Sensorskifte

Utskifting av SGS 300 trådløs sensor
(El.nr: 14 160 01) for SE-SGK 300 komfyrvakter




«Parring» må gjøres manuelt.
Sensorens monteringsplate MÅ benyttes (festes med tape eller skrue).
Sensoren kan monteres på undersiden av ventilatorhetten fra 30 til 120cm
over platetoppen, men ikke nærmere enn 10cm. fra varme lyskilder. Ved
montasjehøyde over 65cm. må følsomhetsnivået justeres manuelt (se side 2).
Sensoren kan også monteres på bakvegg 40cm over platetoppen,
følsomhetsnivået må da justeres manuelt til nivå 1 (se side 2).
NB! Sensoren har sabotasjebryter og vil koble ut platetoppen og varsle med 4 pip
hvis den fjernes fra monteringsplaten etter at den er satt i drift.
For å tilbakestille komfyrvakten, sett sensoren riktig tilbake på monteringsplaten
(«Logoen» på dekselet og magneten på monteringsplaten må være på samme
langside). Trykk deretter 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
Dersom det er behov for å endre følsomhetsnivået, utfør det iht. side 2 før
parring gjennomføres (nødvendig ved høyde over 65cm eller veggmontering).
SLÅ AV KURSSIKRINGEN TIL KOMFYREN
La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur før den aktiveres (ca.15
minutter).
«Parring»:
1. Fest monteringsplaten og plasser sensoren på platen.
2. a) Fjern batteribeskyttelsen på sensoren (et pip høres).
b) Trykk 1 gang på knappen (lampen blinker).
3. Slå PÅ sikringen og vent 15 sekunder. (1 brummelyd høres etter 3 sekunder)
4. Slå AV sikringen og vent 15 sekunder.
5. Slå PÅ sikringen igjen og vent i 30 sekunder (2 brum høres etter 30 sekunder)
6. Trykk og hold inne sensorknappen til et pip høres (ca. 6 sekunder) og slipp.
Styringsenheten ved stikkontakten avgir brummelyder (kvitteringslyd) og
kobler ut platetoppen. Sensoren avgir flere korte og et langt pipesignal (alarmtest)
7. Tilbakestill komfyrvakten ved å trykke 1 gang (hold 1. sekund) på
sensorknappen.
Innstilling av følsomhetsnivået til den intelligente varmesensoren
Følsomhetsnivået bestemmer det varmenivået eller den hastigheten i
temperaturendring som kreves for å aktivere en alarm.
Sensoren vil automatisk redusere følsomheten når brukeren trykker på knappen i
løpet av et forvarsel slik at den tilpasser seg den unike installasjonen.
Gassbrennere: Sensoren kan bare monteres på veggen.
Vær oppmerksom på at når den er installert på vegg (gasskomfyr eller elektrisk
komfyr), skal sensoren monteres i en høyde på ca. 40 cm. over koketoppen og
justeres til nivå 1.
cm 120 90 80 70 60 50 40 - - 30
nivå 1
2
3
4
5
6
8 - - 16
Elektriske kokesoner: Den grå sonen over (30 – 65 cm) viser hvor det ikke er
nødvendig med manuell innstilling. Følsomhetsnivået indikeres av tallene 1 til 16,
hvor 1 står for det mest følsomme og 16 står for det minst følsomme.
Fabrikkinnstillingen er 5 (inntil 65 cm.).
Still inn følsomhetsnivået manuelt:
A) For en ny varmesensor:
1. a) Sett sensoren på monteringsplaten og fjern batteribeskyttelsen (et pip høres).
b) Trykk 1 gang på sensorknappen (lampen blinker).
I løpet av de neste 20 sekundene fortsett prosedyren som beskrevet under i trinn 2-5.
B) For en varmesensor som allerede er blitt installert:
1. a) Ta ned sensoren og åpne dekslet ved å skru ut skruen på undersiden.
Før batteribeskyttelsen inn mellom batteriet og batteriholderen. Skru på dekslet
og sett sensoren på monteringsplaten. Fjern batteribeskyttelsen (et pip høres).
b) Trykk 1 gang på sensorknappen (lampen blinker).
I løpet av de neste 20 sekundene fortsett prosedyren som beskrevet under i trinn 2-5.
2. Hold knappen på sensoren inne i ca. 5 sekunder til det høres et signal.
3. Slipp knappen og trykk den inn igjen til det høres nok et signal.
4. Trykk så på knappen det antall ganger som tilsvarer det ønskede nivået (1-16).
Vent til lyset slukker mellom hvert trykk.
5. Sensoren vil nå avgi dobbelt så mange signaler som nivået den er innstilt på, i to
omganger + nok et signal:
2+2+1 signal for nivå 2, 3+3+1 signal for nivå 3, 4+4+1 signal for nivå 4 og så videre.
Utfør parring som beskrevet på side 1 fra pkt. 3.