Et verdig liv - Norsk Narkotikapolitiforening

Et verdig
liv
side 16
Nr. 3 - 2011 - 20. årgang
Foto: Nils Erik Kvamme,
Østlandsposten
Iper Direkte er din partner på aktiviteter innen
alle typer direkte kommunikasjon og dialog.
Vi hjelper deg fra markedsplan til salgsresultat.
Tlf 21 42 02 42 - www.iper.no - [email protected]
Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening.
Innhold:
Strammer inn toleransepolitikken . . . . . side 5
– Et rusfritt liv er blitt
selve rusen for meg . . . . . . . . . . . . . . . . side 8
5
Alternativ straff i narkotikasaker. . . . . side 10
Extrema: Dyster rekord. . . . . . . . . . . . . side 12
Et verdig liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16
Kan åpne rusmiljøer fjernes? . . . . . . . . side 19
8
NNPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23
NNPFs strategiplan. . . . . . . . . . . . . . . . side 24
Kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26
12
Neste Motgift kommer i desember.
Frist for innlevering er 4. november.
3-2011
19
lederen
Hva
mener egentlig
Politihøgskolen i
legaliserings-
debatten?
Informasjonsmagasin fra
Norsk Narkotikapolitiforening
ISSN 1502-0045
Utgiver:
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Ansvarlig redaktør:
Anette Glende Gultvedt
Generalsekretær:
Lars Holmen
Redaktør:
Jørgen Steen ([email protected])
Redaksjon:
Svend Arne Eriksen
Ole Martin Berg
Lars Kostveit
Nærmere 6.000 festivaldeltagere inntok Kalvøya siste helgen i juni da Extrema Outdoor
gikk av stabelen. Asker og Bærum politidistrikt hadde i forkant av arrangementet gått ut i
media og sagt at det var nulltoleranse for bruk og besittelse av narkotika.
Politiet pågrep 172 personer for brudd på narkotikalovgivningen.
Grethe Larssen
Roar Sellevoll
Aslak Berge
Torgeir von Essen
Kjetil Vilkensen
Det kom vel ikke som noen overraskelse at de ivrigste legaliseringstilhengerne kastet seg
inn i debatten dagene etter at politiet presenterte sine tall og erfaringer. Professor Paul
Larsson ved Politihøgskolen er en av disse; «Man må bare innse at å satse på politi og
straff, strafferettslige tiltak for å forsøke å regulere dette er et spor en må bort ifra.»
Postadresse (ikke besøksadresse):
Norsk Narkotikapolitiforening,
OrgKrim,
Oslo Politidistrikt,
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo
I etterkant av alle disse utspillene fra Larsson får NNPF henvendelser fra ansatte i politietaten som lurer på om dette er Politihøgskolens syn i legaliseringsdebatten, studenter
ved PHS lurer også på hva skolen egentlig mener. Lokallaget i Asker og Bærum har i brev
til skolen stilt dette spørsmålet.
Ønsker Politihøgskolen å utdanne studenter som skal veiledes til å håndheve de lover som
er vedtatt av Stortinget, eller ønsker skolen at fremtidens politi skal utføre yrket sitt ut ifra
personlige meninger til enkelte ansatte ved utdanningsinstitusjonen? Målet med politiutdannelsen er blant annet å utdanne reflekterte og handlekraftige polititjenestemenn og
kvinner. Det skal stilles spørsmål og være rom for diskusjon, men når en rekke politiutdannede ikke identifiserer seg med skolens budskap er noe galt. For en viktig samfunnsinstitusjon som Politihøgskolen er dette en høyst farlig vei å gå inn på.
Narkotikabekjempelse er et samfunnsproblem som må angripes fra flere kanter samtidig.
Vi mener at de forebyggende og rehabiliterende tiltakene må styrkes, det må allikevel ikke
gå på bekostning av de tilbudsreduserende tiltakene. Å se åpenbare sammenhenger
mellom tiltakene, og den gjensidige nytten de ulike virkemidlene gir hverandre, har derimot
aldri vært legaliseringsforkjempernes fremste egenskap.
Årets konferanse holdes i år på Clarion Airport Hotel Gardermoen 21. – 23.oktober. Vi
forventer stor deltagelse og vi er trygge på at vi også i år skal klare å oppfylle alle de
forventninger som våre medlemmer har. Årets konferanse vil igjen være stedet for å få
faglig påfyll og knytte nye kontakter.
Velkommen til Norsk Narkotikapolitiforenings 21. utdanningskonferanse på Gardermoen!
Anette Glende Gultvedt
Annonser:
Mediahuset Oslo A/S
Frydenbergveien 48
0575 Oslo
Telefon: 23 89 68 78
Epost: [email protected]
Design:
Per Frederiksen - www.vinceweb.no
Trykk:
Zoom Grafisk, Drammen
URL:
www.nnpf.no
Epost:
[email protected]
Bankkonto:
1607.55.71775
Zoom Gratisk
er miljøsertifisert og har rett
til å benytte svanemerket.
Artikler og innlegg uttrykker ikke nødvendigvis
NNPFs eller redaksjonens holdning.
Kopiering eller ettertrykk med kildehenvisning
kun etter avtale med redaksjonen.
Abonnement koster kr. 200,- pr. år
og bestilles på www.motgift.no.
Vi takker våre annonsører for velvillig støtte!
4
Medlemmer i NNPF får bladet gratis tilsendt i posten
3-2011
nederland
Alle foto: Motgift
Nederland strammer
inn toleransepolitikken
I løpet av de siste 10 årene har motstanden mot toleransepolitikken økt i
Nederland. Organisert kriminalitet
står bak det meste av cannabisproduksjonen, og ”coffee shops” fører
med seg narkotikarelaterte ordensforstyrrelser i nærmiljøet. Det er også et
økende press fra andre europeiske
land om å endre kurs.
AV MALIN H ELENA FOSSE,
MASTER I RETTSVITENSKAP
U NIVERSITETET I OSLO.
Nederlandsk
narkotikapolitikk
skiller
mellom lette og tunge narkotiske stoffer.
Landet har en toleransepolitikk mht. dyrking og omsetning av små mengder lette
stoffer, forutsatt at omsetningen skjer i såkalte ”coffee shops”. Imidlertid er både dyrking og omsetning av disse stoffene formelt
sett ulovlig. «coffee shops»godkjennes og reguleres fortrinnsmessig av den enkelte kommune. Kommuner har de siste årene stengt
”coffee shops”, pålagt enkelte av disse å nekte adgang til personer som ikke er bosatt i
Nederland, og innført avstandskriterium på
250 meter mellom «coffee shops»og skoler.
Antallet «coffee shops»har i perioden 2007 2009 sunket fra 702 til 666. Nåværende regjeringen ønsker en strengere narkotikapolitikk, blant annet at «coffee shops»kun skal
tillate adgang for personer som er bosatt i
Nederland, og et nasjonalt avstandskriterium på 350 meter mellom «coffee shops»og
skoler.
BAKGRUNN
I utgangspunktet er det forbudt å produsere,
besitte, omsette, importere eller eksportere
narkotiske stoffer, inkludert lette stoffer,
mens bruk av narkotika ikke er straffbart i
Nederland (”Opium-loven”). Nederlandsk
narkotikapolitikk skiller prinsipielt mellom
såkalte tunge narkotiske stoffer (omfatter
blant annet heroin, ecstasy, kokain og amfetamin) og lette narkotiske stoffer (cannabis),
på grunnlag av antatt psykisk påvirkningsgrad og fare for avhengighet. Det praktiseres
en såkalt ”toleransepolitikk” overfor lette
stoffer. Et sentralt element i denne politikken er såkalte ”coffee shops”, som kan selge
inntil 5 gram lette stoffer til en kunde i løpet
av samme dag, uten risiko for straffeforfølgelse. Den enkelte kommune kan gi tillatelse
3-2011
Etter at samtlige «coffee
shops» i grensebyene
Bergen op Zoom og
Rosendaal sør i Nederland
ble stengt, har antallet
narkotikaturister og
narkotikarelaterte
ordensforstyrrelser
i disse byene sunket.
5
nederland
til etablering av «coffee shops»med vilkår
om at de ikke tillates å drive reklame for
virksomheten, selge alkohol eller tunge stoffer, forårsake ordensforstyrrelser eller selge
til mindreårige. Til enhver tid kan de ikke ha
mer enn 500 gram cannabis på lager. Ideen
bak opprettelsen av «coffee shops»var å tilby
trygge omgivelser for brukere av cannabis,
hvor disse ikke skulle behøve å involvere seg
i miljøer med harde stoffer.
Omtrent 100 av dagens 418 kommuner i
Nederland har såkalte ”coffee shops”. Etter
over 30 år med «coffee shops»ser man imidlertid at disse ofte medfører narkotikarelaterte ordensforstyrrelser i nærmiljøet. Dette
gjelder særlig i grensebyene som oppsøkes
av svært mange narkotikaturister hvert år.
Ulempene beskrives som blant annet støy og
økt trafikk, samt at «coffee shops»tiltrekker
seg aktører fra det illegale narkotikamiljøet.
Tidligere var det antatt at cannabis ble dyrket i småskala av amatører, som solgte overskuddet til ”coffee shops”. Imidlertid har det
i ettertid vist seg at det først og fremst er kriminelle organisasjoner som står bak det
meste av cannabisproduksjonen, og at dette
har ført med seg alvorlig kriminalitet. Drap,
vold, utpressing, hvitvasking og korrupsjon
nevnes som eksempler i denne forbindelse.
Ettersom det er tolerert å selge små
mengder cannabis fra ”coffee shops”, men
ulovlig å dyrke og selge store mengder, hevdes at «coffee shops»i stor grad tyr til det
ulovlige markedet for å kjøpe inn cannabis.
Politikken er blitt kritisert som en lovlig inngangsdør for narkotikakundene, men en
ulovlig bakdør for kriminelle leverandører.
Fra myndighetshold regner man med av ca.
6
20 % av den nederlandske cannabisproduksjonen selges via ”coffee shops”, mens 80 %
går ”annetsteds”, fortrinnsvis til andre europeiske land.
Hallusinogene sopper (”magic mushrooms”) ble i noen få år omsatt lovlig i
Nederland. Årsaken var at lovgivningen bare
rammet omsetning av de aktive virkestoffene i soppene, men ikke selve soppen.
Tilskyndet av flere ulykker forbundet med
bruk av hallusinogene sopper ble disse imidlertid uttrykkelig forbudt i Nederland i
2008, og er nå klassifisert som tunge stoffer.
KOMMUNALE TILTAK
Som følge av problemene knyttet til ”coffee
shops”, og kritikk fra andre europeiske land,
har det i Nederland i løpet av de siste 10
årene vokst frem en økende motstand mot
toleransepolitikken overfor lette stoffer.
Mange nederlandske kommuner har i perioden 2007 - 2009 ført en mer restriktiv politikk overfor ”coffee shops”. Dette har medført at antallet «coffee shops»i Nederland
sank fra ca. 1200 i 1990-årene til 702 i
2007, og videre til 666 i 2009. Det er flere
typer tiltak som er blitt brukt. Omtrent 75
av de rundt 100 kommunene som tillater
”coffee shops”, krever en minsteavstand på
250 meter mellom «coffee shops»og skoler.
Den forrige regjeringen hadde fastlagt 250
meterkriteriet i avtaler med det nederlandske kommuneforbundet. Avtalene er imidlertid å anse som ”soft law”, og det er derfor
ikke obligatorisk for kommunene å innføre
kriteriet. I Rotterdam ble 16 «coffee
shops»stengt i løpet av denne perioden, ettersom de ikke lenger oppfylte avstandskriteriet. Flere kommuner har innført en
strengere politikk overfor «coffee shops»som
bryter gjeldende retningslinjer, og stengt
mange av denne grunn. Enkelte kommuner
har innført en nulltoleransepolitikk og besluttet å stenge alle sine ”coffee shops”.
Dette gjelder grensebyene Rosendaal og
Bergen op Zoom sør i Nederland, som alene
tiltrakk anslagsvis 25.000 narkotikaturister i
uken. Begge byene stengte samtlige av sine
«coffee shops»i september 2009.
Et annet tiltak er å pålegge «coffee
shopsȌ nekte adgang for personer som ikke
er bosatt i Nederland. Maastricht har på
grunn av sin geografiske beliggenhet tiltrukket seg store mengder narkotikaturister fra
Belgia og Tyskland. Antallet narkotikaturister som besøker Maastricht hvert år anslås å
være rundt 1,5 millioner. (Dette tallet og
det foran nevnte på 25.000 anses av noen
som kraftig inflatert.)
Ordføreren i Maastricht påla innehavere
av «coffee shops»å nekte adgang for personer
som ikke er bosatt i Nederland. Innehaver av
en ”coffee shop” i Maastricht ble i 2006 pålagt å stenge midlertidig etter at det ved to
anledninger ble rapportert om at personer
ikke bosatt i Nederland hadde fått adgang.
Innehaveren angrep dette pålegget rettslig,
og et sentralt punkt var hvorvidt bestemmelsene innebar ulovlig diskriminering,
både etter EU-retten og etter nasjonal rett. I
desember 2010 avgjorde EU-domstolen at
Nederland uten hinder av EU-retten kan ha
kommunale vedtekter, slik som i Maastricht,
som pålegger innehavere av «coffee shops»å
nekte adgang til personer som ikke er bosatt
i Nederland. Raat van State (rådgivende or3-2011
nederland
gan for regjeringen og parlamentet, og forvaltningsdomstol som behandler saker i førsteinstansen) avgjorde i juni 2011 at et slikt
adgangsforbud i prinsippet heller ikke er i
strid med nasjonale nederlandske regler, herunder Opiumsloven og forbudet mot diskriminering i konstitusjonen. Imidlertid var det
konkrete adgangsforbudet i de kommunale
næringsvedtektene i Maastricht av formelle
grunner i strid med Opiumsloven. Etter avgjørelsen i Raad van State vil det kunne innføres et nasjonalt adgangsforbud for personer som ikke er bosatt i Nederland, slik som
varslet i regjeringserklæringen.
Byrådet i Utrecht er i ferd med å utarbeide et forslag om å opprette egne cannabisplantasjer for å forsyne byens ”coffee shops”,
slik at markedet skal bli mindre interessant
for organisert kriminalitet. Dyrking av inntil
5 cannabisplanter er innenfor dagens toleransegrense, og det foreslås derfor at enkeltpersonene som er medlemmer i ”coffee
shops”, hver kan dyrke opptil 5 cannabisplanter i en slik plantasje for å forsyne byens
”coffee shops”. Justisminister Ivo Opstelten
har imidlertid stilt seg svært kritisk til forslaget og uttalt at dette ikke kommer til å innføres.
KONSEKVENSER AV
FORETATT INNSTRAMMING
PÅ KOMMUNENIVÅ
Etter at samtlige «coffee shops» i grensebyene Bergen op Zoom og Rosendaal sør i
Nederland ble stengt, har antallet narkotikaturister og narkotikarelaterte ordensforstyrrelser i disse byene sunket. Ifølge pressen har
politiet i de to byene registrert at den illegale narkotikahandelen har økt med 45 % i
Bergen op Zoom og 36 % i Rosendaal.
Antall innbrudd i og tyverier fra biler har
også økt betraktelig, med 62 % i Bergen op
Zoom og 75 % i Rosendaal. Det er imidlertid uenighet om hvorvidt økningen av innbrudd og tyverier fra biler har sammenheng
med stengingen av ”coffee shops”. Mens narkotikaturismen fra Frankrike og Belgia til
Bergen op Zoom og Rosendaal nesten har
opphørt, fra 25.000 hver uke til kun noen få
hundre, har antall narkotikaturister til de
nærliggende grensebyene Breda og EttenLeur økt betraktelig.
REGJERINGENS POLITIKK
OG DEBATTEN OMKRING DEN
Nåværende regjering, som tiltrådte i oktober
2010, har nedfelt en generelt strengere narkotikapolitikk
i
koalisjonsplattformen.
Regjeringen ønsker å modifisere skillet
mellom tunge og lette narkotiske stoffer, at
adgang til «coffee shops»skal begrenses til
personer som er bosatt i Nederland, samt at
«coffee shops»skal bli private klubber hvor
besøkende må legge frem bevis på medlemskap for å få adgang.
Som et ledd i politikken for å begrense
narkotikabruken blant ungdom ønsker regjeringen et nasjonalt forbud mot «coffee
shops»nærmere enn 350 meter fra skoler. I
motsetning til det gjeldende 250 meterkrite3-2011
riet forutsettes de nye reglene gjort bindende for kommunene, jfr. at det i koalisjonsplattformen står at regjeringen skal sikre at kommunene gjennomfører avstandskriteriet. Forslaget om et avstandskriterium på
350 meter omfatter alle skoler med elever
mellom 12 og 18 år, mens barn under 12 år
ikke anses for å være i risikosonen for cannabisbruk. Avstanden på 350 meter skal måles
i gangavstand og ikke i luftlinje. Når kriteriet
blir gjennomført, vil flere «coffee shops»
måtte stenge. Det antydes at kommuner
som har 10 eller flere «coffee shops»vil måtte stenge omkring 60 % av disse. Ordfører i
Amsterdam har uttalt at regjeringens forslag
om et avstandskriterium på 350 meter vil få
katastrofale følger for Amsterdam. Ifølge
ordføreren vil forbudet medføre at kun 26
av byens 223 «coffee shops»vil kunne fortsette driften, men han la da til grunn at også
grunnskoler med yngre elever omfattes av
forbudet. Ordføreren uttaler at dette vil
medføre enda større grad av ulemper rundt
de «coffee shops»som blir igjen, og at omfanget av gatesalg vil øke. Ordføreren mener
at andre tiltak, som blant annet opplæring av
lærere i å gjenkjenne oppførsel som kan
være et symptom på problematisk bruk av
lette stoffer, er mer effektive enn å stenge
”coffee shops”.
De ulike politiske partiene i Nederland
har ulikt syn på ”coffee shops”. Regjeringen
består av de høyreliberale (VVD) og kristendemokratene (CDA), med frihetspartiet
(Wilders parti PVV) som parlamentarisk
støtteparti. VVD mener at de «coffee
shops»som forårsaker ordensforstyrrelser i
nærområdene, samt de som ligger i nærheten av skoler, burde stenges. CDA har som
mål å stenge alle ”coffee shops”, og vil begynne med å stenge «coffee shops»i nærheten av skoler så snart som mulig. PVV har
nedfelt i valgprogrammet forut for forrige
parlamentsvalg at de ikke ønsker «coffee
shops»innen en radius på 1 kilometer rundt
skoler. Tiltakene gjengitt ovenfor er uttrykk
for et kompromiss mellom de tre partiene i
inneværende valgperiode og nedfelt i regjeringspartienes
samarbeidsavtale
med
Wilders parti.
Nederlands forrige regjering opprettet en
kommisjon som skulle vurdere om skillet
mellom tunge og lette stoffer er hensiktsmessig. Kommisjonens rapport forelå i juni
2011, og konkluderer med man ikke behøver å oppheve skillet mellom harde og myke
stoffer. Imidlertid påpeker kommisjonen at
cannabis produsert i Nederland de siste
årene har et høyt innhold av THC (tetrahydrocannabinol), og at dette har økt helserisikoen. Kommisjonen anbefaler derfor at cannabis med et THC-innhold på mer enn 15
prosent føres opp på listen over harde stoffer. Dersom forslaget blir gjennomført, vil
det medføre at «coffee shops»kun kan selge
”lett” cannabis, og strengere straffer for handel med ”tung” cannabis. Det gjenstår å se
om og eventuelt hvordan disse anbefalingene blir fulgt opp fra politisk hold.
VEIEN VIDERE
Opposisjonspartiene sosialdemokratene
(PvdA), de grønne og venstresosialistene
(SP) er for å beholde «coffee shops». Også
de venstreliberale (D66) vil beholde ”coffee
shops”, men vil ikke tillate «coffee shops»i
nærheten av skoler. PvdA har nylig foreslått
for justisministeren å kriminalisere besittelse
av narkotika også for mindreårige (under 18
år).
Det generelle synet på forholdet mellom
narkotikapolitikk og kriminalitet synes å ha
endret seg i Nederland i løpet av de siste 10
årene. Narkotikapolitikken synes å gå i en
mer restriktiv retning når det gjelder skillet
mellom lette og tunge narkotiske stoffer
samt ”coffee shops”. Det gjenstår å se hvor
langt og hvor raskt en mulig videre utvikling
i restriktiv retning vil gå. Også nabolandenes
syn på den nederlandske toleransepolitikken
vil kunne fortsette å virke inn i restriktiv retning.
Artikkelen bygger på en rapport som ble
utarbeidet av praktikant Malin Helena Fosse
ved den norske ambassaden i Haag,
Nederland, og som i noen grad er en
videreføring av tidligere rapporter.
Fosse er Master i rettsvitenskap fra
Universitetet i Oslo.
7
vest-afrika
– Et rusfritt liv er blitt
Det sier Torgeir Larsen fra Larvik, som
var rusmisbruker i 28 år. I 2008 snudde helt om på tilværelsen sin og ble
rusfri.
AV: SVEND ARNE E RIKSEN
Han ble en veldig aktiv mann, og har i disse
dager akkurat gjennomført en sykkeltur i
Bry deg drakt fra Larvik til Nordkapp og tilbake ned til Lindesnes. I dag er han brennende engasjert i ruspolitikken og i det forebyggende arbeidet. Men
historien om
Torgeirs liv startet da han var 16 år.
I OPPOSISJON TIL ALT OG ALLE
Torgeirs far, var ifølge Torgeir en meget
streng far. Han hadde masse regler som
Torgeir og resten av familien måtte følge.
Torgeir slet med å følge lover og regler, og
gav etter hvert blanke blaffen i alt som faren sa. Ingen skulle bestemme over han , sa
han til seg selv da han i 16 års alderen begynte å røyke hasj sammen med en gjeng kamerater i Bøkeskogen utenfor Larvik.
RASKT NEDOVER
Torgeir gav faen i alle normer og regler, og
jaktet stadig på nye rusmidler for å komme
seg unna virkeligheten. Det gikk raskt over
fra hasj og alkohol til en blanding av hasj, alkohol, fleinsopp og LSD ettersom hva som
var tilgjengelig, rusen var det viktigste. For å
finansiere bruken skaffet han seg penger
gjennom utallige innbrudd og tyverier, samt
at han selv også begynte å importere hasjis
fra København.
– Jeg har hørt folk som
har kommet seg ut av
narkotikahelvetet si at de
har møtt Jesus, men jeg
møtte rett og slett
meg selv.
FRA CHRISTIANIA TIL ISTERGATE
20 år gammel ble livet til Torgeir enda jævligere å deale med, han satte sin første heroinsprøyte. I flere år hadde han handlet hasj
i Christiania, men oppdaget etter hvert at
det i Istergate ble solgt heroin for 1500 kroner grammet, og dette kunne han selge i
Norge for 5000 kroner pr.gram. Her var det
mulig å finansiere sitt eget forbruk, og
Torgeir tok sjansen på det. Men hans eget liv
ble bare enda vanskeligere å leve. Heroinen
førte ham inn i en situasjon hvor hele livet
til slutt bare bestod av å skaffe nok heroin,
og nok penger til sitt eget forbruk. – Jeg
brukte gjerne en halv dag på å få tak i penger, og resten av dagen brukte jeg på å finne
en brukbar blodåre – sier han selv.
MOR OG FAR DØR
Torgeirs mor og fra døde mens han var på
det verste heroinkjøret. Dette førte til en
millionarv til Torgeir som han raskt klarte å
bruke opp på dop og ”gode venner”. Han
bodde så på gata i Oslo og i Larvik i 6 år, og
var nær ved å dø i flere overdoser. – Jeg
blandet alt jeg fikk tak i, og forfalt fullsten-
8
Bry Deg Si Nei Til Narkotika: Larvik – Nordkapp – Lindesnes på sykkel.
dig. Jeg var rett og slett ferdig med livet, og
så ingen annen utvei enn at jeg kom til å dø
i løpet av den nærmeste tida.
pensere for heroinsuget. En dag i januar
2008 da han var på vei for å hente Subutex,
kom alt det som nettopp hadde skjedd innover ham med en meget sterk styrke.
MØTTE SEG SJÆL
Torgeir hadde flere fengselsopphold bak seg
da han i 2007 satt inne for soning av sin siste dom. Han hadde før han begynte på soningen, fått ansvaret for 2 katter som han
holdt med mat og følte et ansvar for. Nå
skjedde det flere ting som førte til at Torgeir,
som han selv sier det; – Møtte seg sjæl . I
fengselet stoppet sosialkontoret utbetalingen av stønad til ham, og han måtte slutte å
røyke for å ha penger til kattemat. Kattene
var jo avhengige av han, og de måtte jo få
mat. I tillegg fikk Torgeirs ene bror som han
hadde et tett forhold til, kreftdiagnose. Da
Torgeir var ferdig med soningen av dommen
fikk han også tilbud om Subutex for å kom-
JESUS– NEI– IKKE MEG
– Jeg har hørt folk som har kommet seg ut
av narkotikahelvetet si at de har møtt Jesus,
men jeg møtte rett og slett meg selv. Hadde
virkelig alt det jævlige han hadde vært
gjennom i sitt liv, hele tiden vært alle andres
feil? Det skulle ta 28 år før jeg skjønte mitt
eget beste. Jeg hadde jo laget all jævelskapen
selv. Det var som om selvrespekten min
plutselig flommet over meg. Jeg var fucka
på fengsler, fucka på sosialen og jeg skulle
faen heller ikke bli noen ”Statsnarkoman”.
Jeg kunne ikke skylde på noen andre lenger,
og tenkte, hvordan er det mulig å være så
dum? Jeg vil leve og overleve, sier Torgeir.
3-2011
vest-afrika
tt selve rusen for meg
det onde ved rota. Han mener selv at han er
et godt eksempel på at det går an å slutte
med narkotika, uten å møte Jesus, eller rømme fra virkeligheten ved bruk av piller, eller
bli ”statsnarkoman”(subutex/metadon).
NORDKAPP
Ved å sykle til Nordkapp ville han synliggjøre at det lar seg gjøre å slutte med narkotika
dersom du virkelig vil. Det handler om å se
de bakenforliggende traumene og ta disse på
alvor. Misbruket er ofte et symptom på at
noe annet er galt fatt. Den første juni i år
startet så Torgeir på sin lange sykkeltur fra
Larvik til Nordkapp. Han skulle deretter sykle fra Nordkapp til Lindesnes, men det som
skjedde i Oslo den 22.juli stoppet ham på
returen bare 17mil fra Lindesnes. Han så seg
da nødt til å reise tilbake til Larvik og de
som han har kjær der, en følelse av å trenge
nærhet til sine egne, som så mange av oss andre også følte disse tunge dagene i juli.
LÆRE AV MINE FEIL
Han hadde jo også en bror og to katter å ta
vare på.
TRENINGSNARKOMAN
Gjennom gode bekjentskaper fikk Torgeir
kontakt med Dag Erik Pedersen, som gav
Torgeir en sykkel som han kunne begynne å
trene på. På sykkelen kjente han en god følelse av at treningen kunne hjelpe ham videre i hans nye og rusfrie liv. Han byttet på
en måte ut heroinen med sykkelen.
Treningen tok etter hvert fullstendig av og
Torgeir ble en habil syklist, noe som blant
annet førte til at han syklet Birken sammen
med Dag Erik Pedersen og at han deltok på
en lengre sykkeltur rundt i Himalaya.
FOREDRAGSVIRKSOMHET
Torgeirs egen historie om hvordan hans liv
har artet seg, og hvordan han kom seg ut av
narkotikahelvetet har interesse for mange.
Han holder stadig vekk fordrag og holdt
3-2011
blant annet et større foredrag; Fra bunn til
topp, under konferansen for et Inkluderende Arbeidsliv i år, i Larvik Arena.
Andre foredragsholdere var Trond Viggo
Torgersen , Jørgen Skavland og Marit Brevik.
IKKE MEG
Han sier at han ikke snakker om seg selv når
han holder foredrag. Han peker på et gammelt fangefoto av seg selv og snakker om
”han der”. Han mener at han ikke var herre
over egen kropp når dette bildet ble tatt.
Målgruppen for hans foredrag er mange– alt
fra byens besteborgere til skoleungdom. Han
har gode formidlingsevner, og der er stille i
salen når han forteller om sitt liv. Torgeir har
også ved flere anledninger stått fram i ulike
medier som NRK, diverse aviser og fagblader.
TA DET ONDE VED ROTA
Torgeir er opptatt av forebygging– om å ta
Før turen til Nordkapp ble Torgeir spurt om
hvorfor han gjorde slike ting som å legge ut
på en 600 mil lang sykkeltur helt alene. Til
det svarte han– Jeg må sette meg noen mål,
jeg har levd et ekstremt liv, og trenger noen
utfordringer– noe å mestre. – Dessuten,
fortsetter han, jeg tror de aller fleste har
godt av å høre historien om mitt liv, og hvordan det er mulig å komme tilbake til et anstendig liv selv om en tidligere har gjort mye
dumt med livet sitt. Alle andre bør lære av
mine feil, avslutter han. Turen ble til
gjennom blant annet et tett samarbeid med
NNPF og særlig lokallaget i Larvik. Her må
særlig Kjell Johhny Eftedal få litt ros. Han
stillte opp for Torgeir i flere sammenhenger
og var den som tok imot Torgeir på
Nordkapp med kake og alkoholfri
Champagne. På nedoverturen overasket
igjen Eftedal Torgeir med kaker og kaffe da
han kom til Førde. Undertegnede hadde da
kontakt med Eftedal om denne historien og
Eftedal fortalte han var på vei til Førde for å
muntre opp Torgeir da det begynte å bli
tungt på slutten. Ellers så skrøt Torgeir masse av den støtten han hadde fått underveis
fra flere av medlemmene i NNPF. Noen
hadde ordnet med nydelig mat til ham og
noen hadde ordnet med overnatting. Torgeir
hadde også med seg GPS og IPhone på turen
slik at det var mulig for folk å følge med
hvor han var hele tiden.
Torgeir Larsen hadde også sine egne ord
på hvordan turen hadde vært. Han var takknemlig for all støtte og hjelp han hadde fått
underveis og avsluttet med følgende utsagn.
– Nord-Norge hadde en overveldende natur,
og jeg slet nesten ræva av meg, men det å
mestre dette overgår alt! Den rusen som
denne turen har gitt meg får du ikke kjøpt
noe sted!
9
straff
Alternativ straff i na
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
har i lang tid vært en pådriver for at
samfunnet skal tilby ungdom alternative straffereaksjoner i narkotikasaker.
Dagens lovverk åpner for at vi kan
være kreative og skreddersy oppfølging rundt den enkelte ungdom.
AV XXXXX
Dersom dette skal ha en ønsket effekt, er
det avgjørende å avdekke et narkotikamisbruk så tidlig som mulig og ta bekymringen
på alvor. For å utnytte mulighetene bedre
mener NNPF også at strafferegistreringsloven må endres på viktige punkter for å skape
ytterligere motivasjon for alternativene.
Erfaring tilsier at tidlig intervensjon er
avgjørende for å hindre at ungdom etablerer
et narkotikamisbruk med fare for å utvikle
et kriminelt livsmønster. Tidlig inngripen og
tverrfaglig samarbeid vil i de fleste tilfeller
gjøre at man kan håndtere problemet med
få og enkle tiltak. Justisminister Storberget
har i løpet av sommeren foreslått nye tiltak
overfor ungdom som blir pågrepet for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Disse tiltakene er basert på erfaringer fra blant annet
Portugal og legger opp til at ungdom som
blir tatt for bruk, besittelse og salg av mindre
kvanta narkotika skal møtes med såkalte
motivasjonssamtaler i stedet for straff. Så
vidt NNPF kan se, utgjør ikke dette noe nytt
i strafferettspleien annet enn at man skal ta
bort riset bak speilet, muligheten for å bli
straffet, ved første gangs anmeldelse for narkotikalovbrudd.
ILDSJELER
Det er ingen selvfølge at ungdom som blir
tatt for bruk eller besittelse av narkotika i
Norge i dag får tilbud om såkalte alternative
straffereaksjoner. Selv om straffeloven åpner
for dette og har gjort det i lang tid, kan det
10
virke som om bruken av påtaleunnlatelser
med ulike vilkår er prisgitt en engasjert polititjenestemann og en nytenkende politijurist. Det finnes ingen nasjonal veileder som
sier noe om i hvilke saker denne typen reaksjon kan brukes. Dette betyr i praksis at loven blir praktisert forskjellig i ulike deler av
landet og at samfunnets reaksjon på for eksempel en 15-årings førstegangsbruk av hasj
kan variere fra et forelegg til en påtaleunnlatelse med vilkår om rustesting.
NNPF tok våren 2011 et initiativ overfor
Politidirektoratet (POD) for å få en tilbakemelding på hvilke erfaringer de ulike politidistriktene har gjort seg med bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker.
POD har ikke gitt oss noe svar i denne saken, annet enn å oversende henvendelsen til
Riksadvokaten. Riksadvokaten skriver i et
tilsvar til NNPF at henvendelsen er oversendt Oslo politidistrikt.
TVERRFAGLIG SAMARBEID
Lovverket åpner for at vi kan skreddersy betingede straffereaksjoner, gjerne i samarbeid
med foreldre og andre offentlige etater for å
få best mulig effekt. I saker med gjerningsperson under 18 år skal for eksempel barnevernet gis anledning til å uttale seg om straffen. Dette betinger at kommune og politi
har et godt utviklet samarbeid. I mange
kommuner er dette samarbeidet i dag organisert etter SLT-modellen, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. En slik
organisering tilsier at kommune og politi har
et forpliktende samarbeid på flere plan.
Toppledelse i kommune og politi møtes på
styringsgruppenivå og enhetsledere har sine
koordineringsmøter hvor de ulike tiltakene
springer ut i fra.
Når dette systemet er på plass, er utfordringen å få samarbeidet til å gli på en god
måte i enkeltsaker. Dette betinger at man i
forhold til narkotikasaker har en felles problemforståelse og at man er enige om hva
som utgjør en bekymring. Noen kan mene at
eksperimentering med ulike narkotiske stof-
fer hører med til ungdomstiden, mens andre
er av den oppfatning at avdekking av narkotikabruk i tenårene må tas tak i og følges
opp for å hindre utvikling av videre narkotikamisbruk og en kriminell løpebane. Først
når man har et felles utgangspunkt i slike
spørsmål, kan det tverrfaglige samarbeidet
ta form i praksis.
Flere politidistrikt har over flere år praktisert påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet, såkalte urinprøvekontrakter, i saker som
dreier seg om bruk og besittelse av mindre
mengder narkotika. I slike saker kan ungdommen forplikte seg til å avlegge urinprøver i en avtalt periode for å vise at en er rusfri, dette som et alternativ til et forelegg.
Riset bak speilet er at saken kan omgjøres til
et forelegg dersom avtalen brytes. En slik
urinprøvekontrakt gir foresatte trygghet i
forhold til at ungdommen er rusfri og den
gir ungdommen et argument for å avstå fra
narkotikamisbruk. En slik reaksjon må sies å
være lite inngripende og er egnet for ungdom første gang de blir tatt av politiet for
narkotikamisbruk. Et slikt tiltak betinger at
ungdommen er motivert for å avslutte sitt
narkotikamisbruk og at bruksmønsteret ikke
er mer etablert enn at det er mulig å slutte
uten videre behov for behandling. Erfaring
tilsier at tidlig intervensjon er avgjørende for
å hindre at ungdom etablerer et narkotikamisbruk med fare for å utvikle et kriminelt
livsmønster. Tidlig inngripen og tverrfaglig
samarbeid vil i de fleste tilfeller gjøre at man
kan håndtere problemet med få og enkle tiltak.
OPPFØLGINGSTEAM
For ungdom som har kommet noe lengre i
sin karriere innen rus og kriminalitet har en
de siste årene prøvd ut ulike former for oppfølgingsteam. Målgruppen for oppfølgingsteam er ungdom som begår gjentatt og/eller
alvorlig kriminalitet. Med andre ord vil dette i utgangspunktet være et alternativ til
ubetinget fengsel. NNPF mener likevel at
ideen om oppfølgingsteam også kan egne
seg for mindre alvorlige lovbrudd.
3-2011
straff
arkotikasaker
Oppfølgingsteam er i dag ingen lovfestet
straffereaksjon, men kan gjøre seg gjeldende
i form av påtaleunnlatelser eller betingede
dommer. Flere steder er oppfølgingsteam
koordinert gjennom Konfliktrådet, mens de
i noen kommuner er koordinert lokalt.
Gjennom oppfølgingsteam vil lovbryteren
kunne få skreddersydd og individuelt tilpasset oppfølging over tid for å hindre nye kriminelle handlinger. Dette forutsetter et godt
tverrfaglig samarbeid hvor etatene forplikter
seg og at de ser sine tiltak i en sammenheng.
Tiltakene som kan brukes i en slik oppfølging må baseres på den enkelte ungdoms behov, og kan for eksempel være urinprøvekontrakt, fokus på skoleoppmøte, alternativ
læringsarena, arbeidspraksis, samtaler hos
NAV/barnevern, psykiatrisk behandling og
cannabis-avvenningskurs.
DE RUSAVHENGIGE
Dessverre ser vi i dag at enkelte ungdommer
har et så etablert misbrukermønster i ung alder at de er lite motivert for frivillige hjelpetiltak og alternative straffereaksjoner. Dette
er ungdommer som er pågrepet gjentatte
ganger av politiet og som har fått tilbud om
oppfølging gjennom barnevernet som de
ikke ønsker eller makter å ta i mot. For denne gruppen er ikke påtaleunnlatelser med
vilkår eller oppfølgingsteam egnet. De har
rett og slett ikke motivasjonen som skal til
for å slutte og ruse seg, og vil ikke klare å ta
tak i livet sitt uten inngripende behandling.
Disse ungdommene ender i dag opp med å
få sin straffereaksjon i form av ett eller flere
forelegg som de ikke er i stand til å betale. I
mange tilfeller er det hardt prøvede foreldre
som ender opp med å betale bøtene og dette har etter vår mening ingen hensikt. Disse
ungdommene trenger helsefaglig oppfølging
og bør i større grad kanaliseres til tvungen
behandling. Dessverre vil mange som er i en
aktiv rusfase ikke innse et behov for behandling fordi all fokus er på rusen og dens opplevde positive sider. Samfunnet bør derfor i
større grad se på muligheten for å pålegge
denne gruppen behandling også gjennom
rettsapparatet.
Det er med tungt hjerte både politi og
barnevern blir satt på sidelinjen i slike saker,
3-2011
kun for å konstatere at vi ikke besitter egnede tiltak for å ivareta ungdommene på en
god nok måte. Vi vet alle hvor det ender om
vi ikke får satt en stopper for rusmisbruket. I
slike saker trenger vi et tilpasset lovverk og
fylkesnemder som har en virkelighetsforståelse i forhold til rus og kriminalitet. Vi
trenger barnevernsinstitusjoner som skjermer ungdom fra narkotikamisbruk og som
kan være en base med utgangspunkt for videre behandling. Slik situasjonen er i dag
hører vi at barnevernet i enkeltsaker kvier
seg for å plassere i institusjoner fordi de ikke
kan skjerme ungdom fra narkotikamisbruk,
men at de snarere bidrar til å opprettholde
og utvikle et misbruk. Barnevernsinstitusjoner skal ikke være ungdomsfengsler, men må settes i stand til å ta vare på
ungdommen på en god måte og drive behandling gjennom trygge rammer og god
kompetanse.
BEKYMRING OG MOTIVASJON
Politi har i mange år brukt bekymringssamtalen overfor ungdom i risikosonen.
Samtalen brukes også i kontakt med ungdom under 15 år som blir anmeldt for lovbrudd. I de fleste saker hva angår narkotikalovbrudd blant ungdom under 18 år, vil politiet også sende bekymringsmelding til barnevernet som innkaller ungdom og foresatte
til samtale.
Disse samtalene hos politi og barnevern
er viktige for å stanse en negativ utvikling
knyttet til rus og kriminalitet. De utgjør et
godt verktøy sammen med tilpassede, alternative straffereaksjoner for de som er motivert til å ta i mot dette. NNPF er opptatt av
at man må ha riset bak speilet tilgjengelig,
og ikke ta bort risikoen for straff dersom
man velger å eksperimentere med ulovlige
narkotiske stoffer. Forbudet og risikoen for
straff vil i seg selv hindre at mange ungdommer ønsker å prøve ut narkotika.
Justisminister Storberget har i løpet av
sommeren forelått nye tiltak overfor ungdom som blir pågrepet for mindre alvorlige
narkotikalovbrudd. Disse tiltakene er basert
på erfaringer fra blant annet Portugal og legger opp til at ungdom som blir tatt for bruk,
besittelse og salg av mindre kvanta narkotika
skal møtes med såkalte motivasjonssamtaler
i stedet for straff. Så vidt NNPF kan se, utgjør ikke dette noe nytt i strafferettspleien
annet enn at man skal ta bort riset bak speilet, muligheten for å bli straffet, ved første
gangs anmeldelse for narkotikalovbrudd.
RULLEBLADET
– UHELDIG PRAKSIS
I dag er strafferegistreringsloven slik at forelegg og dommer for narkotikamisbruk kommer med på en politiattest, det såkalte rullebladet. Dette er for å opplyse nødvendige
samfunnsinstitusjoner som ber om politiattest, og for å beskytte samfunnet mot den
spredningsfaren narkotikamisbruk representerer. Det er også slik at en påtaleunnlatelse
med vilkår kommer med på rullebladet på
lik linje med et forelegg eller en dom.
Dersom en ungdom likevel blir ilagt en påtaleunnlatelse uten at det blir knyttet vilkår
til denne, kommer det imidlertid ikke med
på rullebladet. Paradokset er at dersom ungdommen er motivert til å følge opp de vilkår
som er satt, får dette en negativ konsekvens i
forhold til rullebladet.
NNPF mener at en påtaleunnlatelse med
vilkår i en narkotikasak skal framstå som en
gulrot for ungdommen. I dette ligger det at
man slipper å betale et forelegg på flere tusen kroner og at man får muligheten til å
vise at man er rusfri over tid. NNPF mener
også at man kan øke motivasjonen for å takke ja til en påtaleunnlatelse med vilkår dersom dette også innebærer at saken ikke
kommer med på rullebladet. Mange ungdommer er opptatt av dette og er vel vitende om at en narkotikasak på rullebladet
kan stenge en del dører for videre skolegang,
utdanning og arbeid. Dersom man forandrer
strafferegistreringsloven i forhold til dette
punktet vil man i større grad lykkes å motivere ungdom som har tråkket feil til å ta
imot alternative straffereaksjoner.
NNPF har et ønske om at politidistriktene i større grad benytter seg av mulighetene lovverket gir i forhold til å ilegge påtaleunnlatelse med vilkår for førstegangsbrukere. Dette handler om at loven skal være lik
for alle og at ungdom som har tråkket feil
skal få den samme muligheten til å komme
tilbake på rett spor uavhengig av hvor i landet de bor. NNPF er likevel overbevist om at
alternative straffereaksjoner må bygge på
den enkeltes motivasjon til å bli rusfri, og at
det må være et ris bak speilet dersom en
ikke følger opp vilkårene. Videre foreslår
NNPF en endring i strafferegistreringsloven.
Dette vil innebære at den som oppfyller vilkårene i en påtaleunnlatelse ikke skal få saken som en anmerkning på rullebladet. Vi
tror at dette er en viktig faktor for å motivere ungdom til å ta imot oppfølging med
vilkår i narkotikasaker.
11
extrema
Dyster
rekord
«Jeg fikk noe pulver, men har
ikke peiling på hva det var.»
Det hjalp lite med velvillige arrangører og presseoppslag hvor det ble
opplyst at politiet ville ha et betydelig
fokus på narkotikakriminalitet.
Rekordmange ble anmeldt for bruk
og besittelse av narkotika under årets
Extrema.
TEKST OG FOTO LARS KOSTVEIT
Det var andre gang det skulle arrangeres
Extrema Outdoor på Kalvøya i Bærum. I
fjor ble det ekstremt på mange måter, som
Motgift skrev i nr. 3, 2010. I år ble det satt
ny norgesrekord i antall pågripelser på et enkelt arrangement. Fjorårets høye tall på 68
personer anmeldt for brudd på narkotika-
12
lovgivningen, ble høynet til 172 anmeldelser
ved årets elektroniske musikkfestival. Og
det selv om det var nesten 3000 færre på
øya nå i sommer.
KUNNE TATT MANGE FLERE
I etterkant av festivalen ble det intervjuet
109 personer, som alle hadde blitt anmeldt
for bruk og/eller besittelse av narkotika.
Dette ble gjort for å få en bedre oversikt
over hvem som blir tatt under slike festivaler, hva slags narkotiske stoffer som brukes
og tilgjengeligheten til disse. Respondentene
var i aldersgruppen 19-42 år, med en
gjennomsnittsalder på 25 år. Godt over halvparten var i alderen 21-25 år, mens 88 prosent av de spurte var menn. Det er liten tvil
om at man lett kunne pågrepet mange flere
dersom man hadde satt inn enda større ressurser. En erfaren politibetjent sa etterpå:
”Hadde vi hatt det dobbelte antall polititje-
nestemenn, hadde vi doblet antallet pågripelser. 3 timer etter at festivalen begynte var
det bare å gå å ”plukke” personer som var
påvirket av narkotika.” Det ble skrevet forelegg for til sammen ca. 900 000,- i løpet av
lørdagen.
VET IKKE HVA DE BRUKER
Narkotikaen som ble brukt under årets
Extrema dekker et stort spekter. Men noe av
det som er mest skremmende er at ikke alle
var klar over hva de hadde brukt. En pågrepet kvinne på 22 år uttalte under intervjuet:
– Jeg fikk noe pulver, men har ikke peiling
på hva det var. Nesten halvparten av de
spurte sa at de hadde brukt cannabis, en fjerdedel hadde tatt MDMA, ca. 15 prosent
hadde brukt kokain eller amfetamin, mens
11prosent hadde misbrukt ecstasy. En tiendedel av de som ble pågrepet hadde fått i
seg andre stoffer som heroin, piller, flein3-2011
extrema
«Andelen som var påvirket av narkotika
blir rimelig gjetning, men at 60 prosent
av de som var igjen på slutten var
påvirket er godt mulig.»
sopp, GHB og LSD. Det vil være stor usikkerhet på hvorvidt alle har oppgitt alt her siden en del nok fryktet å bli anmeldt for mer
enn det ”nødvendigste”. En mann på 23 år sa
følgende: – Jeg ble tatt med litt hasj, men
det har jeg ikke brukt ennå... I løpet av dagen har jeg brukt MDMA, kokain, amfetamin, 2CB, sopp og syre.”
Blant de pågrepne var det representanter
fra hele 17 forskjellige politidistrikter, i tillegg til seks utlendinger.
NYBEGYNNERE
Ut fra de svarene som ble gitt ser man at det
er stor variasjon med tanke på erfaring med
bruk av narkotika. Over halvparten oppga at
de bruker narkotika minst en gang i måneden, mens 6,4 prosent aldri har brukt narkotika tidligere. Hele 32 prosent sa at de hadde vært rusfrie i en lang periode, men at de
3-2011
13
extrema
nå hadde en ”sprekk”. Hvis man legger sammen førstegangsbrukerne, nybegynnerne, de
som gikk på en ”sprekk” og de som bare bruker narkotika ved en sjelden (spesiell) anledning, utgjør disse hele 46 prosent av de
intervjuede.
Blant de som debuterte under Extrema
var de fordelt i aldersgruppen 19-27 år, og
samtlige opplyste at de debuterte ved å bruke MDMA/ezstasy.
FLYTER AV DET
Godt over halvparten hadde med seg narkotikaen de brukte/ble tatt med til festivalen,
mens 44 prosent fikk tak i narkotikaen
innenfor gjerdet. Blant disse ervervet godt
over halvparten narkotikaen av for dem
ukjente personer. Det kan virke som det
ikke var noe problem å få tak i ulovlige stoffer. En 19-åring som debuterte uttalte: ”Det
er ikke noe problem med å få tak i narkotika
– det virker som alt flyter der inne.” Andre
fikk narkotika gratis. ”Jeg måtte ikke betale
engang. Det kom en fyr bort til meg og sa at
jeg var så kult malt i ansiktet, og at jeg fortjente noe ekstra.”
NÅ ER DET SLUTT
Ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, var ikke
veldig fornøyd med det høye antallet pågrepne på Extrema. – Politiet anbefalte at vi
skulle si nei forrige gang, og jeg var enig med
politiet den gangen, og nå har det samme
skjedd. Nå er det slutt, sa han til VG etter
årets musikkfestival. Han ser på det som
utenkelig, når man nå har erfart det samme i
år som i fjor, at Bærum kommune kan tillate
dette en gang til.
Så da får vi se om arrangøren, som hele
tiden var veldig samarbeidsvillig med politiet, må se seg om etter et annet sted å arrangere Extrema neste år.
14
3-2011
extrema
La på svøm
En av festivaldeltagerne gjorde mer enn andre for å forsøke å unnslippe pågripelse. På vei
til Kalvøya ble han kontaktet av en sivil politimann, men istedenfor å legge kortene på
bordet la han på sprang og kastet seg i Sandvikselva. Han la på svøm, men det var ingen
Dale Oen som flyktet. Politimannen småjogget over en bro og ventet på andre siden. 25åringen fra Drammen vurderte å snu, men skjønte at dette var et spill han ikke hadde
gode odds for å komme seirende ut av. Noe av grunnen til at han stakk fra lovens lange
arm var nok en flaske med GHB i ryggsekken hans. I tillegg ble det søkt med narkotikahund i et lite skogholt hvor tjenestemannen så at han kastet fra seg noe. Hunden snuste
seg fram til en pose med amfetamin, mens en slukøret og våt drammenser fikk seg en tur
i arresten.
3-2011
15
ida
Et verdig liv
Det synes som om samfunnet er i ferd med å glemme alternativet RUSFRIHET i
behandling av narkotikamisbrukere. Medikamentell behandling er den enkleste måten å få kontroll på en uregjerlig gruppe, men man må tåle at de snubler
på vei mot rusfrihet og man må gi dem håpet. Og det nytter.
AV OLE MARTIN B ERG OG SVEND ARNE E RIKSEN
Ida er i dag passert 50 år og er rusfri. Det har
hun vært i 15 år. Hun fikk tilbud om metadon men takket nei. Hun er også sterk motstander av heroinutdeling til narkomane. I
dag hjelper hun narkomane i hjemkommunen til å bli rusfri, og hun vet at veien dit er
vanskelig. Hun har selv vært 20 år ”på kjøret”, og vært inn og ut av fengsel og av hjelpeapparatet.
– Det er på tide at NEI-siden, de som er
mot foreskrivning av heroin mobiliserer.
Godt hjulpet av media er det liberale forkjempere som f. eks. Ninni Stoltenberg og
Arild Knudsen i Foreningen for human narkotikapolitikk som synes å ha monopol på
hvilke virkemidler som nytter i behandling
av rusmisbrukere. Det er akkurat som om
alle vi andre ikke skjønner noe. Politikere
henger seg på. Det er imidlertid fremdeles
mulig å bli helt rusfri, til og med i sitt eget
miljø. Det er jeg et eksempel på. Jeg bruker
mine erfaringer daglig i behandling av våre
klienter, og jeg har mange eksempler på at
mange kommer seg helt ut av rusens grep.
Det klarer man ikke ved å sette folk på
metadon, og enda mindre hvis de skal få heroin, sier Ida.
– Problemet er at disse eksemplene ikke
er synlig i media. Folk som kommer seg ut
og vil leve et liv som folk flest, har nok med
sine jobber og sine familier, men bærer ennå
med seg skammen over sin fortid og ønsker
ikke å eksponere seg. Men de der, og de er
flere enn man kan få inntrykk av.
16
drene mine i dag. De hadde også gitt henne
opp. Hun hadde de første ungdomsåra på
Elverum, men trivdes ikke. Ida kom fra et
”møblert” hjem, og hun beskriver barndommen som trygg og god. Faren jobbet i forsvaret, så de flytta mye. På Elverum trakk hun
mot et miljø der hasj og alkohol var vanlig,
det var spennende med gutter med afghanpels og langt hår, hun var ung og begynte å
miste sperrene, men hun følte snart at konsekvensene kom.
Er man ikke god til noe, må man prostituere
seg. Det er et hierarki, som ikke er synlig for
folk flest.
– Man blir fort utstøtt av samfunnet. De
andre ungdommene fikk ikke lov å være
sammen med meg, og jeg ble mer uregjerlig
av meg. Da jeg var 15-16 rømte jeg til Oslo.
Mer rus, nye ”venner”, institusjon, nye stoffer, jakt på penger førte til en karriere som
innbruddstyv og svindler. Det ble hun god
på. Hun slapp derfor å prostituere seg. Det
er hun glad for i dag.
– Men man blir utnyttet i miljøet, er man
god til å stjele, blir man satt til å gjøre det, er
man god til å selge stoff, blir man satt til det.
Er man ikke god til noe, må man prostituere
seg. Det er et hierarki, som ikke er synlig for
folk flest. Man stoler ikke på noen, og ingenting er hellig.
MANGLA 20 ÅR PÅ CV-EN
Ida har brukt det meste av stoffer, ukritisk.
Hun hadde mange overdoser på heroin, og
flere av dem var bevisste. Hun orket ikke
mer, det var ingenting mer å miste. Men
hun overlevde.
Ida jobber ved et lavterskel-tilbud for rusmisbrukere i Elverum kommune. Der fikk
hun jobb i konkurranse med mange faglærte
søkere, fordi hun, som sjefen sa, ”har den
lengste utdannelsen av alle”. På CV-en
mangla det 20 år. Ida er ydmyk over å ha fått
muligheten til å leve et normalt liv, gå på
jobb, betale sin skatt og følge opp sønnen på
12 år. Sine to døtre fikk hun ikke lov å følge
opp på grunn av rusen. Faren flyttet med
den første, og barnevernet tok den andre.
– At jeg ikke kunne følge dem opp, er det
som har vært verst. Jeg glemte bursdagene
deres. Jeg sendte ikke gaver til jul. Heldigvis
har jeg god kontakt med både dem og forel-
– Det som hjalp meg ut av miljøet til
slutt, var at jeg fikk håp. Håp om et bedre
liv. Etter mange år på kjøret visste jeg at jeg
ikke ønsket å leve slik. Jeg husker en episode etter en overdose som jeg nettopp hadde
våknet fra, og jeg gikk på trikken for å komme meg hjem. På trikken sto det noen dresskledde menn, og jeg kom der blodig og med
”knekk i knærne”. Jeg var klar i hodet og fikk
med meg de nedlatende kommentarene deres. Det var fornedrende. Et lengere fengselsopphold reddet livet mitt. Jeg ble nykter.
Jeg kom hjem til leiligheten min etter seks
måneder, men den var okkupert av ”venner”.
Det optimale må jo være
at man blir rusfri.
Da får du et verdig liv!
3-2011
ida
– Jeg trodde det var en
fleip, da jeg hørte forslaget
om å dele ut heroin!
Strømmen var stengt, det lå sprøytespisser
over alt, og det var mildt sagt skittent. Jeg
kom tross alt fra en ren celle på Bredtvet,
hadde trent og spist godt. I den tiden var det
enkeltpersoner som hver på sin måte var
med på å gi meg håp om et bedre liv.
OPP MED DEG IDA,
DU KLARER DET!
– Noen av dem jobbet i politiet. En etterforsker kjørte meg ut av byen til hytta så jeg
fikk treffe datteren min. Det gjorde inntrykk på meg, for han hadde ikke behøvd å
gjøre det. Han bød litt på seg selv. Kari i
Frelsesarméen hadde vært i fengselet og besøkt meg. Hun pleide å ha med tvist. Hun
besøkte meg også på sykehuset etter at jeg
holdt på miste livet etter å ha falt fra 6 etasje på et hotell i byen. Jeg var høy på amfetamin og alkohol, og totalt desorientert.
Med utallige brudd i kroppen ble det
Frelsesarmeen ordnet meg en ny leilighet,
slik at jeg kunne starte på nytt. Kari pleide å
si:” Opp med deg Ida, du klarer dette”. Jeg
følte at jeg hadde fått livet i gave på nytt, og
noe skjedde. Etter 5 dager på avrusning på
Åsterud i Bærum var det slutt. Jeg hadde
blitt kjæreste med en rusfri mann, og han
var en stor støtte for meg. Han var livredd
for at jeg skulle sprekke, og han var derfor
streng mot meg på en god måte. Jeg ble stilt
krav til. Jeg var veldig forelska. Jeg ble gravid
igjen, og orket ikke tanken på at jeg ikke
skulle følge opp barn nummer tre. Det ble
for mye å miste. Det var det som skulle til
for meg.
– Rusmisbrukere er like forskjellige som
alle andre i samfunnet. Noen finner veien ut
av rusen på Tyrili, andre på Evangeliesenteret eller Veksthuset. Noen klarer det
også i sitt eget miljø, uten langvarig behandling.
MYNDIGHETENE ER I FERD
MED Å SVIKTE PRINSIPPET
OM RUSFRIHET
Ida er kritisk til at det er så lett å bli medisinert i dag.
– Jeg husker godt diskusjonen rundt
Metadonbehandling da det ble innført. Det
var strenge krav til hvem som kom med, det
var de eldste heroinmisbrukerne som også
hadde prøvd flere andre varianter av behandling uten å lykkes. De fikk oppfølgning
av helsepersonell, de fikk bolig, og et meningsfullt dagtilbud. Det var med andre ord,
en ”pakke-løsning”. Nå virker det som kontrollen og pakken er borte. 20-åringer på
Metadon eller Subutex er ikke lenger uvanlig.
– Jeg trodde det var en fleip, da jeg hørte
forslaget om å dele ut heroin! Er du en aktiv heroinmisbruker, er det klart du vil ha
gratis stoff fra staten. Når Dagbladet intervjuer folk på ”Plata” får selvfølgelig de det
samme svaret. For oss som har kommet ut
av grepet, blir ikke spurt om hva vi mener,
og det trolig bevisst.
Fortsetter på side 18 >>>
3-2011
17
ida
Skadene ved hasjmisbruk,
er undervurdert, og det er
ikke bare den enkelte misbruker som sløves ned. Jeg
er redd for at samfunnet
kommer til å sløves ned,
dersom hasj blir lovlig.
Argumentene som brukes rundt heroinforskrivning er de samme som med
Metadon, og Ida har liten tro på at det er lettere å ha kontroll og oppfølgning om man
velger å gi ut heroin.
– Er du hekta på heroin, får du ALDRI nok
heroin. Behandlingsapparatet styres av helsepersonell, og de har lang erfaring med å
medisinere folk ut fra gitte diagnoser. Folk
fratas muligheten til å bli rusfri! Det optimale må jo være at man blir rusfri. Da får
du et verdig liv!
Hun har imidlertid akseptert at noen
profitterer på LAR-behandling, men mener
myndighetene er i ferd med å svikte prinsippet om rusfrihet, og hun mener foreskrivning av heroin sender dårlige signaler til
ungdom.
RUSMISBRUKERE PÅ ANBUD
– Det trengs en forenkling av byråkratiet
rundt avrusning og inntak til behandling. 3-4
ukers ventetid på avrusning er for lenge. Skal
man komme inn på en behandlingsinstitusjon er det opptil et års ventetid. I denne tiden er det mange som dør, og kostnadene
for samfunnet blir store. Før kunne man
komme inn på avrusning på dagen, man
trengte ingen diagnose eller lang utredning.
Etter at rusmisbrukerne ble underlagt helsevesenet har det blitt langt vanskeligere, og
antallet behandlingsplasser har ikke økt i
takt med antall rusmisbrukere. Det trengs
flere lavterskel-tilbud.
– Rusmisbrukerne er ute på anbud blant
aktørene, og mange kommuner har ikke råd
18
til å betale for behandlingsplasser som ikke
er offentlige. For meg er det ikke viktig om
institusjonene er ideelle, kristne, private eller
offentlige, så lenge det fungerer.
HASJ - ET AV DE
FARLIGSTE STOFFENE
Ida er oppgitt over av at høyt utdannede
mennesker påstår at hasj er et nærmest ufarlig stoff, og at dette hele tiden sammenlignes
med skadene som følger av alkoholmisbruk.
– Det er ikke noe tvil om at alkohol forårsaker mye vondt, men det blir ikke bedre
om man tillater flere rusmidler i omløp.
Hasj er et helt annet stoff som gir helt andre
og langvarige følger, ofte mer uforutsette,
enn alkohol. Mange blir sløve og ukritiske,
og får psykiske forstyrrelser som kan vedvare. Jeg husker selv perioder der jeg hadde
paranoide forestillinger om naboene mine
som jeg mente avlyttet og overvåket meg.
Jeg kunne også få skikkelige ”hang-ups” og
levde i min egen lille boble, selv i perioder
med lite røyking. Man mister helhetstenkningen, fortsetter Ida.
– Selv om ikke alle hasjrøykere ender opp
som heroinister på ”Plata”, så har alle på der
starta med hasj. Det følger av at man blir
mindre kritisk til hvordan man ruser seg, og
hva man ruser seg på. Avhengigheten forsterkes, og man har passert grensene til hva
som er lovlig så det har ingen betydning
lenger. Man bryr seg mindre om hva som er
akseptert eller hva andre mener, rusen er alt
som betyr noe. Det er en sammenheng som
man ikke kan se bort fra, mener hun.
HASJ SLØVER SAMFUNNET
– Mange av de liberale som vokste opp i 68generasjonen innehar i dag sentrale posisjoner, f. eks advokater, journalister og politikere. De har trolig vært utsatt for mye lobbyvirksomhet, og de brukes i media for å
spre et liberal syn. Bak står sterke interesser
som ønsker å avkriminalisere hasj. Det som
slår meg er at argumentasjonen de bruker
er svært forenklet. ”Man skal ikke straffe en
som røyker hasj”, ”Alkohol er farligere enn
hasj”. Hasjen virker selvsagt ulikt på mennesker og noen tåler det bedre enn andre,
slik det også er med alkohol.
– Jeg mener likevel det er feil å sette rusmidlene opp mot hverandre. Skadene ved
hasjmisbruk, er undervurdert, og det er ikke
bare den enkelte misbruker som sløves ned.
Jeg er redd for at samfunnet kommer til å
sløves ned, dersom hasj blir lovlig. Tenk deg
personer i viktige posisjoner som vi skal
kunne stole på i kritiske situasjoner, som
plutselig blir uinteressert i det han driver
med og ”går inn i boblen” . Jeg VET hvor
uforutsigbar og upålitelig en hasjrøyker kan
være, men det hører man ikke fra legaliseringsbevegelsen.
Konsekvenser ved hasjmisbruk er også
tema når Ida og Berit Michelet fra Asker og
Bærum politidistrikt holder foredrag for
ungdom. Vi har utfyllende erfaringer når det
gjelder dette, og det er viktig for meg å fortelle ungdom om konsekvenser. De kommer
nemlig veldig raskt, avslutter en tydelig engasjert Ida.
3-2011
rusmiljøer
Kan åpne
rusmiljøer fjernes?
Oslo politidistrikt har satt seg som
mål å fjerne de åpne rusmiljøene i hovedstaden innen 2013. Umulig mener
mange. Vi har sett mot Europa for
svar.
TEKST OG FOTO KJETIL VILKENSEN
Åpne rusmiljøer er ikke bare et Oslo-fenomen. Flere storbyer i Europa har imidlertid
klart å redusere sine betraktelig. Flere nøkkelkriterier ble lagt til grunn for å oppnå
suksess. Vi skal ta en nærmere titt på noen
av dem.
FRANKFURT, TYSKLAND
Byen hadde jernbanestasjonen og parkområ3-2011
det ”Taunusanlage”, plassert midt i sentrum
mellom den gamle og den nye operaen.
Miljøet vokste til over tusen brukere til
tross for gjentatte ensidige innsatser fra politiet, som flyttet rusmisbrukerne fra sted til
sted.
Miljøer rundt ”the red light district” ved
Sentralbanestasjonen bør også nevnes.
Eksempel på konkrete tiltak her var at man
kunne bortvises for inntil 3mnd, samt tett
møtevirksomhet mellom hjelpeappart og
politi, helt ned til den enkelte bruker.
WIEN, ØSTERRIKE
Det oppstod et stort miljø rundt parken på
”Karlplatz”, et større kommunikasjonsknutepunkt i sentrum. Her holdt nesten tusen
rusmisbrukere til.
Dette var opprinnelig en ”toleransesone”
hvor man aksepterte ansamlinger på rundt
femti brukere samtidig, men besluttet stengt
i juni 2010 grunnet for store problemer på
stedet. Eksempler på konkrete tiltak her var
at hjelpetilbudene i nærområdet ble flyttet,
samt at innsatsen fikk tjue nye stillinger til
politiet.
ZÜRICH, SVEITS
”Platzspitze” parken i Zürich, også kjent som
”the needle park”, tiltrakk seg narkomane fra
både inn og utland.
Flere tusen brukere opphold seg her, og
det hele var ute av kontroll med åpen injisering og kriminalitet. Parken ble besluttet
steng av bystyret i 1991 blant annet med fysiske sperringer ved bruk av gjerder. Men på
grunn av manglende samarbeid og en plan
for å opprettholde innsatsen ble en ny åpen
19
rusmiljøer
stoffscene raskt etablert, ”Letten”. Det ble så
ille at innbyggerne etter hvert truet med
borgervern. Eksempler på konkrete tiltak
her var at bruk i private rom ble nedprioritert av etterforskning, samt at politiet kunne
ransake/visitere på disse stedene uten skjellig grunn til mistanke.
AMSTERDAM, NEDERLAND
En av de eldste gatene i Amsterdam heter
”Zeedijk”. Den kun fem hundre meter lange
gaten var møteplass for rundt ti tusen heroinister på det verste og området bar preg av
ødelagte bygninger og slumlignende tilstander. Heroinsalget startet først fra cafeer, før
det åpne gatesalget tok over. Markedet var
dominert av surinamesere og kinesere som
rivaliserte
om
kundene. Politiet
i
Amsterdam hadde meget vanskelige arbeidsforhold grunnet miljøenes velorganiserte operasjon. De lave tallene på overdosedødsfall i Amsterdam skyldes at heroin røykes i stedet for å injeksjon. Det er nemlig
knyttet sterk stigma til sprøytenarkomane
internt blant brukerne i byen.
LISBOA, PORTUGAL
”Casal Ventoso” var et nabolag som hadde ca
fem tusen brukere innom hver dag. Rundt to
tusen av disse bodde på området, ofte i telt.
Fattigdom, høy forekomst av infeksjoner, og
høy dødelighet var hverdagen i tillegg til den
åpenlyse narkotikabruken. Eksempler på
konkrete tiltak her var betydelig satsning på
mobil lavterskel substitusjonsbehandling
med metadon samt massiv byfornyelse i
slumområdene.
Samtlige av de nevnte byene hadde sin periode med kriseutvikling preget av flere kursendringer og politisk splid i forhold til å
håndtere rusproblematikken, akkurat som i
Norge.
LØSNINGEN FRA A TIL Å?
Først da krisen nådde klimaks forente de involverte politiske partiene seg om en felles
politikk, en samlet plan for hvordan problemene skulle løses. Derfra inngikk de et forpliktende samarbeid med de andre aktørene
i tiltaksapparatet. Uten å gå inn på detaljnivå
hvordan hvert enkelt åpne rusmiljø ble
håndtert, er det likevel flere fellesnevnere
byene imellom som har gitt resultater.
Samtlige byer så på narkotikamisbruk og
avhengighet som først og fremst et helseproblem. Selve avhengigheten er en sykdom og
ikke lovbrudd. Samfunnet har samme tilstaksansvar overfor dette som overfor andre
alvorlige sykdommer. Bruk av straff som reaksjonsform for bruk av narkotika ble også
sterkt nedtonet i alle byene. Brukerne skulle
ha samme rett til integrering i samfunnet og
inneha de samme rettighetene som resten av
borgerne.
MEN, ingen har rett til å være til sjenanse
og forstyrrelse for den offentlige ro og orden. Salg og omsetning er lovbrudd og ikke
sykdom, og ansamlinger med åpent rusmiddelbruk og påvirkede brukere har vært å
20
Frankfurt, Wien, Zürich, Amsterdam
og Lisboa så på narkotikamisbruk
og avhengighet som først og
fremst et helseproblem.
regne som ordensforstyrrelser og har blitt
tatt hånd om deretter. Flere av byene gikk
tungt inn her og spilte mer på ordensforstyrrelsen enn selve narkotikabekjempelsen. Nulltoleranse var stikkordet.
Nulltoleranse for åpne ansamlinger med
stoffbruk, salg og sprøytesetting. Derfor var
også spredning av miljøene viktig fremfor
en konsentrasjon av dem, ingen skulle
monopolisere eller okkupere områder på offentlig sted.
Et annet fellestrekk var at politiet, sosialtjenesten og helsemyndighetene sammen
delte eierforholdet til problematikken og
samarbeidet også deretter. Dette var forankret på et høyere politisk nivå, som har vist
seg å være avgjørende.
Etter stengningen av de forskjellige åpne
rusmiljøene ble det også satt i verk konkrete
tiltak for å opprettholde innsatsen, samt at
disse skulle ha et langsiktig perspektiv. Mer
mannskap til politiet for å kunne patruljere
konstant og forebygge nyetablering av rusmiljøer. Lavterskeltilbud for offentlige helsetjenester og legemiddelassistert rehabilitering ble prioritert, og ventelistene skulle
være minimale. De forskjellige tilbudene
måtte samtidig inneha tilstrekkelig kapasitet
3-2011
og være noe å vokse i for brukerne, altså rehabilitering, oppfølging og vedlikeholdsbehandling.
Man må også kunne stille krav til brukerne. Jo, det måtte være enkel tilgang til behandling og hjelp men samtidig satte man
grenser for brukerne. Ingen har rett til å forstyrre den offentlige ro og orden, rusmiddelbrukeren må holdes ansvarlig for sin atferd
og at det offentlige rom er et godt sted å
være, siden det tilhører dem så vel som oss
andre.
Helhetsinnsatsen må være tålmodig og
3-2011
langvarig, med samordning av alle ressursene. Det må dras i samme retning. Her har
Oslo noe å lære. Man skulle tro vi har nok av
instanser og aktører, men samarbeidet ser
ikke ut til å fungere. Oslo har imidlertid tatt
grep i senere tid. Et samarbeid er nå innledet
mellom følgende aktører: Rusmiddeletaten,
Oslo politidistrikt, Frelsesarmeen, Kirkens
Bymisjon, Blå Kors, Maritastiftelsen og
Fransiskushjelpen. Uniformerte tjenestemenn og kvinner fra alle politistasjonene i
hovedstaden patruljerer nå gatene rundt
Oslo S, mens selgere på nytt leker katt og
mus med staten for å få unnagjort dagens
business. Så gjenstår det å se om denne run-
den blir annerledes enn alle de foregående.
VEKK FOR ALLTID?
Ingen av de nevnte byene hadde som mål å
fjerne rusmiljøene totalt, da få hadde troen
på at dette lot seg gjøre. Fokuset lå heller på
en skadereduksjon og en grunnleggende aksept av at rusavhengige i bysentrum er et fenomen som er kommet for å bli. Som tidligere nevnt må samarbeidet effektiviseres
mellom alle involverte parter, men også at
veien videre fra lavterskeltilbudene må prioriteres. Det å kunne fremme en sameksistens
mellom brukerne og byen, akseptert av alle
parter, er veien å gå.
21
22
3-2011
NNPF
Valgkomitéen trenger innspill
Under NNPFs landsmøte som avholdes fredag 21. oktober takker vår nåværende leder
Anette Gultvedt for seg og styret søker hennes etterkommer. VI benytter derfor anledningen til å oppfordre våre medlemmer om å seg engasjere seg for å finne hennes etterfølger. Forslag sendes leder for valgkomiteen Roar Skjelbred Larsen på email: [email protected] eller per telefon 951 97 961.
Lars Holmen ansatt som
generalsekretær i NNPF
NNPF har fått midler fra
Helsedirektoratet for å opprette
en stilling som generalsekretær i
foreningen.
NNPFs 21. utdanningskonferanse:
Velkommen til Gardermoen
Årets utdanningskonferanse holdes
på Clarion Airport Hotel Gardermoen
helgen fredag 21. – søndag 23.oktober 2011 og styret er svært fornøyd
med at vi endelig kan invitere deltagerne til Østlandet og Romerike politidistrikt.
Med bakgrunn i den geografiske plasseringen og god kapasitet på hotellet, forventes
det rekorddeltagelse.
Hovedtema i år er «Organiserte narkotikanettverk», og med foredragsholdere fra
både inn- og utland vil temaet dekke kontrolletatenes arbeid både på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Også i år vil programmets bredde gi et godt tilbud både for generalister, spesialister, forebyggere, etterforskere, påtalejurister og ansatte i tollvesenet.
Påmeldingen er godt i gang, og førstemann
til mølla-prinsippet gjelder også i år. Gå inn
på www.nnpf.no for å bli med på årets begivenhet.
3-2011
Romerike politidistrikt med poitimester
Jørgen L. Høidal gleder seg over å ta imot
kolllegaer fra hele landet. Politidistriktet
yter service og trygghet for cirka 250.000
innbyggere i 13 kommuner i Akershus fylke.
Dette er et av landets tettest befolkede poltidistrikt, og på grunn av nærheten til Oslo,
kan kommunene rundt Gardermoen skilte
med høyest befolkningsvekst i landet.
Politidistriktet beskriver sine utfordringer i
kriminaltetsbilde som storbyproblemer på
landet, sett i betraktning av forstadsbeliggenheten til hovedstaden. Distriktet har i
flere år kunne skilte med store saker innen
området narkotika og organsiert kriminalitet
og flere ganger bidratt med gode foredrag på
utdanningskonferansen. Spesielt er det også
at distriktet har en egen PTG-gruppe (politi-toll Gardermoen), et nært samarbeid som
er formalisert med samlokalisering på
Gardermoen.
Også i år støtter styret seg på lokallaget i
forberedelsene og gjennomføringen av konferansen. Lokallaget på Romerike er stort og
velfungerende med lokallagsleder Harald
Engøy i spissen. Vi gleder oss over et kreativt og utmerket samarbeid! Velkommen til
Clarion Airport Hotel Gardermoen!
Midlene fordeles for ett år av gangen og
det må søkes på nytt for hvert år.
Holmen er derfor foreløpig ansatt fram
til høsten 2012. Holmen vil ha en sekretariatsfunksjon i foreningen. Han vil
ha ansvar for den daglige driften og
være et bindeledd både internt og eksternt.
NNPF har også fått støtte fra
Helsedirektoratet til Bry deg prosjektet. Disse pengene kommer lokallagene
til gode gjennom at det blir laget egne
foredragspakker med pc, videokanon
og standmateriell. Dette utstyret skal
fordeles blant våre 26 lokallag og bør
være en inspirasjon til videre innsats.
Tildelingen
av
midler
fra
Helsedirektoratet er et signal om at
NNPF er en viktig bidragsyter i det narkotikaforebyggende arbeidet i Norge.
Styret er overbevist om at Holmen er
rett person til å fortsette dette arbeidet
og til å utvikle foreningen videre.
Holmen vil jobbe tett sammen med
styret og rapporterer til styreleder.
Holmen har lang fartstid fra politiet
og som styreleder i NNPF. Han var leder av foreningen fra 2001 til 2009 og
var før dette redaktør i Motgift. Han er
brennende engasjert i narkotikafeltet
og er en god motivator for våre medlemmer.
Vi ønsker Lars Holmen lykke til i
jobben som generalsekretær.
23
nnpf
Norsk Narkotikapolitiforenin
NNPF sin strategiplan 2011 – 2015 er et
verktøy for å kommunisere retning og å prioritere internt i NNPF Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell forening
som drives på frivillig basis. Vi er nærmere
2.500 medlemmer fra politiet, tollvesenet,
påtalemyndigheten, forsvaret og andre
naturlige samarbeidspartnere.
Hos våre medlemmer finner vi et stort engasjement
og mye idealisme, dette er vår store styrke. Vi tror at
det er mulig å gjøre en forskjell for våre barn og unge,
og for de av våre misbrukere som sliter mest.
NNPF ønsker å være en positiv ressurs for alle som
ser at det er mulig å få til en positiv endring i samfunnet. Konsekvensene av narkotikamisbruk rammer
ikke bare misbrukeren, den rammer alle som står misbrukeren nær, familie, venner, kollegaer og naboer.
NARKOTIKAMISBRUK ER EN
TRUSSEL MOT SAMFUNNET.
NNPF mener at norsk narkotikapolitikk må bygge på
at mennesker skal ha rett til et verdig liv og et samfunn som tar vare på det enkelte individs behov for
trygghet og sikkerhet. Narkotika må aldri tillates å
true individets helse, livskvalitet og trygghet eller den
allmenne velferd og demokratiske utvikling. Det
overordnede målet for norsk narkotikapolitikk må
være:
- et narkotikafritt samfunn
STRATEGISKE
SATSNINGSOMRÅDER
1. Fremme utdannelse
Mål:
Norsk Narkotikapolitiforening skal gjennom den nasjonale utdanningskonferansen gi medlemmene faglig
oppdatering og påfyll, samt bidra til kompetansedeling og nettverksbygging innenfor området narkotikabekjempelse.
NNPF skal gjennom kurs- og foredragsvirksomhet
tilby kunnskap om fagfeltet narkotikabekjempelse
Tiltak:
Gjennomføre den årlige utdanningskonferansen for
NNPF sine medlemmer.
Tilby kurs- og foredrag for de som ønsker å tilegne
seg kunnskap om fagfeltet
Begrunnelse:
Å redusere etterspørsel og begrense tilgjengelighet er
norsk politis hovedstrategi for å bekjempe narkotika.
Konferansen skal ha et høyt faglig innhold, og
gjennom årene har vi erfart at vi gir faglig påfyll som
er av stor nytte for deltagerne. Gjennom foredrag skapes det engasjement og motivasjon hos den enkelte
tjenestemann og – kvinne, noe som de tar tilbake til
eget tjenestested for videre arbeid lokalt.
Videre knyttes det kontakter på tvers av tjenestesteder og etater, noe vi ønsker skal bidra til å øke kvaliteten på arbeidet den enkelte gjør.
24
3-2011
nnpf
ng strategiplan 2011 - 2015
NNPF jobber for å være en verdifull bidragsyter innen kompetansedeling og nettverksbygging på narkotikafeltet. Den årlige
utdanningskonferansen er en naturlig arena
for NNPF sine medlemmer.
NNPF ønsker å være en positiv bidragsyter på flere arenaer i det norske samfunnet.
Kunnskap bidrar til å skape trygghet og engasjement, det mener vi er nødvendig kompetanse i arbeidet med å bekjempe narkotika.
2. ”BRY DEG
– SI NEI TIL NARKOTIKA”
Mål:
Norsk Narkotikapolitiforening sitt forebyggende prosjekt «BRY DEG - si nei til narkotika», har som målsetning å skape engasjement hos voksne for å være med på å forhindre at barn og unge begynner med narkotika.
Tiltak:
BRY DEG – si nei til narkotika
Formidle kunnskap
Profilere BRY DEG logoen
Forankring i egen etat/egen hverdag
Begrunnelse:
Trygge oppvekstvilkår med tydelige voksne
er en svært viktig beskyttelsesfaktor for barna i oppveksten. Voksne som har daglig kontakt med barn og unge er de viktigste personene i denne forbindelse. Ved at voksne bryr
seg og er til stede, kan man forhindre at barn
og unge begynner med narkotika. Kunnskap,
kommunikasjon og engasjement er grunnleggende faktorer for å lykkes i dette arbeidet.
Vi ønsker at voksne som er engasjert på
alle de områder hvor barn og unge ferdes
skal gis mulighet til å skape trygge oppvekstvilkår.
Gjennom “BRY DEG” ønsker NNPF å bidra til å etablere et engasjement om temaet
hos alle voksne. Dagens unge er morgendagens voksne!
3. Motgift
Mål:
Motgift er NNPF sitt informasjonsmagasin
og skal være en informativ, kritisk og nyhetsbringende kanal til NNPF sine medlemmer
og eksterne abonnenter
Tiltak:
Utgi fagmagasinet Motgift 4 ganger i året
Utgi temanummer av Motgift 1 gang i året
Begrunnelse:
NNPF ønsker at lesere av bladet skal øke sin
kunnskap om de nasjonale og internasjonale
narkotikarelaterte temaer. Motgift skal formidle nyheter innen narkotikabekjempelsen
så som nye trender, nye aktuelle narkotiske
3-2011
stoffer og metodebruk blant narkotikakriminelle. Motgift skal også videreformidle gode
forebyggende tiltak og løsninger.
4. LOKALLAG
Mål:
Norsk Narkotikapolitiforening sine lokallag
skal være en pådriver for å fremme foreningens arbeid i lokalmiljøene med tydelig fokus
på narkotikaforebyggende tiltak.
Tiltak:
Lokallagene skal tilstrebe og initiere lokale
rusforebyggendetiltak i forståelse med
NNPFs øvrige strategier.
Lokallagene skal en gang i året arrangere et
fagseminar for sinemedlemmer.
Begrunnelse:
NNPF tror på lokal forankring. I hele landet
ser vi et stort engasjement blant foreldre,
barn og ungdom. Disse jobber aktivt for et
godt og sunt nærmiljø uten tilgang på rusmidler. Flertallet av Norges befolkning bruker ikke narkotika, og flesteparten av barn
og unge velger å ikke prøve noen form for
narkotiske stoffer. NNPF mener at disse må
være premissleverandør inn i debatten om
Norges fremtidige narkotikapolitikk.
5. NARKOTIKAPOLITIKK
Mål:
Norsk Narkotikapolitiforening skal jobbe for
en fortsatt restriktiv narkotikapolitikk.
Tiltak:
NNPF jobber for å bli oppfattet som en troverdig og aktiv aktør i debatten om narkotikapolitiske spørsmål.
Begrunnelse:
Visjonen et narkotikafritt samfunn bygger
på en viktig etisk grunnpilar i et demokratisk
samfunn, hvor ethvert menneske er unikt og
uerstattelig. Vi kan derfor ikke akseptere
flere hundre narkotikarelaterte dødsfall i
Norge hvert år.
Vi vil heller ikke akseptere at aktører
profiterer økonomisk eller materielt på at
mennesker lider under et narkotikamisbruk.
NNPF har tro på at et forbud mot narkotika
virker avskrekkende og at straffbarhet bidrar
til at færre ungdommer eksperimenterer
med narkotika. På den andre siden må vi se
på alternative straffereaksjoner som bidrar
til rehabilitering for de som sliter med narkotikamisbruk. Det er sentralt for NNPF å
sikre trygge oppvekstvilkår for barn og unge.
Derfor mener NNPF at en av bærebjelkene i
norsk narkotikapolitikk må være en restriktiv kontroll av bruk, oppbevaring og omsetning av narkotika.
25
kommentar
Noe for enhver
I en tid som denne verdsettes noen egenskaper mer enn
andre. Det å bry seg, vise omsorg og å være ydmyk i forhold til omverden står sterkere enn på lenge.
KOMMENTAR: JØRGEN STEEN
Å behandle andre mennesker slik man selv vil bli behandlet er ikke
alltid like enkelt, men noe man bør strebe etter. Å være ydmyk, eller å vise ydmykhet, står kanskje i kontrast til kontroll-rollen mange
av oss innehar. Egenskapen blir verdsatt i et samfunn dominert av
holdninger beskrevet i Janteloven», og er gjerne sett i motsetning til
å være belærende, eller å ha manglende evne til å se egne svakheter.
«Den som er ydmyk, vet det ikke selv», sa Martin Luther for fem
hundre år siden.
Ida Lillehagen har hatt et liv der tyve år mangler på hennes cv.
Hun kom etter hvert i kontakt med personer som brydde seg, viste
omsorg og som utgjorde en forskjell. Sammen med hennes egen ydmykhet og vilje, har dette bidratt til at hun har klart å skaffe seg et
verdig liv. Dette står det respekt av og vi har alle noe å lære.
Det tok Torgeir Larsen 28 år før han skjønte sitt eget beste. Han
tok tak i sitt eget nakkeskinn idet selvrespekten flommet over han,
som han selv sier. Torgeir har lært av sine egne feil og ønsker at andre også skal få ta del i denne lærdommen og lære av feilene.
26
Å lære er aldri noe man blir for gammel til. Men det er evnen til
å ta læring som kan være utfordringen. Den kan være tøff.
3-2011
V I STØTTER KAMPEN
M OT N A R KO T I K A
B
RETURADRESSE:
NNPF
c/o Mediahuset Oslo AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo, Norge