
HØSTENS SKONYHETER
VARMT OG LUNT FOR FØTTENE
BELTER VESKER SKJERF KLÆR PARFYME KOSMETIKK SKO
KIRKEGATEN
4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 25 35
Hvem er størst i
KVINESDAL?
Her er avisenes dekning i Kvinesdal kommune:
- Avisen Agder ............1989 husstander (83,26%)
- Farsunds Avis.................59 husstander (2,47%)
- Fædrelandsvennen......357 husstander (14,94%)
- Stavanger Aftenblad.....23 husstander (0,96%)
Kilde: MBL’s spredningsrapport for norske aviser
NY KOKK: Jostein Fidjeland bestod fagbrevet og er nå
(Foto: PRIVAT).
nyutdannet kokk på Moi Hotell.
ferdig utlærte, poengterer
Konnerth.
Staben av kokker på
Moi Hotell er nå utvidet til
tre.
– Vi har to kokke-spanjoler som jobber hos oss, i
tillegg til Jostein, informerer Konnerth.
Vi utgir årets
Nærings- og industribilag
onsdag 12. oktober 2011
17.500 husstander i Lister-området
får bilaget som innstikk i Avisen Agder.
Ønsker du annonse i årets næringsbilag?
Ta kontakt med Agders konsulent
Bjørn Ottersen på tlf. 913 26 939
eller send oss en mail på:
[email protected]
merket «Næringsbilaget».
17
Mandag 19. september 2011
[bygd og by]
Kjemper for
P-plasser
-vakt: Stanley Kvinlaug, mobil 905 20 300
S
d
I forbindelse med reguleringsarbeidet for Flekkefjord stasjonsområde har Sameiet Spor2, som representerer eierne av handelssenteret
Amfi Flekkefjord, påpekt at de kommer til å miste 40 P-plasser dersom planen godkjennes og gjennomføres.
Styreleder Kjell Mortensen etterlyser en overordnet plan for parkeringsbehovet i jernbaneområdet og minner om handelsenterets
viktige rolle i utvikling av Flekkefjord.
3
I FAMILIEN
FØDSEL
Sørlandet sykehus
Kristiansand
7/9: – Endelig kom prinsen.
Thea Malene er stolt storesøster.
Ailin og Harry Olsen, Kvinesdal.
FYLLER ÅR
60 år
fyller Kari Andersen, Lilleheia
55 A, Flekkefjord, tirsdag 20. september. Jubilanten er bortreist
på dagen.
VI GIFTER OSS
– Vi gifter oss i Randesund kirke lørdag 24. september. Mona
Trelsgård, Åna-Sira, og Rune
Gaudestad, Kristiansand. Adresse for dagen: Betania, Kristiansand.
50 år
fyller Ove Egeland, Gylandsvegen 129, Gyland, onsdag 21. september.
fyller Inna Kvelland, Kvelland
19, Flekkefjord, onsdag 21. september.
I TING & TANG
Avviste
anbuds-klage
Kvinesdal
Bridgeklubb
Da Flekkefjord kommune skulle innhente priser på ventilasjonsanlegg til den nye Kringla
barnehage skilte det bare 20.000
kroner på billigste tilbud fra
Aeron AS på 820.000 kroner og
Hjelleset Klima AS på 840.100
kroner.
Hjelleset mente at kravspesifikasjonene for en opsjon til å utvide anlegget til også å omfatte
eksisterende barnehagebygg var
så uklare at firmaet klaget avgjørelsen om valg av leverandør
inn for klagenemda for offentlige anskaffelser.
Sekretariatet i nemda konkluderte nylig med at kravspesifikasjonene ikke var uklare og avviste å behandle saken i nemda.
Spillekvelden torsdag 15. september samlet 10 makkerpar
som spilte 18 spill. Over middels
– 72 – kom følgende fem par:
1. Alf S. Thompson Kjetil Myhre........................106
2. Kenna Torkildsen Egil Austbø............................89
3. Jan G. Eriksen Audun Noraas.......................87
4. Jan A. Reiersen Finn Nilsen...........................85
5. Arleen Reppen Terje Gletne..........................80
I DØDSFALL
†
Vår inderlig kjære mor,
svigermor, mormor, oldemor
og søster
Signe Bjørg
Lillehei
f. 6. april 1932
døde fredfullt i troen
på sin Frelser.
Lund omsorgssenter
17. september 2011
Else Gunvor
Astrid
Liv Hilde
Må betale
advokatregning
Fylkesmannen i Rogaland har
fastslått at Sokndal kommune
må erstatte de 11.250 kronene en
huseier i Blåfjellveien i Sokndal
måtte betale advokat for å klage
på at kommunen godkjente naboens byggeprosjekt.
Sokndal kommune vedtok i
mai 2010 å innvilge en søknad
om godkjenning av en ulovlig
oppføring av overbygget terrasse i tilknytning til en brakke
som var heist opp på en garasje
i Blåfjellveien i Sokndal. Brakken, som skulle brukes som bod,
stod inn over terrenget i enden
av garasjen.
Fylkesmannen vedtok i mai i
år å omgjøre kommunens vedtak om dispensasjon.
Egil
IvarSune
Siw, Rune, Tore, Silje,
Monica
(barnebarn)
Alexander, Erik, Andreas,
(oldebarn)
Tore
(bror)
Begraves fra Lund kirke
fredag 23. sept. kl. 12.00.
Like kjært som blomster og
kranser er en gave til Lund
omsorgssenter. Sørgehøytiden avsluttes ved graven
Misjonsmøte
på bedehuset
Tirsdag er det misjonsmøte på
Flekkefjord Bedehus. Denne
gangen kommer dagens andaktsholder fra Hidra. Han er
kjent for de fleste. Musikklaget
er med oss denne kvelden. Vi
gleder oss til en fin kveld med
samling om Guds ord og rikelig
med sang.
Du er hjertelig velkommen til
å være sammen med oss. SRF
Flekkefjord viste liten Brodd
Flekkefjord gikk på sitt andre tap på mindre enn en
uke da laget lørdag tapte 04 borte mot Brodd. Det stod
0-0 da en time var spilt, men
to kjappe hjemmescoringer
knuste drømmen om bortepoeng.
Av SVEIN MAGNE MELAND
[email protected]
Med Stian Sindland og Jahn Ove
Tønnessen suspendert, og to, tre
småsyke spillere på banen var
ikke utgangspunktet det beste foran årets kanskje tøffeste bortekamp.
Og hjemmelaget fikk sin etterlengtede revansje fra vårens
kamp på Uenes der Flekkefjord
vant 3-1. 4-0 høres stygt ut, men
FFK-trener Leif Tsolis mener resultatet ikke helt avspeiler styrkeforholdet mellom lagene.
Kampbildet endret seg raskt da
hjemmelaget fikk to mål på tre
minutter midtveis i 2. omgang.
– Kampen kunne like gjerne ha
endt 2-1 til Brodd som 4-0, men vi
satset det vi kunne fremover og
fikk stor strekk i laget. At 0-3 og
0-4 kommer deretter skal vi ikke
legge for stor vekt på, oppsummerer Leif Tsolis.
– Vi var enig om å gå ut med
lavt press og satse på defensiv organisering de første 20 minuttene. Alt gikk etter planen, og vi
hadde 0-0 til pause etter en omgang der vi hadde kontroll, sier
Tsolis.
LYKTES: 1. omgang artet seg i det
store og hele som en stillingskrig
på midtbanen. Minimalt skjedde
innenfor de to lags 16-metere, og
0-0 gav et riktig bilde av kampen
til da.
Etter hvilen overtok gradvis
Brodd, og Flekkefjord valgte å
legge om til et noe høyere press.
Etter 60 minutter ble goalgetter
Steffan Klungland spilt igjennom
og kom alene med keeper. På trening er fedabuen målgarantist i
slike situasjoner, men denne
gang gikk skuddet utenfor.
I stedet fikk Flekkefjord brudd
imot like etterpå, og hjemmelaget tok ledelsen. 2-0 kom tre minutter sener, og dermed var i realiteten løpet kjørt. Med en
skremmende bortestatistikk i
bakhodet vil vi tro at selv garvede rødtrøyer mistet troen på poeng.
Men spillerne skal ha ros for
frisk offensiv satsing, selv om de
nok blottla seg noe bakover.
Brodd satte ytterligere to baller
inn bak Stein Morten Hansen i
FFK-målet, og dermed var ydmykelsen et faktum.
NEDRYKKSSTRID: Foran de siste fem kampene står Flekkefjord
med beina i nedrykksstriden, og
må virkelig slåss for å overleve.
Trolig skal tre lag ned, og om dét
stemmer så holder de rød/hvite
i øyeblikket sikker plass med ett
poengs margin til Rosseland!
Nettopp disse to lagene møtes i
tredje siste serierunde i det som
kan bli en thriller av en serieinnspurt.
Til helgen kommer Egersund
til Uenes. Laget fra okka by har
møtt hverdagen de seneste serierundene, og må ha full poengpott for å henge med i opprykksstriden. Også dét kan bli en
fotballthriller.
Vladimir Deletic var FFKs bestemann denne gang, og har vært
god etter at han fant tilbake til
formen tidligere i høst. Men hele
laget får ros for god arbeidsinnsats selv om Brodd ble for sterkt
denne gang.
Fotball, 3. divisjon
Brodd – Flekkefjord 4-0 (0-0)
Mål: 1-0 (61), 2-0 (63), 3-0 (80), 40 (90)
FFK: Stein Morten Hansen – Lars
Stian Egeland (Kollie fra 63), Jermund Berg, Vladimir Deletic, Dan
Christer Virak (Svein Terje Sindland
fra 76) - Fredrik Abrahamsen, Alexander Themte, Eivind Ege, Thomas Gilbertson, Steffan Klungland
– Simen Grønsund (Steffan Larsen
fra 63)
M SLITESEIER FOR ÅNA
Fotball, 6- divisjon
Farsund2 - Åna Sira 2-3 (0-1)
Seieren satt langt inne da Åna fredag tok turen til Vanse for å møte
toerlaget til Farsund. De grønne
slet veldig med å få i gang noe
spill, og ble løpende mye i mellom
ballsikre Farsund-spillere.
Likevel var Åna solide bakover
på banen, og hjemmelaget produserte bare en målsjanse i den første omgangen. Den tok burvokter
Tom Inge Log seg enkelt av. Bortelaget produserte flere farligheter, og tok ledelsen da Ole Jonny
Matiassen fant kraftpakken Vidar
Pedersen med et kjapt frispark. Pedersen brukte fart og styrke da
han parkerte to av hjemmelagets
forsvarere og var iskald alene med
keeper. Dermed ledet grønntrøyene til pause.
Etter pause startet bortelaget
bra. Kaptein Bjørn Ivar Jonassen
forvaltet et straffespark på sikkert
vis, og like etter var Vidar Pedersen på ferde igjen og økte ledelsen
til 3-0. Nå hadde Åna sin klart best
periode i kampen, og Pedersen og
Thomas Gausdal kunne fort økt ledelsen.
I stedet for var det hjemmelaget
som skulle få nettkjenning både
en og to ganger etter sløvt forsvarsspill fra Åna. Slutten ble nervepirrende for bortelaget som
bare hadde en innbytter, mens
hjemmelaget stadig fikk påfyll av
friske bein.
Bortelaget greide imidlertid å
holde stand, og fortsetter å kjempe med Gyland om andreplassen i
serien.
S.D.
Dommer: Morten Larsen Stople,
Hundvåg IL
Gult kort: Simen Grønsund, FFK
Tilskuere: 75
Midtjord Kunstgress
FFK-BØRSEN:
Stein Morten Hansen 4
Dan Christer Virak 3
Lars Stian Egeland 3
Vladimir Deletic 5
Jermund Berg 3
Alexander Themte 4
Fredrik Abrahamsen 3
Eivind Ege 5
Thomas Gilbertson 3
Steffan Klungland 4
Simen Grønsund 3
Kollie (30 min) 3
Stefan Larsen (30 min) 4
Svein Terje Sindland (14 min)
Kino
Tirsdag 20.9. kl. 18.00
Alle - 1t.24m. - kr. 80,Kulturkortpris: 50,-
Tirsdag 20.9. kl. 20.00
Alle - 1t.49m. - kr. 90,-
FØLG OSS OGSÅ PÅ
og kjøp billetter
Am. - 1t.49m. - alle
Tirsdag 20.9. kl. 19.00
Sv. - 1t.50m. - 15 år
Onsdag 21.9. kl. 20.00
Torsdag 22.9. kl. 20.00
THE PHANTOM
OF THE OPERA
Direkte fra
Royal Albert Hall
Søndag 2. oktober kl. 19.30
Følg oss på FACEBOOK
Se programmet på
www.filmweb.no
18
Mandag 19. september 2011
MANDAG 19. SEPTEMBER
21.30: Schmokk
20.00: Jakten på kjærligheten
06.30 Morgennytt 10.00 Derrick (r) 11.00 NRK
nyheter 11.05 Norskekysten (r) 11.45 Svenske
hemmeligheter (r) 12.00 Nyheter 12.15 Førkveld (r) 12.55 VM sykkelTempo U23. Direkte
fra København. Kommentatorer: Jann Post og
Lars Petter Nordhaug. 13.00 Nyheter 13.05 VM
sykkel fortsTempo U23. Direkte. 14.00 Nyheter
14.05 VM sykkel fortsTempo U23. Direkte.
15.00 Nyheter 15.10 VM sykkel fortsTempo
U23. Direkte. 16.00 Nyheter 16.10 VM sykkel
fortsTempo U23. Direkte. 17.00 Nyheter 17.10
Dyrisk (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Jobben er livet
(1) Premiere. Norsk dokumentarserie. Må
man ha en partner som tar støyten hjemme
om man vil ha en karriere og et familieliv
med barn?
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Schmokk
(1) Premiere. Norsk komiserie. Janne og
Pontus møtes, og det sier schmokk! Fire år
senere er lidenskapen skiftet ut med pizza
Grandiosa og krangler om hvem som skal gå
først på do.
06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.20 QuizShow
12.05 Hotel Cæsar (r) 12.35 Doktor Oz 13.30
Hotel Cæsar (r) 14.00 Home and Away (r) 14.30
Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) 15.00 Er
dette morsomt? (r) 16.00 Home and Away 16.30
Venner for livet (r) 17.00 Grey's Anatomy (r)
18.00 Hos Martin (r)
(10) Norsk komiserie.
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat
(37) Underholdningsprogram.
19.30 Hotel Cæsar
(74) Norsk såpeopera.
20.00 Jakten på kjærligheten
(2) Norsk underholdningsserie.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Den som dreper – Utopia
(3) Da. krimserie. En ganske vanlig familie
blir funnet drept i deres eget hjem. Ingenting
er stjålet, og de brutale drapene gir umiddelbart ingen mening. Psykiateren Thomas
Schaeffer pirres av mysteriet og brutaliteten,
og påtar seg saken.
22.40 Den som dreper – Utopia
(4) Dansk krimserie.
23.35 Beck: Hvite netter (r)
22.00 Blått blod
(1) Sv. krimserie.
Sv. dokumentarserie.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Boardwalk Empire
(11) Am. dramaserie.
00.10 Nytt på nytt (r)
00.40 Skavlan (r)
01.35 Sport jukeboks
03.00-06.30 Country jukeboks u/chat
00.30 Boston Legal
01.20 Numbers (r)
02.10 FlashForward (r)
03.50 American Idol
04.35 Sportsnyhetene
04.50 Været (r)
05.00-06.30 Sonen
19.00: Norskekysten
11.35 Løysingar for framtida (r)
12.30 Elvis i glade Hudik (r)
13.30 Doktoren på hjørnet (r)
14.00 Sommertid (r) 14.30 Skavlan (r) 15.30 Kasper – mellom frihet og fengsel (r) 16.30 Filmavisen 1961 (r) 16.40 Sportsrevyen
(r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Nyheter
18.03 Dagsnytt atten
19.00 Norskekysten (r)
(3) Norsk dokumentarserie.
19.45 Murdoch –
trolldommen er brutt
Br. dokumentar. I flere tiår har
Rupert Murdoch styrt medieimperiet News Corporation.
20.15 Aktuelt
20.45 Vitenskapens verden
(7) Tornadoer. Br. dokumentarserie.
21.30 Nasjonalgalleriet
Program om visuell kultur.
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 E-stoffer: spiselig
kjemi
(1) Br. dokumentarserie. Hvor
dårlig ville maten smake, hvor
ille ville den se ut og hvor
mange kunne dø av å spise
den, hvis vi ikke hadde tilsatt
de beryktede E-ene?
23.20 Kennedy-klanen (r)
(1) Am. dramaserie.
00.45 Puls (r)
01.15 Oddasat (r)
01.30-04.50 Distriktsnyheter
22.00: I kveld med Ylvis
19.30: Hotell Syden
06.00 America's Funniest Home
Videos (r) 06.50 Sister, Sister (r)
07.40 Ungkarskvinnen (r) 09.15
Wipeout (r) 10.05 One Tree Hill (r)
10.50 Hundehviskeren (r) 11.45
Glamour 12.10 Ungkarskvinnen
(r) 14.10 Real Housewives of
New York 15.10 One Tree Hill (r)
16.05 Boston Public (r) 17.00
The War at Home (r) 17.30 Christine
06.00 Er du smartere enn en tiåring? (r) 07.00 Tvins 2011 08.30
Dr. Phil (r) 09.20 Ekstrem oppussing USA (r) 10.15 I gode og
onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00
Real Housewives of New York City
(r) 13.00 Oprah 14.00 Top chef
(r) 15.00 Ekstrem oppussing USA
(r) 16.00 NCIS 17.00 Hotell
Syden (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)
18.00 The Big Bang Theory
(r)
18.00 How I met Your Mother (r)
(2) Am. komiserie.
(11) Am. komiserie.
18.25 America's Funniest
Home Videos (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
(53) Am. komiserie.
(30) Am. underholdningsserie.
19.00 Two and a Half Men (r)
(24) Am. komiserie.
18.55 Grensevakten
(14) Austr. dokumentarserie.
19.30 Hotell Syden
(9) Norsk underholdningsserie.
19.30 Gøy på landet
(17) Norsk realityserie.
20.00 Frogner
(4) Norsk realityserie.
20.30 71° nord
(4) Norsk realityserie.
21.00 Dagens mann
(4) Norsk datingprogram.
22.00 I kveld med Ylvis
(1) Norsk talkshow. Ylvis-brødrene har fått et stort studio,
storband og et forventningsfullt publikum til disposisjon.
23.00 America's Funniest
Home Videos (r)
23.30 Grensevakten (r)
24.00 CSI: Miami (r)
00.55 Special Victims Unit
(r)
01.50 C.S.I. (r)
02.45 48 timer (r)
03.35 Friday Night Lights
04.20 City Homicide (r)
05.10-06.00 Rita rocker (r)
22.00 Fristet
(9) Norsk underholdningsserie.
23.00 Robinsonekspedisjonen 2011 (r)
(3) Norsk realityserie.
00.20 Sex og singelliv (r)
01.00 Sex og singelliv (r)
01.35 Fristet (r)
02.35 Nip/Tuck (r)
03.35 Weeds (r)
04.00 Pushing Daisies
04.45 Women's Murder Club
(r)
05.30 Alle elsker Raymond (r)
05.55-06.00 Viasats verden
RADIO
06.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Scrubs (r)
14.00 Scrubs (r)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 Baywatch Hawaii (r)
18.00 Sportsmagasinet
18.30 Før avspark
18.55 Rosenborg – Start,
1. omgang
Direkte fra Lerkendal i
23. runde i Tippeligaen.
19.50 I pausen
20.00 Rosenborg – Start,
2. omgang
21.00 Matchball mandag
Erik Thorstvedt ser
med skråblikk på
ukens fotballhendelser.
22.00 The Shield
23.00 Criminal Minds
23.55 Mental
00.50 Nattsending
09.15 Morgensending
11.05 Hollyoaks
11.35 Doktor Oz
12.25 The Talk
13.10 Brothers & Sisters
(r)
14.00 Big Brother: Little
Brother (r)
14.25 Søstrene Kardashian (r)
14.50 Frustrerte fruer (r)
15.40 Grey's Anatomy (r)
16.30 Glee (r)
17.20 Koneklubben (r)
18.10 Supernanny
19.00 Big Brother: Little
Brother
19.30 Jersey Babes
20.30 Bridalplasty (r)
21.30 Big Brother 2011
22.30 Fra gullkort til gråstein
23.20 Søstrene Kardashian (r)
23.50 Big Brother 2011 (r)
00.50 Fra gullkort til
gråstein (r)
01.40 Nattsending
06.50 Morgensending
10.00 Charmed (r)
10.50 Gilmore Girls (r)
11.45 Legene
12.35 The Rachael Ray
Show
13.30 Judge Judy (r)
14.00 Judge Judy
14.30 En, to, tre – oppussing! (r)
15.30 Tori & Dean i Hollywood (r)
16.30 Jamie's 30 Minute
Meals
17.00 Unge mødre (r)
17.30 Gilmore Girls (r)
18.30 Mitt hemmelige
tenåringsliv (r)
19.30 Ugly Betty (r)
20.30 Mitt hemmelige
tenåringsliv
21.30 Ungkarskvinnen
23.25 Unge mødre (r)
23.55 Cold Case
00.50 Medium (r)
01.40 Ghost Whisperer (r)
02.35 Supernatural (r)
03.25 Nattsending
08.35 Morgensending
12.30 The War at Home
(r)
12.55 Vettskremt! (r)
13.25 Fartsbøller (r)
13.55 Dusørjegeren (r)
14.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
14.55 Vettskremt! (r)
15.25 Top Gear (r)
16.25 Fartsbøller (r)
16.55 Walker Texas Ranger
17.50 Dusørjegeren (r)
18.20 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
18.50 Top Gear (r)
20.00 CSI: Miami (r)
21.00 Øl & kubikk
22.00 Breaking Bad
23.00 The Big Bang Theory (r)
23.30 1000 Ways to Die
24.00 Walker Texas Ranger (r)
01.00 C.S.I.
01.50 Conan
02.45 Nattsending
06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens
(r)
13.00 Drew Carey Show
(r)
13.30 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
14.00 Family Guy (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
16.00 Kongen av Queens
(r)
16.30 Fear Factor USA (r)
17.30 Ice Road Truckers (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Cops (r)
20.30 Chuck
21.30 Nordmenn på grensen
22.30 True Justice
23.30 Simpsons (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending
09.00 Morgensending
06.00 Morgensending
13.00 Kortfilmsklubben (r)
13.45 Hundra
procent
www.radiokvinesdal.no
14.00 Mortified
bonde (r)
101,2
101,5
103,9
106,3.
38 35 81 00
14.25tlf.
My English!
14.20 Döttrar
14.30 Och kamelen skrat14.30 Elvira Madigan
Mandag
19. september
tade (r)
Sv. långfilm
från
14.45 Vi kom
1967. Våkn Opp! Radio
06.00
Sørfrån överallt
(r)
16.00 Rapport
08.00
Listermorgen
direkte
15.00
En bok, en förfat16.05
Gomorron
Sverige
tare: Christer Isaksson
16.55 Engelska
Antikrun- Meland
v/Torhild
(r)
dan
10.00
Ønskekvisten16.05
Gudstjänst (r)
17.55
Sportnytt
11.00
Lunchmix 16.50 Från Sverige till
18.00
Rapport
himlen (r)Sør
18.10
Regionala
nyheter
13.00
Frem
Til Fem. Radio
17.20 Nyhetstecken
18.15 Fråga doktorn
17.00
Musikk
17.30 Oddasat
19.00
Kulturnyheterna
17.45 Uutiset
19.15
Regionala
nyheter
17.30
Vindu
Mot Livet
www.radiokvinesdal.no
18.00 Grodorna tystnar
19.30 Rapport
v/John Hardang
19.00 Vem vet mest?
20.00 Maestro
18.00
19.30 Trädgårdsfredag (r)
21.00
LykkeLister 18
20.00 Vetenskapens värld
22.00
Extreme
places
19.00
Musikk
21.00 Aktuellt
with Björnulf
20.00
21.30 Blågula drömmar
22.30
LärareMusikk
på bortaplan
22.00 Sportnytt
23.00 Damages
22.25 Rapport
23.40 Mördare okänd (r)
22.45 Iphigenia (r)
01.25 Rapport
23.45 Agenda (r)
01.30 Landet runt (r)
00.30 Nattsending
02.15 Nattsending
07.00 Morgensending
10.05 Endelig sommer
Sv. komedie fra 2009.
11.35 Breakfast with Scot
Kan. romantisk
drama fra 2007.
13.10 The Losers
Am. action fra 2010.
14.50 The Good Heart
Am. drama med Paul
Dano og Brian Cox.
16.30 Hollywood Buzz
17.15 Mr. Nice
Br. dramakomedie fra
2010.
19.15 The Runaways
Am. biografisk drama
fra 2010.
21.00 Adam
Am. romantisk drama
fra 2009.
22.40 Napapiirin sankarit
Fi. komedie fra 2010.
00.15 Hollywood Buzz
01.00 The Killer Inside Me
02.45 44 Inch Chest
04.25 Columbus Day
05.55 Nattsending
06.00 Morgensending
11.00 Hvordan den lages
11.30 Femte gir
12.00 Bilfikserne
12.30 Bilfikserne
13.00 American Chopper:
Senior vs junior
14.00 Møkkajobber
15.00 Livsfarlig fangst
16.00 Ingeniørkunstens
mesterverk
17.00 Overhaling
18.00 Cash Cab US
18.30 Geniale gadgets
19.00 Hvordan gjør de
det?
19.30 Hvordan gjør de
det?
20.00 Mythbusters
21.00 Femte gir
21.30 Femte gir
22.00 Auction Hunters
22.30 Auction Hunters
23.00 Mann mot natur
24.00 Livsfarlig fangst
01.00 Overhaling
02.00 Sons of Guns
03.00 Nattsending
06.00 Sunderland – Stoke
(r)
08.00 Review
09.00 Aston Villa – Newcastle (r)
11.00 Swansea – West
Bromwich (r)
13.00 News
13.30 Klassikeren: Newcastle – Blackburn
02/03
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Blackburn – Arsenal
(r)
19.00 News
19.30 Fan Zone
20.00 Netbusters
20.30 Barclays Premier
League World
21.00 Football Today
23.00 News
23.30 Netbusters
24.00 Review
01.00 Fulham – Manchester City (r)
03.00 News
03.30 Nattsending
14.00 MUTV - Matchday
Review (r)
14.30 Ligue 1 (r)
Lille – Sochaux. Fra
Stade Lille-Metropole.
Kommentator: Paul
Thomas Clay.
16.15 Ligue 1 (r)
Lyon – Marseille. Fra
Stade de Gerland.
Kommentator: Thor
Eggen.
18.00 Ligue 1 Highlights
19.00 The Football League
Show
19.30 Paddy Crerand
Show
20.40 The Championship
Ipswich – Coventry.
Direkte fra Portman
Road.
22.45-00.30 The Championship (r)
Nottingham Forest –
Derby. Fra City
Ground. Kommentator: Thor Eggen.
08.00 Serie A
10.00 La Liga
Kampen ble spilt den
12. september.
12.00 La Liga
14.00 La Liga
16.00 Serie A
18.00 Serie A
19.50 Chelsea-TV: magasin
Chelseas eget magasinprogram med
klubbnyheter og
reportasjer.
20.20 Klubb-TV: Milan
20.55 La Liga
23.00 Klubb-TV Barcelona
Barcelonas eget
magasinprogram
med repriser, klubbnyheter og reportasjer.
00.45 La Liga
02.45-04.35 La Liga
Kampen ble spilt den
10. september.
06.00-08.00 Serie A
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00 og 16.0018.00, ellers hver hele time. 09.05 Nitimen
10.05 Det fikser P1! 11.03 Distr. prgm. 13.05
Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr.
prgm. 17.40 Kamfer 18.30 Radio Super 19.03
Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med
værmelding 22.05 Stjerneklart 00.05 Nattønsket 02.03 P.I.L.S. 02.33 20 spørsmål 03.03
Alle tiders blinkskudd 04.03 Spill våken 05.33
Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel
for fiskebankene
09.03 Ekko – et aktuelt
samfunnsprogram 11.03
RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Folkemusikktimen 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.03 Kulturnytt 17.40 Ekko – et aktuelt
samfunnsprogram 18.03 Dagsnytt atten 19.03
Folkemusikktimen 19.30 Musikk i P2 21.03
Radioteatret 22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00 og 18.00,
20.00, 21.00, 23.00, samt kl.
02.00, 04.00 og 05.00. P3nyheter hver halvtime kl. 07.00-10.00 og hver
time kl. 12.00-16.00. 10.00 P3nyheter 10.02
Radioresepsjonen 12.00 P3nyheter 12.02 Sexy
13.00 P3nyheter 13.05 Popsalongen 16.00
P3nyheter 16.02 Banden 18.03 Hallo P3
20.03 Lydverket 21.03 Harald Are Lund 23.03
DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Sexy 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0019.00 og hver time kl. 19.0024.00. 10.00 Topp 1000 11.00
God formiddag 13.00 Kultur 14.00 God ettermiddag 19.00 Popcorn 20.03 Edda 20.05
Aspirantene 21.15 Variert musikk fra de siste 4
tiår 22.15 Kultur 23.15 Babel 24.00 Nattmiks
Nyheter hver hele time kl. 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. P4-Kultur kl.
12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03,
09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl.
17.58. 10.00 Poplunsj 12.00 P4 direkte 15.00
Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi
19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00
Kveldsshowet 23.00 Misjonen med Antonsen og
Golden 24.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti
03.00 Download 04.00 Lyden av P4
U i
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Diverse sendinger
13.30 Skunk Fu! (r)
13.45 Kaitangata-skjelvet
(r)
14.15 Min litt berømte
familie (r)
14.40 Fanboy og Chum
Chum (r)
15.05 Mitt liv og meg (r)
15.20 iCarly (r)
16.10 Danseakademiet (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Mánáid-tv
17.15 Haremoen (r)
17.30 Simen Summe (r)
17.35 Lille Charley bjørn (r)
17.45 Timmy-tid (r)
18.00 Bernhard Brannbil (r)
18.10 Professor Balthazar
(r)
18.20 Lesekorpset (r)
18.35 Superkviss (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.27 Kaitangataskjelvet
19.30 Millionfangst (r)
(10) Newz. serie.
19.55 Top Gear
(1) Br. underholdningsserie. Sesongstart.
20.45 Standup med
Michael McIntyre (r)
(5) Br. standup. I kveldens episode fra Belfast introduserer
McIntyre oss for
komikerne Patrick
Kielty, Neil Delamere,
Jeff Green og Kerry
Godliman.
21.30 Samfunnsfiende no.
1 (del 2)
(2) Mesrine: L'ennemi
Public no 1, volume 2.
Fr. biografisk actiondrama fra 2008. I rollene: Vincent Cassel,
Mathieu Amalric.
Regi: Jean-Francois
Richet.
23.40 Kriseteamet (r)
00.30 Nattsending
19
Mandag 19. september 2011
TIRSDAG 20. SEPTEMBER
19.45: Ut i naturen: Magasin
06.30 Morgennytt 10.00 Derrick (r) 11.00 NRK
nyheter 11.05 20 spørsmål (r) 11.30 Puls (r)
12.00 Nyheter 12.15 Førkveld (r) 13.00 Nyheter 13.05 Aktuelt (r) 13.35 Urix (r) 13.55 VM
sykkelTempo elite kvinner. Direkte. 14.00 Nyheter 14.05 VM sykkel fortsTempo elite kvinner.
Direkte. 15.00 Nyheter 15.10 VM sykkel fortsTempo elite kvinner. Direkte. 16.00 Nyheter
16.10 VM sykkel fortsTempo elite kvinner.
Direkte. 17.00 Nyheter 17.10 Dyrisk (r) 17.40
Oddasat – nyheter på samisk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: Magasin
Naturdokumentarserie.
20.15 Folk
Dronning i dag, tiggar i morgon. Norsk dokumentarserie. Anita Myhre Andersen er lærer,
men det hender også at hun er dronning,
morder eller tigger.
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
Undersøkende dokumentar.
22.30 Folk i farta
20.00: Sporløs
20.45: Ibsens dramatiske...
06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.20 QuizShow
12.05 Hotel Cæsar (r) 12.35 Doktor Oz 13.30
Hotel Cæsar (r) 14.00 Home and Away (r)
14.30 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) 15.00
Jakten på kjærligheten (r) 16.00 Home and
Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Grey's
Anatomy (r)
18.00 Hos Martin (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat
(38) Underholdningsprogram.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Elskerinner (r)
(3) Br. dramaserie.
00.10 Slangebæreren (r)
01.10 Ibsens dramatiske kvinner (r)
01.40 Svisj gull
03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks
18.00 Nyheter
18.03 Dagsnytt atten
19.00 Gjennom Russland på
30 dager (r)
(5) Fi. dokumentarserie.
(75) Norsk såpeopera. Mona Lizzie tror fødselen er i gang, og ringer Jens August.
20.00 Sporløs
(2) Norsk dokusåpe. HD. Aline ble adoptert
til Norge fra Brasil da hun var 7 år. Nå er
hun er 22 år og bor i Trondheim.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy
(10) Adrift and at Peace. Am. dramaserie.
Derek tar Cristina med på fisketur, noe Meredith ikke synes er en særlig god idé.
(10) Just Lose It. Am. dramaserie.
23.30 Beck: Hvite netter (r)
(2) Sv. krimserie. Del 2 av 2.
00.25 Raising Hope
00.55 Medium (r)
01.45 Koneklubben (r)
02.35 American Idol
03.50 Sportsnyhetene
04.05 Været (r)
04.15-06.30 Sonen
20.15 Aktuelt
20.45 Ibsens dramatiske
kvinner
06.00 Er du smartere enn en tiåring? (r) 07.00 Tvins 2011 08.30
Dr. Phil (r) 09.20 Ekstrem oppussing USA (r) 10.15 I gode og
onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00
Real Housewives of New York City
(r) 13.00 Oprah 14.00 Top chef
(r) 15.00 Ekstrem oppussing USA
(r) 16.00 NCIS 17.00 Hotell
Syden (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)
18.00 The Big Bang Theory
(r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 Two and a Half Men
(r)
(3) Am. komiserie.
18.25 America's Funniest
Home Videos (r)
(31) Am. underholdningsserie.
18.55 Grensevakten
(15) Austr. dokumentarserie.
(4) Norsk dokumentarserie.
21.15 Når naturen viser krefter (r)
Jordskjelv. Dokumentarserie.
19.30 Gøy på landet
(18) Norsk realityserie.
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Hvordan Japan overlevde tsunamien
Jap. dokumentar.
23.30 E-stoffer: spiselig
kjemi (r)
00.20 Burma VJ
Norsk dokumentarfilm fra
2008.
01.15 Ut i naturen: Magasin
(r)
01.45 Oddasat (r)
02.00-05.20 Distriktsnyheter
(73) Am. komiserie.
19.30 Hotell Syden
(10) Norsk underholdningsserie.
20.00 Hjelp, han pusser opp!
20.30 Sinnasnekker'n
(4) Norsk livsstilsprogram.
(2) Underholdningsserie.
21.30 Bokprogrammet
(1) Annerledes biografier. Litteraturserie.
21.00: Det blir bedre
06.00 America's Funniest Home
Videos (r) 06.50 Sister, Sister (r)
07.40 Ungkarskvinnen (r) 09.15
Boston Public (r) 10.05 One Tree
Hill (r) 10.50 Hundehviskeren (r)
11.45 Glamour 12.10 Ungkarskvinnen (r) 14.10 Real Housewives of New York 15.10 One Tree
Hill (r) 16.05 Boston Public (r)
17.00 The War at Home (r) 17.30
Christine
19.45 Bakrommet
Fotballmagasin.
19.30 Hotel Cæsar
22.35 Privat praksis
(2) Norsk dokumentarserie. I andre episode
av turen til Romania får kunstneren Harald
Medbøe oppfylt en drøm.
09.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter
13.30 LunsjtravDirekte fra Bergen
travpark. 14.30 Jobben er livet (r)
15.10 Aktuelt (r) 15.40 Urix (r)
16.00 Viten om 16.30 Pakket og
klart (r) 17.00 Derrick (r)
20.30: Sinnasnekker'n
21.00 Det blir bedre
21.30 CSI: Miami
(4) Norsk dokumentarserie.
(11) Am. spenningsserie.
22.00 Fristet
22.30 Cougar Town
(10) Norsk realityserie.
(5) Am. komiserie.
23.00 Spesialenheten (r)
23.00 Happy Endings
(2) Norsk krimserie.
(5) Am. komiserie.
23.30 Grensevakten (r)
24.00 CSI: Miami (r)
00.55 Special Victims Unit
(r)
01.50 C.S.I. (r)
02.45 48 timer (r)
03.35 Friday Night Lights
04.20 City Homicide (r)
05.10 Rita rocker (r)
05.30-06.00 Rita rocker (r)
24.00 Two and a Half Men (r)
00.30 How I met Your Mother (r)
01.00 Kongen av Queens (r)
01.30 Fristet (r)
02.30 Memphis Beat
03.25 Familien Osmond
Am. drama fra 2001.
04.55 Crusoe (r)
05.35-06.00 Alle elsker Raymond (r)
RADIO
19.30 Jimmys matfabrikk
(r)
(3) Br. dokumentarserie.
20.00 Top Gear USA
(4) Br. underholdningsserie.
20.45 Freddie Flintoff mot
verda
(4) Br. underholdningsserie.
21.30 Trygdekontoret
(1) Norsk debattprogram. Sesongpremiere.
22.05 Siffer (r)
(3) Et populærvitenskapelig underholdningsprogram om
tall.
22.35 Top Gear (r)
(1) Midtøsten spesial.
23.25 Jon Dore-show (r)
(13) Kan. underholdningsserie.
23.50 Kriseteamet (r)
00.40 Nattsending
06.30 Simen Summe (r)
06.35 Lille Charley bjørn
06.45 Timmy-tid (r)
07.00 Supermorgen
09.30 Diverse sendinger
13.45 Dyrehjelperne (r)
14.15 Min litt berømte
familie (r)
14.40 Fanboy og Chum
Chum (r)
15.05 Mitt liv og meg (r)
15.20 iCarly (r)
16.10 Danseakademiet (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Mánáid-tv
17.15 Ekkel og Lekker (r)
17.30 Simen Summe (r)
17.35 Lille Charley bjørn
(r)
17.45 Timmy-tid (r)
18.00 Lalla uten skall
18.15 Små poteter (r)
18.20 Brannmann Sam (r)
18.25 Øisteins blyant (r)
18.35 Superkviss (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.28 Dyrehjelperne
09.15 Morgensending
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Scrubs (r)
14.30 Malcolm i midten (r)
15.00 MacGyver (r)
16.00 South Park (r)
17.00 Baywatch Hawaii (r)
17.55 Norge – Tyskland
Direkte fra NRGi
Arena i Århus og Norges første kamp i
gruppe 1 i kvinnehåndballturneringen
GF World Cup.
19.35 Etter kampen
19.45 Før kampen
20.00 Danmark – Russland
Direkte fra NRGi
Arena i Århus og
kampen i gruppe 2 i
kvinnehåndballturneringen GF World Cup.
21.35 Sons of Anarchy
22.30 Kenny vs. Spenny
23.00 Criminal Minds
23.55 Mental
00.50 Nattsending
09.15 Morgensending
11.35 Doktor Oz
12.25 The Talk (r)
13.10 Brothers & Sisters
(r)
14.00 Big Brother: Little
Brother (r)
14.25 Søstrene Kardashian (r)
14.50 Frustrerte fruer (r)
15.40 Grey's Anatomy (r)
16.30 Glee (r)
17.20 Koneklubben (r)
18.10 Supernanny
19.00 Big Brother: Little
Brother
19.30 Jersey Babes
20.30 Charlotte og Jordan: Runway to LA
21.30 Big Brother 2011
22.30 Rocco's Dinner
Party
23.20 Søstrene Kardashian (r)
23.50 Big Brother 2011 (r)
00.50 Rocco’s Dinner
Party (r)
01.40 Nattsending
06.50 Morgensending
10.00 Charmed (r)
10.50 Gilmore Girls (r)
11.45 Legene
12.35 The Rachael Ray
Show
13.30 Judge Judy (r)
14.00 Judge Judy
14.30 En, to, tre – oppussing! (r)
15.30 Tori & Dean i Hollywood (r)
16.30 Jamie's 30 Minute
Meals
17.00 Unge mødre (r)
17.30 Gilmore Girls (r)
18.30 Mitt hemmelige
tenåringsliv (r)
19.30 Ugly Betty (r)
20.30 Switched at Birth
21.30 Slankekrigen
23.20 Dyrlegedrømmen
(r)
23.50 Cold Case
00.40 Medium (r)
01.35 Ghost Whisperer (r)
02.25 Supernatural (r)
03.15 Nattsending
07.40 Morgensending
12.00 Spin City (r)
12.30 The War at Home
(r)
12.55 Vettskremt! (r)
13.25 Fartsbøller (r)
13.55 Dusørjegeren (r)
14.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
14.55 Vettskremt! (r)
15.25 Top Gear (r)
16.25 Fartsbøller (r)
16.55 Walker Texas Ranger
17.50 Dusørjegeren (r)
18.20 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
18.50 Top Gear (r)
20.00 CSI: Miami (r)
21.00 Car Warriors
22.00 V
23.00 The Big Bang Theory (r)
23.30 1000 Ways to Die
24.00 Walker Texas Ranger (r)
01.00 C.S.I.
01.50 Nattsending
06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens
(r)
13.00 Drew Carey Show
(r)
13.30 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
14.00 Family Guy (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 The Fresh Prince of
Bel Air (r)
16.00 Kongen av Queens
(r)
16.30 Fear Factor USA (r)
17.30 Ice Road Truckers (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Cops (r)
20.30 Ax Men
21.30 Gumball 3000 med
Tommy og Morten
22.00 Garasjen
23.00 Seinfeld (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Moraeus med mera
(r)
14.00 Cykel-VM
Direkte fra damenes
tempoløp.
16.00 Rapport
16.05 Cykel-VM
Direkte
17.00 Färdmedlet
17.05 Gomorron Sverige
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Vem tror du att du
är?
21.00 Landet Brunsås
21.30 Hübinette
22.00 Dox: Benda Bilili
23.30 Stulen identitet (r)
00.20 Rapport
00.25 Half Past Dead
02.00 Nattsending
09.00 Morgensending
16.20 Korrespondenterna
(r)
16.50 Blågula drömmar –
vägen till landslaget
(r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Machu Picchu
18.55 Ballongtur
19.00 Vem vet mest?
19.30 Från Sverige till
himlen (r)
20.00 Nattugglor
20.30 Nyhetsbyrån
21.00 Aktuellt
21.30 Dom kallar oss skådisar
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 Kulturnyheterna
22.45 Fredens pris – Hammarskjöld i Kongo (r)
23.35 Fredens pris – Hammarskjöld i Kongo (r)
00.30 Nattsending
07.35 Morgensending
11.10 The House Bunny
Am. komedie fra
2008.
12.45 Beneath Hill 60
Austr. krigsdrama fra
2010.
14.45 Adventureland
Am. romantisk dramakomedie fra 2009.
16.30 Hollywood Buzz
17.00 Peacock
Am. thrillerdrama fra
2010.
18.35 Sex and the City 2
Am. dramakomedie
fra 2010.
21.00 Shelter
Am. grøsserthriller fra
2010.
22.55 The International
Am./ty./br. action fra
2009. (15 år)
01.00 Ørkenblomsten
03.05 True Legend
05.00-06.30 Beck – Den
japanska Shungam
06.00 Morgensending
11.00 Hvordan den lages
11.30 Femte gir
12.00 Bilfikserne
12.30 Bilfikserne
13.00 American Chopper:
Senior vs junior
14.00 Møkkajobber
15.00 Livsfarlig fangst
16.00 Ingeniørkunstens
mesterverk
17.00 Overhaling
18.00 Cash Cab US
18.30 Geniale gadgets
19.00 Hvordan gjør de
det?
19.30 Hvordan gjør de
det?
20.00 Mythbusters
21.00 Livsfarlig fangst
22.00 Jakten på kullet
23.00 Mann mot natur
24.00 Livsfarlig fangst
01.00 Overhaling
02.00 Femte gir
02.30 Femte gir
03.00 Auction Hunters
03.30 Nattsending
06.00 Morgensending
10.00 Klassikeren: Arsenal
– Bolton 09/10 (r)
10.30 Everton – Wigan (r)
12.30 Netbusters
13.00 News
13.30 Klassikeren: Wigan
– Tottenham 06/07
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Wolverhampton –
Queens Park Rangers
(r)
19.00 News
19.30 Fan Zone
20.00 Netbusters
20.30 Klassikeren: Newcastle – Blackburn
02/03 (r)
21.00 Football Today
23.00 News
23.30 Klassikeren: Man
City – Everton 00/01
24.00 Review of the Season 07/08 (r)
01.00 Klassikeren: Man
City – Everton 03/04
03.00 Nattsending
14.00 The Championship
(r)
Ipswich – Coventry.
Fra Portman Road.
15.45 MUTV: Premier
League
Manchester United –
Chelsea.
17.30 The Football League
Show (r)
18.00 MUTV Matchday
Live
18.30 UEFA Champions
League Weekly (r)
19.00 Futbol Mundial
19.30 MUTV Matchday
Live
20.45 Ligue 1 Highlights
(r)
21.45 The Football League
Show (r)
22.15 UEFA Champions
League Weekly (r)
22.45 MUTV Matchday
Live
23.30-24.00 MUTV Matchday Review
08.00 Serie A
10.00 La Liga
kampen ble spilt den
10. september.
12.00 La Liga
Lørdagens kamp.
14.00 La Liga
Lørdagens kamp.
16.00 Serie A
Søndagens kamp.
18.00 Serie A
Søndagens kamp.
19.55 Klubb-TV: Milan
20.40 Serie A (p)
Direkte.
22.45 La Liga Highlights
23.45 Serie A: The Show
00.15 Klubb-TV: Milan
01.00 La Liga
03.00-04.50 MLS
Lørdagens kamp.
06.00-08.00 La Liga
Kampen ble spilt den
10. september.
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00 og 16.0018.00, ellers hver hele time. 09.05 Nitimen
11.03 Distr. prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05
Her og nå 16.03 Distr. prgm. 17.40 Kamfer
18.30 Radio Super 19.03 Kveldsåpent 20.30
Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Herreavdelingen 00.05 Nattønsket 02.03 Radio
Rock 03.03 Norsk på norsk 04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med
varsel for fiskebankene
09.03 Ekko – et aktuelt
samfunnsprogram 11.03
RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset
16.03 Kulturnytt 17.40 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram 18.03 Dagsnytt atten 19.03 Spillerom 19.30 Musikk i P2 21.30 Diktafon 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix
00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00 og 18.00,
20.00, 21.00, 23.00, samt kl.
02.00, 04.00 og 05.00. P3nyheter hver halvtime kl. 07.00-10.00 og hver
time kl. 12.00-16.00. 10.00 P3nyheter 10.02
Radioresepsjonen 12.00 P3nyheter 12.02 Sexy
13.00 P3nyheter 13.05 Popsalongen 16.00
P3nyheter 16.02 Banden 18.03 Hallo P3
20.03 Lydverket 21.03 Pyro 23.03 DJ Friendly
24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03
Sexy 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0019.00 og hver time kl. 19.0024.00. 10.00 Topp 1000 11.00
God formiddag 13.00 Kultur 14.00 God ettermiddag 19.00 Popcorn 20.03 Edda 20.05
Aspirantene 21.15 Variert musikk fra de siste 4
tiår 22.15 Kultur 23.15 Babel 24.00 Nattmiks
Nyheter hver hele time kl. 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00
og 15.00-18.00. P4-Kultur kl.
12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03,
09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl.
17.58. 10.00 Poplunsj 12.00 P4 direkte 15.00
Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi
19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00
Kveldsshowet 23.00 Oss megger imellom 24.00
Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av P4
I AGDER TAR IMOT DITT NYHETSTIPS!
[sistesiden]
Været i dag
Ring 905 20 300
Langtidsvarsel Sørvestlandet
Været i morgen
Ons
Tonstad
Lør
Europa i dag
Søn
+9
+14
+13
Moi
Sol
Moi
Hauge
Flekkefjord
Liknes
+13
+12
+12
i dag
Opp kl. 07.05
Ned kl. 19.37
Flekkefjord
Liknes
Flo
i dag
kl. 03:39
kl. 15:58
4-8 m/s
Fre
Tonstad
+12
Hauge
Tor
8-12 m/s
+14
+10
i morgen
07.07
19.34
i morgen
04:20
16:41
+14
Måne
i dag
Opp kl. 21.55
Ned kl. 15.35
Fjære
i dag
kl. 09:22
kl. 21:44
+15
i morgen
+15
22.50
16.07
+16
+16
+17
i morgen
09:59
22:28
+23
+20
Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 617
+14
+20 +15 +10 +5
Sol
Lett skyet
Delvis skyet
Skyet
Tåke
Regnbyger
Torden/regn Snø/regn Snøbyger
Regn
Torden
Snø
Høytrykk
Lavtrykk
Kaldfront
+31
+24
Dagen er 5 timer og 43 min. kortere enn ved sommersolverv.
+28
0
-5 -10 -15 -20
Varmfront
I HJØRNET
Landets rikeste mann var død,
og en mann satt i baren med
en øl og gråt.
– Hvorfor griner du? Du var
jo overhodet ikke i familie
med mannen, sa kameraten .
– Nei, jeg vet det. Det er derfor jeg griner!
Direktøren i firmaet hadde
innkalt til personalmøte. Han
fortalte at firmaet ikke gikk
særlig godt og at man måtte
rasjonalisere. Han mente også
at de ansatte gjorde sitt ytterste, men at det var visse steder, såkalte flaskehalser, at
det var problemer. Og til sist
ba han alle om å si sin mening
om situasjonen.
– Den første var tillitsmannen
fra lageret:
– Ja, herr direktør. Du snakket om de hersens flaskehalsene, men de kan vi heldigvis
si oss helt fri fra. For flaskehalser sitter jo som kjent ikke
i bunnen, men i toppen, ikke
sant?
Jeg fant ut at kameraten min
var litt av en gourmet da jeg
inviterte ham til kvelds med
vin, kvinner og sang, og han
spurte meg om hvilken vin
det var snakk om!
BALL-LØKKE: På det gruslagte området bak rektor Stein Bergsåker på Tonstad skule skal det i høst anlegges ei kunstgressløkke.
Fra grus til kunstgress
Ikke før er den nye og flotte Tonstad skule tatt i bruk,
så investerer Sirdal kommune over 300.000 kroner i
ei ball-løkke med kunstgressdekke på skolens uteområde.
Av STANLEY KVINLAUG
[email protected]
Tlf. 38 32 03 09
– Det er blitt et fantastisk flott
område, og den nye ball-løkka
kompletterer den nye skolen,
kommenterer Isak A. Liland, avtroppende leder av oppvekstutvalget i Sirdal.
I de opprinnelige planene for
det nye uteområdet ved nye Tonstad skule var det lagt inn ei ballløkke med grusdekke i området
opp mot fylkesveien. Men dét
kom det endel reaksjoner på –
FAU på skolen tok til orde for at
det burde anlegges kunstgress
istedenfor grus.
Kostnadene for å anlegge ei
grusløkke var kostnadsberegnet
til nøkterne 90.000 kroner.
Gressløkke-utgiftene beløper seg
til 310.000 kroner, og de folke-
valgte måtte derfor tilleggsbevilge drøye 200.000 kroner til opparbeidelsen.
– HØYNER STANDARDEN: Midlene ble tatt fra investeringsposten Nærmiljøanlegg og turstier
2011. Kommunen søker om spillemidler til prosjektet på inntil
50 prosent av totalkostnadene.
Men ettersom det normalt tar totre år før spillemidler blir utbetalt, må disse forskutteres av
kommunen.
– Kunstgress vil høyne standarden på og bruksmulighetene
for ball-løkka enda et hakk på et
allerede flott uteområde, mener
rådmann Kjell Arvid Berland og
enhetsleder kultur og fritid Alf
Sveinung Haughom.
– Også estetisk sett kommer ei
kunstgressløkke til å se finere
ut i forhold til ei grusløkke som
på mange måter er gått ut på
dato. Det viser seg at det er vanskelig å motivere dagens barn
og unge til å drive aktivitet på ei
grusløkke, påpeker de.
Fra entreprenørens side er det
gitt signal om at jobben kan gjøres innen relativt kort tid.
Irritert gjest til kelneren: – Kelner, har du noensinne vært i
dyrehagen?
– Nei, dessverre!
– Det var synd. Du hadde nydt
synet av sneglene som suser
forbi...
Kona: – Naboen gir alltid
kona et kyss hver morgen han
går på jobb. Det kunne du
også gjøre.
Mannen: – Jammen for pokker, jeg kjenner jo knapt nok
fruentimmeren.
– Deres kone har vært forsvunnet i en måneds tid.
Hvorfor anmelder De det ikke
før nå?
– Det er nå det ikke er flere
rene skjorter, undertøy og
sokker i skapet, herr betjent.
STØRST I LISTER: www.avisenagder.no