Nyleg skreiv Bergens Tidende ein artikkel om det, last ned PDF.

| Bergens Tidende fredag 25. januar 2013
Skal kurses for å
avsløre overgrep
nyheter
9
Toppe vil gå
lenger enn Sp
– Eg er ikkje nøgd med
utkastet til nytt partiprogram, seier helsepolitikar
Kjersti Toppe.
Terje Valestrand
[email protected]
– Eg vil gå meir drastisk til
verks i omlegginga av sjukehusdrifta. Mellom anna
vil eg avvikla dei regionale
helseføretaka, og eg vil ha
fleirtal av politikarar i styre
for lokalsjukehusa.
– Det vert kamp fram til
det heile skal avgjerast på
landsmøtet i mars, seier
den fritalande Senterpartipolitikaren frå Hordaland.
Mindre sjukehusmakt
VIL NÅ BARNA: De fleste overgrep blir oppdaget først i voksen alder. Det vil barnevernspedagog Linda Renate Kvalvik og Inge Nordheim ved RVTS gjøre noe med. – Vi vil bli
enda tryggere på det å snakke med barn om overgrep, slik at vi kan hjelpe flere, sier Kvalvik. Hanne Louise Åkernes
ØRJAN DEISZ (foto)
[email protected]
– Det blir en kompetanseheving
av hele tjenesten i bydelene,
som vil komme til nytte for alle
våre brukere. Vi er veldig fornøyde med endelig å ha kommet i gang, sier Linda Renate
Kvalvik, prosjektkoordinator og
barnevernspedagog ved Barneverntjenesten i Laksevåg.
Ansatte fra Barnevernstjenesten i Laksevåg og Fyllingsdalen,
to barnehager og Senter for
familieveiledning skal delta. De
skal lære om samtaleteknikker
for krisehåndtering og å avsløre
overgrep mot barn. Kurset vil gå
over et år, og målet er at kompetansen skal spres ut over kursdeltakerne, slik at ansatte ved
både skoler og barnehager skal
kunne snakke lettere med barn.
Kvalvik sier at samtaleteknikk
er kunnskap som lenge har vært
etterspurt.
– Det er noe vi kan mye om,
men som vi kanskje trenger å
fakta
zKompetanseheving
av
Barnevernet
nDet er Bergen kommune, Ressurssenter om vald, traumatisk
stress og sjølvmordsførebygging
(RVTS) Vest og Høgskulen i
Sogn og Fjordane som står bak
tilbudet.
nProgrammet for kompetanseheving tar for seg vold og seksuelle
overgrep og barnevernets arbeid i slike saker.
nMålet er å kunne avsløre flere
overgrep, og bli bedre rustet til
samtaler med barn og unge.
nEn undersøkelse ved Universitetet i Bergen viste at det i
gjennomsnitt tar 17 år før et
overgrep blir avslørt.
bli tryggere på. Noen er kanskje
redd for at de ikke skal tåle det
som blir sagt, eller er usikre på
om de gjør noe galt eller går
glipp av noe. Gjennom dette
kurset tror jeg alle vil bli minnet
på hvor viktig denne samtalen
er, sier hun.
Krisehåndtering
Gjennom kurset vil de ansatte bli vurdert og veiledet gjennom videoopptak av dem selv i
samtale med barn. Det er blant
annet Inge Nordhaug, teamleder for vald og seksuelle overgrep ved Ressurssenter om vald,
traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) Region Vest,
som står bak kursingen.
– Vi opplever at flere melder
ifra om overgrep, men at vi trenger å bli enda flinkere til å håndtere den krisen som oppstår når
overgrepet kommer frem. Både
barn, lærere, foreldre og andre
kan komme i krise som følge av
en slik sak. Dette blir det ofte
barnevernet sitt ansvar å håndtere, og det er noe vi skal lære
mer om, sier han.
I en slik krise øker risikoen for
selvmord. Barnet kan også være
fristet til å trekke sine utsagn,
for å bli kvitt «problemet».
– Det er ikke alltid barna
planlegger at overgrepene skal
komme frem. Av og til kan man
snappe det opp gjennom lek
eller samtale. Da er det viktig å
vite hvordan man skal snakke
med barnet, sier teamlederen.
Kortere behandlingstid
Han håper også at dette kan
Dagmøter i spennende omgivelser fra kr 450
Bestill møter, kurs og selskap i Hansa opplevelsessenter. Vi kan tilby selskapsmenyer fra kr 495 og
ølsmaking fra kr 145. Nå lanserer vi også egen ølskole. Kontakt oss for priser og informasjon.
[email protected] www.kalfaretbrygghus.no T: 55 31 19 50.
Grand Terminus • Augustin
Kalfaret Brygghus
En del av Augustin- og Grand Terminus-familen.
www.karlsens.no
Barnevernsansatte skal
lære å bli tryggere på de
vanskelige samtalene
med barn. Målet er både
å avsløre overgrep og
kortere behandlingstid.
føre til kortere behandlingstid
av barnevernssaker.
– Blir vi flinkere til å snakke
med barn, kan behandlingstiden også gå raskere, fordi man
får ut mer informasjon med en
gang, og kan iverksette eventuelle tiltak, sier han.
I Haugesund har de ansatte
vært igjennom samme type kurs
de siste årene. Nordhaug sier at
de har sett en drastisk økning i
antall innmeldinger, og at dette
også blir målet for Bergen.
– Riktig ende
Barne-, familie-, likestillings- og
inkluderingsminister, Inga Marte Thorkildsen, er svært positiv
til det nyoppstartede kurset.
– Her begynner man i helt riktig ende og fokuserer på samtale
med små barn, og ikke bare ungdom og voksne. Det er viktig at
vi får et barnevern som også gir
kunnskap videre til andre personer som jobber med små barn.
Først da får vi et godt barnevern,
sier hun.
Fjord Fiesta
I framlegget til nytt program som nestleiar Trygve
Slagsvold Veum la fram i
går, tar Sp lange steg bort
frå dagens organisering av
sjukehusa. I utkastet heiter
det at sjukehusreforma frå
2001 er mogen for forbetring. Sp vil ikkje fjerne dei
regionale helseføretaka,
men fråta dei makt. Helsedepartementet skal styre
sjukehusa etter ein Nasjonal sjukehusplan som Stortinget vedtek. Lokalsjukehusa skal ha eit styre der
fleirtalet er utpeikt av fylkestinget.
– Det er ikkje godt nok,
for meg. For då kan det bli
som i dag, at heilt andre
enn politikarar får makta.
Slik vil vi ikkje ha det. Folkestyret fordrar at dei som
tek avgjerder er folkevalde.
Og at dei kan kastast gjennom val, seier Sp si helsepolitiske talskvinne.
Ho vil fram mot landsmøtet i Loen prøve å få fleirtal
for ei meir radikal omlegging av sjukehusdrifta.
Styrkja lokalsjukehus
Ho er likevel godt nøgd
med programformuleringane om lokalsjukehusa.
Dei skal styrkast, og ha god
breiddekompetanse, heiter det. For Sp tyder det at
dei skal ha: Indremedisin,
kirurgi, anestesi, røntgen/
laboratorietenester, og fødsel og barselavdelingar. Det
siste punktet gjeld dersom
lokale fødetilbod er naudsynt ut frå beredskap og
avstandar.
Denne presiseringa er
Toppe godt nøgd med.
Nå er det
møbelSalg!
Store avslag på utstillingsmodeller
og 10 % på alle bestillinger
Åpningstider
mandag - fredag 09 - 18
Torsdag 09 - 19
lørdag 10 - 16
Wernersholmvei 33, Hop. Tlf. 55 10 95 00
www.berletaburetten.no