eksamen 2014.pdf

Eksamen
20.05.2014
ENG0012 Engelsk
Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen etter 10. trinn – for elevar og for
vaksne deltakarar og privatistar/elever og for voksne deltakere og privatister
Civil and Human Rights
If I were you and you were me
Moving Day by Norman Rockwell. Retrieved from: nrm.org November 12, 2013.
Nynorsk/Bokmål/Engelsk
Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid
Eksamen varer i 5 timar.
Tema
Civil and Human Rights
Hjelpemiddel
Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy
som kan brukast til kommunikasjon.
For engelsk er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne.
Bruk av kjelder
Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift frå Internett, skal du
føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.
Informasjon om
oppgåva
Eksamen i engelsk har tre oppgåver, du skal svare på oppgåve 1
og 2. I oppgåve 3 skal du velje ei av fire oppgåver.
Der det er oppgåver til val, må du skrive nummer og bokstav på
oppgåva du har valt.
Vedlegg
Oppgåva har eitt vedlegg
I Have a Dream. Extract from Dr. Martin Luther King, Jr.'s “I Have a Dream”
speech, August 28, 1963.
Praktiske
opplysningar
Å presentere fagstoff, å bruke estetiske verkemiddel og å utforme
tekstar er ein del av kompetansekrava i engelskfaget. Du vel sjølv
korleis du best kan vise mottakarmedvit og få fram formålet med
tekstane dine. Det gjeld òg skrifttype og skriftstorleik.
Standard for brødtekstar er skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5.
(Arial, Calibri og Times New Roman er lett leselege.)
Informasjon om
vurderinga
Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til
sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på
Utdanningsdirektoratets nettsider.
Du må sjølv fordele tida du bruker på kvar av oppgåvene. Sensor
skal vurdere samla kompetanse du viser i faget på
eksamensdagen, og du får éin karakter.
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 2 av 8
Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid
Eksamen varer i 5 timer.
Tema
Civil and Human Rights
Hjelpemidler
Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.
For engelsk er heller ikke oversettelsesprogram tillatt.
Bruk av kilder
Dersom du bruker kilder i svaret ditt, skal de alltid føres opp på en
slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal føre opp forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Dersom du bruker utskrift fra Internett, skal du
føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.
Informasjon om
oppgaven
Eksamen i engelsk har tre oppgaver, du skal svare på oppgave 1 og
2. I oppgave 3 skal du velge en av fire oppgaver.
Der det er oppgaver til valg, må du skrive nummer og bokstav på
oppgaven du har valgt.
Vedlegg
Oppgaven har ett vedlegg:
I Have a Dream. Extract from Dr. Martin Luther King, Jr.'s “I Have a Dream”
speech, August 28, 1963.
Praktiske
opplysninger
Å presentere fagstoff, å bruke estetiske virkemidler og å utforme
tekster er en del av kompetansekravene i engelskfaget. Du velger
selv hvordan du best kan vise mottakerbevissthet og få fram
hensikten med tekstene dine. Det gjelder også skrifttype og
skriftstørrelse.
Standard for brødtekster er skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.
(Arial, Calibri og Times New Roman har god lesbarhet.)
Informasjon om
vurderingen
Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse.
Eksamensveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets
nettsider.
Du må selv fordele tiden du bruker på hver av oppgavene. Sensor
skal vurdere samlet kompetanse du viser i faget på
eksamensdagen, og du får én karakter.
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 3 av 8
There are three tasks in this exam.
You must answer tasks 1, 2 and 3.
Task 1 Short answer
In the preparation material you have read a newspaper article about Nelson Mandela.
Answer the following:
•
•
Why is he a role model for so many people in the world?
Who do you look to as a similar role model and why?
Task 2 Short answer
In Appendix 1, you will find an extract from Dr. Martin Luther King, Jr.’s I Have a Dream
speech.
Read the extract and answer the following:
•
•
What is Dr. Martin Luther King, Jr.’s main message in this speech?
How does the language he uses strengthen the message?
Task 3 Long answer
In your answers, you can use information, ideas, useful words and phrases from the texts
you worked with on your preparation day and from other material that you have worked
with in your English course. You may also use information from other sources.
Choose ONE of the tasks from 3A to 3D.
Task 3A
Many of the texts in your preparation material have been about people being stereotyped
and prejudiced against.
Choose at least two people from the material you have worked with and discuss the
following:
•
•
•
•
why they were stereotyped or prejudiced against
what happened because of this
what decisions they took
the result of their decisions
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 4 av 8
Task 3B
Not everyone can have such an impact on the world as some of the people you read
about in the preparation material. Change can also occur through small steps.
Create a text in which you talk about small steps you could take to make a change.
Choose a suitable title and type of text.
Task 3C
In your preparation material you have read about people who have overcome or are living
in difficult life situations.
Compare a character from your preparation material with another character from your
English course and discuss how they deal with difficult life situations. Your text should
include:
•
•
•
•
a brief comparison of the characters
a clear description of the two situations
a discussion of what the characters do to overcome the difficult situation
the consequences of their actions
Task 3D
Look at the Norman Rockwell painting on the title page. The title of the painting is
“Moving Day”, and it is from 1967. Create a text inspired by the painting. Include the
following:
•
•
•
describe the painting and its setting
choose one of the children in the painting and describe what he or she is thinking
about
discuss what the painting reveals about race issues in the USA
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 5 av 8
Appendix 1
I have a dream
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest
demonstration for freedom in the history of our nation.
The dream
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its
creed – we hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the
sons of former slave-owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with
the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and
justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not
be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream today!
Let freedom ring from every hill and every molehill of Mississippi, from every
mountainside, let freedom ring!
And when this happens, and when we allow freedom to ring, when we let it ring from
every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed
up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles,
Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old
Negro spiritual, "Free at last! free at last!"
(Extract from Dr. Martin Luther King, Jr.'s “I Have a Dream” speech, August 28, 1963.) Retrieved from
http://www.ushistory.org/documents/i-have-a-dream.htm 12 Oct. 2013.
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 6 av 8
Blank side
Eksamen ENG0012 Engelsk 2014
Side 7 av 8
Schweigaards gate 15
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
utdanningsdirektoratet.no