SAtSER NASjoNALt på velferdSteknologi

Mars
2014
NR 4
Årgang 16
LYSENYTT
Eirik Gundegjerde viser Mary Kvaløy
hvor enkelt hun kan styre hjemmet
sitt fra nettbrettet.
(Foto: Fredrik Ringe/Lyse).
Nyhetsbrev
til eierne
Informasjonsdag om velferds­
teknologi for kommunene
1. april klokken 0900-1300 på Mariero
0900-0915: Velkommen
(Eirik Gundegjerde, Lyse)
0915-0945: Erfaringer fra piloter innen
velferds­teknologi (Dagfinn Wåge, Lyse)
0945-1015: Lyses satsing på velferds­teknologi
(Morten Lynum, Lyse)
1015-1045: Erfaringer fra Fredrikstad
kommune (William Holm, Sensio)
1045-1115: Organisasjon og velferdsteknologi
(Bjørn Mathisen, Fornebu Consulting)
1115-1145: Innovative offentlige anskaffelser
(Elvur Thorsteinsdottir, Stavanger kommune)
1145-1215: Framtidens velferdsteknologi
(Gunnar Crawford, Lyse)
1215-1300: Lunsj
1300-1400: Visning av demoleilighet for
velferdsteknologi
Ta kontakt med [email protected]
om du ønsker å delta.
Satser nasjonalt
på velferdsteknologi
Konsernstyret i Lyse har vedtatt at
Lyse skal ta en nasjonal posisjon
innen velferdsteknologi. – Den
tekniske plattformen vi nå har
utviklet gjør oss svært attraktive
for kommuner i hele landet,
sier Eirik Gundegjerde i Lyse Smart.
I tre år har Lyses pilotprosjekt innen
velferdsteknologi latt eldre få teste
sensorbaserte tjenester som skal
gjøre det lettere for dem å bo lengre
hjemme. Nå har tiden kommet for å
gå fra pilot til marked.
– Vi ser at markedet innen
velferdsteknologi begynner å røre på
seg. Vi må nå ruste oss med de rette
samarbeidspartnerne i hele verdi­
kjeden slik at vi er klare for bording
når toget går, forteller Eirik Gunde­
gjerde, administrerende direktør
i Lyse Smart.
Skal vinne anbud
Lyse har kjørt flere pilotprosjekter
hvor en har testet velferdsprodukter
mot flere typer brukergrupper, og det
danner nå grunnlaget for en kommer­
sialisering.
– Skala er et viktig element for
slike produkter, og derfor er det
naturlig å se på et større marked.
Likheten med hva vi gjorde i for­
bindelse med en landsdekkende
satsning på Altibox er elementer vi vil
gjenbruke, forklarer Gundegjerde.
Han forventer at flere av landets
kommuner snart kommer med sine
anbudsutlysninger, og ønsker å posi­
sjonere Lyse Smart i dette markedet.
– Det er mange der ute som
ikke vet hvilken solid og fleksibel
produktplattform vi har, og vi håper å
kunne spre dette budskapet, forteller
admini­strerende direktør i Lyse Smart.
Store besparelser for kommuner
– Vi har regnet ut at det mellom 2013
og 2030 vil være en økning på 46
prosent i eldre over 67 år som trenger
tjenester fra det offentlige i Rogaland.
Dersom vi kan hjelpe en person til å
bo ett år lengre hjemme, vil kommu­
nen kunne spare omtrent 600 000
kroner per år, opplyser Gundegjerde.
Ny analyse har regnet ut at om
15-25 prosent kan bo hjemme lengre
i stedet for å flytte på institusjon, kan
Norge spare 12-20 milliarder kroner
i 2030.
b
Retur:
Lyse Energi AS
Postboks 8124
4069 Stavanger
Høgamork
«Vi får mer
fornybar energi uten
nye reguleringer og med
svært begrensede nye
inngrep.»
Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere strøm nok til omtrent 2000 boliger.
Søker konsesjon for nytt kraftverk
Lyse har sendt konsesjonssøknad for
det planlagte kraftverket Høgamork
ved Oltedalsvatnet i Gjesdal kommune. Kraftverket er planlagt i et
allerede regulert vassdrag, og dermed
kan det samme vannet utnyttes flere
ganger.
– Nytt kraftverk er planlagt som et
såkalt opprustnings- og utvidelses­
prosjekt, og utnytter fallet mellom
Madlandsvatnet og Oltedalsvatnet i
Gjesdal kommune. De to vannene er
reguleringsmagasin for kraftverkene
Oltedal og Oltesvik. Dermed får vi mer
fornybar energi uten nye reguler­
inger og med svært begrensede nye
inngrep, sier administrerende direktør
Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon.
Den planlagte kraftstasjonen vil
årlig produsere 37,2 GWh fornybar
energi. Det gir nok strøm til ca 2000
boliger i året.
Kraftverket er planlagt i dagen
ved Oltedalsvatnet og får en installert
effekt på 9,8 MW. Bygget blir arkitek­
tonisk tilpasset omgivelsene etter
modell fra utbyggingen på Jørpeland.
Vannet blir ført i to km lang tunnel fra
inntak, som ligger under vann ca 1 km
øst for utløpet av Madlandsvatnet. De
siste 85 meterne fra tunnelpåhugg og
ned til kraftstasjonen blir utført som
nedgravd rør.
Sikker elbillading hjemme
Lyse har laget råd og tips til kjøpere og
eiere av elbil. Det er særlig tre ting som det
er greit å sjekke og tenke gjennom før du
­installerer lader hjemme. For det første bør
du sjekke at det elektriske anlegget i huset
er i god stand, tenk gjennom hvilket reelt
behov du har for ladekapasitet og vi minner
om at den som utløser behov for tiltak i
strømnettet må ta kostnadene det medfører.
Det er planlagt en minstevann­
føring i Madlandselva på 330 liter i
sekundet sommersesongen og 240
liter i sekunder vintersesongen, målt
ved Madlandsosen.
Tunneldriften vil gi ca 125.000 m3
stein. Det er mulig å bruke stein­
massene til allmennyttige formål, for
eksempel utvidelse av parkerings­
plass og turløyper i Brekko. Resten av
massene deponeres på eksisterende
beitearealer ved begge vannene.
Energi som produseres i Høgamork
kraftverk blir ført ut via en ny kraft­
ledning til Oltedal som bygges paral­
lelt med eksisterende høyspentlinje
over en strekning på 2,5 km.
– Mye strøm for pengene
Ny teknologi bidrar til at du får mer for pengene i dag
enn for ti år siden. I 2003 rakk 1 krone til 2,5 timers
TV-tid, mens i dag rekker kronen til 25 timer. Opp­
varming av rom står for 50-60 prosent, og oppvarm­
ing av vann er rundt 20 prosent av strømregningen
din. Du kan spare 20 prosent på regningen gjennom
bruk av smarte løsninger for å flytte oppvarming til
tider på døgnet da du faktisk trenger den.
På www.lysekonsern.no kan du lese mer om temaet.
Redaksjonen avsluttet 17. mars 2014. Redaktør: Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Ween, tlf 51 90 81 16. Ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Herbjørn Tjeltveit, tlf 52 97 91 05.
Design: Grafica Hundsnes. Trykk: uanZ Digitaltrykk AS. LYSE ENERGI AS, postboks 8124, 4069 Stavanger. Tlf 51 90 80 00. www.lysekonsern.no