Last ned hele programmet for 2014

STAMSTAMSUND
Velkommen til Stamsund Teaterfestival 2014!
Jeg er stolt av å kunne invitere til Stamsund Teaterfestival for 14. gang. Helt
i fra starten av, har vi arbeidet med idéen om møtet mellom særegne og
samtidsorienterte kunstnerskap, og det tradisjonelle—men levende fiskeværet
Stamsund i Lofoten. Det blir tungrock-elektronika på fileten, og barbiedukker
på asfalten—møter mellom størrelser og ekstremer som garantert medfører
overraskelser som ikke er planlagt på forhånd.
TEATER
Også i år er Stamsund Teaterfestival en plattform for det prosessorienterte, det
utprøvende og det nye. Vi legger vekt på å skape gode betingelser for kunstnerisk
eksperimentering, tilby en profesjonell kontekst der kunstnerne kan dele idéer og
slik utvide, fordype seg i, og undersøke sin kunstneriske virksomhet.
I forlengelsen av forestillingene forsøker vi å legge til rette for samtale og
refleksjon. Vi innbyr publikum til samtale med kunstnerne “dagen derpå” og
kjører egne seminarer på utvalgte tema. Fem skoleelever fra Svarholt—The
Talking Shop—har for tredje året på rad sammen med kunstner og pedagog
Chrissie Poulter en spesiell rolle på dette området. De ser forestillingene,
intervjuer både kunstnerne og publikum, kritiserer forestillingene, og legger
materialet ut på bloggen sin. Slik fungerer de som et bindeledd mellom
kunstnerne, de kunstneriske uttrykkene og publikum.
En viktig forutsetning for festivalen er det stabile og profesjonelle scenekunst-miljøet
som har vokst frem i Stamsund gjennom de siste ti-årene. Figurteatret i Nordland
bidrar med scene og teknikk, og premiere fra Pickled Image. Eilertsen & Granados
spiller sin splitter nye Imagine a spot, og presenterer i tillegg et samarbeidsprosjekt
med de spanske artistene Brigida Molina Zapata og Sara Serrano. Big Man I Lofoten
er et samarbeidsprosjekt mellom hele teatermiljøet i Stamsund, den skotske gruppa
Vision Mechanics og Scenekunstinstruktørene i Nordland. I tillegg presenterer
Galleri 2 sin rykende ferske utstilling, med mulige uannonserte happenings.
Festivalkroa, den uformelle møteplassen og selve hjertet i festivalen er i år tilbake
på Skjærbrygga. Vi håper at folk har lyst til å dele disse lyse vårkveldene med
oss—og kan garantere god stemning og kreative innslag.
Vi takker våre tilskuddspartnere, våre sponsorer og vår fantastiske stab for godt
samarbeid i avviklingen av festivalen. På vegne av oss alle vil jeg også takke alle
deltagende kunstnere, publikum og alle gode krefter som gjør festivalen mulig.
Hjertelig velkommen, jeg ønsker dere alle en god festival!
Hilsen Thorbjørn Gabrielsen
Kunstnerisk leder
1
Welcome to Stamsund Teaterfestival 2014!
I proudly invite you to Stamsund Teaterfestival for the 14th time. From the
very beginning, we have been working with the encounter between distinctive,
contemporary artistic activity and the traditional but still very alive fishing
village of Stamsund in Lofoten. We present electronic metal in the fish factory
and barbie dolls in the streets—encounters between ideas and extremes that
will lead to unintended surprises.
Stamsund Teaterfestival is still a platform for work that is new, explorative,
and process oriented. We aim to create conditions for artistic experimentation and offer a professional context for the artists to share their ideas, and
therefore expand, deepen and examine their artistic practice.
As an extension to the performance program we also strive to make room for
conversation and reflection. We invite the audience to speak to the artists the
“day after” and participate in seminars on selected themes. The five pupils
from Svarholt that make up The Talking Shop has a special role in this, setting
up shop for the third year in a row with artist and pedagogue Chrissie Poulter.
They attend performances, interview both artists and audience and produce
critical reviews which they publish on their blog. They create a link between
the artists, the artistic expressions and the audience.
A necessary precondition for the festival is the solid and professional performing arts scene in Stamsund, which has grown steadily over the last decades. Nordland Visual Theatre contributes with technical equipment, a stage,
and a premiere from Pickled Image. Eilertsen & Granados Teaterkompani
performs their brand new Imagine a spot, as well as presenting a co-production with the Spanish artists Brigida Molina Zapata and Sara Serrano. Big Man
in Lofoten is a joint venture between all of the companies of the Stamsund
scene, the Scottish group Vision Mechanics and Performing Arts in Nordland.
In addition, Galleri 2 presents its brand new group exhibition with potential
unannounced happenings.
Our informal meeting place and the very heart of the festival, the festival pub,
is back at Skjærbrygga this year. We hope to share the bright spring evenings
with all of you here, and promise creative input and a great atmosphere.
We would like to thank our funders, our sponsors and our brilliant staff for
excellent cooperation in the realisation of the festival. On behalf of all of us, I
would also like to thank all participating artists, the audience and the helpful
community of Stamsund for making this festival come true.
Welcome, and have a great festival!
Thorbjørn Gabrielsen
Artistic Director
2
FESTIVAL
Utdanningsprogram
Hva kan vi lære av festivalen? Her tenker vi bredt; på selve arrangementet og
festivalformatet, konteksten verkene presenteres i, programmeringen, og ikke
minst kommunikasjonsflaten mellom artist og publikum.
INTERNATIONAL
Læring i vår sammenheng er knyttet opp mot sammenkomst og felles
erfaring gjennom særegne og overraskende opplevelser, en felles lidenskap,
forventningen om en form for innsikt, en kreativ mulighet.
Som respons på læringsspørsmålet forsøker vi å lage et rom for debatt og
refleksjon uten krav til verifiserbare resultater, der vi tenker sammen på hvordan
vi kan bringe våre opplevelser og essensen av de kunstneriske prosessene med
oss videre i dagliglivet.
5
Educational program
What can we learn from the festival? Under this heading we broaden our
approach and consider the event in itself, the festival format, the context of
the works, programming, and finally the communicative space that opens in
between artist and audience.
Learning is in this sense linked to the fact that we are gathered and have
mutual experiences through distinct and unexpected adventures, a shared
passion, the expectance of new understanding, a creative opportunity.
To address this issue we attempt to create a space for debate and reflection,
without demanding verifiable results, where we collectively contemplate on
how to bring our experiences and the essence of the artistic processes, into
our every day lives.
SENTER
6
Kunst for barn og unge
periphery
I flere år har vi forsøkt å utfordre den tradisjonelle tenkningen rundt kunst og
alder. Vi har sendt unge på voksenforestillinger og voksne på barneforestillinger,
og ikke minst forsøkt å utvikle prosjekter som snakker til oss på på tvers av
den tradisjonelle alderssegmenteringen. Vi har erfart at det finnes få ting man
absolutt ikke kan gjøre, og få ting som sikrer absolutt suksess. Det eneste vi er
helt sikre på er at vi må fortsette å søke de gode prosjektene, og vi må fortsette å
snakke om hvordan vi gjør det.
Hva tenker barn og unge om kunst? Hva tenker voksne om kunst for barn og
unge? Med festivalen som historisk og samtidig ramme ønsker vi i år å legge til
rette for samtaler rundt disse spørsmålene.
Vi vil forsøke å utfordre publikum, de unge, de som jobber med kunst for og med
barn og unge, og ikke minst oss selv, på hvordan vi tenker og handler på dette
feltet. Programmet for 2014 byr på mange forskjellige eksempler: Barn skaper for
barn, barn spiller for barn, barn spiller for voksne, voksne spiller for barn, barn
og voksne samarbeider, barn hjelper voksne å tenke, etc.
Hvilke prosjekter er de viktigste? Hva ga den enkelte forestillingen meg? Hva
slags prosjekter er de mest utfordrende eller de mest lærerike? Vi har vært med
på å utvikle den samtidige retorikken på feltet og følt på avstanden mellom det
som er politisk korrekt formulert, og de virkelig gode kunstneriske prosessene.
Inspirert av dette dilemmaet (og andre interessante problemstillinger), inviterer
vi til åpen diskusjon. Våre viktigste verktøy i denne strategien er prosjektene The
Talking Shop, og Stamsundsamtalen. The Talking Shop intervjuer kunstnere,
publikum og festivalarrangørene. De organiserer materiale på sin måte og laster
det hele opp på bloggen sin. Stamsundsamtalen inviterer publikum til å skrive
eller tegne som direkte respons på forestillingene. Disse offentliggjøres på blogg
og dannner grunnlaget for en åpen samtale på den siste festivaldagen, ledet av
prosjektets redaktør Anette Therese Pettersen.
Vi håper altså på en festival i samtalens og refleksjonens tegn—der både unge og
voksne deltar.
9
Art for kids
For years we have tried to challenge the traditional thinking on art and age
groups. We have been sending children to adult performances and adults to
children’s performances, not to mention attempting to develop projects which
go beyond traditional, generational boundaries. Experience tells us that there
are very few things that cannot be done, but also that it is very difficult to
achieve absolute success. The one thing that is certain, is that we have to keep
on chasing great projects, and continue communicating on how we do it.
What do kids think about art? What do adults think about art for kids? Using
the festivals history and present as context, we want to discuss these questions.
We will try to challenge the audience, young people, people who work with
art for young people, and of course ourselves, on how to think and act on this
issue. The 2014 program offers several examples. Children creating for children, children performing for children, children performing for adults, adults
performing for children, children and adults cooperating, children helping
adults etc.
WE
Which projects are most important? What did this specific performance give
me? What kind of projects are the most challenging or the most enlightening?
We have been a part of the development of contemporary rhetoric in the field,
and encountered the gap between politically correct discourse, and successful
artistic processes.
Inspired by this dilemma (and adherent problems) we call for open discussion. Essential tools in this strategy are the projects The Talking Shop and
The Stamsund Conversation. The Talking Shop interviews artists, audience and
organisers. They organise the material in their own way, and upload it to their
blog. The Stamsund Conversation invites the audience to write or draw as a
direct respons to the performances. Also published on the web, this material
is the basis for a conversation on the last day of the festival, moderated by the
project editor Anette Therese Pettersen.
We hope for a festival in the spirit of dialogue and reflection, where both
young and old will participate.
10
ME
MOMO, KAMPEN OM TIDEN/
MOMO (THE GREY GENTLEMEN)
Vestvågøy Kulturskole
TRÅL 27.5, 16:00
sparer—hvor blir det av tiden de sparer?
Dette spørsmålet stiller Momo og de
andre vennene hennes seg. De finner ut
at noen stjeler den. Og jakten på tiden
har begynt. Men de som stjeler den er
mektige…
VI
MEG
Vestvågøy Municipal school of
Culture is back, and this year they
present the classic Momo, by Michael
Ende. Pupils and teachers from the
school perform.
Vestvågøy Kulturskole er tilbake og i år
presenterer de Michael Endes klassiker
Momo. Forestillingen spilles av elever og
lærere fra kulturskolen.
Momo er ei jente som ingen vet hvor
kommer fra. Ingen vet hvor gammel hun
er. Ingen vet hvem foreldrene hennes er.
Men Momo har en egen evne som veldig
få har; evnen til å lytte. Hun lytter slik at
fantasien får vinger og flyr av sted. Og
den som prater, uansett om det er menneske eller dyr, blir glad inni seg.
Momo har mange fine venner. Både store
og små. De kommer til henne hver dag.
Men en dag slutter de voksne vennene
hennes å komme. De har ikke tid. De
vil heller spare tiden sin. Men hvis de
No one knows where Momo is from.
No one knows how old she is. No
one knows who her parents are.
Momo, however, has an ability that
very few people have: the ability to
listen. When she listens the imagination grows wings and flies away. And
whoever speaks, human or animal,
become happy inside.
Momo has great friends, of all ages.
They come to her every day, but one
day the grown ups stop coming. They
don’t have the time! They would
rather save time. But if they save
time, where does the time go? This
is the question that Momo and her
friends must ask themselves. They
figure out that someone is stealing
it, and the hunt for time has begun.
But whoever is stealing the time are
powerful…
Forestilling/Performance
13
BIG MAN I LOFOTEN
Scenekunst i Nordland & Vision Mechanics
LEKNES 24.5, 12:00
TRÅL9 → 9HURTIGRUTEKAIA, PARADE 27.5, 17:45
For 10 000 år siden falt en kjempe ned fra
himmelen for å vandre blant oss mennesker. Han bidro til å forme landskapet
vi lever i, og deretter like plutselig som
han kom, forsvant han… Men nå er han
tilbake.
Fra kysten av Aberdeen til den kinesiske
mur, fra Himalaya til Gran Canyon, fra
Glasgow til øyriket Lofoten. Big Man
vil lørdag 24. mai klokken 12.00 vandre gjennom sentrum av Leknes og bli
ønsket velkommen av høvdingen på Borg
med følge. 27. mai klokken 17.45 blir
han også med på åpningen av Stamsund
Teaterfestival. Kom og ta del i disse spektakulære vandringene gjennom Leknes
og Stamsund.
Big Man I Lofoten er en del av 25 årsmarkeringen til Scenekunst i Nordland, og er
et samarbeid mellom Vision Mechanics,
Scenekunst i Nordland, Figurteatret i
Nordland og Stamsund Teaterfestival.
Forestilling
14
10 000 years ago a mythical giant fell
from the sky to become part of our lives;
he helped shape the landscape we live
in; and then just as suddenly, he disappeared… But now he is back.
From the shores of Aberdeen to the Great
Wall of China; from Himalaya to Gran
Canyon; from Glasgow to the Lofoten
islands. Big Man will meet the vikings
on his visit to Leknes, Saturday 24 May
12.00, and take part in the opening of
Stamsund Teaterfestival 27 May, 17.45.
Come and celebrate with us this great
visit from this spectacular giant. Don’t
miss the spectacular parades through the
streets of Leknes and Stamsund.
This event will celebrate the 25th anniversary of Performing Arts in Nordland.
Big Man in Lofoten is a collaboration
between Vision Mechanics, Scenekunst i
Nordland (Performing Arts in Nordland),
Figurteatret i Nordland (Nordland Visual
Theatre) and Stamsund Teaterfestival.
Performance
15
COULROPHOBIA
Pickled Image & Figurteatret i Nordland
FIGURTEATRET 27.5, 12:009+920:30
28.5, 12:009+920:00
Etter å ha gått lei av å lage pyntelige dukketeaterforestillinger har Pickled Image
gått tilbake til sine røtter: De har lagd en
klovneforestilling! Ikke bare en klovneforestilling, men en skikkelig fullblods,
rødnese, artig parykk og altfor store sko
type forestilling. De kaller forestillingen
Coulrophobia—frykten for klovner.
De er fullt klar over at dette kan være en
stor tabbe fordi tilsynelatende er det ingen som vil ha klovner lengre. Alle hater
dem. Spesielt det intellektuelle “rødpenn” publikumet på avantgarde teaterfestivaler lik den i Stamsund. Men forakt
og hat fra publikum er en risiko Pickled
Image er villige til å ta. De er villige til å
gå i krigen for å få publikums latter og
oppmerksomhet, selv om dette betyr at
de må gå løs på seg selv!
Forestilling
16
Bored of performing nice puppet shows,
Pickled Image has gone to the roots of
their trade: They have made a clown
show! Not just any clown show, but a
proper, full on, red nosed, silly wigged,
big shoes, type of clown show. They call
it Coulrophobia—fear of clowns. They
are fully aware that this could be a huge
mistake, because; apparently no one
wants clowns anymore, everyone hates
them, especially the highbrow audience
of avant-garde theatre festivals, like this
in Stamsund. But Pickled Image is willing
to take the risk of being despised and
hated by the festival public. They intend
to go down fighting in their attempt to
make people laugh, and if it means they
will have to do anything to make that
happen… Then so be it!
Den bristolbaserte gruppen Pickled
Image har tidligere laget forestillingene
Houdini’s Suitcase, Sult og Little Edie i
samarbeid med Figurteatret i Nordland.
The Bristol-based company Pickled
Image has previously created puppet
shows like Houdini’s Suitcase, Hunger and
Little Edie in collaboration with Nordland
Visual Theatre.
Dik Downey startet med klovning på
gatene i Barcelona for 28 år siden. Med
seg på scenen har han Adam Blake, som
forlot en potensiell karriere som biokjemiker for å bli klovn. Til å veilede dem i
dette potensielle teatralske selvmordet
har de valgt John Nickleson som regissør. John har selv opptrådt som klovn
over hele verden med sitt kompani
Peepolykus. God fornøyelse!
Dik Downey started out as a clown on the
streets of Barcelona 28 years ago. With
him on stage he has chosen Adam Blake,
who left a potential career as a bio-chemist to become a clown. To guide them
in this potential theatrical suicide they
have chosen John Nickleson as directorial couch, who himself have performed
all over the world being a clown with his
company Peepolykus. Have good fun!
Performance
17
BEATNAGA II GALGGA GULGII GEAHČČAT
Elle Sofe Henriksen
TEATER NOR 27.5, 19:30
28.5, 10:00
Elle Sofe Henriksen er fra Kautokeino
i Finnmark. Hun er utdannet ved
Kunsthøgskolen i Oslo og ved Laban
i London. Hennes avgangsforestilling
Beatnaga ii galgga gulgii geahččat (Du skal
ikke skue hunden på hårene) fikk meget
gode kritikker i 2010, og er senere blitt
vist i Russland, Ungarn og Norge.
Har vi kommet til en samisk fight club?
I forestillingen utfordrer tre dansere i
hverdagskofte både hverandre og publikum. Beatnaga er en indre reise i et
mytisk landskap gjennom ekspressiv
dans, der publikum utfordres til å se mer
enn bare det ytre.
Forestilling
18
Elle Sofe Henriksen is a choreographer
and dancer from Kautokeino, Finnmark.
She has a master’s degree in choreography from Oslo National Academy
of the Arts, and dance training from
LabanTrinity in London. Her performance Beatnaga ii galgga gulgii geahččat
(don’t judge the dog by its fur) got excellent reviews in 2010 and has since been
shown in Russia, Hungary and Norway.
Have we entered a Sami fight club? In the
performance the traditionally dressed
dancers challenge both each other and
the audience. Beatnaga is an inner journey in a mythical landscape expressed
through dance, where the audience is
challenged to look beyond the surface.
Performance
19
JURYEN/
THE JURY
Hege Haagenrud
TRÅL 28.5, 12:00 + 18:00
Hege Haagenrud er koreograf bosatt i
Oslo. Hennes arbeider er ofte rettet mot
barn og ungdom. Hun arbeider i grenseland mellom dans og teater, med utstrakt
bruk av video og tekst. Juryen åpner med
en mystisk scene; to dansere danser samtidsdans til vakker musikk med projisert
natur som bakteppe.
Med ett høres hvisking, først fra ett barn,
etter hvert kommer flere stemmer til:
“Hva er det de gjør? Hvorfor gjør de det?
Jeg skjønner ingenting!” Plutselig kommer et barn til syne på projeksjonsduken
i bakgrunnen, så et til og et til. Barna
stanser forestillingen. De kommer frem
til at ettersom de er barn, og dette er en
barneforestilling, burde de få lov til å
være med å lage forestillingen. Om de
lykkes vil vi ikke røpe på forhånd, men
gruppen står overfor mange utfordringer—hvordan skal de bli enige— vil de
lykkes med å lage den optimale barneforestillingen?
Forestilling
20
Hege Haagenrud is a choreographer
based in Oslo, Norway. Her work is often
aimed at children and adolescents. She
works in the interface between dance and
theatre, with extensive use of video and
text.
The Jury opens with a mysterious scene:
two dancers performing contemporary
dance to classical music with projected
black and white scenery as a backdrop.
Suddenly we hear whispering voices:
“What are they doing? Why do they do
that? I don’t understand anything! This is
boring!” Then one child appears on the
projection fabric in the background—
then another, and another.
The children stop the show. They decide
that since they are children, and this is
a performance for children, not only
should their voices be heard; they should
actually make the performance. For who
knows better than a child what a performance for children should be like? We
don’t know in advance if they’re going
to succeed, but the group faces many
challenges: will they manage to agree on
what a good performance should contain;
will they succeed in making the ultimate
performance for children?
Performance
21
VERSUS
Karolin Kent, Tami Tamaki & Hilda Fürst
FESTIVALOMRÅDET 28.5, 19:00
Artificiellt mot organiskt
Vild mot tam
Kontroll mot dynamisk
Ett möte som väcker tankar kring existens
och värde
Artificial against organic.
Wildly against tame
Control against the dynamic
An encounter that evokes thoughts around
existence and value.
Et tverrfaglig scenisk verk og kunstnerisk
samarbeid mellom Karolin Kent, Tami
Tamaki og Hilda Fürst. Samarbeidet
startet høsten 2012 og utvikles nå videre
gjennom Versus. Med innflytelse på
hverandres arbeid lar de bilder, lyd, form
og bevegelse møtes i et verk som krysser
kunstneriske genrer.
Versus is an interdisciplinary work of
art and artistic collaboration between
Karolin Kent, Tami Tamaki and Hilda
Fürst. The collaboration started in
September 2012 and was developed further through Versus 2013/2014. The artists
influence each other's work where sound,
image, form and movement meet as one
entity that crosses artistic genres.
Karolin Kent er freelance kunstner fra
Göteborg. Hun benytter seg av bevegelse
og visuell kunst for å engasjere tilskuerens sinn. Hun streber etter å finne nye
måter å engasjere og utfordre publikum
for å skape en dypere opplevelse og engasjement innen performance.
Tami Tamaki er musiker/lydkunstner
som fokuserer på å utforske nye måter
å framføre elektronisk musikk i livesammenheng. Ved hjelp av digital teknikk
finner Tami toner og klanger som først
springer ut fra stemmen, men som i sanntid prosesseres til det ugjenkjennelige.
Hilda Fürst er skulptør og installasjonskunstner fra Göteborg, som har sin base
og sitt utgangspunkt i tekstil. Hilda beveger seg i grenselandet mellom det virkelige og det iscenesatte der hun bygger
verdener å omringes av og figurer å ikle
seg, ofte ut fra et performativt perspektiv.
Forestilling
22
Karolin Kent is a freelance artist from
Gothenburg. She utilises movement and
visual art to engage the minds of the audience. She aspires to finding new ways
to engage and challenge the audience, to
create a deeper experience and commitment within performance.
Tami Tamaki is a musician/sound artist
who focuses on exploring new ways of
delivering electronic music in live situations. By using digital technology Tami
discovers tones and sounds that mainly
originated from the voice, but in realtime it is processed beyond recognition.
Hilda Fürst is a sculpture and installation
artist from Gothenburg. She has her base
and main starting point in textile. Hilda
moves in the borderland between the real
and the staged where she builds worlds to
be surrounded by and figures to assume,
often from a performative perspective.
Performance
23
COSH. PLAYING AROUND INVISIBILITY
Brigida Molina Zapata & Sara Serrano
E&G TEATER 28.5, 20:00
Forestilling
24
Forskningsprosjekt av Brigida Molina
Zapata og Sara Serrano.
Research project by Brigida Molina
Zapata and Sara Serrano
En samproduksjon mellom Arena og
Eilertsen & Granados Teaterkompani
støttet av The EEA and Norway Grants.
Cosh. Playing around invisibility er videreførelsen av et kunstprosjekt rundt konseptet, “innenfor/utenfor skjulte steder”.
Et sted hvor vi skjuler oss fra andre og
vårt sosiale ego, personen vi har skapt for
å håndtere menneskenes sosiale system.
Målet for denne arbeidsperioden er å
knytte konseptet Cosh til idéen om usynlighet: Ønsket om å ikke eksistere, slette
tidligere minner og gjenskape seg selv fra
sitt skjulested. Konflikten i dette ønsket med “virtuelt felles evig minne” og
begrepet privat/offentlig som er i kontant
forandring med bruk av nye internettverktøy som facebook og medias makt.
Et konkret mål for denne månedens
kunstneriske residens hos E&G Teater
i Stamsund er å arbeide med lokalsamfunnet, samle informasjon knyttet til
tematikken i prosjektet og å kombinere
det med materialet spilt inn i Spania. Å
arbeide med to emner: menneskelig og
lokal geografi, forskjeller og likheter.
A co-production of Arena and Eilertsen &
Granados Teaterkompani funded by The
EEA and Norway Grants. Cosh. Playing
around invisibility is the continuation of a
research art project around the concept
of inside/outside hidden places. A place
where we hide from the others and from
our social ego, the person we have created to cope with the system of human
relationships. The main objective of this
new period of work is to connect the
concept of Cosh to the idea of invisibility.
The eventual desire of non existing and
reinventing yourself from your hidden
place, erasing any past memory. The
conflict of this desire with the”virtual
communal everlasting memory” and the
concept of private/public that has been
transformed in the last years with the use
of new Internet tools as Facebook or the
power of the media. A specific aim for
this month’s artistic residence in E&G
Teater in Stamsund is to work with the
local community, gathering information
related to the thematic of the project and
to combine it with the material recorded
in Spain. To work with two subjects: human and local geography and to work out
differences and similarities.
Performance
25
VASSING I VESTFJORDEN
(THE DIPS #3)
Runar Bruteig Olsen & Anita Bjørkli
FIGURTEATRET 29.5, 18:00
I Vassing i Vestfjorden presenterer Runar
og Anita fragmenter av Stamsund i form
av lyd og video, live på et hjemmelaget
instrument. De har gjort opptak på 37
tilfeldig valgte plasser innenfor tettstedet
Stamsund, slik det defineres av Statistisk
Sentralbyrå. Disse er så satt sammen i et
verk på 11 satser.
The Dips er en serie forestillinger som er
løst basert på John Cages komposisjon A
Dip in the Lake. Forestillingen produseres
fra bunnen av for hvert nye spillested den
kommer. Dette inkluderer nytt audiovisuelt materiale, nye utøvere og objekter
som tilhører stedet. I spennet mellom
råopptak og regissert forestilling vil de
nå (re)presentere Stamsunds egne omgivelser, for Stamsunds egne innbyggere og
for festivalens publikum.
The Dips er tidlligere produsert i Bergen
og Vilnius. I Vassing i Vestfjorden samarbeider de med skuespiller og stamsundværing Øystein Sanne.
Forestilling
26
In Vassing i Vestfjorden, Runar and Anita
present fragments of Stamsund through
recorded sound and video. This is done
live on their home made instrument.
They have recorded 37 randomly chosen
locations within the village of Stamsund,
as it is defined by Statistics Norway.
Collected the recordings form a piece
consisting of 11 movements.
The Dips is a series of performances, inspired by John Cage’s composition A Dip
in the Lake. The performance is remade
from scratch for every new location it
arrives at. This includes new audiovisual
material, new performers and objects that
belong to the place in question. Spanning
from field recordings to a fully staged
show, they (re)present Stamsund’s surroundings, to their own citizens and the
festival audience.
The Dips has previously been produced in
Bergen and Vilnius. Vassing i Vestfjorden is
a collaboration with actor and Stamsund
resident Øystein Sanne.
Performance
27
IMAGINE A SPOT
Eilertsen & Granados Teaterkompani
E&G TEATER 29.5, 19:15
Forestilling
28
“Imagine a spot, maybe it is inside maybe
it is outside, I don’t know…” slik startet
det som skulle bli Eilertsens kreative
holdepunkt under en “Master class” med
skuespiller Zygmunt Molik i 1996. Disse
ordene inspirerte og fortsetter å inspirere
hver improvisasjon, hver bevegelse, hver
handling og hvert ord i E&Gs kreative
prosess.
“Imagine a spot, maybe it is inside maybe
it is outside, I don’t know…” This was how
it started, what was to become Eilertsen’s
creative clue, during a “Master class”
with actor Zygmunt Molik in 1996. These
words inspired, and keep on inspiring
every improvisation, every movement,
every action and every word in E&G’s
creative process.
Eilertsen & Granados nye forestilling inviterer publikum inn i et rom hvor ingenting er konkret, ingen historie er fortalt,
ingen problemer er løst eller presentert.
Et univers fyllt av løsrevne fragmenter
hvor skuespilleren søker det vektløse i
nuet, fortiden og fremtiden uten historiske, kulturelle eller språklige holdepunkt.
Hans identitet som den høyeste lov. Fra
det surrealistiske til det konkrete, fra det
asymmetriske til det perfekte, men alltid
med rom for refleksjon. Imagine a Spot er
resultatet av en søken etter det vektløse
i jazzmusikerens frie improvisasjon og
skuespillerens forsøk på opphevelse av
tyngdekraften.
Eilertsen & Granados’ new performance
invites into a creation in which nothing is concrete, no story will be told, no
problems will be solved nor presented.
A world full of casual moments in which
the actor will gravitate for his present,
past and future without historical,
cultural or linguistic ties. His identity as
the supreme law. From the surreal to the
concrete, from the asymmetrical to perfection, always leaving room for reflection of the viewer. Once again the naked
body as a single instrument working
exclusively with music, public space and
duality, and as always with Eilertsen’s
qualities as a musician and actor. This
proposal is the result of a new search of
weightlessness in the jazz improvisation
and the actor in the performance space.
Performance
29
OM DET INNARSTE/
ABOUT THE INNERMOST
Kurt Johannessen
TEATER NOR 29.5, 20:30
Kurt Johannessen er en bergensbasert
kunstner som arbeider med performance,
bøker, video og installasjon. Hans performancer har ofte et poetisk og minimalistisk formspråk. I Om det innarste
arbeider han med eksistensielle spørsmål
på sin særegne måte, der det alvorlige og
det humoristiske bindes sammen til en
poetisk helhet.
Kurt Johannessen is an artist based in
Bergen who works with performance,
publications, video and installation. His
performances often have a poetic and
minimalistic expression. In About the
Innermost he explore existential questions in his idiomatic way, where the
serious and the humorous converge in a
poetic whole.
“Det viser seg at i alt er det tre rom og to
rørsler. Dei to rørslene er det innover og
det utover. Dei tre romma er ein, det omkring ein og det bortanfor ein. Midt i ein
er det innarste. Me ser korleis det innarste er med å endre ein, det omkring ein
og det bortanfor ein. Samstundes blir ein
og det innarste endra av det omkring ein.
Desse endringane finn stad grunna dei to
rørslene; det innover og det utover.”
“In everything there are two movements
and three spaces. The two movements are
inwards and outwards. The three spaces
are one, that which surrounds one, and
that which is beyond one. In the middle
of one is the innermost. The innermost
contributes to changing one, that which
surrounds one, and that which is beyond
one. At the same time, that which surrounds one contributes to changing one
and the innermost. These changes occur
due to the two movements; that which
moves inwards and that which moves
outwards.”
Kurt har produsert rundt 250 performancer med visninger i Europa, Asia og
Amerika siden tidlig på 80-tallet. Han har
hatt utstillinger en rekke steder i Norge,
blant annet Bergen Kunstmuseum og
Kunstnernes Hus. Les mer på www.zeth.
no.
Forestilling
30
Kurt has produced approximately 250
performances in Europe, Asia and
America since the early 80s. His exhibitions has been shown in several venues
in Norway, such as Bergen Kunstmuseum
and Kunstnernes Hus in Oslo. More at
www.zeth.no.
Performance
31
Spilleskjema/Schedule
Festival Warm Up:
24.5, 12.00 Scenekunst i Nordland & Vision Mechanics, Big Man I Lofoten LEKNES
27.5
Tirsdag/Tuesday
12.00 Pickled Image & Figurteatret i Nordland, Coulrophobia FIGURTEATRET
16.00 Vestvågøy Kulturskole, Momo, kampen om tiden/Momo (The Grey Gentlemen) TRÅL
17.45 Parade + Scenekunst i Nordland & Vision Mechanics, Big Man I Lofoten
TRÅL → HURTIGRUTEKAIA
18.45 Åpning/Opening HURTIGRUTEKAIA
19.30 Elle Sofe Henriksen, Beatnaga ii galgga gulgii geahččat TEATER NOR
20.30 Pickled Image & Figurteatret i Nordland, Coulrophobia FIGURTEATRET
21.30 Galleri 2, Åpning/Opening—Gold gab ich für Eisen GALLERI 2
28.5
Onsdag/Wednesday
10.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
10.00 Elle Sofe Henriksen, Beatnaga ii galgga gulgii geahččat TEATER NOR
12.00 Pickled Image & Figurteatret i Nordland, Coulrophobia FIGURTEATRET
12.00 Hege Haagenrud, Juryen/The Jury TRÅL
15.00 Dagen derpå: Elle Sofe Henriksen + Hege Haagenrud SKJÆRBRYGGA
18.00 Hege Haagenrud, Juryen/The Jury TRÅL
19.00 Karolin Kent, Tami Tamaki & Hilda Fürst, Versus FESTIVALOMRÅDET
20.00 Pickled Image & Figurteatret i Nordland, Coulrophobia FIGURTEATRET
20.00 Brigida Molina Zapata & Sara Serrano, Cosh. Playing Around Invisibility
E&G TEATER
21.15 Ragnhild Lie, Wanna Be—Vernissage DET GAMLE POSTHUSET
30.5
Fredag/Friday
11.00 Seminar: Wanna Be—hvem tror jeg at jeg er?/
Wanna Be—Who do you think I am? DET GAMLE POSTHUSET
11.00 Dukkenikkerne, Alt & Ingenting FIGURTEATRET
13.00–16.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
15.00 Dagen derpå: Runar Bruteig Olsen & Anita Bjørkli, SKJÆRBRYGGA
17.00–19.00 Anna Piratti, Toys? Move on! FESTIVALOMRÅDET
19.00 Rodrigo Sobarzo de Larraechea, The Harvest TRÅL
20.30 Transiteatret-Bergen, JudasDUB (DUB-Leviathan#1) TEATER NOR
21.00-22.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
31.5
Lørdag/Saturday
10.00 Seminar: Stamsundsamtalen/The Stamsund Conversation SKJÆRBRYGGA
12.00–14.00 Anna Piratti, Toys? Move on! LOFOTSENTERET LEKNES
12.00 Transiteatret-Bergen, JudasDUB (DUB-Leviathan#1) TEATER NOR
13.00 Dukkenikkerne, Alt & Ingenting FIGURTEATRET
13.00–16.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
15.00 Dagen derpå: Transiteatret-Bergen SKJÆRBRYGGA
17.00 Kurt Johannessen, Andre rom/Other Rooms
KARIN PETTERSSON SKARBY & JAN ERIK SKARBYS STUE
18.30 Amund Sjølie Sveen, Economic theory for Dummies TEATER NOR
20.00 Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannsson, Lazyblood TRÅL
29.5
Torsdag/Thursday
11.00 Seminar: The Talking Shop Talk VELFERDEN
13.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
15.00 Dagen derpå: Pickled Image + Karolin Kent SKJÆRBRYGGA
18.00 Runar Bruteig Olsen & Anita Bjørkli, Vassing i Vestfjorden (The Dips #3)
FIGURTEATRET
19.15 Eilertsen & Granados Teaterkompani, Imagine a spot E&G TEATER
20.30 Kurt Johannessen, Om det innarste/About the Innermost TEATER NOR
21.00–22.00 Ragnhild Lie, Wanna Be DET GAMLE POSTHUSET
22.00 Alma Söderberg & Hendrik Willekens, Idioter TRÅL
32
33
IDIOTER
Alma Söderberg & Hendrik Willekens
TRÅL 29.5, 22:00
For det første vil det være musikk. Idioter
er en bråkete, elektronisk konsert med et
sterkt rytmisk driv. Den flørter med konkret musikk og konkret poesi. Tegning og
stemme behandles som lyd.
First of all there will be music. Idioter is
a noisy electronic concert with a strong
rhythmical drive. It flirts with concrete
music and concrete poetry. Drawing and
voice are treated as sound.
For det andre består Idioter av Hendriks
tegninger. Han tegner geometriske
landskaper som forsvinner inn i et enkelt
forsvinningspunkt. Han tegner denne
tegningen om og om igjen, slik at landskapet utfolder seg til et tema. Om og om
igjen finner du deg dratt inn i det samme
intet.
Secondly Idioter consists of Hendrik’s
drawings. He draws geometrical landscapes disappearing in a single vanishing
point. He draws this drawing over and
over again, thus expanding the landscape
to a theme; again and again you find
yourself drawn into the same nothingness.
For det tredje består Idioter av Almas
arbeid med stemme og bevegelse. Hun
leker med stavelser, intonasjon, kadenser, gester: Et drømmespråk, et spill med
intensitet og rytme. Fokus ligger i flyten.
Flyten vil bli stoppet, det vil bli brudd,
flyten vil fortsette. Du blir sugd inn i
rytmen.
Thirdly Idioter consists of Alma’s work
with voice and movement. She plays with
syllables, intonations, cadenzas, gestures;
a dream language, a game of intensity
and rhythm. The focus is on flow.The
flow will be cut, there will be breaks, the
flow will continue. You get sucked into
the rhythm.
Til slutt, la oss diskutere Idioter, tittelen
på dette verket. Tittelen ble klippet ut av
en avis, og valgt på grunnlag av en estetisk verdsettelse av ordet: De to I-ene, likheten mellom D og O, likheten mellom T
og I, og halen, den svenske flertallsendingen ER. Ordet ble funnet i en anmeldelse
av Slavoj Žižeks bok Less than Nothing og
var en del av setningen “alt vi vet er at vi
er idioter”.
Finally, let’s discuss Idioter, the title of
this work. The title was cut out of a newspaper, and chosen out of an esthetical
appreciation of the word; the two I’s, the
similarity between the D and the O, the
similarity between the T and the I, the tail
of the Swedish inclination of idiot in plural; ER. The word appeared in a review of
Slavoj Žižek’s book Less than Nothing and
was part of the sentence “allt vi vet är att
vi är idioter” (all we know is that we are
idiots).
Av og med Alma Söderberg og Hendrik
Willekens, i samarbeid med Igor
Dobričić.
Forestilling
34
By and with Alma Söderberg and Hendrik
Willekens. In collaboration with Igor
Dobričić.
Performance
35
ALT & INGENTING
Dukkenikkerne
FIGURTEATRET 30.5, 11:00
31.5, 13:00
Dukkenikkerne ble startet i 1985 og er
således en av landets eldste figurteatergrupper. Siden 1993 har de oppholdt seg
i Bergen, men nå har kunstnerisk leder
Jack Marcussen flyttet til Stamsund. Vi
gleder oss derfor til gjensynet med denne
kjære gruppa, som har gjestet festivalen
flere ganger tidligere.
Alt & ingenting er en snodig figurteaterforestilling—ikke bare for de aller
minste.
Alt & Ingenting is a peculiar puppet play,
not merely for the youngest children.
En liten øy i et stort hav.
Her bor blant annet Pelikaneser-storken
og Tøffelridderne.
A small island in a large ocean.
Here live among others the Pelicanese
stork and the slipper knights.
Tøffelridderne er utrolig nysgjerrige.
De leker med alt de finner.
The slipper knights are incredibly curious. They play with anything they can
find.
Noen dager skjer det nesten ingenting
her. Andre dager skyller havet opp alt
mulig rart.
En dag ligger en konkylie full av historier
igjen på stranden.
Forestillingen gjør bruk av lekens og
drømmenes logikk. Handlingen er
episodisk og ordløs. Vi ønsker å gi rom
for egne assosiasjoner og tolkninger.
Velkommen til en forestilling om alt og
ingenting
Passer for barn fra 3 år.
Forestilling
36
Dukkenikkerne started out in 1985 and is
one of the oldest puppet theatre groups
in Norway. They have been located in
Bergen since 1993, but their artistic director Jack Marcussen has now moved to
Stamsund. It is therefore a great pleasure
to welcome back this beloved group,
who has visited the festival many times
before.
Some days, almost nothing happens
Other days, all kinds of things are being
washed up by the ocean.
One day a seashell full of stories is lying
on the beach.
The performance utilises the logic of
dreams and playing. The story is episodic and without words. We wish to give
room for association and interpretation.
Welcome to a performance about all and
nothing.
Suitable for children age 3 and up.
Performance
37
TOYS? MOVE ON!
Anna Piratti
FESTIVALOMRÅDET 30.5, 17:00–19:00
LOFOTSENTERET LEKNES 31.5, 12:00–14:00
Dette prosjektet presenteres i Stamsund
som en interaktiv installasjon. Hundrevis
av nakne dukker er spredt utover et avgrenset offentlig område. De har ingenting på seg bortsett fra en merkelapp som
gjør dem gjenkjennbare som varer. De to
utøverne, Silvia Gribaudi og Anna Piratti,
inviterer forbipasserende til å velge en
dukke og ta vare på henne. De kan kle
på henne og plassere henne på en trygg
plass med omsorg, slik at hun får tilbake
verdigheten.
Forberedelsene av installasjonsområdet
og hvordan publikum ankommer er nøye
planlagt, slik at publikum og deltakere
møter både uventede og kjente inntrykk,
noe som skaper både overraskelse og
nysgjerrighet, men som likevel tilbyr
flere måter å komme interaksjonen i
møte.
Forestilling
38
The project is presented in the format of
an interactive installation: hundreds of
ruffled and naked dolls are spread out on
the pavement of a defined public area.
They wear nothing but a label identifying
them as merchandise. Two performers,
Silvia Gribaudi and Anna Piratti, invite
people who pass by to choose a doll and
take care of her, dressing her, laying her
down with care and kindness in a safe
place, thus restoring her dignity.
The preparation of the public area and
the way people are invited to enter in the
installation is carefully finalized at exposing the audience, and participants, to
an unexpected vision that encompasses
familiar elements, creating surprise and
curiosity, yet offering multilayered ways
to access the interaction.
Performance
39
THE HARVEST
Rodrigo Sobarzo de Larraechea
TRÅL 30.5, 19:00
Forestilling
40
Rodrigo har besøkt Stamsund Teaterfestival de siste to årene med soloforestillinger. Det er en stor glede å ha han tilbake for tredje gang, nå med hans kollega
Koldo Arostegui på scenen.
Rodrigo has been visiting Stamsund
Teaterfestival the last two years with solo
performances. It is a great pleasure to
have him back a third time, now with his
colleague Koldo Arostegui on stage.
I The Harvest erklærer vi teaterrommet
for å være fruktbar jord, som dyrket mark
når dens frukt er moden, ved innhøstingen. Vi vil samle oppmerksomheten og
konsentrasjonen innenfor det performative rommet. For å kunne gjennomføre dette vil vi parsellere, pløye og så
sceneterrenget foran øynene dine. Vi vil
plante en mengde kinetiske skulpturer og
la dem resonnere gjennom en 60 minutters arbeidsdag. Vi nærer bevegelsen med
kunstig scenelys og stimulerer dens vekst
ved hjelp av innspilt lyd. Vi kalibrerer
sansene omhyggelig, og kunngjør våre
kropper som skulpturelle transportmidler, hengiven til en intuitiv arbeidskraft,
i konstant bevegelse mellom forskjellige
arbeidskonstellasjoner, hypnotisk igangsatt inn i foretakets ro. Vi yter materialet,
vi er materialet.
In The Harvest we proclaim the theatre
room as a “fertile ground”. Just like the
cultivation field when its fruits are ripe,
right at the harvesting season. We will
amass the attention and concentration
within the performative space. In order
to achieve the above we will parcel, plow
and seed the stage terrain in front of
your eyes. We will sow manifold kinetic
sculptures and let them resonate during a 60 minute workday. Nurturing the
movement with artificial stage lamps and
stimulating its growth through means of
recorded sound. Meticulously calibrating our senses, promulgating our bodies as sculptural vehicles, devoted to an
intuitive workforce, constantly migrating
amid different working-constellations,
hypnotically activated into the operational calm: we yield the material, we are
the material.
Performance
41
JUDASDUB (DUB-LEVIATHAN#1)
Transiteatret-Bergen (Tore Vagn Lid)
TEATER NOR 30.5, 20:30
31.5, 12:00
Transiteatret-Bergen arbeider i skjæringspunktet mellom musikk og teater
med utviklingen av et samtidsorientert og
kritisk eksperimentelt teater.
Transiteatret-Bergen operates in the
junction between music and theatre in
developing a contemporary oriented and
critically experimental theatre.
Dub er en musikkform som oppstod på
Jamaica på 1960-tallet der solisten erstattes med miksepulten. Når Tt-B snakker
om Scenisk DUB forsøker de å utvide
“Dub-mixen” til også å omfatte teaterets
vokabular, der dub-musikkens tenke- og
produksjonsformer overføres til teaterrommet (og vice versa).
Dub is a musical genre that originated
in Jamaica in the 60s, where the soloist is replaced with the mixing console.
When Tt-B speaks of scenic DUB they
try to expand the dub mix to encompass
the vocabulary of the theatre, so that the
modes of thought and production of dub,
transfers to the theatre space (and vice
versa).
JudasDUB griper fatt i Judas dilemma
i det myteomspunne Judasevangeliet,
funnet av en egyptisk gjeter en gang
på 1970-tallet. Som et slags motstykke,
eller “dubbet” B-side til Tt-Bs omfattende sørgespill JudasEvangeliet (2013),
holder forestillingen fast ved historien
om Judas, men konsentreres rundt selve
grunnmotivasjonen—Judas drepende
politiske dilemma. Tore Vagn Lid leser
Judasevangeliets Judas som den som gjør
det ultimate offer for at noe annet—noe
som anses som større—skal kunne skje.
“Alle” ville bli kvitt et voldsregime, men
få ville gjort det om de selv måtte stå
for likvideringene som til slutt gjorde
at regimet falt. Det er dette Lid kaller
Judassituasjoner, og de er det mange
av—også i våre mer hverdagslige liv. Når
vi roper på en bøddel, en som kan gjennomføre de vanskeligste handlingene, om
det er å slå av en respirator eller skyte
ned et kapret passasjerfly før det styrtes i
en by, roper vi ikke da strengt tatt etter en
Judas Iskariot?
Forestilling
42
JudasDUB latches on to the dilemma of
Judas from the Gospel of Judas, found
by an Egyptian herder in the 70s and
shrouded in myth. Presented as the
counterpart, or a B-side dub, to Tt-B’s
comprehensive tragedy JudasEvangeliet
(2013), the performance sticks to the story
of Judas, but concentrates around the
basic incentive: Judas’ crushing, political dilemma. Tore Vagn Lid interprets
the Judas character from this gospel as
the one that makes the ultimate sacrifice
for something else, something bigger, to
happen. We all want to get rid of a violent
regime, but very few would act if it was
up to themselves to neutralise the people
in charge of the regime. Lid calls this a
Judas situation, and there are plenty of
these, also in our everyday lives. When
we cry for an executioner, someone to
carry out the toughest actions, to unplug
a respirator or shoot down a hi-jacked
passenger plane to stop it from crashing
into a city, are we not in effect crying for
a Judas Iscariot?
Performance
43
ANDRE ROM/
OTHER ROOMS
Kurt Johannessen
KARIN PETTERSSON SKARBY & JAN ERIK SKARBYS STUE
31.5, 17:00
Kurt Johannessen startet sitt prosjekt
Andre rom i 2010. Dette prosjektet utfører
han i private hjem. Verten står for å
invitere publikum. Kunsten vil med dette
møte et nytt publikum på en ny scene.
Det gjør møtet med kunsten nærmere
og mindre farlig. Så langt har han hatt
14 ulike performancer. Den femtende vil
bli vist i Karin Petterson Skarby og Jan
Erik Skarbys stue, i J.M. Johansens vei
56, 8340 Stamsund. Deretter vil han reise
til Kvalnes, Henningsvær, Engleøya og
Tromsø.
Forestilling
44
Kurt Johannessen initiated his project
Other Rooms in 2010. In this project, he
performs in private homes, where the
host invites the audience. In this way
art can meet the audience in a new way,
on a different stage. Encountering art is
suddenly less threatening. The performance has been done 14 times, and the
15th will be shown in Karin Petterson
and Jan Erik Skarby’s livingroom, in J.M.
Johansens vei 56, 8340 Stamsund. From
there, the journey goes on to Kvalnes,
Henningsvær, Engleøya and Tromsø.
Performance
45
ECONOMIC THEORY FOR DUMMIES
Amund Sjølie Sveen
TEATER NOR 31.5, 18:30
Amund er trommeslager og kunstner,
opprinnelig fra Vadsø i Nord-Norge.
Economic theory for Dummies er en
forestilling som i disse dager går sin
seiersgang på programmerende scener
i Europa. Forestillingen undersøker den
teoretiske, historiske og psykologiske
bakgrunnen for dagens økonomiske
system. Hva er sammenhengen mellom
menneskelig natur, økonomisk teori og
moderne markedsøkonomi? Hva er det
med økonomisk vekst? Hvilken funksjon
fyller banker, penger og lån i våre liv?
Prosjektet er et lite bidrag til offentlighetens behov for å ta tilbake definisjonsmakt på økonomifeltet. Vi trenger å forstå
økonomien for å ha en mening om den,
vi trenger å forstå begreper og konsepter,
vi trenger voksenopplæring, vi trenger et
kurs i Economic Theory for Dummies.
Amund Sjølie Sveen is an artist and percussionist, born in Vadsø, in the far north
of Norway. Economic Theory for Dummies
is a performance lecture, that is currently
touring Europe's programming venues
with great success. The performance is
investigating our economic system; the
theoretical, historical, philosophical and
psychological background of todays’ economic reality—and how the rhetorics of
this system is present in our minds and
media. How is “human nature” related
to economic terms and the conditions of
modern liberal market economy? If it is
true that culture is way ahead of nature—
that our human emotions and instincts
today, through evolution, are perfectly
tuned for living in a world of scarcity,
threats and the need for short-termthinking—how does this work today,
now that we actually live in a world of
affluence, security and the need for longterm-thinking?
This project is a small contribution to
the public’s need to regain power in the
field of economy. We need to understand
the economy in order to have an opinion about it. We need to understand the
words and concepts of the ‘economistlanguage’. We need to be able to separate
politics from laws of nature. We need to
grasp the connections between economy
and ecology. We need a crash course,
we need a bit of Economic Theory for
Dummies.
Forestilling
46
Performance
47
LAZYBLOOD
Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannsson
TRÅL 31.5, 20:00
Lazyblood er en duett med Valdimar
Jóhannsson og Erna Ómarsdóttir som utforsker konsertformatet. Musikken består
av elektronika med tung metalinnflytelse,
historiefortelling og skrekkfilmmusikk
fra 80-tallet. Her er rommet mellom låtene like viktig som låtene selv, og de teatrale og fysiske innslagene er ekstreme.
“Vi lover at absolutt alle publikummere
vil gå hjem med et smil om munnen, og
med varme hjerter. Sannsynligvis en
opplevelse som redder liv.”
Erna Ómarsdóttir er utdannet ved
PARTS (Performing Arts Research and
Training Studios) i Brüssel. Etter endt
utdanning jobbet hun flere år sammen
med internasjonalt anerkjente regissører og koreografer som Jan Fabre, Sidi
Larbi Cherkoui og Ballet C de la B. De
siste årene har hun skapt og spilt sine
egne forestillinger både internasjonalt
og på Island. Valdimar Jóhannsson er en
musiker og komponist som nylig startet
en karriere innen dans. Sammen med
Erna Ómarsdóttir startet han i 2008 the
Shalala dance company i Reykjavik. I
tillegg spiller og komponerer han for det
islandske punkbandet Reykjavik!
Forestilling
48
Lazyblood is a duet with Valdimar
Jóhannsson and Erna Ómarsdóttir were
the concert format is explored. The music is electronic juxtaposing hard metal
influences, storytelling and 80s horror
movie soundtracks, where the space
between two songs is as important as the
songs themselves and the theatrical and
physical input is extreme.
“We promise you that every single audience member will go home with a smile
on their face and warmth in their hearts.
Possibly a life saving experience.”
Erna Ómarsdóttir gratuated from PARTS
(Performing Arts Research and Training
studios) in Brussels in 1998. After graduation she worked for several years with
internationally acclaimed directors and
choreographers such as Jan Fabre, Sidi
Larbi Cherkoui and Ballet c de la B.The
last years she has been creating and performing her own work internationally as
well as in Iceland. Valdimar Jóhannsson
is a musician and a composer who
recently started a carrier in dance. In
2008, he and Erna Ómarsdottir founded
the Shalala dance company in Reykjavik.
He also plays with and composes for the
Icelandic punk rock band Reykjavik!
Performance
49
Utstillinger/Exhibitions
GOLD GAB ICH FÜR EISEN
Lars Brekke, Leander Djønne, Matias Faldbakken, Ivan
Galuzin, Steinar Haga Kristensen, Vemund Thoe
GALLERI 2
HVER DAG/EVERY DAY, 12:00–19:00
50
Gold gab ich für Eisen var et begrep brukt
i krigstid som innebar at man byttet inn
gull for å støtte krigen økonomisk. For
dette fikk man et jernsmykke med denne
inskripsjonen som bevis for sin handling.
Denne tradisjonen stammer fra Preussen
under den sjette koalisjonskrigen mot
Napoleon Bonaparte, og ble sist brukt
under første verdenskrig.
Gold gab ich für Eisen is an expression
that was used in war times. It comes from
trading your gold in to support the war
financially. As proof of this trade you
were handed an iron pendant with this
inscription. The tradition dates from the
war of the sixth coalition where Preussen
fought Napoleon Bonaparte, and was last
practiced during world war I.
Utstillingen handler om hvordan denne
materielle selvoppofrelsen til fordel for
materiell ødeleggelse tydeliggjør menneskets iboende destruktive kvaliteter.
The exhibition deals with how this material self-sacrifice, in favour of material
destruction, exposes man’s inherently
destructive qualities.
51
Utstillinger/Exhibitions
WANNA BE
Ragnhild Lie
DET GAMLE POSTHUSET
VERNISSAGE: 28.5 10:00, 21:15
29.5 13:00–16:00,
21:00–22:00
30.5 13:00–16:00,
21:00–22:00
31.5 13:00–16:00
arbeider prosjektbasert og konseptuelt
og har i de senere år fokusert på video,
installasjon og performance. Hun har
vært aktiv som kurator for, og igangsetter
av, en rekke kunstprosjekter/seminarer.
Hun har i en årrekke drevet kunstprosjekter der også barn og unge er involvert, og
hun er for tiden lektor ved lærerutdanningen ved Universitetet i Nordland.
En utstilling om identitet. Hvem er jeg
og hvem kan jeg bli? Dette er sentrale
spørsmål i kunstprosjektet Wanna Be,
der billedkunstner Ragnhild Lie (47) har
invitert inn tre unge kvinner for å teste
ut identitet og selviscenesettelse sammen
med henne. Gjennom tre workshops har
damene kledd seg ut, sminket seg til det
ugjenkjennelige, prøvd ut forskjellige
roller og typer, og hele tiden snakket om
hva snapchat, selfies, sosiale medier og
presentasjonskrav gjør med opplevelsen
av identitet. Hva skjer med oss når vi
skal produsere og presentere oss selv?
Charlotte Omreit (23), Christine E. Larsen
(21), og Line A. Andreassen (23) har jobbet
sammen med Lie, og hele prosessen har
blitt fotografert og dokumentert med
video. Lektor i journalistikk og kunstkritiker Anki Gerhardsen har blandet seg
inn i samtalene, stilt spørsmål og gitt
skriveoppgaver.
An exhibition on identity. Who am I,
and who can I become? These are key
questions in the art project Wanna
Be, where artist Ragnhild Lie has
invited three young women to try out
identity and performative practices
with her. During three workshops,
the ladies have dressed up, applied
make-up to the extreme, tested different roles and types, while talking
about what snapchat, selfies, social
media and appearance requirements
do to our experience of identity.
What happens when we produce and
present ourselves? Charlotte Omreit
(23), Christine E. Larsen (21) and Line
A. Andreassen (23) have collaborated
with Lie, and the whole process has
been photographed and documented
on video. Journalism lecturer and art
critic Anki Gerhardsen has inter-
Denne utstillingen er et resultat av prosessen. I tillegg arrangeres et seminar
knyttet til konseptet og opplevelsen. Se
egen tekst.
Publikum inviteres til å se bilder og
videoer, og til selv å prøve ut klær og
sminke foran et livekamera. Ragnhild Lie
52
53
Utstillinger/Exhibitions
vened in the discussions, asked questions and given writing assignments.
ULF M
Galleri Ulf M
HVER DAG/EVERY DAY
This exhibition is a result of the process. There is also a seminar linked
to the concept and the experience.
See text under seminar descriptions.
Besøk Galleri Ulf Ms utstilling og samlinger hver dag.
The audience is invited to see photographs and videos, and to dress
up and try out make-up in front of a
live camera. Ragnhild Lie is a project
based, conceptual artist. In recent
years she has focused on video, installation and performance. She is an
active curator, and initiator of many
art projects and seminars. She has
done art projects involving children
and youth for years. She also lectures
at the University of Nordland.
You can visit Galleri Ulf M’s exhibition and collection every day.
THE
WEST
54
Who gets to express their thoughts
about the arts? On what grounds, in
which language and by which means?
Seminar
STAMSUNDSAMTALEN/
THE STAMSUND
CONVERSATION
SKJÆRBRYGGA
31.5, 10:00
THE
REST
Following the performances, the
audience meet to have conversations
about what they have just seen and
experienced; in the foyer, outside
the theatres, on their way to the next
performance—or at the festival pub.
What did they like or dislike? More
importantly, why did they like or
dislike something9and what did they
find fascinating? With The Stamsund
Conversation the festival invites the
audience to share their thoughts
about the festival program.
Hvem kan uttale seg om kunst? På hvilket
grunnlag, med hvilket språk og hvilke
midler?
Etter at forestillingene er over møtes
publikum i samtaler om det de nettopp
har sett. Inne i foajeen, ute på plassen, på
vei til neste forestilling—eller på festivalkroa. Hva har man likt? Hva har man
ikke likt? Og viktigere: hvorfor har man
likt eller ikke likt noe—og hvilke ting er
man fascinert av? Med Stamsundsamtalen
ønsker Stamsund Teaterfestival å invitere
publikum til å dele sine tanker om festivalprogrammet.
Stamsund Teaterfestival invites the
audience to send in their thoughts,
conversations and reflections—and
share them with the rest of the festival. The responses may be brief or
long, texts or drawings. The results
will be published at stamsund
samtalen.tumblr.com.
Stamsund Teaterfestival inviterer publikum til å sende inn sine tanker, samtaler
og refleksjoner og dele dem med resten
av festivalen. Bidragene kan være korte
eller lange, i tekstlig format eller som
tegninger—og de vil publiseres på
stamsundsamtalen.tumblr.com.
The project will conclude with a conversation at Skjærbrygga on Saturday
31 May.
Theatre critic Anette Therese
Pettersen will be in charge of the
project, and she will also be the moderator, joined by associate professor
at HiOA Boel Christensen Scheel.
Prosjektet vil avsluttes med en åpen samtale på Skjærbrygga lørdag 31. mai.
Ansvarlig for prosjektet er teaterkritiker
Anette Therese Pettersen, som vil moderere samtalen sammen med kunstteoretiker og førsteamanuensis ved HiOA Boel
Christensen Scheel.
The first 50 responses to be published will be paid 250 NOK per
response. stamsundsamtalen.tumblr.
com for more info to come.
De første 50 publiserte bidragene vil
honoreres med 250 NOK per bidrag. Mer
informasjon følger på stamsundsamtalen.
tumblr.com.
57
The Talking Shop is back for the third
consecutive year! After a successful
international exchange last summer with Young Critics in Cork,
Ireland, they are once again all over
Stamsund with post-it notes, cameras and critical questions. The blog
will be updated daily, just as the wall
down at the shop, while the Talking
Shop crew gathers commentary from
the audience, creates questions from
it, interviews artists and edits video.
What would you like to share with
The Talking Shop? What to upload?
Seminar
THE TALKING SHOP
Viggo Skarby, Celine
Kristoffersen, Camilla
Jensen, Stein-Vidar
Hågensen, Johann Krüger
& Chrissie Poulter
VELFERDEN
HVER DAG/EVERY DAY
SEMINAR 29.5, 11:00
The Talking Shop is managed by five
tenth graders from the Svarholt
school in Stamsund, in collaboration with Dublin based artist and
pedagogue Chrissie Poulter. They
represent an inquisitive view on the
whole festival, and function as a link
between performances and audience,
between artists and audience and
between young and old. The shop is
open every day in Velferden, so pop
in for a chat and a discussion.
The Talking Shop er tilbake for tredje år
på rad! Etter en vellykket reise til Irland
og internasjonal utveksling med Young
Critics i Cork sommeren 2013, kaster
de seg igjen over festivalen med post-itlapper, kameraer og spissede spørsmål.
Bloggen vil bli oppdatert daglig, såvel
som veggen nede på shopen, samtidig
som Talking Shop-staben samler publikumskommentarer, forandrer dem til
spørsmål, intervjuer deltakere og redigerer video. Hva vil du dele med The
Talking Shop? Hva skal lastes opp?
After three years of doing The
Talking Shop the crew will hand
over their competence to a group of
seventh graders, for possible continuation.
The Talking Shop drives av fem 10. klassinger fra Svarholt skole, i samarbeid
med den dublinbaserte kunstneren og
pedagogen Chrissie Poulter. De har et
undersøkende blikk på hele festivalen og
fungerer som et bindeledd mellom forestillingene og publikum, mellom artistene
og publikum, og mellom de unge og de
voksne. De holder åpent alle dager i lokalene til Velferden, så det er bare å stikke
innom for en prat eller en diskusjon.
us! How often do you publish your
photo on the internet? How often do
you take a selfie? Does it matter that
we live just as much inside media
as on the outside? The exhibition
Wanna Be explores these questions, and in this seminar project
leader Ragnhild Lie, alongside Anki
Gerhardsen, invites the girls from
Wanna Be in for a conversation on
the project.
Seminar
WANNA BE9—9HVEM
TROR JEG AT JEG ER?/
WHO DO I THINK I AM?
DET GAMLE POSTHUSET
30.5, 11:00
Et seminar om selviscenesettelse midt
mellom medier og identitetsutvikling.
Everyone, especially youth, is invited
to come and ponder with the performers: How does the amount of
photography around us effect us? Are
we living our lives more and more
online? What are our ideals, and who
are our idols? The girls from Wanna
Be, Charlotte Omreit, Christine E.
Larsen and Line A. Andreassen,
share their experiences in the
seminar. There will also be a contribution from associate professor
at the University of Nordland (UiN),
Catrine Torbjørnsen Halås.
Kom inn og tenk høyt med oss: Hvor ofte
legger du ut et bilde av deg selv på nettet?
Hvor ofte tar du en selfie? Gjør det noe at
vi lever like mye inni mediene som utenfor? Utstillingen Wanna Be utforsker slike
spørsmål (se egen tekst). I dette seminaret vil prosjektleder Ragnhild Lie og Anki
Gerhardsen ta med jentene fra Wanna Be
til en samtale om kunstprosjektet.
Alle, spesielt ungdom, inviteres til å
undre seg sammen med utøverne: Hva
gjør det med oss at vi fotograferes så
mye nå? Og lever livene våre i økende
grad på nett? Hva er våre idealer og
idoler? Jentene fra Wanna Be er Charlotte
Omreit, Christine E. Larsen og Line A.
Andreassen, og i dette seminaret forteller de om sine erfaringer. Det holdes
også innlegg av førsteamanuensis ved
Universitetet i Nordland (UiN), Catrine
Torbjørnsen Halås.
Anki Gerhardsen is an art critic and
a lecturer in journalism at UiN. She
has accompanied Wanna Be, collecting conversations, asking questions
and writing. Gerhardsen also wrote
a master’s thesis on performative
practices.
Anki Gerhardsen er kunstkritiker og lektor i journalistikk ved UiN, og har fulgt
Wanna Be som samtalesamler, spørsmålsstiller og skribent. Gerhardsen har også
skrevet en masteroppgave om selviscenesettelse.
Siden de har gjort dette prosjektet i 3 år
på rad overfører de i år sin kompetanse
til en gruppe 7-klassinger som eventuelt
kan føre stafettpinnen videre.
A seminar on performative practices
in between media and identity development.
Come on in, and think out loud with
58
59
DAGEN DERPÅ—
ÅPNE SAMTALER MED
KUNSTNERNE/
TALKS WITH THE
ARTISTS
SKJÆRBRYGGA
27.5–31.5, 15:30
Tilbud/Offers
Tilbud/Offers
YOGA
LOFOTEN YOGASTUDIO
27.5–31.5, 8:30
FESTIVALKRO/
FESTIVAL PUB
SKJÆRBRYGGA
HVER DAG/EVERY DAY
Også i år tilbyr festivalen gratis yogatimer. Virya yogainstruktør Mona Sveum
er klar hver morgen i Lofoten Yogastudio
i det grønne bygget rett bak Teater NOR.
Det er et begrenset antall plasser så møt
opp tidlig for en god start på dagen.
Øktene varer 60 minutter.
28.5 15.00
Elle Sofe Henriksen + Hege Haagenrud
29.5 15.00
Pickled Image + Karolin Kent
Once again the festival offers free
yoga classes. Virya yoga instructor
Mona Sveum is ready every morning in Lofoten Yogastudio, which is
located in the green building just behind Teater NOR. Places are limited,
so show up early for a good start to
the day. Classes last 60 minutes.
30.5 15.00
Runar Bruteig Olsen & Anita Bjørkli
31.5 15.00
Transiteatret-Bergen
Vi inviterer til åpne samtaler dagen
derpå, der kunstnerne forteller om den
kunstneriske prosessen og det praktiske
arbeidet med forestillingene. Publikum
inviteres til å komme med sin respons og
eventuelle spørsmål til kunstnerne.
Samtalene modereres av Thorbjørn
Gabrielsen.
Praktisk informasjon/
Practical information
Festivalkontor/Festival office
J.M. Johansens vei 32, 8340 Stamsund
+47 76 08 75 30
Åpningstider/Open 10.00–19.00
Skjærbrygga er tilbake som vertsskap for
festivalkroa. Dette er den uformelle møteplassen, selve hjertet i festivalen—stedet
der vi kan fortsette diskusjonene eller
starte nye over et glass øl, vin eller over
en matbit. Her vil det være god musikk,
god stemning, og det kan også dukke opp
kunstneriske overraskelser i løpet av uka.
Hjertelig velkommen til alle, vi håper at
så mange som mulig vil nyte disse vårkveldene sammen med oss.
Billettpriser/Ticket prices
Festivalpass/Festival pass: 900
Ordinær/Regular: 150 (100)
Moderasjon/Moderated: 100 (50)
Barn/Children (under 16 år/years): 50
Samtaler/Talks: Gratis/Free
Billetter/Tickets
www.stamfest.no, [email protected],
+47 76 08 75 30
Eller på festivalkontoret/
Or at the festival office
Skjærbrygga is back as the host for
the festival pub. This is the informal meeting place, the heart of the
festival, the place to continue your
discussions, or perhaps start new
ones over a pint, some wine or a
meal. There will be good music, a
nice atmosphere and possibly som
artistic surprises during the week.
Welcome to all! We hope as many of
you as possible will come and enjoy
the springtime nights with us.
Ledige billetter selges ved inngangen 30
min før forestillingene/
If not sold out, tickets are sold at
the venues 30 minutes before the
performances
We invite to open conversation the
day after the performances. Here the
artists talk about artistic processes as
well as practical working methods.
The audience is welcome to respond
and ask questions to the artists.
The talks are moderated by
Thorbjørn Gabrielsen.
60
61
Kart/Map
Kolofon/Imprint
Kunstnerisk leder/Artistic director
Thorbjørn Gabrielsen
Samarbeids- og tilskuddspartnere/
Partners and cooperators
Kunstnerisk leder FIN/
Artistic director FIN
Preben Faye-Schjøll
Buøy
h ansens
M Jo
9
in
J
Ste
v 8
ev
6
n
3
4
1
vn
10
.
Kunstnerisk leder E&G/
Artistic director E&G
Christina Granados
Kontorsjef/Head of festival office
Kristin Waag
Teknisk sjef/Technical director
Kjell Kristian Vestermo
Grafisk design/Graphic design
Studio Jonas Williamsson
Stamsund Teaterfestival
J.M. Johansens vei 32
8340 Stamsund
+47 76 08 75 30
[email protected]
www.stamfest.no
5
7
2
1. Det gamle posthuset
2. The Talking Shop
3. Galleri 2
4. Festivalkontor/Festival Office
5. Figurteatret
6. Havly
7. Skjærbrygga
8. Teater NOR
9. Trål
10. E&G teater
62
Sponsorer/Sponsors
Momo, kampen om tiden © Bernt Gustavsson.
Coulrophobia © Adam DJ Laity. Big Man I
Lofoten © Murdo MacLeod. Beatnaga ii galgga
gulgii geahččat © Matti Aikio. Wanna Be ©
Anki Gerhardsen. Juryen © Siren Lauvdal/Hege
Haagenrud. Versus © Hilda Fürst/Karolin Kent.
Cosh. Playing Around Invisibility © Eduardo
Balanza. Vassing i Vestfjorden (The Dips #3) ©
Øystein Sanne. Imagine a spot © Manu Alonso.
Om det innarste/About the Innermost © Pavana
Reid. Andre rom/Other rooms © Kjell-Erik
Ruud. Idioter © Sanne Peper. Toys? Move
on! © Alice Pozzoli. The Harvest © Nellie de
Boer. JudasDUB (DUB-Leviathan#1) © Kristian
Pedersen. Economic theory for Dummies ©
Wolfgang Silveri/Steirischer Herbst. Lazyblood
© Christophe Lucien. Alt & Ingenting © Monika
Solheim. Gold gab ich für Eisen © Lars Brekke
© Stamsund Teaterfestival 2014.
All rights reserved
Huset glass og
interiør AS
63
Lofoten
Seafood
Export AS
Lofotsentret AS
Stamsund Teaterfestival 2014
Innholdsfortegnelse/Table of contents
1
5
9
Velkommen!/Welcome!
Utdanningsprogram/Educational program
Kunst for barn og unge/Art for kids
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40
42
44
46
48
FORESTILLING/PERFORMANCE
Momo, kampen om tiden/Momo (The Grey Gentlemen), Vestvågøy Kulturskole
Big Man I/In Lofoten, Scenekunst i Nordland & Vision Mechanics
Coulrophobia, Pickled Image & Figurteatret i Nordland
Beatnaga ii galgga gulgii geahččat, Elle Sofe Henriksen
Juryen/The Jury, Hege Haagenrud
Versus, Karolin Kent, Tami Tamaki & Hilda Fürst
Cosh. Playing Around Invisibility, Brigida Molina Zapata & Sara Serrano
Vassing i Vestfjorden (The Dips #3), Runar Bruteig Olsen & Anita Bjørkli
Imagine a spot, Eilertsen & Granados Teaterkompani
Om det innarste/About the Innermost, Kurt Johannessen
Idioter, Alma Söderberg & Hendrik Willekens
Alt & Ingenting, Dukkenikkerne
Toys? Move on!, Anna Piratti
The Harvest, Rodrigo Sobarzo de Larraechea
JudasDUB (DUB-Leviathan #1), Transiteatret-Bergen
Andre rom/Other Rooms, Kurt Johannessen
Economic theory for Dummies, Amund Sjølie Sveen
Lazyblood, Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannsson
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
50 Gold gab ich für Eisen, Galleri 2
52 Wanna Be, Ragnhild Lie
54 Ulf M
57
58
59
60
SEMINARER/TALKS
Stamsundsamtalen/The Stamsund Conversation
The Talking Shop Talk
Wanna Be—hvem tror jeg at jeg er?
Dagen derpå
32
60
61
62
Spilleskjema/Schedule
Tillbud/Offers
Praktisk information/Practical information
Kart/Map
64
HI
THERE!
LO
LOFOTEN