Trygghetsknapp

Doro PhoneEasy 507
®
Norsk
1
13
14
2
12
11
3
4
10
9
5
8
6
7
15
16
17
Norsk
1. Høreelement
2. Venstre menytast
3. Ringetast
4. Hurtigtaster
5. Talepostkasse
6. Tastelås
7. Stille / inntastingsmetode
8. Mikrofon
9. Meldingssnarvei
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Avslutt samtale/Slå på/av
Piltaster
Høyre menytast
Ladekontakt
Hodesettkontakt
Høyttaler
Trygghetsknapp
Batterideksel
Norsk
Innhold
Installasjon ................................................................................ 1
Installere SIM-kortet og batteriet ........................................... 1
Lading ....................................................................................... 1
Symboler ................................................................................... 3
Hjelpefunksjoner.................................................................. 3
Symboler for status på displayet............................................ 3
Vis viktigste symboler ........................................................... 4
Betjening ................................................................................... 5
Aktivere telefonen ................................................................ 5
Ringe.................................................................................. 6
Ringe fra telefonboken ......................................................... 6
Svare .................................................................................. 6
Volumregulering ................................................................... 6
.................................................................... 6
Skrive tekst
Anropsalternativer ................................................................ 7
Samtale venter .................................................................... 8
Samtaleinformasjon.............................................................. 8
................................................................ 8
Hurtignummer
Tastelås............................................................................... 8
Stille .................................................................................. 8
Hodesett ............................................................................. 9
Nødanrop ............................................................................ 9
Trygghetsknapp ................................................................ 9
Telefonbok .................................................................................11
Opprette en oppføring i telefonboken .....................................11
Opprette ICE-oppføringer ..................................................11
Behandle oppføringer i telefonboken......................................11
ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) ..............................12
Meldinger ..................................................................................14
Opprette og sende SMS ........................................................14
Innboks, Utboks...................................................................14
Anropslogg .................................................................................15
Hente og ringe opp ..............................................................15
Innstillinger ...............................................................................16
Generelt ..............................................................................16
Lyd .....................................................................................19
Norsk
Skjerm ................................................................................21
Anrop..................................................................................22
Meldinger............................................................................26
Trygghetsknapp ................................................................28
Sikkerhet ............................................................................30
Tilleggsfunksjoner .......................................................................33
Alarm..................................................................................33
Kalender .............................................................................34
Kalkulator ...........................................................................35
Instruksjoner for EKSTERN BRUKER.....................................35
Feilsøking ..................................................................................39
Sikkerhetsinstruksjoner ...............................................................41
Nettverkstjenester og priser...................................................41
Betjeningsmiljø....................................................................41
Medisinsk utstyr ..................................................................41
Områder med eksplosjonsfare................................................42
Beskytt hørselen ..................................................................42
Nødsamtaler ........................................................................43
Kjøretøy ..............................................................................43
Pleie og vedlikehold....................................................................43
Garanti ......................................................................................45
Spesifikasjoner ...........................................................................45
Strålingsverdi (SAR) .............................................................45
Samsvarserklæring ...............................................................45
Norsk
Installasjon
VIKTIG
Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.
Installere SIM-kortet og batteriet
SIM-kortholderen er plassert under batteriet.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Fjern batteridekselet og batteriet hvis det allerede er installert.
Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass
på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå
hjørnet peker ned. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer
kontaktflatene på SIM-kortet.
Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med
kontaktene oppover til venstre.
Sett på batteridekselet igjen.
Lading
FORSIKTIG
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med
akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det
medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir
ugyldig.
Når batterinivået blir lavt, vises
, og en varseltone høres.
Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til
ladekontakten y.
vises kort når laderen kobles til telefonen, og
vises når den
kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Det tar
ca. 3 timer å lade batteriet helt opp.
1
Norsk
vises på skjermen når ladingen er fullført. Hvis telefonen er
slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren
på displayet.
Merk!
Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk
på en hvilken som helst tast for å tenne skjermbelysningen. Full
batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3–4 ganger.
Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden
normalt bli redusert ved regelmessig bruk.
Spar energi
Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten
er koblet fra laderen.
2
Norsk
Symboler
Hjelpefunksjoner
Følgende symboler indikerer informasjon i bruksanvisningen om
hjelpefunksjoner for:
Syn
Håndtering
Hørsel
Sikkerhet
Symboler for status på displayet
Signalstyrke
Ingen nettverksdekning
Bare ringelyd
5
Uleste meldinger i
innboksen
Ringelyd + vibrasjon
Alarm aktiv
Kun vibrasjon
Batterinivå
Stille
Hodesett tilkoblet
Roaming (utenfor
hjemmenettverk)
Viderekobling aktivert
Tapt anrop.
Melding mottatt i
talepostkassen
3
Norsk
Vis viktigste symboler
Dempet
Lader tilkoblet
Melding sendt
Lader fjernet
Kunne ikke sende melding
Øretelefon tilkoblet
Feil
Øretelefon frakoblet
Advarsel
Høyttaler på
Hent
Høyttaler av
Klar (bekreftet)
Innkommende anrop
Ny melding
Utgående anrop
Lavt batterinivå
Samtale avsluttet
Tapt anrop. Trykk Les for å
se de tapte anropene.
Søker
Nødsamtale
Samtale på vent
Volumregulering
Kun nødanrop
Behandler, vent litt
4
Norsk
Betjening
Aktivere telefonen
Trykk og hold inne den røde knappen
Bekreft med Ja for å slå den av.
for å slå telefonen på/av.
Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal
Identification Number), vises PIN. Tast PIN-koden og trykk OK (
øverst til venstre på tastaturet). Slett med Slett (
øverst til høyre
på tastaturet).
Merk!
Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du
tjenesteleverandøren.
Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode.
Når alle forsøkene er brukt, vises PIN blokkert. SIM-kortet må i så fall
låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).
1.
2.
3.
Tast PUK-koden og bekreft med OK.
Tast en ny PIN-kode og bekreft med OK.
Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med OK.
Oppstartsveiviser
Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til
å velge basisinnstillinger.
Trykk Ja for å skifte eller Nei hvis du ikke vil skifte.
Tips:
Du kan kjøre Oppstartsveiviser senere hvis du vil. Se Oppstartsveiviser,
s.17.
Hvilemodus
Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er
telefonen i hvilemodus.
Venstre menytast er Meny i hvilemodus.
Høyre menytast er Tlf.bok i hvilemodus.
Tips:
Du kan alltid trykke på
for å gå tilbake til hvilemodus.
5
Norsk
Endre språk, klokkeslett og dato
Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se Generelt, s.16 for
informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.
Ringe
1.
2.
3.
Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med Slett.
for å ringe opp. Trykk Avbryt for å avbryte
Trykk
oppringningen.
for å avslutte samtalen.
Trykk
Tips:
I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det
skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale
prefikset +.
Ringe fra telefonboken
1.
2.
3.
Trykk Tlf.bok for å åpne telefonboken.
/
til å bla gjennom telefonboken, eller
Bruk piltastene
hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i
oppføringen. Se Skrive tekst
, s. 6 .
Trykk Ring for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk
Retur for å gå tilbake til hvilemodus.
Svare
1.
2.
for å svare, eller trykk Stille for å slå av ringesignalet
Trykk
og deretter Avvis for å avvise anropet (opptattsignal).
for å avvise anropet direkte.
Du kan også trykke
for å avslutte samtalen.
Trykk
Volumregulering
Bruk piltastene
/
til å justere lydstyrken under en samtale.
Lydstyrken vises på displayet. Hvis du bruker høreapparat eller har
vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse
telefonens lydoppsett. Se Lydoppsett , s.19.
Skrive tekst
Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for
å velge tegn. Trykk flere ganger på tasten til ønsket tegn vises. Vent
noen sekunder før du skriver inn neste tegn.
6
Norsk
Trykk * for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med
/
, og trykk OK for å bruke det.
Bruk piltastene
/
til å flytte markøren i teksten.
Trykk # for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall.
Hold inne # for å endre inndataspråk.
Anropsalternativer
Under en samtale gir menytastene1 (
) tilgang til tilleggsfunksjoner:
Valg (venstre menytast)
En meny med følgende valg vises:
Sett på
vent/Hent
enkel
Avslutt samt.
Ny samtale
Telefonbok
Meldinger
Lyd av
Hent eller sett den pågående samtalen på vent.
Avslutt den pågående samtalen (samme som
Ring et annet nummer (Konferanse).
Søk i telefonboken.
Skriv eller les SMS-meldinger.
Deaktiver mikrofonen.
).
Høyt på (høyre menytast)
Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen.
Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m.
Bruk sidetastene +/– til å justere høyttalervolumet. Trykk Høyt av
for å gå tilbake til normal modus.
Merk!
Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen.
Vekslingen mellom tale og lytting utløses av lyden av en person som
snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke funksjonen.
1. Menytaster har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet
over menytasten.
7
Norsk
Samtale venter
En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i
telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på
vent og besvare det innkommende anropet.
Tips:
Samtale venter må være aktivert. Se Anropsinnst., s.24.
Samtaleinformasjon
Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende
telefonnummer, samt samtalens varighet. Hvis den som ringer, har
hemmelig nummer, vises Ukjent.
Hurtignummer
Du kan bruke tastene A, B og C, samt talltastene 0 og 2–9.
Når du har lagret et hurtignummer, holder du inne den tilsvarende
tasten for å ringe opp kontakten. Se også Hurtignummer
, s.22.
Tastelås
Du kan låse tastaturet for å hindre at tastene trykkes ned utilsiktet,
for eksempel når du har telefonen i vesken.
Hold inne * for å låse/låse opp tastaturet.
Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke
selv om
tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når
samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen, Se Tastelås,
s.31.
Merk!
Nødnumre kan ringes uten å låse opp tastaturet.
Stille
Stille er en fast profil der Tastetone, Meldingstone og Ringetone er
deaktivert, mens Vibrasjon, Oppgaver og Alarm er uendret.
Tips:
Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille.
8
Norsk
Hodesett
Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i
telefonen automatisk koblet ut.
Når du mottar et anrop, kan du bruke svartasten på hodesettkabelen
(hvis det er en slik) til å besvare og avslutte samtaler.
FORSIKTIG
Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å
justere lydstyrken når du bruker hodesett.
Nødanrop
Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å
taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av
.
Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort.
Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer.
Trygghetsknapp
VIKTIG
Informer alltid mottakerne om at de står på listen over dine
Trygghetsalarm-kontakter.
FORSIKTIG
Når en Trygghetsalarm-samtale aktiveres, stilles telefonen til
håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er
aktivert. Volumet kan være svært høyt.
Med Trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte
nødnumre (Nummerliste) hvis du trenger hjelp. Det kan være
nødvendig å aktivere Trygghetsalarm-funksjonen før bruk. Se
Trygghetsknapp , s.28 for å aktivere som beskrevet eller med 3
tastetrykk, hvordan du angir nødnumre og hvordan du redigerer
tekstmeldingen.
•
Hold inne Trygghetsknappen i 3 sekunder, eller trykk knappen to
ganger i løpet av 1 sekund. Trygghetsalarm-samtalen begynner
etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet
kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke
.
9
Norsk
En Trygghetsalarm SMS-melding sendes til alle mottakere.
De første mottakerne i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir
besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen
gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker
.
Trygghetsalarm-funksjonen kan konfigureres slik at
mottakeren av anropet må trykke "0" (null) for å bekrefte
og stoppe alarmsekvensen. Aktiver funksjonen hvis det
er risiko for at Trygghetsalarm-samtalen blir besvart av en
talepostkasse/svartjeneste. Bekreft med "0". Se Bekreft med
”0”, s.29.
•
•
•
Merk!
Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger
fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker
nummeret deres.
VIKTIG
Informasjon til mottakeren av en Trygghetsalarm-samtale når Bekreft
med ”0”-er aktivert:
•
•
•
•
Når Trygghetsalarm-meldingen er mottatt, ringes det til hvert
av numrene i Nummerliste i rekkefølge.
For å bekrefteTrygghetsalarm-samtalen må mottakeren trykke
0.
Hvis mottakeren ikke trykker 0 innen 60 sekunder, avbrytes
samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp.
Hvis mottakeren trykker 0 innen 60 sekunder, blir
samtalen bekreftet, og det gjøres ikke flere oppringingsforsøk
(Trygghetsalarm-sekvensen blir avbrutt).
10
Norsk
Telefonbok
Telefonboken har plass til 100 oppføringer med 3 telefonnumre i
hver oppføring.
Opprette en oppføring i telefonboken
1.
2.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg -Ny oppfør.-, og trykk Legg til.
3.
Navn på kontakten. Se Skrive tekst
, s. 6 . Slett
Angi et
med Slett.
/
til å velge
Mobil,
Hjemme eller
Jobb, og
Bruk
tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer.
Trykk Lagre.
4.
5.
Tips:
I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det
skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale
prefikset +.
Opprette ICE-oppføringer
Med disse helse- og ekstraopplysningene kan den første som svarer, få
tilgang til disse opplysningene fra offerets telefon i et nødstilfelle. I
en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som
mulig, da de kan gi offeret større sjanse for å overleve. Alle felter
er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. Se ICE
(In Case of Emergency – i nødstilfeller) , s.12 for beskrivelse av
hvordan du konfigurerer ICE-opplysninger.
Behandle oppføringer i telefonboken
1.
2.
3.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg en kontakt, og trykk Valg.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Vis
Vis detaljer for den valgte kontakten.
Endre
1.
2.
/
til å flytte markøren. Slett med Slett.
Bruk
Trykk Lagre.
11
Norsk
Legg til
Se Opprette en oppføring i telefonboken, s.11.
Ring
Trykk OK for å ringe til kontakten.
Send SMS
Trykk OK for å skrive en SMS-melding. Se Opprette og sende SMS,
s.14.
Slett
Trykk OK for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk Ja
for å bekrefte, eller Nei for å avbryte.
Slett alle
Velg Fra SIM eller Fra telefon, og trykk Velg for å slette alle
telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet.
Tast telefonkoden, og bekreft med OK. Standardkoden er 1234.
Kopier alle
Velg Fra SIM, og trykk OK for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra
SIM-kortet til telefonminnet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å
avbryte.
Velg Fra telefon, og trykk Velg for å kopiere alle telefonbokoppføringer
fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei
for å avbryte.
ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller)
Førstehjelpspersonell kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel
medisinske opplysninger, fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en
akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som
mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie,
men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.
1.
2.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
og trykk OK, og bruk deretter
Velg
listen over oppføringer.
12
/
til å bla gjennom
Norsk
3.
Trykk Endre for å legge til eller redigere informasjon i hver
oppføring. Se Skrive tekst
, s. 6 . Slett med Slett. Trykk Lagre
når du er ferdig.
Navn:
Fødsel:
Høyde:
Vekt:
Språk:
Forsikring:
Kontakt 1:
Kontakt 2:
Doktor:
Tilstand:
Allergi:
Blodtype:
Vaksinering:
Medisin:
Annen
informasjon:
Ditt eget navn.
Din fødselsdato.
Din høyde.
Din vekt.
Ditt språk.
Ditt forsikringsselskap og polisenummer.
Trykk Valg og deretter OK for å Legg til eller Slett en
kontakt fra telefonboken, eller Lagre for å godta den
gjeldende oppføringen. Om mulig kan du også legge
til forholdet til dine ICE-kontakter i telefonboken,
for eksempel «ICE hustru Mary Smith».
Eventuelle medisinske tilstander/medisinsk utstyr
(f.eks. diabetiker, pacemaker).
Kjente allergier (f.eks. penicillin, bistikk).
Din blodtype.
Relevante vaksinasjoner.
Eventuelle medisiner du tar.
Andre opplysninger (f.eks. organdonor,
livstestamente, samtykke til behandling).
13
Norsk
Meldinger
Opprette og sende SMS
Merk!
Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende SMS.
Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis
innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se
Profilinnstilling, s.27.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk korttasten
eller trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skriv melding, og trykk OK.
Skriv inn meldingen, se Skrive tekst , s. 6 , og trykk deretter Til.
Velg en mottaker fra Telefonbok og trykk Legg til.
Alternativt kan du velge Angi nummer for å legge til mottakeren
manuelt. Angi telefonnummeret og trykk OK.
Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller trykk Send for å
sende.
Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å
Endre, Slett, Slett alle.
Merk!
Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker
(maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran
landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å
angi det internasjonale prefikset +.
Innboks, Utboks
1.
2.
3.
4.
SMS ulest
SMS sendt
SMS lest
SMS ikke sendt
Trykk korttasten
eller trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Innboks/Utboks, og trykk OK.
Velg en melding, og trykk Les.
/
til å bla opp og ned i meldingen.
Bruk
Velg Valg for å vise følgende alternativer:
Send på nytt
Send på nytt til samme mottaker.
14
Norsk
Svar
Skriv inn svaret, og trykk deretter Klar. Meldingen sendes umiddelbart.
Ring
Trykk OK for å ringe til kontakten.
Slett
Trykk Ja for å slette meldingen, eller Nei for å gå tilbake.
Endre
Rediger meldingen, og trykk deretter Send.
Videresend
Videresende en melding. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og
trykk deretter Send.
Bruk nummer
Viser alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen. Velg
ett av de viste numrene, og trykk Valg for å få følgende alternativer:
Ring
Lagre
Send SMS
Ring opp det valgte nummeret.
Lagre nummeret i telefonboken.
Skriv en ny SMS-melding.
Anropslogg
Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg.
20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til
eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet.
Hente og ringe opp
1.
2.
Trykk
.
Du kan også trykke Meny, bla til
, og trykke OK.
/
til å bla gjennom Anropslogg.
Bruk
15
Norsk
Mottatte
Utgående
Tapte anrop
3.
Trykk
for å ringe opp nummeret, eller trykk Valg for følgende
innstillinger:
Vis
Slett
Slett alle
Lagre
Vis informasjon om det valgte anropet.
Slett anropet.
Slett alle anrop i anropsloggen.
Lagre nummeret i telefonboken.
Innstillinger
Merk!
Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet, velges i hvilemodus.
for å gå tilbake til hvilemodus.
Trykk
Generelt
Dato og klokkeslett
Stille dato og klokkeslett
1. Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
2. Velg Generelt, og trykk OK.
3. Velg Tid og dato, og trykk OK.
4. Velg Angi tid, og trykk OK.
5. Angi klokkeslettet (TT:MM), og trykk deretter OK.
6. Velg Angi dato, og trykk OK.
7. Angi datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og trykk deretter OK.
Stille inn klokkeslett-/datoformat
, og trykk OK.
1. Trykk Meny, bla til
2. Velg Generelt, og trykk OK.
3. Velg Tid og dato, og trykk OK.
4. Velg Angi format, og trykk OK.
5. Velg Tidsformat, og trykk OK.
6. Velg 12 timer eller 24 timer, og trykk OK.
16
Norsk
7.
8.
Velg Datoformat, og trykk OK.
Velg ønsket datoformat, og trykk OK.
Språk
Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av
SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av
telefonen.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Generelt, og trykk OK.
Velg Språk, og trykk OK.
/
for å velge et språk, og trykk deretter OK.
Bla
Oppstartsveiviser
Bruk Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger.
Trykk Ja for å endre Språk, Tid og dato, Ringetone, Ringevolum,
Tekststørrelse. Trykk Nei hvis du ikke vil endre valget.
Eiers nummer
Telefonnumrene som er tilordnet ditt SIM-kort lagret i Eget nummer
hvis dette tillates av kortet.
Vise/redigere eller slette numrene:
1.
2.
3.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Generelt, og trykk OK.
Velg Eiers nummer, og trykk OK.
Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s.11.
Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du
den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK.
Blokker funksjon
Du kan deaktivere funksjoner for å forenkle bruken av telefonen.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Generelt, og trykk OK.
Velg Blokker funksjon, og trykk OK.
Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk Av.
17
Norsk
5.
Trykk Klar for å bekrefte.
Nettv.innst.
Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens)
hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan
du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som
gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt tjenesteleverandøren
hvis du vil vite mer.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Generelt, og trykk OK.
Velg Nettv.innst., og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte:
Søk ny
Utfør et nytt søk hvis telefonen mister forbindelsen.
Velg nettverk
Trykk Velg nettverk for å vise tilgjengelige nettverk. En liste over
tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg
ønsket operatør, og trykk OK.
Nettverksmodus
Hvis du vil velge et annet nettverk, velger du Nettverksmodus og
velger deretter ett av følgende alternativer:
Automatisk
Manuell
Nettverket velges automatisk.
Nettverket velges manuelt. Bruk Velg nettverk for å velge
ønsket operatør.
Tjenester
Denne menyen inneholder forhåndsprogrammerte tjenester fra
nettverksleverandøren. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement.
1.
2.
3.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Generelt, og trykk OK.
Velg Tjenester, og trykk OK.
Tlf.bok-lagring
1.
2.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg Generelt, og trykk OK.
18
Norsk
3.
4.
Velg Tlf.bok-lagring, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
SIM
1 telefonnummer per kontakt. Antall og lengde på
telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer
avhengig av SIM-kortet og tjenesteleverandørens
innstillinger.
100 kontakter med 3 telefonnumre hver – Mobil, Hjemme
eller Jobb.
Tlf.
Lyd
Merk!
Stille må angis til Av hvis du skal ha tilgang til Lydsignaler, Ringevolum,
Ringetype og Ekstra tone. Se Stille, s.20.
Lydoppsett
Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i
støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Lydoppsett, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Normal
Middels
Høy
For normal hørsel i normale omgivelser.
For noe svekket hørsel eller bruk i støyende omgivelser.
For moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende
omgivelser.
Lydsignaler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Lydsignaler, og trykk OK.
Velg Ringetone, og trykk OK.
/
for å velge en av de tilgjengelige ringetonene.
Bla
Ringetonen spilles av. Trykk OK for å bekrefte, eller trykk Retur
for å forkaste endringene.
Still inn de tilgjengelige ringetonene på samme måte.
19
Norsk
Lydstyrke for ringetone
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Ringevolum, og trykk OK.
/
for å endre ringevolumet, og trykk deretter OK.
Bla
Stille
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Stille, og trykk OK.
Velg På eller Av, og trykk OK.
Tips:
Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille.
Ringetype
Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Ringetype, og trykk OK.
/
for å velge varsling, og trykk deretter OK.
Bla
Kun ring
Kun vib.
Vib & ring
Vib->ring
Stille
Kun ringetone.
Kun vibrasjon.
Vibrasjon og ringetone.
Begynner med vibrasjon og legger til ringetone etter en
kort stund.
Ingen lyd eller vibrasjon, bare lys i displayet
Ekstra tone
Advarsels- og feiltoner brukes til å varsle deg når batterinivået er lavt,
ved feil på telefon eller SIM-kort osv.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Lyd, og trykk OK.
Velg Ekstra tone, og trykk OK.
Velg Advarsel, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere.
20
Norsk
5.
6.
Velg Feil, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere.
Trykk Klar for å lagre.
Skjerm
Bakgrunn
Du kan velge mellom ulike skjermbakgrunner.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skjerm, og trykk OK.
Velg Bakgrunn, og trykk OK.
/
for å vise tilgjengelige bakgrunner.
Bla
Trykk OK for å bekrefte eller Retur for å forkaste endringene.
Tekststørrelse
Du kan tilpasse skriftstørrelsen for tekstmeldinger og telefonboken.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skjerm, og trykk OK.
Velg Tekststørrelse, og trykk OK.
Velg Normal eller Stor, og trykk OK.
Skjerminfo
I hvilemodus kan skjermen vise bare klokke, eller den kan vise klokke
og tjenesteleverandør, eller all informasjon.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skjerm, og trykk OK.
Velg Skjerminfo, og trykk OK.
Velg Kun klokke, Klokke og operatør eller All inform., og trykk OK.
Bakgrunnsbel.
Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen.
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skjerm, og trykk OK.
Velg Bakgrunnsbel., og trykk OK.
Velg 15 sek., 30 sek. eller 1 min., og trykk OK.
Lysstyrke
Du kan tilpasse telefonens innstillinger for lysstyrke.
21
Norsk
1.
2.
3.
4.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Skjerm, og trykk OK.
Velg Lysstyrke, og trykk OK.
Velg Nivå 1 – Nivå 3, og trykk OK.
Anrop
Talepost
Hvis telefonabonnementet inkluderer en svartjeneste, kan oppringere
legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. Talepost
er en nettverkstjeneste, og du må kanskje først abonnere på den.
Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få
nummeret til talepostkassen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Talepost, og trykk OK.
Velg Tom, og trykk Legg til.
Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra Telefonbok.
Du kan også trykke Manuell. Se hvordan du legger til navn og
numre under Telefonbok, s.11.
Trykk OK for å bekrefte.
Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du
den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK.
Koble
, og trykk OK.
1. Trykk Meny, bla til
2. Velg Anrop, og trykk OK.
3. Velg Talepost, og trykk OK.
4. Velg Valg, og trykk OK.
5. Velg Koble, og trykk OK for å ringe til talepostkassen.
Tips:
Trykk korttasten 1 for å ringe til talepostkassen.
Hurtignummer
A, B, C og talltastene 0 og 2–9 kan brukes til hurtignumre.
22
Norsk
Legge til hurtignumre
, og trykk OK.
1. Trykk Meny, bla til
2. Velg Anrop, og trykk OK.
3. Velg Hurtignummer, og trykk OK.
4. Velg A, og trykk Legg til.
5. Velg en oppføring i telefonboken, og trykk OK.
6. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene B, C, 0 og 2–9.
Hvis du vil endre en kontakt, velger du en eksisterende oppføring og
trykker Valg. Deretter velger du Endre eller Slett og trykker OK.
Hvis du vil bruke hurtigoppringningen for en kontakt fra hvilemodus,
holder du inne den tilsvarende tasten.
Du kan redigere kontaktopplysningene for hurtigtastene A, B og C.
/
til å markere navnet
1. Trykk den tilsvarende tasten. Bruk
eller nummeret, og trykk deretter Endre.
2. Trykk OK for å bekrefte. Slett med Slett.
Topp 10
Angi oppføringen som én av de 10 første kontaktene i telefonboken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Topp 10, og trykk OK.
Velg en av de tomme oppføringene, og trykk Legg til.
/
til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å
Bruk
trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
Trykk OK for å lagre den valgte oppføringen, eller trykk Retur for
å gå tilbake til menyen.
Hvis du vil slette en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp
10-listen og trykker Valg og velger deretter Slett.
Anropstid
Under en samtale vises samtalens varighet. Du kan se varigheten på
dine samtaler.
1.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
23
Norsk
2.
3.
4.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Anropstid, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Siste anrop
Utgående
Mottatte
Nullstill alle
Viser varigheten til den siste samtalen.
Viser total varighet for alle utgående anrop.
Viser total varighet for alle mottatte anrop.
Trykk Ja for å nullstille tidtakeren, eller Nei for å gå
tilbake til menyen.
Alle knapper
Velg Alle knapper og trykk OK, velg På og trykk OK for å kunne
besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast
(unntatt
).
Anropsinnst.
Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer.
Anrops-ID
Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du
ringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Anropsinnst., og trykk OK.
Velg Anrops-ID, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Etter nettverk Bruk standardinnstillingene i nettverket.
Skjul ID
Vis aldri ditt nummer.
Send ID
Vis alltid ditt nummer.
Samtale venter
Du kan håndtere mer enn én telefonsamtale av gangen. En
varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i
telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på
vent og besvare det innkommende anropet.
24
Norsk
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Anropsinnst., og trykk OK.
Velg Samtale venter, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Aktiver
Deaktiver
Hent status
Aktiverer samtale venter.
Deaktiverer samtale venter.
Viser om samtale venter er aktivert eller ikke.
Viderekoble
Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet
telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en
betingelse, og trykk OK, og velg deretter Aktiver, Deaktiver eller Hent
status (se Samtale venter, s.24) for hver.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
Velg Anropsinnst., og trykk OK.
Velg Viderekoble, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Taleanrop
Ved ingen
kontakt
Ved ubesvart
Ved opptatt
Avbryt
viderek
Viderekobler alle taleanrop.
Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått
av eller utenfor dekningsområdet.
Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares.
Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
Ikke viderekoble anrop.
Anropssperre
Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.
Merk!
Du trenger et passord for å bruke Anropssperre. Kontakt
tjenesteleverandøren for å få dette passordet.
1.
2.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Anrop, og trykk OK.
25
Norsk
3.
4.
5.
Velg Anropsinnst., og trykk OK.
Velg Anropssperre, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Utgående
Alle anrop
Internasj.
anrop
Internasj.
unnt. hjem
Mottatte
Alle anrop
Ved roaming
Avbryt alle
Trykk OK, og velg deretter:
Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke
ringe ut.
Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre.
Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre, unntatt
til landet der SIM-kortet er registrert.
Trykk OK, og velg deretter:
Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende
anrop.
Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når
telefonen brukes i andre nettverk.
Annuller alle anropssperringer (passord kreves).
Meldinger
1.
2.
3.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg Meldinger, og trykk OK.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Skrivehastighet
Du kan endre hvor raskt tastaturtegn gjentas (før markøren går videre
til neste tegn).
Velg Hurtig, Normal eller Sakte, og trykk OK.
Minnestatus
Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt på SIM-kortet
og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 200 meldinger.
Lagring
1.
2.
Velg SIM (standard) for å lagre meldinger på SIM-kortet eller Tlf.
for å lagre meldinger i telefonminnet.
Trykk OK for å bekrefte.
26
Norsk
Profilinnstilling
Dette tallet kreves for å bruke meldingsfunksjonen. Nummeret til
servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt
på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicesenteret er lagret på
SIM-kortet, vises det. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer.
1.
2.
Trykk Endre, og tast inn nummeret til servicesenteret. Trykk Slett
for å slette det.
Trykk OK for å lagre det nye nummeret.
Celleinformasjon
Du kan motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren,
for eksempel vær eller trafikkforhold i et bestemt område. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige
kanaler og relevante kanalinnstillinger. Meldinger som sendes til en
celle, kan ikke mottas når enheten brukes i andre nettverk.
Velg Celleinformasjon, og trykk OK for å velge følgende innstillinger:
Funksjon
på/av
Les
Slå informasjon På eller Av.
Språk
Innstilling
Velg språk På/Av, og trykk Klar.
Velg fra hvilke kanaler du vil motta / abonnere på
meldinger. Bruk alternativene Subscribe, Avbryt, Legg til,
Endre og Slett til å definere dine kanaler.
Trykk OK for å lese meldingen.
Påminnelse
SMS-påminnelsesfunksjonen varsler deg én gang hvis du ikke har
sett en tekstmelding innen 10 minutter etter at du mottok den. Hvis
du fjerner varselskonvolutten ved å trykke
, hører du ikke noen
påminnelse.
Velg Påminnelse, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere.
Vibrasjon
Vibrasjonsvarslingen for SMS er flere korte vibrasjoner som fortsetter i
enten Kort (4 sekunder) eller Lang (12 sekunder) tid.
27
Norsk
Merk!
Hvis Ringetype er satt til Kun ring, vibrerer telefonen ikke.
Leveringsrapport
Du kan velge om telefonen skal varsle deg når SMS du sender, er
kommet frem til mottakeren.
Velg Leveringsrapport, og trykk OK. Velg På eller Av for å
aktivere/deaktivere. Trykk OK for å lagre.
Merk!
Hvis du velger Leveringsrapport=På, tar noen operatører gebyr for
meldingen.
Slett
Velg Innboks for å slette alle meldinger i innboksen. Trykk Ja for å
bekrefte eller Nei for å forkaste endringer.
Velg Utboks for å slette alle meldinger i utboksen. Trykk Ja for å
bekrefte eller Nei for å forkaste endringer.
Velg Sendt for å slette alle sendte meldinger. Trykk Ja for å bekrefte
eller Nei for å forkaste endringer.
Velg Slett alle for å slette alle meldinger samtidig. Trykk Ja for å
bekrefte eller Nei for å forkaste endringer.
Trygghetsknapp
Innstillinger for Trygghetsknappfunksjonen.
1.
2.
Trykk Meny, bla til
, og trykk OK.
Velg Trygghetsalarm, og trykk OK for å velge følgende innstillinger:
Aktivering
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
På normal
På (3)
Av
Trykk og hold inne tasten i ca. 3 sekunder for å aktivere
funksjonen, eller trykk 2 ganger i løpet av 1 sekund.
Trykk tasten 3 ganger i løpet av 1 sekund for å aktivere
funksjonen.
Trygghetsknapp deaktivert.
28
Norsk
Nummerliste
Listen med numre som ringes opp når Trygghetsknapp trykkes.
1.
2.
3.
Velg Tom, og trykk Legg til.
Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra telefonboken.
Du kan også trykke Manuell. Se hvordan du legger til navn og
numre under Telefonbok, s.11.
Trykk OK for å bekrefte.
Gjenta til du har 5 kontakter (maks.).
Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du
den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK.
SMS
Meldingen som sendes til kontaktene i nummerlisten når
Trygghetsknapp trykkes.
Aktivering
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
På
Av
Telefonen sender en tekstmelding før den ringer opp.
Telefonen ringer opp uten å sende en melding først.
Melding
Trykk Endre og skriv inn meldingen, og trykk deretter OK for å bekrefte.
Merk!
Du må skrive en melding hvis du aktiverer SMS-funksjonen.
Bekreft med ”0”
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
29
Norsk
Funksjonen fungerer som over OG: Hvis mottakeren
ikke trykker 0 innen 60 sekunder, avbrytes samtalen,
og det neste nummeret på listen ringes opp. Hvis
mottakeren trykker 0 innen 60 sekunder, bekreftes
anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp
(Trygghetsalarm-sekvensen avbrytes).
Telefonen ringer til det første nummeret på listen. Hvis
anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste
nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet
besvares, eller til du trykker
.
På
Av
Signaltype
Justering av signaltype for varsling av Trygghetsalarm-sekvensen.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Høy
Lav
Stille
Høye signaler (standard).
Ett lavt signal.
Ingen lydindikasjon, som et vanlig anrop.
Alarminfo
Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du aktiverer
Trygghetsalarm-funksjonen:
Vær forsiktig med å legge til numre med automatisk svar i anropslisten,
da alarmsekvensen stoppes når anropet er besvart.
Merk!
Denne informasjonen gjelder ikke hvis Bekreft med ”0” er satt til På.
Sikkerhet
1.
2.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg Sikkerhet, og trykk OK.
SIM-lås
SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification
Number). Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden
når den slås på.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte:
30
Norsk
På
Av
Automatisk
PIN-kode aktivert. Du må taste inn PIN-kode hver gang
telefonen blir slått på.
PIN-kode deaktivert. Advarsel: Hvis du mister SIM-kortet,
eller det blir stjålet, er det ubeskyttet.
Du trenger ikke å taste inn PIN-kode når telefonen
blir slått på. Telefonen husker den automatisk. Hvis
SIM-kortet blir flyttet til en annen telefon (tapt/stjålet),
må PIN-koden tastes inn for å låse det opp.
Merk!
Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere/aktivere SIM-lås.
Telefonlås
Velg På/Av, og trykk OK for å aktivere/deaktivere låsen.
Merk!
Du må taste inn telefonkoden for å deaktivere/aktivere Telefonlås.
Standardkoden er 1234.
Tastelås
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK.
Auto tastelås Velg tidsforsinkelsen for automatisk tastelås, og trykk OK
for å bekrefte.
Åpen modus
Velg Enkel tast for å låse opp tastaturet med * eller
Dobbel tast for å låse/låse opp med høyre programtast
(Tlf.bok/Åpne) og *. Trykk OK for å bekrefte.
Ekstern konfigurasjon
Du kan la personer du stoler på, vanligvis et familiemedlem eller
en venn, sende informasjon til din Doro PhoneEasy 507. Du
kan motta kontakter til telefonboken og kontakter til hurtigtaster,
kalenderoppgaver og innstillinger for Trygghetsknapp. Når funksjonen
er aktivert, trenger du ikke gjøre noe. Det er den andre personen
som sender informasjon til deg.
®
Velg Ekst. konfig., og trykk OK for å velge følgende innstillinger:
Aktivering
Velg På for å aktivere ekstern konfigurasjon, og trykk OK.
31
Norsk
Ekstern konfigurasjon aktivert.
På
Av
Ekstern konfigurasjon deaktivert.
Nummerliste
Du må legge til navn og nummer for personer som skal ha tillatelse til
å sende informasjon fra sin telefon til din Doro PhoneEasy 507.
®
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Nummerliste, og trykk OK.
Velg Tom, og trykk Legg til.
Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra telefonboken.
Du kan også trykke Manuell.
.
Trykk
Tast inn nummeret, og trykk OK.
Gjenta til du har 5 kontakter (maks.).
Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger
du den og trykker Valg. Deretter velger du Vis, Endre eller Slett og
trykker OK.
Faste numre Faste numre (FDN)
Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på
SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode.
Modus
Faste numre
liste
Velg På/Av, og trykk OK. Tast PIN2 og trykk OK for å
bekrefte.
Trykk Legg til for å angi det første tillatte nummeret. Du
kan også velge en oppføring og trykke Valg for å velge
følgende innstillinger: Legg til, Endre eller Slett, og trykk
OK. Tast PIN2 og trykk OK for å bekrefte.
Merk!
Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234,
tillates anrop til alle numre som begynner med 01234. Du kan alltid
foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen
, også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når
etterfulgt av
faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere
telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende
SMS.
32
Norsk
Angi passord (bytte passord)
Slik endrer du passordene for PIN, PIN2 og Telefonkod:
1.
2.
3.
Tast koden, og bekreft med OK.
Tast en ny kode, og bekreft med OK.
Tast inn den nye koden, og bekreft med OK.
Nullstill innstillinger
Hvis du velger Nullstill innstillinger, blir endringene du har gjort i
telefoninnstillingene, tilbakestilt til standardinnstillinger. Tast inn
telefonpassordet, og trykk OK for å nullstille.
Nullstill allt
Hvis du velger Nullstill allt, slettes telefonens innstillinger og
innhold, som kontakter, nummerlister og meldinger, fra telefonminnet
(SIM-minnet berøres ikke). Tast inn telefonpassordet, og trykk OK
for å nullstille.
Merk!
Standardkoden er 1234.
Tilleggsfunksjoner
Alarm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg På, og trykk OK.
Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter OK.
For én enkel forekomst velger du En gang og trykker OK.
Velg Ukentlig, og trykk OK hvis alarmen skal gjentas. Bla gjennom
listen over ukedager, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere
alarmen for hver ukedag, og trykk deretter OK.
Trykk Endre, og trykk deretter OK for å redigere en alarm.
Trykk Av for å stoppe alarmen. Alarmen er nå slettet.
33
Norsk
Merk!
Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå
på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan
medføre forstyrrelser eller fare.
Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk Stopp for å slå av alarmen,
eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter 9 minutter.
Kalender
1.
2.
3.
, og trykk OK.
Trykk Meny, bla til
Velg Valg.
Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK:
Vis
Vis oppgaver for den valgte datoen.
Legg til oppgave
1.
2.
3.
4.
.
Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter
Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter
Angi en beskrivelse av oppgaven. Se Skrive tekst
Trykk Lagre for å lagre oppgaven.
.
, s. 6 .
På angitt dato/klokkeslett spilles det av en varseltone, og
oppgavebeskrivelsen vises på displayet. Trykk Stille og deretter OK
for å slå av alarmen, eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter
9 minutter.
Gå til dato
Angi dato, og trykk OK.
Vis alle
Velg en oppgave, og trykk Valg for å få følgende alternativer:
Endre
Slett
Slett alle
Rediger den valgte oppgaven
Slett den valgte oppgaven
Slett alle oppgaver
34
Norsk
Merk!
Kalenderen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for
å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det
kan medføre forstyrrelser eller fare.
Kalkulator
Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk Meny, bla til , og trykk OK.
Tast inn det første tallet. Bruk # til å skrive desimaltegn.
Bruk piltastene til å velge en funksjon (+, –, x, ÷), og trykk OK.
Angi neste tall, og trykk OK.
Gjenta trinn 2–4 etter behov.
Velg =, og trykk OK for å regne ut resultatet.
Instruksjoner for EKSTERN BRUKER
Sende eksterne kontrollkommandoer via tekstmelding.
Aktivering må være stilt inn på På, og den eksterne brukeren må være
oppført i Nummerliste på din Doro PhoneEasy 507.
®
Meny
Sikkerhet
Ekst. konfig..
Alle kontakter som sendes til din Doro PhoneEasy 507 via ekstern
konfigurasjon, blir lagret i telefonen (selv om SIM er valgt til lagring).
®
3 telefonnumre for hver kontakt:
Mobil,
Hjemme eller
Jobb.
Merk!
SMS-formatet må være *#Kommando#, ellers kan ikke SMS-meldingen
identifiseres som en ekstern kommando.
Parametere er innholdet du vil sende, og du må bruke tegnet # til å
skille parametrene. P = parametere i tabellene.
Registrere en kontakt i telefonboken
Kommando
P1
P2
P3
P4
phonebook
navn
maks.
lengde=30
mobil
maks.
lengde=40
hjem
jobb
35
Norsk
Eksempel:
Du vil sende Per Hansens mobilnummer, hjemmenummer og
jobbnummer til din Doro PhoneEasy 507. Mobilnummeret er:
0700-393939. Hjemmenummer: 046-280 50 11. Jobbnummer:
046-280 50 83.
®
*#phonebook#Per Hansen#0700393939#0462805011#046280
5083#
Nummeret blir lagret i telefonboken på 507 som:
Per Hansen
0700393939
0462805011
0462805083
Merk!
Bruk bare tall til parametrene 2, 3 og 4. Hvis du bruker bokstaver i
disse parametrene, lagres oppføringen som tom/blank i telefonboken.
Kontakter som allerede er lagret i telefonboken, blir ikke erstattet. De
blir duplisert. Dette for å unngå utilsiktet sletting av kontakter fra
telefonboken.
Tips:
Ved lagring av internasjonale numre må du alltid bruke + før landskoden
for at det skal fungere best mulig. Tast telefonnummeret inkludert
retningsnummer.
Stille inn Trygghetsalarm-funksjonen
Kommando
P1
P2
alert
a
aktivering
0/1/2
0=Av
1=På normal
2=På (3)
alert
n
nummer
Navn
1–5
plassering i maks.
Nummerliste lengde=30
P3
36
P4
nummer
maks.
lengde=40
Norsk
alert
m
melding
0/1
0=Av
1=På
alert
c
bekreft med
«0»
0/1
0=Av
1=På
alert
s
signaltype
0/1/2
0=Høy
1=Lav
2=Stille
Tekst
maks.
lengde = 70
Eksempel:
Du vil aktivere Trygghetsalarm-funksjonen.
*#alert#a#1#
Du vil lagre Per Hansen i Nummerliste i posisjon én (1) med følgende
telefonnummer: 0700-393939.
*#alert#n#1#Per Hansen#0700393939#
Du vil sende SMS-meldingen når trykkes inn. Eksempel på innhold i
tekstmeldingen: Dette er en Trygghetsalarm-melding. Treff nødvendige
tiltak.
*#alert#m#1#Dette er en Trygghetsalarm-melding. Treff nødvendige
tiltak.#
Du vil aktivere funksjonen Bekreft med ”0”.
*#alert#c#1#
Du vil stille Signaltype til lav.
*#alert#s#1#
Tips:
Husk å skrive ned posisjonene du sender. Da blir det lettere å sende
endringer senere.
37
Norsk
Stille inn hurtigtaster
Kommando
P1
P2
memorykey
a
A-tast
nummer
Navn
maks lengde = 30 maks lengde = 40
memorykey
b
B-tast
nummer
Navn
maks lengde = 30 maks lengde = 40
memorykey
c
C-tast
nummer
Navn
maks lengde = 30 maks lengde = 40
P3
Eksempel:
Du vil stille inn Per Hansens mobilnummer på hurtigtast A på din
Doro PhoneEasy 507.
®
Ellen Olsen på hurtigtast B og Tor Nilsen på hurtigtast C.
*#memorykey#a#Per Hansen#0700393939#
*#memorykey#b#Ellen Olsen#0768991014#
*#memorykey#c#Tor Nilsen#0709441819#
Legge til oppgave i kalenderen
Kommando
P1
P2
P3
task
ååååmmdd
Dato
ttmm
Klokkeslett
merknad
beskrivelse av
oppgaven. maks.
lengde = 35
Eksempel 1:
Du vil sende en ny kalenderoppgave til Doro PhoneEasy 507. Den
gjelder en tannlegetime klokken 10.30 1. desember 2010.
®
*#task#20101201#1030#tannlegetime#
38
Norsk
Feilsøking
Kan ikke slå på telefonen
Lavt batterinivå
Batteriet er installert
feil
Koble til strømadapteren, og lad telefonen i
3 timer.
Kontroller at batteriet er satt i riktig.
Batteriet lades ikke
Batteriet eller laderen er Kontroller batteriet og laderen.
skadet
Batteriet skal bare
Lad telefonen på et mer egnet sted.
lades ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C
Laderen er koblet
Kontroller ladepluggene.
feil til telefonen eller
stikkontakten
Batteriets varighet blir kortere
Batterikapasiteten er for
lav
For langt fra
basestasjonen,
telefonen søker
kontinuerlig etter signal
Sett i et nytt batteri.
Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et
sted med sterkere signal, eller slå av telefonen
midlertidig.
Kan ikke ringe opp eller motta anrop
Anropssperre aktivert
Deaktiver anropssperre. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis dette ikke
løser problemet.
PIN-koden godtas ikke
Feil PIN-kode er tastet
for mange ganger
Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden,
eller kontakt tjenesteleverandøren.
39
Norsk
SIM-kortfeil
SIM-kortet er skadet
SIM-kortet er satt i feil
SIM-kortet er skittent
eller fuktig
Kontroller SIM-kortet. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis det er skadet.
Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern
kortet og sett det inn på nytt.
Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en
ren klut.
Kan ikke koble til nettverket
SIM-kort ugyldig
Ingen GSM-dekning
Kontakt tjenesteleverandøren.
Kontakt tjenesteleverandøren.
Svakt signal
For langt fra
basestasjonen
Nettverket er opptatt
Prøv igjen på et annet sted.
Prøv igjen senere.
Ekko eller støy
Lokalt problem på grunn Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til
at et annet nettverksrelé velges.
av dårlig nettverksrelé
Kan ikke legge til kontakt
Telefonbokminnet er
fullt
Slett noen kontakter for å frigjøre minne.
Kan ikke angi en funksjon
Funksjonen støttes ikke, Kontakt tjenesteleverandøren.
eller du abonnerer ikke
på den
40
Norsk
Sikkerhetsinstruksjoner
FORSIKTIG
Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må
oppbevares utilgjengelig for små barn.
Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og
strømforsyningen. Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være
lett tilgjengelig.
Nettverkstjenester og priser
Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på GSM 900/1800 MHz. Du må ha et
abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.
Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner
krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.
Betjeningsmiljø
Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av
apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller
fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.
Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig
stilling mot øret, eller når det er minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres
tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne
ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt
over. Forsikre deg om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig.
Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander.
Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er
fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.
Medisinsk utstyr
Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre
medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med
produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot
eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt
ved helseinstitusjoner med anmodning om å slå av apparatet mens du er der, bør du
følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som
kan være følsomt for eksterne radiosignaler.
Pacemakere
Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm
mellom håndholdte trådløse telefoner og pacemakere for å unngå potensiell
forstyrrelse av pacemakeren. Personer med pacemakere:
41
Norsk
•
•
•
Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått
på.
Må ikke bære telefonen i brystlommen.
Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren, for å redusere faren for
forstyrrelser til et minimum.
Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen
umiddelbart.
Områder med eksplosjonsfare
Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg
alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du
vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en
eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.
Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper,
samt på bilverksteder.
Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges
drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.
Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette
gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for
kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der
luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.
Beskytt hørselen
Denne enhet er testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende
EN 50332-1- og/eller EN 50332-2.
ADVARSEL
Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake
hørselstap.
Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere
deg og forårsake ulykker.
Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold
enheten nær øret når høyttaleren er på.
42
Norsk
Nødsamtaler
VIKTIG
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket,
bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at
forbindelse i alle situasjoner ikke kan garanteres. Derfor må du aldri
stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for
eksempel medisinske nødsituasjoner.
Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel
elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll,
kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt
produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller
eventuelt tilleggsutstyr.
Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver
sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at
kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.
Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den
blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade
hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.
Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i
fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for
flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.
Pleie og vedlikehold
Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke.
Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.
•
•
•
•
•
Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske
kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis
apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter
inn batteriet igjen.
Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt.
Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene
blir skadet.
Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere
levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte
plasttyper.
Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til
normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de
elektroniske kretsene.
Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
43
Norsk
•
•
Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller
rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli
ødelagt.
Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt
forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen
eller en kopi av fakturaen.
44
Norsk
Garanti
Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil
i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun
mot forevisning av kjøpsbevis.
Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader,
inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende
forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær
eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.
Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.
Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale
DORO-batterier.
Spesifikasjoner
Nettverk:
GSM 900/1800 MHz
Mål:
Vekt:
115 mm x 52,4 mm x 13,1 mm
Batteri:
3.7 V / 800 mAh Li-ion-batteri
82 g (inkludert batteri)
eZiType er et varemerke for Zi Corporation.
™
vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.
Strålingsverdi (SAR)
Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering
mot radiobølger. Verdien for Doro PhoneEasy 507 er 0,680 W/kg målt over 10 g vev.
®
Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).
Samsvarserklæring
Doro erklærer at Doro PhoneEasy 507 overholder alle vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS).
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc
®
45
PhoneEasy 507 (1031)
LAST PAGE
Norwegian
Version 1.1
© 2012 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com
0700
REV 6712 — STR 20121015