Unn Røyneland - Syddansk Universitet

BRØNDSTEDFORELÆSNINGEN
Unn
Røyneland
Professor ved Senter for
flerspråklighet (MultiLing),
Universitetet i Oslo
Hvor faen er jeg fra? : Språk- og identitetsforhandlinger blant norske rappere
Syddansk Universitet, Odense - 12. november 2014 kl. 13.00-15.00, lokale U77
Efterfølgende apéritif
Økende motvilje mot innvandring og multikulturalisme har intensivert kampen for identitet og tilhørighet
blant Europas blandede og sammensatte befolkning. I dette foredraget skal vi se nærmere på hvordan norske
rappere med innvandrerbakgrunn tematiserer spørsmål om språk og tilhørighet, og hvordan de motsetter seg
enkle og essensialiserende identitetstilskrivninger. Nyere forskning på språk og identitet blant ungdom i flerkulturelle miljøer i Oslo tyder på at Hip hop spiller en avgjørende rolle i etableringen, utforskningen og formingen av nye urbane talestiler. Flere rappere utfordrer hegemoniske språkideologier og går i rette med den utbredte holdningen at disse nye talestilene er med på å forringe det norske språket. De hevder – tvert imot –
at dette er en berikelse av det norske språket og en utvidelse av det norske språkmangfoldet. I foredraget skal
vi se hvordan disse nye språklig praksisene brukes av norske rappere for å markere seg som annerledes, for å
signalisere sosiale og diskursive standpunkter, og for å motstå og transformere tradisjonelle sosiale og etniske
kategorier.
Institut for Kulturvidenskaber