Kap. 8 – Svangerskap - Stangeland ungdomsskole

Kap. 8 – Svangerskap
Hovedområde
Kropp og helse
Kompetansemål


Mangfold i naturen
Arbeidsmåter
Rammefaktorer
Vurderingsformer
beskrive kort fosterutviklingen og
hvordan en fødsel foregår
formulere og drøfte
problemstillinger knyttet til
seksualitet, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, grensesetting og
respekt, seksuelt overførbare
sykdommer, prevensjon og abort
Læringsmål
Kriterier (indikatorer)
1. Forklare hvordan sædcellen smelter sammen
med eggcellen og hva som skjer i etter
sammensmeltingen har skjedd

2. Forklare og begrunne i hvilken periode det er
størst sjanse for å bli gravid
3. Gjøre rede for de tre periodene i
fosterutviklingen og fortelle om flere faktorer
som er avgjørende for normal utvikling
4. Gjøre rede for periodene i graviditeten og
forklare hva som kjennetegner hver periode

Forklare eggløsning og hvordan egget fraktes mot
livmoren
Forklare hvordan cellen etter sammensmeltingen
tar til seg næring
Gjøre rede for menstruasjonssyklusen



Celledelingsperioden
Embryonalperioden
Fosterperioden

Forklare hvordan en beregner svangerskapets
begynnelse
Vite hvor lenge hver periode varer
Forklare hvordan fødselen settes i gang
Forklare hva som menes med at «vannet går»
Beskrive utdrivningsfasen og etterbyrdsfasen
Beskrive hvilke tilpasninger babyens kropp gjør like
etter fødsel
5. Gjøre rede for hva som skjer før, under og
etter en fødsel

gjøre rede for celledeling
og for genetisk variasjon
og arv
6. Gjøre rede for unormale forhold ved fødsel og
svangerskap









Beskrive hva som skjer når en befruktet eggcelle
fester seg et annet sted enn i livmoren
Forklare hva som menes med keisersnitt
Forklare hva som menes med spontanabort
Foredrag, diskusjoner i små grupper og i fellesskap, skriftlig arbeid
2 uker (10 og 11)
Skriftlig prøve, deltakelse i muntlige aktiviteter
Lesing
Skriving
Grunnleggende ferdigheter
Muntlig
Forstå og bruke naturfaglige
begreper, symboler, figurer og
argumenter gjennom målrettet
arbeid med naturfaglige tekster.
Lesing i naturfag inkluderer kritisk
vurdering av hvordan informasjon
framstilles og brukes i argumenter,
blant annet gjennom å kunne skille
mellom data, antakelser,
påstander, hypoteser og
konklusjoner.
Beskrive observasjoner og
erfaringer, sammenstille
informasjon, argumentere for
synspunkter. Skriveprosessen fra
planlegging til bearbeiding og
presentasjon av tekster innebærer
bruk av naturfaglige begreper,
figurer og symboler tilpasset
formål og mottaker.
Muntlige ferdigheter i naturfag er
å lytte, tale og samtale for å
beskrive, dele og utvikle kunnskap
med naturfaglig innhold som er
knyttet til observasjoner og
erfaringer. Bruke naturfaglige
begreper til å uttrykke forståelse,
til å ha egne vurderinger og til å
delta i faglige diskusjoner.
Utarbeidet av:
Jan Even Berg 04.02.15
Stangeland ungdomsskole
Regning
Innhente, bearbeide og framstille
tallmateriale. Det innebærer å
bruke begreper,
måleinstrumenter, måleenheter,
formler og grafikk. Regning i
naturfag er også å kunne
sammenligne, vurdere og
argumentere for gyldigheten av
beregninger, resultater og
framstillinger.
Digitalt
Bruke digitale verktøy til å
utforske, registrere, gjøre
beregninger, visualisere,
dokumentere og publisere data fra
egne og andres studier, forsøk og
feltarbeid. Det innebærer også å
bruke søkeverktøy, beherske
søkestrategier og kritisk vurdere
kilder og velge ut relevant
informasjon om naturfaglige tema.
Kap. 8 – Svangerskap
Beskrivelse av måloppnåelse
Mål
Lav måloppnåelse (2)
Middels måloppnåelse (3 – 4)
1
Forklarer på en enkel måte hva som skjer når en
eggcelle og sædcelle smelter sammen.
Forklarer på en god måte hva som skjer når en
eggcelle og sædcelle smelter sammen.
2
Sier noe om når det er størst sjanse for å bli
gravid.
Bruker kunnskap om menstruasjonssyklusen for å
grunngi når det er størst sjanse for å bli gravid.
3
Vet at fosterutviklingen er delt inn i tre faser og
kan si litt om hver av dem.
Sier noe om hver av fasene og peker på enkelte
faktorer som er viktig for normal utvikling.
4
Kan si noe om hva som kjennetegner en eller
flere av fasene.
Sier noe om hver av fasene i graviditeten, og peker på
aktuelle kjennetegn.
5
Kan på en enkel måte si noe om hva som skjer før
under og etter fødsel.
Forklarer på en god måte hva som skjer før, under og
etter en fødsel.
6
Kan peke på enkelte komplikasjoner som kan
oppstå.
Forteller om flere komplikasjoner som kan oppstå
under en et svangerskap og fødsel.
Utarbeidet av:
Jan Even Berg 04.02.15
Stangeland ungdomsskole
Høy måloppnåelse (5 – 6)
Forklarer ved hjelp av faglige uttrykk og på en
detaljert måte hva som skal til for at sædcellen skal
smelte sammen med eggcellen. Forklarer videre
hvordan cellen tar til seg næring.
Argumenterer ved bruk av kunnskap om
menstruasjonssyklusen for når det er størst sjanse for
å bli gravid.
Forklarer på en god faglig måte hva som skjer i de tre
fasene i fosterutviklingen, og peker på viktige
faktorer som er avgjørende for normal utvikling.
Gjør rede for de tre periodene i graviditeten på en
grundig og detaljert måte, og forklarer hvordan en
beregner svangerskapets begynnelse.
Gjør rede for hva som skjer før, under og etter en
fødsel på en faglig og detaljert måte som viser at du
har mye kunnskap om emnet.
Forklarer hvilke komplikasjoner som kan oppstå ved
fødsel og svangerskap på en god måte, og bruker
faglige uttrykk på riktig måte.
Kap. 8 – Svangerskap
Utarbeidet av:
Jan Even Berg 04.02.15
Stangeland ungdomsskole