Brosjyre Tyrilisenteret

T YRILISENTERET
T YRILISENTERET
Tyrilistiftelsen åpner i september 2014 en ny enhet i Løkkegata
rett nedenfor Lillehammer sentrum. Enheten heter
TYRILISENTERET. Her tilbyr vi tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tyrilistiftelsen er et populært behandlingstilbud for personer med rusmiddelproblemer.
Vi utvider stadig for å kunne tilby bedre behandling til flere. Vi har ønske om å gi elevene våre
et behandlingstilbud som forbereder dem best
mulig på hverdagen de skal tilbake til etter at
de har vært hos oss. Dersom vi gir elevene
trening i å mestre livet i omgivelser som ligner
dem de skal leve i etter Tyrili, øker sjansen for
at de skal lykkes senere.
OM BYGNINGEN
Det er den lokale entreprenøren Evensen &
Evensen som har rehabilitert den ærverdige
bygningsmassen og reist tilbygget i Løkkegata 11. Den eldste bygningsmassen kan dateres
tilbake til 1700-tallet, og skal i eldre tider ha
vært et slakteri. I moderne tid er bygget mest
kjent for å ha huset produksjonen til glassmesterbedriften Li-Glass. Fasadene til den eldste
delen er verneverdig.
Eiendommen eies nå av Steinar Moe Eiendom,
som er byggherre for prosjektet. Lillehammerbaserte RAM arkitektur er arkitekt for
prosjektet. Tjelmeland Friksjon AS har bygget
klatresenteret.
Tyrilisenteret har 30 treningsleiligheter
med eget kjøkken og bad. Her skal elevene bo,
og de skal ha behandlings- og arbeidshverdagen sin på senteret.
OM T YRILISENTERET
HVORFOR TYRILISENTERET
OM T YRILISENTERET
Ved ombygging av lokalene har det vært lagt vekt
på å ta vare på de gamle og røffe industrilokalenes
særpreg, i kombinasjon med nye og moderne
elementer. Sentralt i den dype bygningsmassen
er det laget et stort atrium med overlys for å
bringe lyset inn i lokalene og for å fremheve det
verneverdige teglbygget i interiøret.
Det har vært viktig å få til et lyst lokale innvendig
hvor gammel og moderne utforming kombineres.
Lokale kunstnere som holder til som nærmeste
nabo i kultur- og næringsfellesskapet Fabrikken
har utsmykket senteret.
NORGES RÅESTE
KLATRESENTER
Klatresenteret og den tilhørende butikken er
verdifulle samhandlingsarenaer hvor elevene kan
utvikle seg og oppleve mestring i møte med kunder
og klatrere. Klatresenteret blir Norges råeste på
grunn av størrelsen (1200 kvm), de spesialtilpassede og innovative løsningene og den moderne utformingen. Veggen er 14,5 meter høy. Den er bygd
slik at det er mange muligheter for å klatre lange
og bratte linjer. Det er en avdeling for barneklatring og vi tilbyr kursvirksomhet for store og
små. I butikken selger vi klatreutstyr.
Tyrili Klatring er ansvarlig for det idrettslige
tilbudet ved klatrelinja på Norges Toppidrettsgymas på Lillehammer, og i skoleåret 2014/15
omfatter det 8 elever.
På Tyrilisenteret har vi bygd Norges
råeste klatresenter, og det er mulighet
for kafédrift og bruk av scene.
(Bildet tatt før ferdigstillelse pga trykketid)
HVA ER TYRILI?
Tyrili startet opp i 1980. Da åpnet det første
kollektivet i Mesnali ved Lillehammer. Siden den
gang har vi vokst, og er i dag et av de største
behandlingsstedene i Norge for personer med
rusmiddelproblemer. Vi har etter hvert enheter
mange steder i landet.
Tyrili har sju enheter rundt om i landet; i Skien, Oslo,
Lillehammer, Folldal og Trondheim. Vi har også team i
Oslo fengsel og Bredtveit fengsel.
«Ingen fortid
er så håpløs at
ikke framtiden
kan bli
annerledes.»
OM T YRILI
Tyrilistiftelsen er en ideell organisasjon som
tilbyr behandling og oppfølging av personer fra
16 år og oppover med alvorlig rusmiddelavhengighet.
I Lillehammerområdet har vi hatt to enheter,
Tyrilitunet i Mesnali og Tyrilihaugen i Lismarka.
Tyrilitunet vil fremdeles være i bruk av Tyrilistiftelsen internt, men ikke som behandlingsenhet. Tyrilihaugen vil nå bli en del av det nye
Tyrilisenteret.
Fellesskapet er grunnstammen i Tyrili. I samlinger snakker elevene om
hvordan de vil ha det i fellesskapet, de lærer å samarbeide og gir hverandre
tilbakemeldinger.
OM ELEVENE
HVEM ER ELEVENE?
De som har plass i Tyrili kalles ikke pasienter,
men elever. Det er fordi vi betrakter dem som
elever i livets skole. Vi sier at vi er mulighetenes
sted.
Elevene som kommer til oss har ofte tung
ballast. Mange har vokst opp med alkohol og
rus som en del av barndommen og opplevd
omsorgssvikt i oppveksten.
Alle elevene har et sterkt ønske om å slippe å
leve som rusmiddelavhengige. Hos oss får de
hjelp med avhengigheten sin og med sin fysiske
og psykiske helse.
Noen elever er hos oss i kortere perioder,
andre er hos oss i flere år.
«Det finnes
ingen håpløse
mennesker,
bare situasjoner
som virker
håpløse.»
Tyrili har avtale med:
• spesialisthelsetjenesten
(Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge)
• barnevernstjenesten (Bufetat)
• kommunale tjenester
(Velferdsetaten, Oslo kommune)
En elev visualiserte Tyrili slik.
Det å komme seg inn i behandling er for mange et spørsmål om
liv eller død. Tyrili utvider stadig slik at vi kan tilby hjelp til flere.
Arbeidshverdagen er en viktig treningsarena. Her kan elevene
prøve ut ny kunnskap og forholde seg til menneskene rundt seg.
Å være elev i Tyrili er hardt arbeid.
Det å endre seg krever stor egeninnsats.
Aktiviteter er en viktig del av tilbudet vårt. Elevene kan drive
med klatring, hundekjøring, seiling, golf, musikk, hester og mye
annet. Dette anses som et ledd i behandlingen. Her får elevene
nye opplevelser å snakke om, og de trener på samarbeid og
opplever mestring.
T YRILIS VERDIER
Design: Fremad Biz/Anne Nilseng. Forside foto senteret: Egil Sorgendal
TYRILIS VERDIER
FELLESSKAP, LIKEVERD,
SOLIDARITET, TOLERANSE
OG ÆRLIGHET
KO N TA K T
KONTAKTINFORMASJON
Tlf: 47 47 40 10
E-post: [email protected]
Fax: 47 47 40 11
R: 240
G: 20
B: 20