Søndagshilsen nr. 3 - 2014

SAND VIK EN MENIGH ET
Fellesskap i troen - rom for livet
Søndagshilsen
N R 3 , 9 7. Å R GA N G
O K T O B ER 20 14
SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT.
Nytt konfirmantkull på tur
Gjestfrihetsuke
I Sandviken menighet
har vi nettopp hatt noe vi
kaller gjestfrihetsuken.
Forslaget kom fra «de
unge» som gjerne ville ta
et initiativ til at vi skal bli
enda bedre kjent med
hverandre på tvers av generasjoner, over et måltid.
Lister lå bak i kirken, noen kunne skrive seg på
som vertskap og noen
som gjest. Og så ble det
nye møtepunkter av det,
nye fellesskap som kan
vare langt ut over en enkelt uke. For hvorfor ikke
gjenta det ? «Neste gang
er du vertskap—og jeg
gjest.»
Helgen 19.-21. September reiste vi 20
konfirmanter og 6 ledere til Fjon
Fjellkyrkje. Der har vi hatt det gøy,
lært mer om bibelen og gudstjenesten, og kost oss.
I tillegg til undervisning og kveldsbønn har vi lekt sammen, vært en del
ute, og spilt fotballspill, bordtennis og
andre spill, noe som hører med på
leir. På lørdag hadde vi et fotoprosjekt
hvor konfirmantene løp rundt og tok
bilder.
Noen av disse skal brukes i et fotoprosjekt som vi kommer til å se
mer til en eller annen gang etter jul.
Vi har også feiret gudstjeneste der
konfirmantene bidro med drama,
sang, utforming av kirkerommet og
mye mer.
Det har blitt litt lite søvn, og en del
godterispising og godt fellesskap. Alt
i alt en helt topp leir.
Takk for en flott leir!
Tekst og foto: Andreas Danbolt
I dette Søndagshilsen kan du lese om:
Et velsignet hjem …….…..……..
Høstens konserter i ditt nærmiljø
Sandviken barnegospel jubilerer
Bli med på god, gammeldags basar
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
Mer info finner du på nett: www.bergen.kirken.no/sandviken
Så trenger nok mange
nordmenn å øve på dette.
Vi som gjerne måler avstanden til naboen i steinkast!
Å være gjestfri er ikke det
samme som å være fri for
gjester. Merkelig nok er
det helt motsatt. Det er å
åpne hjemmet sitt for
andre mennesker. På
denne måten tjener vi
Gud på en praktisk måte.
Og vi skal selv lære oss å
ta imot andres gjestfrihet.
Kanskje skal hele denne
høsten stå i gjestfrihetens
tegn ? Tenk om ...
Følg oss på
Søk på Sandviken menighet
N R 3, 97. ÅRGAN G
S IDE 2
Hva gjør vi når vi tror ?
Det å tro på Jesus er å bli tatt
inn i Guds familie, bli Guds
barn. Som står i brevet til Galaterne: For dere er alle Guds barn
ved troen, i Kristus Jesus. (Gal
3.26)
Helt gratis har vi blitt tatt inn i
Guds familie alle som vil, det er
en gave. Som Paulus skriver det
Praksisstudent fra NLA
Andakten i Søndagshilsen er
denne gangen skrevet av Andreas Danbolt, som er prestestudent ved NLA. I september
har han hatt 4 ukers praksis i
Sandviken menighet, og har
fotfulgt soknepresten i diverse
oppgaver.
til menigheten i Efesos:
For av nåde er dere frelst, ved
tro. Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave. De hviler ikke på
gjerninger for at ingen skal skryte
av seg selv.(Ef 2.8-9).
Gud har lagt gode gjerninger like
for øynene våre for at vi skal kunne vandre i dem!
Så er alle som vil tatt inn i Guds
Når du ber for de som har det
familie, men hva gjør vi da når vi vondt, engasjerer deg i misjon eltror? Det er jo ingen ting vi kan
ler veldedighet, er med som frivilgjøre for å bli mer «Guds barn»
lig i kirken, hjelper andre som
enn vi allerede er. Nei, det er
trenger det, ser menneskene rundt
Guds gave bare for oss å ta imot. deg, lærer barna dine noe om
Kanskje kan vi kalle det å tro å
hvem Gud er og ber for dine nær«ta imot tilbud om familiegjenfor- meste, så er det gode gjerninger.
ening hos Gud».
De ligger der for at vi skal vandre
i dem. Det gir ingen høyere stjerHva gjør vi da som medlemmer
ne hos Gud, men når vi gjør godt
av Guds familie? Først og fremst mot hverandre og de som trenger
kan vi komme med alle ting til
det, og selv mottar støtte fra hverhan, og vite at vi har en far i him- andre, vandrer vi
melen. Men i dag er det en annen sammen i de
ting jeg vil trekke frem. For det er gode gjerningene.
mer vi kan gjøre når vi tror. Paulus skriver videre til efeserne:
Hilsen
Andreas student
For vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger,
Givertjeneste til trosopplæring av barn og unge
Det foregår for tiden et arbeid i
hele vår kirke med å bygge opp
en planmessig trosopplæring.
Målet er å nå alle døpte fra 0-18
år. Kirken har et særlig ansvar
for døpte medlemmer, men tiltakene vil være åpne for alle.
Hvis planen skal lykkes må samarbeidet mellom hjem og menighet
styrkes og utvikles. I løpet av høsten er målsettingen å utlyse en stilling i Sandviken menighet som får
ansvar for trosopplæring her hos
oss.
De offentlige midlene rekker kun
til 18% stilling. Medlemmer i menigheten har nå satt i gang en fast
som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.
(Ef 2.10)
En oppgave for deg ?
På dåpssøndager ønsker vi å ha
et eget pedagogisk tilbud til de
minste i kirken vår. Det er svært
viktig at det blir lagt til rette for
De som er interessert i å være med de minste slik at de får en positiv
opplevelse av å være på besøk i
på denne dugnaden for våre barn
og unge kan melde sin interesse til menigheten. Vi har hatt en god
oppstart siden i fjor, men det er et
administrasjonsleder Birgit Paulstort behov for flere frivillige som
sen.
liker å fortelle for barn fra ca 3Sandviken menighetsråd har ved- årsalderen og oppover.
tatt et mål om å jobbe for å få økt
Helt konkret ønsker vi å få med
givertjenesten til trosopplæring
med 60 000 pr år. Dette vil utgjøre oss 3-4 nye frivillige som kan løfte
med i dette viktige og strategiske
ca. 10% økt stilling. Ikke all verden, vil du sikkert si, men et viktig arbeid. Ta gjerne kontakte med
bidrag for å komme i gang også i frivillighetskoordinator Kristine
Bech-Sørensen om dette er noe
vår menighet.
for deg.
givertjeneste med mål om å øke
denne stillingsprosenten med innsamlede midler.
S ØND AGS HI LSE N
S IDE 3
Et velsignet hjem
Velsignelse av hjemmet? Hva
skal det være godt for? Er det
ikke nok at vi har et vigslet kirkerom? Slik vil kanskje noen
tenke når de hører at Den norske kirke nå har fått en ny ordning for velsignelse av hus og
hjem. Denne liturgien kan brukes når folk ber presten komme
og vigsle hus eller leiligheter som
man flytter inn i, eller når hjemmet av en eller annen uforklarlig
grunn kjennes utrygt.
I den kristne tro har vi vigslet
gudshus for gudstjenestebruk. Men
Gud har ikke bundet sitt nærvær til
bestemte hus. Tvert imot forteller
Bibelen: «Jorden og det som fyller
den, hører Herren til, verden og de
som bor der, er hans.»(Salme 24,1)
Våre hus og hjem preges av oss
som bor der, og vi preges av våre
omgivelser, og da særlig våre
hjem, der vi tilbringer mye av vår
tid.
kens medlemmer at jeg kan kontaktes i slike tilfeller. Kirkens rituale inneholder blant annet salmesang, skriftlesning, bønn og velsignelse.
verken død eller liv, verken engler
eller krefter, verken det som nå er
eller det som kommer, eller noen
makt, verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss fra
Guds kjærlighet i Kristus Jesus,
vår Herre.»
Vi som tror på Den Treenige Gud
har i dåpens nåde tilgang til Ham
som er vår trygghet i liv og død.
Det er dette apostelen Paulus viser
Hilsen Sverre prest
til i Rom 8: «For jeg er viss på at
varetekt. Gi dem som bor her, helFra ritualet:
se og evne til å bry seg om hverI Faderens og Sønnens og Den
andre og støtte og oppmuntre
Hellige Ånds navn.
andre. Vær med dem både i medgang og motgang.
Alle ting helliges ved Guds ord og Gled dem, trøst dem i sorg og gi
bønn. Det gjelder også hjemmet.
dem tro og tillit, slik at de tar imot
Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil hver dag med trygghet og glad
nå overlate dette huset og dere
forventning.
alle til Guds omsorg og varetekt, La din kjærlighet og fred prege
så dere får bo her i fred og fordra- dette hjemmet, slik at alle som begelighet. Vi minnes Herrens ord: søker det, vil merke det. La ikke
For hvor to eller tre er samlet i
noe ondt feste rot mellom dem elmitt navn, der er jeg midt iblant
ler såre dem.
dem.
………….
Velsign dette hjemmet, dem som
La oss be:
bor her og dem som går inn og ut
Gud vår Far, vi takker deg for det- her.
te hjemmet og vi ber deg: Ta dette
hjemmet i din nådige og sterke
Amen.
Det er godt å ha et trygt hjem som
base i livet. «My home is my castle», og liknende budskap, er ikke
sjelden å se på våre vegger. I enkelte hjem kan vi se broderte skilt
med «Ha tro til Gud» og liknende
budskap, og det er ikke sjelden å
se ikoner av Jesus eller Maria med
Jesusbarnet på veggen. For noen Sjømannsmisjonen besøker Meer dette valgt bevisst med ønsket
nighetskafeen i Sandviken med sitt
om at Guds fred skal hvile over
jubileumsforedrag onsdag 29.
hjemmet.
oktober kl. 12.00 på MenighetshuDet hender at presten blir tilkalt til set i Sandviksveien
hjem fordi de som bor der opple- 41. Alle er hjertelig
ver at husfreden er truet. Det kan
velkommen ! I Sjøvære fenomener som er vanskelig mannskirkens jubiå forklare som skaper uro. Noen
leumsår er det et
vender seg til alternative hjelpere.
I dette markedet opererer flere mer mål å besøke så mange menigheter
i bispedømmet som mulig. Dette
eller mindre seriøse aktører, og
noen av dem har gjort ymse ritua- for å Sjømannsmisjonens nære
ler til et levebrød. Som sokneprest bånd til menighetene og det offisii Sandviken er mitt signal til kirelle oppdraget som menighetenes
Besøk fra Sjømannsmisjonen
forlengede arm ut i den vidstrakte
verden. Her blir kåseri, filmer og
bilder med smakebiter fra en unik
periode i Norges historie, blant
annet foreningshistorie, kvinnehistorie, krigshistorie og
tilblivelsen av den
moderne velferdsstaten. Og ikke minst innblikk i en
vital organisasjon på 150 år som
ikke bare ser seg tilbake, men som
også går med liv og lyst i gang
med de neste 150 årene.
N R 3, 97. ÅRGAN G
S IDE 4
Konserter i ditt nærmiljø
Onsdag 15. oktober
kl. 19.30
Christensen-orgelet fra 1991, som
står foran i kirken.
Orgelkonsert ved Jostein Aarvik. Musikk av D.Buxtehude,
J.Pachelbel, L. Boëllmann,
E.Gigout m.fl.
På det store Olsen & Jørgensenorgelet fra 1920 spilles bl.a.
«Suite Gothique» (gotisk suite) av
Leon Boëllmann, et av de mest
berømte orgelverkene fra den
franskromantiske tradisjonen.
Musikkstykkene introduseres og
presenteres med uhøytidelige betraktinger og litt fakta. Det som
skjer på galleriet vil bli vist på
lerret nede i kirken via videokamera, slik at det blir mulig å
iaktta organisten i selve spilleprosessen.
Jostein Aarvik kan denne høsten
se tilbake på litt mer enn to år på
orgelbenken i Sandvikskirken,
men han har fremdeles mange
orgelstykker på lager som han
ennå ikke har spilt og presentert
på kirkens to orgler. Programmet
denne kvelden innledes med
barokkmusikk fra både Nord- og
Sydtyskland, fremført på Bruno
Onsdag 22. oktober
kl. 19.30
Fana kyrkjekor fremfører
klassiske perler, norske folketoner og nyskapende kormusikk.
Fana kyrkjekor hører til blant de
største og mest tradisjonsrike
kirkekorene i Bergen. Siden oppstarten i 1951 har koret spilt en
aktiv rolle i musikklivet i Fana
kirke så vel som i Fanabygden
og bydelen ellers. Korets grunnlegger og dirigent gjennom 35 år
var organisten i Fana kirke, Sigmund Skage (1914-1993), og fra
1998 til 2012 ble koret ledet av
Jostein Aarvik, som i dag er organist og kantor i Sandvikskirken.
Gjennom mer enn 60 år har Fana
kyrkjekor opparbeidet seg et
stort og unikt repertoar av ny og
gammel kirkemusikk, klassiske
korperler så vel som oratorier,
messer og andre større verk. Dirigent for korets 40 sangere er
Jan Røshol, kantor og organist i
Fana kirke siden 2013.
Hennes sangrepertoar omfatter
Mæland, Sindre Skeie.
Eli Johanne Rønnekleiv tok
flere ulike sjangre, alt fra tidlig til
organistutdannelse ved Bergen
Musikkonservatorium i årene
1984-88. Siden har hun også utEli Johanne Rønnekleiv –
sopran, Christine Draycott – dannet seg til teolog. Som sanger
har hun gjennomført privatstudier
cello og Jostein Aarvik –
hos Bodil Gümoes - pedagog
orgel
ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og OperaakaMusikk av Eilert Tøsse, J. S.
demiet i København.
Bach, Kjell Mørk Karlsen, Ivar
Onsdag 29. oktober
kl. 19.30
Forts neste side.
S ØND AGS HI LSE N
S IDE 5
Sandviken Barnegospel 25 år
Første øvelse var høsten 1989. Tenk
hvor mange dere er som har vært
med. Vi har deltatt på utallige gudstjenester, gledet beboerne på Ladegården sykehjem.
Vi skal sammen med
Sandviken kantori og et
stort orkester fremføre
«Mass og the children»
av John Rutter. Sandviken barnekor skal ha en
egen avdeling og det
skulle ikke forundre
meg om kantoriet klarer
a snike inn en liten sang
eller to de ogsa.
Vi har spilt inn egen CD og deltatt på
en CD med andre barnekor. Vi har
laget konserter i kirken og vært med
på julekonserter og jazzkonserter. Vi
har vært på turer og deltatt i kjempekor i Nordhordland. Vi har satt i gang
store prosjekter med orkester og vok- Billetter kan bestilles på
senkor og mye, mye mer. Dessuten
menighetskontoret og hos
har vi alltid hatt kjempegode musikere kormedlemmer.
med oss i alle disse årene. Alt dette
skal vi feire med en feiende
Hilsen Birgit, dirigenten
flott jubileumskonsert i
Sandvikskirken 22. november.
Salmeboken skal være et av vår
kirkes mange smykkeskrin og er
tenkt å kunne være en medvandrer
oppdagelsesferd i den nye salog livstolker for enkeltmenneskemeboken med Sigbjørn Apeland ne så vel som for menigheten.
som gjesteguide.
Denne nye salmeboken består av
899 salmer og 92 bibelske salmer
I Sandviken menighet ble den nye salmeboken - Norsk
salmebok 2013 - tatt
i bruk ved høymessen søndag 25.mai i
år og vi er allerede
godt i gang med å
lære oss og ta i bruk
en rekke av de nye
salmene.
Onsdag 5. november
kl. 19.30 Salmekveld – på
ny kirkemusikk, lieder og opera
(inklusive ragtime-opera!) Hun er
veldig opptatt av formidlingspotensialet i tekstnær musikk. Eli
Johanne er til daglig kantor og
organist i Søreide kirke.
Hun utdannet seg så til cellist ved
musikkakademiene i Essen og
Stuttgart.
Fra 1992 til 2001 var hun fast
ansatt som cellist i Bournemouth
Symphony Orchestra i England.
Christine er også utdannet pilot
Christine Draycott begynte å spil- og har jobbet som profesjonell
le cello i en alder av 7 år og var
flyger i over ti år. Hun er nå i
med i en rekke orkestre i hjemgang med «International diplolandet Tyskland i ungdomsårene. ma» ved Griegakademiet.
og liturgiske sanger, altså til sammen 991 nummer. Noe av det som
er nytt med denne boken, er de
mange ulike språk den rommer.
Fra før har vi hatt salmer på dansk
og svensk, men et fint utvalg av
internasjonalt kjente salmer, spirituals og gospelsanger gjør at også
engelsk språk nå er å finne i salmeboken.
Sigbjørn Apeland, tidligere kantor
og organist i Sandvikskirken, har
jobbet mye med norske religiøse
folketoner og med nyere norsk
musikk. Han har fått «carte
blanche» til å velge ut salmer vi
skal se nærmere på og synge sammen denne kvelden.
N R 3, 97. ÅRGAN G
S IDE 6
Basar for alle pengene…
gevinstbordet, kan vi selvsagt legge
noen ut for salg. La oss ikke tenke
for smått om nettopp strikksokker/
labber. Det er bare å kjøpe – har jeg
ikke selv bruk for et ekstra par, er
det nok andre som trenger. For eksempel etterlyser Kirkens bymisjon
hvert år givere av strikklabber, og
I år gjør vi en liten vri på opplegget hvor disse brukes som presanger
ved å fordele ansvaret på ulike lag
julaften til besøkende under den
og grupper i menigheten
store julefesten i Korskirken. Så
(barnekoret, kantoriet, misjonsfore- kjøper/vinner du 1 eller 2 par labber
ningen, menighetsrådet og staben). og gir videre til KB, ja så er det både
Basarkomiteen er satt sammen av
menighetsarbeidet i Sandviken, mirepresentanter for de ulike lag. Der- sjonsprosjektet vårt og en eller flere
med blir det enklere å kommunisere av Kirkens Bymisjon sine gjester
med menighetens ulike arbeidsgre- som nyter godt av ditt sokkekjøp.
ner underveis i planleggingsprosessen.
Vi håper også mange i menigheten
kan bidra med gevinster til lotteriKomiteen er allerede i full sving og og åresalget vårt – være seg håndarvil på ulike måter involvere og enga- beid av ulike slag eller andre prosjere lag og grupper med tanke på et dukter som egner seg til utlodning.
allsidig og spennende basaropplegg. Hvem setter ikke pris på en fin gaveMan vil også legge til rette for en
eske med en god bodylotion og såmarkedsbod i tilknytning til kafébor- pe? Eller en teater/konsertbillett.
det. Gode salgsprodukter som appel- Kanskje en fin potteplante å ta med
lerer til gane og gourmetsuget kan
seg hjem som gevinst. Tenk også
være julekaker/småkaker, lefser,
gjerne på de minste at de har muligkrumkaker, syltetøy, honning… I
het for å vinne noe som de setter pris
tillegg håper vi å kunne tilby deko- på. En voksenvinner av en barnegererte julelys + diverse andre
vinst finner alltid mulighet for å rek«homemade-produkter» være seg
ke den videre til «rette hender»
strikkvarer, såpe etc
Til et vellykket arrangement trenger
Får vi rikelig med strikklabber til
vi også frivillige som kan stille med
Lørdag 15 nov. blir det igjen basar i Sandviken menighet, en begivenhet som trekker folk og som
aktiviserer store og små i menigheten. Inntektene deles mellom
menighetens arbeid lokalt i Sandviken og misjonsprosjektet.
kaker/boller til kaffen, være kafeverter, hjelpe med praktiske forberedelser og rydding før og etter basaren.
Ethvert bidrag er kjærkommen. Du
kan kontakte frivillighetskoordinator på
[email protected]
bergen.kirken.no eller Bjørg Eriksen, Dagfin Vik, Dagrun Gunnarson,
Ingrid Klovning, Oddvar Holsen
som alle er med i komiteen.
På komiteens vegne
Kristine Bech-Sørensen
Kom og syng
- kom og spis
Kjære 2-åring, 3-åring og 4-åring med
foresatte!
Søndag 9. november skal vi i Sandviken menighet ha en familiegudstjeneste hvor dere blir spesielt invitert til å
delta. Der vil dere få utdelt en liten
gave fra menigheten.
I forkant av denne gudstjenesten vil vi
invitere dere sammen med familien til
to samlinger i menighetshuset. Vi skal
synge og ha sangleker og regler og vi
serverer en enkel middag. Vi vil blant
annet lære oss de sangene som vi skal
synge i kirken den 9. november.
For at vi skal kunne beregne nok mat,
må vi ha påmelding til småbarnstrallen. Vi tar litt penger for maten: 15
kroner pr. person og maks 50 kroner
pr. familie.
Ta med hele familien så slipper dere å
lage middag disse dagene.
Første gang blir tirsdag 30. september
kl. 17.00 – ca. 18.30. Andre gang blir
tirsdag 28. oktober kl. 17.00 – ca.
18.30.
Påmelding til Birgit Paulsen tlf: 55 59
71 74, epost: [email protected]
bergen.kirken.no innen tirsdag 23.
september.
S ØND AGS HI LSE N
S IDE 7
Livets gang
Døpte:
Magnus Dæhlin Åsnes
Selma Taylor Hille
Emil Skeppstedt Knutsen
Alida-Lisel Megrund
Jarle Kvamme
Emil Tobias Barsnes
Marzell Andrés Ibarra Ciriaco
Ingebjørg Vevle Totland
Sølja Skogås Halsør
Jakob Skogås Halsør
Aleksander Gunnarschjå Christensen
Halfdan Nicolai Korsmoe Knudsen
Linnèa Dyrstad Haugen
Vigde:
Ellen Marie Tornes og Oddgeir Nyborg
Sigvartsen
Kristin Viken og John Edward Kent lll
Lina Gulseth Øiesvold og Henrik Berg
Cecilie Wåge Vetter og Patrick Langeset
Rong
Døde:
Helge Høiesen
Elvira Marie Bjordal
Johnny Reidar Johnsen
Bjørg Brynie
Jan Henrik Samuelsen
Tina Nguyen Larsen
Bibelgruppetilbud
Bibelstudiegruppe for godt
voksne har startet opp.
Framover samles gruppen 3. tirsdag hver måned.
Neste samling blir 21. oktober kl. 19:00 – 21:00 på
møterommet i menighetshuset. Nye medlemmer er
hjertelig velkomne. Ta
gjerne kontakt med sokneprest Sverre Langeland om
du ønsker mer informasjon.
Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt
side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der.
I tillegg har menigheten et rikt kormiljø.
FULL–
DISTRI
BUSJON
Returadresse:
Søndagshilsen
Sandvikskirken
5036 Bergen
Sandviken Prestegårdsforening for NMS
har møter kl. 12.00 i Heien 26 følgende datoer:
6. oktober, 27. oktober, 17. november og 8. desember.
Gaver og takkoffer:
Sandviken menighetskontor,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen
Tlf. : 55 59 71 30, e.post:
[email protected]
Sogneprest: Sverre Langeland,
Tlf.: 55 59 71 32, e.post:
[email protected]
Sognepresten treffes på kontoret
onsdager 10:00 - 11:30 og etter avtale.
Kantor: Jostein Aarvik
Telefon: 55 59 71 33. E.post:
[email protected]
Administrasjonsleder: Birgit Paulsen
Telefon: 55 59 71 74. E.post:
[email protected]
Kirketjener: Kalaregy Drange, tilstede onsdag
og fredag. Telefon: 55 59 71 34. E.post:
[email protected]
Frivillighetskoordinator:
Kristine Bech-Sørensen, tilstede onsdag.
Telefon: 55 59 71 35. E.post:
[email protected]
Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf. 55 59 32 10.
E.post: [email protected]
Redaktør Søndagshilsen:
Bernt A. Tungodden
Sandviken Menighetsråd
Bank: 1644.27.46803
Sandviken Menighetspleie:
Bank: 3625.87.10988
Søndagshilsen: 1644.27.46803
Kirkens SOS: 815 33 300
SOS-meldinger og SOS-chat:
www.kirkens-sos.no
8.6 Menighetsarbeidet, kr 3 031.
15.6 Den Norske Israelsmisj, kr 3 550.
22.6 Stefanusalliansen, kr 3 236.
29.6 Menighetsarbeidet, kr 2 188.
20.7 Menighetsarbeidet, kr 3 260.
27.7 Kirkens SOS, Bjørgvin, kr 2 300.
3.8 Sat 7, kr 3 298.
10.8 Menighetsarbeidet, kr 2 324.
17.8 Nådehj. i Thailand, kr 3 575.
24.8 Kirkens Bymisjon, kr 4 324.
31.8 Menighetsarbeidet, kr 3 429.
7.9 Nappane Rus- og Omsorgsenter,
kr 3 752.
Givertjenesten.: pr. 27.7 er det kommet inn 37 050 i givertjenesten.
Pr i dag har vi 11 givere som til sammen gir 5 100 kr i måneden.
Takk for gavene !
skrive seg på påmeldingsliste i kirken
eller per E-post til kristine.bech.
Søndag 26. oktober inviteres alle til å [email protected]
spise middag på menighetshuset
Etter middagen er det anledning til å d
kl. 16:00. Pris 100 kr. per voksen.
elta i NMS-samling på NLA HøgskoBarn og unge under 16 år går gratis.
Påmelding senest søndag 19.10 ved å len i Amalie Skrams vei 3.
Middag på Menighetshuset
Velkommen til gudstjenestene i Sandvikskirken !
16. s. i treenighetstiden
28. september kl. 11.00
Familiemesse. Høsttakkefest. Offer til menighetens
arbeid. Sandviken barnegospel deltar. Soknepresten.
Bots- og bønnedag
26. oktober kl. 11.00
Høymesse. Offer til menighetens arbeid. Luk 13,2230. Soknepresten.
17. s. i treenighetstiden
5. oktober kl. 11.00
Høymesse. Offer til Norsk
Lærerakademi. Joh 11,1746. Vikarprest. Bjarne
Kvam fra NLA preker.
Ved gudstjenester med
dåp har vi Barnas
kirkestue, et eget opplegg under prekenen
for barn fra 2-3 år og
oppover.
Søndag for de forfulgte
12. oktober kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Offer til
Stefanusalliansen. Joh.
15,17-21. Soknepresten.
19. s. i treenighetstiden
19. oktober kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Offer til
TV-aksjonen for Kirkens
Nødhjelp. Gal 5,16-26.
Vikarprest Otto Odland.
Barnas kirkestue
Allehelgensdag
2. november kl.. 11.00
Høymesse. Dåp. Offer til
Kirkens SOS. Matt 5,1-12.
Soknepresten. Sandviken
kantori deltar.
22. s. i treenighetstiden
9. november kl. 11.00
Familiegudstj. Utdeling av
bøker til 2, 3, og 4-åringer.
Offer til menigh. arbeid.
Soknepresten.
23. s. i treenighetstiden
16. november kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Sang av
Konsonans. Mark 10,28-31.
Vikarprest Otto Odland.
Kristi kongefest
23. november kl. 11.00
Familiemesse. Offer til Kirkens Nødhjelp
Sandviken barnegospel og
Sandviken kantori
synger Mass of the children
av John Rutter som en del
av messen. Soknepresten.
1. s. i advent
30. november kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Luk
4,16-22a. Soknepresten.
Ved alle høymesser er det
En varetralle
nattverd.
Kun glutenfrittfra
brød i
Sandviken
menighet. De som
en matbutikkgjør
har
allergi/intoleranse
mot
tjeneste
som stagluten
trygt ta imot
tiv kan
fornå lystennattverden uten å frykte allerning.
giske
reaksjoner.
I den øverste