Fikk flygel via SMS

seniorsakens
medlemsmagasin
Språk og paSientSikkerhet
Omsorg og pleie
på norsk
Fikk flygel
via SMS
Fler og fler driver frivillighet på egen hånd
For gammel for reiseforsikring?
Fikk sparken,
men slo tilbake i andre runde
SeniorLån
Dette nummeret
seniorsakens
medlemsmagasin
- et smart lån for deg over 60 år
tekst
All tekst som ikke er merket med byline er
skrevet av redaktør Christin Engelstad
08020
Tom Sønsteby er alltid klar for en god sak.
ansvarlig utgiver
Seniorsaken
generalsekretær
Knut Chr. Høvik
ansvarlig redaktør
Christin Engelstad
[email protected]
redaksjonsråd
Liv Clemens, Tordis Aavatsmark,
Vidar Lønn-Arnesen og Tore Lindholt
Ring oss i dag!
SamfUnnSanSvar/portrettet ............................side 6
SeniormagaSinet
… for engaSjerte vokSne og eldre
faneSaker
tema
helse og omsorg ............................................................side 13
Truer dårlige norskkunnskaper pasientsikkerheten?
juss og økonomi ............................................................side 22
6
Side
Rykter om reiseforsikring avsløres.
alders- og yrkesdiskriminering ...............................side 26
Sparebank1 ville bli kvitt Kjellaug Nilsen. Det ble ikke lett.
design &p roduksjon
Siriusbc.no/Britt Andresen
GRAKO/Terje Kristoffersen
forside- og temafoto
Olav Heggø
forsidebilde
Tom Sønsteby
annonseansvarlig
Lokomotiv Media v/Martin Hasseleid Mathisen
[email protected], mob: 986 30 509
13
Side
Vil du vite mer om Seniorsaken?
Hold deg oppdatert på seniorsaken.no.
følg oss på facebook
www.facebook.com/seniorsaken
deBatt
Hvor er de eldre i reklamen? .......................................side 32
Ring oss i dag!
Med SeniorLån kan du frigjøre sparepengene dine
Seniorsaken
Bygdøy allé 5, 0257 oslo
tlf. 22 12 18 90
[email protected]
trykk
TS trykk AS
Opplag: 20 000
Da kan du f.eks. pusse opp huset, reise mer, gi barnebarna forskudd på arv, innfri eksisterende lån eller bare få
mer å rutte med i hverdagen. Med SeniorLån betaler du ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.
SeniorLån kan utbetales som et engangsbeløp og/eller månedlige utbetalinger. Du bruker pengene til hva du vil.
M
24
1
leSerBrev ......................................................................side 34
livSglede
36
Side
Ø M E RK E
T
ILJ
Du får en utbetaling med pant i boligen.
Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det BN Bank som dekker tapet.
Du kan når som helst foreta innbetalinger eller avslutte lånet.
Du får hvert år trukket fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen.
Størrelsen på utbetalingen avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.
Les mer på www.bnbank.no eller du kan besøke oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5.
Ring gjerne for avtale 95 00 57 94.
Låneeksempel: Nom. rente 5,30 %, eff. 5,44 %, kr. 900.000, over 15 år, totalt kr. 1.989.324
2
Produkter til besvær ......................................................side 38
Dette skjedde i 1946 ....................................................side 40
Kronikk Jahn Otto Johansen ........................................side 41
8
Trykksak 7
Reiser på ferie for å feire .............................................side 42
Hva er SeniorLån:
•
•
•
•
•
Gå for helsa og humøret! .............................................side 36
2
08020
26
Side
seniorsakens
medlemsmagasin
Språk og paSientSikkerhet
Omsorg og pleie
på norsk
46
Side
Inni-Carines matspalte ..................................................side 46
Kryssord .............................................................................side 48
medlemSSider .............................................................side 50
Fikk flygel
via SMS
Fler og fler driver frivillighet på egen hånd
For gammel for reiseforsikring?
Fikk sparken,
men slo tilbake i andre runde
42
Side
50
Side
3
SAMFUNNSANSVAR
Er VM-tittelen i fare?
leder
Uten frivillighet og dugnadsånd
stopper Norge!
Arbeidsinnsatsen i norske frivillige organisasjoner tilsvarer ca. 115 000
årsverk og 48 prosent av befolkningen bidrar årlig i frivillige organisa-
I mange år har vi nordmenn kunnet slå oss for brystet og påberope oss førsteplass i frivillighetsarbeid.
Men situasjonen kan bli en annen om vi følger trenden som viser at vi heller vil gi penger
enn tid til en sak som engasjerer oss.
Det viser en undersøkelse fra Senter
for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
sjoner! Seniorsaken er, i likhet med et stort antall norske organisasjoner,
lag og foreninger, tuftet på frivillig arbeid. Samtidig er økonomiske bidrag
fra enkeltpersoner og bedrifter grunnleggende for at hjulene skal gå rundt.
I vår strategiplan 2014-2016 tar vi sikte på å etablere partnerskap med ledende
norske bedrifter som har samfunnsansvar høyt på dagsorden. Innsatsen våre frivillige
nedlegger, vil være et ledd i samarbeidsbedriftenes samfunnsansvar. Jeg tror vi vil se nye samarbeidsformer og et
større spekter av frivillig innstats fremover
Sammen med Seniorenes fellesforbund hadde vi nylig et møte med finansminister Siv Jensen, hvor vi tok opp
aktuelle temaer innen seniorøkonomi og -skatt. Blant annet tok vi opp skattereglene som ble innført i 2011 om
ligningsverdi på primærbolig og sekundærbolig. Reglene kan få skjebnesvangre konsekvenser om ektefelle får
varig opphold på sykehjem eller annen institusjon og flyttingen blir meldt til Folkeregisteret. Står denne ektefellen
Den viser også at samtidig som vi påtar
oss stadig færre frivillige oppgaver, har
vår motivasjon og holdninger til innsatsen endret seg. Det er en klar tendens til at folk vil drive frivillighet uten
medlemskap.
Individuell frivillig deltakelse er mindre forpliktende og tidkrevende enn
medlemsbasert frivillighet. Man er sjef
over egen innsats.
Medlemstallene i organisasjoner stuper og det er stadig vanskeligere å rekruttere folk til verv i organisasjoner.
”Alle” synes organisasjonsdemokrati
er viktig, men ingen har tid til å legge
ned tiden og arbeidet som er nødvendig.
Men vi blir gjerne med på en «penge dugnad» for å skaffe midler i klubbkassa.
Tradisjonelt har frivilligheten i Norge
handlet mye om å ta vare på de svake
i samfunnet. Nå handler frivillighet i
økende grad om selvrealisering eller
å styrke selvfølelsen. Det kan være en
årsak til at frivilligheten i økende grad
er en arena for de ressurssterke, med
høy utdanning og god økonomi. Ved å
hjelpe andre får man det rett og slett
bedre selv.
Er frivilligheten i fare eller er den i ferd
med å finne en ny form?
Kilder: ssb.no/ forskning.no/ frivillighetnorge.no/ Senter for
forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Rapport 2010:3.
les historien om en frivillig og et flygel
på neste side
oppført i Statens kartverk som boligens hjemmelsinnehaver, blir boligen automatisk omdefinert fra primærbolig til sekundærbolig i skattemessig betydning, selv om den andre ektefellen fortsatt bor der. Dermed blir boligen
formuesbeskattet etter en langt høyere ligningsverdi (50 prosent av markedsverdi) enn primærbolig (25 prosent).
Blir boligen solgt før hjemmelsinnehaver har bodd så lenge på sykehjemmet at hans/hennes botid i skattemessig
betydning er oppfylt, utløses det skatt på gevinsten ved salget på 28 prosent. Finansministeren lovet umiddelbart
å se på denne utilsiktede bruken av regelverket.
I tillegg til at vi opprettholder vårt engasjement for sykehjemsplasser når man trenger det, styrker vi vår kamp for
tilpassede sykehjemsplasser og kvalitet i omsorg og opphold på institusjon. Å bli lagt på dobbeltrom mot sin vilje
er uverdig. Enda verre er det at beboere som er helt klare i hodet , men som har fysiske utfordringer, må bo på
sykehjem der hele 80 prosent av beboerne har demens. Gjennom vårt arbeid håper vi at sykehjemmene i nær
fremtid vil bli tilrettelagt både økonomisk og praktisk slik at beboere både med og uten demens vil få et bedre
tilpasset omsorgstilbud enn i dag.
Knut Chr. Høvik
Generalsekretær
viSSte dU at...
... “dugnad” for få år
siden ble kåret til
Norges nasjonalord.
4
5
SAMFUNNSANSVAR
Med et flygel i sekken
Før Tom Sønsteby fikk tak i et flygel, og fikk med seg noen av Norges beste musikere til å holde
gratiskonserter for kreftpasienter og pårørende på Ullevål universitetssykehus,
gikk han ut på dato i reklamebransjen og måtte finne opp seg selv på nytt.
TeksT: CaTo GjerTsen • FoTo: oLaV HeGGØ
Han så slutten komme lenge før den
var en realitet. Siden 1971 hadde
Tom Sønsteby vært blant de kreative
hodene i reklamebransjen. Han høstet
nasjonale og internasjonale priser og
jobbet med de mest spennende kundene og de flinkeste menneskene i bransjen. Sammen skapte de behov hos Ola
og Kari, som de ikke visste at de hadde.
Snakket seg til jobb
– Jeg var så heldig å få oppleve gullalderen på 80- og 90-tallet. Men i 2006
var det over.
Tom Sønsteby ble etterhvert en av nærmere 2000 reklamefolk som mistet levebrødet da bransjen slanket seg selv
med totredjedeler i løpet av nitti-tallet
og neste generasjon ble hyllet og overtok. Han kjente mange som ble dypt deprimert av å føle seg til overs, og også
noen som ikke orket å leve lenger, og
gikk ut av tiden.
navn: Tom Sønsteby
alder: 69 år
BoSted: Frogner i Oslo
familie: Gift med Anne-Mai,
to døtre og fem barnebarn
6
– For meg var det selvfølgelig trist og
leit, men liver går videre. Jeg hadde
fått 28 år i reklamebransjen. Det er få
forunt. Jeg kjente dessuten at jeg var
mett, og hadde lyst til å gjøre noe helt
annet.
Det noe ”helt annet” dukket plutselig
opp igjen fra Sønstebys underbevissthet. Som tenåring stod det mellom å
studere til interiørarkitekt og designer, eller medisin. Det ble det første.
Men lysten til å hjelpe andre hadde
alltid vært der. Som ung ferievikar på
Ullevål universitetssykehus, dagdrømte han om å hjelpe fattige i verdenshjørner langt borte. Den store verden
måtte igjen vike, til fordel for Ullevål.
aktUell: Har jobbet
som frivillig for kreftpasienter og pårørende,
Ullevål sykehus
fritidSintereSSer:
Jakt-fiske og friluftsliv.
Maler bilder og lager
kniver
– Jeg møtte opp en fredag til intervju
på en jobb som portør på sykehuset.
Det var en stilling som jeg var overkvalifisert til, men det var den jobben jeg
ville ha. Tidlig i intervjuet fikk jeg vite
at det dessverre ikke var en jobb for
meg. ”Det var dumt,” tenkte jeg. Men
jeg hadde en så hyggelig samtale med
hun som intervjuet meg, at praten fortsatte. Halvannen time seinere så hun
på meg, smilte og sa: ”Hvis du fortsatt er interessert i jobben, så møt opp
til første arbeidsdag på mandag.” Det
gjorde jeg, selvsagt.
a-kjendisene sa ja
Sønsteby trivdes godt umiddelbart.
Som portør kunne han by på seg selv
på en mer direkte og ærlig måte enn
han hadde kunnet som reklamemann.
Nå viste han omsorg og nestekjærlighet hver eneste dag, og merket at han
spilte en viktig rolle i en sårbar fase for
syke mennesker.
medlem i: Frogner lokallag i Seniorsaken
medlem S
Siden: 2009
medlem fordi: Et oppriktig ønske om å hjelpe
andre mennesker
7
SAMFUNNSANSVAR
”
Flygel-prosjektet
er et godt eksempel på
den nye trenden
med individuell frivillighet
vi ser i Norge.
”
Toms SMS: ”Hei, jeg jobber på kreftsenteret på Ullevål. Vi trenger et flygel. Kan du hjelpe?”
Christian Ringnes’ svar-SMS: ”Du kan kjøpe et flygel for inntil 300 000 kroner.
Og så får du 25 000 kroner til driftskostnader. Jeg betaler.”
”
”
Men Sønsteby hadde mer å gi. Han gikk
til sjefen sin og forklarte tankene bak
sitt eget prosjekt: arrangere konserter,
et lite pusterom, for kreftpasienter og
deres pårørende. Om han kunne få en
halv dag i uken til å jobbe med å virkeliggjøre det? Det fikk han. I de påfølgende ukene og månedene stod han på
hodet for prosjektet. Det innebar blant
annet å skaffe kontaktdetaljer, avtale
møter, gjennomføre store arrangementer og å gi personene i den andre enden
lyst til å gjøre en forskjell for kreftpasientene. Høsten 2008 ble drømmen
virkelighet sammen med en liten gruppe på fire personer fra Kreftsenteret.
– Prosjektet bestod i få ledende artister til å spille for kreftpasientene og
deres pårørende i auditoriet på Ullevål.
Gratis, selvsagt, for vi hadde ingen
penger å tilby. Førstemann ut var Arve
Tellefsen. Siden fulgte navn som Bjørn
Eidsvåg, Anne Grethe Preus, Arja
Saijonmaa, Jonas Fjeld og Øystein
Sunde, for å nevne noen. Med én konsert i måneden, ble det ca. 40 konserter i løpet av de fire neste årene, og prosjektet ble en ubetinget suksess, sier
Sønsteby.
8
frivillig for seg selv
Sønstebys prosjekt er et godt eksempel på den nye, individuelle og ofte
ubevisste frivilligheten i Norge. Den
som foregår utenfor idrettslag og Røde
Kors. Den blir til ved en god idé, fordi
én eller flere driftige personer ser et
behov og ikke kan la vær å engasjere
seg. Noen vil kalle det for den ”usynlige” frivilligheten. Den initiativrike
69-åringen syns det er lite spennende å snakke om merkelapper, og mye
viktigere å forklare gleden av å tørre å
tenke nytt og stort.
Tom Sønsteby var både portør
og konsertarrangør på kreftavdelingen.
– Jeg innså for eksempel raskt at vi
trengte et flygel for å løfte konsertene.
Derfor sendte jeg en sms til Christian
Ringnes, som jeg visste hadde midler
og et hjerte som banker for sine medmennesker. Jeg skrev: ”Hei, jeg jobber
på kreftsenteret på Ullevål. Vi trenger et flygel. Kan du hjelpe? Tom” Et
par dager seinere kom Ringnes’ svarsms: ”Du kan kjøpe et flygel for inntil
300 000 kroner. Og så får du 25 000
kroner til driftskostnader. Jeg betaler.”
Det var helt utrolig gøy! Flygelet bidro
selvsagt også fenomenalt til konsertene, sier ildsjelen.
Uten merkelapp
Omstendighetene gjorde dessverre at
konsertprosjektet ble avsluttet i 2012.
Sammenslåingen av fire sykehus i
Oslo sugde til seg det meste av oppmerksomhet og ressurser fra ledelsen.
Alle syntes Sønsteby gjorde en strålende jobb, men fra å ha med seg fire medhjelpere i prosjektet, var han plutselig
mer eller mindre helt alene. Oppgavene var for mange for én, selv hvis han
hadde hatt mer tid til prosjektet.
gjør han når det måtte være behov for
det, også når han ikke pønsker ut sitt
neste frivillighetsprosjekt.
– Men jeg klandrer ingen. Ullevål
har noen av verdens beste og varmeste medarbeidere. Sammen skapte
vi noen fantastiske øyeblikk for pasientene og deres pårørende. Et av
de sterkeste øyeblikkene var da Arja
Saijonmaa opptrådte. Jeg ba om å få
høre ”Jag vill tacka livet”, men det
var uaktuelt, fordi hadde hun sluttet
å framføre den sangen. Men så gjorde
hun det likevel. Da gråt vi i kor alle
sammen.
Selv om dugnadsånden
og viljen til frivillig innsats er på retur i Norge,
er vi fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.
Sønsteby sa opp jobben sin på Ullevål
ikke så lenge at konsertprosjektet ble
avsluttet. Men han kommer aldri til å
slutte å hjelpe andre mennesker. Det
- Det viktigste er at vi alle blir flinkere
til å se og ta vare på hverandre. Om du
gjør det gjennom en forening eller på
egenhånd, spiller ingen rolle.
fa k ta o m
frivillighet
Norge deler førsteplassen
med Sverige på verdenstoppen i frivillighet.
Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige
organisasjonene i Norge
tilsvarer 115 000
årsverk.
48 % av befolkningen
bidrar med frivillig
arbeid i de frivillige
organisasjonene årlig.
Det er bortimot
10 millioner medlemskap
i frivillige organisasjoner
i Norge.
9
eldre på nett ”besøker” barndomshjemmet
på google Street view, finner klipp fra klassiske filmer
på Youtube og følger barnebarna på facebook.
viSSte dU at...
… dagens 70-åringer ikke
er som 70-åringene for
30 år siden. De
scorer bedre på
intelligenstester, er
friskere, har mer sex og
er mer utadvendte.
Kilde: ialloffentlighet.no
AKTUELT
andel (%) Som er tilfredS
tilfredShet med
18-40 år
41-74 år
75-84 år
Materiell levestandard
83,4
87,1
91,2
Økonomi
63,3
76,4
83,6
Boligen
83,4
90,0
92,0
Nærmiljø
85,4
88,7
89,8
Familiekontakten
77,8
84,0
89,1
Vennekontakten
70,0
79,6
84,7
Egen helse
68,2
48,3
26,8
Utseende
62,5
66,0
61,4
Tekst og tull
levekår
LYKKEBAROMETER
Har du problemer med å få tekstet yndlingsprogrammene dine på tv. Fortvil ikke, det er
hjelp å få!
SoSiale relaSjoner
Du kan ringe NRK Publikumsservice, som daglig hjelper tvseere med å finne frem teksten på tv. NRK tekster nemlig alle
sine programmer, men mange finner ikke tekstingen.
Men framgangsmåten for å finne fram til tekstingen varierer
fra tv-distributør til tv-distributør, og har du ikke en tv-boks,
men en innebygd dekoder, er det forskjeller fra tv-apparat
til tv-apparat. Viasat er verst i klassen. Der må du aktivisere
finsk for å hente fram ”teksting for hørselshemmede”!
helSe
Kilde: Dagsavisen
Les mer:
http://www.nrk.no/informasjon/nyheter_om_nrk/1.11487483
Milos Dizajn/Shutterstock
Hipp hurra
for bestefar!
… som er så snill og rar.
En omskrivning av Thorbjørn
Egners fødselsdagssang til Bamsefar avslører en hyggelig nyhet!
Aktive seniorers tidsfordriv
Blant besteforeldre over 70 er det
bestefar som er mest sammen med
barna. God helse og overskudd har
gjort bestefar til en super ressurs for
familiens minste. Mange bestefedre
sier de tar igjen det de gikk glipp av
da egne barn var små, og jobben var
deres viktigste oppgave i familien.
Nå stiller de opp og henter og leverer
i barnehagen, hjelper til med lekser og er til stede.
Menn over 67 derimot bruker en time og 40 minutter mer på
husarbeid enn for bortimot 40 år siden! Det betyr at de over
67 år er mest likestilte og deler husarbeidet
likere enn alle andre aldersgrupper! Men
i forhold til fordeling av arbeidsoppgaver
lever tradisjonelle mønstre i beste velgående; kvinner vasker klær og lager
mat, mens mannen vedlikeholder og
reparerer. Noe som er helt nytt er at
mannen påtar seg nye omsorgsoppgaver.
Kilde: ssb.no
Pukach/Keng Merry/Shutterstock
Runs Limon/Firma V/Shutterstock
I dag bruker kvinner over 67 en time mindre på
husarbeid enn i 1971. Det gir dem syv timer i
uken til å gjøre andre ting!
10
trenger du hjelp? ring 23 04 70 00 eller send en e-post til [email protected]
Mens besteforeldrene er yngre, og sannsynligvis barnebarna også, er det
bestemor som bruker mest tid på kos og hygge. Men når bestefar fyller 70,
kommer han på banen for fullt! Han tar med barnebarna ut i naturen, leker
viltert og lar dem gjøre ting foreldrene ikke tillater. Spikke med kniv for
eksempel.
Kilde: Dagsavisen/ NOVA
11
Av 1000 nye sykepleiere de siste årene, har 40 prosent
innvandrerbakgrunn. Blant hjelpepleierne og helsefagarbeiderne
er det 80 prosent. De fleste kommer fra Filippinene og Sverige.
Kilde: nifu.no
HELSE og oMSoRg
På jobben er vi norske
På Kajalund sykehjem i Oslo må alle snakke norsk når de er på jobb.
Mange innvandrere snakker ikke norsk utenom arbeidstid, og derfor er det viktig å praktisere
mest mulig med norske kollegaer – og med hverandre
Høye krav
- Vi vet at helse-norsk
ikke er det samme som
hverdagsnorsk.
Derfor stiller vi høyere krav
til våre sykepleiere enn det
som kreves for å bli godkjent
i Norge. Det kan få alvorlige
konsekvenser om en
sykepleier ikke kan skrive
ordinære rapporter.
Det sier Geir Karlsen som har vært leder
på Kajalund i 22 år. Sykehjemmet, som
er ideelt drevet, har blitt kåret til Oslos
beste tre år på rad.
Wendy Baleros har vært 8
år i Norge. -Det kan være veldig
vanskelig med dialekter. Da må jeg
høre godt etter og kanskje spørre to
ganger. Og noen ganger snakker beboerne
engelsk til oss. Jeg opplever også at kulturen
Cecilie Reyes
Cindy Raffalo kom til
kan være vanskeligere å forstå enn språket.
har bodd 30 år i Norge.
Norge for 14 år siden og
I vår kultur er vi veldig forsiktige så vi kan
Hun kom til Norge fra Filipjobbet først to år som au pair. kanskje snakke mer noen ganger. Da jeg
pinene for å bo sammen med
-Familien tok godt vare på meg, og
lærte norsk syns jeg det vanskeligste
mannen sin som hadde gjort nordvi har kontakt fremdeles. De forsøkte å
var å snakke, å skrive var lett.
mann av seg. I tillegg til at hun syns
lære meg norsk, men jeg var for sjenert til
språket var vanskelig, var kulturen fremå prøve så jeg snakket heller engelsk. Jeg
med. – På Filippinene er vi er vant til at flere
gikk på språkkurs på Rosenhoff skole og
generasjoner bor sammen og at familien
etter hvert lærte jeg nok til at jeg turte
tar vare på de gamle. Men nå har jeg blitt
å snakke norsk Jeg er fremdeles
norsk så når jeg blir gammel skal jeg
sjenert, men jeg kan snakke norsk.
ikke bo hos datteren min, jeg
skal bo på Kajalund.
12
Karlsen forteller at de har arrangert
bedriftsinterne kurs á 100 timer som
kun har fokusert på norske helsebegreper.
- Dette tar mye ressurser og vi investerer bortimot 50 000 per sykepleier.
Men vi får det igjen gjennom veldig
lojale medarbeidere som blir hos oss.
Vi skal være en pådriver for å øke
kvaliteten i eldreomsorgen. Hvis ikke
har vi ikke livets rett.
Hvorfor er norskkompetanse så viktig
for sykehjemsjefen?
- Det er helt avgjørende i vårt yrke for
dialogen med pårørende og beboere.
Hos oss er 40 prosent av beboerne vel-
dig demente. 35 prosent litt demente.
25 prosent syke og meget redusert.
-Å drive sykehjem handler om kompetanse gjennom faglig dyktighet og evne
til god kommunikasjon. Skal man spille
på lag med brukeren og bruke den positive ressursen de pårørende er må man
snakke norsk.
Karlsen avslutter med følgende budskap:
- På Kajalund har vi en liten utfordring,
Oslo kommune har en stor utfordring
og Norge har en kjempeutfordring!
Hvordan skal vi skaffe nok sykepleiere
i framtiden som har god norskompetanse?
Av de utenlandske sykepleierne er de
fleste fra Filipinene.
- Sykepleiere fra Filippinene har flere
års erfaring og en bachelor i faget når
de kommer hit. De kan faget, men må
lære seg norsk. Det kan ta opptil tre til
fire år å lære. I mellomtiden jobber de
som pleieassistenter til norskkunnskapene er tilstrekkelige. Vi har aldri mer
enn en fremmedspråklig med svake
norskkunnskaper på vakt. Vi har fadderordninger som varer opptil 6 måneder og vi bruker bakvakt.
fa k ta
kritikkverdige
epiSoder
«Har du opplevd
kritikkverdige episoder
som følge av at ansatte
snakker dårlig norsk?»
62,2 prosent svarte ja
11,8 prosent svarte
vet ikke,
26 prosent svarte nei.
NRK-undersøkelse 2012
13
«De som skal arbeide med mennesker i vanskelige livssituasjoner,
må beherske god kommunikasjon. Kommunikasjon er kanskje
en av de viktigste oppgavene sykepleiere driver med.»
Lærer norsk med lønn
Kilde: dagensmedisin.no
HELSE og oMSoRg
I Norge er det mange sykepleiere med innvandrerbakgrunn som jobber som hjelpepleiere.
Sam-tidig er det stort behov for autoriserte sykepleiere. Men for å bli sykepleiere i Norge må
de gjennom mange tester for å få autorisasjon. Norskprøven er verst. Derfor setter stadig
flere sykehus inn tiltak for å styrke norskkunnskapene til de som ikke tilfredsstiller kravene.
Tilbudet forutsetter at sykehuset får glede av kompetansen i minimum to år etter at målet om
5
spørsmål
å bli sykepleier er nådd.
til Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo:
Anne-Lise Kristensen
1
Hvor stort er problemet med pleiepersonell som snakker dårlig norsk?
Ansatte i tjenestene, Sykehjemsetaten og Ombudet ser alle et behov for å styrke norskkunnskapen blant
pleiepersonell. På sykehjemmene i Oslo har 40 % av de ansatte et annet morsmål en norsk.
Dette er krevende i den direkte kontakten med pasienter, men også overfor
pårørende og i annet arbeid som krever gode norsk kunnskaper.
2
Truer manglende språkkunnskaper pasientsikkerheten?
Mangelfulle språkkunnskaper kan innebære at du ikke får gitt korrekt
informasjon til pasienten, at du ikke forstår hva pasienten etterspør,
at du ikke forstår journalen eller annen informasjon av betydning for
den hjelpen pasienten skal ha. Dette kan true pasientsikkerheten.
Ombudet har flere saker hvor pasienter/pårørende har klaget på at
det er gitt mangelfull og feil behandling som følge av at norskkunnskapen er for dårlig.
omsorg og samvær
Kjell Hanssen har et stort omsorgsbehov, så i tillegg til pleien han får på Kajalund
har han fire deltids-sykepleiere som han har ansatt selv. Tre av dem er menn fra Filippinene.
14
Hanssen kjenner den filippinske kulturens kvaliteter fra sin tid i Rederiforbundet.
Henry Padillion, som er på jobb hos
Hanssen i dag, forteller at de lærer
norsk så raskt fordi de tar det så alvorlig.
- Filippinere er kjent for å være lojale
og meget arbeidsomme. Han er imponert over hvor raskt de lærer norsk og
hvor godt de snakker. Det er veldig godt
at de kan bruke kompetansen sin som
vi trenger.
- Jeg brukte to år på å lære meg godt
nok norsk til å bli godkjent sykepleier
i Norge. Vi lærer norsk så fort fordi vi
tar det så alvorlig.
Hanssen forteller at det daglige sam-
været ikke bare handler om omsorg,
men også samvær. Dagene blir lange på
sykehjem uansett hvor godt man blir
tatt vare på.
- Med Henry og kollegaene hans kan
jeg for eksempel snakke om fotball,
tennis og skiskyting. Vi har felles
interesser og det er godt å omgås andre
menn.
3
Hvor er problemet størst; på sykehus, på sykehjem eller
i hjemmepleien?
Vi kjenner best til utfordringene i sykehjem og hjemmetjenesten,
men kan ikke utfra det si at dette er det faktiske bildet.
4
Er det noen kulturer eller språk som er mer problematiske
enn andre?
Nei, det avgjørende er den enkeltes språkferdigheter, opplæringsevneog vilje og de tiltakene som iverksettes.
Der det er mange med samme etnisitet kan det være en utfordring at
disse snakker morsmålet seg imellom, istedet for norsk.
Jeg har ikke inntrykk av at ulike kulturer er en stor utfordring.
5
Hva kan gjøres med problemet?
I tillegg til språkkrav ved ansettelse, har ledere et kontinuerlig ansvar for å følge opp og iverksette tiltak overfor ansatte
som ikke behersker norsk godt nok. I tiden det tar å høyne
språkkompetansen må det sikres nødvendig støtte fra annet
personell i situasjoner der dette er påkrevet.
15
HELSE og oMSoRg
Truer dårlige norskkunnskaper
pasientsikerheten?
Uten sykepleiere og helsefagarbeidere med innvandringsbakgrunn stopper Helse-Norge.
Men språkkravene som stilles, eller unntakene som aksepteres, gjør at mange ikke klarer
å utføre jobben på en måte som skaper trygghet og tillit hos pasienter og brukere.
Stadig flere mener det går på pasientsikkerheten løs.
Autorisasjonsdirektør Anne Herseth Barlo
ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har utrykt fortvilelse
over
at prinsippet om fri flyt av arbeidsFoto: sykepleien.no/
Stig Weston
kraft over landegrensene i EU/ EØS
går foran pasientsikkerheten.
Hun forteller at det ikke kan stilles krav
om norskkunnskap til sykepleiere som
er utdannet i Europa.
- Fri flyt går foran pasientsikkerheten, sier hun til sykepleien.no
Flinkest i klassen
De fleste filipinere kommer til Norge med en
bachelor i sykepleie i bagasjen.
De er klare for å jobbe, men for å få autorisasjon
må de lære norsk. De flittigste bruker bortimot
to år. De fleste jobber som hjelpepleiere samtidig.
16
Venter på svar
Seniorsaken har også ropt varsko om hvordan særlig eldre lider
under myndighetenes manglende
vilje til å sette inn tiltak for å gjøre
situasjonen bedre. Både for de som gir,
og de som mottar omsorg. Som det
er i dag, skaper språkproblemene
utrygghet for brukerne og faglig
usikkerhet hos pleierne.
- Den 28. juni 2013 sendte vi et brev
til daværende helseminister Jonas
Gahr Støre der vi ba om å få departementets tilbakemelding
på hvordan problemene med svake norskkunnskaper hos
helsepersonell med innvandringsbakgrunn skulle møtes.
Det ble sendt likelydende brev til Arbeidsdepartementet,
men derfra fikk vi opplyst at Helse- og omsorgsdepartementet ville håndtere saken, sier styreleder i
Seniorsaken, Stig Klingstedt.
Han forteller at brevet ikke ble besvart
innen regjeringsbyttet i september i
fjor.
-Vi har derfor sendt et nytt brev til
det «nye» Helse- og omsorgsdepartementet.
Seniorsaken har også tatt opp saken
i vårt innspill til plan for ny helse- og
omsorgstjeneste. Vi håper og forventer
at departementet utarbeider en
strategi for å løse problemet som
Terskelen for å rapportere et
bare vokser for hver dag. Dette kan
problem er høy når man er helt
ikke bare defineres som et språkavhengig av den hjelpen man får,
problem, det handler i minst like
stor grad om pasientsikkerhet! Vi
sier Stig Klingstedt, styreleder
kommer ikke til å gi oss!
”
i Seniorsaken
”
17
oslo universitetssykehus har fått spesialdesignet
to hijabmodeller som del av sykepleieruniformen
HELSE og oMSoRg
Strengest på sykehus
Sykehusene stiller strengere krav til norskkunnskapen enn
sykehjemmene. Derfor får nordiske sykepleiere som kommer til Norge først og fremst jobb på sykehus, mens sykepleiere fra andre deler av verden blir ansatt i kommunehelsetjenesten.
Autorisasjonsdirektøren i SAK frykter
at små arbeidsplasser i kommunene
må ta til takke med
den arbeidskraften
som har dårligst
språkkunnskap.
Shutterstock
Ifølge Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester (USHT) kan det
være et problem når
ansatte med dårlig
norskkunnskaper og
en annen kulturbakgrunn skal hjelpe eldre som hører dårlig
og i tillegg snakker dialekt. USHT beskriver også vanskelige
situasjoner der ansatte ikke vil stelle enkelte pasienter; for
eksempel menn som ikke vil stelle damer og omvendt. Noen
etnisk norske pasienter kan være ufine og skeptiske til pleiere som ikke snakker så godt norsk og har annen hudfarge,
men dette bedrer seg som regel når de blir mer kjent.
Klager ikke
I Seniorsaken er det spesielt bekymring for kvaliteten i helse
og omsorgstjenestene for de eldste.
- Undersøkelser viser at 80 prosent av de eldre ikke klager
selv om de har grunn til det. Og her er de som mottar hjelp
hjemme, i særstilling. På sykehus kan kollegaer trå til om
det skulle oppstå et språkproblem. Oppstår det misforståelser hjemme hos en eldre person, er det jo ikke mulig å ordne
opp i dette direkte. Men terskelen for å rapportere et problem er høy når man er helt avhengig av den hjelpen man
får, sier Klingstedt.
Han minner om at mange eldre, særlig utenfor de store byene, ikke har tatt del i utviklingen av et mer mangfoldig
18
samfunn. Ikke minst i helsesektoren. – Derfor er god språkopplæring og kulturforståelse helt avgjørende i alle deler
av helsesektoren, ikke bare på sykehus.
Flere utfordringer
I tillegg til utfordringene med manglende norskkompetanse
blant helsepersonell med innvandringsbakgrunn opplever
også norsktalende sykepleiere språk- og kulturproblemer i
møte med eldre og hjelpetrengende innvandrere. Omtrent
hver femte pasient ved Oslo universitetssykehus har flerkulturell bakgrunn. Utfordringene vil vokse over hele landet!
De oppgir at det er kulturforskjellene som i størst grad gjør
det vanskelig. De kan for eksempel være redde for å forstyrre
en person som ber, og de er usikre på hvor streng pasienten
er med hensyn til kropp og nakenhet.
-Kvinnelige sykepleiere kan lure på om de kan håndhilse på
en mannlig pasient, og er usikre på om de bør dekke seg til,
sier Jonas Debesay, som er høgskolelektor ved Institutt for
sykepleie ved HiOA, til forskning.no.
Han mener svaret på disse kompetanseutfordringene er
mer kunnskap. Det mener Seniorsaken også; språk- og
kulturkunnskap, empati og respekt.
Kilder: forskning.no/ sykepleien.
no/forskningsstiftelsen fafo
ARBEiDSgiVER
hAR ANSVARET!
- Det er et opplagt arbeidsgiveransvar at alle som er i jobb
har nødvendig kompetanse også når det gjelder språk.
Jeg tenker at her må det være absolutt: Ansatte som jobber
med direkte bruker-/beboerkontakt i hjemmetjenester og
sykehjem må ha tilstrekkelig språkferdigheter. Både når det
Ijjou Elgarh, postvert på sykehuset.
Hege Linnestad, leder av Seksjon for likeverdig helsetjeneste
Toleranse gir konkurransefortrinn
Konkurransen om de beste arbeidstakerne i helse- og omsorgssektoren blir stadig tøffere. For å være en attraktiv
arbeidsplass tilrettelegger Oslo universitetssykehus blant
annet for medarbeidernes tro. Derfor har sykehuset designet
to hijab-modeller tilpasset uniformene.
- Uniforms-hijabene ivaretar de religiøse krav til tildekking og kan vaskes i
henhold til hygieneforskrifter, dvs. på
85-90 grader. Ingen får bruke privat
hijab på jobb, sier Hege Linnestad,
som er leder av Seksjon for likeverdig
helsetjeneste og samhandling og internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus.
- For å kunne yte den beste behandling og oppfølging for
våre pasienter er vi avhengig av god kompetanse på sykehuset. Sykehuset må da tilrettelegge for en mangfoldig
arbeidsstyrke - vi må være attraktive for kompetente medarbeidere, som ønsker å yte omsorg. Hun forteller at bruk av
hijab, er ønsket fra sykehuset sin side,
for å rekruttere de beste, mest kompetente medarbeidere, uten å diskrimineBli kjent re på grunnlag av religiøs overbevisning.
og du vil ikke se hijaben
”
- du vil se personen
som bærer den.
gjelder å forstå og gjøre seg forstått. For mange brukere av
hjemmetjenesten kan hjemmehjelper/hjemmesykepleier
være en av de ytterst få kontakter de har med hjelpeapparatet. Da er språk helt sentralt for f.eks. å få fange opp
endringi hjelpebehov eller helsetilstand.
Ivar Johansen (SV), Oslo bystyre
Hun estimerer at ca. hver femte ansatt på Oslo universitetssykehus har minoritetsbakgrunn. Det gir en sammensetning av medarbeidere fra minst 70 nasjoner.
”
- Å tillate bruk av hijab, bidrar ikke til
å øke det kulturelle gapet mellom kollegaer og pasienter.
Vi har ikke fått noen negative reaksjoner fra pasienter på
at vi tillater bruk av hijab. Vi lever i en tid der det kulturelle
mangfold er et faktum, en berikelse for samfunnet. Ved å
lære hverandre å kjenne på tvers av kulturer, vil vi få bedre
forståelse for hverandre. Bli kjent og du vil ikke se hijaben,
men du vil se personen som bærer den.
Kilde: oslo-universitetssykehus.no
19
Nesten daglig mottar Seniorsaken henvendelser fra pårørende om uakseptable forhold i eldreomsorgen i Norge. Hver gang en ekeltskjebne rammes viser det at systemet har sviktet. Om en av dine
HELSE og oMSoRg
nærmeste opplever omsorgssvikt kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon: 22 12 18 90.
De fleste som ringer SOS-telefonen ønsker først og fremst noen å rådføre seg med. Vi taler din sak, og
De svakeste får regningen
Tidligere i vår ble de sterkt pleietrengende beboerne med sykehjemsplasser
i Polmak og Austertana overført til nye omsorgsboliger i Tana Bru.
Tilbake sto sjokkerte ansatte, pårørende og engasjerte sambygdinger.
De mente kommunen flyttet sine svakeste innbyggere
med tvang. Konsekvensen av å overføre beboerne skulle til
omsorgssenteret i Tana betyr at de går fra å være pasienter
under kommunens omsorg til å bli leietakere i kommunen.
De vil motta den pleien og omsorgen de ville fått på sykehjemmet, men til en høy pris. Pris for plass på sykehjem er
vederlagsberegnet, ofte til 75 prosent av inntekten til pasienten. Plass på hybel i omsorgsboligene har stykkpris. Beboerne må betale for strøm, mat, klesvask, hjemmehjelp,
trygghetsalarm, forbruksvarer og leie av sengetøy m.m.
fa k ta
Det fins tre grunner til å
skrive ut en beboer med
vedtak på rett til tidsubegrenset sykehjemsplass.
1. Pasienten blir frisk, og
kan klare seg selv.
2. Brukeren kan få bedre
pleie for eksempel innen
psykiatri.
3. Brukeren er en meget
stor belastning for omverden.
Beboer Ragnhild Johnsens
svigerdatter, Mona Lill Jessen,
kontaktet Seniorsakens SOStelefon da en klage til kommunen ikke førte frem. Hun
hadde også gitt uttrykk for
sitt syn og tvil om vedtaket var lovlig før klagen ble sendt til
kommunen.
På et informasjonsmøte for de pårørende hadde hun
utfordret kommunen på at hun mente de bryter gjeldende
lovverk. Hun fikk beskjed om at hun tok feil og at dette var
juridisk lovlig. Nå bistår Seniorsakens juridiske rådgiver;
Audhild Freberg Iversen, familien med klage til Fylkesmannen.
helper deg å håndtere sykehjem, kommune, klageinstanser, politikere og evt. media om nødvendig.
”
”Vedtaket om å flytte Ragnhild Johnsen
er klaget inn til Fylkesmannen.”
”
De som er medlemmer i Seniorsaken er velkommen til
å kontakte SOS-telefonen så vil vi hjelpe en og en.
Seniorsakens rådgiver forteller at Seniorsaken mottar stadig flere slike SOS-saker der vedtak tidsubegrenset sykehjemsplass blir omgjort til omsorgsplass. Seniorsaken skal
kartlegge omfanget av praksisen der pasientenes status blir
endret med overgang fra sykehjem til omsorgsboliger hvor
de må betale alt selv.
Om dette gjøres av økonomiske årsaker vil det være en
skandale!
Det kan det umulig være. Man skal ha veldig gode grunner
for å kunne skrive ut noen fra en sykehjemsplass. De er alle
av helsemessig karakter. (se faktaboks). Det kommunen gjør
er å velte regningen for å ivareta våre eldre den siste tiden
av livet på de eldre selv.
Om klagen til Fylkesmannen i Finnmark omgjør vedtaket
for Johnsen vil det sannsynligvis kun gjelde henne. Det betyr at hver enkelt bruker må klage selv.
Ugyldig vedtak
Tana kommune har gjort vedtak om utskrivning av beboer fra langtidsopphold fra sykehjem i
h.h.t. et vedtak fra 2007, og som nå skal overføres til «omsorgsbolig» ved Tana omsorgssenter,
riktignok med heldøgns omsorg og pleie, og vi har tatt den saken herfra som en SOS-sak. Det er
Utskrivingsvedtak skal
bygge på helsemessige
årsaker ikke økonomiske.
allerede sendt klage på vedtaket
Rådgiver i Seniorsakens
juss- og økonomigruppe,
Audhild Freberg Iversens
sammenfatning
til «økonomiplanvedtak 15.12.2011»..
Omorganiseringen er begrunnet «i strukturelle endringer innen pleie og omsorg» og henviser bl.a.
Under henvisning til sykehjemsforskrift § 4-11, er dette et ugyldig vedtak, det skal meget sterke
grunner til å skrive ut en beboer mot vedkommendes vilje, det skal gjøres en faglig, medisinsk
vurdering. Kommunens økonomi kan ikke brukes som begrunnelse for utskrivning.
20
21
jussgruppen svarer på dine spørsmål
hver onsdag mellom kl 10.00 – 14.00
e-post: [email protected]
Som medlem i Seniorsaken får du gratis tilgang til
våre erfarne jurister i opptil en time.
ØKoNoMI og JUSS
Husk reiseforsikring!
Sjekk priser
og vilkår
- Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene.
Flere og flere reiser langt, mer eksotisk og blir borte lenge. Og mange eldre reiser nok på turer de rett
og slett har blitt for gamle til. Det fins mange steder å reise til, men det gjelder å ta forholdsregler.
Det er stor forskjell på pris og vilkår
på reiseforsikring for eldre. Ofte vil
det lønne seg å bli i det selskapet du
allerede er forsikret i.
tipS
Kjøp helårsforsikring
For å være helt sikker på at du alltid er forsikret, er det smartest med en
helårs reiseforsikring. Du skal ikke reise mange ganger før det lønner seg. Men
husk at en helårs reiseforsikring bare gjelder inntil 45-60 dager. Det fins reiseforsikringer med lengre varighet på enkeltreiser. Så her må du spørre selskapet ditt
om du for eksempel skal overvintre i Syden.
gjenSidige forSikring
Ingen aldersgrense, men prisen på
reiseforsikring øker med alderen.
40 år: 1189 kr
70 år: 1749 kr
80 år: 2258 kr
90 år: 2258 kr
eUropeiSke reiSeforSikring
- Dette er ikke tilfelle. Seniorene kan
være trygge på at de aller fleste får beholde sin reiseforsikring livet ut - også
etter fylte 75. Eldre kan riktignok bli
risikovurdert i forhold til helse og skadehistorikk når de skal forsikre seg i et
nytt selskap.
Det er for eksempel viktig å være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av kronisk sykdom som er dekket under reiseforsikringen. Dersom
22
du er i tvil om du kan reise, bør du
kontakte ditt forsikringsselskap, anbefaler Leren .
nye vilkår
Ulykkesdekningen for invaliditet og
død er redusert fra 300.000 kroner til
100.000 kroner for aldersgruppen mellom 70 og 75 år, og etter fylte 75 år faller
denne bort.
- Dødsfallserstatningen er ment å gi
økonomisk kompensasjon til etterlatte som forsikringstakeren måtte
ha forsørgeransvar for, mens invaliditetserstatningen er ment å gi kompensasjon til forsikringstaker for økonomisk tap ved varig nedsatt ervervsevne
etter ulykkesskade. Siden 70-åringer
ikke lenger har forsørgelsesbyrde og
dessuten allerede er sikret sin alderspensjon, faller grunnlaget for disse erstatningspostene bort, forklarer Seniorsakens juridiske rådgiver.
dyr hjemreise
Alle de andre erstatningspostene i
reiseforsikringen, som for eksempel
bagasjetap eller tyveri, gjelder uavkortet også for eldre. Inntreffer eksempelvis sykdom eller en ulykkesskade,
vil alle behandlingsutgifter på reisen,
sykehus, lege, m.m. være dekket av forsikringen - uansett alder. Dette gjelder
også hjemtransport og nødvendig tilkalling av pårørende.
Uten gyldig reiseforsikring kan kostnadene for noen ukers intensivbehandling på sykehus og hjemreise bli
astronomiske. Bare flyturen med båre,
som tar minimum seks flyseter til full
pris, pluss ledsagere, kan i verste fall
komme opp i 250.000 kroner.
Uansett hvor gammel du er, hvor du
skal reise, og hvor lenge du blir borte,
bør du sørge for alltid å være godt forsikret, avslutter Leren.
forsikring for nye kunder. Eldre
med et eksisterende kundeforhold
i If/ Europeiske, får tegnet
reiseforsikring.
StoreBrand forSikring
Ingen aldersgrense, men prisen på
reiseforsikring øker med alderen.
40 år: 1019 kr
70 år: 1223 kr
80 år: 1427 kr
90 år: 1529 kr
goUda reiSeforSikring
Har egen seniorreiseforsikring
for kunder over 70 år.
Krever egenerklæring og eventuelt
legeattest. Du bør søke om
forsikring i god tid før avreise.
trYg forSikring
Ingen aldersgrense, men ved
fornyelse øker premien med
30 prosent når man fyller 70 år,
mens kunder over 80 år betaler
90 prosent mer enn normal pris.
Finansportalen.no
s eptember 2013
Shutterstock
Nito/Shutterstock
Det sier tidligere direktør i
Europeiske Reiseforsikring og juridisk
rådgiver i Seniorsaken Ivar Leren. Han
forteller at det verserer påstander om
at eldre mennesker blir nektet reiseforsikring på generelt grunnlag eller
får innskrenket forsikringsvilkårene
vesentlig.
Har 75-års aldersgrense på reise-
23
ØKoNoMI og JUSS
SeniorFestival
Hjelp når du trenger det
10. - 31. oktober
Årets nyhet for moden ungdom
Uansett hvor mange forholdsregler du tar, og hvor forsiktig og fornuftig du er, kan det oppstå
en situasjon på reisen der du trenger profesjonell hjelp.
Har du behov for råd om du kan løse en situasjon selv, eller
om du bør oppsøke lege, kan du ringe Helsetelefonen. Det er
en døgnåpen medisinsk rådgivningstelefon som hjelper deg
uansett hvor i verden du befinner deg.
Ringer du Helsetelefonen, får du svar av sykepleiere med minimum fem års erfaring fra sykehus og akuttbehandling. Du
får også råd om førstehjelp så du kan hjelpe andre.
Blant de vanligste problemene og symptomer reisende opplever og trenger å få hjelp med, er mageproblemer og diaré,
kvalme og oppkast. Helsetelefonen stiller ikke diagnoser,
men de forteller deg hva du bør gjøre i din situasjon.
Skulle du være så uheldig at du trenger skadehjelp, må legges
inn på sykehus eller trenger syketransport, kan du få hjelp
på et Euro-Center. Du kan også få økonomisk bistand.
Euro-Center, som inngår i Europeiske Reiseforsikrings nettverk, er etablert i alle verdensdeler, ofte i tett samarbeid med
Sjømannskirken. Sentrene fungerer som selskapets alarmsentral og sikrer behandling av den beste medisinske kompetansen i området. Lokalkunnskap og et godt nettverk kan
være avgjørende når det oppstår kompliserte situasjoner,
spesielt i områder med svak infrastruktur. Medarbeiderne
ved Euro-Centrene kommer fra nordiske land, men er bosatt
på stedet. Dette bidrar til å skape den tryggheten som er så
viktig når uhellet er ute.
kjente norske artister • allsang • dans • utflukter • aktiviteter
Auremar/Shutterstock
Du er ikke for gammel til å ha det gøy, vel? Bli med på årets
høydepunkt! Vi har skreddersydd en ferieopplevelse for moden
ungdom som deg selv. Du får underholdning, dans og allsang
flere kvelder i uken. På programmet står blant annet Stein
Ingebrigtsen, Ann-Louise Hansson og hele
Norges Sputnik. En opplevelsesrik
Fly, hotell og
utflukt er også inkludert i prisen.
underholdning fra
Les mer på tyrkiareiser.no
og bestill i dag!
Kilde: fno.no / Tekst: red.
Råd til eldre på eventyr
6990,-
Ta en grundig legesjekk før reisen og spør deg selv: Tåler jeg en lang
flytur i 2 500 meter høyde med tilsvarende lite oksygen?
Starlight Thalasso & Spa*****
Tenk på om reisemålet passer for din alder og helsetilstand.
Ta med rikelig av dine vanlige medisiner i håndbagasjen. Skriv på engelsk
hva som feiler deg, og hvilke medisiner som brukes til hva.
24
Kilde: fno.no
Elegant og moderne ULTRA ALL INCLUSIVE-hotell med
perfekt beliggenhet på stranden utenfor Side.
Stein Ingebrigtsen
Pris per person i dobbeltrom. Begrenset antall plasser.
www.tyrkiareiser.no 815 00 505
25
ALDERS- og yRKESDISKRIMINERINg
Hun vant!
Våren 2012 kontaktet Kjellaug Nilsen (69) Seniorsakens advokat, Audhild Freberg Iversen,
for å få råd om hvordan hun skulle håndtere oppsigelsen arbeidsgiveren hadde
overrasket henne med rett etter at hun fylte 67 år.
Nilsen hadde jobbet i Sparebank1 i
17 år, og jobbet som skadeoppgjørskonsulent da bedriften ville sette
henne på dør.
-Jeg hadde sjekket HR-portalen, og der
sto det at en ansatt ved fylte 67 år kunne avslutte sitt arbeidsforhold og motta
alderpensjon. Det sto ikke når det måtte
skje, sier hun, og understreker at det
må være bedriftens ansvar å informere
om aldersgrenser for fratredelse.
Arbeidsprosedyren ble forklart med at
medarbeider skulle sende bekreftelse
på ønsket fratreden til nærmeste leder og fratredelsesdato skulle avklares
med dato. Dette skulle så sendes til avdelingen.
Etter at Nilsen tok opp hvordan reglene
var beskrevet i HR-portalen med personaldirektøren ble innholdet endret.
Seniorsakens advokat forsto straks at
Nilsens sak kunne være av stor betydning for det høyst aktuelle temaet om
aldersdiskriminering i Norge.
- Derfor ble jeg meget forundret over
at HK-Finans, der Kjellaug var organi-
Freberg Iversen anbefalte Nilsen å
skifte forbund og gå over til Finansforbundet. Det skulle vise seg å være et
meget godt råd.
Men selv om Nilsen både hadde en
sterk fagforening i ryggen, og det hun
mente måtte være meget gode bevis på
hånden tapte hun første runde i tingretten.
-Det var ganske uforståelig både for
mine advokater og meg. Vi la frem en
undersøkelse gjennomført av de tillitsvalgte i bedriften som viste at 69 prosent av de spurte ikke hadde kjennskap
til en øvre aldersgrense i Sparebank1.
Informasjon om at innholdet på HRportalen i ettertid ble endret trodde vi
også skulle være tungtveiende.
Saken ble anket til lagmannsretten
på grunn av feil bevisbedømmelse
og rettsanvendelse. Nilsens advokat,
Jan Roald Heiberg i Finansforbundet,
mente tingretten ikke hadde forstått
forskjellen på pensjonsalder og aldersgrense. Pensjonsalder er når du kan ta
ut pensjon mens aldersgrense er når du
må slutte om arbeidsgiver vil. Aldersgrensen i Norge er i dag 70 år.
Seniorsakens advokat er glad på Nilsens vegne. Hun mener saken gir klar
beskjed til bedriftene der ute at de ikke
kan skalte og valte med voksne mennesker.
-Det er et arbeidsgiveransvar å sette
seg inn i gjeldende lover og regler, og
overholde disse overfor de ansatte.
Nilsen ble tilkjent en erstatning på
800.000 kroner. Hva hun skal bruke
pengene til?
– Vel de er jo erstatning for tapt arbeidsinntekt ikke en gevinst, så de går i stor
grad til å betale ned lån. Men jeg skal
unne meg et glass sjampanje på operataket om det går min vei, smiler hun.
SISTE:
har det vært verdt det Kjellaug?
Ja, det har det. Om Sparebank1 ikke
anker har vi vunnet og da kan saken
hjelpe mange andre.
Sparebank1 valgte å ikke anke saken videre til
høyesterett. Det innebærer at Kjellaug Nilsens sak
vil danne presedens i lignende saker fremover.
Red.
Retrorocket/Istock by GettyImages
26
sert, ikke ville stille opp og føre denne
saken både på vegne av sitt medlem og
av prinsipielle grunner.
27
i forrige nummer var alders- og yrkesdiskriminering
hovedtema. debatten fortsetter.
ALDERS- og yRKESDISKRIMINERINg
Berkemanns stretchmodell
fa k ta
om parat
Går i strupen på de store
Parat er en partipolitisk uavhengig
arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS.
Parat har 35 000 medlemmer i alle sektorer
i arbeidslivet.
www.parat.com
BERKEMANNS stretchmodeller er blitt
markedsleder i toppsegmentet.
Bruker kommer igjen og igjen!
Vi lever alle av tilfredse kunder.
Veil.
1398,-
1020-725 Sofie beige skinn med stretch.
Str. 3–8,5.
-LO og NHO omtaler eldre arbeidstagere som en belastning med liten samfunnsnytte.
Det er å undervurdere erfarne arbeidstagere. I tillegg er det nedlatende og ikke minst feil!
Det sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud som fnyser av de to store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonenes argumenter mot fjerning av
dagens aldersgrenser i arbeidslivet.
Begge parter mener dagens regler
sikrer eldre arbeidstakere en verdig
avslutning på yrkeslivet når alderen
begrenser deres evner til å løse oppgavene sine.
- Det vil helt sikkert oppstå en og annen
situasjon der noen vil ha problemer
med å innse at de kommer til kort på
grunn av alder. Men at dette vil være en
hovedregel, tror vi ikke på. Manglende
selvinnsikt er ikke noe som kommer
med alderen, sier Skjæggerud.
Han mener det er et lederansvar å sør-
ge for at arbeidstakere i alle aldre er i
stand til å gjøre jobben sin. - Om noen
famler på tampen av karrieren, vil det
uverdige være å kvitte seg med dem
uten begrunnelse. Ledere som trenger kunstige aldersgrenser for å unngå
«den vanskelige samtalen», fraskriver
seg lederansvaret sitt.
NHO har uttrykt vilje til å heve de bedriftsinterne aldersgrensene fra 67 til
70 år. Men utover det vil de ikke gi stillingsvern mot oppsigelse uten begrunnelse.
- Dette er dobbeltkommunikasjon.
NHO ønsker at så mange som mulig
skal stå i arbeid, men miste stillingsvernet etter fylte 70. Veldig mange
har arbeid der alder er helt uten be-
tydning, mens erfaring kan være avgjørende for å lykkes, sier Skjæggerud.
LO argumenterer for aldersgrenser av
hensyn til de svakeste og mest slitne
arbeidstakerne.
-Selvfølgelig skal vi ha respekt for alle
som jobber i yrker med store belastninger. Men det er jo ikke slik at alle blir
utslitt på samme tidspunkt. Ny teknologi og økte krav til arbeidsmiljø gjør
selv tunge jobber lettere å utføre. Særaldersgrensene må gjennom en skikkelig prosess, sier Skjæggerud.
Parat-lederen tror ikke det er helse eller kompetanse som er de største utfordringene i forhold til å la eldre stå lengre i arbeid; det er holdninger.
Han mener både arbeidstakere- og arbeidsgivere må endre
holdninger, og sannsynligvis må mulighetene til større fleksibilitet økes på flere
områder.
– I stor grad kan
hver enkelt av oss
velge om vi vil se på
fremtidens økte pensjonsalder som en trussel eller en mulighet.
Det siste alternativet er
å foretrekke, avslutter
Skjæggerud.
Ring SolSko 909 20 209 og vi forteller
deg om nærmeste butikk, eller send
en mail til: [email protected]
Sommerens storselger
for ømme ferieføtter!
Easyfabrikken har utviklet en god spasersko kombinert med et
superelastisk tekstil-overdel. Skoen sitter meget godt på foten!
Dame: JUSTIN.
Sort eller Beige:
Hele str fra 3–8 (36-42)
JØRgENS BLOgg
Pensjonist og medlem av Seniorsaken, Jørgen Hoel, har startet egen blogg.
Denne bloggen tar for seg ulike norske samfunnsforhold, blant annet et
oppgjør med den argumentasjonen de som vil beholde diskrimineringen
i arbeidslivet, benytter seg av. Hoel mener at selv om arbeidsministeren
og andre politikere vil øke, eller fjerne, 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven,
vil sterke krefter fortsette diskrimineringen.
Veil.
999,-
følg debatten på hoels blogg: www. jorgenhoel.com.
Ring SolSko 909 20 209 og vi forteller
deg om nærmeste butikk, eller send
en mail til: [email protected]
28
29
nn
om
AplussB hudplEiEkREM
PARAbeNFRI OG UTeN PARFyMe
e
n
ol
de
r
fa
SB
rille
r
Maten er halve ”føa”
Siden vi lever lenger, blir det stadig flere som må klare seg selv i
høy alder, enten de er par eller enslige. Selv om mange kommuner
er flinke med hjemmehjelp, og de eldre får varm mat på døren, så
er det altfor mange som ikke får skikkelig service.
Prefabrikkert og oppvarmet mat er ikke alltid så velsmakende, og dessuten er det mange som helst vil tilberede maten selv så lenge de er i stand til det.
Det er matinteresserte mennesker som sverger til
Hans Geelmuydens gamle vise «Maten er halve føa».
Min gamle grandtante insisterte på «føden». I hennes
hjem var det alltid damaskservietter, krystallglass og
Porsgrund porselens blå stråmønster, og all mat var
hjemmelaget. Men når den samme grandtante var hos
oss på julaften, tømte hun vårt kjøleskap for gode ting
når hun skulle gå.
Uansett er det smaken og lukten av hjemmelaget mat
som sitter i meg, enten det var min mor eller min
grandtante som tilberedte den. Jeg har alltid hatt en
viss skepsis til ferdigmat, selv om noen produsenter er
blitt flinkere, og ikke minst mer nøyaktige med å oppgi
hva maten inneholder.
Da jeg nylig var i Nord-Trøndelag skaffet gammelpresten meg ekte sodd med det spesielle flatbrødet, skjenning, til. Det er i sannhet festmat, og noe helt annet enn
den såkalte «trøndersodd» på boks som enkelte butikker tilbyr. Det eneste man skal huske på med den ekte
nordtrønderske sodden, er å ha en løk og nellik i under oppvarmingen. Per Egil Hegge, som ikke bare er
ekspert på utenrikspolitikk, kunst og kultur, men også
kan konkurrere med de fleste kokker, bygger opp alt fra
grunnen av. Alt annet synes han er «feigt». Men man
behøver ikke være et universalgeni som Hegge for å tilberede smakfull og næringsrik mat hjemme i stedet for
å kjøpe hel- og halvfabrikata. Da kan min gamle venn
og medreisende (vi testet en gang vei-mat fra Kristian-
sand S. til Oslo), Bent Stiansen, være til stor hjelp med
sin siste bok «Alene hjemme». Han har 160 forskjellige
middagsoppskrifter som de aller fleste kan klare. Og
han er ikke mer snobbete enn at han også angir noen
«kjøkkensnarveier» som han neppe vil praktisere i sin
gourmetrestaurant Statholdergaarden, men som man
med god samvittighet kan bruke når man tilbereder
mat til seg selv, eller til ektefelle eller samboer. Her er
noe for enhver gane og pengepung, og ikke minst er det
sunne måltider. Det er alltid viktig, men spesielt viktig
for seniorer. Blant hans matvettregler merker jeg meg
at «kun smør er smør, margarin er ikke engang dyremat», «du skal ikke misbruke din fryser» og «alt blir
bedre med kremfløte». Her er det ikke noe lavkarbo-tøv
som ifølge leger i min familie kan være livsfarlig.
Noen hjemme-alene-kokker vil gjerne vite mer enn alle
de praktiske rådene Bent Stiansen gir. Da vil jeg anbefale Henry Notakers mange bøker, og særlig den siste,
«Kokken og skriveren. Den gastronomiske litteraturens
historie». Det er utrolig hvor spennende dette kan være.
Jeg har en hel hyllevegg full av gastronomisk litteratur,
mye innkjøpt rundt omkring i verden, blant annet en
liten juvel av en britisk kokebok for sjøfolk fra 1700-tallet. Selv har jeg aldri skrevet en vanlig oppskriftbok,
mer om mat som kulturhistorie – «Lutefisk» og «Klippfisk», som begge er gått i mange opplag, og som ble kåret til «Best seafood- and fishbook in the World» i 2006.
Det er morsomt å se hvordan etterspørselen etter slike
bøker bare øker, og hvordan folk ringer og skriver til
meg fra hele landet for å få råd, eller fortelle meg noe
artig. Svært mange av dem er seniorer som har levd et
langt liv og tilbereder nesten all mat selv.
Hælbalsam
Over
er et naturlig
30 år på
markedet
produkt i
kampen mot
hard, tykk
og sprukkenhudpå
hælkappene
ogpåtærne.
Den tilfører
naturlige
og hudvennlige
ingredienser
som smører
den tørre huden
med oljer.
Plages du
i tillegg med sår
og sprukken hud på andre
steder av kroppen, anbefales
det å bruke Hælbalsam der
også.
ShAMpoo FoR kløE, FlASS
og lEtt EkSEM i hodEBunnEn
psorit-X CREAM
ShAMpoo er en
dermatalogisk testet
spesialshampoo for
behandling av tørr og
ømfintlig hodebunn.
Så som flass, kløe,
lett eksem og
periodisk psoriasis.
Shampoen lindrer kløe
og andre symptomer
og gir en beroligende
og helbredende virkning
uten å fjerne hudens
naturlige beskyttelse.
50 ml
“UTROLIG” universalsalve anbefales på det varmeste!
“Erfaringer av salven, både fra meg selv og mine kunder
er overveldende. Det utrolige med denne salven - er at det
kun er din egen fantasi som kan stoppe bruken av den!”
Autorisert fotterapeut Tove A. Stensnes, Holmestrand
60 ml
”UTROLIG” universalsalve er fremstilt av naturlige
planteoljer og inneholder ingen parabener, fargestoffer
eller konserveringsmidler.
Salven erstatter midlertidig ikke medisinsk behandling
og bør bare brukes til å oppnå et bedre liv.
”utRolig” kan hjelpe på:
• Ømmemusklerogledd
• Insektstikk
• Letteksem
• Kløe
75 ml
Over
20 år på
markedet
Over
20 år på
markedet
Over
20 år på
markedet
kREM FoR øMME og StivE
MuSklER og lEdd
Over
20 år på
markedet
Over
20 år på
markedet
Over
20 år på
markedet
psorit-X CREAM er en naturlig krem til
bruk på lett eksem og periodisk psoriasis.
Kremen gir næring og normaliserer hudens
naturlige beskyttelse.
Motvirker kløe og
irritasjon av huden.
Produktet er ikke et
legemiddel og kan
brukes hver dag.
Biegift
som medisin:
I løpet av de siste
tiårene har det vært
forsket på biegiftens
Over
helbredende effekt.
20 år på
markedet
I USA, og etter hvert
Norge, har alternative
behandlingsformer med
biegift vist seg å ha en
spesiell virkning mot
muskelsykdommer og
revmatiske plager.
Produktet er ikke et
legemiddel og kan
brukes hver dag.
produkt - navn - adresse
930 66 285
“utrolig” universalsalve
hælbalsam
AplussB hudpleiekrem
psorit-X shampoo
psorit-X Cream
Fibrom-X Cream
kr 219,kr 129,kr 199,kr 229,kr 239,kr 239,-
Over
20 år på
markedet
Antall .............
Antall .............
Antall .............
Antall .............
Antall .............
Antall .............
Eksempel:
330 45 100
Over
20 år på
markedet
SEnd MEg pR. poSt til Flg. AdRESSE:
q
q
q
q
q
q
SMS:
Du kan også bestille på telefon
75 ml
JA, TAkk
www.nesco.no
www.utroligsalven.no
• • •
• Rynker
• Vorter
• Aldersflekker
Klipp ut kupongen og send inn. Porto Er bEtAlt!
LEs mEr og BEsTiLL
produkTENE på:
Utroligsalven/Aplussb/Hælbalsam/
Psorit-X shampoo/Psorit-X/Fibrom-X
– ola nordmann – sommerveien 14 - 2021 Oslo
• Tørrogsprukkenhud
• Såreogtørrelepper
• Letteforbrenninger
• Ømmeogkaldeføtter
Forslagene er basert på våre egne kunders uttalelser på vår nettside!
kREM FoR lEtt EkSEM
og pERiodiSk pSoRiASiS
100 ml
ingEn ABonnEMEnt!
til
Over
25 år på
markedet
Over
25 år på
markedet
Fibrom-X CREAM er en naturlig
krem til bruk ved ømme og
stive muskler
og ledd.
De aktive
ingrediensene er
kamfer, arnica og
biegift.
Psorit-X Cream Shampoo kan
brukes daglig eller som en kur
i kombinasjon med andre
behandlinger.
Produktet er ikke et legemiddel og kan brukes hver
dag som en vanlig shampo.
(Mandag-fredag 09.00–16.00)
30
SpESiAlSAlvE FoR hARd, tykk
og SpRukkEn hud på FøttEnE
Universalkremen
!
AplussB
NYHET
gjenoppretter
hudens klare og
naturlige glød.
Etter jevnlig
bruk kan kremen
50 ml
bidra til en
jevnere hud,
minimere linjer
og gjenopprette
hudens fuktighetsbalanse.
Denne fuktighetskremen for kvinner
og menn er designet
til å kunne brukes
på flere hudområder som panne, hender, knær,
ankler osv.
Kremen trekker lett inn i huden og etterlater den
myk, smidig og beskyttet.
Leveres i praktisk doseringspumpe.
Navn: ............................................................................................................
Reklamelåven as - Tønsberg
gje
Adresse: .............................................................. Tlf.: ................................
Nesco
Svarsending6564
0095Oslo
Postnr./sted: ...............................................................................................
(SKRIv TyDeLIG OG bRUK bLOKKbOKSTAveR)
vi sender direkte til din postkasse med faktura vedlagt. (Ingen abonnementforpliktelse.)
Senior nr. 2 -14
Forsendelse kr 59,- (Uansett ordrens størrelse)
31
DEbATT
i hvert nummer av Senior inviterer vi et menneske med
kunnskap og erfaring til å dele sine tanker og meninger med oss.
Knut Georg Andresen var daglig leder og
Blir du truffet av reklamen?
tekstforfatter i reklamebransjen i mange år.
Nå er han forlegger i Fair Forlag.
knUt georg andreSen, forlegger fair forlag
På 70-, 80- og 90-tallet klarte den beste reklamen å kombinere høy underholdningsverdi med nyttig produktinformasjon. Derfor syntes folk flest at reklame var helt greit. Slik
reklame er en sjelden gjest i norske medier i dag. Likevel er
den viktigste årsaken til at nesten all reklame går deg hus
forbi, at den ikke er myntet på deg. Reklamebransjen har
ikke ofret deg en tanke. De har ikke fått med seg at det finnes over én million eldre mennesker her i landet, at denne
gruppen faktisk er blant landets rikeste, - og ikke minst at
de fleste disponerer sin egen tid.
Er det så noen vits i å føle seg provosert av den grunn?
Egentlig ikke, for det er vel ganske behagelig å slippe mye
av den reklamen som pøses ut? Så får det heller være din
hemmelighet at du faktisk spiser tre måltider daglig, kanskje går med planer om å bytte bil, bor i villa eller leilighet du
har tenkt å pusse opp, og muligens har en hytte som trenger
Faksimile av annonse for Ebbesen & Jensen som sto i Aftenposten.
At modellen er veldig, veldig mange år yngre enn butikkens
kundegruppe, er det liten tvil om.
litt modernisering. At du kjøper klær av og til, leser bøker
og kanskje har tenkt deg til utlandet i nærmeste fremtid,
trenger du heller ikke å nevne for noen.
Forklaringen på hvorfor norsk reklame så sjelden henvender seg til eldre mennesker, er nok ganske enkel. Reklamebransjen er bemannet med yngre mennesker. De er på ingen måte representative for resten av befolkningen. Bare et
fåtall er over 40 år, har man passert 50, er man gammel, og
fyller man 60 år og fremdeles jobber med reklame, er man
en sensasjon. Dette er ikke bransjen hvor folk blir til de går
av med pensjon.
Faksimile ac annonse i Se og Hør.
Det eldste mennesket vi fant i noen
av bladets annonser.
Tilbake til utgangspunktet for artikkelen: Er det en myte
at norsk reklame neglisjerer eldre mennesker totalt? Tilfeldigvis hadde jeg Kapital Reise foran meg da jeg skrev denne
artikkelen, og de hevder at de er et livsstilsmagasin for forretningsreiser, ferie og fritid. Nå er tydeligvis ikke dette et
magasin for pensjonister, og segmentet for forretningsreiser har selvsagt heller ikke pensjonister i tankene, men det
litt eksklusive ferie- og fritidsmarkedet burde kanskje ha
fått med seg at eldre ikke bestiller uspesifiserte turer når de
reiser til Syden. Etter å ha bladd meg gjennom reisemagasinet, var det knapt et foto av noen over 40 år, bortsett fra
tre redaksjonelle bilder av Marilyn Monroe, Frank Sinatra
og Sean Connery.
Hva så med papirutgaven til Aftenposten? Her var også
annonsene kjemisk fri for folk over 40. Jeg gjorde samme
øvelse med siste utgave av A-magasinet med akkurat samme
resultat. I jakten på én annonse med et menneske over 40 år,
kastet jeg meg over et nummer av Se og Hør. Helt til slutt, på
baksiden av bladet, fant jeg en helsides annonse for et Q10produkt med Kristin Spitznogle som modell og referanse.
Med fare for å fornærme henne kan det tenkes at hun har
passert 40, men hun har definitivt svært lenge igjen til pensjonsalderen. Jeg vil imidlertid anta at veldig mange av dem
som leser Se og Hør, er godt voksne.
Når det en sjelden gang dukker opp eldre mennesker i reklamen, ser alle så fordømt like ut. Han er gråhåret og ser
sunn og sporty ut der han sitter i v-genseren sin med en lyseblå skjorte inni. I armkroken sitter kona som også ser sunn
og sporty ut. Han utstråler aristokrati og kledelig velstand,
hun utstråler godhet og klokskap.
Kan vi ikke få se noen modeller som ser litt mer ekte ut?
Mer rampete, sære, slemme eller avslappet? Når det gjelder
barn er jo reklamebransjen flink til å finne frem rødhårete
og sjarmerende eksemplarer av arten med mange fregner.
Nå finnes det vel knapt eldre mennesker med rødt hår, men
det finnes da nok av dem som ikke ser ut som de har vært
generaldirektør i Hydro eller spiller golf minst seks timer
daglig?
Gjennom 50 år har
Lano gjort det til sitt
varemerke å finne
naturlige smårollinger
med personlighet.
Å kalle mitt dypdykk ned i noen få aviser og magasiner
for en representativ markedsundersøkelse, blir selvsagt helt
feil, men en indikasjon er det i alle fall. Når jeg i tillegg overvåket noen kommersielle TV-kanaler et par kvelder med det
for øyet å se om det fantes TV-reklame der rettet mot eldre
mennesker, var også dette resultatet spinkelt.
En reklameteori går ut på at mange kvinner og menn begynner å assosiere seg med langt yngre mennesker lenge før
de fyller 40, og at de krampaktig prøver å forbli ungdommelige. Da betyr det kanskje ikke så mye at reklame for alt fra
anti-rynkekremer til klær og alt fra mat til drikke nesten
konsekvent viser unge modeller.
32
33
redaksjonen forbeholder seg retten
til å redigere og forkorte innlegg.
Det ble endel skriverier og diskusjoner da Ruter trakk i gang saken om honnørgenerasjonen som skal ha så mye penger på bok at det er på tide at de betaler fullt ut på buss, trikk
osv. osv. På mange måter hadde det sikkert vært greit at vi betaler fullt, men da må myndighetene gå foran med et godt eksempel og endre på endel ting hvor pensjonistene i dag kommer dårligere ut enn andre.
Først tok de fra oss eldrefradraget, så sørget de for at pensjonene våre blir underregulert. Videre
har de presset en rekke pensjonskasser til oppreservering pga. økt levealder, hvilket resulterer i at
pensjonistene »betaler» med lav regulering for å tilfredsstille myndighetenes krav .
Med andre ord følger ikke pensjonistene med i den lønnsutviklingen som vanlige arbeidstakere får.
I tillegg ble også trygdeavgiften økt for tredje år på rad.
Forøvrig ble vi vel i valgkampen tutet ørene fulle av at Fremskrittspartiet ville sørge for bedring
i reguleringen av folkepensjonene, så nok ett brutt valgløfte!
Så jeg tror nok at bildet av honnørgenerasjonen som har så god råd, i større grad gjelder
”ny”-pensjonistene enn de som nå nærmer seg midten av 70-årene.
Har Seniorsaken tenkt å komme på banen i denne saken! Det bør de så absolutt!
Mvh Lars F Rolstad
Rettferdig seniorøkonomi er en av Seniorsakens fanesaker. Poengene du tar opp, tilskrev vi finanskomiteen om umiddelbart etter at det nye budsjettet var på plass i fjor høst. Vi var også i møte med finansminister Siv Jensen tidligere i vår.
Der sto selvfølgelig rettferdig seniorøkonomi som eneste punkt på agendaen. Som en del av Seniorenes Fellesforbund
jobber vi inn mot øvrige politiske institusjoner, seniororganisasjoner og media.
Red.
hei!
Takk for nytt Seniormagasin med mye godt lesestoff. Presentasjonen av vår danske søsterorganisasjon «Ældre Sagen»
gledet meg spesielt. Der har vi meget å hente av vekstgivende
impulser (www.aeldresagen.dk). Ikke minst tenker jeg på
medlemspotensialet når vår upolitiske kollega Ældre Sagen
har godt over 600.000 medlemmer på et nesten likt folketall. I fjor høst sendte jeg et leserinnlegg til Seniormagasinet
med bl.a. informasjon om «Ældre Sagen». Av flere grunner
fant jeg imidlertid å måtte trekke innlegget.
34
Et spørsmål om honnør
TeksT aV raGnar Larsen, TidLiGere sjeFredakTØr i HauGesunds aVis
Utspillet om å avvikle ordningen med honnørrabatt i kollektivtrafikken føyer seg inn i et mønster for offentlig trakassering av samfunnets seniorer. Modne mennesker betraktes ofte som hjelpetrengende som bør parkeres utenfor
samfunnslivet.
Stortinget har i dag ingen medlemmer over 70 år og har bestemt at ingen kan velges som lagrettemedlem eller meddommer i tingretten etter å ha fylt 70 år. Det virker som Stortinget mener at det senker seg åndelig tåke over folk straks
de oppnår alderens modenhet. NRK fikk nylig rettslig medhold i å kvitte seg med en medarbeider bare fordi han har
fylt 70 år.
Honnørrabatt er – akkurat som navnet sier – uttrykk for
honnør. Folk som har gjort sitt og nærmer seg livskvelden
skal kunne motta samfunnets honnør for sin innsats. Derfor
er transportselskaper som mottar offentlig støtte pålagt å gi
pensjonister 50 prosent rabatt.
Andre land tar vare på sine seniorer og gjør ære på dem. I
USA er 11. november helligdag over hele landet. Da er det Veterans Day – innstiftet til ære for alle som har tjenestegjort
i landets væpnede styrker.
Norge gjør derimot ikke tilsvarende ære på sine veteraner.
Krigsseilerne ble skammelig behandlet etter krigen. Forsvaret klarte ikke en gang å oppspore dem som fortjente
Deltagermedaljen. Manglende omsorg for veteraner ser vi
også i dag, hvor militært personell som har deltatt i utenlandsoperasjoner ikke får nødvendig støtte og oppfølging
etter endt tjeneste. Dette er uttrykk for den samme bruk og
kast-mentaliteten som ligger under samfunnets øvrige sjikane av landets seniorer.
Selv i fjerne kulturer preget av fattigdom ser en seg råd til
å ære de eldre, mens en i verdens rikeste land snarere trakasserer dem som har skapt rikdommens forutsetninger.
Unge folk skal ikke misunne seniorene deres honnørrabatt.
De vil selv nyte godt av honnøren når de når kvalifisert alder.
Honnørrabatt er ikke sosialhjelp eller tegn på at samfunnets seniorer må ha særlige ordninger for å klare seg.
Honnørrabatten er derimot uttrykk for samfunnets honnør
– det ligger i selve navnet.
SeniorSaken Beklager
Ruters utspill om å fjerne honnørbillettene siden dagens eldre har
så god økonomi skapte stor debatt i media. Seniorsaken ble intervjuet av Aftenposten og sitert slik at vi fremsto som enige med Ruter. Det er vi ikke.
Seniorsaken mener at alle pensjonister skal ha en tilstrekkelig pensjon, og ikke bli avspist med «barnebilletter». Inntil dette skjer er vi
selvfølgelig imot Ruters forslag.
Red.
Innlegg fra Facebook
Jeg vil at dere tar opp hvorfor vi ikke får sykepenger
efter fylte 70, selv om man står i full jobb. Det blir jo
ille at man ikke tør å ta ferie i tilfelle man blir syk.
Utgiftene er jo de samme.
Hilsen Mona Asbjørnssøn
Hva med å endre navnet på Seniormagasinet til Seniorsaken, for det dreier seg jo om en viktig sak? Dermed får magasinet samme navn som vår organisasjon. Det vil gi både
organisasjonen og magasinet en sikrere identitet og et større
gjennomslag.
- Dette har vi tatt opp tidligere i forbindelse med hørings-
Jeg registrerer at typografien i det nye magasinet er dempet
noe ned. Det fremmer neppe leselysten – spesielt ikke for
eldre lesere. Seniormagasinet er viktig for alle som støtter
Seniorsaken – og som redskap for medlemsvekst. Lykke til
med kommende utgaver!
Magnar H. Enebakk
snarere tvert om! Vi vil fortsette å jobbe mot den.
uttalelse til pensjonsreformen.
Det «henger ikke på greip» at du kan opptjene pensjonspoeng til du er 75 år, men ikke får sykepenger dersom du skulle bli sykmeldt i denne perioden. Seniorsaken har ingen svar
- eller gode argumenter - for å begrunne denne regelen –
Red.
Angstfylt alderdom
For oss eldre og litt svake som ikke har all verdens familie og kjente til å hjelpe oss, har det blitt bortimot
umulig å få gjort nødvendige ting. Butikkene har for
eksempel ikke lenger en ordning med hjemkjøring av
varer. Da jeg nylig kjøpte ny tv, fikk jeg heldigvis hjelp
av en nabo som hadde en uke fri og derfor kunne trå
til. Alt i denne prosessen måtte jeg ha hjelp til, ikke
minst frakt hjem med bil. Da vi løftet bort den gamle
tv-en og satte den nye på plass, måtte to personer løfte.
Installeringen var såpass teknisk avansert at selv min
nabo, som er svært datakyndig, stusset litt før han fikk
det til. Jeg ville aldri i livet klart det på egenhånd.
Vi lever i et samfunn der absolutt alle servicetilbud er
borte. For oss eldre er ikke tilbudene luksus, men helt
nødvendige for at vi skal kunne klare oss i tilværelsen.
Undrer meg over at dere i Seniorsaken ikke har fått øynene opp for hvor vanskelig det er for eldre/ funksjonssvake å leve i dagens samfunn.
Hilsen uførepensjonist
Innlegget er forkortet. Neste del kommer i nr. 3/14
Seniorsakens skal være både vaktbikkje og samarbeidspartner
i alt som angår eldre og funksjonssvake i samfunnet. Vi engasjerer oss på ulike nivåer, presser på politikerne og snakker
med enkeltmennesker for å bidra til et godt samfunn for alle.
35
TRENINg
STAVgANg
Når du går med staver, forbrenner du
15 -20 prosent mer enn ved vanlig,
rask gange.
Hold stavene med et åpent grep. Sett staven ved hælen til
den fremre foten og strekk armene ut bak kroppen. Bruk
stavene aktivt så musklene i overkroppen må jobbe. La
overkroppen være lett foroverbøyd, og pass på at ryggen
har god holdning. Bruk oppoverbakkene effektivt, og hvil
på veien ned igjen.
Jo eldre vi blir, jo viktigere er det å være i aktivitet.
Kroppen er laget for bevegelse – se på barn som hopper, hinker og løper hele tiden.
Med alderen blir vi mer sedate og stillesittende. Det er helsefarlig!
RULLATOR
Klarer du deg med en stokk inne, er
det mye bedre for kroppen din enn å
gå med rullator. Den kan være en fin
følgesvenn for deg som ikke våger deg ut på egenhånd.
Sørg for at du går mest mulig oppreist med kroppen tett
inn til rullatoren . Høyden på håndtakene skal være slik
at du har senkede skuldre og lett bøyd albu.
Når du går, vedlikeholder du mange
muskelgrupper, også hjertemuskulatur
og pustemuskulatur. Du får bedre blodgjennomstrømning og immunforsvar og forebygger benskjørhet.
Du kan også gå av deg uheldige tankemønstre, og nye, gode
tanker kan oppstå, problemer kan plutselig løses – med
andre ord: det er mentalhygiene!
Du blir naturlig trett, og søvnen blir bedre. Har du dårlig
appetitt, kan den øke. Og blodtrykk og kolesterolnivå påvirkes positivt.
Når du går, får du et bedre forhold til kroppen din – du øker
kroppsbevisstheten – rett deg opp og sving med armene. Du
kan trene balanse ved å gå på ujevnt underlag som sti eller
skogbunn.
36
Det er mye fokus på
trening for å få helsegevinst. Men det
viktigste er at enhver,
avhengig av alder, sykdom og livssituasjon,
finner sitt eget nivå for
bevegelse som han/hun trives med og er i stand til å gjennomføre, enten det er vanlig gange,
moderat eller rask gange.
Legg en plan: Vil du gå alene eller sammen med venner?
Gjør en avtale, finn et tidspunkt som passer, og forplikt deg
til det.
Tenk deg at du lufter den hunden du har eller ikke har. Sett
deg et mål, enten i tid eller en runde som skal fullføres. Begynn med 10 minutter og øk gradvis med 5-10 minutter hver
uke inntil du går 30 minutter daglig.
Det eneste du trenger er gode sko og komfortable klær,
eventuelt staver. Husk vannflaske.
Sug til deg naturopplevelser og synsinntrykk! Gå i all slags
vær – en vakker dag vil du også få bruk for paraplyen eller
sydvesten. Gå inne om du ikke kan gå ute – trappegang er
fin trening for alle.
Ivan Nikulin/Shutterstock
Ifølge helsemyndighetene vil fysisk aktivitet
i bare 30 minutter daglig
øke livskvaliteten og forebygge en rekke livsstilssykdommer som sukkersyke og
overvekt.
Sykehjemspasienter med demens som er friske til bens,
bør få daglig fysisk aktivitet. Det er vist at demenspasienter
med god muskelstyrke og balanse har bedre livskvalitet enn
pasienter med dårligere funksjon. Og beholdt benstyrke vil
utsette tiden for å bli rullestolpasient. Hva med rullatorløp
i korridoren?
TELEMARKSNEDSLAg
Stå med siden mot kjøkkenbenken.
Da har du noe å støtte deg til hvis du
skulle trenge det. Ha føttene samlet,
armene langs siden. Ta et langt skritt frem med det ene
beinet og før tyngden frem på dette beinet. Flytt beinet
tilbake til utgangsstillingen. Gjenta med det andre beinet. Gjenta 8–12 ganger, i en til tre runder.
iNTERVALLTRENiNg
Husk å varme opp før intervalltrening. Tempoet skal være slik at du kan
snakke i de lette intervallene, men
ikke i de intensive intervallene. En økt bør vare fra 30 til
40 minutter. I løpet av økta kan du ha fire fireminutters
intervaller med høy intensitet. Intervalltrening er best
ute i terrenget. Da gir motbakker og utforbakker varierte
utfordringer. Gå gjerne på litt ekstra i motbakkene.
UNGARN
- kjent for sitt varme mineralrike termalkildevann.
Et avstressende, interessant og rimelig feriemål!
Fast oppsatte vår- og høstturer 2014
Utenom de faste turene, skreddersys turer etter
ønsker og behov for egne grupper av alle slag.
Spesialist i allmennmedisin,
Bjørg lundby, er vår faste
helseskribent.
Den årlige vin-/innhøstingsfestivalen
i byen er meget populær!
Trygghet og trivsel har høy prioritet!
Hjertelig velkommen til en hyggelig
og uforpliktende turprat!
41 76 42 79
viSSte dU at...
...både hud og hår har
godt av at du går ute?
95 99 45 20
T
veits
erapi- og Helsereiser
erapi
...en åttiåring er
like trenbar som
en trettiåring?
[email protected] www.tveitshelsereiser.no
Foto: De Visu / Shutterstock.com
37
Best
&
Verst
Irriterer du deg også over at helt nødvendige og vanlige produkter ikke kan åpnes
uten at du må bruke saks, kniv eller tennene og streve i over en time.
Men det fins også varer på hyllene i butikken der produsenten har tenkt litt lengre
enn til kassen. Vi viser deg en vare av hver sort.
LETT FOR ALLE
KORKER TiL BESVÆR
Visste du at alle over 50 år sier at det vanligvis er vanskelig å åpne et syltetøyglass. Problemet er størst
blant kvinner, og to tredjedeler bruker hjelpemidler
til å åpne slike lokk. ”Hjelpemidlene” er ofte kniv,
skrujern eller annet fra verktøykassa. Når vi vet at det
åpnes om lag 20 millioner syltetøyglass i året, eller
55.000 glass hver eneste dag, er dette å regne som et
samfunnsproblem.
Hvor mye krefter du har i tommelfingeren og pekefingeren, er avgjørende for om du kan åpne melk-, fløteog juicekartonger enkelt eller vanskelig.
Nora syltetøy har tatt samfunnsansvar og laget et helt
nytt lokk med en egen patent der den ytterste ringen
er adskilt fra resten av lokket.
Korker som sitter på skrå, er ofte vanskelige å vri
rundt med bare fingrene, og av sikkerhetsårsaker sitter disse korkene ofte fryktelig hardt fast. Det er vanskelig å få grep rundt korken slik at du kan bruke litt
krefter til å få den opp. Det er hjelpemidler å få kjøpt,
men det fins også et triks som er helt gratis. Brett ned
toppkanten på kartongen så korken står opp fra en
flat topp. Da får du et godt grep, og tilgang til fløten
i en fei.
Kilde: opinion
For påmelding, spørsmål eller tilsending av skriftlig informasjon, kontakt:
Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna (4 mil sør for Brønnøysund)
Tlf. 75 02 92 80 / E-post: [email protected]
Skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
8920 Sømna
www.nordnorsk-pensjonistskole.no
- hos oss møtes generasjonene - fra hele landet!
38
&
Svar
Vinn
konkurranse
Tips oss om et produkt du vil ha i skapet
eller et du helst vil kaste i søplebøtta.
Vi klager til produsenten
- du får et ”intelligent” produkt i premie
Send til [email protected]
39
Er du født i
19
46?
Du sies å være unnfanget i feiring og spontan
kjærlighet etter fem mørke krigsår. Det meste skulle
være norsk etter krigen så det er stor sannsynlighet for
at du heter Jan eller Bjørn eller Anne eller Kari.
Ungdomstiden på 60-tallet var preget av dramatiske
hendelser og revolusjonerende nyvinninger. Noe av det
du sikkert husker best er da skuddene i Dallas traff, og
drepte president John F. Kennedy.
Andre ting du kanskje også husker ser du her.
Stramme sokker?
Prøv vår nyutviklede
helsesokk for 0,-*!
rolling StoneS i norge
The Rolling Stones ankommer Fornebu flyplass,
Oslo i 1965, et besøk som skapte ekstatiske
tilstander. Forventningsfulle fans hadde tatt seg
helt ut på rullebanen, og møtte stjernene med
autografbøker mens de fortsatt befant seg
i flytrappen. Skal du se rockeveteranene når de
er tilbake i Oslo 26. mai?
Den nye helsesokken strammer ikke det minste,
og glir ikke ned. Helsesokken sitter godt på foten
og er myk og behagelig å gå med. Det er ikke
sunt for noen å gå med stramme ”butikksokker”.
Dette gjelder spesielt alle som har diabetes,
hjerteproblemer, migrene eller vondt i kroppen.
For at flest mulig skal få anledning til å prøve
denne enestående sokken, forærer vi deg to par
helsesokker for kr 0,-*. Du binder deg ikke til
senere kjøp.
Foto: Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
lavalampen
Lavalampen var selve symbolet
på at man var “cool” på 60tallet. Lampen som kastet lys
lysskygger med psykedelisk effekt
i rommet var et must på alle
nattbord. Til og med John
Lennon hadde en på sitt.
lamBorghini
Da clutchen på
sportsbilentusiasten
Ferruccio Lamborghinis
Ferrari røk erstattet han
den med clutchen fra en traktor.
Det neste han gjorde var å produsere
sin egen sportsbil; 350 GTV ble presentert på bilmessen i Torino i 1963.
Soft Flexi - nytt design uten stram topp
•
•
•
•
tWiggY
Da ikoniske Twiggy entret
cat walken som modell
tidlig på 60-tallet forsvant
de kvinnelige formene fra
50-tallet fra motebildet.
Gutteaktige Twiggy sørget for
miniskjørtets sjokkerende
popularitet.
magiSk pUlver
I 1964 introduserte kaffehuset
Maxwell House pulverkaffen
Maxim. Det var den første frysetørrede kaffen på markedet.
Takket være ny og avansert teknologi kunne man lage kaffe som
både duftet og smakte godt ved
hjelp av litt pulver og varmt vann.
Helt ny strikketeknikk
Beste kvalitet
Setter ikke merker
Hindrer ikke blodsirkulasjonen
Foto Kurer: Sindre Skrede/Wikipedia
Myke og behagelige å gå med
Faller ikke ned
Fåes ingen andre steder
Sokker som passer for alle - kvinner som menn
Ja takk – jeg ønsker å benytte meg av abonnementstilbudet og vil teste 2 par Soft Flexi sokker.
Modell:
Dame
Herre
Farve:
kU
kUrer
og radio lUXemBUrg
Husker du tiden da ” Kurer’n ” var
eneste underholdningstilbudet som
fantes? På mellombølgen søkte vi
inn stasjonen vi elsket og foreldregenerasjonen hatet; Radio Luxem
Luxemburg. Hver søndag kveld måtte vi få
med oss Top Twenty.
•
•
•
•
* Det enste du betaler er porto/
ekspedisjonsgebyr kr 39,-
Sort
Hvit
Marine
Grå
Koks
Burgunder
Brun
Beige
Jeg betaler kun kr 39,- i gebyr. Som
medlem mottar jeg faste forsendelser av
4 par sokker hver 4. måned for kun kr 166,fritt levert. Første gang ca. en måned etter
velkomstpakken. Ønsker jeg ikke abonnement
etter velkomstpakken gir jeg bare beskjed
innen 2 uker etter mottagelsen.
Soft Flexi AS
Svarsending 7075
0096 Oslo
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Underskrift
40
Du må være min. 18 år for å bestille.
Du kan også sende inn kupongen på fax 37 28 10 41.
41
Stadig flere erstatter selskap og feiring med ferie når de fyller 70, eller gullbryllupet skal markeres.
Samler du hele familien, både store og små, og reiser på safari, er du garantert suksess!
Velg skreddersydde familiesafarier med korte etapper, god komfort og store opplevelser.
Ferie Feiring
&
Det er i Sør-Afrika, Kenya og Tanzania
mulighetene for å møte ”The Big 5” er
størst. Disse fem er; løve, leopard, nesehorn, den afrikanske elefanten og
vannbøffel.
For barn kan det være minst like spennende å se giraff eller sebra. For de
voksne er ofte opplevelsen av å se bar42
na fryde seg, like stor som å oppleve
dyrelivet.
Grytidlig om morgen og utpå ettermiddagen rett før solen går ned, er gode
tidspunkt for å dra ut på en safari. Da
våkner dyrene, eller de går ned til et
vannhull og drikker før de skal ”legge
seg”. På en morgensafari blir det ofte
dekket til frokost under et Baoab-tre
mens solen står opp.
Reiser dere med større barn, gjøres turen mer utfordrende. Hva med en safari der dere bor i telt på taket av Land
Roverne?
øya Zanzibar avhengig av i hvilket land
dere har vært på safari. Om du ber om
at anledningens gaver er at familien
blir med, vil alle kunne bidra til
budsjettet. Mange legger også
julepresangene i potten.
Avslutt ferien med fantastiske dager
på eksotiske Mauritius eller krydder-
Flere forslag til feiring
neste side
43
FERIE & FEIRINg
Bursdag på bøljan blå
Cruise blir stadig mer populært både
i Middelhavet og i andre farvann. Skal
barn og barnebarn være med er mange
cruiseskip godt tilpasset barn og deres
aktiviteter – og som samtidig gir de
voksne den frihet og egentid de ønsker.
Valg av skip med aktiviteter om bord
er ett valg og seilingsruten kan være et
annet. Er dere en gruppe voksne ven-
For alltid din
ner eller et par på tur kan et temacruise
være et spennende valg. Det fins cruise
for deg som vil på eventyr i Amazonas,
elvecruise på Nilen eller reise mellom
spennende destinasjoner i Europa.
Liker dere jazz eller å danse fins det
også for dere. Mange velger også
å bytte ut hvit jul hjemme med hvite
strender i Karibia.
Vil dere feire sølv- eller gullbryllup bare på egne premisser?
Stadig flere reisearrangører tilbyr turer som er skreddersydd for
dere som reiser uten barn. Her er
det ingen bamseklubb eller menyer med mest mat for de minste.
Barn ville sikkert synes at det er
kjempekjedelig her. Voksne som
reiser uten barn derimot, beskriver hotellene som fantastiske.
Her kan dere lene dere tilbake,
nyte livet og hverandres selskap.
Mange av hotellene har egne spaavdelinger
En fantastisk ferie på skinner
Var du opptatt med annet enn å loffe rundt i Europa for 40 år siden da interRail begynte å gå på skinner?
Det er ikke for sent! InterRail senior gjelder fra fylte 60. Reiseformen er ikke lenger bare forbundetmed unge eventyrlystne. Tilbudet lokker stadig flere godt voksne også.I 2013 ble omtrent
halvparten av billettene solgt til voksne eller seniorer. Å reise på interrail etter å ha passert
seksti ble en utrolig opplevelse. Den viktigste forutsetningen for å legge ut på en togreise som dette,
er at man ikke bare liker å reise med tog, men at man virkelig nyter det. Lag en god reiseplan og pakk sekken!
T
LITT MINDRE
LITT MER.
Andreas Saldavs/Shutterstock
I toppen av et tre
Foto fra
www.tretopphytter.no
Vil dere gjøre noe som blir et minne for livet og som
ikke mange har gjort? Da kan dere reise til Brumund
Brumunddal og sove i en tretopphytte. Dere kan velge mel
mellom hytter i furu, lerk, gran og bjørk. Åtte
meter over skogbunnen, innimellom tre
trekronene overnatter dere trygt og kom
komfortabelt. Blåser det mye kan du kjen
kjenne det svaie litt i trærne. Spennende!
www. tretopphytter.no
44
Vi har forsterket og
oppgradert våre populære
Trivselsreiser ved å inkludere
enda mer i prisen.
V
viSSte dU at...
…noen reiseselskaper tilbyr seter i barnefri sone
om bord på flyet? Du er
helt garanert å ikke bli
sparket i ryggen. Ingen
barn under 12 år får
sitte i nærheten av deg.
bagasjelapper per post, og vi har
beholdt mye av den servicen som for
noen år siden var en selvfølge på alle
charterreiser.
Vi tilbyr ikke reiser til hundrevis av
destinasjoner og bosteder, men til
gjengjeld har alle som jobber i Vitaltour
ekstra god kjennskap til severdigheter,
restauranter og strender så vel som
hoteller på hvert et reisemål i vårt
program. Vi er nok litt mindre, men
legger vår ære i å kunne tilby litt mer.
Velkommen til Vitaltour!
1 uke fra
5.795,-
Langtidsferie
Direkte med
SAS fra Bergen
til MADEIRA
hver uke i hele
skoleferien
italtour arrangerer
pakkereiser under
mottoet ”Litt mindre - litt
mer”. Med det mener vi at vi er en litt
mindre arrangør, og kanskje er det
derfor vi ser viktigheten av å kunne
tilby litt mer service – nettopp for at
DU skal trives når du er på ferie.
Stadig flere setter pris på det lille ekstra
som gjør at man føler seg ivaretatt
under ferieoppholdet.
Vi har representanter tilstede på flyplassene og voksne reiseledere som
er tilgjengelige når man trenger det.
Vi sender deg gjerne papirbillett og
Direkte fra Bergen til Madeira,
Lanzarote og Kypros
Hvorfor ikke bli borte en stund
når du først reiser? Stadig flere tilbringer uker eller måneder sydpå i
vintermånedene. Vi har et
omfattende aktivitetstilbud og et
kjempehyggelig miljø på Kypros
og Mallorca hele vinteren.
Bestill i dag - hva venter du på?
Direkte fra Oslo og Bergen
til Kypros og Mallorca
2/1 fra Bergen til Kypros
6 uker fra
LITT MINDRE. LITT MER.
Kypros, Madeira, Lanzarote,
Italia & Mallorca
11.295,-
SOMMER, HØST, VINTER & VÅR
2014-2015
erfarne reiseledere og lokale guider
på flyplassen | Voksne,
bosteder
ALLTID MED VITALTOUR Avreiseservice
utflukter og flotte turer | Nøye utvalgte
| Spennende
Sosialt miljø og hyggelig fellesskap
mer på vitaltour.no
Reiselederservice 24 timer | Les
Bestill vår nye katalog!
tlf. 56 57 47 50 www.vitaltour.no
litt mindre. litt mer.
45
KoKKELERINg
Pasta - basta!
Enten du «elsker» å lage mat – eller synes det er et ork, oppstår situasjoner
som krever en løsning på røde rappen. Sulten har tatt overhånd! Matfantasien står bom fast.
Du har ikke vært i butikken på flere dager. Hvordan fikse en rask, men god middag?
Svaret ligger i min lille kolonialskuff. Pasta – basta. Det må
være verdens greieste mat! Den kan brukes til nesten alt, vi
har den i hus og den kan raskt bli til en smaksrik rett. Men
du ligger tynt an hvis du ikke har noen av de vanligste smakstilsetningene. Men de fleste har i alle fall brorparten av det-
te for hånden: olivenolje, tomatpuré og/eller hermetiske
tomater, løk, hvitløk og kjøttdeig. Det er viktig å koke pastaen i rikelig, lettsaltet vann. Følg instruksene på pakken og
vær nøye med tiden. Det er lurt å prøvesmake konsistensen.
Natalia Klenova/Shutterstock
her er noen forslag til pastasauser og tilbehør:
paStatYper
Det finnes langt over
hundre typer pasta,
og det sies at i Italia
dukker det stadig opp
nye varianter. De beste
er ferske. Ellers er det
en smakssak om man vil
ha dem tynnest mulig
(englehår), som tykke
rør, flate bånd eller den
velkjente spaghettien.
Spagetti
sIMPLIssIMO
400 g spaghetti
2 ss olivenolje
2 ss hakket løk
1/2 kg kjøttdeig
2 hvitløkbåter, finhakket
1 boks grovhakkede tomater (à 400 g)
Friskt grønt hvis du har:
basilikumblad, kuttet i fine strimler,
2 ss hakket persille.
Salt og pepper.
Varm oljen i en gryte. La løk og
hvitløk surre til de er gjennomsiktige.
Ha i kjøttdeig og la alt småsurre
et par minutter. Ha så i tomatene.
La alt putre videre i 10 minutter.
Smak til med salt og pepper.
Kok pastaen. Sil. Rør gjerne i en
stor smørklatt. Nyrevet parmesan
er prikken over i’en.
Smaker med
Snert av italia :
Parmesan (gjerne rikelig!)
Frisk basilikum
Hvitløk
Olivenolje
Oliven
Tomater
46
Hjerneføde
inni-Carine
er Seniormagasinets
faste matskribent.
Hennes interesse
for mat begynte i
dukkestuen og har gått
via egne restauranter
til flere bøker.
Pasta POPPIs
500 g karbonadedeig
2 store løk, hakket
2 store purre, skåret i smått
2 fedd hvitløk, hakket
2 middels gulrøtter i små terninger
½ rotselleri i små terninger
1 rød eller grønn paprika i terninger
1 boks hermetiske tomater
2 ss olivenolje
salt, pepper
Start med å frese hvitløk, løk, purre, selleri og
gulrøtter i et par minutter under omrøring før
du har i karbonadedeigen. La det putre godt og
rør rundt. Ha så i paprika og tomater. Det er godt
med noen urter i. Smak til med salt og pepper.
Spagetti NEstEN
stEN
tOMME sKaP
aP
Smørklatt, revet parmesan
eller annen ost
Evt. bare smør og revet ost
Buljongpulver
Du kan droppe kjøttdeig
og smake til sausen ved
å røre ut buljongpulver i
litt kokende vann.
Kanskje har du noe i kjøleskapet som kan passe i «simplissimo» gryten? F.eks. bacon, skinke
som kan hakkes, klippes i? Hvitløk, gulrøtter, purre. Det er viktig at pastaen smaker!
Tomater naturell:
Legg tomater i en bolle eller suppetallerken. Hell på kokende vann.
Trekk av skallet når det løsner.
MED RiKTig MAT KAN DU BEDRE konsentrasjonen, hukommelsen, oppmerksomheten og kjenne
deg lettere til sinns. Her er noen utvalgte matvarer
hjernen din vil sette pris på. Grønne bladgrønn
bladgrønnsaker som spinat, grønnkål, rosenkål, brokkoli og
asparges er bra. Jo grønnere, jo bedre.
Protein er byggesteinene i kroPPen.
Bygg med fisk, fjærkre, kjøtt, egg og meieriprodukter. For å få omega 3, protein og vitamin B spiser
du fet fisk to ganger i uken.
AntioksidAnter forsvArer kroPPen mot
skadelige stoffer. De forebygger også utvikling av
hjerte– og karsykdommer. Du finner antioksidanter i frukt, bær, grønnsaker, urter, krydder og kakao.
Norges beste matblogg
Trine Sandberg er egentlig jurist med trygg jobb
i Utdanningsdirektora-tet. Hun er over middels
opptatt av mat, og bloggen
hennes har blitt en suksess
hos andre matentusiaster.
Hun skriver Norges mest
populære matblogg. Nå har
hun permisjon fra jobben, og
er å finne ved kjøkkenbenken
eller pc-en. Hun deler tips til
sunn og god hverdagsmat, litt ekstra i helgen eller
fantastisk gjærbakst! Bloggen har også blitt til bok.
Besøk bloggen på: http://trinesmatblogg.no
Syrlig følge
Toralf Bølgen, en av Norges ledende
vineksperter, anbefaler eplemost som
et alternativ til vin. Eplesaft har en
fantastisk syrlighet, balansert med
naturlig fruktsmak. Passer
bra til lette retter som
hvitt kjøtt, fisk eller en
viSSte dU at...
sommerlig salat. Ringi
Gårdspresset eple leveres
Menn spiser pizza dobbelt så ofte som kvinner.
til mange av de mest
Men bare i ukedagene, i
anerkjente restaurantene
helgen spiser de like mye.
i Norge!
47
KRySSoRDET
LØSNiNgEN På FORRigE NR KRYSSORD:
MELD DEg iNN i
SENiORSAKEN i DAg!
Seniorsaken jobber for norske seniorers
økonomi, rettigheter i arbeidslivet og
verdig omsorg. norge har mer enn en
million personer over 60.
vi kan ikke streike, men vi kan
organisere oss! medlemskapet koster kun
kr 390 per år for enkeltmedlemmer og
kr 490 for familiemedlemskap.
ring oss på tlf. 22 12 18 90
eller gå inn på www.seniorsaken.no
vinner av kryssord 1-2014 er
magne lundby, drøbak
premie er på vei i posten.
Et tEstamEnt kan gi flErE En livsviktig sjansE
Ønsker du at noe av det du etterlater deg
skal være et bidrag til å støtte vårt arbeid?
Testamentariske gaver eller minnegaver er
et viktig bidrag for å styrke vårt arbeid for
mennesker på flukt over hele verden.
Ved å gi Flyktninghjelpen en testamentarisk gave, gir du oss muligheten til å øke
vår internasjonale innsats.
En testamentarisk gave til Flyktninghjelpen er fritatt for arveavgift.
SEND OSS LØSNiNgEN iNNEN 1. JUNi 2014
Navn: .....................................................................................
Adresse ..................................................................................
hver gang. En vinner boken
...............................................................................................
“Kunsten å eldes med stil og
Telefon ...................................................................................
verdighet” av Dag Bredal
Løsningen sendes til: Seniorsaken Bygdøy allé 5, 0257 Oslo.
Merk konvolutten “Kryssord”.
48
Mange sender inn løsning
For mer informasjon eller gratis
advokathjelp, ta kontakt med
Tove Gundersen på telefon 908 30 395.
www.flyktninghjelpen.no/testament
Bildet er tatt i flyktningleiren Zataari i Jordan. Her bor tusenvis av mennesker
drevet på flukt fra krigen i Syria. Flyktninghjelpen er på plass i nabolandene
med livreddende nødhjelp. Disse barna har nettopp fått varme tepper.
Foto: NRC / Christian Jepsen
49
MEDLEMSSIDER
Digitalt i Sarpsborg
SeniorSaken
Øyeblikk fra ledermøtet 26.mars 2014
På et møte i Seniorsaken Sarpsborg tidligere i vår holdt informasjonssjef Christin Engelstad et
innlegg om digitalisering av kommunikasjon med det offentlige. Utgangspunkt for presentasjonen var et brev fra postens konsernsjef om digipost, skrevet på papir og levert i postkassen
til alle husstander.
Ledere fra 12 lokallag var samlet på årets første ledermøte.
Det var en innholdsrik dag med stort engasjement. Her kommer noen høydepunkter.
Som det er skrevet kan brevet tolkes slik at alle vil bli henvist til å motta all post digitalt. Det er
ikke riktig. Seniorsaken har tilskrevet samferdselsministeren med en oppfordring om å oppklare
eventuelle misforståelser.
Ute i kommunene der eldreomsorgen skal gjennomføres,
er det et ønske om at Seniorsaken sentralt tar opp finansieringsordninger, som for eksempel:
- Staten følger opp med finansiering av alle nye oppgaver
som pålegges kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen. (Forrige regjering fulgte ikke opp, den nye er taus
om saken såvidt vi kan registrere.)
Vi ute i kommunene trenger at Seniorsaken sentralt klarlegger/påvirker sentrale myndigheter når det gjelder finansieringen av denne store reformen med så mange nye oppgaver
pålagt kommunene, og der løftet var full finansiering ifølge
st.meld, 47 (2008-2009).
Det ble informert om godt samarbeid i Seniorenes Fellesforbund (SF) hvor Forsvarets Sentralforbund, Avinor og Seniorsaken i dag deltar.
I møte med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson anmodet SF om drøftingsrett for pensjonsreguleringen.
I møte med Helse- og Omsorgsdepartementet v/Astrid Nøklebye Heiberg tok vi blant annet opp omsorgsdelen og språkopplæring for utenlandsk personell.
I møte med finansminister Siv Jensen ble trygdeavgifts-problematikken, primærbolig/ sekundærbolig for sykehjemsbeboere og den voksende avstanden mellom minstefradraget for lønnstakere og pensjonister diskutert.
Medlemspleie ved Odd gunnar Olsen,
Seniorsaken Ullensaker, Nannestad
og gjerdrum
Odd Gunnar åpnet med å poengtere
viktigheten av aktiv medlemspleie. Det er
også god medlemspleie å ønske nye medlemmer velkommen. Det ble foreslått å utpeke en person i hvert styre til å ta hånd om
medlemspleie.
Verving i lokallagene ved håvard Jernskau,
Seniorsaken Skedsmo
Bare litt over halvparten av Seniorsakens
medlemmer er tilknyttet et lokallag. For
å kunne ivareta medlemsmassen bedre,
er det nødvendig å se på nåværende lokallags-oppbygging og vurdere alternative
modeller.
inspirere og ville registrere seg, mens de fleste ønsket å vite hvordan de kunne reservere seg, og få
posten levert i papirkonvolutter også fremover. • Ønsker du å reservere deg går du inn på www.norge.no
PS!
Tilbakemelding fra engasjert medlem og møtedeltaker i Sarpsborg.
Seniorsakens oppgave er å kreve at staten stiller opp med et fullgodt
Beslutningen om at offentlig kommunikasjon i hovedsak skal digi-
opplæringstilbud for den første gruppen. For den andre gruppen bør
taliseres er det i all grunn til å følge nøye opp. Men Seniorsaken kan
Seniorsaken kreve at staten opprettholder et fullgodt papirtilbud – og
ikke gjøre dette alene. En samling av pensjonistenes interesseor-
det tilbudet skal ikke koste mer enn digitaltilbudet.
ganisasjoner er nok en nødvendighet. Så stå på og jobb med dette.
Foto: Ole Musken / Palookaville
Generalsekretær
Knut Chr. Høvik presenterte; ”SENIORSAKEN – Strategi- og
tiltaksplan 2014-2016”
og “SENIORLØFTET
MOT 2020”. Seniorsaken
skal se fremover og finne nye løsninger, samtidig som vi skal stå støtt på plattformen som er
bygget opp over lang tid.
Utfordringer ved digitalisering
ved Arne Vestergaard Larsen, Seniorsaken Sarpsborg
Arne understreket hvor viktig det er at Seniorsaken opptrer
som vaktbikkje, og helst ligger i forkant av den digitale utviklingen med en positiv, konstruktiv og løsningsorientert
tilnærming. For eksempel kan vi foreslå at alle over en viss
alder fortsatt må få tilsendt informasjon fra det offentlige i
papirform uten at de selv må reservere seg elektronisk.
Foto/faksimile: Screenshot
fra digipost.no
I Sarpsborg var det kun en av møtedeltakerne som hadde opprettet digital postkasse. Flere lot seg
De ca. 300.000 som i dag ikke har adgang til, eller benytter digitale
Lykke til med arbeidet. Dere er på rett spor – utfordringen må være å makte
medier kan vel stort sett deles i to:
å fremstille argumenter med så stor saklighet og tyngde at de ikke kan
1. de som har læreevne og lærervilje.
2. de som ikke har læreevne og lærervilje.
ignoreres.
en slutt kan bli
en begynnelse
Innlegget er redigert. Red.
Foto: Screenshot
www.digipost.no
Når ditt liv en gang er over; hvilken arv er vel
bedre enn å kunne gi barn en god start på sitt?
En testamentarisk gave til Redd Barna, er å gi barn
over hele verden en reell mulighet til et bedre liv.
Pengene du gir brukes til utdanning, helsearbeid
og hjelp til krigs- og katastroferammede barn.
Størrelsen velger du naturligvis selv, men stort
eller lite: Din gave kan bli en begynnelse på et
bedre liv for svært mange barn.
For mer informasjon og gratis juridisk hjelp,
kontakt oss på 22 99 09 00, eller les mer på
www.reddbarna.no/testamentarisk
Testamentariske gaver
50
51
MEDLEMSSIDER
SeniorSaken reagerer:
De eldre, rike og vakre
Av redaktør Christin Engelstad
dette Skriver
media om 50 +
Journalister, forskere og politikere snakker om dagens pen-
De er sprekere enn noensinne
tiske ferier og kjøper alt de ønsker seg.
De kler seg trendy
De reiser mye
De har mer penger enn andre
De lever lenger
dette Sier
statistikken om 50 +
1 av 5 gjennomfører 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.
sjonister som det ”grå gull”. En gruppe som reiser på ekso-
Seniorsaken mener at dette er en sannhet med meget store
modifikasjoner! Det er like stor forskjell på dagens pensjonister som det er på dagens 30- og 40-åringer; noen har
det romslig, mens andre knapt kan unne seg noe ekstra i
hverdagen. Penjonisttilværelsen er blant annet et resultat
av jobben man har hatt, verdistigning på egen bolig, og ikke
minst for mange kvinner om de har vært hjemme med barn
eller deltatt i yrkeslivet.
65 prosent av alle kvinner vil lese bøker som pensjonister.
Avisene skriver at dagens 50-åringer er de nye 30-åringene.
9 av 10 minstepensjonister er kvinner.
De er sprekere, lever lenger og har mer penger til å nyte livet.
66-åringer har doblet antall inkassosaker siden 2004.
Men det var ikke slik at jeg våknet på min 50-årsdag med
Kilde: vg.no./ssb.no/ aftenposten.no
formue, dyre ferievaner og i en helt annen fysisk form enn
da jeg la meg som 49-åring.
Tidligere i år skrev VG om Liv (50) som hadde sagt opp jobben uten en ny i sikte og flyttet nærmere hytta. Den tidligere
direktøren ville gjøre mer av det hun elsket; trene fire dager
i uken og delta i Trippel-Birken. Vi forstår at dette er noe å
skrive om. Hun må jo være helt unik. Og ganske rik….
Bortimot 59 prosent av alle pensjonister sier at de kan tenke
seg å reise til eksotiske steder. Men flere vil på hytta. Mange
gleder seg til å få tid til å lese bøker når blir pensjonister.
Weekendpris
1890,2 personer 2 netter
Dette gjelder 43 prosent av mennene og 65 prosent av kvinnene. Ikke akkurat ekstravagant.
Ja, vi lever lenger. Men vi lever ikke like lenge. I Oslo er det
opptil 8,4 års forskjell på gjennomsnittlig levetid avhengig
av hvor i byen du bor.
Myten om at vi blir gamle og spreke, står også for fall. Vi har
Aldri langt unna.
Alltid velkommen.
Å bo hos oss er som å komme til en fredelig oase
midt i byen. Dessuten byr vi på både ettermiddagskaffe
og kveldsmat. Velg et hotell nære deg eller litt unna
– du finner oss både her og der i hele Norden.
Mer om tilbudet og vilkår finner du på lenken under.
aldri beveget oss mindre. Kun en av fem oppfyller anbefalingen om minimum 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.
Mange sier pensjonistene sitter på en formue. Ja, men det
gjelder de som har bodd i attraktive boliger, og som fikk
med seg prisoppgangene i eiendomsmarkedet på 80- og
90-tallet.
En brukt enebolig på Hedmark har en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kroner 13 300. I Stavanger koster brukte
eneboliger i snitt 38 000 kroner per kvadratmeter.
Book på 22 33 42 00 og bruk kode ”LCC”
eller på www.choice.no/weekendpris
Seniorsaken Rogaland
Kjære medlemmer!
Vi er nå 826 medlemmer i Rogaland (når familiemedlemskap telles som to). Men dessverre når ikke
vi i styret som sitter her i Sør Rogaland, ut til alle
dere. Vi makter naturlig nok da heller ikke å ta saker
hos dere som bor utenfor Sandnes, Stavanger og Jæren.
En god nyhet er at vi har fått kontaktpersoner på Karmøy,
Sola og Randaberg. Det ville vært flott om vi også kunne få
kontaktpersoner i Haugesund, andre kommuner i nordfylket og innover i Ryfylke. Kanskje kan det bli spiren til nye lokallag dersom dere er mange nok som ser at det kunne være
behov for det.
Vi er hovedsakelig aktive i Sandnes og Stavanger. I begge disse kommunene har vi god kontakt med politikerne. I Stavanger har vi vært aktive i forhold til sykehjemsutbyggingen,
både når det gjelder framdrift og utformingen av sykehjemmene. Hovedtyngden av fremtidige sykehjemsbeboere vil
etter all sannsynlighet ha en demenssykdom. Dermed trenger de spesielt tilrettelagte boenheter og andre fasiliteter i
sykehjemmene for å få et verdig liv. Vi har også engasjert oss
sterkt i hvordan oppgavene kommunene skal ivareta som
følge av Samhandlingsreformen, løses. I dette halvåret, og
nok også det neste, vil kvalitet i pleie, behandling og omsorg
få spesiell oppmerksomhet.
I Sandnes har også sykehjemsutbyggingen vært en hovedsak. Nedskjæringer i omsorgstjenestens budsjetter - 30 millioner i år og mer neste år, er den store bekymringen. Kan
en virkelig opprettholde, eller til og med bedre tjenestene til
innbyggerne ved hjelp av nedskjæringer når behovet øker,
slik politikerne hevder? Er det mulig selv om man har noen
omorganiseringer «i ermet»? De gode nyhetene i Sandens er
imidlertid at et nytt sykehjem, i Sandnes kalt Bo-og behandlingssentra, nå er klart for byggestart. Og videre at Sandnes
Helsehus med rehabiliteringsavdeling for utskrivningsklare
pasienter fra sykehus, ifølge planene skal åpnes i løpet av
2014. Bruk av gamle Sandens sykehus til formål for eldreomsorgen var faktisk den saken som startet opprettelsen
av lokallag for Seniorsaken her i Rogaland. Derfor er gleden
stor over at det nå blir en realitet.
Vår siste satsing er å forsøke å påvirke boligbyggere og kommunene til å satse på alternative boog tjenestetilbud for seniorer. Det er en satsing
mange i Norge nå er opptatt av. Forskning viser
at ulike typer bofelleskap for seniorer kan utsette
funksjonsnedsettelse som kan gi behov for eksempel
for sykehjem, med fem år. Du finner en fin artikkel om
dette i Seniorsakens magasin: Senior nr. 1.14.
Er det saker i forhold til eldreomsorg i ditt nærmiljø som du
av og til skulle ønske du hadde en gruppe å arbeide sammen
med om dette? Noen du kunne gå til politikere eller andre
med for å søke å påvirke?
Du som bor på Karmøy, Sola eller Randaberg, kan kontakte
våre kontaktpersoner der. Kanskje dere kan danne en gruppe og bli et eget lokallag i din kommune?
Dere som bor i andre kommuner i Nordfylket eller i Ryfylke
kan ta kontakt med oss. Kanskje kan dere få gode interessegrupper for mennesker som ikke alltid høster det beste av
det samfunnet de selv har bygd opp, har å gi. Egne lokalgrupper gir egen økonomi basert på medlemstall i det området
dere representerer. Da knoppskyter vi her i Rogaland. Og, vi
i den nåværende avd. Rogaland deler med oss av de inntektene vi i dag får på grunn av medlemstallet i hele fylket. Ikke
helt rettferdig overfor dere som vi ikke makter å gjøre noe
for. Men, start selv. Vi skal støtte dere i oppstarten.
SeniorSaken rogaland
elsa kristiansen
[email protected]
tlf: 977 26 812
KONTAKTPeRSONeR:
karmØy: Sigrid Johansen [email protected]
Tlf: 528 30 440/412 46 081
Sola: Venke Hetlelid [email protected]
Tlf: 913 62 097
randaBerg: Randi Lødemel Bø [email protected]
Tlf: 952 99 656
På tide å si stopp? Vi kan godt snakke om grupper som har
det veldig godt, men at det gjelder en hel generasjon, er tull!
Kilder: ssb.no/vg.no/ aftenposten.no
52
53
MEDLEMSSIDER
Verdensrommet fascinerer både ung og gammel.
Etter fjorårets suksess der seniorer for første gang fikk delta på Space Camp,
er det klart for en ny romfartsleir i august på Andøya Rakettskytefelt.
Norge, Sverige, Canada og USA. I tillegg er han en utmerket formidler, og
har mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for sine evner til å formidle vitenskapen om verdensrommet.
Sammenhengen mellom vitenskap og
kunst opptar mange, og vi vet at nordlyset har gjennom årtier inspirert komponister, diktere og billedkunstnere.
Derfor vil også multimedia-kunstner
opplevelser der det sosiale står i sentrum. Det blir blant annet en rundreise langs nasjonal turistvei på Andøya,
- som av mange omtales som Vesterålsperlen i et øysamfunn som også byr på
unik geologi og muligheter for å finne
fossiler. Det blir også en omvisning på
Hvalsenteret på Andenes, der en får
lære om blant annet spermasetthvalen
som holder til rett utenfor Andøya. Og
for de som måtte være interessert i å se
Deltakerne får være med
på et oppdrag i Romskipet Aurora
omgitt av Norges største myrlandskap,
får deltakerne også være med på lokale
spesialiteter som såpekoking og ysting
av ost.
Under campen får deltakerne også besøke opplevelsessenteret Romskipet
Aurora på Andøya Rakettskytefelt som
ble åpnet i april av statsminister Erna
Solberg. I romskipet får du en virtuell
tur i verdensrommet. Her kan du besøke nordlyset, se dets opprinnelse og
effekt på planeten vår, både i natur og i
kultur. Du skal ta del i eksperimenter,
sende ut raketter og se hvordan dagliglivet er på et romsenter.
Erik Tandberg er en av foreleserne
under Senior Space Camp
(Foto: Norsk Romsenter)
Multimediakunstner Thomas
Wideberg har foredrag og utstilling
(Foto: June R. Johansen)
Romfartsleir for seniorer
Nordlysekspert Professor emeritus
Alv Egeland foreleser
Ill: ARS
påmelding,
deltakeravgift og reiSe:
Ill: ARS
Deltakeravgiften pr. person er
5 950 kr i enkeltrom og
5 450 kr i dobbeltrom.
Full kost og losji, faglig program
og utflukter er inkludert.
Med romfartslegenden Erik Tandberg i spissen, inviteres Seniorsakens medlemmer til
spennende dager på Norges eneste romfartssenter der unike fasiliteter tas i bruk
for å gjøre dette til en opplevelse for livet for deltakerne.
Senior-campen arrangeres i tiden søndag 17. til torsdag 21. august på Andøya Rakettskytefelt. Starten på norsk
romalder var nettopp her for 52 år siden med oppskytingen av Ferdinand 1
fra Andøya Rakettskytefelt 18. august
1962. Siden den gang har dette romsenteret vokst og blitt et internasjonalt
anerkjent senter for romforskning.
Her sendes raketter, ballonger, ubemannede fly og laserstråler opp i atmosfæren for å utforske verdensrommet.
Hvert år deltar forskere og studenter
fra hele verden på ulike prosjekter fra
54
Andøya. Samfunnsgevinsten av virksomheten er betydelig både for miljø,
forskning, teknologiutvikling og arbeidsplasser.
Under campen vil det bli gitt spennende populær-vitenskapelige foredrag
i unike omgivelser om verdensrommet, vår atmosfære og været fra noen
av Norges fremst rom-eksperter. Erik
Tandberg er først og fremst kjent fra
radio og TV som Norges fremste romfartsekspert, med full oversikt over
alle romfartøyer som skytes opp, hvil-
Påmelding:
[email protected],
eller tlf. 76 14 46 50.
ke oppgaver de har og hva de gir av ny
viten om universet. Hans entusiasme
og formidlerevne er legendarisk.
Tandberg skal sammen med professor
emeritus Alv Egeland ved Universitetet
i Oslo stå for det faglige programmet.
Og initiativet til denne senior-campen
kommer fra Egeland selv, som har forsket på nordlyset i over 30 år, - blant
annet ved hjelp av raketter fra Andøya
Rakettskytefelt. Han er en av de fremste ekspertene på fenomenet i hele verden med bakgrunn fra universiteter i
Påmeldingsfrist er 31. mai 2014.
Seniorsakens medlemmer har
ekslusiv bestilling frem til 25. mai.
Thomas Widerberg bidra på campen
med foredrag og utstilling. Thomas er
sønn av billedkunstner Frans Widerberg, og er utdannet komponist og musiker. Han har holdt en rekke separatog kollektivutstillinger, med polarlyset
og polare landskap som hovedtema.
I tillegg byr campen på mange ulike
nærmere på dette verdens største rovdyr, legges det til rette for å delta på en
av de mange hvalsafariturene fra Andenes som samler titusener av turister
fra hele verden hvert år.
Turen byr både på opplevelser for
kropp og sjel. Deltakerne skal også få
nyte lokal mat i en lavvo med fyr på àrran og grove historier fra kokken. Og
Fly Norwegian direkte fra Oslo til
Andenes – fra kr 1 500 tur/retur.
I tillegg har Andenes gode flyforbindelser med SAS, Norwegian
og Widerøe via Tromsø, Evenes
og Bodø.
Andøya har også daglige anløp
av Hurtigruten
(Risøyhamn – 5 km fra Andenes).
55
MEDLEMSSIDER
Seniorsakens nye nettsider
Rett før påske lanserte vi de nye nettsidene våre. De er fremdeles under innkjøring, men begynner å falle på plass.
Reis med ESCAPE TRAVEL
FRA KUN
KR 8 690
VANDRINGSTUR I SPANIA
Vi ønsker at sidene skal gi klar og tydelig informasjon om hvem vi er og hva
vi står for. Derfor vil Seniorsakens fanesaker; seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering og helse- og omsorg
alltid ha en fremtredende plass. Våre
aktuelle temaer; aktiv aldring og seniorboliger skal være til inspirasjon og
oppmuntring til å alltid tenke på positive forandringer i livet. Nyhetssakene skal være aktuelle, relevante og meningsbærende.
har du innspill, spørsmål eller forslag
til sidene kan du sende en mail til:
[email protected]
NESTE FANESAK
I neste nummer av Seniormagasinet vil juss og økonomi
være hovedtema. Vi vil presentere den nye sammensetningen i ressursgruppen for juss og økonomi. Vår nye medlemstjeneste, eiendomsrådgivning, vil også introduseres.
Seniorsakens tidligere informasjonssjef og redaktør Dag
Bredal vil dele sin erfaring og kunnskap med oss i en egen
fast spalte.
Spørsmål eller innspill rundt neste nummers tema kan
sendes til [email protected]
Bor du i Oslo eller er på besøk
før 20. juni?
Bli med på Popsenterets nye omvisningstilbud kun for de over 60 år!
Nå kan du gjenoppleve norsk populærmusikk fra din
«glanstid» på nært hold gjennom tilbudet; «Populærmusikalsk reise for deg på 60+» i samarbeid med Den
kulturelle spaserstokken.
Du vil oppleve den spennende og innholdsrike historien
om norsk populærmusikk - fra de første kommersielle
plateinnspillingene i 1904 frem til i dag. Gjenopplev
dine favorittartister, utesteder og festivaler gjennom
tidene, eller prøv deg som artist i studio! Syng inn nye
og gamle slagere og lag platecover der du er stjerne.
R
PENSJONEN KRYMPE
r seniorøkonomi
jon og forutsigba
pens
Vi kjemper for en rettferdig
omvisning hver fredag til og med
20. juni mellom kl. 13:00 til 14:00
pris: honnør kr. 70,voksen kr 90,www.popsenteret.no
En unik pilegrimstur langs
El Camino de Santiago
Langtidsferie i moderne to-roms leiligheter med balkong.
Inkluderer utflukt til Malaga og Ronda.
Opplev Bilbao og overnatt på historiske paradorer på vei til
Santiago de Compostela.
Bo på Holiday Polynesia, et moderne hotellanlegg med vakker
beliggenhet på en høyde femten minutters spasertur fra havet
i Benalmadena. Her finner du hager og fellesarealer og hyggelig bassengområde. Restaurant, kombinert snack/pianobar,
bowling, biljard, filmrom, Internett-kafe. Leilighetene er store
og moderne med fullt utstyrt barkjøkken og spiseplass, stue
med dobbel sovesofa og flatskjerm-TV, soverom og rikelig med
skapplass. Bad med separat dusj og badekar. Alle leilighetene
har balkong, de fleste med havutsikt.
Vår pilegrimsreise starter i Bilbao hvor vi blant annet besøker det berømte Guggenheim-museet. Deretter går turen
til Pamplona og Olite før vandringen begynner langs en av
verdens mest kjente pilegrimsveier. Underveis bor vi på unike
Paradores, en kjede av historiske bygninger, palasser, klostre
og herskapshus som er restaurert og fungere i dag som hotell.
Kombinasjonen av historiske bygninger og moderne fasiliteter
gjør paradorene til en severdighet i seg selv. Reisen ender i
Santiago de Compostela hvor relikviene etter apostelen Jakob
ligger i byens imponerende katedral fra 1000-tallet.
Fra Oslo: avreise 24. oktober 2014
Tre uker fra kr 8
690 / fire uker fra kr 9 970
Fra Bergen og Stavanger: aveise 25. oktober 2014
Tre uker fra kr 8 990 / fire uker fra kr 10
390
Prisene gjelder pr. person når to deler leilighet og inkludert
direktefly Oslo/Bergen/Stavanger–Malaga t/r med Norwegian,
flyskatter, norske reiseledere fra ankomst Spania, transport flyplass–hotell t/r, tre eller fire ukers opphold i to-roms leilighet,
utflukt til Malaga og Ronda. Mange aktiviteter.
11.–18. oktober 2014
kr 15
950
Prisen gjelder pr. person i delt dobbetlrom og inkluderer
flyreise fra Oslo eller Stavanger, flyskatter, syv netter på unike
paradores med frokost, to lunsjer og seks middager, besøk
i Guggenheim-museet, besøk på vingård, all lokal transport
iht. program, pilegrimspass, norske, erfarne reiseledere fra
Escape Travel.
Bestill spesialprogram!
Foto/Logo: Popsenteret.no
56
Flykt fra mørke høstdager
til solrike Costa del Sol
2014
www.escape.no
tlf. 22 01 71 71 · [email protected]
57
57
MEDLEMSSIDER
Lokallagsledere pr. 10.04.14
Aktivitetskalenderen (oppdateres på www.seniorsaken.no)
r
e
j
k
s
a
Hv
Seniorsaken arendal
Seniorsaken arendal:
Gurly Gundersen
05.06
Seniorsaken rogaland:
[email protected]
[email protected],
Elsa Kristiansen
Tlf: 37 09 58 63/414 60 079
Tlf: 977 26 812
Seniorsaken Bergen:
seniorsaken sarpsborg/Østfold:
Odd Himle
[email protected]
Arne Vestergaard Larsen
Tlf: 971 54 500
Tlf: 917 48 695
Seniorsaken eidsvoll og hurdal:
Seniorsaken Skedsmo:
Marit Lian
[email protected]
Anna Marie Vereide
Tlf: 416 04 867
Tlf: 986 44 771
Seniorsaken frogner:
Seniorsaken Ullern:
Lasse Aarnæs
[email protected]
Erik Rekdal
[email protected]
[email protected]
Seniorsaken harstad:
Seniorsaken Ullensaker, nannestad og gjerdrum:
[email protected]
Tlf: 976 64 725
Tlf: 907 87 420
Seniorsaken kristiansand:
Seniorsaken vestre aker:
Avklares ult. april, [email protected]
Roar E. Møll
Edel Knapper
[email protected]
Tlf.: 906 81 279
Seniorsaken oslo nord:
Skagentur med Per Gynt Tours NB! Påmelding snarest
17.09
Feiring av Grunnlovsjubileet på Eidsvoll. Mer informasjon kommer.
26.11
Førstehjelpskurs kl. 18.00. Årvoll Gård, Galleri Fjøset.
07.12
Julecruise med Color Line Color Magic, Oslo-Kiel.
15.12
Juleavslutning m/underholdning og dans v/Geriatrix. Årvoll Gård, Galleri Fjøset.
Seniorsaken harstad
Harstad kommunes nyansatte kreftkoordinator, Liv-Anne Pedersen, informerer om tilbudet til kreftrammede
kl. 18.00. Hennes stilling skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen.
[email protected]
Odd Gunnar Olsen
19. –21.05
13.05
Tl: 970 18 140
[email protected]
Seniorsaken oslo nord
1695 kroner inkl. tur/retur i dobbeltlugar, frokost, julebuffet med en øl og akevitt – to-retters cruisemeny
Tlf: 900 55 363
Ruth Haugland
Styremøte
[email protected]
Tlf: 906 02 308
Kunstnerisk innslag. Salg av kaffe og nystekte vafler. Åresalg. Gratis inngang.
juni
Stand med informasjon om Seniorsaken og medlemsverving.
seniorsaken sarpsborg/Østfold
22.05
Landsmøte, Gardemoen
28.05
Styremøte/styret med vara. Kl. 12.00
04.06
Sommeravslutning/åpent for alle. Glenghuset. Info kommer.
Seniorsaken Skedsmo - Alle åpne møter holdes på Grendehuset, Karisvei 1, 2013 Skjetten. Fra kl. 13.00 til 15.00.
11.06
Vårens vakreste eventyr: Tur med Skibladner. Dagseiling rundt Helgøya! Bespisning om bord. Avgang/ankomst
Hamar. Buss til/fra Hamar. Mer info og påmelding til Bjørg Amundsen tlf. 930 66 477 eller [email protected]
17.09
Odd Georg Murud foredrar om Alf Prøysen: ”Husmannsgutten som vant hele kongeriket!” Det blir en tredelt
fremstilling med kåseri, opplesing og sang.
05.11
Nevrolog Hesla: ”Ny viten om søvnproblemer”. Han har besøkt oss før og de som opplevde han da, husker nok
hvordan ha begeistret med sin viten og humoristiske presentasjon av emnet.
10.12
Julemøte
Seniorsaken vestre aker
Seniorhåndboka - Bestill nå!
Seniorhåndboka er et uvurderlig verktøy for alle seniorer. 2013-utgaven er
nå fullt oppdatert på rettigheter, takster, økonomi, juss og helse. Redaktør
er Seniorsakens forhenværende informasjonssjef Dag Bredal.
Boken har 160 sider og koster kroner 100 for medlemmer og
kroner 150 for andre. Porto ved forsendelse kommer i tillegg. Boken kan også
kjøpes i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 og gjennom våre lokalforeninger.
Seniorhåndboka 2013 kan bestilles på e-post:
[email protected] seniorsaken.no eller på telefon: 22 12 18 90.
mai
Tidspunkt fastsettes senere. Byvandring med arkitekt og byhistoriker Lars Roede. Vi ser spesielt på funkisarkitektur. Kr. 50.- pr. person betales ved påmelding til Grethe Hejer, konto 6051 06 4057.
07.05
Åpen konsert i Røa kirke kl 18.00. SØLVGUTTENE I VARIASJONER. Det kjente og populære koret – men nå med
overraskende variasjoner. Kr. 50.- pr. person betales ved inngangen. Arrangeres i samarbeid med Seniorsakens
lokallag Frogner og Ullern.
11.06
Besøk Freialand kl. 12.30-14.30. Freia Sjokoladefabrikk, Johan Throne Holtsvei 1. Vi møtes ved hovedinngangen.
–Hvem oppfant sjokoladen? Hvor kommer den fra? Hvem fikk i oppdrag å utsmykke arbeidernes kantine? Svar på
dette og mye mer får vi under omvisningen. Kun 20 personer. Kr. 80.- pr. person, betales ved påmelding til Grethe
Hejer, konto 6051.06. 40597.
august
EN SMAK AV «SØRLANDSIDYLL» I OSLOFJORDEN
I Avistegnernes hus feires Fredrik Stabels hundreårsjubileum. Det betyr gjensyn med Didrik From,
Darwin P. Erlandsen, Lille Maud Vonlausbråten og flere personligheter fra Dusteforbundet. Vi blir også kjent med
Stabel som billedkunstner og forfatter.
04.09
Omvisning i den restaurerte Eidsvollsbygningen.
Eksklusiv omvisning for 25 personer. Program og detaljer kommer.
LoKALLAg
58
59
B
Returadresse:
Seniorsaken
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo