Å vokse opp i to kulturer

Å vokse opp i to kulturer –
ressurs eller risiko?
Forskning Nytter
Oslo, 26. januar 2011
Brit Oppedal
Folkehelseinstituttet
Divisjon Psykisk Helse
Målsetting
1. Bakgrunnsinformasjon om bosatte
EMA
2. Kulturkompetanse og kulturstress
3. Nære relasjoner i Norge i hjemland
4. Forholdet mellom kulturkompetanse
og –stress, nære relasjoner og
psykisk helse
Generelle
Risiko- og Beskyttelsesfaktorer
• Konflikter og bekymringer i nære
relasjoner
• Skole-arbeidsrelatert stress
•
•
•
•
Sosiale ferdigheter
Mestring
Nære relasjoner
Sosial støtte
Akkulturasjonspesifikke
Risiko- og Beskyttelsesfaktorer
•
•
•
•
•
diskriminering
identitetskrise
bekymringer hjemlandet
stress relatert til kulturelle koder
kulturkompetanse
Ungdom, Kultur og Mestring
UNGKUL
www.fhi.no/ungkul
Enslige Mindreårige Asylsøkere
• Under 18 år
• Reiser uten følge av voksne
omsorgspersoner
• Søker asyl i fremmed land alene
• UNHCR: Den mest sårbare
barnegruppen
Bakgrunn EMA
N = 524 (106 jenter, 20 %)
•
•
•
•
15.4 år (6 – 18): Alder ankomst
19 år (11 – 27): Alder datainnsamling
3.8 år (0 – 11): Opphold
71 %:
Full tid på skole
“Baggasjen”
Traumer
• 75 % har opplevd krig
Av disse har
• 56 % fremdeles plagsomme minner
• 45 % fremdeles mareritt om natten*
* Minimumstall, 6 – 10 % ikke svart
Forekomst depresjon
CESD >23
100
80
60
40
56
31
27 30
26
20
NS gender diff HSimm
only
7
0
Gutter
EM
Vgim
Vgno
Jenter
Å vokse opp i to kulturer:
Norsk og Etnisk kulturkompetanse
Kunnskaper og Ferdigheter i
• Kommunikasjon – direkte og indirekte
• Atferd og Samhandlingsmønstre
• Verdier og tankesett
• Institusjonelle strukturer
• Kompetent og kan Delta i, føle Tilhørighet til og
Lykkes innenfor
• Opprinnelseskulturen og Majoritetskulturen
Norsk Kulturkompetanse
(% ganske / veldig lett)
Hvor lett er det for deg
EM
Å snakke norsk
79%
Å føle at du har mye til felles med norske
ungdommer
Å føle at norske ungdommer forstår deg
54%
Å spise middag hos norske venner
65%
54%
Etnisk Kulturkompetanse
(% ganske / veldig lett)
Hvor lett er det for deg
EM
Å snakke morsmålet ditt
93%
Å føle at du har mye til felles ungdom fra
hjemlandet ditt
Å føle at ungdom fra hjemlandet ditt forstår
deg
Å spise middag hos venner fra samme
land
79%
83%
87%
Ungdom med god norsk og
etnisk kulturkompetanse har…
•
•
•
•
Mindre depresjon
Tryggere tilknytning
Bedre sosiale ferdigheter
Bedre sosial støtte
Kulturstress
Majoritetskulturen (% ofte)
Frustrasjoner fordi ikke forstår
norsk måte å tenke og oppføre seg
på
Ukomfortabel med norske venner
fordi ikke visste hvordan oppføre
deg
Frustrasjoner fordi noen sa noe på
norsk du ikke forsto
EM
VG
Min
24
6
17
7
34
10
Kulturstress
Egen kultur (% ofte)
EM
VG
Min
Kritisert av landsmenn pga
klesdrakt
12
6
Kritisert av landsmenn pga dårlig
morsmål
11
12
Skjelt ut av landsmenn pga ikke
kjenner tradisjonene
8
15
Ungdom som har mye (norsk)
kulturstress opplever…
•
•
•
•
Mer depresjon
Mer diskriminering
Mer identitetskrise
Ungdom som har kontakt med
familie i Norge har mindre
kulturstress
Rekonstuere sosiale nettverk:
Gjenopprette kontakt med tidligere nettverk
Skape nye relasjoner
Nære relasjoner
er grunnleggende for barns og unges utvikling
Kontakt med foreldre
EM
Ja
Vet
ikke
Lav
risiko
Ja
Kontakt med mor
31 %
Kontakt med far
18 %
Mor er død
22 %
16 %
1%
Far er død
35 %
21 %
3%
Familie:
JNJU: 31 %
JNNU: 11 %
NNJU: 21 %
NNNU: 24 %
Ungdommer som har kontakt med familie
i Norge har minst psykiske plager
(% høy depresjon)
80
60
40
20
0
JNJU
JNNU
(JNJU: Ja-Norge + Ja Utland)
NNJU
NNNU
Tilknytningspersoner –
voksne fortrolige i Norge
• 32 ungdommer har ingen fortrolige:
• 68 % depresjon >18
• 17 % under 16 år har ingen voksne
fortrolige
• 80 % depresjon > 18
% med trygg / utrygg tilknytning
Hjelper å gå
til denne
personen
Diskuterer
problemer
med denne
personen
Personen
bryr seg ikke
om meg
Personen
kommer til å
forlate meg
Familie
93
79
30
29
Offentlig
84*
76
35
39*
Utrygg tilknytning henger sammen med
• Vet ikke om foreldrene lever
• Mye depresjon
• Ikke familie i Norge
• Ikke kontakt med familie i utlandet
• Mindre norsk kulturkompetanse
18 årskrisen
Gutt
• Hva slags liv har jeg? Når man blir 18 år så blir
støtten stoppet. Hvis man er en norsk som bor
med foreldre, de blir, de flytter ikke ut når man
er 18 år heller.
Men … de får, selv om man er 18, 19, 20.
Men som vi, vi har ikke noe valg
Ungdommenes tale om å bli selvstendig
• De som gleder seg:
Godt forankret i nettverk
Nære voksenpersoner
Ordnet økonomi
Lite psykiske plager
• De som er urolige:
Ensomme
Økonomiske bekymringer
Psykiske plager
Savner voksenpersoner
Betydning
1. Psykiske plager og hjelpebehov
etter bosetting
2. Ikke bare ”Baggasjen”, men også
hverdagens utfordringer av
betydning
3. Styrke nære relasjoner i Norge
4. Styrke kompetanse og mestring av
stress knyttet til akkulturasjon
Brit Oppedal
Laila Jensen
Karoline B. Seglem
www.fhi.no
Takk!
www.fhi.no/ungkul