Referat årsmøte 30.09.13

Referat årsmøte 30.09.13.
AMG (Akutt medisinsk gruppe)
Stad: Europa via Skype
Tid: 30.09.13. kl. 20.00
Tall frammøte: 17
Deltakarer: Ole Petter Grebstad, Fredrik Nordrum, Simen Bøe, Simen Austdal, Mari
Husom Vonen, Tamer Rieck-Hassan, Ingebjørg Laupsa Helvik (ekstern instruktør),
Fredrik Oma, Tore Schjøttelvik, Ola Grude, Dan Skoglund, Tonje Rogne, Martine Linge
Joten, Øyvind Blegeberg, Marcus Sommerseth (20:20-22:30), Kim Prepsl (fra 20:55),
Sverre Lamens (fra kl 22)
Fraværende: Heini I Dali
Sak 1a Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent.
Sak 1b Valg av referent og ordstyrer
• Ordstyrer: Dan
• Referent: Tonje
Sak 2 Kort presentasjon av kontaktperson i ANSA (Dyveke Elset) og Nmf (Sigrid
Anna Vikjord).
Ingen av disse er til stede ved møtet. Dyveke Elset har skrevet presentasjon som er
linket til i dagsorden.
3. Gjennomgang av året som har vært
I. Årsberetning
• Kort oppsummering av årsberetningen ved Martine Linge Joten.
• Det var nevnt at vi har kontaktperson i Nmf, men det ble kommentert at det
burde stått mer om Nmf enn bare det.
II. Økonomiberetning
• Gjennomgang av økonomi, Fredrik Nordrum leser opp beretningen da
økonomiansvarlig Heini ikke hadde mulighet til å delta på møtet.
4. Gjennomgang av statutter
I. Vedtekter
• Tilleggsforslag punkt 1b frå Øyvind angående utgivelse av engelsk
dokumentasjon til kursdeltakerer. Etter diskusjon blir endringsforslaget nedstemt
og ingen endring blir vedtatt.
• Endringsforslag punkt 1b fra Fredrik Oma blir etter diskusjon og moderering i
ordlyd enstemmig vedtatt.
• Tilleggsforslag punk 2 fra Martine angående årsmøte og 50% oppmøte for å
gjennomføre årsmøtet, forslaget trekkes da det fremmes forslag til nytt punkt av
Fredrik Oma.
• Endringforslag punkt 3 fra styret og motforslag fra Fredrik Nordrum angående PR
ansvarlig i styret. Ved hjelp av hemmelig valg blir det gjennomført først valg
mellom disse to forslagene hvor forslaget fra styret får fleirtallet. Stemmes så over
•
•
•
•
•
•
hvorvidt vi ønsker dette endringsforslaget ender med at forslaget blir nedstemt og
ingen endring blir vedtatt.
Endringsforslag punkt 3 fra Marcus ønsker at alle i styret (inklusive
varamedlemmer) skal ha lik stemmerett – forslaget blir etter diskusjon trukket.
Strykningsforslag fra Mari – arbeidsroller i statuttene står dobbbelt opp, trekker
strykningsforslag da ordlyden i forslag til nytt punkt modifiseres.
Endringsforslag punkt 4 fra Ole Petter. Endringsforslaget blir vedtatt.
Tilleggsforslag punkt 4 fra Dan. Tilleggsforslaget blir vedtatt.
Tilleggsforslag nytt punkt 11 ”Årsmøte” fra Fredrik Oma. Etter diskusjon og
endring av ordlyd blir tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtektene blir godkjent i sin helhet ved anonym avstemning slik som de står nå
med alle underpunkter som er endret.
II. Arbeidsprogram
Punkter i arbeidsprogrammet diskuteres. Arbeidsprogrammet i sin helhet med endringer
godkjennes enstemmig.
5. Valg
Etter kort presentasjon av kandidatene stemmes det.
Nytt styre 2013/2014:
- Leder: Martine Linge Joten
- Økonomiansvarlig: Heini I Dali
- Utstyrsansvarlig: Tonje Rogne
- Kurskoordinator: Fredrik Nordrum
- Instruktøransvarlig: Simen Bøe
- Vara 1: Ole Petter Grebstad
- Vara 2: Øyvind Blegeberg
Sak 5/5
Eventuelt
1. Samarbeid med og kontaktperson i NmfU.
a. Faller bort siden kontaktperson fra NmfU ikke er tilstede.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer på statutter og
arbeidsprogram. Vedtatt uten innvendinger.
3. Kim gir forslag til styret om promoteringsvideoer
4. Fredrik Oma gjør oppmerksom på at årsmøtet mangler regnskap og budsjett
a. Det bestemmes at det lages et regnskap og budsjett som sendes ut per
mail. Årsmeldingen lukkes når regnskap og budsjett godkjennes av AMG
sin medlemsmasse via votering, minimum 50% må godkjenne budsjett og
regnskap.
5. Eksterne instruktører
a. det diskuteres rundt eksterne instruktørers rolle kontra AMG-instruktører.
Møtekritikk:
Alle virker å være godt fornøgd med møtet, nevnes gode diskusjoner, fin flyt og struktur,
bra dagsorden og dyktig ordstyrer. Godt å se at så mange er godt forberedt. Blir nevnt at
en bør være konsekvent på å slå ned på kommentar på kommentar fra alle og ikke
forskjellsbehandle. Noe uoversiktlig når det blir tilleggsforslag med nye reforslag, kan bli
vanskelig å følge med. Møtet strekker ut tidsmessig, noe det må på grunn av
diskusjoner, bør vurdere å starte møtet tidligere neste år.
Møtekritikk kan med fordel gjøres skriftlig.
Møte slutt 23:18.
- Referent: Tonje -