Menighetsbladet mars 2011 - Evangeliesalen

nr. 1
Jesus Kristus:
«Kom til meg alle dere som
strever og har tungt å bære»...
årGAnG
72
2011
såKornET
Evangeliesalen Berøa
Menighetsblad
- et blad
til glede
og oppbygging
nordregt. 18 B, 0551 oslo
G
Tak
e
k
s
å
od p
teret
n
e
s
lie
ange
v
E
g
ud o
G
r
ke
n
ioske
k
k
o
ib
skjer
e
y
M
Fellesskapet- der man Finner ekstra styrke...
nr. 1
ÅRGANG
72
oppbyggende himmelske toner
2011
Menigheten
Evangeliesalen Berøa
nordregt. 18 B
0551 oslo
Kontoradresse:
osterhausgate 1, 0183 oslo
Postboks 179 sentrum. 0102 oslo
Tlf. 22 20 53 42
Faks 22 20 33 55
Kontortid:
Tirsdag - torsdag kl. 10.00-14.00
ForsTAnDErE
Finn røine
Jon Brammer
Påskemorgen slukker sorgen
2
P
åskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
Den har oss givet lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede vredes, himmelen gledes,
himmelen gledes med lovsang ny.
redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
sangen toner. vår Forsoner,
vår Forsoner til evig pris;
Han ville bløde for oss å møte,
for oss å møte i Paradis.
sangen toner. vår Forsoner,
vår Forsoner til evig pris
ElDsTE-råD
Harry Kvale
roald ringstad
John Andersen
Johan Kristiansen
Øivind røng
Per Aril skaanes
reidar Wold
Terje lindblad
Ernst Knudsen
MEnIGHETEns KonTI
Menighetskassen: 1602 55 03930
Misjonskassen: 1602 55 03949
BoKKIosKEn
lillian og Manfred
Kontonr.: 1602 55 03949
MEnIGHETsBlADET
redaksjon:
Finn røine
Jon Brammer
Ernst Knudsen
Hva vil fremtiden gi oss?
Vi lever i en merkelig tid. På den ene siden er det mange som lukker sine øyne for fremtiden. De er opptatt av å få så mange muligheter og fornøyelser ut av livet som mulig.
På den annen side er det et stort engasjement med tanke på å redde vår jord og mange har store bekymringer for vår planet.
Pastor David Pawson skriver i sin bok «når Jesus kommer tilbake» om en undersøkelse i England. For
noen få år siden trodde halvparten av tenåringene at deres død og vår planets død ville inntreffe samtidig.
Enten det skjer ved kjernefysiske eksplosjoner eller miljøforurensning (en økende frykt), synes livets
dager på jorden å være talt.
Ungdommer som ble intervjuet av norsk TV under miljøkonferansen i København 2010, sa at de ikke
ville gifte seg å få barn på grunn av at jorda om kort tid ikke ville tåle belastningene og bli ødelagt.
Vitenskapen bruker sine metoder. De trekker slutninger basert på observasjoner som er det grunnleggende verktøy for moderne vitenskap. Å beregne nåværende trender, har mer enn ett computerprogram beregnet den
sannsynlige dato for verdens ende. Ved å ta hensyn til befolkningsøkning,
mat- og energiressurser og miljøødeleggelse vil verdens ende komme ca.
2040.
Vi venter på en stor begivenhet! Jesus kommer snart tilbake til vår jord.
Hans gjenkomst har en sentral plass i Guds ord. Vi kristne er jo de eneste som
vet hvordan det hele vil ende. Vi vet at enden vil bli god, at det gode vil triumfere over det onde.
En dag skal de som har gjort urett få sin dom. Selv ikke døden skal berge
dem fra deres urettferdige gjerninger. Guds ord sier «Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.» (Heb.9,27). I dag er vi vitner til råskap, undertrykkelse og
urettferdighet som aldri før. Nasjoner roper etter fred, frihet, demokrati og en mulighet til å leve uten
frykt og vold. For de som undertrykker andre skal selv få møte Jesus Kristus som deres dommer. De som
til synelatene ser ut til å gå fri skal møte han som dømmer levende og døde.
«Hvordan skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse»? (Heb.2,3)
Hvilken framtid og evighet har du planer om? Å unnfly Guds vrede og dom, da er Jesus
Kristus din eneste mulighet.
Velg ham, for han kommer snart igjen. Jesus kan bli din fantastiske framtid. Vi som
har opplevet frelse i gjennom Jesus venter ikke på jordens ødeleggelse, men på Hans
hjemkomst.
Finn Røine
forstander
«Vi venter på en
stor begivenhet,
Jesus kommer
snart tilbake til
vår jord»
3
der hvor folk samler seg...
en tjeneste hvor mennesker møtes...
-i
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
Et ganske alminnelig møte i menigheten:
Vær i forventning, å se hva Jesus gjør
4
Foruten Jesus selv, var det bare menighetens egne
krefter som var til stede. Et godt og oppbyggende møte
der troen ble styrket.
slik åpenbaring, og Jesus var spesielt ute etter å få tak på livet
hans.
søndag den 27. mars var en helt
vanlig søndag, ingen utenom
menighetens egne krefter deltok.
Det var et møte med nattverd, og
en glad og fornøyd forsamling som
var tilstede.
randi og Johan Kristiansen, sammen med synnøve rahm ledet i
sangen, og forsamlingen, som
Lydig mot Guds kall
alltid er aktivt med i bønn, hevet
møtet til de store høyder.
Finn røine talte om å vente på
Herren.
Han begynte med å snakke om
åpenbaring som kommer fra Gud:
– Det må en åpenbaring fra Gud til
for å forstå evangeliet, sa røine.
Han bemerket at Peter trengte en
røine fortsatte med å tale om
kallet som Gud gir til mennesker.
– Jesus var klar over at kallet han
ga til Peter ville strekke seg helt
inn i martyrdøden,
Forfølgelse, motsigelser og undertrykkelse er ikke unaturlig for et
menneske som er lydig Guds kall,
- om hva som skjer i menigheten...
Til venstre: Randi og Johan
Kristiansen sammen med Synnøve
Rahm ledet sangen.
den skal gå i gjennom en tid
med kriser, sa Finn røine.
kommenterte han.
– I Apgj. 2, vers 4, fikk disiplene beskjed om å ikke forlate
Jerusalem, men bli der og
vente på Guds kraft.
Motløshet
røine fortsatte med å tale om
bønnen, og ventetiden
deretter.
– Disiplene var utholdende i
bønn, de ba dag og natt, de
møttes kontinuerlig. Det
hadde nå kommet inn i en tid
der de måtte vente på Herren,
sa han.
– å vente er egentlig et negativt uttrykk. En ventetid kan
imidlertid fortelle om noe kommer til å skje - det er en forventning til stede.
– Vi venter på at Jesus skal
komme tilbake, og det vil han.
Man han har også sagt at ver-
Mange kan oppleve vanskelige stunder i en ventetid. Det
kan være en smertefull og
prøvsom tid for mange.
– Det går an å bli motløs, slik
som Elias der han satt langt
ute i ørkenen, han kom så
langt ned at han ba Gud om å
forkorte livet hans, men Gud
hadde andre planer. Han fikk
en fantastisk opprykkelse til
himmelen med hest og ildvogn. Hvilken forskjell!
– Har du forventning til at Gud
skal gjøre noe spesielt? Vi
venter på Herren og ber om at
han skal gjøre store ting i
blant oss, la oss ha denne forventningen, avsluttet Finn
røine før han gikk over til
nattverden.
Over: Det var Per Aril Skaanes
som ledet møtet.
Over til høyre: Også de unge
krefter satte sitt gledespredende
preg på møtet.
Forstander Finn Røine talte
inspirert om å vente på Herren.
Bilder til høyre: Menigheten deltok aktivt i bønn- og lovprisning,
og Guds nærvær var til stede.
Til venstre: Siste del av møtet var
satt av til nattverd hvor Finn
Røine forrettet, og menighetens
eldste var med under utdelingen.
5
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
Susanna Holberg ble reddet fra et rushelvede:
– Jeg takker Gud og Evangelie
-Da jeg var på det verste veide jeg 38 kilo, og hadde vel
omtrent ikke en muskel. Men jeg fikk et press på meg
både fra politiet og barnevernet om at noe måtte gjøres.
Jeg skjønte alvoret.
Av Bjørn Gjellum
Det er susanna Holberg som
uttrykker dette. Hun kommer fra
stavanger, og i likhet med mange
andre stoffmisbrukere begynte det
med alkohol og hasj, og deretter
amfetamin.
- Jeg gikk mye på speed, men etter
hvert begynte jeg også med heroin.
Jeg ble hekta. Jeg hadde i tillegg
lett tilgang på metadon og subutex.
6
Dette var preparater jeg kjøpte på
gata av folk som hadde kvote på
stoffet, men som valgte å selge det
og kjøpe heroin i stedet. Disse
kvotefolkene var i realiteten lArpasienter.
- så du ble hekta på metadon
også?
- Gjett om jeg ble, og det er ikke
noe kjære mor hvis du er avhengig
av det stoffet, og ikke har det, sier
susanna.
Kriminalitet
susanna brukte stoff og var heller
ikke fremmed for det kriminelle
miljøet på sør-Vestlandet. Det ble
både vinningskriminalitet og annen
type krim.
- Det var jo sånn at jeg trengte
penger, og medvirkning i kriminelle
handlinger ga såpass avkastning at
jeg holdt det gående. Men jeg likte
det ikke, sier hun.
For fire år siden fikk susanna en
datter. samtidig som datteren var
hjertebarnet hennes, levde hun sitt
utsvevende liv.
- Politiet var jo etter meg, og det
var nok barnevernet også. så en
- om hva som skjer i menigheten...
Susanna Holberg har flyttet hjem
til Stavanger, Nå skal hun få meg
jobb og kose seg med datteren
Rebekka.
Foto: Frode
det skaffet plass til meg på
Alfasenteret i Vestfold. Det var
da jeg kom dit jeg veide 38
kilo. Jeg lå i sengen i en og
en halv måned uten krefter.
Etter fire måneder på Alfa
søkte jeg meg over til
Evangeliesenteret. Jeg kom til
Gjerberg først. På det tidspunktet var jeg relativt frisk.
Jeg husker godt at da jeg traff
de menneskene som var der,
følte jeg at jeg hadde kommet
hjem. Dette var troende folk,
av samme kategori
Jesustroende som de jeg
kjente fra menigheten i
oppveksten. Det var så godt,
sier susanna.
Mens susanna hadde vært
inne til behandling, hadde
barnevernet tatt fra henne retten til omsorg for datteren.
Det var tøft.
- Jeg ble bedt for på Gjerberg,
og det var så sterkt at jeg
flatet rett ut og kjente Guds
nærvær så sterkt. At jeg ikke
har kommet hit før tenkte jeg.
Jeg fikk et nytt liv, og samtidig
begynte jeg å jobbe mot barnevernet. I dag er datteren min
rebekka hos meg, vi er gjenforenet. Det er herlig.
esenteret
dag ble jeg stoppet av politiet
med bilen full av tjuvegods og
stoff. Etter det mistet jeg lappen, leiligheten min og ellers
alt jeg eide. Jeg var så på
bånn som det går an å bli,
sier hun.
susanne kommer fra et kristent hjem og er vokst opp
med menighetstilknytning.
Hennes far sa til henne før
han døde at han håpet hun
kunne komme inn på
Evangeliesenteret.
Senteret
- Etter at politiet tok meg, ble
Hjem
susanna har vært på
Evangeliesenteret siden
høsten 2008. nå har hun reist
hjem til stavanger.
- Jeg har fått meg ny leilighet
og gleder meg over å være
hjemme igjen. samtidig er jeg
så utrolig takknemlig til
Evangeliesenteret og til Jesus
for det nye livet jeg har fått.
Jeg er utdannet hjelpepleier
og skal få meg en jobb. Ett er
sikkert, og det er at jeg skal
holde meg nær til Jesus, og
så skal jeg kose meg med
rebekka, sier susanna
Holberg og tar et godt tak
rundt datteren sin.
En nemesis gjennom livet
5 Mos.25:17-19, 1 Sam.15.15:1-7
En har sagt: «Det går en nemesis gjennom livet, hvem kan
unnfly den?» Dette har ikke noe å gjøre med at Gud er lunefull, men det er en livslov. Som du sår får du høste. Livet er
som en bomerang, den kommer tilbake til den som kastet
den. Jakob lurte sin far til å få førstefødsel retten. Men siden
ble han lurt av sine sønner når Josef ble kastet i brønnen.
1 Mos.37:31-34. Gutten som ville bringe sin far til fattighuset. Han måtte bære ham på ryggen og nå satte han seg
ned for å hvile. Da sa den gamle til sønnen, som du gjør nå
gjorde jeg med min far.
Vi finner et rystende eksempel i Dom.1:6-7. - Men AdoniBesek flyktet. Da forfulgte de ham og grep ham, og hogge
av ham tommelfingrene og stortærne. Da sa Adoni-Besek:
Sytti konger med halvhugne tommelfingre og stortær sanket
smuler under mitt bord. Som jeg gjorde har Gud gjort i mot
meg.
Fremtiden høster ditt nåværende liv
Mye av vårt fremtidige liv vil ta farge av vår fortid. Det kan
også få følger for andre mennesker. Vi sier ofte at vi må
bære over med ungdommens tankeløshet, men det er i ungdommen de må bruke tankene. For er det en tid farmeren
må bruke tanken, så er det når han pløyer og sår. Det er for
sent å tenke når høsten kommer. Det var Daniels lykke at
han satte seg fore, og at han tenkte i sin ungdom. Han var
stjålet fra sine foreldre og bortført til et fremmed land. Men
han fulgte ikke ordspråket: Når du er i Rom så gjør som
Romerne gjør. Han satte seg fore i sitt hjerte at han ikke
ville spise av kongens mat. De kunne skifte hans navn, men
ikke hans natur.
Alle båter har kjølevann. Livet er som en svingdør, du
møter deg selv i døren. Gutten som hoppet i sin fars fotspor.
Da snudde faren seg til gutten og spurte: Hva er det du gjør?
Da svarte gutten, «Jeg følger i dine fotspor jeg far.»
Vi har alle såkorn i våre hender. Den beste utsæd er Guds
ord, men husk det er tveegget, det kommer tilbake.
«Den gyllende livslov.» Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, skal dere gjøre mot dem, for det er loven og profetene.
Matt.7:12.
Det er noe velsignet og opphøyet og samtidig velsignet
verdagslig over Jesus og hans forkynnelse. Ingen har talt
slik som denne, sa de om Jesus. Jesus er alltid aktuell.
Noen sier at de er ferdig med mennesker. «Ingen lever for
seg selv og ingen dør for seg selv. Vi blir aldri ferdig med
hverandre. Når Jesus skapte sa han: Det er ikke godt for
menneske å være alene. Har du ikke merket at den steinen
du kastet har kommet igjen. Det et menneske sår skal han få
høste. Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne
det igjen. Den som lesker andre skal selv bli lesket.»
«Så dere en sæd som rettferdigheten krever, få dere en høst
ett kjærlighetens bud». Hoss.10:12.
Gunnar Østrem
7
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
Hyllene tømmes og alt skal ut:
Gigantsalg fra bokkiosken
– Nå satser vi på å tømme hyllene våre. Alle varer
skal ut, og vi kommer til å finne noen dager da vi
skal ha posesalg, sier Manfred.
sammen med sin kone lillan
er Manfred ansvarlig for
menighetens bokkiosk. De har
over en tid hatt denne tjenesten, og har sett betydningen
av kioskens funksjon i
menighetsarbeidet. Kristen litteratur er her sammen med
bibler, kremer fra Israel, og
artikler som er markert med
det kristne budskapet. Alt ligger i hyller som bærer preg av
mange års bruk som utstill8
ings- og salgsreoler.
nå skal kiosken ha en gjennomgående renovering, og det
som ligger i hyllene må ut.
I funksjon
– nå skal bokkiosken males og
pusses opp. Derfor trenger vi å
få ut alt fra hyllene våre, forklarer Manfred.
Han ivrer for at kiosken skal
komme i den funksjon han
ønsker.
- om hva som skjer i menigheten...
Lillan og Manfred er entuiastiske
i sitt arbeid for at det kristne
budskapet skal bringes ut til folk.
Nå setter de i gang en ny offensiv.
– Først må vi tømme alle hyllene, så kan oppussingsarbeidet starte med maling og det
som er nødvendig, sier
Manfred.
Han ser seg omkring i det lille
lokalet som for å lete etter
eventuelle løsninger.
– når vi har gjennomført
oppussingen, og alt dette er
solgt ut, da kan vi begynne
med plasseringen av det som
skal være i rommet.
Med flathånden klasker han
lett på bordplaten.
– Hele denne disken, og det
gamle kassaapparatet tar stor
plass. Det må vi gjøre noe med
slik at vi får plass til å bevege
på oss her inne, kommenterer
han. Manfred har store forventninger til arbeidet som ligger foran.
Overskudd
– Hva er fremtidsplanene med
bokkiosken?
Lillan og Manfred opplever ofte
stor pågang av kunder i bokkiosken.
– Vi skal i alle fall ikke kjøpe
inn i store kvanta. Da kan det
kan bli vanskelig å få ut igjen.
Det som trekker mye penger er
artikler som kjøpes inn i
mengder, og så må vi sette
ned prisene for å solgt dem ut.
– Tenker du på noen spesielle
metoder for å få fart på salget?
– Hvis vi prøver med posesalg,
kan vi få ut en del. Et visst
antall bøker og diverse annet
kan selger til rimelige tilbudspriser. Da må vi bare finne
noen spesielle dager da vi er
åpne for den type posesalg,
forklarer han.
Manfred tenker også på løsninger med salg av produkter
som ikke koster noe å få inn i
hyllene.
– Det kan være en ide å satse
litt på egenproduserte artikler.
De kan selges her i kiosken,
og overskuddet går til evangelisk arbeid, avslutter Manfred.
I bokhyllene er det mange forskjellige typer kristen-litteratur.
Kremer fra Israel (til høyre) er et
populært produkt som mange
setter stor pris på.
9
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
nen var meg. Kona var meg.
Det lille barnet var meg. Alt
du har gjort mot disse, har
du gjort i mot meg.»
Vi nærmer oss påske.
Påskeberetningen forteller
oss at det var mange som
fikk se Jesus. «Jeg har sett
Herren,» kunne Maria si til
disiplene som hadde låst seg
inne av frykt for jødene.
To motløse menn på vei til
Emmaus opplevde en total
forandring etter at Jesus
besøkte dem. De var
motløse. «Men vi håpet at
han var den som skulle forløse Israel,» sa de. Deres
håp og drømmer ble knust.
Men Jesus åpnet deres
øyne, og de kjente ham
igjen.
– Jeg har sett Herren
Den russiske dikteren Tolstjo
forteller om en bonde som
lenge hadde bedt om at
Jesus måtte besøke hjemmet hans. En natt drømte
han at Herren skulle komme.
Huset ble gjort i stand for å
ta i mot gjesten.
En formiddag i en snø-
storm så han en gammel
mann komme mot huset.
Bonden slapp han inn og tok
seg av ham. Utpå dagen
kom en gammel kone. Hun
fikk varme seg og spise. I
løpet av ettermiddagen hjalp
han et lite forfrossent barn så
godt han kunne.
Dataormen Stuxnet:
Digital krigføring på høyt nivå
skuffet over at Herren ikke
hadde kommet, falt han i
søvn. Han våknet ved at
Jesus sto foran ham i et
strålende lys. «Herre, jeg har
sett etter deg i hele dag,» sa
bonden. Jesus svarte: «Tre
ganger i dag har jeg gjestet
huset ditt. Den gamle man-
finnes kun i UsA, England og
Israel.
Skadeomfanget
Dataormen Stuxnet har gjort stor skade på Irans Washingtons institutt for
atomprogram, denne hendelsen som har ikke fått Vitenskap og internasjonal
sikkerhet konkluderte med at
tilstrekkelig oppmerksomhet i media.
Det mest bemerkelsesverdige
ved stuxnet-angrepet i Iran er
at det var stille, men likevel
tydelig.
ordet er stuxnet. Et tema som
ikke preger den daglige samtalen. Forsøk å si dette
ordet fort
10
fem ganger etter hverandre.
stuxnet er kanskje den mest
intrikate
høyteknologiske
dataorm som noen gang har
blitt utviklet.
ormen er meget komplisert,
og består av til sammen
15.000 linjer med sammenhengende koder.
stuxnet invaderte i kjapp takt
datamaskiner i Irans atomanlegg og skapte kaos i deres
kontrollsystemer.
Analyseeksperter sier at kapasiteten til å utvikle skadelig
programvare på dette nivået
stuxnet har infisert 30.000
institusjonelle datamaskiner
involvert i prosjektet. Dette
førte til at i alt 1000 Ir-1sentrifuger produsert i Iran ved
natanz anrikningsanlegg ble
ødelagt. Det skapte en ellers
sjelden lavprofiluttalelse fra
president Ahmadinejad som
anga tekniske problemer som
en grunn for en midlertidig
stengning av anlegget.
Ekspertuttalelser
Verdens ledende eksperter
innen datasikkerhet er av den
formening at stuxnet er «for-
De første disiplene opplevde
at frykten brått forsvant da
de befant seg i nærvær av
sin levende Herre. ordene
«frykt ikke» (Matt 28,10), vil
fordrive frykten i ethvert
århundre. svaret på vår frykt,
er en personlig tro og et personlig møte med den oppstandene Jesus.
Jeg har sett Herren,
God påske!
Reidun Røine
bløffende» og «banebrytende», et enestående eksempel på digital krigføriing. De
fleste mener at hackere fra
underverden ikke kan være
opphavet av denne typen
dataorm.
å lage stuxnet vil kreve lang
tid, høy intelligens og ressurser på statsnivå.
Tause media
Den midlertidige avsporingen
av Irans atomvåpenprogram
er den største nyhet som ikke
har blitt rapportert skikkelig i
media i 2010. Dette skyldes
verdenspressens likegyldighet
ovenfor
det
nederlaget
stuxnet har forårsaket i Iran.
Vesten kan derfor fortsatt sove
enda en tid.
Det er midlertidig helt klart at
denne dataormen har gjort
- om hva som skjer i menigheten...
mer
skade
enn
alle
sanksjonene mot Iran.
som sådan må man se på det
som er skjedd som en seier i
kampen
mot
ekstrem
islamisme og Israel-hat.
Etterord
Det meldes i media at dataormen stuxnet ble prøvd ut i
Israels Atomanlegg i Dimona.
Prøvetiden varte i to år.
nå avtroppende leder for etter
retningsorganisasjonen
Mossad, så nylig at Iran ikke
vil ha klar en atombombe før i
2010.
Det spekuleres på om nettopp
Mossad hadde noe med
plantingen av Dataormen
stuxnet. Den hele og fulle
sannhet får vi kan hende aldri
få vite med sikkerhet.
Klipp fra Sjibbolet
Ny medforstander og nye eldste
På siste menighetsmøte var
det valg av medforstander
og nye eldste. Jon Brammer
ble valgt som forstander, og
skal arbeide sammen med
Finn røine. Terje lindblad
og Ernst Knudsen ble valgt
som nye eldste.
søndag den 13. mars var
Fra venstre: Jon Brammer,
Terje Lindblad, Finn Røine,
Ernst Knudsen, Roald
Ringstad, Harry Kvale, Per
Aril Skaanes og Johan
Kristiansen.
det høytidelig innsettelse
med forbønn.
I
srael, du som ble utvalgt framfor mange, vi velsigner
deg. Du som er Guds egen øyesten i verden, han våker
over deg.
Du er blitt en løftesten for alle dem,
som kjemper imot deg.
Takk vår Gud at du har full kontroll,
snart skal du åpenbare deg.
Israel, du som har kjempet mange kriger,
snart får du hvile.
Han som var, som er, som kommer
for å skape fred, se han kommer snart.
Hold da ut i denne prøvelsens tid,
som så hardt rammer deg.
Israels Gud skal utfri deg,
du skal bli frelst på en dag.
Israel, ditt lys skal stråle over jorden,
til velsignelse.
Mange folk skal komme til deg
for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud.
Rop med fryd du Sions datter,
rop med fryd Jerusalem.
Herren er i din midte,
skal aldri mer forlate deg.
Lillan Berglund
11
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
glimt over grensen
MIsJon
I kamp mot synd, omskjærelse og tvangsekteskap:
Masaifolk i forvandling
Evangeliet skaper behov og det dekker behov.
Det er fint å se at mennesker får oppleve Gud på
forskjellige måter.
Siden menigheten er engasjert i
arbeidet for Kenya, tar
Såkornet tar med en hilsen derfra gjennom en rapport av
misjonær Gunnar Østrem.
12
«Vi er nå tilbake fra Kenya
etter fire måneder. Det har
vært en velsignelse å få være
med på møter i forskjellige
menigheter som vi har startet
gjennom solwinnings arbeide.
Vi har også fått være med på
kampanje i masailand hvor
flere fikk møte Gud både til
frelse og helse.
Det var en opplevelse å få
besøke
menigheten
på
Embakasi som vi startet sammen med pastor solomon
Mwalili for flere år siden.
Behov
Menigheten har vokst og
teller nærmere tusen mennesker. Vi fikk be med fire til
frelse den formiddagen jeg var
der og talte, og mange var
fremme til forbønn for flere
behov.
Evangeliet skaper behov og
det dekker behov. Det er fint å
se at mennesker får oppleve
Gud på forskjellige måter.
- om hva som skjer i menigheten...
glimt over grensen
MIsJon
«The Solwinnings Team» deltar
med stor entusiasme, og opplever
at mange blir frelst og forvandlet.
Korrupsjon
Vi hadde god kontakt med
solonka den tiden vi var ute.
De er nå i gang med å få orden
på den tomten der de skal
bygge skole for utviklings
hemmede masaibarn. Det er
mye korupsjon og misunnelse
som råder, så det kan være et
hinder for arbeidet med å få
tomten i orden.
Men nå ser det ut som
solonka får skjøte på eiendommen som skolen skal
bygges på. Han vil ha alle
papirene i orden før han setter
Under: Folk fra masai-stammen
hunger etter Guds Ord, og samles i store mengder for å delta
under kristne møter.
i gang med bygget. PC-skolen
er snart på plass og det blir et
samarbeide med universitetet
slik at de som læres opp får de
nødvendige
papirer
og
eksamener.
har fått lagt det på sitt hjerte.
Gud har virkelig talt til ham om
dette prosjektet. når Gud taler
så kommer også midlene inn.
Jeg regner med at mange vil
stille opp med forbønn og
midler.
Senter for masai jenter
oddvar linkas kom også ut for
å møte solonka og for å bygge
et senter for masai jenter som
rømmer for å slippe å bli
omskåret og tvangsgiftet.
Kona til solonka brenner for
å hjelpe slike jenter, og de har
gitt 12 mål land til linkas for å
bygge dette sentret. Vi håper
at dette sentret kan bygges så
fort som mulig, for det er et
stort behov.
Det er forbudt med lov i
Kenya
å
drive
med
omskjæring av jenter på 8-10
år, og siden tvangsgifte dem
med gamle menn som har
mange kuer å betale med.
Vi er takknemlig for at linkas
Ny bil
Jeg skrev i januar nr. av mitt
nyhetsbrev at vi trenger en ny
lastebil. Vi har fått en forespørsel om vi vil selge den vi
har, men det kan vi ikke før vi
har fått inn penger til en ny bil.
så vi trenger ca.150 000.For å kunne kjøpe en ny og
litt større bil. Dette arbeide er
en viktig del av vårt misjonsarbeide. Mange tusen har blitt
frelst gjennom arbeide til
soulwinning teamet og mange
nye menigheter har blitt
plantet.
Alle skal bli frelst
Vil du gjøre det som er Guds
vilje, så må vi være med å
vinne mennesker for himmeUnder: Plakat for møtekampanjen hvor Gunnar Østrem og «The
Solwinnings Team» deltar.
Over: I kirken i Narok opplevert
man rike tider.
len. «Gud vill ikke at noen skal
gå fortapt, men at alle skal bli
frelst.»
nå kan du være med å
plante inn i Guds rike, du kan
være med å nå tusener av
mennesker med evangeliet.
Det er noe som vil møte deg
igjen på den andre siden. Det
vi satser her vil møte oss når
vi kommer hjem.
Vi vil få takke dere som har
vært med å støttet arbeide i
Kenya gjennom lang tid.
Hanne og jeg har fremdeles
dette arbeide lagt på våre
hjerter.
når vi først er inne på de
behov som vi har, så vil jeg
også nevne en nystartet
menighet som er i vekst og
trenger å bygge en kirke. De
har nå møtene i et blekkhus,
men de trenger en tomt, men
de mangler penger til å kjøpe
den.
Men vi ber at Herren skal
legge det til rette for dem. Vi
har tro for at de skal få bygget
en grei kirke. Vi er takknemlig
om dere vil be om det sammen
med oss.
Dette er ikke et tiggerbrev,
men det viser muligheter som
vi kan være med om å hjelpe.
Takk for at dere ber for det
arbeide som vi står i».
Hanne og
Gunnar Østrem
13
nr. 1- 2011- menighetsbladet «såkornet»
informasjon og
HIlsEnEr
Jubilanter
1392 Vettre
11.05
60 år
❒ Elisabeth Brammer
❒ Ove Kværne
Durendalsv. 8
Postboks 70
1416 oppegård
07.05
Meierigt. 6
3112 Tønsberg
25.05
❒ Randi Edsberg
sandvollia 12
1400 ski
25.05
❒ Terje Gretland
23.05
❒ Morten Lien
nordreg. 20
0505 oslo
05.06
❒ Åge Gjelsvik
nedre slottsgt. 4
0157 oslo
29.06
70 år
❒ Synnøve Rahm
Grefsentunet 26
0488 oslo
20.05
75 år
❒ Runar Nedberg
smalgangen 6.
3050 Mjøndalen
10.05
80 år
❒ Solveig Myrvang
Vestlisvingen 196 leil. 317
0969 oslo
03.05
85 år
❒ Gjertrud Hertzberg
skovheim
Ekebergvn 208
1162 oslo
05.05
90 år
❒ Kari Enger
Konglungveien 235
14
Takk
❒ Tusen takk til menigheten
for besøk og blomsterhilsen til
jul.
Hjertlig hilsen til alle fra
Ruth Olsen
❒ Hjertelig takk for den fine
julestjerna jeg fikk til jul ved
Anne Tusvik.
Hilsen
Helga Karlsen
❒ Tusen hjertelig takk for den
nydelige juleblomsten som jeg
overraskende fikk til jul,
og så
det pene kortet som fulgte
med! Det varmet godt.
Ønsker dere alle et Velsignet
Godt nytt år!
Synøve-R.Schibbyen
❒ Hjertelig takk for vennlig
deltagelse og vakre blomster
til rolf Morgans båre.
spesiell
takk til Finn røine og Harry
Kvale.
Takker også for blomsterhilsen til jul.
Anne Marie Hansen med fam.
❒ Tusen takk for de vakre
blomstene som hr. og fru
Kvale kom med til min 75 årsdag.
Eva Ingelsrud
❒ Kjære menighet.
Hjertelig takk for den fine
blomsten og det koselige
brevet jeg fikk til jul. Hilsen
Borghild Hansen
Hjem til Gud
❒ Rolf Morgan Hansen
ble født 15. juli 1922 på lille
Tøyen i oslo. Der bodde han
sammen med sine foreldre
Julie og Aksel Hansen og sine
to søstre rosa og Hedvig.
rolf hadde en god barndom
på lille Tøyen. Han hadde
mange lekekamerater. Han
gikk på løren skole.
Familien flyttet til Kjelsås når
rolf ble eldre. rolf var glad i å
gå på skøyter, og var med i
Kjelsås Il hvor han tok flere
premier. Han var veldig glad i
dyr, og hadde mange kaniner
og flere fuglehunder.
rolf gikk på middelskolen og
begynte senere i glassmesterlære. Under læretiden ble han
smittet av tuberkulose. Han ble
sendt til Kornhaug i GausdalFollebu ved lillehammer. Han
har fortalt om hvor tungt det
var å få denne sykdommen, og
å bli sendt bort fra familien.
Dette hendte i begynnelsen
av krigen. Under oppholdet så
han mye vondt. Mange unge
gutter døde. Det var tungt for
han å oppleve. Men det skjedde også noe positivt i denne
tiden.
rolf fikk et sterkt møte med
Gud som har vært det største
for han gjennom livet, noe som
hjalp han igjennom alle
vanskeligheter.
Han ble frisk
og reiste tilbake til oslo. Med
seg hadde han fått en
symaskin fra Tuberkulose-forbundet.
Med denne gaven fant han et
levebrød. Han og hans mor
begynte å sy lommebøker.
Han solgte og hun sydde. like
etter krigen var det mangel på
varer i norge, og det gjaldt å
være oppfinnsom. rolf reiste
til Italia. Der lærte han å lage
gipsfigurer.
Han overtok etter hvert et
porteføljemakkeri Hallbæck &
Co
som
holdt
til
på
rådhusplassen. Her var han i
mange år.
rolf var medlem i
Evangeliesalen i oslo. Der var
han med i fredagsmusikken.
Han var flink til å oppmuntre,
hadde spesiell omsorg for
syke og bad for dem.
I
Evangeliesalen traff rolf
AnneMa, og de giftet seg i mai
1962.
Marianne ble født i 1963 mens
de bodde i Trondheimsveien.
De flyttet så til Ammerud. Der
har de bodd siden.
når rolf ble 50 år, måtte han
finne et nytt levebrød. Han
kjøpte da et renseri og vaskeri
på Økernbråten som han drev
helt til han var 80 år. Han og
AnneMa drev dette alene.
De har arbeidet hardt og hatt
mange lange arbeidsdager. Da
rolf hadde fylt 80 år, opplevde
han at helsen sviktet, og det
ble nok noen tunge år som lå
foran.
når vi besøkte han den siste
tiden, gav han oss mye
kjærlighet og omsorg. Han sa
at det viktigste for han var at vi
hadde det bra. Han var en trofast og ansvarsfull far og
hadde vanskelig for å slippe
oss. Han sa at Jesus vil passe
på oss når han ikke lenger
kunne det.
Marianne (datter).
Forstander Finn røine forrettet ved rolf Morgan Hansens
bisettelse i rælingen kirke den
4 jan. 2011. Vi lyser fred over hans gode
minne.
❒ Inger Gotten Wiker
(Willumsen) fikk hjemlov 2 9.
jan. Hun døde fredfullt i sitt nye
hjem på Biri, 84 år gammel.
Inger tilsluttet seg Berøa i
1998, da hun kom fra
lillehammer hvor hun hadde
tilhørt pinsemenigheten der i
mange år. Hos oss ble det 12
år. Hun viste en særlig trofasthet og støttet menigheten helt
og fullt. Var utrustet på flere
områder som ble til rik velsignelse. Ble med i musikken
fra hun kom til menigheten.
Dette var naturlig for henne da
- om hva som skjer i menigheten...
informasjon og
HIlsEnEr
hun var musikalsk og hadde
en meget god sangstemme.
En tid var hun med i menighets-kafeen, og for øvrig alltid
positiv og tjenestevillig for
Guds sak. Inger Gotten Wiker
ble gravlagt fra lillehammer
kirke onsdag 9. februar.
Evangeliesalen Berøa oversendte en blomsterdekorasjon
med minneord om vår
takknemlighet for henne.
Vi lyser fred over hennes gode
minne.
For Evangeliesalen Berøa
Harry Kvale
Gratulerer
formiddagstreff. Vi takker Gud
for hans friske og salvet vitnesbyrd om Jesus.
Bare noen uker før Willy
nilsen fylte 80 år fikk hans
kjære hustru Martha hjemlov.
Det er et stort savn for han,
men han takker Gud for de
mange år de fikk ha sammen i
Herrens tjeneste. Martha og
Willy fikk to barn, svigerbarn
og tre barnebarn.
Menigheten Evangeliesalen
Berøa gratulerer deg med vel
overstått 80 år og vi tror at
Herren vil gi deg flere år i hans
tjeneste.
For menigheten
Finn Røine
❒ Willy Nilsen
er en kjent og kjær broder,
som fylte 80 år den 27. januar. Han er født på nærsnes
hvor han vokste opp. som
14 åring ble han frelst, og
som 18 åring ble han en
brennende evangelist.
Han
ble
utsendt
fra
Evangelie-Willy begynte sitt
virke i Gudbrandsdalen
sammen med David Østby.
senere virket han på
utpostene under Tabernakelet, Bergen. sin kjære
Marta møtte han mens han
virket som evangelist i
Klippen sandnes. De fikk 53
år sammen. Etter en kort virketid på Karmøy, ble Marta
og Willy forstanderfolk i
Filadelfia, skiptvedt.
Ved siden av annet arbeid,
tjenestegjorde han som forstander i saron, roa i
nærmere 17 år. Det var
under
den
tiden
Evangeliesenteret vokste,
fram, og menigheten på roa
var en god støtte. De siste
18 årene har Willy vært forstander
i
Asker
Pinsemenighet, en tjeneste
han fortsatt har.
som menighet er vi stolte
av at Willy nilsen tilhører vår
menighet, og vi setter stor
pris på hans brorskap. Willy
har talt flere ganger i
menighetens møter og er
alltid å finne på menighetens
Gi
en gave
til menighetens
virksomhet
Vårt omfangerike
arbeid, både innenlands og internasjonalt, er i behov av din
hjelp og støtte.
Vi trenger midler slik at vi
som menighet kan
videreføre våre spennende og omfangsrike
visjoner
Menigheten
Evangelliesalen
Berøa
Kontoradresse:
osterhausgate 1, 0183
oslo
Postboks 179 sentrum.
0102 oslo
Tlf. 22 20 53 42
Faks 22 20 33 55
sEnD DIn GAVE TIl:
MEnIGHETsKAssEn:
Kontonr:1602 55 03930
Gud vil velsigne
deg tilbake!
Hold fast på trofasthet
Joh. Åp. 2:10 - «Vær trofast til døden, og jeg vil gi deg
livets krone».
Matt. 25:21- «Vel gjort, du gode og trofaste tjener, du har
vært trofast over lite, Jeg vil sette deg over mye.
Gå inn til din Herres glede.»
En dag vil du og jeg stå foran Guds trone for å avlegge
regnskap for hvordan vi har brukt livene våre. Har jeg brukt
livet på å ære Herren, eller meg selv?
Vi som er frelste vil da stå foran Kristi domstol -1. Kor.
3:11-15. Men de som døde uten å ta i mot Frelseren
Jesus, blir dømt foran den hvite trone, og går dermed fortapt. - Joh. åp. 20:15.
«For tiden er kommet da dommen skal begynne med
Guds hus. og hvis den begynner med oss først, hva blir da
enden for dem som ikke adlyder Guds evangelium?» -1.
Peter. 4:17. Det prekes ikke om slike ting lenger.
En av tingene som Jesus vil se etter er trofasthet mot Ham
(Job 23:10, 1. Pet. 1:7 ). Det er en av tingene som
beskrives som edelstener, som bør bygges på grunnvollen,
Jesu Kristus, i livet vårt, og vil da bestå ildprøven på
oppgjørets dag. Ting som ikke tjener Guds sak, vil brenne
opp.
Advarsel: hvis vi begynner å tukle med grunnvollen, slik
som for eks. med forsoningen, da erstatter vi grunnvollen
med en annen Jesus. «Hvis hans arbeid brenner opp, skal
han lide tap, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» -1. Kor. 3:15.
Hva har du bygget på grunnvollen din? Har du tjent
Herren med iver, misjon, evangelisering, daglig
bibellesning, bønn, gitt tiende til menigheten, holdt hviledagen hellig, brukt nådegavene og talentene (evner og
oppfinnsomhet) for Guds sak? Eller har du brukt livet på å
tjene helt andre ting, som for eks. å sitte foran tv og se på
sport, tjene en forening for å gjøre folk til lags, eller en
karriere for å komme høyt på rangstigen i verden?
Et tips: neste gang du ser på sporten på tv, inviter noen
med deg, og be Gud gi deg muligheten til å vitne om
Kristus. samme mulighet er også i en forening.
I løpet av de siste årene har jeg søkt å tjene Herren med
med iver, spesielt fordi Jesu Gjenkomst nærmer seg. Jesu
gjenkomst er et tema som har grepet meg mye de siste
årene. Den som har internett kan se bloggene mine om
endetiden og Hans gjenkomst som flere tusen har lest:
www.verdidebatt.no/geir1965
å være trofast mot vår Frelser og Herre er å være Jesu
disippel. Det er å ta opp sitt kors daglig. Det behøver ikke
være så tungt. stå opp litt tidligere, og bruk 20- 30 min. på
et avsnitt i Bibelen, og gode bøker som bygger på Guds ord, og ca.15 min. i bønn
daglig.
å løfte sitt kors opp er å prioritere møtene i
menigheten, og være sammen med Herren
der.
Geir Engebretsen
15
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til avsenderen med opplysning om den nye adressen.
B
BlAD
returadresse:
Evangeliesalen Berøa Menighetsblad,
Postboks 179 sentrum
0102 oslo
!
mai
g
.
1
l
a l og søndag
s
e
s
Posdag 28. amprøitene)
ssin
u
p
p
te o
g av
Tor g etter
nlag posesal
a
l
o
p
n
(før
d de rangeres
e
m
ar
lse
inde kiosken
).
b
r
o
f
øker
I
ok
b
B
0
v
1
a
ks
gen
, ma sraelske
e
s
r
o
e
vi
bøk 0,- pr. p
en a es til kr
g
0
n
1
i
n
ld
(kr
elg
beho annet s
t
s
e
R
.
er og
r. stk
p
,
krem r. stk.
kr 50
p
10,- r CD’er
’e
DVD
ud ...
b
l
i
t
l
ia osken
s
e
er
p
s
i
i
s
r
k
p
k
o
fra b
dsatte
av
stapo
e
G
l
i
dt.
gitt t
le an resiensta
b
n
e
The
søsk
ma» nes seks jonsleiren
m
a
m
tras
hen
itt av
nsen
n og
«Ang Gabrielse sent til ko rg
e
e
g
tolsk
a
v ka t og
Mari en mor o r Schjølb
a
t
r
a
g
ortfø
ange
sin e ter: Oddv
ble b e holdt f r forelt
m
a
f
o
s
va
bl
For
ente der hun n at hun
»
j
e
k
g
s
i
u
d
ster
s fan
de h
ei jø
nene torie om nn i et klo p ut, trod mor.
n
o
«N nn his
rt i
slap v fra sin
a
le fø
hun
En s r. Hun b e år. Da un et bre
e
h
tr
ele
nonn vasket i nere fikk ten.
ver h meo
a
e
r
e
t
n
s
A
n
r
år
hje
rna
hem
forky
s. 57
el Sa
i har r vår tro, il
v
drelø ter Rach
m
t
fo
so
t
n» unnvoller runnlaget nøkkelen
a
Forfa
l
p
er g
s gr
ode
te og
ds g annheten lder. Her år tjenes
u
G
v
«
s
ea
r de
ken i
nesk
Her e i en me lede, styr
n
g
jorde n til vår
.
e
t
gang
r
lighe ktig frem
rtikle
i
born
a
s
O
s
.
l
langs
e
T. L
tter:
, Isra får!
r
e
Forfa
k
ø
e
n
t
k
r
ste
re...
e
l
f
nge
a
m
ge, bibler, b sjelden
man
u
– og til kjøp avesialpris d
..
e.
n
p
gels
e
s
g
s
y
n
n
b
e
pp
tt sja
et til
en o
g
e
l
i
Beny og ann
rt
er
- elle
r
v
l
e
a
v
s
ga
m
lt so
Idee
Velkommen til
BoKKIosKEn
n
Lilla
fred
Man