LN - Elit AS

ELIT AS
Når fagkunnskap og kompetanse teller2012/2013
INSTRUMENTER
Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: [email protected] elit.no
ELIT
ELIT
FORORD
Innhold
Takk for at du tar deg tid til å bruke ELIT’s instrumentkatalog. Denne katalogen inneholder instrumenter rettet mot bransjer
innen elektro, verksted, miljø, tele/data, bygg/anlegg, drift og vedlikehold, altså stort sett innenfor de fleste tekniske og
miljømessige yrker.
Katalogen er oppbygd med en oversiktlig innholdsfortegnelse som skal gi de fleste brukere en hurtig oversikt over
hovedtemaene, samt kunne assosieres med ELIT’s hjemmesider for ytterligere å lette produktsøk.
I tillegg har katalogen avsnitt med Fakta om ulike måleteknikktema og emner, for å kunne være en liten bidragsyter til
økt forståelse for temaer innen måleinstrument.
Inne i katalogen vil en finne oversikt over anbefalte produkter, valgguider i form av tabeller, samt normale produktbeskrivelser. Da katalogen av plassmessige og lesevennlige hensyn ikke kan ha med alle data og produktopplysninger,
er det også å anbefale å besøke ELIT’s hjemmeside for utfyllende informasjon og for nedlasting av datablader,
brukerveiledninger og annet underlag.
Denne katalogen gir en oversikt over noe av ELIT’s store produktsortiment, og en del av ELIT’s nisjeprodukter, og skulle
en ikke finne ønskede produkter i denne katalogen så anbefaler vi å se på ELIT’s hjemmesider eller ta kontakt med oss
pr telefon eller email.
Mange av ELIT’s produkter er fra ELIT’s egenproduserte produktrange og er fremkommet ved et godt samarbeid med
brukere i de ulike bransjene, samt i forhold til de spesielle krav og ønsker som er i de skandinaviske land.
De av ELIT’s produkter som tas inn fra andre produsenter går igjennom ekstra tester og oppfølging av ELIT, for at
produktene både skal tilfredsstille spesifikke skandinaviske krav og ønsker, samt være i henhold til aktuelle normer.
Mange av instrumentene gjennomgår også intern tilleggskalibrering hos ELIT før de går videre til sluttbruker.
ELIT’s helhetsfilosofi vil si at i tillegg til gode produkter, så skal også det rundt produktene være i orden, det vil si at
bruker skal få god produktinformasjon før kjøp av produkt, enten via kataloger, hjemmesider eller ved direkte kontakt
med en våre dyktige tekniske inne- eller uteselgere. Og så skal bruker få støtte og oppfølging på produkt etter kjøp,
enten telefonisk, via hjemmesider eller via kurs som ELIT kan tilby. I tillegg til dette har ELIT egen service- og
kalibreringstjeneste for å ivareta både egne og eksterne instrumenter. Dette for å sikre pålitelige og sikre instrumenter,
for bruk i en lang og tro tjeneste.
ELIT ønsker å være din samarbeidspartner på måleteknikk og ved instrumentbruk!
WWW.ELIT.no
WWW.ELIT.no
ANBEFALTE PRODUKTER..............................................................................................................Side 4
ELEKTRO....................................................................................................................................... Side 10
Detektorer............................................................................................................................ Side 12
Spenningstestere.................................................................................................................. Side 12
Multimeter............................................................................................................................Side 18
Strømtenger......................................................................................................................... Side 26
Lekkasjestrømtenger.............................................................................................................. Side 32
Installasjonstestere................................................................................................................ Side 38
Isolasjonsmålere................................................................................................................... Side 43
Jordplatemålere & Jordfeilbrytertester......................................................................................Side 46
Jordfeilsøker......................................................................................................................... Side 50
Kabelsøker........................................................................................................................... Side 52
Fasefølgetester..................................................................................................................... Side 53
Nettanalysatorer...................................................................................................................Side 57
Instrumentkofferter.................................................................................................................Side 62
Kabelfeilsøkere............................................................................................................... ..... Side 66
Håndscope & Motortester...................................................................................................... Side 68
Solcelleanalysator.................................................................................................................Side 69
AUTO............................................................................................................................................ Side 72
Autoscope........................................................................................................................... Side 73
MILJØ & KLIMA........................................................................................................................... Side
Temperatur.......................................................................................................................... Side
Termografi........................................................................................................................... Side
Lyd, støy og lysmåler........................................................................................................... . Side
Fuktmålere.......................................................................................................................... Side
Vannanalyse....................................................................................................................... Side
Gassmålere......................................................................................................................... Side
76
78
82
83
84
86
88
TELE & DATA................................................................................................................................ Side
Teleinstrumenter................................................................................................................... Side
Nettverkstestere................................................................................................................... Side
Fibertestere......................................................................................................................... Side
Satellittinstrumenter............................................................................................................... Side
92
94
96
98
99
BENK & LAB.................................................................................................................................Side 104
Effektforsyninger................................................................................................................... Side 104
KALIBRATORER............................................................................................................................ Side 106
Instrument (fra latin instrumentum) er et konkret eller abstrakt verktøy en bruker for å se, måle eller produsere noe.
Som regel fungerer et instrument som et mellomledd og et middel for å oppnå noe man ellers vanskelig kunne fått til.
Dermed kan et instrument sies å være noe som forenkler en vanskelig oppgave, eller noe som muliggjør noe som ellers
ville vært umulig.
Det internasjonale målesystemet SI (etter den franske definisjonen Système International d’Unités) er det mest utbredte
målesystemet i verden i dag. Et internasjonalt system, for måleenheter i fysikk og grunnleggende enheter i kjemi, som
ble foreslått av CGPM i 1954 og i 1960 ble det innført under navnet SI. SI-systemet er basert på syv grunnenheter, og
de er Meter for lengde, Kilogram for masse, Sekund for tid, Ampere for elektrisk strøm, Kelvin for temperatur, Mol for
stoffmengde, Candela for lysstyrke. Andre enheter er avledede dimensjonsløse enheter, som radian (vinkel) og steradian
(romvinkel). Grunnenheter kan settes sammen til avledede enheter som mål for andre størrelser. Noen av disse har fått
egne navn, som frekvens, energi, effekt, trykk, lux, resistans osv.
BYGG & ANLEGG........................................................................................................................ Side 112
Avstandsmålere....................................................................................................................Side 114
Søkeutstyr............................................................................................................................ Side 115
DRIFT & VEDLIKEHOLD................................................................................................................ Side 116
Turtallsmålere & endoskop.................................................................................................... Side 116
Rør & lekkasje...................................................................................................................... Side 118
Tykkelsesmålere....................................................................................................................Side 119
VARIABLER TRANSFORMATORER............................................................................................... Side 122
TILBEHØR & RESERVEDELER........................................................................................................ Side 133
SERVICEAVTALE............................................................................................................................Side 133
2
www.elit.no
www.elit.no
3
ANBEFALTE PRODUKTER
ANBEFALTE PRODUKTER
E- serien
E- serien
Vi i ELIT AS har gjort et valg av instrumenter for deg som er fagmann. Disse valgene er basert på kvalitet, brukersnitt og
ikke minst valuta for pengene. Selvsagt leverer ELIT AS mange andre instrumenter i samme kategori.
Ta gjerne kontakt med oss for spissing av dine valg.
ELIT 919 multimeter, se mer på side 18
ELIT 120 spenningstester, se mer på side 12
ELIT 25 isolasjonsmåler, se mer på side 43
ELIT 347 strømtang, se mer på side 27
ELIT EuroMaster E2 installasjonstester, se mer på side 38
ELIT A9 strømtang, se mer på side 26
ELIT E3 installasjonstester med lagring, se mer på side 40
ELIT 313 strømtang, se mer på side 26 og 32
4
www.elit.no
www.elit.no
5
ANBEFALTE PRODUKTER
ANBEFALTE PRODUKTER
E- SERIEN
E- VERKET
Vi i ELIT AS har gjort et valg av instrumenter for deg som jobber med E-VERK. Disse valgene er basert på kvalitet,
brukersnitt og ikke minst valuta for pengene. Selvsagt leverer ELIT AS mange andre instrumenter i samme kategori.
Ta gjerne kontakt med oss for spissing av dine valg.
ELIT 1605 jordplatemåler, se mer på side 46
ELIT Tera Test 1590 isolasjonsmåler, se mer på side 45
ELIT 9011 fasefølgetester, se mer på side 54
ELIT 5612 jordsystemtang, se mer på side 46
ELIT 5612 jordsystemtang, se mer på side 46
ELIT 2011 kabelsøker, se mer på side 52
ELIT EuroMaster E2 installasjonstester, se mer på side 38
6
www.elit.no
www.elit.no
7
TAVLEINSTRUMENTER
ANBEFALTE PRODUKTER
E- VERKET
ELIT AS LEVERER ALT AV TAVLEINSTRUMENTER, noen EKSEMPLER:
ELIT 250 E3 jordfeilsøker, se mer på side 51
ELIT Ti2 termografikamera, se mer på side 82
ELIT 313 strømtang, se mer på side 26 og 32
ANALOGE INSTRUMENTER
ENERGIMÅLERE
SHUNTER
STRØMTRAFOER DIGITALE INSTRUMENTER JORDFEILVARSLER
ELIT 919 multimeter, se mer på side 18
8
www.elit.no
www.elit.no
9
ELEKTRO
ELEKTRO
FAKTA OM SPENNINGSDETEKTORER & SPENNINGSTESTERE
VALGGUIDE SPENNINGSDETEKTORER & SPENNINGSTESTERE
Instrumenttype
Målefunksjoner
ELEKTRISKE FELT OG DETEKSJON:
Instrumenttype
ELIT AC10II
ELIT MT10
Elit 110II
Elit 120
ELIT 130
Elektriske felt oppstår der det finnes elektriske ladninger eller ved gjenstander med forskjellig ladning. Mellom elektriske
ladninger virker det elektriske krefter. Begrepet elektrisk felt brukes for å beskrive den kraften som vil virke på en elektrisk
ladning som kommer inn i feltet. Elektriske felt måles i volt per meter (V/m), og det får oss til å assosiere elektriske felt
med elektrisk spenning (elektrisk potensial). Dersom det er spenningsforskjeller et sted vil vi ha et elektrisk felt.
Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet vil omgis av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går
noen strøm. Styrken på feltet øker når spenningen øker.
Magnetfelt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse, dvs. når det går en strøm. Størrelsen på magnetfeltene er
avhengig av strømstyrken og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. For å danne et magnetfelt må et
apparat ikke bare være koblet til, men også være slått på slik at det går en strøm. Magnetfeltets styrke kan angis i form
av flukstetthet B, og måles i Tesla (T). En Tesla er en stor enhet, derfor er en mer passende enhet for nettfrekvente
magnetfelt mikrotesla (µT), 1T = 1 million µT. Magnetfeltene er vanskelige å skjerme; de går relativt uhindret gjennom de
fleste materialer
Ved de høye frekvensene, radiofrekvens (RF) området og oppover, brukes heller H-feltet (magnetisk feltstyrke), målt i
ampere per meter (A/m). Sammenhengen mellom B og H er 1 A/m ≈ 1.26 µT i luft.
Spenning
Berøringsløs ACV-påvisning
Spenningsmåling AC
PolaritetVisning av +
_ polaritet i DCV
MotstandMotstand Ω
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SummerKontinuitet summer
Elektrisk spenning er et mål på den potensielle differansen av elektrisk ladning mellom to punkter. SI-enheten for
spenning er volt (V), og spenning kan måles med et voltmeter. I formler brukes i Norge symbolet U, i engelsk litteratur
brukes ofte symbolet V. Symbolet E brukes også for spenning, men det er forbeholdt en spenning som er indusert av et
magnetfelt i (størrelses)-endring. Dersom punktene blir koblet sammen til en elektrisk krets oppstår det en elektrisk strøm
som forsøker å utjevne potensialforskjellen.
Spenning er ikke en grunnenhet, den er definert slik at 1 V er den spenning som skal til for at en strøm på 1 A skal avgi
en effekt på 1 W. Kraften mellom to ulike ladninger kan gjøre et arbeid. Spenning er lik arbeidet de elektriske kreftene
gjør per ladningsenhet når de frakter ladning gjennom en elektrisk komponent/leder.
Data Hold
Måler spenning selv uten batteri
Slår seg selv av
Lysdioder LED (analog)
*
Av/påFysisk av-og-på knapp
PoltestFinner faseleder i TN- system
Indikering
Blinkende lys ved spenningstest
Fast lys ved spenningstest
www.elit.no
*
*
*
*
*
*
Spenningsmåling DC
Andre funksjoner Test av jordfeilbryter 30 mA
(ikke NEK400 krav)
10
*
*
*
*
*
Akustisk signal ved spenning
Batteri
Automatisk test av batteri
Sikkerhet
IEC1010-1
Overspenning
CAT III- Jord
1000V
1000V
1000V
1000V
CAT IV- Jord
600V
600V
600V
600V
*
*
www.elit.no
11
ELEKTRO
ELEKTRO
SPENNINGSTESTERE & DETEKTORER
SPENNINGSTESTERE & DETEKTORER
ELIT 120 SPENNINGSTESTER
A
ELIT MT10 DETEKTOR
ANBE FALT
PRODUK T
Spenningstester 690V med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet
måler både AC og DC og har poltest for detektering av faseleder på et TN-nett.
Instrumentet indikerer spenning selv uten batteri og har autotest av alle lamper og
funksjoner. Faserotasjonsmåling er også mulig og instrumentet har innebygget LED
lykt.
Spenning AC
12-690V
Sikkerhet
IEC1010-1
Spenning DC
12-690V
Overspenningskategori
CAT IV 600V
Lommelykt
Ja, LED
Polaritet ±
Ja
Virker uten batteri
Ja
Målespisser
2/4mm
Faserotasjon
L/R
Autotest
Ja
ELIT MT10 er en liten “penn” for test av tilstedeværelsen av magnetiske felt.
Instrumentet kan brukes på magnetspoler, magnetventiler, kontaktorer og andre
enheter med elektrospoler. Instrumentet har også en LED lommelykt i bakkant og
lommeklips.
Sett tuppen av instrumentet ned mot f.eks. en magnetventil. Trykk inn testknappen
og hvis tuppen lyser blått har magnetventilen spoleeffekt. Brukes til feilsøking av
mekaniske enheter som magnetventiler, kontaktorer osv. Leveres med en påmontert
testmagnet i bakkant av instrumentet for selvtest før bruk.
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 097 11
ELIT 120
1
567,-
80 098 16
ELIT MT10
1
204,-
ELIT AC10 SPENNINGSDETEKTOR
ELIT 110II SPENNINGSTESTER
En ny oppdatert versjon av AC10 spenningsdetektor med LED-lommelykt.
Instrumentet har nå valgbare testområder på 24V-1000V og 100V-1000V.
Enkel å bruke, kun holde tuppen mot en pol i f.eks en stikkontakt eller mot en
leder. Finner faseleder i TN nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det
kommer en høy pipelyd så er det spenning til stede. Sterk LED lommelykt for bruk i
dårlig opplyste områder. Høy personsikkerhet CAT III 1000V/CATIV600V.
Dobbelt støpt kapsling. Bruksområde: 24 - 1000V AC.
En nyutviklet spenningstester i CAT IV for opp til 400V AC/DC med indikering av
spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra ±6V, 12V, 24V, 50V,
120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til
65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST
(lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage
“spøkelsespenninger”. Leveres i bæreveske med brukermanual.
Spenning AC
24-1000V
Sikkerhet
IEC1010-1
Spenning AC
6-400V
Sikkerhet IEC1010-1
6-400V
Overspenningskategori
CAT IV 600V
Ja
Lavimpedanstest
270k
Ja
Målespisser
2/4mm
Deteksjon
Lys og lyd
Overspenningskat.
CAT IV 600V
Spenning DC
Polaritet ±
Ja
Overspenningskat.
CAT III 1000V
Polaritet ±
LED lykt
Autotest
Ja
Virker uten batteri
Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 72
ELIT AC10
1
235,-
80 096 78
ELIT 110II
1
159,-
12
www.elit.no
www.elit.no
13
ELEKTRO
NOTATER
Spenningstestere
ELIT 130 SPENNINGSTESTER
Spenningstester 690V med digital visning. Instrumentet har funksjoner for
summing, fasefølge og poltest. Målespissene kan veksles mellom 2mm og 4mm
tupp og avstanden mellom målespissene når de står montert på instrumentet er
19mm. Dette gir enkel spenningstest i stikkontakt med en hånd. I tillegg har
instrumentet LED lommelykt og er laget i CAT IV utførelse.
Spenning AC
Spenning DC
Polaritet ±
Lommelykt Summer
0-690V
Sikkerhet
IEC1010-1
0-690V
Overspenningskategori
CAT IV 600V
Ja
Faserotasjon
L/R
Ja, LED
Målespisser
2/4mm
Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 00
ELIT 130
1
830,-
14
www.elit.no
www.elit.no
15
ELEKTRO
ELEKTRO
FAKTA OM multimeter
Multimeter er betegnelsen på et måleinstrument som kan måle flere forskjellige verdier innen elektrisitet. Multimeteret
forbindes først og fremst med elektroyrkene hvor man tidligere måtte ha flere forskjellige måleinstrumenter for å måle
spenning, strøm og motstand. I dag holder det med ett instrument som kan måle alle disse verdiene. Derav navnet
multimeter. Et multimeter i dag måler som regel like- og vekselverdier av spenning og strøm. Maksimal- og
minimalverdier. Diodetest. Frekvens på en vekselspenning. Duty Cycle til et digitalsignal (firkantsignal). Temperatur.
Kapasitans, samt at noen såkalte elektronikk multimeter og så måler induktans og sjekker transistorer. Noen multimetre
viser også simulert analogvisning i form av en bargraph. Dette er praktisk for å illustrere et målesignal som endrer seg
med tiden.
Sann RMS og gjennomsnittresponder
En gjennomsnittsresponder tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdien til et AC signal. Gjennomsnittsverdien defineres som
den likerettede ekvivalent med en polaritet. For en sinus er denne verdien 63,7 % av spissverdi. For å vise denne verdien som en effektiv (RMS) verdi må vi multiplisere med formfaktoren for en sinus som er en konstant på 1,11.
Spissverdi x 63,7 % x 1,11 = Effektiv verdi (RMS)
Eksempel: Ved en spissverdi på en sinus på 325 V vil DC-ekvivalenten (gjennomsnittsverdien) være 205 V (63,7 %) og
effektiv verdien (RMS) blir da 227,5 V.
De fleste multimeter på markedet er konstruert for å måle sinus. Denne type signal kan komme fra glødelamper,
varmeovner, varmekabler osv. Det er resistive (lineære) belastninger. Og hadde tidligere den største andelen av
belastningen, men i dag er kurvene ikke lenger som de engang var, for typen laster har forandret seg mye, med nye
lasttyper som PC’er, frekvensregulerte motorer, elektronisk regulert varme og belysning osv. For å måle riktig på slike
laster trengs Sann RMS instrumenter. Sann RMS instrumenter beregner kvadratroten av gjennomsnittskvadratet av mange
målinger tatt forskjellige steder på en periode. Dette gir presis verdi på effektivverdien uansett kurveform, sinus eller ikke
sinus.
Spenning måles i parallell med kretsen. Spenningsmåling avdekker kildespenning, spenningsfall/dropp,
spenningsubalanse, spenningsnivå, jordfeil for å nevne noe.
Strømmåling ved bruk av multimeter gjøres med måling i serie med strømkilde, så vær oppmerksom på at de fleste
multimeter ikke måler høyere enn til 10A, og multimeter er i hovedsak tenkt bruk for måling av mindre strømmer.
For høyere strømnivåmålinger bør en bruke strømtenger. Strømtangen lukkes rundt en leder. Strømmåling avdekker
overbelastede kretser/kurser, for kontroll av kretsstrømmer (4-20mA sløyfer), kretsoperasjonsstrøm, strøm i forskjellige
grener av en krets osv. Multimeter bør ha høyeffektsikring for å måle strøm, dvs for å måle på en 250 Volts krets så må
en ha 20A, 600V sikring, eller aller helst bruke strømtangadapter tilkoblet til multimeteret.
Motstandsmåling gjøres i parallell med objektet som skal måles. Husk å slå av strømtilførselen. Motstandsmålinger
avdekker motstand i en last, i en leder, samt verdien av en motstand (resistans). Funksjonen potensiometer. Tester åpen
eller lukket krets. Sikringsfeil. Kortslutninger. Bryter test. Kretsfeil med mer.
VALGGUIDE MULTIMETERE
Instrumenttype
Målefunksjoner
Instrumenttype
SpenningDC Volt
AC Volt
StrømDC Ampere
AC Ampere
Motstand
Ω Resistans
Temperatur°C/°F
Andre funk.Duty Cycle
Frekvens
Kapasitans
Diodetest
Summer
EL
IT
15
52
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EL
IT
20
5
Isolasjonstest
Sann RMS
Relativ
Data Hold
Maks./min.
Auto AV
Peak Hold
Batterisymbol
Plass for ekstra batteri
*
*
*
*
*
*
*
*
Bakgrunnslys
Bargraf
Siffer
*
*
*
*
*
DataPC-program følger med
OverføringUSB/RS232
16
www.elit.no
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4000
21
8
*
*
En-knaps-funksjon
Display
IT
*
*
Lavimpedans
EL
1999
*
2999
EL
IT
91
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
40000
EL
IT
81
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EL
IT
82
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EL
IT
91
7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
40000
6000
*
4000
CAT III – Jord
1000V
Kategori
CAT IV – Jord
600V
IT
73
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
40000
EL
IT
51
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4000
*
*
*
*
Kategori
EL
300V
600V
1000V
600V
1000V
1000V
1000V
1000V
600V
300V
600V
600V
600V
600V
www.elit.no
17
ELEKTRO
ELEKTRO
multimeter
multimeter
A
ELIT 919 MULTIMETER
ELIT 822 MULTIMETER
ELIT 919 sann RMS multimeter, er et ledende multimeter i multimeterserien, som
setter standarden med en kombinasjon av presisjon, egenskaper, sikkerhet, samt
enkel å bruke. Høy oppløsning på 40000 siffer. Peak hold. CAT IV 600V sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. IP67 støv- og vannsikker. Dobbeltstøpt robust
kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. Laget for
nordiske forhold og brukerkrav. Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett,
temperaturføler og norsk brukerveiledning.
ELIT 822 sann RMS multimeter er et kompakt multimeter i dobbelstøpt kapsling, og
med ekstra stort høyoppløselig display med 6000 siffer. Auto områdeinnstilling og
med en basisnøyaktighet på hele 0,5%.
CAT IV sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. Robust kapsling for røft
feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. 61 segmenters bargraf.
Laget for nordiske forhold og brukerkrav og leveres med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning.
ANBE FALT
PRODUK T
Spenning AC
0,0mV - 1000V
Duty Cycle
0,1- 99,9%
Spenning AC
0-1000V
Kapasitans
10pF - 4mF-1
Spenning DC
0,0mV - 1000V
Temperatur
-20 - +1000 °C
Spenning DC
0-1000V
Summer
Ja
Strøm ACog DC
0,0uA - 10A
Diodetest
Ja
Strøm ACog DC
0-10A
Diodetest
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Summer
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Temperatur: -20 - +760­­°C
Kapasitans
1pF - 40mF-1
0 - 10MHz
Data hold
Frekvens
Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 10
ELIT 919
1
2342,-
80 011 96
ELIT 822
1
1483,-
ELIT 812
ELIT 917
MULTIMETER
MULTIMETER
300v
ELIT 812 er et kompakt multimeter i dobbelstøpt kapsling, og med ekstra
stort høyoppløselig display med 4000 siffer. Auto områdeinnstilling og med en
basisnøyaktighet på hele 0,5%. CAT IV sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder.
Robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. Laget
for nordiske forhold og brukerkrav. Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning.
Spenning AC
0,0mV - 600V
Duty Cycle
Spenning DC
0,0mV - 600V
Temperatur
Strøm ACog DC
0,0uA - 10A
Diodetest
Motstand
0 - 40MOhm
Summer
Kapasitans
1p - 200uF
0,1- 99,9%
ELIT 917 er et ledende multimeter, som setter standarden med en kombinasjon av
presisjon, egenskaper, sikkerhet, samt enkel å bruke.
CAT IV 600V sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. IP67 støv- og
vannsikker. Dobbeltstøpt robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy
nøyaktighet og sikkerhet. Laget for nordiske forhold og brukerkrav.
Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk
brukerveiledning.
Spenning AC
0-1000V
Kapasitans
1pF - 200uF.
Spenning DC
0-1000V
Summer
Ja
Ja
Strøm ACog DC
0-10A
Diodetest
Ja
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
-20 - +760 °C
Frekvens
0 - 10MHz
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 45
ELIT 812
1
854,-
80 011 97
ELIT 917
1
1540,-
18
www.elit.no
www.elit.no
19
ELEKTRO
ELEKTRO
multimeter
multimeter
ELIT 73 MULTIMETER
ELIT 218 MULTIMETER
600v
ELIT 73 er et instrument for de som ønsker et PROFF multimeter med høy nøyaktighet,
sikkerhet og mulighet for å logge direkte til minnet i instrumentet uten å være
tilkoblet en PC. Måler 4-20mA sløyfe, diodekontroll, summer, samt har 100kHz
båndbredde. Automatisk områdeinnstilling, strømmålealarm, funksjonsoppsett, Kan
logge opp til 9999 målinger. Dobbelt display med hvit bakgrunnsbelysning. 40000
siffer. ”Sove-modus” for å spare batteri. Indikering av lavt batterinivå. Innstøpt gummihylster for økt beskyttelse. USB tilkobling. Leveres med programvare, måleledninger, brukerveiledning, temperaturføler, krokodilleklemmer og bæreveske.
Det nye pennmultimeteret med 7 funksjoner, og med stort tydelig display med tilhørende bargraf. Full funksjonsindikering. Måler spenning og strøm AC / DC, samt
motstand, summing og diodetest. Har data Hold og områdehold CAT III.
Sikkerhetsdesign. Lavimpedansmåling (se FAQ) og automatisk avslåing. Designet
etter nordiske montørers ønsker og produsert i forhold til nordiske driftsforhold.
Leveres komplett med batteri, lang og kort målespiss.
Spenning AC
0,0mV - 1000V
Data hold
Ja
Spenning AC
0- 600V
Data hold
Ja
Spenning DC
0,01mV - 1000V
Summer
Ja
Spenning DC
0- 600V
Summer
Ja
Strøm ACog DC
0,-uA - 10A
Peak hold
Ja
Strøm ACog DC
0- 400mA
Diodetest
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Maks/min.måling
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Områdehold
Ja
Frekvens
0,-0Hz - 400MHz
Temperatur
-40 - +1000 ° C
Frekvens
0- 10MHz
Byttbar spissJa, kort/lang
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 17
ELIT 73
1
3185,-
80 091 08
ELIT 218
1
773,-
ELIT 518
ELIT 1552
MULTIMETER
Et minimultimeter i dobbelstøpt kapsling med stort 4000 siffers display. Høyt sikkerhetsnivå i CAT III 1000V og CAT IV 600V. Måler de fleste grunnleggende parrametere som motstand, spenning, strøm, dioder osv. Instrumentet har innebygget
spenningsdetektor samt LED lommelykt. På strømmålingen har instrumentet automatsikring.
ELIT 1552 kombinerer isolasjonsmåler med ett fullverdig multimeter.
Instrumentet har solid innkapsling med IP67 klasse og dobbelt display.
Isolasjonsmålingene kan gjøres med 125V,250V,500V og 1000V testspenning.
Multimeteret måler bla.a: Spenning og strøm AC\DC.Frekvens og Duty Cycle.
Temperatur, motstand, diodetest og kapasitansmåling. ELIT 1552 har også
mulighet for datalagring med overføring til PC.Leveres med måleledninger,
temperaturprobe og programvare. Overspenningskategori CAT IV 600V.
Spenning AC
0-600V
Lommelykt
Ja
Testspenning
Spenning DC
0-600V
Summer
Ja
Spenning DC
Strøm ACog DC
0-200mA
Diodetest
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Spenningsdetektor
100-600VAC
Frekvens
0 - 10MHz
MULTIMETER/ ISOLASJON
125, 250, 500, 1000V
Motstand
0,-Ohm - 40M ohm
0,-mV-1000V
Kapasitans
0,-0nF-40mF
Spenning AC
0,0mV-1000V
Frekvens
0,-0Hz-100M Hz
Strøm AC
0,-uA-10A
Duty Cucle
0,1--99,90%
Strøm DC
Temperatur
-50 - 1000 grader C
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 35
ELIT 518
1
590,-
11 300 98
ELIT 1552
1
3265,-
20
www.elit.no
www.elit.no
21
NOTATER
ELEKTRO
multimeter
ELIT 205 LOMMEMULTIMETER
ELIT 205 er et lite lommemultimeter som passer lett i brystlommen. Solid og for daglig bruk. Faste ledninger med 2mm målespisser. Stort displayet med symboler for
alle målefunksjoner. Tydelig inndeling av målefunksjoner på funksjonsvelgeren som
kan håndteres med en hånd. 5 funksjoner, DCV, ACV, Ohm, summer og diodesjekk. Indikering ved lavt batterinivå. Data Hold for ”frysing” av måleresultater på
displayet. Automatisk områdeinnstilling. Indikering av overbelastning og vern på
alle områder. Leveres i etui med norsk veiledning og batteri.
Spenning AC
0-500V
Data hold
Ja
Spenning DC
0-500V
Batteriindikator
Ja
Diodesjekk
Ja, 3V
Autoinstilling
Ja
Motstand
0 - 20MOhm
Multisymbol
Ja
Summer
<30ohm
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 09
ELIT 205
1
464,-
22
www.elit.no
www.elit.no
23
ELEKTRO
ELEKTRO
FAKTA OM STRØMTENGER
Målefunksjoner
Instrumenttype
Batterisymbol
Kjeftåpning
Display
Bakgrunnslys
Bargraf
Siffer
24
www.elit.no
Kategori
CAT III – Jord
CAT IV – Jord
16mm
*
*
*
*
16mm 69mm 33mm
*
1999
*
*
1999 1999
*
*
3999
1000V 1000V 600V 600V
600V
600V 300V
300V
*
*
*
*
*
*
*
*
33mm 33mm
*
*
33mm
1
20
Auto AV
*
*
*
*
*
*
*
*
07
LEKKASJESTRØMMÅLING (JORDFEILSTRØMSMÅLING)
*
IT
EL
Volt sense
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CM
Lav impedans
*
IT
Relativ
*
EL
Peak Hold
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
30
99
Maks./min.
*
*
IT
Data Hold
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
*
DC nulling
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
76
Sann RMS
*
*
IT
Summer
EL
STRØMMÅLING
*
*
*
*
5
34
Diodetest
IT
Kapasitans
EL
Andre funk.Frekvens
3
34
Temperatur°C/°F
IT
*
*
EL
*
*
1
34
*
*
*
IT
Ω Resistans
EL
Motstand
7
34
*
*
IT
*
*
StrømDC Ampere
AC Ampere
EL
AC Volt
3
31
II
E7
Lekkasjestrømsmåling:
Lekkasjestrømsmåling eller jordfeilstrømsmåling er en måling av differansestrøm, som følge av jordfeil eller på grunn av
kapasitive lekkasjestrømmer. Dersom summen av strømmer i begge retninger gjennom én fas er ulik fra null, måles
strømdifferansen, eller i daglig tale kalt jordfeilstrøm. Denne jordfeilstrømmen er i de fleste tilfeller basert på en eller
flere rene jordfeil. Den er i mange tilfeller også en kombinasjon av jordfeil og kapasitive lekkasjestrømmer, og i enkelte
tilfeller bare fremkommet av kapasitive lekkasjestrømmer. Målinger utføres rundt alle ledere med jordleder alltid utenom
lekkasjestrømstangens tangkjeft (sumstrømstrafoen). Se tegninger nedenfor for måling på enfase, trefase og trefase
fireleder system.
SpenningDC Volt
IT
9
A
*
*
Strømtenger er tilgjengelig som både AC- og DC tenger. AC tengene er de vanligste og som regel enklere å lage
(billigere) enn DC tenger. Som regel er strømtangen laget som et multimeter med tangkjeft (en kombinasjonstang), og en
kan i tillegg få tenger som også måler aktiv og tilsynelatende effekt, samt tenger spesielt laget for feilsøking av
lekkasjestrøm/jordfeilstrøm (lekkasjestrømstenger).
Når du velger DC tang bør en huske på at instrumentet skal ha en lav remanens (Remanent magnetisme er den
magnetisme som sitter igjen i et ferromagnetisk materiale etter at en påvirkning som har gjort materialet magnetisk er
fjernet). Alle ELIT’s tenger har lav remanens. Det motsatte fører til nedsatt nøyaktighet med tiden. Valg av Sann RMS øker
også nøyaktigheten betraktelig ved måling på ikke sinusformede strømkurver.
EL
IT
EL
Instrumnettype
IT
EL
En strømtang eller et tangamperemeter er et svært nyttig instrument for å måle strøm, spesielt store strømmer.
Den store fordelen er at en ikke trenger å bryte opp kretsen. Tangen klipes bare rundt en ledning på kretsen og verdien
leses direkte av på instrumentet.
VALGGUIDE STRØMTENGER
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
MAKS
*
*
*
27mm
*
*
*
60mm
*
*
*
*
23mm 28mm
*
3999
3999
3999
1999
3999
3999
1999
600V
600V
600V
300V
1000V
600V
600V
1000V
600V
300V
300V
300V
www.elit.no
25
ELEKTRO
ELEKTRO
STRØMTENGER
STRØMTENGER
ELIT A9 ÅPEN STRØMTANG
A
ELIT 347 STRØMTANG
A
ANBE FALT
PRODUK T
ANBE FALT
PRODUK T
600v
600v
1000 v
ELIT har utviklet en ny proff elektrisk tester for det nordiske markedet. Instrumentet
er laget i IP54 og med gummigrep for sikker og god håndtering. Instrumentet har
berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense) og Li-Test for påvising av ”spøkelsesspenninger”. En veldig hendig funksjon ved feilsøking. Med den åpne tangkjeften
kan testeren måle opp til 200AAC og instrumentet har et spenningsområde på opp
til 1000V AC/DC (auto sense). Instrumentet leveres med bæretaske og måleledninger som kan settes fast på baksiden av instrumentet. Da ledningene er byttbare
gjør dette at levetiden til instrumentet blir enda lengre.Dette er et instrument som
enhver elektriker eller servicearbeider bør ha i sitt sortiment.
Spenning AC/DC (autom.)
1000V
Summer<40Ohm
Strøm AC
200A
LI-Test (lavimpedans test)
Motstand
20MOhm
Diode test
Kapasitans
100uF
VoltSense (berøringsløs sp.test) Ja
Temperatur
1000°C
Lys i displayet
300v
ELIT 347 sann RMS strømtang som er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger.
Strømtangen er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV
300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Automatisk avslåing,
og indikering av lavt batterinivå. 40 segmenters bargraf. Og har en ypperlig
dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter
nordiske krav og for nordiske forhold. Samplingsintervall på 10mS i PEAK modus.
Summer: Ja. Lys i display: Ja. Sann RMS: Ja.
Data hold
Ja
Strøm AC/DC
0 -1000A
Peak hold Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Ja
Kondensator
10pF - 40mF
-40 +1000C
<250kOhm
Batteriindikator Ja
Ja
Spenning AC
0-600V
Temperatur
Spenning DC
0-600V
Diodetest Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 09
ELIT A9
1
1295,-
80 095 56
ELIT 347
1
2759,-
ELIT 341 STRØMTANG
ELIT 313 STRØMTANG
A
ANBE FALT
PRODUK T
600v
600v
300v
En nyutviklet lekkasjestrømtang med stor tangkjeft, sann RMS og beskyttelse mot
ekstern feltpåvirkning. Strømtangen har et stort måleområde og mange viktige
funksjoner som peak måling og maks/min. måling. Vi har også lagt inn en
filterfunksjon som ved behov kan settes på for å fjerne overharmonisk støy.
Dette er en universal strømtang som har et stort bruksområde da den kan måle
strømmer fra mA og opp til 1000A.
300v
ELIT 341 er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som
kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger.
Denne strømtangen er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå
CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Data Hold,
Automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. Måler opp til 1000A AC,
og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under
måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Duty Cycle: 0 - 100%.
Summer: Ja. Lys i display: Ja.
Data Hold
Ja
Størrelse
246x112x40mm
Data hold
Spenning AC/DC
0-600V
Vekt
579g
Frekvens Strøm AC
0,1mA- 1000A
Sikkerhet
IEC61010-1
Batteriindikator Peak hold Ja
Frekvensrespons
40Hz - 1kHz
Spenning AC
Maks kabeldiameter
Ø69 mm
Spenning DC
Motstand
0 - 600MOhm
Ja
Strøm AC
0 -1000A
Motstand
0 - 40MOhm
Kondensator
10pF - 100uF
0-600V
Temperatur
-50 +1000C
0-600V
Diodetest Ja
0 - 10MHz
Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 095 58
ELIT 313
1
4201,-
80 011 06
ELIT 341
1
1174,-
26
www.elit.no
www.elit.no
27
ELEKTRO
ELEKTRO
STRØMTENGER
STRØMTENGER
ELIT 7600 STRØMTANG
ELIT 343 STRØMTANG
600v
300v
300v
ELIT 343 er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det
beste fra multimeter og strømtenger. Den er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med
høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. Måler opp til 1000A
AC og DC, og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere
til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold.
Duty Cycle: 0 - 100%. Lys i display: Ja.
Data hold
Ja
ELIT 7600, en av ”verdens minste” strømtenger med stor ytelse og dråpeformet
tangkjeft. Lett å ha i lomma og lett å komme til med (størrelse: 150x50x25mm)
Tangkjeft på 27 millimeter. Slår seg selv av for å spare batteri (Auto Off). Måler helt
opp til 300A AC. Data Hold for å ”fryse” måleverdi på display. Leveres komplett
med batteri, bæreveske og norsk brukerveiledning.
Strøm AC/DC
0 -1000A
Strøm AC
0,-- 200A
0 - 100MHz
Motstand
0 - 40MOhm
Data hold
Ja
Ja
Kondensator
10pF - 100uF
Spenning AC
0-600V
Temperatur
-20 +1000C
Spenning DC
0-600V
Diodetest Ja
Frekvens Summer
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 097 04
ELIT 343
1
1769,-
80 091 68
ELIT 7600
1
872,-
ELIT 9930 STRØMTANG
ELIT 345 STRØMTANG
600v
300v
ELIT 345 sann RMS strømtang som er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger.
ELIT 345 er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV
300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Automatisk avslåing,
og indikering av lavt batterinivå. 40 segmenters bargraf. Måler opp til 1000A AC,
og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under
måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold.
Lys i display: Ja. Sann RMS: Ja.
ELIT 9930 sann RMS strømtang som måler AC og DC opp til 2000A. Dråpeformet
tangkjeft på 60mm for å komme lett til store kabler på trange områder.
Bakgrunnsbelyst display. Kan måle μ/mA direkte på AC og DC inngangene.
Måler AC og DC spenning opp til 1000V. Måler motstand, kapasitans, frekvens,
diodetest og Duty cycle mellom 1 – 99%. Data Hold for å ”fryse” måleverdi på
displayet. Automatisk nulljustering for AC/DC måling. Relativ måling for
avviksmåling. Dobbeltisolert. Cat III 1000V. Leveres komplett med måleledninger,
batteri og brukerveiledning. Tangen for den som trenger å måle stort og nøyaktig.
Strøm AC
0 -1000A
Data hold
Ja
Spenning AC
0,-0V-1000V
Ja
Motstand
0 - 40MOhm
Summer Ja
Spenning DC
0,1mV-1000V
Ja
Kondensator
10pF - 40mF
Diodetest Ja
Motstand
0,1 - 40M ohm
Spenning AC
0-600V
Temperatur
-40 +1000C
Strøm AC/DC tang
0,1A - 2000A
Kapasitans
10pF - 50uF
Spenning DC
0-600V
Diodetest Ja
Strøm AC/DC multimeter
0,1uA - 400mA
Frekvens
Data hold
Peak hold
Summer
Ja
0,-1Hz - 100kHz
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 87
ELIT 345
1
2032,-
80 018 02
ELIT 9930
1
2013,-
28
www.elit.no
www.elit.no
29
ELEKTRO
ELEKTRO
STRØMTENGER
STRØMTENGER
ELIT CM07 STRØMTANG
ELIT E7II STRØMTANG
ELIT CM07 sann RMS, AC/DC strømtang som også kan brukes som lekkasjestrømstang. Måler AAC og ADC opp til 400A, og med oppløsning på 1mA ved AC og
10mA ved DC. - Måler frekvens berøringsløst opp til 1MHz. - 23mm rund tangkjeft.
- Ett trykks nulljustering ved ADC. - Meget høy nøyaktighet – sann RMS. - Data Hold
funksjon for å ”fryse” måleverdi på display. - Leveres med veske, batteri og norsk
brukerveiledning.
Åpen strømtang med multimeter- funksjoner og spenningsdetektor. Strømtang ELIT
E7II med åpen tangkjeft er en videreutvikling av ELIT E7. Tangen har blitt slankere,
har bedre oppløsning på displayet og det er mulig å bytte ut måleledningene. I
tillegg har tangen fått funksjon for berøringsløs spenningsmåling og er nå i CAT IV
600V. Tangkjeften kan ta ledere opp til 16 mm. Gunstig i trange områder der det
er vanskelig å få omsluttet en leder.
Data hold
Ja
Automatisk områdevalg
Ja
Størrelse
66x198x46mm
Max/min
Ja
Utskiftbare måleledninger
Ja
Batteriindikator Ja
Strøm AC
0,-0A - 400A
Automatisk avslåing
Ja, etter 30 min
Vekt
280gr inkl. batteri
Strøm DC
0,-A - 400A
Målehastighet
2,5 gang/ sek
Sikkerhet
IEC 1010
Frekvens
0,01HZ - 99,9kHz
Enhåndsbetjent Ja
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 23
ELIT CM07
1
2999,-
80 018 86
ELIT E7II
1
996,-
ELIT 201 STRØMTANG
600v
ELIT 201 er en meget praktisk og god strømtang med en krokformet tangkjeft på
28 millimeter som gjør at en kommer lett til i trange områder. Her får en strømtang
med multimeterfunksjoner til en meget god pris. Måler strøm AC og spenning AC
og DC, samt motstand, summer og diodetest. Passer for de som ikke har krav til
sann RMS målinger. Har maksimalmåling og Data Hold for å ”fryse” målte verdier
på displayet. Automatisk områdeinnstilling. Leveres komplett med måleledninger i
egen bæreveske.
Data hold
Ja
Spenning DC
0,0mV - 600V
Max/min
Ja
Strøm AC
0,-0A - 400A
Summer
Ja
Motstand
0,0 - 20M ohm
Diodetest
Ja
Spenning AC
0,-0V - 600V
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 01
ELIT 201
1
655,-
30
www.elit.no
www.elit.no
31
ELEKTRO
ELEKTRO
LEKKASJESTRØMTENGER
A
Lekkasjestrømtenger
ELIT 140E LEKKASJESTRØMTANG
ELIT 313 STRØMTANG
ANBE FALT
PRODUK T
600v
300v
300v
En nyutviklet lekkasjestrømtang med stor tangkjeft, sann RMS og beskyttelse mot
ekstern feltpåvirkning. Strømtangen har et stort måleområde og mange viktige funksjoner som peak måling og maks/min. måling. Vi har også lagt inn en filterfunksjon
som ved behov kan settes på for å fjerne overharmonisk støy.
Dette er en universal strømtang som har et stort bruksområde da den kan måle
strømmer fra mA og opp til 1000A.
Lekkasjestrømstang med hele 10μA oppløsning.Stor tangkjeft på 40mm.
Indikering av lavt batterinivå. Indikering av overbelastning.
Liten fysisk størrelse, lommeformat. Data hold for å ”fryse” målt verdi på display.
Kan også brukes som vanlig strømtang da den måler opp til 300AAC.
Leveres i veske med batteri og norsk veiledning.
Data Hold
Ja
Størrelse
246x112x40mm
Data Hold
Ja
Spenning AC/DC
0-600V
Vekt
579g
Strøm AC
0,-mA - 300A
Strøm AC
0,1mA- 1000A
Sikkerhet
IEC61010-1
Peak hold Ja
Frekvensrespons
40Hz - 1kHz
Maks kabeldiameter
Ø69 mm
Motstand
0 - 600MOhm
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 095 58
ELIT 313
1
4201,-
80 095 57
ELIT 140E
1
3428,-
ELIT 2007 LEKKASJESTRØMTANG
600v
Lekkasjestrømstang med høy nøyaktighet. - Tangkjeft på 31mm. - Stort multisymboldisplay. - 3 manuelle områder på 200mA, 2A og 150A. - Data hold for å ”fryse”
målt verdi på display. - Sikkerhetsnivå Cat III 600V. - Liten og hendig størrelse,
passer lett i lomma. - Robust utførelse. - Leveres med veiledning, batteri og håndstropp. 3 manuelle områder på 200mA, 2A og 150A.
Data hold
Strømmåling
Ja
0,0mA - 150A
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 03
ELIT 2007
1
2398,-
32
www.elit.no
www.elit.no
33
ELEKTRO
SLUTTKONTROLL
Elsikkerhet er i henhold til DSBs at en har en pålitelig strømforsyning og at verken elektriske anlegg eller produkter
medfører noen fare for liv, helse og materielle verdier.
ELIT’s bidrag til dette er blant annet å levere produkter og løsninger innen jording, lynvern, overspenningsvern, samt
produkter for overvåking, kontroll og distribusjon i elektriske anlegg, samt måleinstrumenter for å foreta systematisk
kontroll av elektriske anlegg og rapportering.
Aktuelle målinger ved sluttkontroll:
5 hovedmålinger som er måling av kontinuitet i jordledere og utjevningsforbindelser. Isolasjonsmåling.
Overgangsmotstand på jordelektroden. Kortslutningsmåling. Jordfeilbryters utløsestrøm og utløsetid.
I tillegg vil en måtte foreta isolasjonsmåling på SELV og PELV kurser, samt gulv- og veggresistansmåling på installasjoner
hvor dokumentasjon av dette er påkrevet. Dokumentasjon av spenningsfall og polaritet er på enkelte anlegg nødvendig,
samt en generell funksjonstest.
ELEKTRO
SLUTTKONTROLL
Berøringsspenning, Jordresistans (overgangsmotstand til jordingsanlegg) og jordresistivitet:
Berøringsspenningsgrensen avhenger av om det er i et lavspenningsnett eller et høyspenningsnett en skal regne ut for.
For et normalt lavspenningsnett er det to formler som kan brukes, og det er om det er for IT/TN-nett med jordfeilbryter
30mA (som er høyeste for personvern), eller om det er for et eldre IT-nett uten jordfeilbryter.
Begge plasser gjelder ohms lov: R=U/I, og for nett med 30mA jordfeilbryter blir det da R=50V/30mA=1667ohm. 50V
er maksimal berøringsspenning på lavspenningsnett for personer, og 25V der det er snakk om dyr. For nett uten
jordfeilbryter gjelder samme grunnformel, men strømmen I kommer frem ved å gange forsyningstrafoens kva med 2mA,
det vil f.eks si at ved bruk av en 500 KVA forsyningstrafo blir I 500x2=1000mA=1A. Ergo blir R=50V/1A=50ohm.
Kontinuitetsmåling:
Må alltid utføres på alle kurser og alle utjevningsforbindelser. Bruk egnet instrument med målestrøm > 200 mA.
Ledningssnelle med måleledning anbefalt brukt i tillegg (Husk nullstilling av instrument). Måleresultat vurderes i henhold
til lederlengde og lederdiameter.
Når en så vet hva maks overgangsmotstand kan være, må en så finne ut jordresistiviteten til fjellet (gneis, granitt osv),
og det kan en finne ut ved å bruke installasjonstesterens jordresistivitetsfunksjon (4 spydsmetoden), eller se i
jordingshåndboken for hva granitt, gneis osv har av resistivitet. Gneis har f.eks ca 5000ohm/m resistivitet og
dersom vi sier at overgangsmotstanden f.eks skal være maks 50ohm blir kravet til antall meter jording (spyd i fjellgrunn):
5000/50=100m, eller for Wire: 5000/(50x0,6)=167m.
Isolasjonsmåling:
Isolasjonsmåling foretas på spenningsløst anlegg og mellom fase og jord. Hele den faste installasjonen skal måles.
Slå på allpolige brytere før måling! Husk at elektronikk kan ta skade. Koble sammen faseledere (og evt. N).
Overspenningsvern må kobles ut. For måling på anlegg med nettspenning opp til 500V (i praksis 230V IT-nett og 400V
TN-nett): Prøvespenning satt til 500V DC, og måleresultat > 1MΩ pr. kurs. For måling over 500V: Prøvespenning 1000V
DC, og isolasjonsresistans > 1MΩ pr. kurs. For SELV / PELV kurser: 250V prøvespenning, og måleresultat > 0,5MΩ.
34
www.elit.no
NB: Dette gjelder kun overgangsmotstand ved berøringsspenning. Skal en ha koblet til overspenningsvern bør
overgangsmotstanden ned i området 10ohm for å unngå restspenninger inn i anlegget, og er det snakk om
lynvernanlegg på fjelltopp bør overgangsmotstanden ned i ca 5-10ohm (og gjerne lavere), og en bør da ha dypjording
via jordspyd i umiddelbar nærhet.
www.elit.no
35
ELEKTRO
ELEKTRO
SLUTTKONTROLL
SLUTTKONTROLL
Jordresistansmåling:
Jordresistansmåling (også kalt jordplatemåling), eller måling av overgangsmotstanden mellom jordingsanlegg (jordspyd,
jordtråd osv) og jordsmonnet kan gjøres ved bruk av flere måleteknikker. Den enkleste og mest brukte kalles
2-punktsmetoden, hvor en kobler inn måleinstrumentet i serie mellom elverkets kjente jording og ens egen nye ukjente
lokale jording.
Kortslutningsmåling og dokumentasjon av feilsløyfeimpedansen:
Fastsettelse av forventet kortslutningsstrøm:
Forventet kortslutningsstrøm skal bestemmes for hvert aktuelle punkt i installasjonen ved måling (”ved inntak og lengste/
svakeste kurs ytterst i anlegget”). Den minimale kortslutningsstrømmen Ik2min skal måles for at vi skal se om den gir
energi nok til at vernet kobler ut, dvs sammenlignes mot vernets utløsekarakteristikk.
Den maksimale kortslutningsstrømmen Ik3maks skal måles for at vi skal se om vernet har stor nok bryteevne (at vernet
klarer å ”takle” en så stor kortslutningsstrøm). Kortslutningsstrømmen fremkommer ved måling av spenningen som er til
stede og samtidig feilsløyfeimpedans i kretsen. Feilsløyfeimpedansverdien brukes som dokumentasjonsunderlag da den
er en noenlunde stabil impedansverdi som er basert på lengde og tverrsnitt, mens spenningen har et større ”slingringsmonn” på +/-10%. For TN-nett gjelder målt verdi, Ik1p (ISC), og hvor Ik1pmin = Ik1p x 0,76. Her må Ik3pmaks bli oppgitt/beregnet. Mens for eldre IT-nett uten jordfeilbryter gjelder målt verdi Ik2p (ISC), og hvor en videre regner seg ned
til Ik2jmin = Ik2p x 0,38. For oppregning til Ik3pmaks = Ik2p x 1,15.
For IT-nett med jordfeilbryter gjelder målt verdi Ik2p (ISC), og hvor en videre regner seg ned til Ik2jmin = Ik2p x 0,76.
Mens Ik3pmaks = Ik2p x 1,15.
JORDFEILBRYTER
Jordfeilbrytertesting:
Bruk egnet jordfeilbrytertester (RCD-test). Utløsestrøm skal være mellom 50% og 100% av merkestrøm (f. eks. mellom
15mA og 30mA). Utkoblingstiden skal være i hht. NEK400 tab. 41A.
Denne metoden kan i sin tur gjøres ennå enklere ved bruk av 2-tangsmetoden, som er en metode hvor en bruker en generator med konstant spenning for spenningsindusering inn på jordingskretsen, og en enhet for strømmåling i
jordingskretsen. Disse to enhetene kan enten være inne i samme tangkjeft i en jordsystemstang eller som to separate
tenger for bruk på en jordplatemåler.
Mot frittstående jordingsanlegg og hvor en ikke kan koble seg mot en annen kjent jording (kjent overgangsmotstand), vil
en kunne bruke 3-punktsmetoden, som er den eldste måleteknikken, og også kalt 62%- metoden, full-profil metoden med
mer. Denne metoden går ut på å koble instrumentet mot den jordingen en ønsker å måle overgangsmotstanden på, og
i tillegg bruke hjelpestrømselektrode og hjelpespenningselektrode som er satt ut i terrenget, for å kunne foreta måling i
henhold til ohms lov.
Gulv- og veggresistans:
Blant annet relevant i gamle installasjoner uten jord, medisinske områder og gjøres ved tvil om for eksempel gulvet har
forbindelse til jord. Krav til ikke ledende omgivelser: Gulv- og veggresistans > 50kΩ.
Ringjord
36
www.elit.no
Våt klut
www.elit.no
37
ELEKTRO
ELEKTRO
Installasjonstestere
Installasjonstestere
ELIT EuroMasterE2 INSTALLASJONTESTER
veldig enkel å bruke - noen eksempler under
300v
EuroMaster E2
INSTALLASJONSTESTER
IEC - EN - BS - NEK
A
PE
MENY
Z-Linje
ZERO
ANBE FALT
PRODUK T
Ipsc-0.38
A
IT/TT
N
L
L-L : 234V
50Hz
AT
F2
L1 - L2
1.31
0.32
kA
F3
Instrumentet er levert med sporbart kalibreringssertifikat slik at bruker har sikkerhet for sine dokumentasjonskrav.
- Årlig serviseavtale for sjekk og kalibrering kan inngås som gir grunnlag for avslag i servicepriser.
Dette gir også bruker en fast oppfølging av sitt instrument.
- Nye funksjoner eller oppdateringer kan enkelt legges inn på instrumentet under service og kalibrering, slik at bruker
alltid har nyeste versjon.
Isolasjonsmåling
Kontinuitetsmåling
Kortslutningsmåling
Motstandsmåling
Spenningsmåling
0 – 499MΩ
Autotest på funksjoner
0 - 2000Ω
PE Test
Ja
0,- - 2000Ω/40k
Lys i displayet
Ja
0 - 2000Ω
Nettsystem
IT, TT og TN-nett
50 – 500VAC/500VDC
Sikkerhet IEC1010-1 CAT IV 300V
L3 L2 L1
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 11
ELIT EuroMaster E2
1
6995,-
www.elit.no
L-L : 420V
50Hz
F1
F2
F2
F3
F4
0
1
-
+
GJENNOMGANG
F4
24
42
RAMP
mA
30mA
G
ms
xxx
N PE L
L-PE : 0V
UF : 0V
TN
Spenning AC/DC
F1
F2
F3
x1000
2
Ω
F1
500V
299MΩ
F2
F3
F4
Lås?
0
1
x1000
2
102.5
MΩ
-
+
514V
236
50
Volt
(L-PE)
L - PE :
236 V
PE - N :
0V
L -N :
236 V
F4
ISOLAsjon
>1999
Komp x
ISOLASJON
F3
Lav OHM 200mA
F1
RMΩ
LAV OHM
R KONTINUITET
V
Hz
N PE L
FASefølgetest
F1
F2
F3
F4
L1 - L2 :
401 V
L2 - L3 :
402 V
L1 - L3 :
401 V
1.2.3
50
V
Hz
L3 L2 L1
I settet inngår:
ELIT EuroMaster E2, måleledninger, plugg ledning, veske, nakkereim og brukermanual.
Ja
EL-nummer
38
Ω
TN
F4
EuroMaster E2 er en helt ny installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder
forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet har Auto Test og alle
funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet.
For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ikp2min og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for
bruker for videre sammenligning mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm. En viktig del av utviklingen av
instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til
feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer.
Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker
installasjonstester, er EuroMaster E2 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger
kan utføres med instrumentet i vesken.
PE
RCD
Kortslutning
PSC
RCD
JORDFEILBRYTER
2-L3
200mA
L-L
PE
Ω
AUTO TEST
F1
KORTSLUTNING
AV
Ipsc-0.76
268.3 A
Ipsc-1.15
406.0 A
summer - kont.
ZLINJE / ZSLØYFE
AC/DC
SPENNING
L1-L
PSC
134.1 A
TEST
LYS
CAT IV
www.elit.no
39
ELEKTRO
ELEKTRO
Installasjonstestere
Installasjonstestere
ELIT EuroMasterE3 INSTALLASJONTESTER
veldig enkel å bruke - med lagring
LAGRING
300v
LAGRING
summer - kont.
A
ANBE FALT
PRODUK T
RCD
Kortslutning
F1
L-L
F2
L1 - L2
1.31
0.32
PSC
kA
F3
EuroMaster E3 er en helt ny installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder
forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet har Auto Test og alle
funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet.
For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ikp2min og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for
bruker for videre sammenligning mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm. En viktig del av utviklingen av
instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til
feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer.
Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker
installasjonstester, er EuroMaster E3 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger
kan utføres med instrumentet i vesken.
E3 har mulighet for lagring av måleresultater, og rapportering kan enkelt gjøres i medfølgende programvare.
USB overføring.
Instrumentet er levert med sporbart kalibreringssertifikat slik at bruker har sikkerhet for sine dokumentasjonskrav.
- Årlig serviseavtale for sjekk og kalibrering kan inngås som gir grunnlag for avslag i servicepriser. Dette gir også
bruker en fast oppfølging av sitt instrument.
- Nye funksjoner eller oppdateringer kan enkelt legges inn på instrumentet under service og kalibrering, slik at bruker
alltid har nyeste versjon.
Isolasjonsmåling
Kontinuitetsmåling
Kortslutningsmåling
Motstandsmåling
Spenningsmåling
Lagingskapasitet
0 – 499MΩ
Autotest på funksjoner
0 - 2000Ω
PE Test
Ja
0,- - 2000Ω/40k
Lys i displayet
Ja
0 - 2000Ω
Nettsystem
IT, TT og TN-nett
50 – 500VAC/500VDC
Sikkerhet IEC1010-1 CAT IV 300V
3000 målinger
Programvare og USB
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 13
ELIT EuroMaster E3
1
8995,-
www.elit.no
L3 L2 L1
F4
L-L : 420V
50Hz
RAMP
F2
30mA
Lav OHM 200mA
F1
F2
F3
F4
0
1
-
+
ms
xxx
N PE L
L-PE : 0V
UF : 0V
TN
F1
F2
F3
Ω
F1
500V
299MΩ
F2
F3
F4
Lås?
0
1
x1000
2
102.5
MΩ
-
+
514V
236
50
Volt
(L-PE)
L - PE :
236 V
PE - N :
0V
L -N :
236 V
F4
ISOLAsjon
x1000
2
>1999
Komp x
mA
G
F3
F4
24
42
V
Hz
N PE L
FASefølgetest
F1
F2
F3
F4
L1 - L2 :
401 V
L2 - L3 :
402 V
L1 - L3 :
401 V
1.2.3
50
V
Hz
L3 L2 L1
I settet inngår:
ELIT EuroMaster E3 programvare, USB kabel, måleledninger, plugg ledning, veske, nakkereim
og brukermanual.
Ja
EL-nummer
40
Ω
TN
F1
Spenning AC/DC
www.elit.no
41
ELEKTRO
ELEKTRO
Installasjonstestere
ISOLASJONSmålerE
ELIT EUROLITE T400 INSTALLASJONTESTER
ELIT 25 ISOLASJONSMÅLER
A
ANBE FALT
PRODUK T
600v
600v
Velprøvd og enkel å bruke. Fornyet versjon. Isolasjonsmåler med kontinuitetsmålefunksjon. Testspenninger ihht NEK 400: 2006, Tab 61 A; 250V, 500V og 1000V.
Kontinuitetsmåling med målestrøm ihht til NEK 400 del 6; 200mA.
Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling. Batteritest. Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader. Leveres i robust kapsling med lokk,
måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget
rom i kapslingen.
ELIT EuroLite T400 er en av markedets mest solgte installasjonstestere. Tilfredsstiller NEK 400 2010 på alle områder,
samt er meget enkel å bruke. Med den nye designen blir det nå enda enklere å bruke instrumentet, pga den nye
forklarende fargekodede menyen, og vedlagt tilleggsutstyr som gjør målejobben lettere. Måler følgende i henhold til
NEK400 2010: - Kortslutning/Sløyfemotstand. - Isolasjonsmotstand (250/500/1000V). - Test av jordfeilbrytere. - Kontinuitetsmåling. - Overgangsmotstand (jordplatemåling) til jord (2-punkt, 3-punkt og ELIT Kombi). Instrumentet utfører nøyaktige målinger, og er sertifisert med sporbart sertifikat ved levering. Instrumentet er klargjort for IT, TT og TN-nett. Leveres
i aluminiumskoffert med måleledninger til alle målefunksjoner, de nye MagGrip tilkoblingene, pluggadapter, sporbart
kalibreringssertifikat, batteri og norsk brukerveiledning.
Isolasjonsresistans
Jordfeilbrytertest
Kontinuitetsmåling
Isolasjonsmotstand 250V
0,-M - 20M ohm
Størrelse
Isolasjonsmotstand 500V
0,0M - 200M ohm
Isolasjonsmotstand 1000V
Kortsluttningsstrøm
170 x 210 x 90mm
Testspenninger
250/ 500/1000V
Kontinuitetsmåling
200mA/20ohm
Spenning AC
Indikering
Spenning DC
Indikering
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 097 01
ELIT 25
1
2188,-
ELIT 1552 ISOLASJONSMÅLER
ELIT 1552 kombinerer isolasjonsmåler med ett fullverdig multimeter.
Instrumentet har solid innkapsling med IP67 klasse og dobbelt display.
Isolasjonsmålingene kan gjøres med 125V,250V,500V og 1000V testspenning.
Multimeteret måler bla.a: Spenning og strøm AC\DC.Frekvens og Duty Cycle.
Temperatur, motstand, diodetest og kapasitansmåling. Den har også mulighet for
datalagring med overføring til PC.
Leveres med måleledninger, temperaturprobe og programvare.
Overspenningskategori CAT IV 600V
Spenning DC
0,-mV-1000V
Kapasitans 0,-0nF-40mF
Vekt1340g
Spenning AC
0,0mV-1000V
Frekvens0,-0Hz-100M Hz
0 M - 2000M ohm
AC spenning
Strøm DC0,-uA-10A
Duty Cucle
Kontinuitet 200mA
0,- - 200 OHM
Kortslutningsmåling0-2000Ω
Strøm AC0,-uA-10A
Temperatur
-50 - 1000 grader C
Spenning DC
0,0 - 1000V
Jordfeilbrytertest10- 500mA
Motstand
Testspenning isolasjonsmåling
125, 250, 500, 1000V
0- 600V
0,-Ohm - 40M ohm
0,1--99,90%
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 095 89
ELIT T400
1
5995,-
11 300 98
ELIT 1552
1
3265,-
42
www.elit.no
www.elit.no
43
ELEKTRO
ELEKTRO
ISOLASJONSMÅLERE
ISOLASJONSMÅLERE
ELIT 1550 V2 ISOLASJONSMÅLER
ELIT TeraTest 1590 ISOLASJONSMÅLER
A
ANBE FALT
PRODUK T
600v
ELIT 1550V2 er en videreutvikling av isolasjonsmåleren ELIT 1550. Den nye versjonen gir 100, 250, 500 og 1000V testspenning, og med mer enn 1mA strøm i
forbindelse med den kapasitive lasten. Med automatisk områdeinnstilling, med en
oppløsning på 1kohm. Laget i henhold til de nye CE kravene og i henhold til nye
NEK 400-2006 krav. Stort bakgrunnsbelyst display med digital og analog visning.
Låsbar test hold funksjon for enkel enhånds betjening. Dobbelt isolert.
Overbelastningsindikering. Leveres komplett i koffert. Multimeterstørrelse.
0 - 4000Mohm
Digital høyspent isolasjonstester med testspenningene 500V, 1000V, 2500V og
5000V. Instrumentet har internt minne og USB tilkobling for lagring og nedlastning
av målte data. Diagnosetest via DAR og PI funksjoner og lekkasjestrømsmåling.
Funksjoner som rampetest og temperaturmåling er også tilgjengelig.
Data holdJa
Isolasjonsmåler
Kontinuitet/ 200mA
0 - 400ohm
Test hold
Spenning AC
0 - 750V
Auto AV
Spenning DC
0 - 1000V
Lys i display
Ja
Isolasjonsmotstand 500V
0,--5G ohm
Summer
< 40ohm
Maks/min.måling
opptil 4000Mohm
Isolasjonsmotstand 1000V
0,0-10G ohm
Spenning AC
0- 600V
Isolasjonsmotstand 2500V
0,0-100G ohm
Ja
Spenning DC
0- 1000V
Isolasjonsmotstand 5000V
0,0-1,20T ohm
Ja, etter 15min
Isolasjonsmotstand 250V
0,- - 2,5G Ohm
Lekkasjestrømstest
Omgivelsestemperatur
0,-0uA - 1500uA
0,0-25 °C
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 07
ELIT 1550V2
1
1744,-
80 100 74
ELIT TeraTest1590
1
11281,-
ELIT 1520 ISOLASJONSMÅLER
300v
Isolasjonsmåler med prøvespenninger på 250 V, 500 V og 1000 V. Instrumentet
kan i tillegg måle k­ontinuitet (>200 mA teststrøm) i henhold til NEK400.
Måleledningene kan nullkompenseres i kontinuitetsmåling. I­nstrumentet har lys i
displayet og kan også måle spenning (ACV). Instrumentet oppfyller CAT IV
sikkerhetsnivå. Leveres i en liten koffert. Batteri, testledninger og norsk brukerveiledning følger med.
Isolasjonstest
250 V/100 MΩ
Resistans
0–500 Ω
Isolasjonstest
500 V/200 MΩ
Mål
200 x 92 x 50 mm
Isolasjonstest
1000 V/400 MΩ
Vekt
546g
Batteri
6 x 1,5V AA
Kontinuitet0–3 Ω
Spenning AC
0–600 V
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 600 17
ELIT 1520
1
2344,-
44
www.elit.no
www.elit.no
45
ELEKTRO
ELEKTRO
JORDPLATEMÅLERE
JORDPLATEMÅLERE
ELIT 5612V2 JORDSYSTEMTANG
A
ELIT 1613 JORDPLATEMÅLER
ANBE FALT
PRODUK T
150v
Jordsystemstang for måling av overgangsmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle lekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer)
på jordleder. Indikering av lavt batterinivå. Alarmgrensesetting av kritiske
motstandsverdier og strømverdier. Dobbelt isolert. Leveres i formskjert koffert med
testring, og brukerveiledning. Programvare og PC kabel følger med.
300v
ELIT 1613 er en avansert digital jordplatemåler med mulighet for måling av overgangsmotstanden til jord samt jordresistivitet ved hjelp av 4 jordspyd (Wenner).
Instrumentet er også utstyrt med minne for dokumentasjon og avansert FFT filtrering
som reduserer påvirkning av støy fra jordsystemet. Det er nøyaktig og har høy teststrøm. Leveres komplett i veske med 4 jordspyd og 4 vinder med ledninger.
Minne
99 målinger
Resistans
0,000- 200k Ohm
Strømmåling 0- 20AAC
Strørrelse
285x85x55mm
Resistivitet/Wenner
0,1- 200k Ohm meter
Tangkjeftåpning
31x63mm
Vekt
1140g
Lagring
Ja
Måleomr. jordresistans.
0,01- 1200ohm
Koffertstr.
330x205x105mm
FFT Filtrering
Ja
Auto power off
Ja
Batteri
1,5V AA x 4
Arbeidstemp
Data hold
Ja
Batteri
1,5V AAx 8
-10 - +50 °C
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 70
ELIT 5612 V2
1
8993,-
10 600 24
ELIT 1613
1
4633,-
ELIT ERT-S JORDPLATEMÅLER
ELIT 1605 JORDPLATEMÅLER
A
ANBE FALT
PRODUK T
Digital Jordmotstandsmåler som er konstruert for måling av overgangsmotstand på
jordingsanlegg. Den kan også brukes for måling av AC- og DC spenninger, samt
kontinuitetsmåling, summing og motstandsmåling.
Egnet for alle typer jordplatemålinger, fra små jordingsanlegg for lavspenningsanlegg til installasjon i kraftindustri, telekommunikasjonsnettverk og elektriske forsyningssystemer osv. Leveres med testledninger, 6stk “AA” batteri, Gummi hylster,
4-leder-kabel og 2stk hjelpeelektroder, samt bæreveske.
Spenning AC
0- 750V
Jordspenning 0-200V
Spenning DC
0- 1000V
Jordmotstand Resistans
200KΩ
Batteri
1,5V AAA x 6
Arbeidstemp.
0°C~40°C
Strørrelse
200x92x50mm
Lagringstemp.
-10°C~60°C
Vekt
582g
20/200/2000kohm
Jordresistansmåler (”jordplatemåler”). Måler overgangsmotstanden på jordingssystemet. Kan bruke tre forskjellige måleprinsipper ved overgangsmotstandsmålingen;
3-punktsmetoden (62%-metoden) med hjelpeelektroder), 2 punktsmetode og tangmetode, 0-2000kohm. Dekker alle jordingssystemer (fra et enkelt spyd til komplekse
jordsystemer). Automatisk områdeinstilling. Lagring av målte verdier. Kan overføre
lagrede måleverdier til PC. Enkelt å bruke, samt at norsk brukerveiledning viser
stegvis fremgangsmåte og praktisk bruk. Leveres med måleledninger, hjelpespyd,
batteri og norsk brukerveiledning. Håndholdt og enkelt å bruke.
Resitans 2\3-punktsmetode
0,00 - 50,0k Ohm
Resistans 1-tangs metode
0,0 - 2,00k Ohm
Resisitivtet\Wenner
Batteri
1,5V AA x 4
0,00 - 2000k Ohm meter
Lagring og dataoverføringJa
Arbeidstemp.
0 - +40 ° C
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 510 23
ELIT 1605
1
2496,10
80 091 33
ELIT ERT-S
1
9194,-
46
www.elit.no
www.elit.no
47
ELEKTRO
NOTATER
JORDFEILBRYTERTESTER & KORTSLUTNINGSMÅLER
ELIT RCT-S JORDFEILBRYTERTEST
Sjekker om jordfeilbryteren løser ut på riktig strøm og tid ved innstilt jordfeilstrøm i
henhold til kravene i NEK 400.
Måler berøringsspenningen, driftsspenning og frekvens. Lagrer målte verdier og
kan overføre målte verdier til PC for dokumentasjon. Leveres med batteri, testsertifikat og måleledninger. Verifiserer jordfeilbryterne.
Utløsertid ms
0-500ms
Utløserstrøm mA
0-1000mA
Berøringsspennig
0-99,9VAC
Spenningsmåling
0-250VAC
Frekvensmåling
25-500Hz
Minne for lagring
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 40
ELIT RCT-S
1
6574,-
ELIT ELT-S KORTSLUTNINGSMÅLER
Måler kortslutningsstrøm på alle typer nett, fase-fase, fase-n og fase-jord, samt
sløyfeimpedansen. Viser dreieretning (fase rotasjon). Måler spenning og frekvens.
Lagrer målte verdier og kan overføre disse til PC.
Leveres med sertifikat, batteri, måleledninger, krokodilleklemme og norsk
brukerveiledning. Håndhold og lett å bruke.
Kortslutningsstrøm KA
0- 40KA
Sløyfeimpedans
0- 1999ohm
Spenningsmåling
0- 440VAC
Frekvensmåling
25- 500Hz
Dreieretning L1- L2- L3
Minne for lagring
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 39
ELIT ELT-S
1
8365,-
48
www.elit.no
www.elit.no
49
ELEKTRO
ELEKTRO
JORDFEILSØKERE
JORDFEILSØKERE
ELIT 250E1 JORDFEILSØKER
ELIT 250E3 JORDFEILSØKER
A
ANBE FALT
PRODUK T
ELIT 250E1 jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg og hvis
ønskelig TT/TN-nett. Instrumentet finner jordfeil på spenningsførende anlegg.
Påvirkes ikke av kapasitive strømmer. Tidsbesparende da målingen ikke blir
påvirket av de kapasitive lekkasjestrømmene. Indikerer tydelig om det er jordfeil til
stede eller ikke. Enkel i bruk, kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase.
Høy kvalitet. Består av sender (2,5Hz generator) og mottaker for tilkobling mot
tenger. 1 strømtang på 12 millimeter. Leveres komplett i koffert. NB: Kan også kobles
mot medium og stor tang på hele 128x45mm (kabeldiameter 82mm, ekstrautstyr).
ELIT 250E3 jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg og hvis
ønskelig TT/TN-nett. ELIT 250E3 finner jordfeil på spenningsførende anlegg med
forholdsvis store kabeldiameter/skinner til små ledningsdiameter på trange plasser.
Påvirkes ikke av kapasitive strømmer. Tidsbesparende da målingen ikke blir
påvirket av de kapasitive lekkasjestrømmene. Indikerer tydelig om det er jordfeil til
stede eller ikke. Enkel i bruk, kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase.
Høy kvalitet. Enkel oppkobling. Leveres komplett i koffert.
Tilkobling AC
Maks 500V mellom fase og jord 50Hz
Tilkobling AC
Maks 500V mellom fase og jord 50Hz
Tilkobling DC
Maks 500V mellom fase og jord
Tilkobling DC
Maks 500V mellom fase og jord
Driftsspenning
230VAC
Driftsspenning
Strømtang U1017
Tangkjeft Ø12mm
Strømtang U1020
Strømtang U1018
Strømtang U1017
Tangkjeft Ø12mm
230VAC
Tangkjeft Ø82/48x125mm
Tangkjeft Ø53mm
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 78
ELIT 250E1
1
12385,-
80 018 69
ELIT 250E3
1
25314,-
ELIT 250E2 JORDFEILSØKER
ELIT SF250E STANGFESTE FOR JORDFEILSØKER
ELIT 250E2 jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg og hvis
ønskelig TT/TN-nett. ELIT 250E2 finner jordfeil på spenningsførende anlegg.
Påvirkes ikke av kapasitive strømmer. Tidsbesparende da målingen ikke blir
påvirket av de kapasitive lekkasjestrømmene. Indikerer tydelig om det er jordfeil til
stede eller ikke. Enkel i bruk, kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase.
Høy kvalitet. Enkel oppkobling. Leveres komplett i koffert.
Stangfeste for strømtangadapter ELIT U1018, for bruk i jordfeilsøkersettene ELIT
250E2 og 250E3. Med dette stangfestet er det enkelt å foreta jordfeilsøking på
EX-linjer, opp til 7 meter over bakken. Tangen åpnes med snortrekk og måleverdier
sendes ned til håndinstrument via tilkoblingsledning. Feste til teleskopstang er et
standard verktøyfeste slik at alle vanlige teleskopstenger kan benyttes. Stangfestet
er utviklet slik at det er enkelt å ta av strømtangen slik at det kan brukes til andre
formål også. Alt av nødvendig utstyr blir levert i en liten aluminiumskoffert for
oppbevaring.
Teleskopstang og strømtang er ikke inkludert.
Tilkobling AC
Maks 500V mellom fase og jord 50Hz
Tilkobling DC
Maks 500V mellom fase og jord
Driftsspenning
230VAC
Strømtang U1018
Tangkjeft Ø53mm
Strømtang U1017
Tangkjeft Ø12mm
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 22
ELIT 250E2
1
15430,-
80 510 22
ELIT SF250E
1
3599,-
50
www.elit.no
www.elit.no
51
ELEKTRO
ELEKTRO
Kabelsøkere
FASEFØLGETESTERE
ELIT 2011 KABELSØKER
ELIT 480 FASEFØLGEINDIKATOR
300v
A
ELIT 2011 er et ideelt instrument for å søke opp kabler i vegger, gulv og under
bakken. Det kan også brukes til lokalisering av sikringer, brudd og kortslutninger
i kabler og varmekabler, samt søking etter skjulte metallrør. Settet består av en
sender og en mottaker liggende i en aluminiumskoffert med alt nødvendig tilbehør
av ledninger, krokodilleklemmer og målespisser. Søkingen lar seg ikke påvirke av
andre signaler da søkingen foregår på et kodet signal som bare mottaker fanger
opp. For alle applikasjoner (strømløst eller strømførende).
ANBE FALT
PRODUK T
ELIT 480 fasefølgeindikator / dreieretningsviser. Kontrollerer riktig dreieretning på
fasene for å finne rett dreieretning før tilkobling av motorer og annet utstyr som har
behov for korrekt fasefølge. Viser dreieretninger med roterende analog pilskive
(mekanisk). Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V. Liten fysisk størrelse. Kan brukes
på spenningssatte anlegg fra 110 til 480VAC. Leveres i veske med norsk
brukerveiledning solide krokodilleklemmer og med sikringer i måleledningene for
økt personvern.
Sikring0,5A/500V
Spenning AC
Frekvens125kHz
DisplayLCD
DreieskiveJa
Batteri9V blokkbatteri
Overspenningskat.
Spenningsmåling
12-400V
CATIII300V
110- 480V
Sikring i ledningJa
Vekt130g
KrokodilleklemmerJa
Størrelse130x69x32mm
Overspenningskategori
CAT IV600V
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 58
ELIT 2011
1
3775,-
80 096 42
ELIT 480
1
1617,-
ELIT 2011 Tx2 KABELSØKER
ELIT 9010 FASEFØLGEINDIKATOR
300v
600v
ELIT 2011Tx2 er sender nummer to til kabel- og sikringssøker ELIT 2011.
Med ekstra sender åpner det seg et utallig antall ekstra søkefunksjoner som vil
hjelpe deg med å lokalisere vanskelige feil og enheter. Den ekstra senderen kan
settes til kode 1 til 7 og det er derfor mulig å utstyre ELIT 2011 med opp til
7 sendere.
300v
ELIT 9010 fasefølgeindikator / dreieretningsviser, er et digitalt fasefølgeinstrument
for påvisning av et vekselspennings rotasjonsfelt L1 - L2 - L3. Instrumentet indikerer
også om alle fasespenningene er tilstede. Leveres med bæreveske, måleledninger,
krokodilleklemmer og norsk brukerveiledning.
Tilfredsstiller det høye sikkerhetsnivået CAT IV.
Spenningsmåling
12-400V
Sikring0,5A/500V
Spenning AC
Frekvens125kHz
DisplayLCD
Frekvens50- 400Hz
Batteri9V blokkbatteri
Overspenningskat.
Indikering
CATIII300V
50- 700V
L1- L2- L3
Vekt130g
KrokodilleklemmerJa
Størrelse130x69x32mm
Overspenningskat.
CAT IV 600V
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 71
ELIT 2011 Tx2
1
1575,-
80 091 41
ELIT 9010
1
715,-
52
www.elit.no
www.elit.no
53
ELEKTRO
nOTATER
FASEFØLGETESTERE & NETTANALYSATORER
ELIT 9011 FASEFØLGETESTER
A
ANBE FALT
PRODUK T
En nyutviklet dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge.
Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder
i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9011 trenger kun tillgang
til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsome isolerte
krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig.
Dreieretningsindikering i form av lysbilder, samt indikering av spenning på
L1- L2- L3.
Spenning AC
70- 600V
Frekvens40- 70Hz
Krokodilleklemmer
Ø18 mm
Krokodilleklemmer
Ø18 mm
Overspenningskat.
CAT III 600V
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 01
ELIT 9011
1
1450,-
ELIT PM240E ENERGI & EFFEKTMÅLER
En enkel og praktisk energimåler for kobling mellom last og stikkontakt. PM240S
kan vise 4 verdier samt kostnad. Verdiene er spenning, strøm, effekt og energi.
Stort display viser alle verdiene og det er enkelt å sette opp. Instrumentet trenger
ingen batteri da det forsynes fra nettet.
Spenning<250VAC
Strøm16AAC
Effekt<2000W
Energi99.99MWh
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 32
ELIT PM240E
1
560,-
54
www.elit.no
www.elit.no
55
ELEKTRO
elektro
FAKTA OM NETTANALYSe
Kvaliteten på nettet avhenger av variasjoner i spenning, strøm og frekvens.
Før i verden kunne utstyr tåle forholdsvis store svingninger av de nevnte parametere. I dag har vi mye mer sensitiv last
på nettet, f.eks PLS’er, PC’er, kontorutstyr og elektronikk i stort sett alt av elektriske produkter.
Disse sensitive innretningene tåler lite ”slinger i valsen” og gir lett driftsavbrudd. Kvaliteten på nettet har ofte en direkte
innflytelse på alle typer nettkunder, men spesielt viktig for industri og bedrifter.
Med riktig nettanalyse og bruk av nettanalyseinstrumenter finner en ikke bare feilkilder, men oppnår også en
effektivisering av det elektriske nettet.
På grunn av at elektriske anlegg og apparater er blitt mer sensitive for dårlig nettkvalitet, og nettkvaliteten bare blir
forverret, har den europeiske elektrotekniske komite IEC funnet det nødvendig å sette normer for hvor høye verdier ulike
elektriske parameter maksimalt bør ha før det går ut over en forsvarlig drift (disse verdiene er i mange anleggstyper for
høye). Den europeiske fellesnormen EN 50160 definerer verdier for de elektriske parametere som skal forsyne
apparater og anlegg. Normen EN 50160 tar for seg følgende elektriske kvaliteter:
Nettfrekvens. Spenningsvariasjoner, spenningsflimmer, spenningsubalanse. Overharmoniske spenninger, og
overlagrede signalspenninger. Forringelse av spenningen vil også påvirke strøm, effekt og energi.
NETTANALYSATOR
ELIT 9410 NETTANALYSATOR
600v
ELIT 9410 er en effektanalysator for både 1-fas- og 3-fase
nettsystemer. Instrumentet kan logge mange parametere og alt lagres til
et SD minnekort. Minnekortet er på 2GB. Instrumentet har et stort og
oversiktelig display som viser mange parametere samtidig.
Det leveres komplett med tre strømtenger på 1200A og alt annet
nødvendig utstyr for å starte loggingen. Alle målinger foretas med
Sann RMS og instrumentet er utstyrt med intern sanntidsklokke for
tidsangivelse.
Effektanalyse:
Økonomiske og driftsmessige grunner gjør at en ønsker å vite sitt effektforbruk, hvor effekten blir brukt og hvilken type
effekt det gjelder.
En effektanalyse gir en informasjon om den aktive effekten (W), den reaktive effekten (var), den tilsynelatende effekten
(VA), og effektfaktoren.
En nettanalyse vil vise om de elektriske parametere i det elektriske anlegget ligger innenfor de kvalitetsgrenser som
normen EN 50160 setter (”minstekrav”).
En vil på forhånd kunne finne svake sider (potensielle feilkilder) i anlegget.
En vil få oversikt over effektforbruk og effekttyper, som igjen gjør at en kan iverksette tiltak for effektivisering av sitt
elektriske anlegg.
En vil se om det er behov for vernetiltak av sensitive deler i det elektriske anlegget.
En vil kunne påvise om det er ens eget anlegg eller eksterne kilder som produserer og/eller forårsaker uønskede variasjoner (spenningsvariasjoner, harmoniske med mer).
Effektkvalitetsproblem kan deles inn i to hovedgrupper, som er kontinuerlige effektproblemer og kortvarige raske problemer (Transienter). Kontinuerlige effektproblemer kan deles inn i tre grupper som er spenningsubalanse, flimring (flikker)
og harmoniske.
56
www.elit.no
Spenning AC
0,0-600V
Tilsynelatende effekt
0,-0kVA - 10MVA
Strøm AC
0,-1 - 1200A
Reaktiv effekt
0,-0kVAr - 10MVAr
Effektfaktor
0,- - 1,-
Watt timer
0,-0kWh - 10MWh
Frekvens 45-65Hz
VA timer
0,-0kVAh - 10MVAh
Aktiv Effekt
VAr timer
0,-0kVArh - 10MVArh
0,-0kW-10MW
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 73
ELIT 9410
1
17876,-
www.elit.no
57
ELEKTRO
ELEKTRO
NETTANALYSATORER
NETTANALYSATORER
ELIT 9510 NETTANALYSATOR
ELIT 9510, en kraftig effekt- og harmoniske analysator med tre
strømtangadapter, og som er i stand til å foreta nærmest alle typer
analyse av både 1- og 3 fase systemer. Analyse for TN-, TT- og IT-nett,
1- og 3 fasesystem (3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W). Sann RMS verdi på
både spenning og strøm. Måling av aktiv effekt (W, KW, MW, GW),
tilsynelatende effekt og reaktiv effekt (KVA, kvar). Måling av effektfaktor
(PF), fasevinkel, energi (WH, kWh, KVARH, PFH) og strømmåling opp
til 3000A. Leveres komplett i koffert.
ELIT 3561 NETTANALYSATOR
ELIT 3561, den mest kraftfulle effekt- og harmoniske analysatoren
med fire strømtangadapter, og som er i stand til å foreta nærmest
alle typer analyse av både 1- og 3 fase systemer.
Analyse for TN-, TT- og IT-nett, 1- og 3 fasesystem (3P4W, 3P3W,
1P2W, 1P3W). Sann RMS verdi på både spenning og strøm.
Den utfører bl.a. følgende målinger: Overharmonsik, effekt & energi,
ubalanse, dips & swells, og flicker.
Testresultatene kan leses direkte på den trykkfølsomme fargeskjermen,
eller lastes over til PC for analyse.
Med fire strømtenger måler den også strømmen i nøytrallederen på
TN-system.
FUNKSJONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hondholdt design med trykkfølsom fargeskjerm.
Li-batteri med god kapasitet.
Tester opp til 50’ne harmonsike med graf over frekvensspekteret.
Effekt testing: tilsynelatende-, aktiv- og reaktiveffekt, effektfaktor og energi.
Testing av ubalanse på 3-fas systemer.
Tester kurveform, kortvarig og langvarig flicker.
Registrer opp til 40 sag og swell.
Langtidslogg for kvalitetskontroll, justerbar loggeintervall fra 3 sekunder til
30 minutter.
• Digitalt ocillioscope for kontroll av kurveform på spenning og strøm.
Spenning AC
0,0 - 600V
THD0-1000%
Skjerm320x240 TFT
Harmonisk 1-50’ende
Strøm AC flexible
5-3000A
Effekt0,1W - 10MW
Minne
128MB + USB minne
Effektfaktor
Strøm AC 6801
0,-0-100A
Spenning AC
10-700V
Effektfaktor0,--1,-
Strøm AC
0,0A - 3000A (avhengig av tang)
Harmoniske strømmer
Frekvens30-80Hz
1-99’ende
0,- - 1,-
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
Produkt nr.
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 99
ELIT 9510 med 3000A flex
1
23615,-
11 901 01
ELIT 3561med 3000 Aflex+100Atang
1
29995,-
58
www.elit.no
www.elit.no
59
NOTATER
60
www.elit.no
notater
www.elit.no
61
ELEKTRO
ELEKTRO
InstrumentkoffertER
InstrumentkoffertER
ELIT MK1 MONTØRKOFFERT
ELIT MK3 MONTØRKOFFERT
ELIT MK-1 montørkoffert med instrumenter uten sann RMS. Instrumentkofferten til den
som jobber i normale installasjoner i leiligheter, eneboliger og lignende.
I slike anlegg er det som oftest ikke behov for sann RMS da de overharmoniske og
støy ikke påvirker i så stor grad. Her får en gjort grunnleggende måleteknikker,
som spenningsmåling, strømmåling, motstandsmåling, kontinuitetsmåling,
isolasjonsmåling, summing, diodetest og komponenttester.
Kofferten innholder Isolasjonsmåler ELIT 25, strømtangen ELIT 341 og multimeteret
ELIT 812.
ELIT MK3 montørkoffert med alle instrument som digitale og med Sann RMS.
Instrumentkoffert for arbeid i de anlegg der det kreves stor nøyaktighet, og i
nettsystem der det kreves sann RMS på grunn av overharmoniske og støy som
påvirker strøm- og spenningskurvene.
Kofferten innholder ELIT 347, ELIT 919 og ELIT 1550V2.
For mer informasjon
For mer informasjon
ELIT 25
Se side 43
ELIT 347
Se side 27
ELIT 341
Se side 27
ELIT 919
Se side 18
ELIT 812
Se side 18
ELIT 1550V2
Se side 43
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 11
ELIT MK-1
1
4653,-
80 018 13
ELIT MK-3
1
8060,-
ELIT MK2 MONTORKOFFERT
ELIT MK4 MONTØRKOFFERT
ELIT MK-2 montørkoffert med instrumenter med sann RMS. Instrumentkofferten til den
som jobber i installasjoner der kravet til særlig stor målenøyaktig er til stede.
I slike anlegg hvor det er behov for sann RMS da de overharmoniske og støy
påvirker i så stor grad at det påvirker strøm- og spenningskurvene.
Her får en gjort grunnleggende måleteknikker, som spenningsmåling, strømmåling,
motstandsmåling, kontinuitetsmåling, isolasjonsmåling, summing, diodetest og
komponenttester.
Kofferten innholder Isolasjonsmåler ELIT 25, strømtangen ELIT 345 og multimeteret
ELIT 822.
ELIT Montørkoffert 4 er laget for deg som driver med mye drift og vedlikehold av
anlegg. Kofferten inneholder instrumenter som enkelt og greit forenkler din hverdag
som servicemontør eller driftsansvarlig. Her har du de instrumentene du trenger, IRtemperaturmåler, laser avstandsmåler, strømtang med multimeter, og analog isolasjonstester.
For mer informasjon
ELIT 25
Se side 43
ELIT 345
Se side 28
ELIT 822
Se side 19
Kofferten innholder ELIT IR40, ELIT LDM50, ELIT 341 og ELIT 25
For mer informasjon
ELIT IR40
Se side 81
ELIT LDM50
Se side 114
ELIT 341
Se side 27
ELIT 25
Se side 43
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 12
ELIT MK-2
1
6508,-
80 018 14
ELIT MK4
1
5790,-
62
www.elit.no
www.elit.no
63
ELEKTRO
ELEKTRO
InstrumentkoffertER
InstrumentkoffertER
ELIT EIK-1 INSTRUMENTKOFFERT
SETT SAMMEN DIN EGEN INSTRUMENTKOFFER!
Med denne kofferten har bruker mulighet til å måle mange elektriske parametere,
teste LAN nettverk, utføre berøringsløs temperaturmåling og foreta avstandsmåling
til objekter. Kofferten egner seg veldig godt for elektrikere og servicepersonell både
innenfor industri og anlegg, samt mange fler. For detaljerte spesifikasjoner henvises
det til hvert enkelt instruments data.
- Måling av et stort antall parametere. - Alle instrumenter i solid formtilpasset
aluminiums koffert.
Du kan lage din egen instrumentkoffert med ønskede instrumenter fra oss
Koffertene finnes i flere størrelser. Se side 150.
For mer informasjon
ELIT 1550V2
Se side 44
ELIT 347
Se side 27
ELIT LDM50
Se side 114
ELIT 1011
Se side 96
ELIT IR30
Se side 80
Kontakt oss med dine ønsker, så skal vi få plassert og laget et forslag på en løsning og
koffertstørrelse.
Ring oss på telefon: 63938880
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 300 96
ELIT EIK-1
1
8995,-
Eventuelt send e-post til [email protected] eller bruk e-post formular på vår nettside www.elit.no og vi
vil ta kontakt med deg.
ELIT BYGGKOFFERT
ELIT byggkoffert er laget for deg som driver med mye drift og vedlikehold av
anlegg. Kofferten inneholder instrumenter som enkelt og greit forenkler din hverdag
som service montør eller driftsansvarlig.
Kofferten innholder ELIT 320, ELIT LEICA D2, og ELIT IR30
For mer informasjon
ELIT 320
Se side 115
ELIT LEICA D2
Se side 114
ELIT IR30
Se side 27
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
11 300 87
ELIT Byggkoffert
1
64
www.elit.no
Veil.pris
www.elit.no
65
ELEKTRO
ELEKTRO
KABELFEILSØKERE
KABELFEILSØKERE
ELIT TDR 44 KABELFEILSØKER- 3km
ELIT LKZ1000 KABELSØKER
ELIT TDR-44 er et håndhold Tidsreflektometer (Time Domain Reflectometer - TDR).
Enkelt å bruke og utrolig effektivt for feilsøking. Finner avstanden til feil som brudd,
korslutninger, skjøter, spleisinger, avgreininger, vanninntrengninger og andre mer
flyktige feil i impedansen. Måles ved hjelp av prinsippet om utsendt og reflektert
pulssignal. Klart LCD display med bakgrunnslys og laget slik at det kan brukes ned
mot -20 grader C. Variabel forplantningshastighetsfaktor (PVF) 0.01-0.99. Automatisk variasjon av pulsbredde. Enkel bruk via solide membranknapper. Har indikering av lavt batterinivå. Høyoppløselig display. Måler maksimalt opp til 3 km.
Kabelsøker med aktivt og passivt modus for detektering av kabler og rør under
bakken. Settet leveres med signalgenerator og mottaker\lokator, dette gjør det
mulig å bestemme både dybde og retning på kabler og metall rør.
Ved bruk av tillegsprober kan også rør av plastikk og betong detekteres.
Spenning AC
0- 250V
Utgangspuls
Spenning DC
0- 250V
Arbeidstemp.
5V nominell ved åpen krets
Søkedybde 0-3meter
Detekterer spenningsførende kablerJa
Nøyaktighet 0,9%
Detekterer metallrørJa
Detekterer spenningsløse kablerJa
-20 til +60°C
Måleområde
Detekterer plast- og betongrør Tilvalg
Utg.impedans
120 Ohm
Automatisk avslåing
Ja
Variabel
0,01- 0,99
Vekt
550g
100,300,1000,3000m
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 38
ELIT TDR 44
1
9609,-
11 101 03
ELIT LKZ 1000
1
19950,-
ELIT SAT-8C TDR KABELFEILSØKER- 8km
ELIT LKZ1000 TILBEHØR
ELIT SAT-8C TDR (tidsreflektometer, 0-8km) kabelfeil lokaliserer tar i bruk avansert
elektronisk måleteknikk, med ATDR, ohmmeter, isolasjonsmåler og automatisk
målebro. Det er aktuelt for lokalisering av brudd, kryssing, dårlig elektrisk
isolasjon og andre feil i telefonkabler, RF kabler og koaksialkabler.
-Touch screen
-TFT fargeskjerm
Puls test60ns-10µs
Oppladbare batteriJa
Wave velocity
Batteri levetid
0-300µs
Impedans135 ohm
TDR lengdetest
Bro test
9999Mx3sectorer
TFT Farge display
Resistanse 0-50 Mohm
TFT berøringsskjerm
Opp til 6 timers brukstid
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 901 08
ELIT SAT- 8C
1
20961,-
www.elit.no
Søkefjær,
30m, 50m, 80m
Seperasjonsadapter
230V
Signalprobe til
søkefjær
<8Km
ART.nr
66
Signaltang
www.elit.no
67
ELEKTRO
ELEKTRO
MOTORTESTER & HÅNDSCOPE
SOLCELLEANALYSATOR & PAT-TESTER
ELIT TR1000 MOTORTESTER
ELIT SMA-200 SOLCELLE ANALYSATOR
For testing og feilsøking på viklinger i elektriske motorer. Instrumentet sender en
høyfrekvent strøm med spesiell bølgeform gjennom måleobjektet og strømmen
måles i mA. Allerede ved kortslutning i en vikling får en forskjell i måleverdi.
Tester motorer fra 15W til 300kW. Feil identifiseres med induktansmåling (0-100),
maks 9V. Både stator og rotor testes samtidig. ELIT 1000TR har
innebygget isolasjonsmåler med 500V testspenning. Indikering for lavt batterinivå.
Instrumentet slår seg selv av etter 12 minutter. 2 års garanti. Leveres i veske med
måleledninger, batteri, krokodilleklemmer og brukerveiledning.
ELIT SMA-200 er en analysator med kurvetest for test og dokumentasjon om en
solcelle eller et solcellepanel er i henhold til spesifikasjonene. En I-V kurve kan
måles og sammenlignes med produsentens I-V kurve. Instrumentet har dataminne
og kan lagre de forskjellige målingene. PC program for analyse følger med.
Noen bruksområder: Kvalitetskontroll i produksjonslinje, varehus eller ute på
installasjonen, identifisere behovet for soleffektsystem, vedlikehold av
solcellepanel, verifisere den beste installasjonsvinkel til solpaneler. Leveres i
bæreveske.
Induktans
0- 100%
Grafisk dispalyJa
USB overføring til pc
Motorstørrelse
15W-300kW
kurvetesterI-V
Sanntidsdatalogger
Isolasjonsmåling 500V
0 - 100M ohm
Maks måling (Pmax, Vmax, Imax)
Oppladbare batterier
Paneleffektiviteten (%)
Printer opsjon
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 095 49
ELIT TR1000
1
4326,-
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ELIT SMA-200
1
Pris på forespørsel.
ELIT PAT 800/ 805 PAT- TESTER
ELIT 762 HÅNDSCOPE
ELIT 762 er et håndholdt 60MHz 2-kanals scope med fargeskjerm og kombinert
multimeter for feilsøking og kontroll. To kanaler (60MHz) på oscilloskop, og
multimeter for måling av AC/DC spenning, frekvens, motstand. 25 millioner
registreringer (samples) pr sekund. Automatisk setting av horisontal og vertikal div.
Brukes i enten enkel/dobbel kurveform display. Transient registrering. Kurveform:
Vertikal 8 div av 20 pix, horisontal 9 div av 25 pix.
RS232 optisk isolert overføring til PC. Energiforsyning: ekstern eller via interne
oppladbare batteri. Leveres i veske med måleledninger. Kraftig, men enkelt å bruke.
Display
Ja, 240x240 punkter
Minne2 skjermbilder
Auto off
Ja
Arbeidstid
Overbelastningsvarsel
Ja
RS-232 kabelJa
Komponenttest
Ja
ProgramvareJa
Kurveform minne
Ja, REF
Auto områdeinnstillingJa
2,5 t med lys
ELIT PAT-800 er en digital utstyr, maskin - og tavletester som benyttes for å teste
sikkerheten til apparater som motorer, håndverktøy etc. PAT 805 har i tillegg 10A
og 25A strømtest.
Måler motstand i beskyttende ledere, isolasjonsmotstand, kontinuitet av
tilkoblinger, lekkasjestrøm, effekt.
Kontiunitet
200mA, 10A (805), 25A (805)
Auto måleområde rangeJa
Isolasjonstest
100V (805), 250V(805), 500V
Stor og klar LCD skjerm
EffektmålingJa
990 Lagringer med overføring til PC
StrømmålingJa
Kan bruke minnepinnelagring
Måling av PE-lekkJa
Strekkode leser og printer oppsjon
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 300 57
ELIT 762- 60MHz
1
13936,-
11 301 06
ELIT PAT- 800
1
9820,-
10 300 58
ELIT 763- 200MHz
1
18367,-
11 301 07
ELIT PAT- 805
1
16500,-
68
www.elit.no
www.elit.no
69
NOTATER
70
www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
71
AUTO
AUTO
FAKTA OM AUTOSCOPE
AUTOSCOPE
ELIT 780B AUTOSCOPE
AUTOSCOPE / DIGITALT SIGNALOSCILLOSCOPE (DSO):
DSO’er er et viktig verktøy i forhold til et digitalt multimeter fordi multimeter sampler tregt i forhold til ett DSO.
DSO sampler gjennomsnittlig 1000 ganger så raskt, samt har visuell visning av målesignalet. DSO’er er menystyrte og
de fleste av ELIT’s modeller har skandinaviske språk.
DSO har utenom grafiske multimeterfunksjoner også oscilloscopefunksjon, komponenttesting (hvor en kan velge sensorer,
aktuatorer, elektrisk og tenning), OBD (On Board Diagnostic) kodeavleser og kjøretøydata.
Komponentstester
Elektrisk meny
Aktuator meny
Sensor meny
DYNAMISK KOMPRESJONSTEST
Test Prosedyre
TILKOBLE : En strømtangadapter til CH A og en testledning til CH B som kobles til Nr.1 TDC (valgfritt).
Klyp strømtangadapteren rundt den positive starterkablen. Velg den passende strømtangomsetningen: vanligvis ‘0.1mV
= 1A’, ‘1mV = 1A’, ‘10mV = 1A’, eller ‘100mV = 1A’. Vær sikker på at innstillingen til strømtangadapteren passer
innstillingene til utgangsområde (F4). Null ut strømtangadapteren og begynn testen.
Testen:
Når bilen er hindret fra å starte. Kjør bilen på starteren og se på displayet. Trykk HOLD for å låse målingen på
displayet. Hvis det er vanskelig å få et godt signal kan Triggernivået endres. Dette gjøres ved å trykke på F5 til TRIG
Nivå vises nede i høyre hjørne. Bruk så piltastene for å justere det lille ”T” symbolet opp eller ned på skjermen. Denne
bestemmer ved hvilket nivå scopet skal trigge.
- Referanse Kurveform
Pulser som er omtrent like i størrelse indikerer ca lik kompresjon i alle sylindere.
- Bruksteori
Hvis en motor har en svak sylinder øker hastigheten på veivakslingen i stedet for å sakke av under den svake
sylinderenkompresjonsslag. Startmotorens strømbehov er også mye mindre enn til en sylinder med god kompresjon.
En strømtangadapter til scopet muliggjør enkel visning av startmotorens strømtrekk under startforsøk. Hvis alle sylindrene
har tilnærmet lik kompresjon vil startmotorens strømtrekkurver som vises på scopet være relativt like de også.
- Feilsøkingstips
TIPS : Det skal være en kurvetopp for hver sylinder til motoren. Juster den horisontale skalaen hvis nødvendig til det i
hvert fall er en kurvetopp for hver sylinder (i hvert fall 6 kurvetopper på en 6 sylindret motor osv).
Hvis alle sylindrene har relativt lik kompresjon, vil alle kurvetoppene ha ca den samme amplituden (topp til topp).
Sylindere som har vesentlig mindre kompresjon vil vises på displayet som veldig små kurvetopper som prøver å oppløse
seg inn i den foregående kurvetoppen til venstre. Kurvetoppen som korresponderer til den dårlige sylinderen vil til slutt
slutte å eksistere.
72
www.elit.no
Det kraftigste og mest universelle verktøy for feilsøking på de mest kompliserte
problemene som kan oppstå på dagens elektroniske systemer i kjøretøyer, utenom
OBDII koder. Scopet kan oppgraderes ved nye funksjoner og andre korreksjoner via
USB-porten på instrumentet. Fullt funksjonelt multimeter. Test av de fleste sensorer
(oppgraderbart), sekundær tennspenning, relativ kompresjonstest, 2-kanals scope
med 25 Mega samplinger pr sekund, båndbredde DC til 5 MHz, unik funksjon for
feillogging og 51 referansekurver for feilsøking. Norsk eller engelsk språk på
displayet. Menystyrt bruk. USB 1,1 tilkobling til PC med programvare. 3 års garanti.
Batterier
Oppladbare, NiMH
LCD str.
80mm x 90mm
Batteri levetid
4 timer uten lys
Størrelse
230 x 120 x 50mm
Display
280x240 piksler, lys
Display
280x240 piksler, lys
Brukermanual
Ja
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 300 45
ELIT 780B
1
7995,-
ELIT 790B AUTOSCOPE
ELIT 790B Autoscope OBDII representerer det mest kraftigste og universelle verktøy
for feilsøking på de mest kompliserte feilene som kan oppstå på dagens
elektroniske systemer i kjøretøyer. Instrumentet har i tillegg OBDII kodeavleser for
avlesning av feil, og sletting av feilmeldinger via 16-pins OBDII kabel.
Fullt funksjonelt multimeter. Test av de fleste sensorer (oppgraderbart). OBDII
diagnose avleser (oppgraderbart). Sekundær tennspenning. Relativ kompresjonstest (krever strømtangadapter). Unik funksjon for feillogging. 51 referansekurver for
feilsøking. Norsk eller engelsk språk på displayet og i manual. 8-bits oppløsning.
Minne for 8 kurveformer og oppsett. USB 1.1 tilkobling til PC med programvare.
Batterier
Oppladbare, NiMH
LCD str.
80mm x 90mm
Batteri levetid
4 timer uten lys
Størrelse
230 x 120 x 50mm
Display
280x240 piksler, lys
Display
280x240 piksler, lys
Brukermanual
Ja
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 300 46
ELIT 790B
1
9995,-
www.elit.no
73
NOTATER
74
www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
75
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
FAKTA OM mil jø og klima
Temperaturmåling:
Det finnes flere måter å måle temperatur på, men i elektroteknisk sammenheng brukes enten måling ved direkte berøring
eller berøringsløs måling. Direkte måling går ut på å få en så korrekt måling av temperaturen ved å koble riktig temperaturføler til et håndholdt visningsinstrument. Det finnes et stort antall av ulike følere for måling av f.eks overflate, luft,
gasser, innstikk osv. Følere for direkte måling er kun egnet for måling på ikke-ledende deler eller på isolerte ledere og
gjenstander.
Av sikkerhetshensyn og effektivitet har berøringsløs temperturmåling blitt det mest anvendelige i elektrobransjen. Av
berøringsløs temperaturmåling finnes det mange varianter og prisklasser, men en kan grovt sett dele det opp i infrarøde
spotmeter og termografikamera. Temperatur er et mål på et legemes varmetilstand. Desto mer atomene beveger seg,
desto høyere temperatur har gjenstanden.
Det er mange egenskaper ved stoffet som forandrer seg med temperaturen. Dette kan vi utnytte ved temperaturmålinger
med termoelementer og termometer. For øvrig kommer ordet temperatur fra det latinske ordet temperatura som betyr
riktig forhold. De stofflige egenskaper som avhenger av temperaturforhold kan brukes til temperaturmåling. Stoffenes
utvidelse ved stigende temperatur anvendes i gass, væske og metalltermometre. Stråling som temperaturmålestokk måles
med radiometer, strålingspyrometer, infrarøde spotmeter, termografikamera og spektroskop.
Termistoren og termoelementer utnytter elektriske temperaturegenskaper hos ledere og halvledere. Motstands- eller
resistanstermometer bygger på at metallets resistans forandres med temperaturen. Det er variasjonen i den elektriske
strømmen som går gjennom tråden som måles. I termoelementet er to tråder av forskjellige metaller loddet sammen i den
ene enden. Ved økende temperaturforskjell mellom loddestedet og trådenes endepunkter øker spenningen mellom disse
endepunkter.
Termografikamera:
Termografikamera er et instrument som registrerer temperatur og temperaturforandringer, og omsetter det til et synlig
bilde. Termografikameraer arbeider etter flere prinsipper, men alle er basert på infrarød stråling.
Alt av materiale består av atomer og molekyler. Et materiale er varmt når dets atomer og molekyler er veldig aktive. Når
et materiale er kaldt er dets atomer og molekyler nesten ikke i aktivitet. Denne aktiviteten eller bevegelsen kalles termisk
energi i fysikken. Alle materialer over den absolutte temperaturen 0 Kelvin (0K) sender ut synlig lys og infrarød stråling i
henhold til deres termiske energi.
Når du holder hånden ved en varm ovn føler du varmen, og det kommer av at nervene i huden føler den infrarøde
strålingen sendt ut fra overflaten på ovnen. Den infrarøde strålingen øker ettersom ovnen blir varmere. Den usynlige
infrarøde bølgen ble oppdaget av den engelske astronomen W. Hersehel i 1800. Det så han ved å studere spektrumet
fra sollys med et prisme.
Vi kan altså måle temperaturen på et objekt ved å måle infrarød energi. Korte bølgelengder er akseptable for måling av
høye temperaturer. Lange bølgelengder brukes for å måle lave temperaturer.
I område av synlig lys er et objekt som reflekterer alt lys hvit, og et objekt som absorberer alt lys svart. I det infrarøde
området er et hvitt objekt et objekt som reflekterer tilbake og et absorberende objekt svart. Objekter som absorberer mye
infrarødt vil reflektere mye infrarødt. En ”svart kropp” vil absorbere alt lys komplett, uten å reflektere noe, og reflekterer
infrarød i henhold til Plancks lov om stråling.
76
www.elit.no
Mengde refleksjon (tilbakestråling) avhenger av objektets temperatur, materiale og overflate. Med andre ord har hvert
objekt sin emissivitet (strålingsforskjell). Emissiviteten er forskjellen mellom den infrarøde energien til objektet og en ”svart
kropp”. En ”svart kropp” har størrelsen 1 og emissiviteten ligger mellom 0 og 1 på ulike objekt.
(Settes i sammenheng med termografering)
Lysmåling (luxmåling):
Lux er en avledet SI-enhet for måling av belysningsstyrke. Symbolet for lux er
lx. Definisjon er 1 lx = 1 lm/m² = 1 m²•m–4•cd En lux tilsvarer en lumen per
kvadratmeter. Candela (latin for stearinlys) er den grunnleggende SI-enheten
for måling av lysstyrke. Symbolet for candela er cd. Lysstyrken forteller hvordan
lysfluksen fordeler seg i rommet. En candela er lysstyrken i en gitt retning til en
lyskilde som sender ut monokromatisk lys med frekvens 540 × 1012 Hz, og
med strålingsstyrke i den gitte retningen lik 1/683 watt per steradian. Tidligere
var 1 cd gitt ved lysstyrken fra ett stearinlys.
Eksempel: 0.00005 lux (50 µlx) ved stjernelys. 1 lux ved månelys. 400 lux på
et godt opplyst kontor. 1000 lux (1 klx) ved belysningen i et fjernsynsstudio.
1000 lux (1 klx) er anslått minstenivå for å nullstille menneskets døgnrytme.
32000 lux (32 klx) ved solskinn en gjennomsnittsdag (min.) 100000 lux (100
klx) ved solskinn en gjennomsnittsdag (maks.)
Lydmåling:
Lydens styrke kan uttrykkes som lydstyrkenivå eller lydnivå i desibel dB, relativt
til en standardisert referanse, en lydstyrke på 20 μPa. Lydeffektnivå, Lw, fra en
lydkilde er definert som: Lw= 10xlog (W/W0), der W gir lydeffekt i Pascal
(Pa). Den primære måleenheten for lydstyrken er Pascal, Pa, som også er den
generelle måleenheten for alle slags trykk. På måleinstrumenter kommer lydstyrkemålingen frem i dB (desibel). Desibel er en dimensjonsløs måleenhet og
angis som dB. En dB er en tiendedels Bel. Desibel er en bekvemmelighetsmåleenhet, for den er praktisk men ikke nødvendig. Den er ikke opptatt i
SI-systemet.
Magnetfeltmåling:
Magnetfelt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse, dvs. når det går en strøm. Størrelsen på magnetfeltene er
avhengig av strømstyrken og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. For å danne et magnetfelt må et apparat ikke bare være koblet til, men også være slått på slik at det går en strøm. Magnetfeltets styrke kan angis i form av
flukstetthet B, og måles i Tesla (T). En Tesla er en stor enhet, derfor er en mer passende enhet for nettfrekvente magnetfelt
mikrotesla (µT), 1T = 1 million µT. Magnetfeltene er vanskelige å skjerme; de går relativt uhindret gjennom de fleste
materialer
Ved de høye frekvensene, radiofrekvens (RF) området og oppover, brukes heller H-feltet (magnetisk feltstyrke), målt i
ampere per meter (A/m). Sammenhengen mellom B og H er 1 A/m ≈ 1.26 µT i luft.
www.elit.no
77
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
TEMPERATUR
TEMPERATUR
ELIT 1860 1-KANAL TEMPERATUR
ELIT 1865 1-KANAL TEMPERATUR LOGGER
Digital temperaturmåler for K-følere. Instrumentet har gummikapsling som beskytter
mot støt, samt et stort display for enkel avlesning av temperaturen.
Alle følere av type “K” kan brukes mot instrumentet. ELIT 1860 er et 1-kanals
instrument, med lys i displayet og maks måling. Instrumentet leveres komplett med
veske, batteri, manualer og temperaturføler.
En ny serie med temperaturmålere med avansert prosessorteknologi designet for å
kunne bruke eksterne J, K, T og E termoelementer. Instrumentet har en rask respons
og en nøyaktighet på 0,1%+0,5°C. Kan logge og har tilkobling til PC via USB
kabel. Programvare er opsjon. Instrumentet har lukket kassekalibrering og
innebygget sanntidsklokke for nøyaktig tidsangivelse ved logging. Medfølgende
termoelement (1) kan oppbevares bak på instrumentet.
- Tetthetsgrad IP67 vanntett - Maks/Min og gjennomsnittsmåling - Belyst display
- Data Hold - Auto AV.
Temperatur
°C: -50 til +1300
Auto AV
Ja
Temperatur
°F: -58 til +2000
Antall kanaler
Nøyaktighet
±(0.5% +1°C)
Hold funksjon
Maksmåling
Ja
Oppløsning 0.1°
Lys i display Ja
Nøyaktighet
0,1%+0,5°C
Oppløsning
0,1°C
1
Minne
9999 målepunkter
Måleområde K
-200~1370°C
Ja
Størrelse
183 x 94 x 43mm
Måleområde J
-210 ~ 1200°C
Vekt
460g
Måleområde T
-250 ~ 400°C
Antall kanaler
1
Måleområde E
-150 ~ 1000°C
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 47
ELIT 1860
1
830,-
80 100 81
ELIT 1865
1
1866,-
ELIT 1861 2-KANAL TEMPERATUR
ELIT 1866 2-KANAL TEMPERATUR LOGGER
Digital temperaturmåler for K-følere. Instrumentet har gummikapsling som beskytter
mot støt, samt et stort display for enkel avlesning av temperaturen.
Alle følere av type “K” kan brukes mot instrumentet.
ELIT 1861 er et 2-kanals instrument(for 2 temperaturfølere) , med lys i displayet og
maks måling. Instrumentet leveres komplett med veske, batteri, manualer og
temperaturføler.
En ny serie med temperaturmålere med avansert prosessorteknologi designet for å
kunne bruke eksterne J, K, T og E termoelementer. Instrumentet har en rask respons
og en nøyaktighet på 0,1%+0,5°C. Kan logge og har tilkobling til PC via USB
kabel. Programvare er opsjon. Instrumentet har lukket kassekalibrering og
instrumentet har funksjoner T1-T2 og T1/T2. Innebygget sanntidsklokke. Medfølgende termoelementer (2) kan oppbevares bak på instrumentet. -Auto AV - Tetthetsgrad
IP67 vanntett - Maks/Min og gjennomsnittsmåling - Data Hold - Belyst display.
Temperatur
°C: -50 til +1300
Auto AV
Ja
Temperatur
°F: -58 til +2000
Antall kanaler
Nøyaktighet
±(0.5% +1°C)
Hold funksjon
Maksmåling
Ja
Lys i display Ja
Nøyaktighet
±(0.1%+0.5°C)
Oppløsning
0,1°C
2
Minne
9999 målepunkter
Måleområde K
-200~1370°C
Ja
Antall kanaler
2
Måleområde J
-210 ~ 1200°C
Oppløsning 0.1°
Størrelse
183 x 94 x 43mm
Måleområde T
-250 ~ 400°C
T1- T2 måling
Vekt
460g
Måleområde E
-150 ~ 1000°C
Ja
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 05
ELIT 1861
1
1034,-
80 100 82
ELIT 1866
1
2210,-
78
www.elit.no
www.elit.no
79
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
TEMPERATUR
TEMPERATUR
ELIT 1867 4-KANAL TEMPERATURMÅLER
ELIT IR40 TEMPERATURMÅLER
En ny serie med temperaturmålere med avansert prosessorteknologi designet for å
kunne bruke eksterne J, K, T og E termoelementer. Instrumentet har en rask respons
og en nøyaktighet på 0,1%+0,5°C. Kan logge og har tilkobling til PC via USB
kabel. Programvare er opsjon. Instrumentet har lukket kassekalibrering.
Instrumentet har funksjoner T1-T2, T3-T4 og T1/T2, T3/T4. Sanntidsklokke.
Medfølgende termoelementer (4) kan oppbevares bak på instrumentet. Auto AV,
Maks/Min og gjennomsnittsmåling, Data Hold og belyst display.
Dette produkter letter arbeidet med temperaturmåling og gjør at en kan måle på
flater og steder som både er vanskelig og farlig med tradisjonelle temperaturmålere, samt at det går raskere.
Nøyaktig kontaktløse målinger. Innebygd laserpeker og mulighet for ekstern
tilkobling av k-føler. Knapp for C/F. MAX/MIN/DIF/AVG temperaturmålefunksjon.
Har type K temperaturmåling for direktemåling med type K følere. Datalogger for
inntil 20 verdier. Moderne kompakt kapsling. Høy og lav alarmgrense.
-50 +800°C
Nøyaktighet
±(0.1%+0.5°C)
Oppløsning
0,1°C
Automatisk områdevalg
Minne
9999 målepunkter
Måleområde K
-200~1370°C
Oppløsning 0,1°C
Temperatur sensor
-50 +1370°C
Størrelse
183 x 94 x 43mm
Måleområde J
-210 ~ 1200°C
Automatisk Data Hold
Ja
Optikk IR
13:1
Vekt
460g
Måleområde T
-250 ~ 400°C
Auto OFF
Ja
Responstid
<1 sek
Antall kanaler
4
Måleområde E
-150 ~ 1000°C
LCD display med lys
Ja
Emissivitet
0,10 - 1,0.
Ja
Temperatur IR
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 85
ELIT 1867
1
2599,-
80 098 07
ELIT IR40
1
959,-
ELIT IR30 TEMPERATURMÅLER
ELIT IR50 TEMPERATURMÅLER
Dette produkter letter arbeidet med temperaturmåling og gjør at en kan måle på
flater og steder som både er vanskelig og farlig med tradisjonelle temperaturmålere, samt at det går raskere. Matvarebransjen, sikkerhets- og varmeinspeksjon,
plaststøping, asfaltproduksjon/legging, tørkeprosesser for maling og lignende,
oppdrettsnæring, industri, elektroinstallasjon, VVS og VA bransjen, motor,
oljeindustri, elektronikk, vedlikehold, idrett og andre plasser som krever pålitelig og
rask temperaturmåling. Hurtig og presis berøringsløs måling. Dobbel laser
indikering av måleområde. Automatisk områdevalg og displayoppløsning 0,1ºC.
Avtrekkerlås. En kan sette alarmgrenser for høye og lave måleverdier.
Infrarød video-termometer med TFT farge LCD skjerm og kamera.
Profesjonell Infrarød Video termometer med 2,2’’ TFT LCD skjerm og et mikro SD
minnekort for å lagre bilder (JPEG) eller video (3GP) for visning på din PC.
Videotermometeret gir rask, enkel og nøyaktige målinger for de fleste overflatetemperaturer. Måling av duggpunkt gir tydelig bekreftelse på våte og tørre
områder. Produktet har internasjonal patent og er godt egnet for industrielle
målinger og data analyse. Brukeren kan analysere infrarøde temperaturmålinger
med støtte av programvaren. Leveres med 3.7V Li batteri, Type K Temperaturprobe,
USB-kabel, og bæreveske.
Automatisk Data HoldJa
Temp.område
Valgfri målingJa i °C eller °F
Reaksjonstid
<150mS
DuggpunktJa
IR temeperatur
Justerbar refleksjonsverdi
Laser
Dobbel
Automatisk AV
Ja
Opptikk50:1
Skjermstørrelse
2,2”TFT
K-føler temperatur
Ja, fra 0,10 til 1,0
Maksmåling Ja
Maksmåling
Lys i display
Emissivitet
Ja
-50 +650°C
Ja
0,10 -1,0
Kamera
640 x 480 piksler
Oppløsning 320*240
LasersikteJa, dobbel
Emissivitet
-50- 1000°C
-50 - 1370 °C
0,10-1,- justerbar
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 06
ELIT IR30
1
894,-
80 510 01
ELIT IR50
1
4355,-
80
www.elit.no
www.elit.no
81
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
TERMOGRAFI
LYD & STØY OG LYSMÅLER
ELIT Ti1 TERMOGRAFIKAMERA
ELIT 1842 LYDMÅLER
Markedets rimeligste varmekamera i forhold til sin høye ytelse. Lav vekt og liten
størrelse. Stor skjerm. Kameraet er enkelt å bruke og egner seg særlig godt for
industri-, elektro- bygg og anlegg. For feilsøking, analyse, dokumentasjon og forebygging før alvorlige feil kan oppstå. 50Hz sanntid display og på stedet analyse.
Bevegelig punkt-, areal- (maks, min og gj.snitt) og linjetemperaturmåling. Innebygd
laserpeker for å gi en ytterligere retningskontroll ved måling. Lagrer opp til 100
bilder i JPEG format. Alarmer via lyd og fargevarsling på display. Gratis programvare for analyse og rapportering følger med.
Digital lydmåler med måleområdet 30-130dB. Instrumentet har A/C frekvensavveining og rask/treg tidsavveining. I tillegg er instrumentet utstyrt med USB tilkobling for
logging via PC. Programvare medfølger instrumentet, samt stativ og koffert.
Hvis en ønsker å logge via en pennskriver har instrumentet også analog mV utgang
for dette.
Temperatur
IP54
Måleområde db
30- 130
Data Hold
Ja
OverføringUSB
Frekvens avveining
A/C
Lys i display
Ja
ProgramvareMedfølgende
Tidsavveining
Rask/treg
Auto AV
Ja
Ukjølt FPA
Maks/ min
Ja
USB
Ja
Batteri Li-ion
REC
Ja
Analog ut
Ja
Nøyaktighet -20 - +250C
+- 2C
Frekvens 50Hz
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 90
ELIT Ti1
1
24995,-
80 095 81
ELIT 1842
1
2759,-
A
ANBE FALT
PRODUK T
ELIT Ti2 TERMOGRAFIKAMERA
ELIT 1801 LYSMÅLER (LUX)
Ti2 serien er ikke bare et rimelig IR kamera, men kombinerer også det praktiske
ved enkel bruk. Med sin 2.8” dreibare LCD skjerm, CCD (vanlig digital kamera) og
JPEG lagring blir det enkelt å bruke både vanlig og profesjonelt.
Luxmåler (lysmåler) med både digital og analog (bargraf) visning. Instrumentet
kan måle Lux og Fc. Maks- og minimumsfunksjon, samt Peak (toppverdi), vil gjøre
målejobben enda enklere. Hold funksjonen “fryser” målt verdi på displayet og REL
funksjonen muliggjør relativ måling av lux verdier. Instrumentet har lys i displayet
og leveres med batteri, bæreveske og brukerveiledning på nordiske språk.
Lux: 0,1-400000. FC: 0,1-40000.
Utviklet for de applikasjonene som trenger øyeblikkelig infrarød feilsøking i
distribusjonssystemer, petrokjemisk, forskning, bygningskontroll, metallurgi,
el-tavler osv.
Temperatur
Nøyaktighet
-20 - + 350C
+- 2C
Batteri Li-ion
LUX
0.1 – 400000
IP 54
FC
0.1 – 40000
CCD Kamera
Ja
Overføring USB
Frekvens
60 Hz
ProgramvareMedfølgende
Ukjølt FPA
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 500 37
ELIT Ti2
1
29995,-
80 091 49
ELIT 1801
1
1179,-
82
www.elit.no
www.elit.no
83
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
FUKTMÅLERE
FUKTMÅLERE
ELIT 1881 FUKTMÅLER
ELIT MC60A FUKTMÅLER
ELIT 1881 er spesielt utformet for treindustrien, og har åtte kalibreringsskalaer,
slik at brukeren kan ta nøyaktige fuktmålinger i 150 t­resorter. Fuktmålinger kan tas
ved hjelp av de i­­nte­grerte nålelektrodene, eller bruke en ekstern fuktighetsprobe
som følger med. Automatisk temperaturkompensert (ATC) avlesning når temperaturproben benyttes, stort LCD-display, designet for bruk på materialer av tre, måler
fuktighetsnivået i sagd tømmer, måler også papp, papir og harde materialer (gips,
betong, mørtel) og fuktighetsnivå vises på displayet.
Fuktighetsmåler for tre- og bygningsmaterialer. Måler fukt ved hjelp av ny teknikk,
slik at en unngår å bruke ødeleggende innstikk i materialet. Denne ikke-ødeleggende metoden er basert på å måle den dielektriske konstanten for å finne fuktnivået
i %, i tre og bygningsmaterialer, samt lokalisere fuktige områder i gulv, vegger og
tak laget i et homogent materiale. Et høyfrekvent felt gjennomtrenger materialet som
skal måles og produserer et signal som er relatert til fuktnivået. Valg av materialtype
gjør målingen nøyaktig, og valget gjøres ved at en bruker en-knapps funksjonen
og finner frem til riktig materialtype. Instrumentet slås også av og på fra denne ene
knappen. Lommeformat, og leveres i skinneveske. Brukerveiledning vedlagt.
Materialtemperatur
20°C
Nøyaktighet ±1% i tre
Tresorter
150
Elektrodelengde
8mm
Fuktområde 6- 99,9%
Målepinner byttbare
Temperatur 0- 60°C
Batteri
ATC
Størrelse180x50x31mm
Ja
Måleområde
0- 100%
Måledybde 30- 50mm
AAA x 2
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 02
ELIT 1881
1
1139,-
80 095 82
ELIT MC60A
1
5883,-
ELIT 1886 FUKTMÅLER
ELIT PMS-714 FUKTMÅLER
Denne enheten måler fuktighet, lufttemperatur, duggpunkt (Dew Point) temperatur og
våt-kule (Wet Bulb) temperatur. Har datahold for å holde målt verdi på displayet.
Automatisk avslåing (Auto Off), og maksimal og minimal avlesing (Max/Min).
Jordfuktighetsmåler. Måler mengden fuktighet i jordsmonn.
Robust måleprobe for nedstikking i jord. Måleprobelengde på 20 cm. Probe og
meter i ett, enkel å bruke. Har datahold for å ”fryse” måleresultater på display.
Registrering av maksimal og minimalverdier (maks/min). IP-67, vanntett og robust.
Område
0 - 50% fuktmengde
Temperatur -20- +100°C
Måleprobelengde
20cm
Display
dobbel
Batteri
1,5V AAA x 4
Absolutt fuktighet
0-500g/m3
Våt-kule
0- 80°C
Fuktighet
0,0-100,0%
Duggpunkt -30- +100°C
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 095 76
ELIT 1886
1
2224,-
11 400 30
ELIT PMS- 714
1
2272,-
84
www.elit.no
www.elit.no
85
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
FELTSTYRKEMÅLER & VANNANALYSE
VANNANALYSE
ELIT EMF828 FELTSTYRKEMÅLER
ELIT PH-222 PH- MÅLER
Tre akset ( X, Y, Z retning ) elektromagnetisk. EMF testeren er et rimelig feltinstrument. Kalibrert. EMF testeren er laget for å gi brukeren en hurtig og pålitelig måling
av elektromagnetiske felt nær kraftledinger, transformatorer, kraftkabler, LCD skjermer og annet utstyr som avgir elektromagnetiske felt.
Stort måleområde med 3 hovedområder som viser til 20 mikro Tesla, 200 mikro
Tesla og 2000 mikro Tesla. Separat probe som det er enkelt å bruke.
Digital pH-måler i pennformat.
Måleområde 0 - 14.00 pH. Instrumentet har automatisk temperaturkompensasjon,
maks/min måling og Data Hold. Det er IP67 vanntett og måler både °C og °F.
Enkelt å bruke, liten fysisk størrelse.
Måler 3 akser
Måleområde
X,Y,Z
Data Hold
Måler mikro tesla
3 hovedområder
20mt, 200mt, 2000mt
Frekvens
30-300Hz
0- 14.00ph
Ja
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 097 35
ELIT EMF828
1
2398,-
80 091 61
ELIT PH-222
1
1143,-
ELIT PCD-431 KONDUKTIVITETSMÅLER
ELIT PSA-311 SALTMETERMÅLER
Konduktivitetsmåleren har 2 områder på 2,-0 uS og 20 mS.
Automatisk temperaturkompensering. Probe på meter, alt i ett. Karbonelektrode som
gir stor pålitelighet. Har Data Hold som ”fryser” målt verdi på display.
Registrerer maksimal og minimalverdier. IP-67 vanntett og meget robust.
ELIT PSA-311 saltmetermåler fra 0 til 12.0 % salt ( % vektverdi ).
Automatisk temperaturkompensering. Meter og testprobe i samme hus, alt i 1, enkelt å bruke. Data Hold for å ”fryse” måleverdi på display. Registrer maksimale og
minimale verdier. IP-67 vanntett og robust. Bruker vanlige 1,5V AAA batterier.
Temperaturmåling
Data Hold
Batteri
C og F
Salt0,01-12,-%
Max/MinJa
Ja
VanntettIP67
Auto power offJa
1,5V AAA
VanntettIP67
TemperaturkompenseringJa
DataholdJa
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 400 32
ELIT PCD- 431
1
1358,-
11 400 29
ELIT PSA-311
1
1653,-
86
www.elit.no
www.elit.no
87
MIL JØ OG KLIMA
MIL JØ OG KLIMA
GASSMÅLERE
GASSMÅLERE
ELIT GA- 720B GASSMÅLER
ELIT SP2217 GASSMÅLER
ELIT GA-720B er et instrument for kontroll av lekkasje av mange brennbare gasser.
Instrumentet er svært følsomt og enkelt å bruke og gir en klar tilbakemelding hvis
det oppdages lekkasjer. Selve sensoren sitter på en bøybar slange som holdes mot
punktet som skal kontrolleres. Et justerbart ratt styrer “tikke” hastigheten til instrumentet og gjør det også mulig å bruke instrumentet med en hånd. Øyeblikkelig
respons, visuell og audio indikasjon av lekkasje, er følsom for : aceton, alkohol,
amoniakk, damp, carbon monoksid, butan, bensin, flybensin, hydrogensulfid, røyk,
Industrielle løsemiddler, metan, lakk tynner, nafta, propan og naturgass (LPG/LNG).
ELIT SP2217 er en nyutviklet 1-gass måler for oksygen (O2) i solid gummibeskyttet
kasse. Støv- og vanntett, og med EEx ia IIC T4 utførelse.
Alarm funksjon ved audio, visuell og vibrering. Automatisk lys ved alarm.
Alarmfunksjon med innstilling av Høy, Lav, STEL og TWA.
Automatisk kontroll av sensorproblemer.
Målområde 0-30%
Følsomhet10ppm
Sensorslange lengde
40 cm bøybar
Størrelse
77 x 240 x 47mm
Vekt500g
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 101 00
ELIT GA- 720B
1
1630,-
11 900 88
ELIT SP2217
1
4671,-
ELIT GC2028 GASSMÅLER
ELIT SP2227 GASSMÅLER
CO2 meter med temperaturmåling. CO2 måleområde: 0 til 4,-0 ppm. CO2 sensor: NDIR med langsiktig pålitelighet. CO2 måling med setting av alarmgrense.
Instrumentet måler i tillegg til CO2 (Carbon dioxide) også temperatur. Har Data
Hold for å ”fryse” målt verdi på displayet, samt at det kan registrere maksimum og
minimumsverdier (Max., Min.). Har RS232/USB utgang for tilkobling mot PC.
ELIT SP2227 er en nyutviklet 1-gass måler for CO i solid gummibeskyttet kasse.
Støv- og vanntett, og med EEx ia IIC T4 utførelse. Alarm funksjon ved audio, visuell
og vibrering. Automatisk lys ved alarm. Alarmfunksjon med innstilling av Høy,
Lav, STEL og TWA. Automatisk kontroll av sensorproblemer.
CO20- 4000ppm
Responstid <2 min
Temperatur
0- 50°C
Datautgang RS232/USB
Alarmgrenser
CO2
REC funksjon
Maks og min.
Høydekalibrering
0- 9000m
Data Hold
Ja
Batteri
1,5V AA x 6
Autom. temp. kalibreringJa
Målområde
0 - 500ppm, 0-1000ppm
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 62
ELIT GC2028
1
4646,-
11 900 99
ELIT SP2227
1
5151,-
88
www.elit.no
www.elit.no
89
MIL JØ OG KLIMA
NOTATER
GASSMÅLER OG inneklima & luftmengde
ELIT SP2297 GASSMÅLER
ELIT SP2297 er en nyutviklet 1-gass måler for kloakkgass H2S i solid
gummibeskyttet kasse. Støv- og vanntett, og med EEx ia IIC T4 utførelse.
Alarm funksjon ved audio, visuell og vibrering. Automatisk lys ved alarm.
Alarmfunksjon med innstilling av Høy, Lav, STEL og TWA. Automatisk kontroll av
sensorproblemer.
Målområde
0 - 100ppm, 0-200ppm
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 900 86
ELIT SP2297
1
5151,-
ELIT 1855 LUFTHASTIGHETSMÅLER
Digital lufthastighet/mengdemåler. Instrumentet har målesonde av typen varmetråd.
Dette gjør instrumentet nøyaktig også ned i svært lave lufthastigheter. Målesonden
er kun Ø11mm i diameter og er teleskopisk. Instrumentet kan måle luftmengde,
lufthastighet, temperatur, og har mulighet for tilkobling til PC via RS232. AH-2005
har også innebygget en 16000 punkters datalogger som lagrer år, måned, dato,
time, minutter og sekunder Leveres i koffert.
Lufthastighet 0,2-20,0m/s
Data holdJa
Luftmengde
0,-1- 36,-0m3
Max/MinJa
Lufttemperatur
0,1- 50,0 °C
Auto power OFFJa
Temperatur med K-føler
-50,0-1300,0 °C
Minneplasser
16000
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 901 09
ELIT 1855
1
2295,-
90
www.elit.no
www.elit.no
91
TELE OG DATA
Fakta OM...
LAN:
Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere osv.
Grensesnittet kalles Ethernet og er blitt en standard for overføring av data, tale, bilde og video.
Enhetene kobles sammen med ulike standard kabling. Det kan være kobberkabler, fiberkabler, radionett (trådløst). Mest
vanlig i et firmanettverk er Cat5e kabling, i den senere tid også Cat6.
Ved lange overføringer og hovedlinjer benyttes både fiberkabler og radiolinje. Stamlinjene består av optiske fiberkabler.
En Switch kobler de ulike enhetene i et lokalt nett sammen.
Kategorier i Data/Tele nettet:
Cat1
Kategori 1 er den “vanlige” telefonkabelen. Denne brukes kun til tale, og er uaktuell i lokalnettverk (selv om den brukes i
forbindelse med overføring av modemtrafikk).
Kapasitet: Tale.
Cat2
Kategori 2 støtter for lave hastigheter for dagens datatrafikk, og er derfor ikke i bruk lenger.
Kapasitet: 4 Mbps
TELE OG DATA
Fakta OM...
Måling av fiber:
Fiber måles normalt på to måter, og de er MultiMode som er dB måling, og SingleMode somk er OTDR (reflektometer).
dB måling er en ren dempingsmåling mens man med en OTDR “ser” status på hele fiberen som en kurve.
Demping og bølgelengde:
Demping sier hvor mye lyset blir dempet i kabelen og angis i dB. Bølgelengde sier hvilken bølgelengde (farge) lyset har
og angis i Nm. Demping avhenger av kabeltype, bølgelengde og kvalitet på terminering. Eksempel på demping pr. Km
kabel for f.eks SingelMode(typisk verdi) er 0.3dB/1310Nm. Og demping pr. terminering for f.eks SingelMode(typisk
verdi) er <0,15dB.
LAN nettanalyse:
LAN nettanalyse instrumenter brukes for verifikasjon av LAN kabling, og det er kraftige feilsøkingsverktøy som f.eks har
innebygd høyoppløselige lengdemålere (TDR) og TD Crosstalk. Brukes på UTP, STP, ScTP og FTP kabler, permanent- og
kanallinktesting. Mange har 2 veis funksjon for hurtigtesting. Tale og letetilkobling gir full toveis kommunikasjon og
er også ment for bruk ved lokalisering av kabler. Nettanalysatorene tester etter standarder (normer) og kabeltyper er
forhåndsprogrammert. De fleste har stor minnekapasitet for å lagre målte data. Som regel er det en programvare for
dataanalyse og testrapportevaluering som er med instrumentet.
Cat3
Kategori 3 er klassifisert for høyere hastigheter enn de to foregående, og her er det også strengere regler på hvordan
kabelen skal være. Det er blant annet regler om hvor mange tvinn en kabel skal ha pr meter. Dette var kabelen som
tidligere ble mye brukt til lokalnettverk i fasen mellom koaksial og dagens Cat5.
Kapasitet: 10 Mbps
Cat4
Med kategori 4 kabel, skjerpes reglene enda mer. Kabelen ble som regel brukt på Token-Ring nettverk på grunn av
kapasitetsgrensen. Utgått standard som ikke lenger er i bruk.
Kapasitet: 16 Mbps.
Cat5
Kategori 5 kabler bruker kabler av svært høy kvalitet (derfor lav AWG-rating) for å takle de høye hastighetene. For å
kunne oppnå den høye hastigheten må koblingspunktene være svært nøyaktige. Kategori 5 kabler brukes i Fast Ethernet
og Gigabit Ethernet. Kategori 5 ble revidert i 1999, og heter nå offisielt Kategori 5e (e for enchanced). Det er med
denne endringen i kabelen at den kan brukes i Gigabit Ethernet.
Kapasitet: 100Mbps og 1000Mbps
Cat6
Kategori 6 stiller naturligvis enda høyere krav, fordi mulig hastighet stiger nå til 10gbps, og støtter dermed 10GEAstandaren som ble godkjent i 2002. Man bruker fremdeles samme koblingstype som tidligere (RJ-45).
Kapasitet: 10 Gbps.
Cat7
Kategorien skjerper kravene enda mer, og her er vi også over på en annen “type” kabel. Kabelen er mer skjermet, og
det er skjerming både på de individuelle parene og på kabelen totalt.
Kapasitet: 10 Gbps.
92
www.elit.no
www.elit.no
93
TELE & DATA
TELE & DATA
TELEINSTRUMENTER
TELEINSTRUMENTER
ELIT 6812 LINJESØKER
ELIT 1014 LINJESØKER/ MULTIMETER
Linjesøker for identifisering av ledere eller kabler i gruppe, uten å skade isolasjonen.
Instrumentet har RJ45 kontakt og krokodilleklemmer. Sender og mottaker.
Dette er et kombinert digitalt multimeter og linjesøker. Instrumentet egner seg veldig
godt til feilsøking av data og telelinjer der kabler kan søkes opp og riktige par finnes.
Søkeren har en isolert tupp som hindrer kortslutning og instrumentet kan sjekke om
telefonlinjen er ledig, opptatt eller ringer.
Med multimeteret kan både AC og DC spenninger måles samt AC/DC mA strøm,
motstand, dioder og kontinuitet.
Tonefrekvens 1,5kHz
Spenning AC
0-600V
Diodetest
Motakerfrekvens
Spenning DC
0-600V
TonemottakerJusterbar
VolumkontrollJa
Strøm AC/ DC
0-200mA
Linjetest
KontinuitetstestJa
Motstand
0 - 20Mohm
LinjetestOpptatt
Batteri9V blokkbatteri
Summer<100ohm.
100-300kHz
Ja
Ledig
LinjetestRinger
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 09
ELIT 6812
1
956,-
11 901 04
ELIT 1014
1
1521,-
ELIT 711K LINJESØKER
ELIT AP32 TELEINSTRUMENT
ELIT 711K linjesøker / tonesøker. Identifiserer og søker opp ledere eller kabler i
grupper uten å skade isolasjonen. Identifiserer med lysdiode og lyd.
Uttak på sender for valg av leder som signal skal sendes ut på.
Leveres med veiledning og i veske, komplett.
ELIT AP32, ADSL/DSL linjeindikator og kommunikasjonsidentifiserer. Komplett
analog testtelefon med anrops ID. LB felttelefon funksjon. Forbedret overspenningsvern av telefonen. AP32 er den nye multifunksjons analogetesttelefon for telekommunikasjonsteknikere. Støyfri kommunikasjonidentifiserer for detektering av
trafikk, spenning og frekvens til ukjente par. Høy frekvenslytting, signalgenerator og
partester med indikasjon av kortsluttede par. Oppgraderbar programvare tillater
menyspråk og basisoppsett forandret av bruker. Enkel å bruke. Robuste silikonbelagte
funksjonsknapper med toner. Enkel veksling mellom par 1 og par 2 på RJ11
telefonkontakt uten bruk av separate adapter.
Totalfrekvens 1,5kHz
Mottaksfrekvens
Kontinuitetstest/summerJa
100-300kHz
LederuttakJa
VolumkontrollJa
Batteri9V blokkbatteri
Testfunksjoner
ADSL/DSL indikasjon
Batteri
ADSL filter
Ja, integret
RJ11 kobling
LCD display
Ja, belyst
Hands-free
Ja
Auta AV
Ja
9V
Ja, utskiftbar
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
Art.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 55
ELIT 711K
1
3185,-
35 000 05
ELIT AP32
1
6911,-
94
www.elit.no
www.elit.no
95
TELE & DATA
TELE & DATA
Nettverkstestere
NETTVERKSTESTERE
ELIT 1011 PARTESTER/ MULTIMETER
ELIT TPT-8010A LINJESØKER
600v
Praktisk multi-nettverks LAN tester med multimeterfunksjoner (2 i 1 tester). Kan
enkelt lese de korrekte pin konfigurasjonene ved å sammenligne sender-enden med
mottaker-enden. Det er lett å verifisere kabelens kontinuitet, om den er åpen,
kortsluttet eller krysset. Ved bruk av mottaker-enheten kan en teste kabler opp til
300m unna. Kan også teste jordlederen.
Multimeterdelen på instrumentet måler spenning og strøm AC/DC, resistans,
summer og diodetest. Har Max visning.
Spenning AC
0-600V
Spenning DC
0-600V
Strøm AC/ DC
0-200mA
Motstand
0 - 20Mohm
Data hold
Ja
ELIT TPT8010A er en linjesøker som sammen med TPT8020A utgjør en komplett
kabelsøker. Med dette instrumentet i settet kan kabler og koblinger enkelt spores opp.
Instrumentet har en trykknapp for søking og et hjul på siden for å stille inn følsomhet.
Linjesøker til TPT 8020A
Summer<100ohm.
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 68
ELIT 1011
1
1196,-
11 900 98
ELIT TPT8010A
1
1085,-
ELIT TPT-8020A NETTVERKSTESTER
ELIT TPT-8020A REMOTES
ELIT TPT8020A er et bærbart testsett med avansert kabelsøker og enkel nettverkstester i en og samme enhet. Instrumentet er enkelt å bruke og i tillegg til å vise
koblingsbildet kan den også måle kabellengde, diagnostisere kabelfeil og søke
opp kabler. Den har også flere avanserte tester som Ping test, blinke port LED,
DHCP, nett scan osv. Som tilbehør kan kabelsøker TPT8010A og fjernenhetssettet
Nr2-Nr8 leveres. Med fjernenhetssettet kan opp til 8 forskjellige kabeluttak testes
samtidig. Leveres i formtilpasset aluminiumskoffert med instrument og en fjernenhet
(Nr1).
Fjernenheter for ELIT TPT8020A instrument som gjør det mulig å finne 8 punkter
samtidig for merking eller kontroll. Fjernenhetene kobles til datauttak rundt om i
installasjonen og instrumentet finner disse igjen og viser nummeret på displayet.
Par test
7 Ekstra remotes til tpt-8020A
Ping test
DHCP test
Led Port test
Kabel lengde test
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 900 97
ELIT TPT8020A
1
6049,-
11 901 03
ELIT TPT8020A- Remotes
1
1515,-
96
www.elit.no
www.elit.no
97
TELE OG DATA
TELE OG DATA
FIBERTESTERE
FIBERTESTERE & SATELITTINSTRUMENTER
ELIT VFL3000 FIBERTESTER
ELIT SAT-4E12 FIBERTESTER
Brukes for å finne brudd, forhøyede dempinger i primær og sekundær skjerm i
fiberen. Passer alle 2,5 mm koblinger ( ST, SC og FC ). Signalet kan variere mellom
fast lys og blinkende lys, og er synlig opp til 3 km.
Instrumentet er laget i svart metall.
Dette er et optisk effektmeter som brukes for å teste kontinuerlig optiske signal.
Det passer for optisk konstruksjon, vedlikehold, kommunikasjon, sensorer og optisk
CATV osv. Data kan lastes over til PC for analyse, 4500 siffers LCD display med
flervisningsmodus for nW, uW, mW, dBm, dB, setting av serienummer for
instrument og selvkalibreringsfunksjon, sanntids datalogging funksjon via PC,
komplette funksjoner, enkel bruk og pålitelig, kontrollstyrt av en mikroprosessor,
laget etter ønske fra ingeniører, dobbelstøpt kasse og har ny type elektriske
gummiknapper som gjør instrumentet brukelig i mange miljøer.
Temperatur 0°C - +40°C
Temperatur v/ lagring
-20°C - +60°C
Fibertype
Singel / Multi
Display
LCD
Diameter
13,5mm
Områdevalg Automatisk
Rekkevidde 3km
Lengde
170mm
Automatisk AV
Etter 5-60min
Signalstyrke 0,5 mW
Batteri
AAA 1,5V, 2stk
Automatisk reset
Ja
Bølgelengde 650 nm
Bølgelengde 650 nm
Automatisk frekvensid.
Kommunikasjon
RS232
Multi bølgelengdemålingJa
Alarm
Ja
270Hz, 1kHz og 2kHz
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
35 000 50
ELIT VFL3000
1
2284,-
11 901 07
ELIT SAT-4E12
1
4426,-
ELIT SAT-3E13 FIBERTESTER
ELIT SF-95 SATELITTFINNER
SAT-3E13 er en optisk laserkilde for test av det optiske transmisjonssystem,
dempning og fiber. 3E13 leveres for bølgelengde 1310/1550 singel modus kabel.
- LCD display, komplette funksjoner og enkel bruk, Høy følsomhet og pålitlighet,
tester optisk transmisjonssystem, dempning og fibere, nøyaktige målinger for bruk i
laboratorium og felt, alarm for dårlig batteri, og er kompatibel med andre optiske
instrument.
Akustisk satellittfinner med måler. Brukes for å finne den optimale LNB plasseringen. Settes inn mellom LNB hodet og kabelen som kommer fra mottakeren
(receiver). Til dette brukes en F-kobling mellomkabel. Denne satellittfinneren
indikerer signalstyrken ved hjelp av et akustisk lydsignal, samt en visuell måler.
Den er liten, hendig og lett å betjene.
Satellittfinneren får sin forsyning fra Satellittmottakeren (13-18V).
Display LCD
Automatisk av
av etter 30-99 min
Frekvensområde
950-2400MHz
Spektrum< 5nm
Forsterkning 18dB
Bølgelengde 1310/1550
Følsomhet
7dB
Interface FC,SC,ST
Forsyning
13-18V DC
Optical idenifying distance Arbeidsområde
52-60dB
5/10KM
Impedans
75Ohm
Kobling
“F”
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 901 06
ELIT SAT-3E13
1
10704,-
11 100 95
ELIT SF-95
1
169,-
98
www.elit.no
www.elit.no
99
TELE OG DATA
TELE OG DATA
SATELITTINSTRUMENT
SATELITTINSTRUMENT
ELIT DSM-8022 SATELITTMETER
ELIT GEA 8120A OG 8130A
Digitalt satellittmeter med spektrumanalysator. Det unike spektrumet til hver satellitt
gjør at du kan rette inn/regulere satellittantennen uten å legge inn parametrene.
Det tillatter deg å se den aktuelle kanalen på skjermen til satellittmetret, noe som
gjør det enklere å regulere inn satellitten og sjekke stabiliteten til kanalen. En
trenger aldri å re-kalibrere, da dette satellittmetret har et unikt kalibreringssystem
innebygd i metret. Hver gang metret slås på vil det automatisk kalibrere for optimal
ytelse.
GEA-8210A og GEA-8130A er analysatorer for Gigabit Ethernet.
Input impedans LCD skjermJa
75 Ohm
PC-ProgramvareJa
Strømforsyning
230V/12V
Input frekvens 950-2150 MHz
Input level -65 til -25 dBm
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 66
ELIT DSM-8022
1
8551,-
ELIT BER 1560A DATA TRANSMISSION
Dette er det nødvendige verktøyet for daglig vedlikehold og feilsøkingsoppgaver.
Den oppfyller 2M overvåking samt BER test fra 50b/s til 2048kb/s med de
støttede grensesnitt G.703, V.24/RS232, V.35, V.36/RS449, X.21, EIA530/530A. Instrumentet har mulighet for remote styring via PC.
Dette muliggjør at brukeren kan overvåke og ta målinger i sanntid med den medfølgende program-varen. Instrumentet har stor TFT-LCD fargeskjerm, og innebygget
Li-ion batteri som gir opp til 8 timers drift uten strømforsyning. Den har også RJ45
grensesnitt og komplett TCP/IP-protokoll, med on-line oppgraderingsmulighet.
De tester 10 Mb Ethernet, 100 Mb Fast Ethernet og 1000 Mb Gigabit
Ethernet. De samsvarer med testkrav for Ethernet-applikasjoner i eksisterende
datanettverk og MSTP (Multi Services Transport Platform).
Instrumentene har omfattende testfunksjonalitet, flere portkonfigurasjoner,
fleksible arbeidsmoduser og brukervennlig grensesnitt.
• Enkel og brukervennlig betjening: Høyoppløselig berøringsskjerm i farger.
• Kraftige funksjoner: Et rikt utvalg av funksjoner som blant annet testing av gjennomløpstid, RFC 2544-testing, jittermåling, testing av tilkoblingsmuligheter, kablingstesting og terminalemulering.
• Avansert teknologi: Støtter PPPoE-gjennomløpstesting, kabelhastighet ved
FTP-nedlasting
• Svært kompatible: Støtter ende-til-ende-testing med Ethernet-testere i samme
serie.
• Kraftig batteri: Innebygget litium-ion-batteri med stor kapasitet og lang
brukstid.
Gjenomløpstesting Ja
Sporingsrute Ja
Blinkende porttest Ja
RFC 2544-testing Ja
Nettverkssøk Ja
Tonegenerering Ja
FeilkodetestingJa
Serverytelse Ja
Testing av optisk signalstyrke Ja
Nettverksovervåking Ja
LAN-feilsøking Ja
PoE-testingJa
PING-testingJa
Tjenesteoppdagelse for porter Ja
Kablingstesting Ja
Testing av kabellengde Ja
FTP-nedlasting Ja
Tilbakekobling Ja
PPPoE-testing Ja
Nettnavigering Ja
Gjennomgangsmodus Ja
Ende-til-ende-samarbeid Ja
FjernsamarbeidJa
Tilbakekobling Ja
Se datablad på våre websider!
Tilleggsfunksjoner på ELIT GEA 8030A
Farge LCD skjermJa
•
•
•
•
Oppladbart batteriJa opptil 8 timer
Fjernsyring fra PCJa
Kan lagre 10000 målinger
Tidstesting for driftsavbrudd.
IPDV-testing.
SNMP-forespørsel
Innhenting og dekoding
ART.nr.
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 901 05
ELIT GEA 8120A
1
Pris på forespørsel.
11 900 96
ELIT BER1560A
1
15575,-
11 901 10
ELIT GEA 8130A
1
Pris på forespørsel.
100 www.elit.no
www.elit.no
101
NOTATER
102 www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
103
BENK og lab
benk og lab
EFFEKTFORSYNINGER
EFFEKTFORSYNINGER
ELIT MA 4804 EFFEKTFORSYNING
ELIT MA 4853 EFFEKTFORSYNING
Effektforsyning med analog visning av ampere og volt. Forsyningen har adskilte
primær- og sekundærviklinger, som gir et galvanisk skille mellom nettside og
lastside. Sikret med 4A automatsikring.
Effektforsyning med høy nøyaktighet, analog visning og AC/DC utgang.
Forsyningen har adskilte primær- og sekundærviklinger, som gir et galvanisk skille
mellom nettside og lastside. Sikret med 6A automatsikring. Innebygd CLC filter for
”glatting” av DC utgangen.
Strømområde
fra 0- 3,1A AC
Spenningsområde
Størrelse
228 x 216 x 210mm
Strømområde
fra 0- 6A AC/DC
Størrelse
228 x 216 x 210mm
fra 0- 245V AC
Spenningsområde AC
fra 0- 33V
Vekt
9,1 kg
Stikkontaktuttak
Ja
Spenningsområde DC
fra 0- 46V
Bærehåndtak
Ja
Rippel på DC utg.
30mVp-p/1A
Vekt11kg
Terminalutg. 4mm
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 45
ELIT MA 4804
1
4783,-
80 096 47
ELIT MA 4853
1
6736,-
ELIT MA 4852 EFFEKTFORSYNING
Effektforsyning med analog visning og AC/DC utgang. Forsyningen har adskilte
primær- og sekundærviklinger, som gir et galvanisk skille mellom nettside og
lastside. Sikret med 6A automatsikring.
Innebygd C filter for ”filtrering” av DC spenningen.
Strømområde
fra 0- 6A AC/DC
Størrelse
228 x 216 x 210mm
Spenningsområde AC
fra 0- 33V
Vekt
8,2 kg
Spenningsområde DC
fra 0- 46V
Rippel på DC utg.
3,5Vp-p/1A
Terminalutg. 4mm
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 46
ELIT MA 4852
1
5396,-
104 www.elit.no
www.elit.no
105
KALIBRATORER
KALIBRATORER
Fakta om KALIBRERING
VALGGUIDE KALIBRATORER
Kalibrering:
Kalibrering er sammenligning av et instrument mot en normal eller et annet instrument som er mer nøyaktig, for å
bestemme avviket fra korrekt verdi. Kalibreringen kan også være sammenligning mot et referansemateriale. Resultatet av
en kalibrering kan bli dokumentert med en kalibreringsrapport eller et kalibreringssertifikat. Ved sporbar kalibrering er
det utført kalibreringer i en ubrutt kjede som relaterer instrumentet til en nasjonal eller internasjonal normal, og der hvert
ledd i kjeden har angitt måleusikkerhet.
Målefunksjoner
Instrumenttype
Instrumenttype
EL
IT
K0
4
EL
IT
K0
5
EL
IT
M
K0
15
u
lti
EL
30
41
IT
Ko
2
EL
IT
SC
94
1
Sporbar kalibrering innebærer at kalibreringsresultatet kan spores tilbake til en referanse, enten nasjonalt eller
internasjonalt, via en uavbrutt kjede av kalibreringer. Akkreditert kalibrering innebærer i tillegg at laboratoriet oppfyller
de krav Norsk Akkreditering stiller til blant annet kompetanse og kvalitetssystem i henhold til ISO 17025.
ELIT AS utfører all service og kalibrering på eget verksted og leverer all service og kalibrering via sporbare sertifikater
og dokumenter. Vi kan også hjelpe til med å holde instrumentparken din i orden via våre serviceavtaler der innkalling
av instrumenter og utstyr skjer automatisk 1 - 2 ganger i året etter ønske og anbefalinger.
InngangDC volt
DC strøm
*
*
*
*
Frekvens
Summer
Trykk
Strømsløyfe
Termoelement
UtgangDC volt
DC strøm
Frekvens
Puls
Strømsløyfe
AC Volt
AC Strøm
Motstand
Kapasitans
Induktans
Effekt
Oscillioscope
Termoelement
Lyd
106 www.elit.no
*
*
*
*
*
Tilvalg
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tilvalg
*
*
www.elit.no
107
KALIBRATORER
KALIBRATORER
ELEKTRO kalibratorer
ELEKTRO kalibratorer
ELIT K04 KALIBRATOR
ELIT K15 KALIBRATOR
En nøyaktig og pålitelig Volt/mA kalibrator med XMT funksjon som gjør det mulig
å simulere givers utgang (absorberingsstrøm) ved hjelp av ekstern strømforsyning
(5-25VDC). Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%. Med en
oversiktlig oppbygging er instrumentet veldig enkelt å bruke. Leveres med nødvendig tilbehør og brukerveiledning. Registrerer sløyfestrømsignaler (0-20mA, 4-20mA)
med høy nøyaktighet på 0,05% og en oppløsning på 0, 1mA. Genererer eller
simulerer 24mA sløyfestrøm, genererer spenning til 10V - 24V sløyfetilførsel mens
strømmåling foretas.
En komplett prosesskalibrator for Volt/mA og trykk. Her finner du de fleste
funksjonene du trenger og instrumentet kan både måle og simulere samtidig.
Meget enkelt å bruke og med høy nøyaktighet. Funksjoner som Volt, mA, Frekvens,
Puls, bryter Av/På, rampe, 25%/100% osv. En egen inngang på toppen av
instrumentet tillater tilkobling av ekstern lader og trykkadapter. Dette er ekstra
tilbehør og følger ikke med. Nøyaktighet på 0,02% og 5 siffer for måling og 6
siffer for simulering.
Nøyaktighet 0,05%
Størrelse
200x100x40mm
Spenning DC utgang
11V
Frekvens inngang
Maks spenning
Vekt
550g
Spenning DC inngang
55V
Kontinuitetsummer <250Ohm
Brukstemp. 0-50°C
Batteri
9V blokkbatteri
Strøm DC utgang
25mA
Trykk
Bruksfuktighet
<80%RH
Batteri levetid
Ca. 20timer
Strøm DC inngang
50mA
Sikkerhet
IEC1010-1
Frekvens utgang
11kHz
30V
50kHz
avhengig av trykkmodul
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 77
ELIT K04
1
3744,-
80 100 63
ELIT K15
1
8221,-
ELIT K05 KALIBRATOR
ELIT MS7287 KALIBRATOR
En nøyaktig og pålitelig mA kalibrator med mulighet for simulering av mA og
måling av mA/V. XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang (absorberingsstrøm) ved hjelp av ekstern strømforsyning (5-25VDC). Instrumentet har også
stegfunksjon i mA med 25% og 100%, samt rampefunksjon. En SW funksjon gjør
det mulig å teste bryterfunksjon AV/PÅ. Med en oversiktlig oppbygging er
instrumentet veldig enkelt å bruke.
ELIT MS7287 er en prossesskalibrator kombinert med et fullverdig multimeter.
I kalibratordelen av instrumentet finnes følgende funksjoner:
Source - Sending av 4-20mA i passiv strømsløyfe. Simulate, simulering av
transmitter med 4-20mA signal i aktiv strømsløyfe. Loop Power, 24V forsyning
av transmitter med simultanovervåkning av strømmen.
Multimeterdelen inneholder standardfunksjoner som strøm, spenning, frekvens og
motstand. I tillegg har den diodetest, summer, max/min og relativ.
Overspenningskategori CATIII 1000V.
DC strøm utg.
0 til 22mA
Spenning DC
0,-mV-1000V
Frekvens
20 - 50kHz
DC sløyfestrøm utg.
0 til 22mA
Spenning AC
0,-mV-700V
Strøm DC
0,-0mA - 10A
Loop Power
28V max 25mA
Strøm AC
0,-0mA - 10A
Strømutgang
Motstand
0,- - 40M Ohm
0,-0mA - 20,-0mA
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 100 89
ELIT K05
1
4459,-
11 101 02
ELIT MS7287
1
4137,-
108 www.elit.no
www.elit.no
109
KALIBRATORER
KALIBRATORER
ELEKTROkalibratorer & mil jø kalibratorer
ELEKTROkalibratorer
ELIT SERIE 3000 KALIBRATOR
ELIT SC 941 LYDKALIBRATOR
Multikalibrator serie 3000 er en presisjonskalibrator for kalibrering av flere instrumenttyper. Ved hjelp av programvaren ProCal utsteder denne kalibratoren sporbare
sertifikater til det produktet som kalibreres. Kalibratoren kan utstyres med mange
forskjellige moduler noe som gjør den kostnadseffektiv da en kan bygge den ut etter
eget tempo og ønske.
94dB lydkalibrering ved 1kHz. Den passer til 1”, 1/2” eller 1/4” diameter
mikrofoner. Tilfredsstiller ANSI S1.40-1984 og IEC942 1988 klasse 2.
Atmosfærisk trykk på 1013mbar. Ved relativ fuktighet på 65%.
AC/DC spenning
0-1025V
Frekvens 0-10MHz
Referansetemperatur
AC/DC strøm
0-1500A
AC/DC effekt Ja
Nøyaktighet _+0,5dB
2&4 leder motstand
0-1G ohm
Oscillioscope Ja
20°C
Kapasitans 0-10mF
Induktans0-10H
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 100 58
ELIT SERIE 3000
1
Pris på forespørsel.
80 098 21
ELIT SC 941
1
3125,-
ELIT K02 MILJØKALIBRATOR
KALIBRATORER
Temperaturkalibrator for et bredt sortiment av termoelement med høy nøyaktighet
og enkel bruk. Instrumentet har både inngang og utgang og kan således både
simulere og måle. I tillegg kan instrumentet også måle og simulere VDC. Med RJ
(intern referanse forbindelsestemperatur) sikres en korrekt måling/simulering hvis
omgivelsestemperaturen skulle endre seg. Leveres i bæreveske med nødvendig
tilbehør.
Spenning
0,0-1000mV
Temperatur
200-1760 grader C
Type elementK/J/T/N/R/S/B/E
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 100 10
ELIT K02
1
3744,-
110 www.elit.no
www.elit.no
111
BYGG og ANLEGG
BYGG og ANLEGG
Fakta om...
Avstandsmåling:
En avstandsmåler er et verktøy som måler avstanden fra observasjonspunktet til et mål. Noen typer bruker aktive
metoder som laser, sonar eller radar for å måle avstanden, mens andre typer bruker trigonometri. Avstandsmålere
brukes blant annet innen tekniske yrker, industri, militære og som hobbyverktøy.
Laser avstandsmålere er nå de mest populære og brukte inne tekniske yrker da de er svært nøyaktige, fysisk små og
enkle å bruke.
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) er en innretning som forsterker og sender ut elektromagnetisk stråling (i de aller fleste tilfeller er denne strålingen synlig lys). Strålingen har et sett med spesielle egenskaper,
som skiller den fra lys fra andre kilder, ved at lyset fra en lasende kilde er koherent og monokromatisk. Det vil si at alle
bølger svinger i takt, og at energien i bølgene adderes ved konstruktiv interferens. I tradisjonelle lasere vil også lyskilden
avgi lys som propagerer som en tilnærmet planbølge, det vil si at det beveger seg i én bestemt retning og når det
slipper ut av det lasende materialet så vil lyset fremstå som en smal lyskjegle med liten divergens. Dette kommer til syne
hvis strålen sendes gjennom røyk, tåke eller støv.
Turtallsmåling:
En turteller er et instrument som viser omdreiningstall (turtall), altså hvor fort
en aksling, skive e.l. roterer. Dette vises vanligvis i omdreininger per minutt
(RPM) med en kalibrert analog viser, men digital visning blir mer vanlig.
De første mekaniske turtellerne var basert på måling av sentrifugalkraften.
Oppfinneren antas å være den tyske ingeniøren Diedrich Uhlhorn; han
brukte det til å måle hastigheten på maskiner i 1817.
Omdreiningstall eller turtall (vanligvis forkortet RPM eller rpm, en engelsk
forkortelse for revolutions per minute (amerikansk engelsk: rounds per
minute), på norsk omdreininger per minutt) er en enhet for frekvens brukt
for å måle omdreiningshastighet.
Standardiseringsorganisasjoner anbefaler symbolet r/min, som på en
bedre måte følger de generelle prinsippene for enhetssymboler.
SI-enheten for frekvens er hertz (Hz) hvor 1 rpm = 1 r/min = 1/60 Hz.
112 www.elit.no
Fakta om...
Endoskop/boroskop:
Endoskop betyr “å se inn i”. Tekniske endoskoper brukes til å se inn i maskiner,
teknisk utstyr, rør og andre fysisk små hulrom. Inspeksjon ved hjelp av endoskoper
har flere fordeler, blant annet er metoden rask, og det er mulig å inspisere områder
som ellers ville være utilgjengelige. Gir bilder av høy kvalitet. Kan avdekke svært
små feil/skader som sprekker, fremmedlegemer og fargenyanser.
Metalldetektor:
Metalldetektor er et apparat som kan finne metaller på avstand, uten å ha direkte
kontakt, for eksempel begravd i jord eller gjemt under klærne.
Metalldetektorer har et vidt bruksområde som spenner fra hobbybruk til industri og
sikkerhetsbruk. Det finnes et stort antall detektorer som er spesialisert for sin oppgave, som f. eks å finne spesielle metaller, finne våpen, og videre til store
apparater som kan monteres på fly eller for å lete etter metalliske mineraler over et
stort område.
Metalldetektorer har utviklet seg fra å være enkle apparater som kun gav et signal
når et metallobjekt var innenfor føleområdet til å bli moderne apparater som kan
skille mellom ulike metaller og indikere avstand til metallobjektet. Dette er mulig
fordi forskjellige metaller har ulik atomoppbygging. Det som kjennetegner metallene er at de har frie elektroner i bevegelse rundt atomkjernen. Virkemåten til en
metalldetektor er basert på den elektromotoriske kraften EMK som et viklingssystem
(en spole) under elektrisk spenning sender ut. Metallgjenstander reagerer på EMK
med induksjon. Ved å innstille måleren riktig kan den gi utslag på ulike metaller,
som edelmetaller som gull og sølv, samt jern, aluminium, kobbermetaller med mer.
Tykkelsemåler:
Ultralyd tykkelsesmålere er for testing av materialtykkelse.
Muligheten til å måle tykkelsen uten å kreve tilgang til begge sider av gjenstanden
som skal måles gjør at denne teknologien får en rekke bruksområder. Instrumentene
kan teste plast, glass, keramikk, metall og andre materialer.
En ultralyd tykkelsesmåler bestemmer tykkelse ved å måle hvor lang tid det tar lyden
å krysse fra senderdelen til instrumentet og gjennom materialet og til baksiden av
gjenstanden, og deretter måler tiden som refleksjonen tar for å komme tilbake til
senderen. Den ultrasoniske tykkelsesmåleren beregner deretter dataene basert på
hastigheten av lyd gjennom gjenstanden.
www.elit.no
113
BYGG og ANLEGG
BYGG og ANLEGG
AVSTANDSMÅLERE
SØKEutstyr
ELIT D2 AVSTANDSMÅLER
ELIT 320 STENDERSØKER
Den kompakte og hendige modellen ble spesielt konstruert for innendørs bruk.
Direktetaster for addisjon, subtraksjon, areal og volumberegninger gjør at målingene går raskt og sikkert unna. De 10 siste målingene lagres automatisk. Som med
alle Leica laser avstandsmålere er laserprikken godt synlig. Du ser alltid tilsiktningspunktet, selv om målet er på et vanskelig tilgjengelig sted. Med ELIT D2 vil du aldri
bruke målebånd igjen! Raskt og enkelt. Mål avstander ved et enkelt tastetrykk og
beregn areal og volum. Mål fra kanter og hjørner. Med det utfellbare endestykket
er du utrustet for alle målesituasjoner.
ELIT 320 er laget for påvisning av stendere (reisverk) og spikerslag av både tre
og metall i vegger. Da instrumentet har større følsomhet en sin forgjenger er søkedybden opptil 38mm (avhengig av underlag) Instrumentet påviser også spenningsførende kabler og ledninger. I tillegg har instrumentet et laservater som kan stilles
inn i vinklene 0°, 45°, 90°, 135° og 180°. En rett laserstråle sendes ut fra
instrumentet som kan brukes som rettesnor. Justerbare føtter vatrer instrumentet
enkelt opp til riktig posisjon.
Måleområde 0,05 - 60m
Sprut-støvsikker Nøyaktighet ±1,5mm
Skjerm
3-linjers med lys
IP54
Spenningssøk Kontinuerlig
Laservinkel
UtsettingsfunksjonFaste mål
Stendersøk <20mm
Justerbare føtterJa
EndestykkeUttakbart
Stender dypsøk
<38mm
Batteri9V
Selvutløser Ja
TrackingJa
Vater
Enkel Pytagoras DirektelaserJa
Laserlinje Ja
0°- 180°
Libelle/lodd
Størrelse180x67x38mm
6m
Vekt180g
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 15
ELIT D2
1
1711,-
80 091 45
ELIT 320
1
715,-
ELIT LDM50 AVSTANDSMÅLER
ELIT MD150 METALLDETEKTOR
ELIT LDM50 er en kompakt laser avstandsmåler. Med sin nye teknologi kan man,
foruten å få nøyaktige avstandsmålinger, også addere, subtrahere, samt regne ut
areal og volum på en rask og sikker måte. Det er også mulighet for høydemåling
via Pytagoras. Målingens rekkevidde: 0.05m til 50m, målingens nøyaktighet: ±
1.5mm, areal- og volumkalkulasjoner, indirekte måling ved bruk av pytagoras,
addisjon og subtraksjon, sammenhengende måling, minimum og maksimum
avstandsmåling, lys i display og multilinjedisplay, og laser klasse 2.
Metalldetektor for detektering av metall under bakken. Instrumentet er meget følsomt
og kan søke ned til ca. 1.5m dybde (Test ref. 600x600x10mm aluminium) Finner
jordkabler, rør, kummlokk, metalltanker osv. Instrumentet har også en funksjon som
tar bort påvirkningen av jordens “minneral reaksjon” og har av den grunn bedre
penetrering. Identifiseringsfunksjon som skiller mellom ikke-magnetisk og magnetisk
metall og kan stilles inn til å velge ut spesifikke metaller som jern, gull, osv.
Måleområde 0,05 - 50m
AddisjonJa
Maks dybde
Ca. 1,5m
Nøyaktighet
±1.5mm
SubtraksjonJa
Uttak for hodetelefoner Ja
ArealmålingJa
Kontinuerlig målingJa
Batter6x1,5V AA
VolummålingJa
Maks/min.Ja
Størrelse H: 1180mm
PytagorasJa
UtsettingsfunksjonKontinuerlig
Vekt
1,5kg
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 510 18
ELIT LDM50
1
1471,-
80 510 21
ELIT MD150
1
3503,-
114 www.elit.no
www.elit.no
115
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
TURTALLSMÅLERE & ENDOSKOP/Boroskop
ENDOSKOP/BOROSKOP
ELIT DT1236L TURTALLSMÅLER
ELIT ERC16-1 ENDOSKOP/ BOROSKOP
Laser- og mekanisk turtallsmåler. Kan via laser foreta turtallsmåling helt opp til 2
meter fra gjenstanden en vil måle hastigheten på (o/min), samt måle meter/min.
Svært stor nøyaktighet selv ved trege omdreininger. Ved bruk av den laseroptiske
målingen kan en måle fra 10 til 99999 omdreininger pr minutt. Ved bruk av den
mekaniske målingen kan en måle fra 0,5 til 19999 omdreininger pr minutt. Instrumentet leveres i veske med brukerveiledning, ulike typer “kontaktknotter” for varierende tilkoblinger mot bevegelige deler, som f.eks motorakslinger, rullebånd med
mer, samt refleksbrikker som kan bedre måling ved bruk av laser turtallsmålingen.
Endoskop betyr “å se inn i”. Tekniske endoskoper brukes til å se inn i maskiner,
teknisk utstyr, rør og andre fysisk små hulrom. Inspeksjon ved hjelp av endoskoper
har flere fordeler, blant annet er metoden rask, og det er mulig å inspisere områder
som ellers ville være utilgjengelige. Gir bilder av høy kvalitet. Kan avdekke svært
små feil/skader som sprekker, fremmedlegemer og fargenyanser.
Turtall laser
10-99999RPM
Kamerahode
10mm diameter
VideoutgangJa
Turtall mekanisk
0,5-19999RPM
Kameraslange
1 meter
Tilvalg kameraslange
Hastighet
0,05-1999,9m/min
Maks avstand laser
2m/5m/10m/20m
Synsvinkel70 grader
Skjermstørrelse
2 meter
2,5”
Oppløsning 640x480
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 98
ELIT DT1236L
1
3119,-
80 011 99
ELIT ERC16-1
1
4135,-
ELIT AVR16 VIDEO OPPTAKER
ELIT VT6150F ENDOSKOP/ BOROSKOP
Profesjonell bærbar 2” Audio Video opptaker. (Den minste og letteste bærbare
opptakeren.) 2” TFT-LCD Monitor. Mini høytaler. Video opptak via MPEG-4 kompresjon (nærmest DVD kvalitet). Lagringsenhet: Støtter opp til 4GB SD kort. Avspillingsoppløsning 640 x 360 (30fps/sanntid). I stand til å vise på full skjerm. Bildeoppløsningsfunksjon JPEG format (640 x 480). Overskrivingsfunksjon ved fullt minne.
Kombinert AV utgang x 1 / inngang x 1. Bevegelsesregistrering / valgbar “fangst”
modus. Valgbar “fangst” modell: “snap-shot” /5 sek, 10 sek registrering. Kontroll /
data / tid setting (OSD meny). Kan vise informasjon om SD kapasitet.
VT6150F er et industrielt solid video boroskop med stort display. For rutinemessige
og omfattende undersøkelser i områder som er skadelig, giftig eller har begrenset
plass, der menneske ikke kan nå. Kontroll av korrosjon, sprekker, sveiseskjøter i
indre deler av objekter, fremmedlegemer i komplekse rør, støpeprosess forhold i de
indre delene og komponenter med arbeidsslitasje. Kamerahode kan vinkles i alle 4
retninger ved hjelp av elektrisk styring via instrumentet. Kameraslangen er i flerlags
metall kapsling som er korrosjonssikker. Intelligent fotografi og video funksjon som
gjør det enkelt å ta opp inspeksjonsdata. LED lys i fronten på kamera og optimalisert
styring av lys. Leveres i formtilpasset koffert.
Batteri Innebygd oppladbart, Li-Ion
Brukstid oppladbart batteri
1,5- 2 timer
Minnekort
SD, opptil 32GB
Bøyevinkel
120°
Synsvinkel90°
Display
Oppløsning display EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 83
ELIT AVR16
1
2969,-
116 www.elit.no
EL.nummer
4,3”
800X600
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ELIT VT6150F
1
Pris på forespørsel.
www.elit.no
117
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
RØR-/ LEKKASJEINSPEKSJON
TYKKELSESMÅLERE
ELIT 808DY RØRINSPEKSJONSKAMERA
ELIT 8825FN TYKKELSESMÅLER
ELIT 808DY er et vanntett (IPx8) rørinspeksjonskamera med fargeskjerm. Kompakt
og bærbart i en koffert. Ypperlig for inspeksjon i kanaler, ventilasjonsrør, piper og
lignende.
Stor 7” TFT LCD skjerm. Farge CCD kamera. 420 TV linjeoppløsning. 60 graders
kameravinkel. 6” total lengde inkludert fjær og koblingsstykke. AC/DC forsyning.
20 meter fiberglass stakefjær med kamerakabel. Innebygd DVR med USB port.
Lagringsmulighet til USB minne. Innebygd i støtsikker transportkasse.
Instrument med intern sensor for måling av beleggtykkelse på magnetisk og ikkemagnetisk underlag. Instrumentet er kompakt, nøyaktig og enkelt å bruke. Leveres i
formtilskjert koffert med kalibreringsfolier for både magnetisk og ikke-magnetisk underlag. Samt brukermanual. Instrumentet møter standardene ISO2178, ISO2360,
samt tilsvarende DIN, ASTM og BS normer. F-proben kan brukes på ikke-magnetisk
belegg som maling, plast, porselensemalje, kobber, sink, aluminium, krom osv, på
magnetisk underlag. N-proben kan brukes på ikke-magnetisk belegg som anodisering, lakk, maling, emalje, plastikk, pulverlakk, osv på ikke-magnetisk underlag.
Størrelse
53,5 x 22 x 47,5cm
Batteri
1,5V AAA x 4
Størrelse
126x65x27mm
Vekt
13,1kg
Måleområde
0- 1250um
Vekt
81g
Søkefjær
20m
Oppløsning 0,1/1um
Skjerm
TFT 7” farge
Nøyaktighet ±1-3%
Auto OFFJa
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 77
ELIT 808DY
1
14301,-
11 100 66
ELIT 8825FN
1
5637,-
ELIT GS-5800-400 DETEKTOR
ELIT 8826FN TYKKELSESMÅLER
ELIT GS-5800-400 er en ultrasonisk detektor kombinert i en sender og mottaker.
Instrumentet kan påvise lekkasje av luft og gass gjennom forskjellige applikasjoner.
Ved lekkasje av luft/gass fra en installasjon, kan kun mottaker benyttes da denne
lekkasjen vil gi fra seg ultrasonisk lyd som mottaker kan detektere. For påvisning
av tettheten til et vindu, benyttes sender på den ene siden og mottaker på den
andre. Lekkasjen vises på en bargraf og konverteres til lyd fra instrumentet eller via
eksterne øretelefoner.
Instrument med separate måleprober for måling av beleggtykkelse på magnetisk
og ikke-magnetisk underlag. Instrumentet er kompakt, nøyaktig og enkelt å bruke.
Leveres i formtilskjert koffert med kalibreringsfolier for både magnetisk og ikkemagnetisk underlag. Samt brukermanual. Instrumentet møter standardene ISO2178,
ISO2360, samt tilsvarende DIN, ASTM og BS normer. F-proben kan brukes på
ikke-magnetisk belegg som maling, plast, porselensemalje, kobber, sink, aluminium,
krom osv, på magnetisk underlag. N-proben kan brukes på ikke-magnetisk belegg
som anodisering, lakk, maling, emalje, plastikk, pulverlakk, osv på ikke-magnetisk
underlag.
Batteri 9V
Vekt mottaker
260g
Batteri
Frekvens
20kHz - 100kHz
Sendefrekvens sender
40kHz
Måleområde
Strømforbruk sender
34mADC
Str. sender
146x50x26mm
Oppløsning 0,1/110um
Strømforbruk mottaker
7,5mADC
Str. mottaker
255x70x28mm
Nøyaktighet ±1-3%
Vekt sender
122g
1,5V AAA x 4
Størrelse
126x65x27mm
0- 1250um
Vekt
81g
Separate proberF og N
Auto OFFJa
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
ART.nr
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 101 01
ELIT GS-5800-400
1
5341,-
11 100 68
ELIT 8826FN
1
6003,-
118 www.elit.no
www.elit.no
119
NOTATER
120 www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
121
VARIABLE TRANSFORMATORER
VARIABLE TRANSFORMATORER
Fakta om variabler
TEKNISKE BESTEMMELSER/ Teknisk ytelse
Det gode forholdet mellom pris og ytelse gjør produktene svært konkurransedyktige. De har en robust konstruksjon,
svak magnetiseringsstrøm, lavt dreiemoment og gir ingen ekstra forvrengning eller harmonisk forvrengning.
Kobberspolen er presisjonsviklet på en toroidkjerne.
Variable transformatorer er basert på tre generelle bestemmelser for funksjon kvalitet og sikkerhet.
Det europeiske lavspenningsdirektivet 2006/95/EF (72/23/EF), tysk standard VDE 0552 og internasjonal standard
IEC 60989.
Tradisjon og 50 års erfaring fra kontinuerlig produksjon, produktkontroll, testing, sikkerhet, permanente forbedringer og
kundeservice danner en rød tråd i produksjonen av variable transformatorer.
BRUKSOMRÅDER
Variable transformatorer brukes på mange produkter og bruksområder, blant annet:
Du finner mer informasjon om variable transformatorer og fullstendige instrumentproduktgrupper på
www.elit.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Variable transformatorer er tilgjengelige som:
•
•
•
•
•
én- eller flerfasetransformatorer
autotransformatorer eller isolerte variable transformatorer
manuelle eller motordrevne variable transformator
åpen/panelmontert eller innebygget konstruksjon
luftkjølte, eventuelt oljekjølte variable transformatorer
Variable transformatorer gir kontinuerlig justerbar spenning fra 0 til 100 % eller 113 % av nettspenningen.
De fungerer på en enkel og effektiv måte.
Kobbertråd vikles på en toroidkjerne ved hjelp av høypresise viklemaskiner.
Viklingens glidebane er glatt slik at den gir lav motstand og lang levetid for karbonbørsten. Enkelte modeller er
sølvbelagt for at utgangsimpendansen skal bli lavere. Kjernen er laget av båndviklet kornorientert silisiumstål som gir
lavt elektrisitetstap og høy magnetisk tetthet. Spolen er isolert fra kjernen ved hjelp av en spesiell isolasjonsstøtte som
også forhindrer at spolevindingene beveger seg. Variable transformatorer vikles slik at spenningen mellom to vindinger
er så lav at det ikke oppstår skadelige gnister eller kraftig oppvarming av kortsluttede vindinger.
strømuttak
laboratorie- og testutstyr
innretninger for hastighetskontroll
dataperiferiutstyr
styreenheter for sveising
utstyr for hastighetsregulering av store maskiner
elektroplettering og anodisering
høyspenningskretser for elektronrør
regulatorer for reserveforsyning i kringkastingssendere
spenningsstabilisatorer
høyspenningskontrollinnretninger
testbenker for måleapparater
vannkraftverk
batteriladere
styring av likestrømmotorer
maskiner for blåseforming av plast
styring av smelteovnstransformatorer
belysningsregulering
laboratorieomrørere
veksel- og likestrømbørstemotorer
motoriserte spenningsregulatorer for høystrøm
høystrømsmetallisering av plast
Svært pålitelig
Variable transformatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie. Den lange levetiden oppnås takket være:
•
•
•
•
•
Presis vikling
Overflateforming av viklingen
Lav toleranse ved forberedelse av glidebanen
Dyplakkering og baking, også for fiksering av viklingsstrukturen
Fjærbelastet, slitesterk karbonbørste
Effektfaktor
Effektfaktoren har veldig liten påvirkning på hvordan variable transformatorer fungerer i intervallet 0,5 etterliggende
til 0,5 foranliggende. Som andre transformatorer gjenspeiler variable transformatorer effektfaktoren i strømnettet med
veldig små endringer.
Bare ved veldig lav belastning på under 10 % blir den etterliggende effektfaktoren i variable transformatorer betydelig
på grunn av magnetiseringsstrøm.
Variable transformatorer gir en kurve for utgående spenning som er en nøyaktig reproduksjon av kurven for den
inngående spenningen. Glidekontakten monteres på akselen, men er elektrisk isolert fra den. Med børsteholder fungerer
glidekontakten også som varmeavleder. I denne katalogen er bare standard variable transformatorer oppført.
122 www.elit.no
Høy effekt
Variable transformatorer har lavt elektrisitetstap uansett belastning.
Effekten er 98,5 prosent når det er valgt maksimal utgangsspenning. Denne effekten er fortsatt høy selv om lastspenningen reduseres kraftig.
www.elit.no
123
VARIABLE TRANSFORMATORER
VARIABLE TRANSFORMATORER
TEKNISK YTELSE
TEKNISK YTELSE
Omgivelsestemperatur
Variable transformatorer er produsert for kontinuerlig drift ved omgivelsetemperaturer på 0 °C til 40 °C ved full nominell
belastning. Ved drift i temperaturer over 40 °C, må utgangsstrømmen senkes i henhold til diagram 1. Dersom for eksempel modell HSH 230/4 brukes ved en temperatur på 60 °C blir den nominelle utgangsstrømmen: 70 % x 4 A = 2,8 A.
Ventilasjon av strømdrevet utstyr gjør at det utvikles mindre varme slik at den nominelle effekten kan oppnås. Strømledninger må ha stort nok tverrsnitt, være festet og sikret med god kontakt slik at de ikke overopphetes og spenningen faller.
Overspenningsbryteren i primærkretsen må passe til formålet og det anbefales bruk av sikringer. Sikringer / reststrømbrytere (RCD) forhindrer at overbelastning fører til overoppheting og dermed brann. Selv om de variable transformatorene er utformet for krevende miljøer, bør de helst brukes i ikke-aggressive miljøer for at de skal fungere pålitelig og ha
lang levetid.
Akselen er koblet til en metallplate. Dersom den andre enden av akselen får en elektrisk forbindelse til denne platen
(via kabinettet) fører dette til en kortslutningsspole på transformatoren. Dette gir økt strømforbruk, overoppheting og det
kan til og med oppstå høy lekkasjestrøm og magnetiske spredningsfelt. Børstene må ikke bli stående for lenge lenge på
samme sted. Ellers kan kontaktmotstanden gradvis øke og det kan oppstå overoppheting av og skader på den variable
transformatorenheten.
Parallellkobling
Vi har en løsning for parallellkobling av to énfasetransformatorer. Utgangsstrømmen kan fordobles ved bruk av rektansspole og mekanisk parallellkobling av glidekontaktene på samme aksel.
Frekvens
Alle variable transformatorer er produsert for drift ved 50/60 Hz. De kan brukes uten reduksjon ved høyere frekvenser,
men reguleringen blir dårligere. Enheter som er beregnet på bruk ved 230 V, kan brukes ved 115 V og 25 Hz, men
den nominelle strømmen blir den samme.
Seriekobling
Seriekobling er beregnet på bruk av variable transformatorer i installasjoner der inngangsspenningen er høyere enn den
nominelle spenningen. To variable transformatorer av samme type seriekobles, noe som muliggjør drift ved spenningsnivåer som er det dobbelte av det nominelle spenningsnivået for én transformator.
Lineær utgangsspenning
Variable transformatorer har den fordelen at utgangsspeningen varierer lineært proporsjonalt med rotasjonsvinkelen
for utgangsspenningsvelgeren. Valg av utgangsspenning ved hjelp av glidekontakten har svært mange trinn slik at
utgangsspenningen så å si er trinnløs.
Dobbelt spenningsuttak via én glidekontakt
Denne innretningen gjør det mulig å generere variabel differansespenning med fase eller motfase avhengig av inngangsspenningen. Et typisk bruksområde er regulatorer for spenningsøkning.
Uut/ Uut maks for autotransformator / Uut maks = Uinn
Uut/ Uut maks for autotransformator / Uut maks > Uinn
Uut/ Uut (ved Uut = Uinn) for atskilt sekundærvikling
Uut/ Uut for atskilt sekundærvikling
Uut/ Uut for autotransformator / Uut maks = Uinn
Uut/ Uut for autotransformator / Uut maks > Uinn
Endringer på akselen
Akselen som følger med alle modeller, passer til transformatorenes spenningsvelgerknott ved montering på paneler som
ikke overskrider tykkelsen angitt i dimensjonsdataene. Endringer på akselen, enten av lengde eller endediameter, kan
gjøres både for manuelle og motordrevne enheter.
Produktgrupper
a) Åpne variable transformatorer (montasjegrupper for panelmontering eller innebygd utstyr) HSG; HST; HTG; HSM;
HTM med tilbehør (knapper, skalaer, motordrift)
b) Variable transformatorer for benkplassering (HSN, HTN)
c) Strømuttak (MA 4804, MA 4852, MA 4853)
Retningslinjer for installasjon
Følgende krav må tilfredsstilles for at variable transformatorer skal fungere sikkert og pålitelig:
•
•
•
•
•
•
God ventilasjon
Egnet kabling
Overstrømsvern
Plassering i ikke-korrosive miljøer uten høy luftfuktighet eller mye støv eller med beskyttelse mot disse faktorene
Forhindring av kortslutning til aksel
Egnet utforming og oppbygning av utstyr med innebygde variable transformatorer
124 www.elit.no
www.elit.no
125
VARIABLE TRANSFORMATORER
VARIABLE TRANSFORMATORER
Énfasede innebygde variable transformatorer
Énfasede innebygde variable transformatorer
HSG – autotransformatorer
Spenningstransformatorene i HSG-serien bygges ofte inn i testutstyr eller permanente installasjoner.
Utgangsspenningen styres med en stor, sklisikret knott. Utgangsspenningen økes lineært ved at knotten vris med klokken.
Brukeren må koble til et eksternt overspenningsvern som for eksempel en sikring eller en kretsbryter.
Alle modeller passer til frekvensområder på 50/60 Hz. Én- og trefasemodeller kan leveres med forskjellig nominell
strøm. Utgangsspenningen styres nøyaktig. Konstruksjonen av autotransformatoren gjør det mulig å øke spenningen ved
behov.
Variable autotransformatorer har krevende bruksområder. Derfor er de konstruert for å tåle høye temperaturer, høy
luftfuktiget og mekaniske støt/vibrasjoner. De brukes i permanente installasjoner med fast kabling der det er nødvendig
å variere drifts- eller ytelsesforhold.
HSG type (Input volt 230 V)
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Dimensjoner
Model
a
d1
d2
h
1
Tegning
M15
52
85
26
70
20
1
M30
74
100
26
100
20
2
M30/C
74
100
-
100
27.5
2
M50
83
119
26
100
20
2
M100
86
125
80, 95, 100
121
30
3
M200
100
153
80, 95, 100
121
30
3
M250
110
174
80, 95, 100
121
30
3
M300
149
226
100
117
52
3
M400
155
300
160
120
52
4
M500
175
340
160
135
52
4
HST – skilletransformatorer
Variable transformatorer med isolert kobling brukes til personsikring i tillegg til at de gir variable spenninger for
testformål. Generelt er de like godt egnet for testing, ingeniørarbeid og kontrollfunksjoner som vanlige variable
transformatorer konstruert med utgangspunkt i autotransformatorer. I tillegg kan de isolere følsomt utstyr fra interferens
og jordstøy.
Output volt 0 - 230 V Output volt 0 - 260 V
Type
Is (A)
P (VA)
Type
Is(A)
P(VA)
KG
Model
HSG 230/1
1.0
230
HSG 260/0.8
0.8
208
1.4
M15
HSG 230/1.25
1.25
287
HSG 260/1
1.0
260
1.4
M15
HSG 230/1.6
1.6
368
HSG 260/1.4
1.4
364
2.4
M30 or M30/C
HSG 230/2
2.0
460
HSG 260/1.6
1.6
416
2.4
M30 or M30/C
HSG 230/2.5
2.5
575
HSG 260/2
2.0
520
2.4
M30 or M30/C
HSG 230/3
3.0
690
HSG 260/2.5
2.5
650
3.5
M50
HSG 230/4
4.0
920
HSG 260/3
3.0
780
3.5
M50
HSG 230/4.5
4.5
1035
HSG 260/3.5
3.5
910
4.6
M100
HST type
HSG 230/6
6.0
1380
HSG 260/4.5
4.5
1170
4.6
M100
Type
Up(V)
Us(V)
Is(A)
P(VA)
KG
HSG 230/8
8.0
1840
HSG 260/6.3
6.3
1638
7.0
M200
HST
0052
230
0 - 34 (30)*
6
180 3.9
HSG 230/10
10.0
2300
HSG 260/8
8.0
2080
7.0
M200
HST
0062
230
0 - 253 (230)*
1.8
414 5.4
HSG 230/12
12.0
2760
HSG 260/10
10.0
2600
9.2
M250
HST
0102
230
0 - 245 (230)*
3.1
713 7.8
HSG 230/18
18.0
4140
HSG 260/15
15.0
3900
13.3
M300
* at rated output current
HSG 230/23
23.0
5290
HSG 260/20
20.0
5200
14.0
M400
HSG 230/32
32.0
7360
HSG 260/30
30.0
7800
20.5
M500
126 www.elit.no
Tegning 5
Dimensjoner
Type
a
d1
d2
h
1
Tegning
HST 0052
86
130
110
123
30
5
HST 0062
86
130
110
123
30
5
HST 0102
98
155
127
134
30
5
www.elit.no
127
VARIABLE TRANSFORMATORER
VARIABLE TRANSFORMATORER
Trefasede innebygde variable transformatorer
Trefasede innebygde variable transformatorer
HTG – autotransformatorer
Trefasetilkobling trefasede transformatorer kan kobles til enten delta- eller stjernekoblede strømkilder eller belastninger.
De er alltid stjernekoblet og har en tilgjengelig nøytral tilkobling. En felles aksel dreier alle glidekontakter for
utgangsspenning parallelt.
Trefasede transformatorer med en treledertilkobling til et trefaset forsyningssystem kan brukes ved strømforsyning til
trefaset symmetrisk trelederbelastning. I disse tilfellene bør man ikke bruke fellestilkoblingen (eller “det kunstige nøytralpunktet”) på enheten. Dersom mindre enn 10 % av den nominelle strømmen i variable transformatorer går til det
kunstige nøytralpunktet, holder ubalansen i den trefasede utgangen seg på et akseptabelt nivå.
Med en trefaset, fireleder systeminngang bør systemets nøytralpunkt ha en fast tilkobling til enhetens felles eller
“nøytrale” punkt. Dette forhindrer forskyvning av nøytralpunktet og mulige skader eller svikt i enheten. Fullstendig
spenningskontroll kan ikke oppnås med en trefaset enhet som består av tre énfaseenheter i en lukket trekantkobling.
Utenfor fabrikken er det ikke praktisk å slå sammen flere énfasemodeller til symmetriske trefaseenheter på grunn av de
mekaniske problemene dette medfører.
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Dimensjoner
Model
a
b
c
d
e
f
g
h
Tegning
3/M15
154
-
246
80
100
48
105
15
1
3/M30
234
-
323
80
100
55
110
15
2
3/M50
243
-
323
110
124
64
149
18
3
3/M100
243
284
370
110
130
67
153
21
3
3/M200
243
284
370
160
178
90
200
21
3
3/M250
243
284
370
160
178
90
200
21
3
3/M300
-
-
402
178
275
138
275
-
4
3/M400
-
-
402
249
310
155
310
-
4
3/M500
-
-
466
249
350
175
350
-
4
HTG type (Input volt 400 V)
Output volt 0 - 400 V Output volt 0 - 450 V
Type
Is (A)
P (VA)
Type
Is(A)
P(VA)
KG
Model
HTG 400/1
1.0
690
HTG 450/0.8
0.8
624
4.85
3/M15
HTG 400/1.25
1.25
861
HTG 450/1
1.0
780
4.85
3/M15
HTG 400/1.6
1.6
1104
HTG 450/1.4
1.4
1092
8.1
3/M30
HTG 400/2
2.0
1380
HTG 450/1.6
1.6
1248
8.1
3/M30
HTG 400/2.5
2.5
1725
HTG 450/2
2.0
1560
8.1
3/M30
HTG 400/3
3.0
2070
HTG 450/2.5
2.5
1950
11.9
3/M50
HTG 400/4
4.0
2760
HTG 450/3
3.0
2340
11.9
3/M50
HTG 400/4.5
4.5
3105
HTG 450/3.5
3.5
2730
15.1
3/M100
HTG 400/6
6.0
4140
HTG 450/4.5
4.5
3510
15.1
3/M100
HTG 400/8
8.0
5520
HTG 450/6.3
6.3
4914
23.6
3/M200
HTG 400/10
10.0
6900
HTG 450/8
8.0
6240
23.6
3/M200
HTG 400/12
12.0
8280
HTG 450/10
10.0
7800
29.8
3/M250
HTG 400/18
18.0
12420
HTG 450/15
15.0
11700
13.3
3/M300
HTG 400/23
23.0
15870
HTG 450/20
20.0
15600
14.0
3/M400
HTG 400/32
32.0
HTG 450/30
30.0
23400
20.5
3/M500
128 www.elit.no
22080
www.elit.no
129
VARIABLE TRANSFORMATORER
VARIABLE TRANSFORMATORER
BENKPLASSERTE VARIABLE TRANSFORMATORER
MOTORDREVNE VARIABLE TRANSFORMATORER
HSM – énfase, HTM – trefase
Det som først og fremst skiller motordrevne enheter fra de manuelle typene, er hvordan akselen dreies for å variere
utgangsspenningen. En synkronmotor brukes til plassering av glidekontakten. Motoren kan reverseres ved hjelp av en
SPDT-bryter (følger ikke med) og arbeider ved 230 V og 50/60 Hz. En integrert grenseposisjonsbryter forhindrer at
kantene på viklingen overskrides.
Følgende metoder for styring av motordrevne enheter er typiske:
•
•
•
En bryter for manuell økning/reduksjon består av enten en fjærende trykknapp eller en vippearmbryter.
Releer og kontaktorer styrer økning/reduksjon av strøm til motoren som et resultat av lavnivåsignaler fra eksterne kretser. Eksempler: signaler fra fotoelektriske celler eller termostatignaler.
Instrumentering for prosessautomatisering kan brukes til presis regulering i lukket sløyfe og mer avansert kret
steknikk til styring av økning/senkning.
HSN – énfase, HTN – trefase
Spenningstransformatorene i HSN- og HTN-serien har helt kabinett, noe som beskytter mot fysiske uhell og andre
faremomenter. De brukes generelt der man har behov for justerbar vekselspenning. Utgangsspenningen styres nøyaktig.
Utgangsspenningen styres med en stor, sklisikret knott. Utgangsspenningen økes lineært ved at knotten vris med klokken.
Alle modeller er utstyrt med strømledning, belyst av/på-bryter og ekstern PE-terminal. De kan også leveres med en
passende forbindelsesplugg. De er merket med utgangsspenning i volt (tilsvarende nominell inngangsspenning). De kan
enkelt flyttes rundt i laboratorier, produksjonslokaler eller på verksted for å gi justerbar spenning der det trengs.
Motoriserte modeller kan bestilles fra produsenten. Alle modeller passer til frekvensområder på 50/60 Hz. Én- og trefasemodeller kan leveres med forskjellig nominell strøm.
Motorens driftstid er angitt som antallet sekunder motoren bruker til å vandre hele strekningen i én retning. Motorene i
transformatorer har en standard driftstid på 26 s. Andre driftstider kan fås som ekstrautstyr.
HSN type
HTM type (Input voltage 230 V)
Output volt 0 - 230 V Output volt 0 - 260 V
Type
Is (A)
P (VA)
Type
Is(A)
P(VA)
KG
Model
HSM 230/3
3.0
690
HSM 260/2.5
2.5
650
4.5
M50
HSM 230/4
4.0
920
HSM 260/3
3.0
780
4.5
M50
HSM 230/4.5
4.5
1035
HSM 260/3.5
3.5
910
5.6
M100
HSM 230/6
6.0
1380
HSM 260/4.5
4.5
1170
5.6
M100
HSM 230/8
8.0
1840
HSM 260/6.3
6.3
1638
8.0
M200
HSM 230/12
12.0
2760
HSM 260/10
10.0
2600
10.2
M250
HSM 230/12
12.0
2760
HSM 260/10
10.0
2600
10.2
M250
HSM 230/18
18.0
4140
HSM 260/15
15.0
3600
14.3
M300
HSM 230/23
23.0
5290
HSM 260/20
20.0
5200
15.0
M400
HSM 230/32
32.0
7360
HSM 260/30
30.0
7800
21.5
M500
130 www.elit.no
Type
Up(V)
Us(V)
Is(A)
P(VA)
KG
Model
Dimensjon
HSN 260/4.5
230
0 - 260
4.5
1170
5.4
M100
170 x 155 x 220 mm
HSN 260/8
230
0 - 260
8.0
2080
7.9
M200
203 x 155 x 253 mm
HSN 260/10
230
0 - 260
10.0
2600
10.1
M250
270 x 155 x 320 mm
HSN 260/15
230
0 - 260
15.0
3900
18.6
M300
285 x 228 x 315 mm
HSN 260/20
230
0 - 260
20.0
5200
20.1
M400
318 x 228 x 348 mm
HSN 260/30
230
0 - 260
30.0
7800
28.2
M500
357 x 228 x 387 mm
HTN 250/8
400
0 - 450
8.0
6240
28.7
3/M200
240 x 420 x 285 mm
HTN 250/10
400
0 - 450
10.0
7800
34.7
3/M250
240 x 420 x 285 mm
HTN 250/15
400
0 - 450
15.0
11700
52.5
3/M300
285 x 520 x 315 mm
HTN 250/20
400
0 - 450
20.0
15600
56.0
3/M400
318 x 520 x 348 mm
HTN 250/30
400
0 - 450
30.0
23400
79.4
3/M500
357 x 590 x 405 mm
www.elit.no
131
NOTATER
TILBEHØR & RESERVEDELER
Fakta OM TILBEHØR
Vi i ELIT vil gjøre det enkelt for deg og finne reservedeler og tilbehør til ditt instrument.
Derfor har vi utarbeidet disse sidene med ELIT originaldeler til deres instrumentpark.
Vi kan tilby alle våre måleledninger med både PVC og Silikon isolasjon, så du kan velge de ledningene som passer ditt
behov, om du bruker instrumentet ditt mye i kulde eller områder med harde forhold, eller om du har et mer ”normal”
bruk.
Ledninger med typenavn xxx3 er silikon og xxx5 er PVC.
Blir instrumentet behandlet pent, er det ofte bare ”reservedelene” som sikringer og måleledninger som trenger og byttes
ut. Om du i tillegg jevnlig har instrumentet på service så har du et instrument som varer lenge.
Alle våre måleledninger med CAT III eller CAT IV merking er godkjent etter den nye IEC61010-031:2008
Europanormen.
Her har du eksempler på forskjellige CAT kategorier,
132 www.elit.no
www.elit.no
133
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
måleledninger
måleledninger
ELIT 2353/55 SILIKON/ PVC
ELIT 2413/15 SILIKON/ PVC
Måleledninger i Silikon og PVC. Rett – Vinklet 4mm tilkobling.
Lengde: 1m, 1,5m, 2m
Måleledninger i Silikon og PVC. Vinklet - Vinklet 4mm
tilkobling. Lengde: 1m, 1,5m
EL.nummer
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
SILIKON 2353
1
80 098 25
ELIT 2353-100 Sort
1
82,-
80 098 24
ELIT 2353-100 Rød
1
82,-
11 205 88
ELIT 2353-100 Blå
1
82,-
11 205 87
ELIT 2353-100 Grønn
1
82,-
80 098 27
ELIT 2353-150 Rød
1
98,-
80 098 28
ELIT 2353-150 Sort
1
98,-
11 205 68
ELIT 2353-200 Rød
1
112,-
11 205 69
ELIT 2353-200 Sort
1
112,-
80 098 26
ELIT2353-100 RS, Måleledningssett 1m rett+90°
1
80 098 29
ELIT 2353-150RS Måleledningssett 1,5m rett+90°
1
80 098 31
ELIT 2355-100 Sort
1
69,-
80 098 30
ELIT 2355-100 Rød
1
69,-
80 098 34
ELIT 2355-150 Sort
1
79,-
80 098 33
ELIT 2355-150 Rød
1
79,-
ELIT 2313/2315 SILIKON/ PVC
Måleledninger i Silikon og PVC. Rett – Rett 4mm tilkobling
Lengde: 1m, 1,5m.
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Forpakningsstr.
SILIKON 2413
1
80 098 48
ELIT 2413-100 Rød
1
94,-
80 098 49
ELIT 2413-100 Sort
1
94,-
80 098 50
ELIT 2413-100 Rød/Sort Måleledningssett
2
187,-
80 098 52
ELIT 2413-150 Sort
1
98,-
80 098 51
ELIT 2413-150 Rød
1
98,-
80 098 53
ELIT 2413-150 Rød/Sort Måleledningssett
2
195,-
PVC 2415
1
80 098 54
ELIT 2415-100 Rød
1
70,-
80 098 55
ELIT 2415-100 Sort
1
70,-
80 098 57
ELIT 2415-150 Rød
1
79,-
80 098 58
ELIT 2415-150 Sort
1
79,-
1Forpakningsstr.
Veil.pris
ELIT 2613/15
PVC 2355
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Veil.pris
SILIKON 2313
Veil.pris
MÅLELEDNING
Måleledninger i Silikon og PVC. Rett - Rett 4mm tilkobling,
Stablebar. Lengde: 1m, 2m
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
SILIKON 2613
80 099 16
ELIT 2613-100 Rød
1
85,-
80 099 17
ELIT 2613-100 Sort
1
85,-
80 099 18
ELIT 2613-100 Blå
1
85,-
80 099 19
ELIT 2613-100 Grønn
1
85,-
80 099 20
ELIT 2613-200 Rød
1
116,-
80 099 21
ELIT 2613-200 Sort
1
116,-
80 099 22
ELIT 2613-200 Blå
1
116,-
80 099 23
ELIT 2613-200 Grønn
1
116,-
80 098 36
ELIT 2313-100 Rød
1
82,-
80 098 37
ELIT 2313-100 Sort
1
82,-
80 099 24
ELIT 2615-100 Rød
1
72,-
80 098 39
ELIT 2313-150 Rød
1
98,-
80 099 25
ELIT 2615-100 Sort
1
72,-
80 098 40
ELIT 2313-150 Sort
1
98,-
80 099 26
ELIT 2615-100 Blå
1
72,-
80 099 27
ELIT 2615-100 Grønn
1
72,-
PVC 2315
PVC 2615
80 098 42
ELIT 2315-100 Rød
1
98,-
80 099 28
ELIT 2615-200 Rød
1
91,-
80 098 43
ELIT 2315-100 Sort
1
98,-
80 099 29
ELIT 2615-200 Sort
1
91,-
80 098 45
ELIT 2315-150 Rød
1
79,-
80 099 30
ELIT 2615-200 Blå
91,-
80 098 46
ELIT 2315-150 Sort
1
79,-
80 099 31
ELIT 2615-200 Grønn
91,-
134 www.elit.no
www.elit.no
135
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
LABLEDNINGER
EL.nummer
måleledninger MED PROBE
ELIT 2112/2013/2015 LAB LEDNING
ELIT 4313/15 MED PROBE
Lab ledninger i Silikon og PVC. Rett - Rett 4mm tilkobling, Stablebar.
Lengde: 1m, 2m
Måleledninger med probe i Silikon og PVC. Rett 4mm
tilkobling. Lengde: 1m, 1,5m. Målespiss: 2mm, 4mm
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
PVC 2112 20A
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
SILIKON 4313
11 205 89
ELIT 2112-100 Rød
1
45,-
80 098 68
ELIT 4313-102 Rød 2mm målespiss
1
84,-
11 205 90
ELIT 2112-100 Sort
1
45,-
80 098 69
ELIT 4313-102 Sort 2mm målespiss
1
84,-
11 205 91
ELIT 2112-100 Grønn
1
45,-
80 098 71
ELIT 4313-152 Rød 2mm målespiss
1
99,-
11 205 92
ELIT 2112-100 Blå
1
45,-
80 098 72
ELIT 4313-152 Sort 2mm målespiss
1
99,-
11 205 93
ELIT 2112-200 Rød
1
74,-
80 098 80
ELIT 4313-104 Rød 4mm målespiss
1
87,-
11 205 94
ELIT 2112-200 Sort
1
74,-
80 098 81
ELIT 4313-104 Sort 4mm målespiss
1
87,-
11 205 95
ELIT 2112-200 Grønn
1
74,-
80 098 83
ELIT 4313-154 Rød 4mm målespiss
1
102,-
11 205 96
ELIT 2112-200 Blå
1
74,-
80 098 84
ELIT 4313-154 Sort 4mm målespiss
1
102,-
80 098 70
Måleledningssett 4313-102 Rød/Sort 2mm
målespiss
2
167,-
SILIKON 2113 25A
11 207 77
ELIT 2113-100 Rød
1
77,-
11 207 78
ELIT 2113-100 Sort
1
77,-
11 207 79
ELIT 2113-100 Blå
1
77,-
11 207 80
ELIT 2113-100 Grønn
1
77,-
PVC 2115 25A
80 098 60
ELIT 2115-100 Rød
1
56,-
80 098 61
ELIT 2115-100 Sort
1
56,-
80 098 62
ELIT 2115-100 Blå
1
56,-
80 098 63
ELIT 2115-100 Grønn
1
56,-
80 098 64
ELIT 2115-200 Rød
1
74,-
80 098 65
ELIT 2115-200 Sort
1
74,-
80 098 66
ELIT 2115-200 Blå
1
74,-
80 098 67
ELIT 2115-200 Grønn
1
74,-
136 www.elit.no
PVC 4315
80 098 74
ELIT 4315-102 Rød 2mm målespiss
1
70,-
80 098 75
ELIT 4315-102 Sort 2mm målespiss
1
70,-
80 098 77
ELIT 4315-152 Rød 2mm målespiss
1
80,-
80 098 78
ELIT 4315-152 Sort 2mm målespiss
1
80,-
80 098 86
ELIT 4315-104 Rød 4mm målespiss
1
70,-
80 098 87
ELIT 4315-104 Sort 4mm målespiss
1
70,-
80 098 89
ELIT 4315-154 Rød 4mm målespiss
1
80,-
80 098 90
ELIT 4315-154 Sort 4mm målespiss
1
70,-
Forpakningsstr.
Veil.pris
ELIT 86F
NÅLPROBE
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
11 206 61
ELIT 86F-R/ Rød nåleprobe fleksibel
11 206 62
ELIT 86F-S/ Sort nåleprobe fleksibel
1
www.elit.no
137
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
MÅLELEDNINGER MED PROBE
måleledninger
ELIT 4413/15
MÅLELEDNINGSSETT
Måleledninger med probe i Silikon og PVC. Vinklet 4mm
tilkobling. Lengde: 1m, 1,5m.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
1Forpakningsstr.
Veil.pris
SILIKON 4413
ELIT 4490
MÅLELEDNING M/SIKRING
10A-600V/50kA
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 44
ELIT 4490R/ rød sikkerhetsmåleledning
1
172,-
80 098 92
ELIT 4413-102 Rød 2mm Målespiss
1
82,-
80 099 45
ELIT 4490S/ sort sikkerhetsmåleledning
1
172,-
80 098 93
ELIT 4413-102 Sort 2mm Målespiss
1
82,-
11 206 94
ELIT 4490B/ blå sikkerhetsmåleledning
1
172,-
80 099 05
ELIT 4413-104 Sort 4mm Målespiss
1
87,-
80 099 04
ELIT 4413-104 Rød 4mm Målespiss
1
80 098 95
ELIT 4413-152 Rød 2mm Målespiss
1
101,-
80 098 96
ELIT 4413-152 Sort 2mm Målespiss
1
101,-
80 099 07
ELIT 4413-154 Rød 4mm Målespiss
1
103,-
80 099 08
ELIT 4413-154 Sort 4mm Målespiss
1
103,-
80 098 97
Måleledningssett ELIT 4413-152 Rød/Sort
2
201,-
80 099 09
Måleledningssett ELIT 4413-154 Rød/Sort
2
205,-
80 098 94
Måleledningssett ELIT 4413-102 Rød/Sort
2
164,-
80 099 06
Måleledningssett ELIT 4413-104 Rød/Sort
2
174,-
PVC 4415
ELIT 5005
TESTLEDNING MED KROKODILLEKLEMME
ART.nr
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 206 41
ELIT 5005/2010Sp-50-R/ Rød m/krokodillekl.
1
21,-
11 206 42
ELIT 5005/2010Sp-50-S/ Sort m/krokodillekl.
1
21,-
ELIT 120/130/690
80 098 98
ELIT 4415-102 Rød 2mm Målespiss
1
72,-
80 098 99
ELIT 4415-102 Sort 2mm Målespiss
1
72,-
80 099 01
ELIT 4415-152 Rød 2mm Målespiss
1
81,-
80 099 02
ELIT 4415-152 Sort 2mm Målespiss
1
81,-
80 099 10
ELIT 4415-104 Rød 4mm Målespiss
1
75,-
80 099 11
ELIT 4415-104 Sort 4mm Målespiss
1
75,-
80 099 13
ELIT 4415-154 Rød 4mm Målespiss
1
84,-
80 099 14
ELIT 4415-154 Sort 4mm Målespiss
1
84,-
80 099 00
Elit 4415-102 Rød/Sort Måleledningssett
2
144,-
80 099 12
Elit 4415-104 Rød/Sort Måleledningssett
2
150,-
80 099 03
Elit 4415-152 Rød/Sort Måleledningssett
1
161,-
ELIT MP1000
80 099 15
Elit 4415-154 Rød/Sort Måleledningssett
1
168,-
Rød, sort og gul
138 www.elit.no
MÅLESPISS
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 205 80
ELIT 690/ målespiss reserve, 4 mm
1
43,-
Forpakningsstr.
Veil.pris
MÅLEPROBESETT
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
11 207 85
ELIT MP1000/ måleprobesett
179,-
www.elit.no
139
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
MÅLELEDNINGER METERVARE
BØSSINGER
ELIT 90-
MÅLELEDNING METERVARE
Måleledninger i metervare. Leveres i både PVC og silikon. dobbeltisolert. Kan leveres i mange tverrsnitt og farger på forespørsel.
PVC T = -20+80°C. Silikon T = -60+180°C
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
SILIKON
11 207 69
ELIT9028R rød 0,75mm2
1
26,-
11 207 70
ELIT9028S sort 0,75mm2
1
26,-
11 207 71
ELIT9028Gl/G gul/grønn 0,75mm2
1
26,-
80 100 22
ELIT9029S sort 1,0mm
1
33,-
80 100 21
ELIT9029R rød 1,0mm2
1
33,-
80 100 24
ELIT9029BR brun 1,0mm
1
33,-
80 100 25
Ledning ELIT9040R rød 1,5mm2
1
39,-
80 100 26
ELIT9040S sort 1,5mm2
1
39,-
80 100 27
ELIT9040B Blå 1,5mm2
1
39,-
11 206 96
ELIT9040H Hvit 1,5mm2
1
39,-
11 207 72
ELIT9040Gl/G gul/grønn 1,5mm2
1
39,-
80 018 99
ELIT9050R rød 2,5mm2
1
46,-
80 018 98
ELIT9050S sort 2,5mm2
1
46,-
11 207 68
ELIT9050Gl/G gul/grønn 2,5mm2
1
46,-
11 207 73
ELIT9050BL blå 2,5mm2
1
46,-
PVC
80 100 14
ELIT9012S sort 1mm2
1
18,-
80 100 13
ELIT9012R rød 1mm2
1
18,-
80 100 16
ELIT9012BR brun 1,0mm2
1
18,-
80 100 17
ELIT9015R rød 1,5mm2
1
23,-
80 100 18
ELIT9015S sort 1,5mm2
1
23,-
80 100 19
ELIT9015B blå 1,5mm2
1
23,-
11 206 40
ELIT9015H hvit 1,5mm2
1
23,-
11 205 22
ELIT9017R rød 2,5mm2
1
22,-
11 205 23
ELIT9017S sort 2,5mm2
1
22,-
140 www.elit.no
ELIT 3250/70
BØSSINGER
Sikkerhetsbøssinger for panelmontering, 4 mm.
Kan leveres med flere typer festeanordninger for ledninger.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 56
ELIT 3250-C-R/ Skrubøssing, rød
1
22,-
80 099 57
ELIT 3250-C-S/ Skrubøssing, sort
1
22,-
80 099 48
ELIT 3270-R/ Sikkerhetsbøssing, rød
1
16,-
80 099 49
ELIT 3270-S/ Sikkerhetsbøssing, sort
1
16,-
80 099 51
ELIT 3270-G/ Sikkerhetsbøssing, grønn
1
16,-
11 205 81
ELIT 3270-G/ Sikkerhetsbøssing, gul
1
16,-
80 099 50
ELIT 3270-B/ Sikkerhetsbøssing, blå
1
16,-
80 099 53
ELIT 3270-BR/ Sikkerhetsbøssing, brun
1
16,-
80 09954
ELIT 3270-H/ Sikkerhetsbøssing, hvit
1
16,-
ELIT 3297/99
VERKTØY
Verktøy for montering av sikkerhetsbøssing ELIT 3270
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 206 11
ELIT 3297-H/ verktøy
1
141,-
11 206 13
ELIT 3299-MH/ verktøy
1
281,-
ELIT ISOL-4
MÅLELEDNINGSSETT
Måleledningssett til kortslutning av alle faser inkl. nøytral under
isolasjonstest.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 208 10
ELIT ISOL-4
1
1642,-
www.elit.no
141
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
MÅLELEDNINGssett
MÅLESPISSER
ELIT TL-60
MÅLELEDNINGSSETT
ELIT 404-405
MÅLESPISSER
Måleledningssett til ELIT 25,sort og rød.
For 4mm terminaltilkobling. 2mm målespiss og krokodilleklemme.
For bruk sammen med isolasjonsmålere.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 06
ELIT TL-60
1
145,-
80 099 39
ELIT 404S/ Sort, målespiss
1
35,-
11 205 32
ELIT 404G/ Grønn, målespiss, 4mm
1
35,-
11 205 33
ELIT 404B/ Blå, målespiss, 4m
1
35,-
80 099 35
ELIT 405R/ Rød, målespiss
1
32,-
80 099 36
ELIT 405S/ Sort, målespiss
1
32,-
11 205 36
ELIT 405G/ Grønn, målespiss, 2mm
1
32,-
11 205 37
ELIT 405B/ Blå, målespiss, 2 mm
1
32,-
ELIT TL-70
MÅLELEDNINGSSETT
Måleledningssett, sort og rød. For 4mm terminaltilkobling.
2mm målespisser.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 46
ELIT TL-70
1
103,-
ELIT TL-80
ELIT 464
TESTSPISSER
MÅLELEDNINGSSETT
ELIT TL-80 måleledningssett bestående av 3 ledninger med 3 løse
måleprober med 4mm tupp. I sort, blå og grønn.
Brukes bl.a til installasjonstester ELIT EuroLite T400.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 47
ELIT TL-80
1
416,-
ELIT TL-90
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 41
ELIT 464R/ Rød, testspiss
1
115,-
80 099 42
ELIT 464S/ Sort, testspiss
1
115,-
ELIT 402
TESTPROBE
MÅLELEDNINGSSETT
ELIT TL90 består av 3-ledninger for bruk ved jordresistansmåling.
Leveres sammen med f.eks ELIT EuroLite T400. I grønn (5m), sort
(10m) og rød (20m).
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
1
51,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 32
ELIT 402R/ Rød, testprobe
80 018 40
ELIT TL-90
1
452,-
80 099 33
ELIT 402S/ Sort, testprobe
142 www.elit.no
51,-
www.elit.no
143
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
KROKODILLEKLEMMER
KLEMMER
ELIT 5002/5004
KROKODILLEKLEMMER
ELIT 5015
KROKODILLEKLEMMER
Krokodilleklemme for tilkobling via 4 mm eller 2 mm bananplugg/
målespiss. IEC1010 CAT III 1000V.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 07
ELIT 5002-R/ krokodilleklemme, rød
1
46,-
80 100 08
ELIT 5002-S/ krokodilleklemme, sort
1
46,-
80 100 09
ELIT 5002-RS/ krokodilleklemme, rød og sort
1
92,-
80 100 04
ELIT 5004-R/ krokodilleklemme, rød
1
63,-
80 100 05
ELIT 5004-S/ krokodilleklemme, sort
1
63,-
11 206 19
ELIT 5004-G-G/ krokodilleklemme, gul/grønn
1
63,-
11 206 43
ELIT 5004-BL/ krokodilleklemme, blå
1
63,-
11 207 84
ELIT 5004-G/ krokodilleklemme, grønn
1
63,-
ELIT 5066
KROKODILLEKLEMMER
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 206 89
ELIT 5015/ krokodilleklemme, blank, 4 mm
1
7,-
ELIT 5030
Mini krokodilleklemme med gummibeskyttelse.
For tilkobling via 4 mm bananplugg.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 01
ELIT 5030-R/ krokodilleklemme, rød, 4 mm
1
19,-
80 100 02
ELIT 5030-S/ krokodilleklemme, sort 4 mm
1
19,-
ELIT 6034
Krokodilleklemme sort og rød, 41mm
KROKODILLEKLEMMER
KLEMMER
Mini klemme.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 205 01
ELIT 5066-R/ krokodilleklemme, rød
1
54,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 205 02
ELIT 5066-S/ krokodilleklemme, sort
1
54,-
11 205 46
ELIT 6034-R/ klemme, rød
1
35,-
11 205 47
ELIT 6034-S/ klemme, sort
1
35,-
Forpakningsstr.
Veil.pris
ELIT 4700
KROKODILLEKLEMMER
Sikkerhetskrokodilleklemme sort og rød, 0,5A
ELIT AC5
KLEMMER
Krokodilleklemmesett for auto med pierceing.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 205 08
ELIT 4700-R/ krokodilleklemme, rød,0,5A
1
108,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
11 205 09
ELIT 4700-S/ krokodilleklemme, sort, 0,5A
1
108,-
11 207 86
ELIT AC5
144 www.elit.no
409,-
www.elit.no
145
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
KLEMMER & PLUGGER
KLEMMER
ELIT AC6
ELIT 6007
KLEMMER
MINIGRIP
Medium krokodilleklemmesett, rød og sort
Fleksibel minigrip med krokodillekjeft. Tilkobling via 4 mm
bananplugg. Maks 6A.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
11 207 87
ELIT AC6/ klemmesett
Forpakningsstr.
ELIT 6003
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
119,-
80 099 95
ELIT 6007-R/ Rød minigrip
1
138,-
80 099 96
ELIT 6007-S/ Sort minigrip
1
138,-
TESTKLEMMER
ELIT 6009
MINIGRIP
Måleprobe for isolert ledning. Maks 6A.
Minigrip med krokodillekjeft. Tilkobling via 4 mm bananplugg.
Maks 20A.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
80 100 10
ELIT 6003-R/ Rød testklemme
219,-
80 100 11
ELIT 6003-S/ Sort testklemme
219,-
80 100 12
ELIT 6003-RS/ Testklemmesett
438,-
ELIT 6005
Veil.pris
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 00
ELIT 6009-RS/ Rød-Sort minigripsett
1
311,-
80 099 98
ELIT 6009-R/ Rød minigrip
1
156,-
80 099 99
ELIT 6009-S/ Sort minigrip
ELIT 1010/60
MINIGRIP
Fleksibel minigrip med klype for tilkobling til 4 mm banan.
Maks 6A
156,-
BANANPLUGG
Bananplugg for skrutilkobling eller lodde.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
80 099 92
ELIT 6005-R/ Rød minigrip
97,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 93
ELIT 6005-S/ Sort minigrip
97,-
11 205 04
ELIT 1010-I-R/ Bananplugg for lodding, rød
1
9,-
11 205 55
ELIT 6005-IP2-RS/ Minigripsett
192,-
11 205 05
ELIT 1010-I-S/ Bananplugg for lodding, sort
1
9,-
11 205 53
ELIT 6005-IP2-R/ Rød minigrip
96,-
80 099 78
ELIT 1060-R/ Bananplugg, rød
11,-
11 205 54
ELIT 6005-IP2-S/ Sort minigrip
96,-
80 099 79
ELIT 1060-S/ Bananplugg, sort
11,-
146 www.elit.no
Forpakningsstr.
EL.nummer
Veil.pris
www.elit.no
147
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
Plugger
Plugger
ELIT 1065
SIKKERHETSPLUGG
Sikkerhetstilkoblinger, 4mm. For konstruksjon av egne måleledninger. For skru/lodde tilkobling av måleledning.
ELIT 1080
BANANPLUGG
Stablebare bananplugger for skrutilkobling av ledning.
4+4 mm.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 66
ELIT 1065-R/ Sikkerhetsplugg, rød
1
31,-
80 099 80
ELIT 1080-R/ Stablebar bananplugg, rød
1
20,-
80 099 67
ELIT 1065-S/ Sikkerhetsplugg, sort
1
31,-
80 099 81
ELIT 1080-S/ Stablebar bananplugg, sort
1
20,-
80 099 68
ELIT 1065-B/ Sikkerhetsplugg, blå
1
31,-
80 099 82
ELIT 1080-B/ Stablebar bananplugg, blå
1
20,-
80 099 69
ELIT 1065-G/ Sikkerhetsplugg, grønn
1
31,-
80 099 83
ELIT 1080-G/ Stablebar bananplugg, grønn
1
20,-
ELIT 1066
SIKKERHETSPLUGG
Stablebare sikkerhetstilkoblinger, 4mm. For konstruksjon av egne
måleledninger. For skru/lodde tilkobling av måleledning.
ELIT 1089
BANANPLUGG
Stablebare bananplugger for hurtigkobling av ledning.
4+4 mm. Beskyttelseshylse over spissen trekker seg tilbake ved
bruk.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 71
ELIT 1066-R/ Sikkerhetsplugg sablebar, rød
1
25-
80 099 86
ELIT 1089-R/ Stablebar bananplugg, rød
1
34,-
80 099 72
ELIT 1066-S/ Sikkerhetsplugg sablebar, sort
1
25,-
80 099 87
ELIT 1089S/ Stablebar bananplugg, sort
1
34,-
80 099 73
ELIT 1066-B/ Sikkerhetsplugg sablebar, blå
1
25,-
80 099 88
ELIT 1089-B/ Stablebar bananplugg, blå
1
34,-
80 099 74
ELIT 1066-G/ Sikkerhetsplugg sablebar, grønn
1
25,-
80 099 89
ELIT 1089-G/ Stablebar bananplugg, grønn
1
34,-
11 206 36
ELIT 1066-BR/ Sikkerhetsplugg sablebar, brun
1
25,-
80 099 90
ELIT 1089-H/ Stablebar bananplugg brun
1
34,-
11 206 39
ELIT 1066-H/ Sikkerhetsplugg sablebar, hvit
1
25,-
80 099 91
ELIT 1089-GUL/ Stablebar bananplugg, hvit
1
34,-
ELIT 1067
SIKKERHETSPLUGG
Sikkerhetsplugg vinkel, sablebar, 4 mm
BANANPLUGG
2x4 mm bananplugg til BNC
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 205 75
ELIT 1067-R/ Sikkerhetsplugg vinkel, lodde, rød
1
22,-
11 205 76
ELIT 1067-S/ Sikkerhetsplugg vinkel, lodde, sort
1
22,-
11 205 77
ELIT 1067-G/Sikkerhetsplugg vinkel, lodde, grønn 1
22,-
148 www.elit.no
ELIT 7043
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 206 59
ELIT 7043/ Bananplugg, hun
1
152,-
11 206 60
ELIT 7047/ Bananplugg, han
1
152,-
www.elit.no
149
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
Plugger & MAGGRIP
BÆREVESKER
ELIT 3030
BANANPLUGG
Bananplugg med skrutilkobling, rød og sort
BÆREVESKE
Bæreveske/hylster for spenningstestere.
Vesken er laget i solid nylon med lærdetaljer. Borrelåsfeste for
ledninger og solid beltefeste med trykknapper. Enkelt å ta på og av.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 207 66
ELIT 3030-R/ Bananplugg med skrutilkobling, rød
1
11,-
11 207 67
ELIT 3030-S/ Bananplugg med skrutilkobling, sort
1
11,-
ELIT 3310
ELIT BV10
SKJØTEHYLSE
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 13
ELIT BV10
1
180,-
ELIT BV20
BÆREVESKE
Bæreveske for strømtenger med egen lomme for måleledningene.
Vesken er laget i solid nylon med lærdetaljer. Strømtangen låses i
vesken ved hjelp av borrelås. Rommet til måleledningene kan også
lukkes og låses med borrelåsfeste. Solid beltefeste med trykknapplås
som gjør det enkelt å ta av og på.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 099 60
ELIT 3310-R/ Skjøtehylse, rød
1
30,-
80 099 61
ELIT 3310-S/ Skjøtehylse, sort
1
30,-
ELIT 606
MAGGRIP
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 098 14
ELIT BV20
1
180,-
ELIT BV50
BÆREVESKE
Bæreveske for diverse instrumenter. Solid nylon bæreveske med
skulderstropp og gummiføtter. Passer veldig godt til forskjellige
installasjonstestere og er standardveske til EuroMaster E2.
- Flyttbare rom - Plastlomme i lokk for dokumenter og veiledninger
- Solid nylon - Skulderstropp følger med.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 208 01
ELIT MagGrip 606-6, sort
1
169,-
11 208 02
ELIT MagGrip 606-6, rød
169,-
11 208 03
ELIT MagGrip 606-6, hvit
169,-
11 208 04
ELIT MagGrip 606-7, sort
175,-
11 208 05
ELIT MagGrip 606-7, rød
175,-
11 208 06
ELIT MagGrip 606-7, hvis
175,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 208 09
ELIT MagGrip 606Mg4, sort med 4 mm tupp
180,-
80 011 68
ELIT BV50
1
338,-
150 www.elit.no
www.elit.no
151
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
Kofferter
SIKRINGER
ELIT AL-L
KOFFERT
ELIT
SIKRINGER
En stor aluminiumskoffert med stålkanter for sikker oppbevaring av
måleinstrumenter. Forlenger levetiden på instrumentene betraktelig.
Størrelse: Bredde: 550mm Dybde: 350mm Høyde: 150mm.
Kofferten leveres med skuminnlegg som kan formtilpasses til valgte
instrumenter. Prisen på kofferten er inkludert inntil 3 valgfrie
tilpassninger til ELIT instrumenter. Ekstra instrumenter ut over dette
koster 100,- pr. stk.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 62
ELIT AL-L
1
1179,-
ELIT AL-M
KOFFERT
En medium aluminiumskoffert med stålkanter for sikker oppbevaring
av måleinstrumenter. Forlenger levetiden på instrumentene betraktelig.
Størrelse: Bredde: 450mm Dybde: 280mm Høyde: 130mm Kofferten
leveres med skuminnlegg som kan formtilpasses til valgte instrumenter.
Prisen på kofferten er inkludert inntil 3 valgfrie tilpassninger til ELIT
instrumenter. Ekstra instrumenter ut over dette koster 100,- pr. stk
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr. Veil.pris
80 100 36
Sikring keramisk- 0,5A/250V, 5x20mm
1
17,-
11 700 01
Sikring keramisk- 10A/250V, 6,3x32mm
1
17,-
11 700 02
Sikring keramisk- 0,5A 660V for FTLK5
1
45,-
80 100 45
Sikring keramisk- 2A/600V, 5x20mm for SDM 586
1
17,-
11 700 05
Sikring keramisk- 10A/600V, 5x20mm for SDM586
1
17,-
80 100 40
Sikring 500mA/600V for EuroLite T400/ELIT5010 /1520
1
19,-
80 099 47
Sikring keramisk 10A-600V/50kA, 6x32mm
1
34,-
80 100 48
Sikring keramisk 0,5A-660V/50kA, 6x32mm
1
34,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 700 13
Sikring 500mA/600V for ELIT 60E/D og 70D
1
18,-
80 011 61
ELIT AL-M
1
806,-
11 700 15
Sikring 11A, 1000V, 10.3x38.1
1
130,-
11 700 17
Sikring 440mA/1000V
1
140,-
80 018 71
Sikring 500mA/250V ELIT 60E/D II-70A II/70A -70/73
1
5,-
80 018 70
Sikring 10A/250V 5x20mm 60E/DII-70A/DII-105 -70/73
1
9,-
11 700 21
Sikring 4A/500V for ELIT Eurotest 61557
1
115,-
11 700 22
Sikring 315mA/250V for ELIT 105B og Eurotest 61557
1
4,-
11 700 25
Sikring 10A/250V til 70A
1
18,-
11 700 26
Sikring 1A/250V 5x20mm for 70D II
1
18,-
11 700 27
Sikring 1A/600V 6x25mm for 70D
1
18,-
11 700 28
Sikring 630mA/250V 5x20mm m/pinner for 70A
1
18,-
11 700 30
Sikring 0,5A/250V for Elit 812/218/25
1
4,-
11 700 31
Sikring 10A/250V for Elit 812/822
1
7,-
80 018 82
Sikring Elit 917/919/1550II - 0,5A/1000V 8001882
1
84,-
11 700 33
Sikring Elit 917/919 - 10A/1000V
1
97,-
11 700 34
Sikring 250mA/600V for Elit 1550
1
4,-
11 700 35
Sikring 0,2A/250V for ELIT 1011 (5,2x20mm)
1
4,-
ELIT AL-S
KOFFERT
Størrelse: Bredde: 350mm Dybde: 250mm Høyde: 60mm Kofferten
leveres med skuminnlegg som kan formtilpasses til valgte instrumenter.
Prisen på kofferten er inkludert inntil 3 valgfrie tilpassninger til ELIT
instrumenter. Ekstra instrumenter ut over dette koster 100,- pr. stk.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 60
ELIT AL-S
1
542,-
ELIT AL-XS
KOFFERT
En ekstra liten aluminiumskoffert for sikker oppbevaring av måleinstrumenter. Forlenger levetiden på instrumentene betraktelig.
Størrelse: Bredde: 275mm Dybde: 170mm Høyde: 75mm Kofferten
leveres med skuminnlegg som kan formtilpasses til valgte instrumenter.
Prisen på kofferten er inkludert inntil 3 valgfrie tilpassninger til ELIT
instrumenter. Ekstra instrumenter ut over dette koster 100,- pr. stk.
ART. nr
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 600 17
ELIT AL-XS
1
432,-
152 www.elit.no
www.elit.no
153
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
ELIT HV-40
ELIT E-100TKS/ TKR MÅLELEDNING
PROBE
ELIT HV40 høyspenningsprobe som kan tilkobles til bl.a multimeter.
Dette gir da muligheten til å måle høye spenninger med lave effekter,
f.eks ved måling av høye spenninger i TV’er og tilsvarende produkter.
Måler Volt AC opp til 28kV RMS og opp til 40kVDC. Omsetningsforholdet er 1000/1 og med en inngangsimpedans på 1000MΩ.
Produktet er IKKE ment bruk for å måle på høye spenninger med stor
effekt, f.eks på høyspentskinner ol.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 097 24
ELIT HV- 40
1
2037,-
ELIT S2003
ELIT E-100TKS er en liten måleledningstrommel med 100 meter måleledning.
Robust avtagbar krokodilleklemme i den ene enden. Tilkobling til instrument via
terminalen montert på siden av trommel. Ypperlig for f.eks kontinuitetsmåling
eller jordresistansmåling, samt ved andre målinger hvor det er behov for lange
måleledningslengder. Enkel innsveiving av ledning, og en bevarer ledning
bedre.
HØYSPENNINGS KABELSETT
ELIT S2003 er ett kabelsett for bruk til isolasjonsmålere opp til 5kV
testspenning med 4mm tilkobling. Brukes til bl.a. ELIT TeraTest 1590
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 65
ELIT E-100TK Sort
1
1076,-
80 011 64
ELIT E-100TK Rød
1
1076,-
ELIT A1027 MÅLELEDNING
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 600 10
ELIT S2003
1
734,-
ELIT TP 172
ELIT A1027 er en måleledning på 20 meter med 4mm plugg.
Brukes til kontinuitetsmåling og jordplatemåling.
TELESKOP PROBE
Måleprobe med justerbar lenge mellom 92cm og 172cm med 4mm
terminal for tilkobling av ledning. Brukes til bl.a kontinuitetsmåling i
takarmaturer.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 207 99
ELIT TP 172
1
1766,-
ELIT E50HR MÅLELEDNING
50m ledning på praktisk snelle for kontinuitetsmåling.
Enkel å rulle opp og har belte for festing rundt livet.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 300 95
ELIT A1027
1
381,-
ELIT PC-2 PLUGGADAPTER
ELIT PC-2 er pluggadapteret til EuroMaster serien.
Dette har start-knapp på håndtaket og brukes til kortslutning- og
jordfeilbrytertest.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 700 21
ELIT E50HR
1
1401,-
11 300 99
ELIT PC-2
1
995,-
154 www.elit.no
www.elit.no
155
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
ELIT USB-RS232
OVERGANG
Overgang fra RS232 9-pins til USB. For kobling av instrumenter
med RS232 utgang til PC med USB inngang. Brukes bl.a. til Eurotest
61557
ELIT A1191
KABEL- OG SIKRINGSØKER
ELIT A1191 er kabel- og sikringssøker som brukes i kombinasjon med
Eurotestere med funksjonen Lokator. Eurotesterene har innebygged
signalgenerator. 3 “grov” innstillingsområder for følsomhet, samt
fininnstilling for hvert område med “tommelratt”. Indikering vises med
dioder og lyd.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
12 000 74
ELIT USB-RS232
1
567,-
80 098 00
ELIT A1191
1
2585,-
ELIT A1001
PLUGGADAPTER
ELIT A1001 er pluggadapter til Eurotest 61557 med ‘Start’ og
‘Save’ knapp. Dette brukes til korsltuningsmåling og RCD test i
stikkontakt.
ELIT A1102
LUXADAPTER
ELIT A1102 er ett adapter for tilkobling til Eurotest modeller.
Denne modellen er for de som har behov for ekstra følsom luxmåler
som kan måle veldig svakt lys.F.eks Nødlysanlegg
Måler fra 0,01 lux og opp til 20000 lux
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 300 49
ELIT A1001
1
1310,-
80 011 80
ELIT A1102
1
3522,-
ELIT A1002
SPISSADAPTER
ELIT A1002 er spissadapter til Eurotest med ‘Start’ og ‘Save’ knapp.
Dette brukes til kontinuitet- og isolasjonsmåling i stedet for 3-ledersett
ELIT A1011.
ELIT A1119
LUXADAPTER
ELIT A1119 luxadapter (lysadapter) for tilkobling til Eurotest modeller.
Måler fra 0,1 til 20000 lux. Probetype C
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 76
ELIT A1002
1
1179,-
80 011 36
ELIT A1119
1
2661,-
ELIT A1005
KABELSØKER
ELIT A1005 er kablesøker som brukes i kombinasjon med
Eurotestere med funksjonen Lokator. Eurotesterene har innebygged
signalgenerator, A1005 er signalmottakeren uten justering av
sensitiviteten.
ELIT A1110
3-FAS ADAPTER
ELIT A1110 er et adapter så man kan koble Eurotesten i en 3-fas
kontakt.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 77
ELIT A1005
1
1095,-
80 011 75
ELIT A1110
1
332,-
156 www.elit.no
www.elit.no
157
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
INSTALLASJONSTESTER/EUROTESTER
ELIT A1111
3-FAS ADAPTER
ELIT A1111 er ett adapter så man kan koble Eurotesten i en 3-fas
kontakt. Den leveres med dreiehjul for valg av målepunkt, f.eks
L1-L2, L2-N, L3-PE osv.
Brukes til bl.a. kortslutningsmåling.
ELIT A1018
STRØMTANGADAPTER
ELIT A1018 lekkasje- og strømtangadapter.
Måleområde fra 0,5mA til 500AAC. Stor strømtangåpning på 53mm.
Leveres med måleledninger tilkoblet tangen. Leveres med norsk
brukerveiledning. Passer f.eks godt til alle multimeter og installasjonstestere. Robust, sikker og nøyaktig strømtangadapter.
Omsetningsforhold: 1A inn = 1mA ut.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 74
ELIT A1111
1
1479,-
80 096 12
ELIT A1018
1
2764,-
ELIT A1011
ELIT A1019
3-LEDERSETT
ELIT A1011 brukes til Eurotest, kan benyttes på de fleste målinger
testeren utfører. Sort, grønn og blå ledning på 1,5meter med 4mm
stablebare terminaler.
STRØMTANGADAPTER
ELIT A1019 brukes mot Eurotest 61557 for å utføre To tangsmetode.
Den kobles til Eurotesten med A1021 og brukes i kombinasjon med
A1018 for måling av overgangsmotstand til jord uten frakobling fra
jordingskinna.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 42
ELIT A1011
1
464,-
80 096 19
ELIT A1019
1
2429,-
ELIT A1021
ELIT A1020
4-LEDERSETT
ELIT A1021 brukes til Eurotest 61557 for samtlige målemetoder på
jordplatemåling. Rød, sort, grønn og blå ledning på 1 meter med
4mm stablebare terminaler.
STRØMTANG
ELIT A1020 er en stor strømtang for måling av strømmer opp til
2000A med Eurotest 61557, den kan også benyttes mot multimeter
med mA inngang. Omsetningsforhold: 1A inn = 0,1mA ut.
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 70
ELIT A1021
1
373,-
80 011 82
ELIT A1020
1
4759,-
ELIT A1017
STRØMTANGADAPTER
ELIT A1017 er et lite strømtangadapter med 12mm tangkjeft.
Måleområde fra 1mA-200A og omsetningsforhold 1A inn = 1mA
ut. Leveres med 1meter ledning med 4mm terminaler.
Brukes mot bl.a. Eurotest 61557, men fungerer også mot alle
multimeter med uA/mA inngang.
ELIT U1017
STRØMTANGADAPTER
ELIT U1017 leveres i ELIT 250E 1/2/3 jordfeilsøke sett.
Det er en liten lekkasjestrømstang med 12mm tangkjeft og
omsetning 1A inn = 1V ut
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 011 81
ELIT A1017
1
1479,-
80 095 61
ELIT U1017
1
1479,-
158 www.elit.no
www.elit.no
159
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
STRØMTANGADAPTER
TELEINSTRUMENTER
ELIT U1018
STRØMTANGADAPTER
ELIT U1018 leveres i ELIT 250E 2/3 jordfeilsøkersett. Det er en
medium lekkasjestrømstang med 53mm tangkjeft og omsetning 1A
inn = 1V ut
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 510 22
ELIT U1018
1
4519,-
ELIT U1020
STRØMTANGADAPTER
ELIT U1020 leveres i ELIT 250E3 jordfeilsøkersett. Det er en stor
lekkasjestrømstang med 128x45mm (kabeldiameter 82mm) tangkjeft og omsetning 1A inn = 1V ut
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 018 79
ELIT U1020
1
10804,-
ELIT iFlex 3000/3002 STRØMTANGADAPTER
Fleksibel strømtangadapter - 3000AAC.
Tre strømområder: 30A, 300A og 3000A. To utgangsområder på 300mV og 1V
som gjør det allsidig for ulike måleinstrumenter, som multimeter, nettanalysatorer
osv. 61cm probelengde. Inngangsbeskyttelse opp til 600V. Passer på alle elektriske systemer. Stor båndbredde. Indikering av lavt batterinivå. Leveres med 2 stk
1,5V AA batteri og brukerveiledning.
ELIT AP32
KABEL
Kabel til ELIT AP32
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
35 000 06
ELIT U1018
1
421,-
ELIT AP32
VESKE
Veske for ELIT AP32, passer også DP40
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
35 000 03
ELIT U1018
1
421,-
ELIT DP40
KABEL
Kabel til ELIT DP40
EL-nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 100 80
ELIT iFlex 3000, 61 cm
1
3396,-
EL.nummer
Produktnavn/ beskrivelse
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 500 34
ELIT iFlex 3002, 121 cm
1
4293,-
35 000 02
ELIT DP40
1
535,-
160 www.elit.no
www.elit.no
161
tilbehør/ reservedeler
tilbehør/ reservedeler
Temperatur tilbehør
Temperatur tilbehør
ELIT PyroUSB-151 TEMPERATURSENSOR
ELIT 150TF INNSTIKKFØLER
Temperatursensor for USB kobling mot PC. Temperaturområde fra -40 til +1000gr.C
Spiss innstikkføler type “K”. For flatstift tilkobling. Spiralledning på
1,2 meter til tilkoblingspunkt. Temperaturområde: -40 til +850gr. C.
Lengde føler: 20cm. Lengde kabel: 1,2m. Tilkobling: flatstift.
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
10 300 64
ELIT PYROUSB-151
1
5565,-
80 091 52
ELIT 150TF
1
469,-
ELIT 1100TF TEMPERATURFØLER
ELIT 159TF OVERFLATEFØLER
Temperaturføler for høye temperaturer, opp til 1100ºC. 1 meter ledning til tilkoblingspunkt. Brukes som universal/væskeføler ved høye temperaturer.
Temperaturområde: -40 til +1100gr. C. Lengde på føler: 13cm. Lengde på kabel:
1m. Tilkobling: flatstift.
Overflateføler type “K”. Flatstift tilkobling. For direkte temperaturmåling på slette overflater. Fjærende kontaktflate på målespiss. 1,2
meter spiralledning til koblingspunkt.
Temperaturområde: -40 til +510gr. C. Lengde på føler: 10cm.
Lengde på kabel: 1,2m. Tilkobling: flatstift.
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 096 68
ELIT 1100TF
1
1172,-
80 091 53
ELIT 159TF
1
589,-
ELIT 129TF TRÅDFØLER
ELIT TermEL TERMOELEMENT
Trådføler type “K”. Passer for alle temperaturmålere med flatstift tilkobling type “K”.
Temperatrurområde: -40 +300gr. C. Lengde: 1,2m. Tilkobling: Flatstift.
Termoelement type-K som leveres i metervare. Her kan bruker
lage sine egne termoelement. Prisen er pr./m. Temperatur: -40° til
+300°gr. C. Hel rull har en lengde på 100m.
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
80 091 50
ELIT 129TF
1
132,-
11 500 15
ELIT TermEl
1
119,-
ELIT 138TF TEMPERATURFØLER
ELIT K-Plugg Han/Hun K-PLUGG
Temperaturføler for luft og gass. Tilkobling flatstift type “K”.
Temperaturområde: -40 +260gr. C. Lengde føler: 20cm. Lengde kabel: 1,2m.
Tilkobling: Flatstift.
K-Plugg (Han) for å lage egne termoelement og skjøteledninger.
For bruk mellom instrument og termoelement.
K-Plugg (Hun) for å lage egne termoelement og skjøteledninger. For
bruk mellom instrument og termoelement.
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
1
72,-
EL.nummer
Produktnavn
Forpakningsstr.
Veil.pris
11 500 31
ELIT K-Plugg Han
80 091 51
ELIT 138TF
1
356,-
11 500 30
ELIT K-Plugg Hun
162 www.elit.no
72,-
www.elit.no
163
klipp her
SERVICEAVTALE
SERVICEAVTALE
Gjennom vår serviceavtale fører vi full historikk på instrumentene dine, samt at vi sender årlig innkalling (”tannlege
innkallingsprinsippet”) til kalibrering og sjekk. Avtalen er tilpasset rutiner for internkontroll, og er kostnadsfri å inngå.
Måleinstrumenter som inngår i avtalen innkalles med ett jevnlig mellomrom på 12 måneder. Måleinstrument, komplett
med originalt tilbehør, leveres hos oss for periodisk service.
Følgende utføres ved periodisk service: - Rengjøring. - Sjekk av ytre skader, batteri, måleledninger, adapter, etc.
- Sjekk av instrumentfunksjoner. - Reparasjoner og kompletteringer. - Kalibrering i henhold til produsentens prosedyrer.
- Utstedelse av kalibreringssertifikat. Dine kostnader vil kun ligge i jobben som blir gjort med ditt instrument.
MÅLEINSTRUMENTER
1.Parter
Kontrakten opprettes mellom:
KundenELIT
Firma:ELIT AS
Adresse:Hellenvegen 9
Postnr/Sted:2022 GJERDRUM
2. Omfang
- Kontrakten omfatter periodisk og ordinær service av måleinstrumenter med perifert utstyr spesifisert i Bilag A.
- ELIT forplikter å benytte kompetent personale for service og kalibrering av de måleinstrumenttyper berørt av avtalen.
- ELIT holder registre med typebetegnelse, serienummer og servicetidspunkt for måleinstrumenter som inngår i avtalen.
- ELIT oversender kundens kontaktperson (Bilag A) innkalling til periodisk service 14 dager før servicetidspunktet.
- ELIT fører historikk på hvert av måleinstrumentene som inngår i avtalen.
- ELIT gir kunden prioritet ved ordinær service.
3. Periodisk og ordinær service
Kunden mottar pr. 12 måneder, dvs. 1 gang pr. år, innkalling for periodisk service. Komplett måleinstrument med tilhørende deler pakkes forsvarlig og oversendes ELIT for utførelse av følgende:
Rengjøring.
Sjekk av ytre skader, batteri, måleledninger, adapter, bæreveske, etc.
Sjekk av instrumentfunksjoner.
Reparasjoner og kompletteringer som ikke overgår maksimalt reparasjonsbeløp.
Kalibrering i henhold til produsentens prosedyrer.
Utstedelse av kalibreringssertifikat.
For å gi Kunden prioritet ved ordinær service utenom fastsatte servicetidspunkt, skal ELIT ha påbegynt servicearbeidet
samme dag som produktet mottas.
Maksimalt reparasjonsbeløp
I tilfeller hvor estimert reparasjonsbeløp overstiger maksimalt reparasjonsbeløp, vil feil/mangel ikke bli utbedret før kunden
er informert og ELIT har mottatt bestilling/ordre for reparasjonen. Maksimalt reparasjonsbeløp er fastsatt i Bilag A.
Måleinstrumentet leveres/ pakkes forsvarlig, og oversendes til:
ELIT AS, Hellenvegen 9 2022 Gjerdrum. Merkes ”Service”
4. Priser og fakturering.
Serviceavtalen er kostnadsfri å inngå. For å oppnå rabatt fastsatt i Bilag A, må periodisk service foretas i periode fastsatt i
Bilag A. Fakturering skjer etter utførelse av service og i henhold til kundens betalingsbetingelser med ELIT.
For øvrig viser vi til våre salgs- og leveringsbetingelser.
5. Gyldighet, endringer og oppsigelse.
Kontrakten er gyldig fra dato for inngåelse og til skriftlig oppsigelse i hht. pkt. 5 foreligger begge parter. Kontrakten
forlenges automatisk for 1 ett år av gangen. I kontraktstiden kan kunden ikke benytte andre firmaer enn ELIT til ordinær
eller periodisk service. Yter ikke ELIT tjenester som samsvarer med kundens krav til kvalitet og tidsrammer står kunden fritt til
å kunne benytte andre firmaer, men det forutsettes at ELIT blir tilkjennegjort med årsaken, samt gis rimelig mulighet til å korrigere forholdet. Ved oppsigelse må den andre kontraktsparten informeres skriftlig minst 1 måned før kontraktstidens utløp.
I tilfelle av mislighold fra en av partene kan kontrakten sies opp med umiddelbar virkning.
Denne kontrakt er skrevet i 2 to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Dato/ Kunden
164 www.elit.no
Dato/ ELIT
www.elit.no
165
klipp her
NOTATER
SERVICEAVTALE
MÅLEINSTRUMENTER
TYPE INSTRUMENT
SERIENUMMER
MÅNED
TELEFONNUMMER
RABATTSATS %
MAX REP BELØP
SPESIFISERINGER
TYPE INSTRUMENT
KUNDENS KONTAKTPERON
FIRMA
ADRESSE
POSTNR/STED
NAVN
TLF
FAX
EPOST
Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: [email protected] elit.no
166 www.elit.no
www.elit.no
167
NOTATER
168 www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
169
NOTATER
170 www.elit.no
NOTATER
www.elit.no
171
ELIT AS NORWAY HELLENVEGEN 9 N-2022 GJERDRUM
TLF: +47 63 93 88 80 FAX: +47 63 93 88 81 [email protected] www.elit.no
ELIT SCANDINAVIA APS BREDEBJERGVEJ 1 2630 TÅSTRUP
TLF: +45 48 44 60 60 FAX: +45 48 44 60 61 [email protected] www.elit.dk
ELIT SCANDINAVIAN AB FRÖSUNDAVIKS ALLÈ 15 169 70 SOLNA
TLF: +46(0) 19 500 3010 FAX: +46 19 500 3011 [email protected] www.elitsg.se
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Produktenes spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel.
Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: [email protected] elit.no