Årsmøtereferat 2013

Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra
årsmøtet
3. Referat fra årsmøtet 2012
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer
8. Innkomne forslag
9. Valg
Styreformann John Inge Bacher ønsket 39 medlemmer velkommen til årsmøtet i
Norautrons lokaler. Han innledet med ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort
det siste året, og gikk deretter over til årsmøtets dagsorden.
Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Sak 2 - Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å underskrive
protokoll fra årsmøtet.
Styrets forslag ble godkjent.
Dirigent: Stein Erichsrud, referent: Gunnar Bjelland, underskrift av protokoll: Hanne Noer
og Håkon Hansen.
Sak 3 - Referat fra årsmøte 2. februar 2012
Referat fra årsmøtet 2012 ble godkjent uten kommentarer eller andre merknader.
Sak 4 - Årsberetning
En fyldig årsrapport for 2012 ble lagt fram og gjennomgått av styrets formann som
deretter åpnet for kommentarer før evt. godkjenning.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten kommentarer.
Sak 5 – Regnskap
Regnskapsfører gjorde rede for regnskapet for 2012 og leste opp revisorenes beretning.
Regnskapet ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.
For øvrig fikk regnskapsfører ros fra både medlemmer og revisor for et oversiktlig og godt
regnskap.
1
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Sak 6 - Budsjettforslag 2013
Regnskapsfører redegjorde kort for budsjettet for 2013. Budsjettet er i hovedsak basert
på de samme inntekter og utgifter som i 2012.
Det ble deretter en diskusjon om den nye forsikringsavtalen som båtforeningen har
inngått med If forsikring. Avtalen har en betydelig høyere premie enn tidligere avtale, men
så er også dekningen utvidet til hele havneanlegget, i tillegg til klubbhus og
personalforsikring for driftssjef. Det ble reist spørsmål om vi heller burde vært
”selvassurandør”, dvs. sette inn premiebeløpet på konto og bruke denne til å dekke evt.
skader på bryggene selv, basert på at vi tidligere har klart oss uten forsikring av
bryggene. Det ble også reist spørsmål om vi har fullverdidekning, om vi har
ansvarsforsikring mot tredjepart, og om egenandel ved skade. Det ble presisert at
forsikringsavtalen ikke dekker skade på båtene. Da styremedlemmet som har arbeidet
med forsikringsavtalen ikke var til stede, kunne ikke styret svare utfyllende på alle
spørsmålene. Medlemmene påla da styret å legge fram en kortversjon av
forsikringsavtalen på vår hjemmeside.
Styrets budsjettforslag ble tatt opp til votering og godkjent.
Sak 7 - Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer
- Styrets foreslo å øke medlemskontingenten fra 800 kr. til 1000 kr.
Det kom ytringer fra salen om at dette i realiteten innebærer at medlemmer med små
båter får relativt større økning enn de med store båter, og at årskontingenten burde stå
uendret, særlig fordi vi øket kontingenten fra 300 kr til 800 kr. for to år siden.
Etter en del diskusjon ble styrets forslag tatt opp til votering og vedtatt.
- Styret foreslo å regulere båtplassavgiften for 2013 ved at den justeres opp lik økningen i
konsumprisindeks fra desember 2011 til desember 2012, det vil si en oppjustering på
1.4%.
Vedtatt.
- Styret foreslo å holde antall pliktige dugnadstimer uendret, 10 timer pr. år, og gebyr for
ikke utførte dugnadstimer uendret, 150 kr. pr. time.
Vedtatt
- Gebyr for uteblitt nattevakt ble foreslått uendret, kr. 1000.
Vedtatt.
2
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Sak 8 - Innkomne forslag
Forslag 1 – fra styret, Revisjon av lov og havneinstruks.
Styret foreslår en revisjon av båtforeningens lov og havneinstruks.
Forklaring til forslagene i Lov for Solviken Båtforening:
·
Overskrift:
o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer.
·
§1
o Beskrivelsen av foreningens vimpel er justert i henhold til originaltegningen av vimpelen.
·
§3
o Henvisning til fordelingsreglene i Havneinstruksen.
·
§5c
o Formalisert funksjonen som kompressoransvarlig.
·
§5g
o Rettet trykkfeil samt fjernet IT-ansvarlig, da denne funksjonen allerede er beskrevet i §5e.
·
§8a
o Overføring av andel kan også gjelde til foreldre, f.eks. ved sykdom eller dødsfall. Dette bør tydeliggjøres
i loven vår.
Forklaring til forslagene i Havneinstruks for Solviken Båtforening:
·
Overskrift:
o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer.
·
Pkt. 2
o Vi tar ikke lenger imot bestilling av strøm. Det er innført blå kabler som bidrar til at alle betaler for den
strømmen de benytter. Det er dessuten inkludert 100 kWh i årsavgiften.
·
Pkt. 6
o Bytter ut ’fra bryggene’ med ’til båtene’. Meningen kommer tydeligere fram.
·
Pkt. 10
o Referanse til tildelingsreglene for båtplass.
·
Pkt. 12
o I praksis er det tilstrekkelig med navn og telefonnummer på jollene. Det bør da også stå i
Havneinstruksen.
·
Pkt. 15
o Landsjefen skal ha melding om alle båter som skal i opplag på land. Det er viktig at vi har denne
’ventilen’ for å unngå villparkering av båter på land.
o Det er ikke nødvendig at navn etc. males på. Det viktige er at det er merket med navn og
telefonnummer, evt. medlemsnummer.
o Fjerning av ordet ’ledningene’ for å unngå kabelvirvar og hyppige jordfeil på landområdet. Stryker ’om
bord’, unødvendig.
·
Pkt. 17
o Opplysning om at vi også kan parkere på opplagsplassen i båtsesongen.
·
Pkt. 18
o Vakttjeneste - endret teksten i samsvar med det som har vært gjeldende praksis i mange år.
·
Pkt. 22
o Nytt punkt for å ha den etablerte praksis mht. båtplassfordeling formalisert i Havneinstruksen.
Diskusjonen som fulgte dreide seg om følgende punkter:
- Dato for loven: Vi bør angi dato for den opprinnelige loven, samt dato for siste endring.
- Lovens §8: Styrets forslag hadde en uheldig formulering som uttrykte at den som
overtar en andel fra ektefelle/samboer/barn må innbetale differanse mellom gjeldende
satser og innbetalt beløp. Denne formuleringen ønsket medlemmene strøket. Det skal
bare være barn som overtar en andel fra foreldre som må innbetale denne differansen.
3
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
- Havnereglementets §22: I beskrivelsene av prioritet 1 og 2 bør “båt” byttes ut med
“båtplass”.
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Med endringene beskrevet ovenfor ble forslaget vedtatt.
Forslag 2 – fra styret, Revisjon av havneinstruks.
Styret foreslår en endring av båtforeningens havneinstruks.
·
Pkt. 9
o Det har i mange år vært diskutert innføring av krav om gummifjærer på fortøyningene, uten at det har
blitt gjennomført. Dette er et nytt krav som styret mener medlemmene er tjent med, både for å slippe
unødig støy i havna og for å redusere faren for stålfjærer som ryker i dårlig vær.
Forslaget ble vedtatt.
Styret vil sørge for at den nyeste versjonen av båtforeningens lov og havneinstruks blir
lagt ut på foreningens hjemmeside.
Forslag 3 – fra Anders Herlofsen
Det foreslås å mudre ved krana slik at medlemsbåter med i hvert fall 2 meters dybde kan
bruke krana.
Styret argumenterte med at dette forslaget ikke uten videre kan gjennomføres selv om
det skulle bli vedtatt, fordi det vil kreve myndighetenes tillatelse (som er svært vanskelig å
få), det vil være svært kostbart (mudderet er spesialavfall), og vi vet ikke hvilken
påvirkning det vil ha på spunteveggen ved kaia. Flere medlemmer påpekte at den
knappe dybden ved krana er et problem for seilbåter, som nå er avhengig av høyvann for
å komme inntil kaia. Det ble uttrykt ønske om at det nye styret/havneutvalget tar initiativ
til å utrede mudring, slik at vi får fakta på bordet.
Medlemmene samlet seg om følgende: Forslaget ble ikke votert over, men styret
pålegges å utrede mudring ved krana med tanke på at båter inntil 2 meters dybde kan
bruke krana uavhengig av vannstand.
Forslag 4 – fra Dag Cederborg
Forslag om å få inn på budsjettet et innkjøp av traktor. Det er en fordel å ha en traktor
fordi at den kan brukes til rydding av forskjellige ting, blant annet bortkjøring av traller.
Dag utdypet forslaget sitt: Det er god mulighet for at vi kan få kjøpt en godt vedlikeholdt
og rimelig traktor. Den traktoren som er i bruk i havna er ikke vår, og synger på siste
verset.
Styret repliserte at det strengt tatt ikke trengs noe årsmøtevedtak for å gjøre et slikt
innkjøp, men er ikke negative hvis det rette tilbudet kommer.
Det ble uttrykt noe skepsis blant enkelte medlemmer mhp. vedlikehold og drift av en
traktor. Dag forklarte at dette vil i så fall bli håndtert på samme måte som trucken vi har i
havna, en gruppe kyndig medlemmer vil ta ansvar for bruk og vedlikehold.
Forslaget ble ikke vedtatt, men styret vil som nevnt ovenfor være positive hvis det rette
tilbudet dukker opp.
4
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Forslag 5 – fra Stig Th. Magnussen
Oppgradering av vask og toalettrom.
Da mange bruker båtene til overnatting, samt at båter i gjestehavnen får et bedre tilbud,
vil dette bli et fint tilskudd til allerede en fin båtforening. (Dette kan sikkert utføres på
dugnad og bruktmarkedet.)
Fliselegge toalettrom
Montere vaskemaskin og tørketrommel
Dusjkabinett
Fra medlemmene ble det spurt om havna skal fokusere på gjestebåter eller ikke. Hvis vi
skal være en “gjestehavn” er det naturlig å oppgradere, hvis ikke bør vi ikke ta denne
utgiften. Regnskapsfører opplyste at bare innkjøp av vaskemaskin med myntinnkast
kommer på ca. 100.000 kr. Dette har vært vurdert tidligere, men funnet altfor kostbart.
Drift av et slikt serviceanlegg fører også med seg kostnader og mye arbeid. Det ble nevnt
fra medlemmene at selv om vi ikke gjør en slik oppgradering som foreslått, ville det ikke
skade med en liten “oppshining” av toalettrommet I klubbhuset.
Forslaget falt.
Forslag 6 – fra Stig Th. Magnussen
Oppgradering av strøm/vannforsyning på land. Mange av stolpene er av tvilsom
standard.
Det ble sagt av flere medlemmer at dette forslaget var ganske unødvendig, da strøm- og
vannforsyningen på land er under kontinuerlig vedlikehold og utbedring av tillitsvalgte og
andre medlemmer. Dette var også styrets holdning.
Forslaget ble tatt til votering og vedtatt.
Forslag 7 – fra Stig Th. Magnussen
Oppgradering av Web/hjemmesiden. Dette er en nyttig side som alle medlemmer/styret
kan ha nytte av. Fint sted og utveksle informasjon og erfaringer.
Styret forklarte at en oppgradering av hjemmesiden allerede er under arbeid.
Forslaget ble tatt til votering og vedtatt.
Forslag 8 – fra Tore Føske
Bygge ut havn for flere store båter.
Styret forklarte at forslaget ikke er mulig å gjennomføre, da vi nå har tatt i bruk hele det
vannspeilet vi har til disposisjon.
Forslaget falt.
5
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Forslag 9 – fra Tore Føske
Omdisponere plasser for bedre utnyttelse av havn, for å få plass til flere større båter.
Styret forklarte at de til enhver tid søker å optimalisere havna etter andelshavernes og
søkernes behov. Søkerlisten viser at det største behovet er i kategori B og C, dvs. fra 5.5
til 8.7 meter lengde.
Det ble reist spørsmål fra medlemmene om hvor store båter vi har plass til I havna. Er det
noe i veien for å få plass til en 60-foter? Styret svarte at med de bryggene og bommene
vi har, fraråder leverandøren båter over ca. 45 fot med bakgrunn i at havna er spesielt
utsatt for vær fra nord-øst. Tidligere uvær har vist hvilke krefter havna utsettes for under
slike forhold. Selv om båtforeningen ikke har tatt inn noen max båtstørrelse i
havnereglementet, praktiseres derfor en grense på ca. 45 fot.
Det ble stilt spørsmål om forslaget innebærer et ønske om flere plasser for dagens max
størrelse, eller om man ønsker enda større båtplasser. Da forslagsstilleren ikke var til
stede da forslaget var til behandling, forble dette uoppklart.
Forslaget falt.
Diverse
Bjørn Smørsten, Roger Mikkelsen og Øyvind Tellefsen fikk en ekstra oppmerksomhet på
årsmøtet for stor innsats i havna i 2012
Foreningen har fått laget nye foreningsvimpler for salg blant medlemmene. Fem vimpler
ble loddet ut på årsmøtet.
6
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Sak 9 - Valg
Valgkomiteen la fram sitt forslag til valg av styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte.
Resultatet av valget ble som følger:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Regnskapsfører:
Vaktsjef:
Styremedlem:
Bryggesjef 1:
Bryggesjef 2:
Bryggesjef 3:
Bryggesjef 4:
Bryggesjef 5:
Bryggesjef 6:
Landområdesjef:
Materialforvalter:
Elektrikerformann:
John Inge Bacher
Alf Bjarne Olsen
Gunnar Bjelland
Hanne Bjørkli
Erik Stensrud
Bjørnar Sten-Nilsen
Robert Sarmon
Lars Jahrn
Dag Cederborg
Ole Håkon Røsland
Roy Didrik Nilsen
Reidar Roy Pedersen
Svenn Johansen
Tom Rune Haug
Øyvind Tellefsen
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ny
ny
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg
gjenvalg
ny
gjenvalg
ikke på valg
2 år
Regnskapsassistent:
Bryggeassistent 1:
Bryggeassistent 2:
Bryggeassistent 3:
Bryggeassistent 4:
Bryggeassistent 5:
Bryggeassistent 6:
Landområdeassistent:
Vaktassistent:
Materialforvalterassistent:
Elektrikerassistent:
Bjørg Apenes Hancke
Jørn Menes
Ståle Nyrud
Harald W. Olsen
Asbjørn Fløtten
Stein Erichsrud
Trygve Bjørkli
Ole Hytten
Roger Mikkelsen
Glenn Solberg
Håkon Hansen
ny
ikke på valg
ny
ny
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg
2 år
Revisor:
Revisor:
Arvid Hansen
Tore Larsen
gjenvalg
gjenvalg
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
(Valgkomiteen besto av Carl Edvard Reinertsen, Reidar Bjørkli og Hanne Noer)
Etter formannens forslag ble valgkomiteen gjenvalgt for ett år.
Formannen avsluttet årsmøtet kl. 21.50.
7
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion
Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN
Web: www.solviken.no e-post: [email protected]
Underskrift av protokoll fra årsmøtet i Solviken Båtforening 14/2-2013 av to medlemmer:
Hanne Kristine Noer
Håkon Hansen
8