SAP HANA 1.0 er her – Hva nå? Så hva vil vi se

SAP HANA 1.0 er her – Hva nå?
HANA teknologien med versjon 1.0 er nå klar og
tilgjengelig i markedet. Utfordringen er per i dag at det
ikke finnes noen ferdige definerte bruksområder eller i
noen stor grad ferdige utviklede løsninger/applikasjoner.
Vi vet rett å slett ikke helt hva og hvordan vi kan benytte
denne teknologien og utnytte dets potensiale. Det betyr
at HANA i dag i stor grad er en teknisk “black-box” som
potensielt kan gjøre mirakler med dine data, men for hva
og hvordan må du finne ut selv....
Hva er SAP HANA?
HANA er en forkortelse for” High
performance Analytical Appliance”
og er SAP sin teknologi for InMemory Computing. In-Memory
Computing er kort fortalt at data og
prossesering av data gjøres i minne.
CPU og minne er direkte koblet til
hverandre.
Teknologien, fundamentene og til dels
utviklingsverktøyene er klare, men du må foreløpig selv
gjøre mye at utviklingsarbeidet. Eksempelvis vil dette kunne være å definere hvilke tabeller du
ønsker å replikere til HANA og selv definere relasjoner mellom disse. I tillegg må du utvikle rapporter
og eller annen funksjonalitet på toppen. Som en analogi til Apple kan dette sammenlignes med at
SAP har utviklet plattform, iOS, App-store, uten å ha ferdigstilt noen apps. Jo flere apps/løsninger
som finnes og følgelig flere problemer som kan løses, øker dermed verdien etterhvert som de
utvikles/tilbys. Det kreves en god porsjon kreativitet til å se hvilke muligheter som åpner seg med
teknologien og deretter eventuelt mye ressurser for å bygge den.
Det at det ikke finnes noen ferdige løsninger er en sannhet med modifikasjon. SAP har/er i ferd med
å lansere bl.a.
“Strategic Workforce Planning”, “Smart Meter Analytics”
“SAP® Trade Promotion Management application”
“SAP® Cash and Liquidity Management application”.
Disse løsningene kan tas i bruk “out of the box” og er basert på HANA som plattform. Dette er bare
noen få eksempler på ferdige “apps” som SAP er i ferd med å fylle sin “App store” med fremover.
Men noe særlig fart på området tror jeg ikke det blir før SAP leverer komponenter og “Business
Content” som muliggjør at kundene selv på en enkel måte kan lage egne apps uten for mye
utvikling. Med det mener jeg ferdig definerte områder hvor oppsett og replikering av nevnte
tabeller og relasjoner mellom disse allerede er gjort av SAP (såkalte Rapid-Deployment Solutions).
Hva om dette i tillegg tilgjengeliggjøres i utviklingsverktøy vi kjenner i dag som ABAP workbench,
Business Objects mm. slik at det kan integreres med eksisterende applikasjoner og prosser? Ved å
bruke dette som et utgangspunkt vil det være raskt og enkelt å komme i gang.
Så hva vil vi se fremover?
HANA som plattform vil utvikles videre med støtte for mer prosesseringsfunksjonalitet som kan ta
over for applikasjonslaget vi kjenner i dag. SAP viser i sin Roadmap at HANA vil kunne erstatte
database for både BW (v.1.5) og ERP (v.2.0). I tillegg ser det ut til at det vil komme en ny Business
Suite som er basert på HANA. Muligens en SAP R/4? I mellomtiden tror og håper jeg at det vil komme
mye add-on funksjonalitet som enkelt tilgjengeliggjør HANA i eksisterende og kommende produkter
fra SAP.
HANA Versjon 1.0 vil nok i hovedsak være et alternativ for kunder som har et akutt problem med
store datavolum og hvor dette påvirker forretningen negativt. På tross av potensielle høye kostnader
til både infrastruktur og utvikling, vil viktigheten og forretningsverdien forsvare investeringen i HANA.
HANA Versjon 1.5 vil i hovedsak være påtenkt som en helt eller delvis erstatter av databasen for
Business Warehouse (BW). Her vil lastetider kunne minskes betraktelig i tillegg til at BWA delen vil
kunne akselererer rapporteringen. For kunder som har valgt å ikke benytte BW men som allikevel har
et enklere analytisk rapporeringskrav kan kanskje kombinasjonen HANA/Business Objects dekke de
nødvendige behovene.
Om Skye
Skye er SAP Partner og har i dag ca 35 SAP konsulenter i Norge og Sverige.Vi har 7 dedikerte Business
Intelligence konsulenter som jobber med hele SAPs BI portefølje, inkludert Business Objects. Vi
hjelper våre kunder med BI Strategi, KPI utvikling, virksomhetskritisk rapportering, budsjettering og
prognostisering, og vi tilstreber oss å alltid ha et forretningsfokus i motsetning til et produktfokus på
vårt arbeid.
Skye innehar en stor brede- og dybdekompetanse på SAP som platform og kilde for analytisk og
strategisk rapportering i BI.
Peter Jacobsen, Skye
Hvordan vil HANA påvirke SAP Business Warehouse og SAP Business
Objects?
For å kunne svare på dette spørsmålet vil jeg først kort forklare hva HANA er. Deretter vil jeg forklare
skille mellom operasjonell rapportering og analytisk rapportering og hvordan HANA vil påvirke disse
på ulike måter.
Et lite tilbakeblikk
Analyse av store datavolumer har alltid vært et av de store problemene innen all rapportering.
Tidligere har mye rapportering vært flyttet fra OLTP systemer som f.eks ERP til BI systemer (OLAP).
Dette fordi disse er designet for å kunne gjøre raske oppslag og presentasjon av store datamengder.
Men disse systemen har også sine begrensninger ( i den underliggende teknologien). Eksempelvis
har datamengden generelt økt eksponensielt , noe som fort resulterer i lange lastetider og sen
responstid på rapporteringen. For å bøte på dette er det laget mange “work-arounds” som
indeksering, bruk av aggregater og caching av OLAP. Problemet er at disse løsningene stjeler tid, er
lite dynamiske og krever mye vedlikehold. Dette, samtidig som markedets økte krav til sanntids
rapportering og evne til raske endringer, har gjort at dagens BI plattform ikke strekker til. For å bøte
på dette har markedet i det siste introdusert kolonnebaserte databaser. Men også disse vil ha
begrensninger på grunn av at de er benytter lagring på disk og forflytning av data gjennom
tradisjonelle IO-bus enheter frem til prosessor som gjør kalkulasjon.
Hva er HANA?
HANA er forkortelsen for “High performance ANalytical Applience” og er SAP sin teknologi for InMemory Computing. HANA er en kombinasjon av hardware og software som tilsammen muliggjør
analyse av meget store datavolumer på svært kort tid. Den korte tiden skyldes i hovedsak at all data
lagres kolonnebasert i minne/RAM i direkte tilknytning til prosessor(CPU) som kan prosessere
kalkulasjoner uten å gå “omveier” via annen arkitektur. HANA leveres sammen med SAP sine HWpartnere og kjører på standard intelbaserte (x86) bladservere. Systemet skal kunne skalere svært
godt og kan utvides etter behov.
Kort om analytisk og operasjonell rapportering/analyse i dag
Tradisjonelt vil jeg generelt påstå at operasjonell rapportering som krever data i sanntid bør kjøres
hvor data skapes og benytes som f.eks et OLTP/ERP system . Analytisk rapportering (gjerne
bestående av data fra flere kilder) som krever behandling av data før rapportering bør gjøres i et BI
system. Det finnes mange gode grunner til å avvike fra dette, men jeg vil påstå at den mest bruke
grunnen frem til nå har vært at OLTP systemene ikke har håndtert rapportering på de nødvendige
datamengdende og det detaljeringsnivå som finnes i disse systemene. Dermed har mye operasjonell
rapportering over tid blitt flyttet til BI-systemene. Som et resultat av dette har kravene til BI
systemene også økt med tanke på oppetid, tilnærmet realtids rapportering osv. I og med at BI system
har blitt en direkte forlengelse av ERP system har det også blitt forretningskritisk. HANA vil kunne
løse både problemer med operasjonell rapportering i et OLTP system og analytisk rapportering i et
OLAP system.
HANA for operasjonell rapportering
Dagens versjon av HANA (1.0) er et “stand-alone” system som kan replikere eller laste tabeller/data
fra andre systemer (f.eks ERP som er benyttet i det følgende eksempelet). På denne måten vil data
som skapes i ERP systemet være tilgjengelig i HANA for rapportering nærmest umiddelbart.
Rapportering vil deretter kunne skapes i HANA og/eller andre støttede verktøy som Business Objects.
Ettersom tabellene replikeres over “as-is” med alle detaljer vil det kunne gjøres analyse på dette
nivået på hastigheter vi tidligere kunne drømme om. Eksempel på et område dette kan være aktuelt
for er COPA data.
I senere versjoner av HANA vil det integreres mer med SAP systemene ved at funksjoner og rapporter
vil kunne aksessere HANA sømløst direkte i SAP systemene i transaksjonene vi kjenner i dag. På sikt
vil også hele databasen (planlagt i versjon 2.x) kunne erstattes av HANA. Dette vil kunne bedre
ytelsen på systemene betraktelig og muliggjøre avansert operasjonell analyse direkte i f.eks ERP.
Dette vil nok ta noe tid da mye av logikk og kode må endres.
Som et resultat av overnevnte betrakning tror jeg derfor at mye fremtidens operasjonelle
analyse/rapportering vil flyttes tilbake til kildesystemene (f.eks ERP) hvor den den hører hjemme og
BI systemene vi har i dag vil bli avlastet med denne typen rapportering.
HANA for Business Intelligence
Min påstand er at HANA ikke vil erstatte Business Warehouse (BW). Men det vil helt klart endre og
påvirke hvordan BW benyttes i dag . Som begrunnet ovenfor vil nok mye av den operasjonelle
rapporteringen kunne bli flyttet fra datavarehuset og tilbake til kildesystem/HANA. For rapportering
på data som krever behandling (kalkulasjon, oppslag mm) av data og kombinasjon av flere data kilder
er et BW system overlegent alt annet. Men også i et BI/BW system-mijø vil vi kunne dra stor nytte av
HANA som en “tilleggskomponent”.
HANA som erstatning av BWA
I dag kjenner vil Business Warehouse Accelerator (BWA) som en løsning for å bedre ytelse for
Business Warehouse (BW). HANA er, litt enkelt forklart, neste generasjon av BWA og vil fra neste
versjon (trolig 7.3) smelte sammen med HANA. Dermed vil HANA kunne holde Infokuber, Data Store
Objects (DSO) i minnet slik som BWA vi kjenner i dag gjør. I tillegg vil HANA få en utvidet støtte for
OLAP prosessering som vil øke ytelsen ytteligere. Resultatet vil være forbedret ytelse på BW
rapportering ved hjelp av HANA.
HANA som erstating av database i BW
Fra og med versjon 1.5 av HANA vil den underliggende databasen i BW systemet kunne erstattes
100% av HANA. Dermed vil all lagring av data være i minnet i motsetning til på disk i dag. Dette gjør
at lasting og aktivering av data som i dag beslaglegger mye kjøretid vil kunne gjøres langt raskere.
Dette gjelder spesielt internt i BW systemet da data både leses og skrives i minnet. For lesing av data
fra en ekstern kilde (f.eks ERP), vil datahastighet begrenses til hva dette systemet kan levere.
Resultatet vil være forbedret ytelse og kortere lastetider av data i BW ved hjelp av HANA.
Kombinasjonen HANA/BusinessObjects som “Business Warehouse”
I noen tilfeller vil kombinasjonen HANA og Business Objects kunne fungere som et fullverdig Business
Intelligence løsning; Business Objects Data Services for å laste data inn i HANA som fungerer som
datalager, og Business Objects Business Intelligence 4.x som plattform og rapporteringslag. Dette vil
være hensiktsmessig dersom det er store datavolum, behov for et høyt detaljeringsnivå og samtidig
at det ikke er behov for mye transformasjon og oppslag/kombinasjon i data flyt.
Hva kreves og når er dette en reallitet?
HANA som erstating for BWA og database er planlagt støttet fra versjon 1.5. Versjon 1.5 er planlagt
lansert i Ramp-up versjon (begrenset tilgjengelighet for utvalgte kunder) i andre halvdel av 2011.
Med en normal tidsramme på 6 måneder i Ramp-up vil denne være generelt tilgjengelig i første
halvdel av 2012.
Støtte for HANA 1.5 i BW er planlagt fra og med Support pakke (SPS) 5 for Netweaver 7.3. Eldre
versjoner av netweaver vil etter hva jeg vet ikke være støttet. SPS 5 er planlagt tilgjengelig i slutten
av 2011.
Business Objects (BO) som verktøy på toppen av HANA er støttet fra versjon 4.0 og kan lese data fra
HANA versjon 1.0. BO Dataservices 4.0 vil kunne laste data til HANA.
Et integrert eksempel på bruk at HANA i Business Intelligence
Eksempel inkluderer følgende komponenter: ERP, BW, Business Objects (Analysis for OLAP og
Dashboard desiger) samt HANA. HANA benyttes både for analyse av ERP data og som komponent for
datalagring (DB) + aksellerering (BWA).
Tenk deg et scenario med management dashboard/KPI rapportering i dashboard designer (xcelsius) i
Business Objects. Data er på et høyt aggregert nivå fra ulike kilder som hentes fra BW. God ytelse i
BW sikres gjennom bruk av HANA som erstatning for database og som akselerator for kuber.
Ved bruk av dashboard vil det være mulig å gjøre drilldown-analyse på underliggende
detaljeringsnivåer. På grunn av aggregering av data vil BW-systemet ikke kunne gi analyse på
dokument nivå. Dette er heller ikke hensiktsmessing da dette kun skjer unntaksmessig (ved dyp
analyse) og på grunn av ytelse/data mengde.
HANA er satt opp til å replikere aktuelle tabeller i ERP. Disse hentes 1:1 slik at data på høyste
detajeringsgrad er tilgjengelig.
På toppen av HANA er det satt opp rapportering i Business Objects Analysis for OLAP. Denne vil
kunne gjøre analyse ned på høyeste detaljeringsnivå for de områder som er replikert til HANA. På
denne måten kan det gjøres en sømløs“jump” fra f.eks det høyste detaljeringsgraden tilgjengelig i
dashboard (f.eks omsetning for en periode) ned til saldovisning på konto for valgte perioder og
videre ned til dokument og linjevisning i HANA. En slik drilldown kan selvfølgelig kun gjøres på data
som originalt kommer fra ERP systemet.
BusinessObjects
Analysis for
OLAP
Jump
Semantec layer
Aggregated/transformed
data from BW
Semantec layer
Detailed data from ERP
HANA
ERP data
Dashboard
Designer
BW
BW data
ERP
Konklusjon:
For Business Intelligence vil HANA kunne ha følgende effekt:
Mindre bruk av BW for operasjonell rapportering
Bedre ytelse på BW rapportering
Raskere datalaster i BW
Tilgang til HANA som kilde i Business Objects for “enkel” analytisk rapportering
Om Skye
Skye er SAP Partner og har i dag ca 35 SAP konsulenter i Norge og Sverige.Vi har 7 dedikerte Business
Intelligence konsulenter som jobber med hele SAPs BI portefølje, inkludert Business Objects. Vi
hjelper våre kunder med BI Strategi, KPI utvikling, virksomhetskritisk rapportering, budsjettering og
prognostisering, og vi tilstreber oss å alltid ha et forretningsfokus i motsetning til et produktfokus på
vårt arbeid.
Skye innehar en stor brede- og dybdekompetanse på SAP som platform og kilde for analytisk og
strategisk rapportering i BI. For spørsmål og eller en demonstrasjon ta kontakt med undertegnede.
Peter Jacobsen, Skye
[email protected]
+47 982 24 945