Vi Menn Båt

Utte rn har prioritert en bred og
trygg trapp fra dekk til coc1{pit.
Dermed blir kahindoren relativt
trang.
Teknlske data
llIngrre
Bredde:
Vekl
Molor.
Benslolank
CE-kalegon:
Malls. anlall pelSUnel
Antall faSle kayer
Pl'is ffa:
Pris med 150 Wlado:
Pris IesIMt
Produsenl
lmportor
6,15m
2,4 m
1360 kg
115-200hk
1601
C
7
15OVer:Jdo
kr381160
kr 439052
kr 48B 522
BfUlIswitk Maflne
Brunswi(:k Marine In Norway
(Mannepower lnterllill1ooa1
Llmlled)
lmerneu. "'....w.ullem.com
Testdata
Tuflall
2000
UHERN DG2 MED MERCURY 150 HK VERADO
2500
3000
3500
Pa sikker kurs
400II
4500
500IJ
3500
6100
Oet har vCErt stille fra Uttern pa nyhetsfronten en stund.
Oerfor er det ekstra spennende nar de kommer med helt nye Uttern 062.
U
skrog
som
bowrider-
modellen UtternT62 som vi
har testet tidligere i
Fu ll kabin og innredn ing er
ensbetydendc med fundI 400 kg
h¢yere vek t enn bowrider- lltgaven
og del meSIc <IV den llikte vekten
Jigger Foran midtsk ips. Oct merkes
kla rt pa balansen i bUten, hvor
D-modellen kj¢rer roligere og man
ma tille motoren maksima lt lit for
fA en sporty snert i haten.
Fartsmessig bl;r utslaget mindre
- man mister ca. I knop i toppfart
ar.
a
og ffl r ell sekulld tregere aksclerasjon fra 0 ti130 knop. I rcn kj¢reopplevelse cr fo rskjellen st¢rre.
D-modellen Jjgger rnyc roligere i
hele fansomradet og her kunne del
fjJ)
102
a
fa ktisk veert morsomt teste bflten
rued en s ( ~rrc molor p~ 200 hk,
Jevnt over oppleves Uttern D62
sa m sikker og behaglig. Den tar i
mot b¢lger opp li I en meter uten
store ubeh ag ligheter. men ved
kj¢ring med sj9)en pa skra fikk v i
noen ganger me rkbare slag p {1
chinen.
Trygghetsf01else
Uttern hal' va lgt e n smii kl assisk
design pli D62 uten de store
sprel-
lene rent lItseende messig. Orange
skrogside fflr ¢k l oppmerksomhet,
og en god del ktlnder hal' valgt
denne og en mer omfallende utstyrspakke i SE-versjol1.
D el beste mcd btHen er et ganske
h9)yt fribord ug del b i drar Iii al
bftten f¢les st9\rre lit enn den rakti sk
er i forhold til Icngd c- og breddem~tlenc . 0kl fribord er e nsbetydende med 19)1'1' gauge i medsj9i og
inmedningen kan legges lavere i
forhold til karmene pft overbygget.
Det bidrar ti l en 9\k( trygghel sf9\le lse spesieh i den U-formede
sittegruppen , Et opplagt pluss om
man eksempelvis hal' s mabarn med
pli luI'. Selve sittegruppen byr pa
ganske mye plass og kornbinert Illed
et bra bord, HiI' ma n trivel ig spiseplass for hele familien.
A lternati vi kan s ittegruppen
konverteres til en solseng eller en
ekstra dobbc1tk¢ye under kalesjen.
Prototypen vi kjl1rte korn med stu IeI'
og puter i Iyst beige stoff. Her hal'
Ultcrn bytteLLIt de lyse stoffputene
SlHy. dBA
Forbru~.
6.3
7.6
73
1.06
1,29
112
.,.,
160
22"
76
76
26.7
81
30
32.2
36.2
"
83
as
110m
1.23
1.02
0.94
1.113
1.1'1
1."
1.55
Ullern 062 skiller seg ft:nst og Iremst
ut ved hoyere fribord enn de lIeste.
Del 9ir bra volum bade i cockpit 09
kabinen som byr pa grei overnattlng
for et par. Den totale planl0snlngen
er velkJent og velpmvd. Du far heller
lngen negative overraskelser nar del
gjelder sjoegenskapene. Pa teslbalen ken vi sette flngeren pa en del
detaljer, men det er ganske naturllg
pa en ny modell. Produsenten er
allerede I gang med torbedrlnger og
det kan kjapt 10fte bAten noen hakk.
TEKST: BENGT· ERIK IVERSEN FOTO: TERJE BJ0RNSEN
(tern 062 bygger pti samme
Fafl i kntlJl
i en
m0rk beige farge for produ ksjonsmodellene. Oct sta r bed re Iii skrogfargen og er langl mer slilesterkt,
sa mt tfl ler sS?S1 og skitne f¢tt er mye
med et nytt vinylrnater iale
bedre.
H0}'t fribord, trygge
silleplasser. bra standardutstyrl.
Trang kabindor
Forbedret kalesje
De r iktige detaljene er pc't plass:
God gangsone over fordekket tlled
m i dlvindu som ~ pne s. svrert gode
trinn ned til dfjrken. moderne utfor..
ming av badeplattformene med
Irinn og slUverom under og
ka lesjegarasje bak akterbenken .
Testbftten hadde en noe omstendelig ka!esje10sning. men i prodllksjo nsblitene jobber Uttern m ed
illlplernenteringen av en ny og tvers
igjennolll moderne kalesje. I sledel
Uttern var kjapt p A plette n og e ndret putemateriale t i produksjons utgave n e
av D62 SE. D e t nye vinylmaterialet er pent, slitesterld og behage Ug.
for en flerdelt l¢slli ng med va nskelige trykknapper, er den nye kalesjen i ett styk ke, hal' en lett, modeme
duk og en enke! festea nordning.
111str ume ntbordel har mod erne
Lltforming med plass til kilrlplotte r
relt i siktlinjen . VeIgel' man en av
tilleggspakkenc p~ prisli sta harman
en velutslyrt bat.
Vi nevnle Irappetrinnene, Ja, de
er brede, men det hal' gatt pft bekoslning <IV d¢ra inn t il kabi nen.
Den er av den trad isjonelle, hengslete varianten rned en luke over.
Inngangen er trang og man kunile
med hell gjort tr in nene smalere og
d9\ren bredere.
Tester av konkurrenter
linner du pa var! nellsted!
r!jJ = 1;"$ ~
vimennbat.no ....
103
rrJ)
BY GOOGLE TRANSLATE Skibsplast 605 DC og Uttern D62‐Ferske daycruisere for familien‐ Vi Menn Båt – November 2011 Uttern D62 with Mercury 150 HP Verado On certain courses It's been quiet from Uttern the news front for a while. Therefore it is very exciting when they come with brand new Uttern 062. Uttern D62 uses the same hull bowrider model Uttern T62 that we tested earlier this year. Full cabin and furnishings are higher weight than bowrider edition and share most of the increased weight is in front midship. It is marked clearly on the balance of the boat, where D model runs quieter and you have to tilt the engine maximum out for a sporty lash the boat. Speed wise, the trick is less ‐ you lose approx. The knots in top speed and father one second slower acceleration from 0 to 30 knots. In pure difference is greater. D model is much quieter in the whole speed range and this could actually be fun to test the boat with a bigger engine of 200 hp. Evenly over perceived Uttern D62 as safe and comfortable. It receives the waves up to a meter without great inconvenience, but when operating the lake at an angle, we sometimes noticeable impact on China. Safety Sense Uttern have chosen a small classic design of D62 without major antics clean appearance. Orange hull gets more attention and a lot of customers have chosen this op a more comprehensive equipment package in the SE version. The best boat is a fairly high freeboard and it helps make the boat feel larger than it actually is in relation to the length and width dimensions. Increased freeboard is synonymous with dry walk in medsjø and decor may be lower in relation to the frames in the cover. It contributes to an increased sense of security especially in the U‐shaped dinette. An obvious plus if you for example have toddlers on a trip. The seating offers quite a lot of space and combined with a good table, one gets cozy dining for the whole family. Alternatively, dinette converts to a sunbed or an extra dobbelttkøye under the canopy. The prototype we drove came with chairs and cushions in Iight beige. Here Uttern replaced the bright fabric cushions with a new vinyl material in a dark beige color for production models. It's better to hull color and are far more durable and can withstand spills and dirty feet much better. Improved canopy The correct details are in place: Good time zone over the foredeck with the center window that opens, very good step down to the deck, modern design of the bathing platform with step and storage room under the hood and behind the garage aft bench. The test boat had a somewhat elaborate canopy, but produksjonsbatene jobs Uttern implementation of one and thoroughly modern canopy. Instead of a flierdelt solution with hard buttons, the new canopy in one piece, has a light, modern fabric and a single fastener. The dashboard has a contemporary design with room for chartplotter right in the line of sight. If you choose a pack of additional seats on the price list has a well‐equipped boat. We mentioned trappettrinnene. Yes, the expense of the door to the cabin. It is of the traditional variety with a hinged hatch over. The entrance is narrow and could be successfully made narrower steps and the door wider.