Klokkeklang 2013-5 - Øyer og Tretten kirkelige råd

Kirkeblad for Øyer og Tretten
Nr. 5
August 2013
66. årgang
Foto: Berit Sundli
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Til våre lesere!
Kirkeblad for Øyer og Tretten
Utgiver:
Øyer og Tretten kirkelige råd
Kasserer:
Jørn Haug. Tlf. 482 58 925
Grafisk produksjon:
Dale-Gudbrands Trykkeri AS
Gaver til bladet kan gis på
bankkonto 2002 63 15086
Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd:
Geir Korslund
Telefon: 61 27 84 67
Øyer kirkekontor:
Adresse:Øyer kirkekontor,
Kongsvegen 325, 2636 Øyer
Telefon: 61 26 82 20
Telefax: 61 26 82 25
E-post:[email protected]
Kontortid:
Mandag – fredag kl. 09.00 – 12.00.
Sogneprest Øyvind Sagedal:
Kontor: 61 26 82 21
Mobil: 95 02 38 48
E-post:[email protected]
Kirkeverge Berit Sundli:
Kontor: 61 26 82 24
Mobil: 97 60 10 55
E-post:[email protected]
Dette Klokkeklang er et utvidet valgnummer, og ment som en
informasjon til våre lesere. Vi har ikke har fått ny redaktør til Klokkeklang. Derfor mangler dette bladet flere vanlige oppslag, for
eksempel gavelister, Tidens Salme og kirkelige handlinger. De vil
komme i neste utgave. Når neste nummer kommer er litt uvisst.
Det er tid for valg til nytt menighetsråd og det er tid for konfirmasjoner i våre kirker. Vi oppfordrer menigheten til å slutte opp om
Kirkevalget og å ta konfirmantene med i sine bønner.
God høst til dere alle!
Berit Sundli, kirkeverge
Takk til redaktøren av Klokkeklang
I juni meldte Ole J. Gillebo at han slutter som redaktør. Han
har vært redaktør siden mai 2004. I sitt første redaktørens
hjørne uttrykte han håp om at Klokkeklang skal være et
blad som folk stunder på skal komme. Og det har Ole Johs
sannelig lykkes med. Klokkelang er blitt et flott kirkeblad
med variert innhold og fine bilder, slik at alle kan finne noe
av interesse i hvert nummer. Kirkebladet blir levert til alle
hustander i vårt prestegjeld, og sendes også til andre både i
Norge og utlandet. Bladets økonomi er god fordi det mottar gaver fra fornøyde lesere, og fordi redaktøren har fått
fri­villige til å stå for distribusjonen i Øyer og Tretten.
Øyer og Tretten kirkelige råd takker Ole J. Gillebo for
hans store innsats som redaktør av Klokkeklang.
Geir Korslund
Kantor Kari Irene Lien:
Kontor: 61 26 82 22
Mobil: 92 82 05 34
E-post:[email protected]
Kirketjenere (Øyer/Tretten)
Morten Brendløkken:
Mobil: 97 53 31 45
E-post:[email protected]
Jørn Haug fra 1.4.2013:
Mobil: 48 25 89 25
Kirkene:
Øyer: Ingen telefon
Tretten: Ingen telefon
Hjemmesider på Internett: www.kirken.oyer.no
Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert
med hensyn til aktiviteter i menighetene.
Det er fint om stoff som sendes inn
kan sendes på e-post til:
[email protected]
Men selvsagt kan også maskin- eller
håndskrevne manus leveres.
Vi var samlet til sommerfest på Prestegården for å takke Ole Johs med
gave og blomster for hans store innsats som redaktør for Klokkeklang.
Prestenes beredskapstelefon tlf: 954 37 613
Hverdager fra kl. 17.00 til kl. 08.00 neste dag.
Fredager fra kl. 17.00 til kl. 08.00 påfølgende mandag.
2
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Kirkevalget 2013
Valg av medlemmer til Øyer og Tretten kirkelige råd
Mandag 9. september kl 10.00 – 21.00.
Valg og stemmegiving
Det kirkelige valget foregår til samme tid som
kommunevalget mandag 9.september kl 10.00
– 21.00. Valglokale i Øyer sokn er kafeen i samfunnshuset på Tingberg. Valglokale på Tretten
er Blåsalen i samfunnshuset. Det er høve til å
avgi stemme på forhånd følgende steder: Kirkekontoret i Øyer fra 3.-6. september kl. 09–12.
Dessuten vil det bli avholdt forhåndsstemming
for beboere på Tretten sjukeheim 2. september kl 10–12, og på Bakketun 2. september kl.
13–15. I forbindelse med fest for konfirmanter i
Øyer og Tretten vil det også bli muligheter til å
avgi forhåndsstemme.
Valg til Øyer og Tretten kirkelige råd
Rådet har 14 faste medlemmer. Det er 6 medlemmer fra Øyer menighet, 6 medlemmer fra
Tretten menighet, soknepresten og en representant fra kommunen. Vårt kirkelige råd har
bl.a disse oppgavene:
– Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder,
tar avgjørelser om bruk og utleie av kirker.
– Forvalter kirkegårder /gravlund i henhold til
gravferdsloven og kirkegårdsvedtektene.
– Drift av kirkekontor med arbeidsgiveransvar
for kirkelige ansatte unntatt soknepresten.
– Medvirke ved tilsetting av sokneprest.
–
Bestemmer offerformål og hvordan ofring
skal finne sted.
I valglokalet er det lagt ut offisielle stemmesedler for det lokale kirkevalget. På et skjermet sted
kan du gjøre endringer på stemmeseddelen.
Deretter brettes lista sammen med teksten inn.
Så kan du gå til stemmestyret som kontroller at
du står i manntallet. Når det er gjort, stemples
stemmeseddelen din, og så legger du stemmeseddelen i urnen.
I år skal det velges 6 medlemmer til Øyer og
Tretten kirkelige råd, 3 fra Øyer og 3 fra Tretten. Valgene skjer særskilt for hvert sokn. I vårt
prestegjeld har vi hatt en prøveordning med
et felles kirkelig råd, og valg av halvparten av
medlemmene annet hvert år. Men denne ordningen gjelder bare fram til 2015. Derfor velges
de nye medlemmene for perioden 2013-2015.
De 6 medlemmene som er valgt for perioden
2011 – 2015 fortsetter i 2 år til. Fra Øyer er det:
Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt og Borghild
Nysveen, og fra Tretten: Ann-Karin Hongshagen, Elin Paulsrud og Bente Kråbøl.
Stemmesedler for Øyer sogn
og Tretten sogn
De lokale valglistene er satt opp med kandidater i prioritert rekkefølge. Du kan selvfølgelig
levere stemmeseddelen slik den er, men du får
større innflytelse på personvalget ved å foreta
endringer. Eventuelle endringer må gjøres på
den måten som det er forklart på stemmeseddelen. De tre kandidater på hver liste som får flest
stemmer, blir faste medlemmer av det kirkelige
råd for 2 år, og de øvrige blir varamedlemmer
for 2 år.
Stemmerett ved kirkevalget
Medlemmer av Den norske kirke som har fylt 15
år eller blir 15 år i 2013 har stemmerett i soknet
der de bor. Manntallet skal innholde alle stemmeberettigede bosatt i soknet. Manntallet er
tilgjengelig for gjennomsyn på Øyer kirkekontor. Personer som ikke står i manntallet, men
som mener at de har stemmerett, må ta dette
opp med kirkekontoret innen 1. september.
3
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Valgliste for Øyer sogn
1. Kåre Odden
2. Ingrid Fuglehaug
3. Jens Roar Paulsrud
4. Monika Brügger
5. Anne Margrethe Steinsli
6. Anders Kvisberg
7. Anita Lerfald
8. Jan Tore Bjørnhaug
9. Elin Holen Stenersen
10. Laila Anette Skåden
Vestsidevegen 471
Bakkevegen 29
Hundersætervegen 44 Nordbygdsvegen 59
Kongsvegen 303
Kongsvegen 146
Vedumsvegen 76
Harevegen 5
Konglevegen 1
Skåevegen 72
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Øyer
Valgliste for Tretten sogn
1. Marit Melberg
2. Håvard Sagheim
3. Oddvar Lennart Pedersen
4. Karen Inger Årnes
5. Arnhild Nachtnebel
6. Kjell Gudbrand Musdalslien
7. Tove Mette Bjørnstad
8. Fritjof Bjerke
9. Inger Stalheim Thorsen
Tuterudvegen 55
Nygårdsbakkan 6
Nordmedlia 347
Øvregate 45
Tuterudvegen 47
Bjørnstadvegen 94
Musdalsvegen 99
Flåtåmovegen 212A
Turrmoen 116
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Tretten
Styrk demokratiet - bruk stemmeretten!
VedrØRENDE konfirmasjon 2013
av Geir Korslund
I år blir det ikke organisert noe mottak, sortering og fordeling av gratulasjonskort og gaver
ved inngangen til kirkene på konfirmasjonsdagen. Øyer og Tretten kirkelige råd har drøftet
denne saken i to møter og har 19.02.13 fattet
slikt vedtak:
Begrunnelsen for dette er at:
– Denne velmente ordningen gjør det lett synlig at noen konfirmanter får mange gratulasjonshilsener og gaver, mens andre ikke får så
mange. For noen ungdommer kan det bli en
sår opplevelse på konfirmasjonsdagen.
–D
a ordningen startet, var det mest gratulasjonskort som ble formidlet. Men etter hvert har
det blitt både fine gaver og konvolutter med
pengesedler i, - verdier som vi ikke har oversikt
over. Derfor finner vi det ikke lenger riktig å
pålegge våre tillitsvalgte å ta seg av dette.
Ordningen med mottak, sortering og fordeling
av gaver mv. til konfirmantene avvikles. Informasjon om opphør av ordningen settes inn i
Klokkeklang . Konfirmanter og foreldre gis orientering om dette på møte vedr. fasteaksjonen.
4
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Konfirmasjoner i Øyer og Tretten 2013
Konfirmanter i Øyer kirke 2013
Konfirmanter i Tretten kirke 15.09.2013
Lørdag 21.09. kl.12.00:
Bente Knotten Berget
Villemo Steinsli Bækkeslåtten
Malin Holøien
Mari Godø Johnsen
Madelen Bekkelund Kvehaugen
Julie Agnethe Langeland
Thea Helene Nygård
Amalie Paulsen
Margrethe Rakvaag
Line Rikenberg
Kristoffer Hettervik
Marco Antonio Lugo
Manuel Ignacio Alexander Moreira Solheim
Kl.10.00:
Ingrid Helene Ruud Bleka
Benedikte Brandsmo
Tonje Furulund
Kine Hagen
Åshild Lysfoss Ødegård
Helene Aamold
Kristian Berg Bryhn
Knut Erik Jakobsen
Jonas Morten Larsen
Bjørn Mikael Lognseth
Andreas Mosveen
Søndag 22.09. kl.10.00:
Sara Asskildt Bjørge
Ingeborg Bjørnhaug
Vilde Kristine Hansen
Astrid Skurengslien Svegården
Marthe Voldsrud
Jonas Bjørnhaug
Magnus Bryhn Bøe
Lars Paulsrud
Gudbrand Stenersen
Lars Martin Torgersen
Ole Einar Torgersen
Kl.12.00:
Malin Brobakken
Camilla Nielsen Brubakken
Tina Mageli Kronborg
Eun Kristine Pålsrud Lund
Jane Wevang Viker
Mari Wiker
Marcus Børde
Martin Børde
Simen Johnsgård
Johannes Linn
Kristoffer Nydal
Johan Offigstad
Morten Rinheim
Østen Skyberg
Søndag 22.09. kl.12.00:
Mari Lysfoss Hagesveen
Marthe Bjørge Haug
Mia Qvigstad Kroken
Sofie Letrud
Anne Kristin Odden
Johanne Huuse Slapø
Guro Stenseng
Vetle Elvebakken Andersen
Per Kristian Moen
Sindre Moen
5
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Redaktør og kasserer i Klokkeklang
Ole Johs Gillebo har sagt fra seg redaktør-jobben i Klokkeklang. Jørn Haug har sagt fra seg kassererjobben. Vi takker begge for en utmerket og solid jobb i mange år.
Vi vet det er mange som setter stor pris på menighetsbladet. Økonomien er bra og stofftilgangen
bra. Men vi mangler som dere forstår noen til å ta seg av både den redaksjonelle biten og den
­økonomiske biten.
Så vi søker deg som kan ha tid og lyst til å hjelpe oss!!
Ring kirkevergen tlf 61 26 82 20 / 97 60 10 55 !
Dugnad i kirkene våre
Vi ønsker at kirkene skal være fine til konfirmasjon. Har du tid og anledning til å være med på dugnad?
Det er snakk om støvsuging, messingpuss, vinduspuss og annen lett rengjøring.
Dugnadene blir organisert av kirketjenerne Morten på Tretten og Jørn i Øyer.
Ta gjerne kontakt med dem.
Vel møtt til dugnad, samme dag for begge kirker: Torsdag den 29.08 og fredag den 30.08 kl 17.00
Kirkevergen
Vi støtter Klokkeklang
Bedriftsgaver mottatt i 2013
Magerli Camping og Hytter AS
AH Stein og Skiferhaandverk
Brede Stalsberg AS
ØT Regnskap
Hafjell Vaktmesterkompani
Rognstad Kjøtt
Aasletten Pensjont og Hytter
BDE Hafjellrampa
Hafjell Servicenter AS
500
1 500
500
500
1 000
500
1 000
1 500
1 000
HKB Turbusser
Dale-Gudbrands Trykkeri AS
Hafjell Maskin AS
S og B Stenersen AS
Gudbrandsdal Steinindustri AS
Glomstad gård og Pensjonat
Nermo Hotell
Rustberg Camping
Eldres dag
Takk for minnegaver
Øyer Eldreråd inviterer til markering av eldredagen på Pelletova 3. oktober kl 12.00.
Vi takker hjerteligst for minnegaver til
Klokkeklang
Ved Eldrid Tyrom, Gausdals gravferd
Ved Andor Bryhns gravferd
Ved Ola Heimkollens gravferd
Ved Else Aaseths gravferd
Jørn Haug/kasserer
1 000
1 000
2 000
1 000
1 500
1 000
500
500
Det serveres tallerkenrett og kaffe med kringle.
Underholdning og allsang.
kr 6 900,kr 5 000,kr 5 850,kr 8 100,-
Buss fra Statoil Tretten kl 11.15,
Statoil Tingbereg kl 11.15 og Hafjell Hotell og
Apartments kl 11.20.
Påmelding til servicetorget Tingberg innen
27.sept. Egenandel kr 50.Egenandel buss kr 50 som betales ved inngangen.
Vi takker hjerteligst for minnegave til nytt
orgel i Øyer kirke
Velkommen!
Ved Odd Skåden bisettelse kr 11 800,Orgelkomiteen
Øyer Eldreråd
6
KLOKKEKLANG
AUGUST 2 0 1 3
Gudstjenesteplan Øyer og Tretten
Dato
Kl.
Kirke
Gudstjeneste
25.08.2013
01.09.2013
15.09.2013
15.09.2013
29.09.2013
13.10.2013
13:00
11:00
10:00
12:00
11:00
11:00
Lyngkampen
Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke
27.10.2013
03.11.2013
11:00
19:00
Tretten kirke
Tretten kirke
Fjellmesse
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmantjubileum
Høsttakkefest. Utdeling av bibler til
5.-klassingene
Bededagsgudstjeneste
Allehelgensmesse
10.11.2013
24.11.2013
11:00
11:00
Tretten kirke
Tretten kirke
Høymesse
Folkemusikkmesse ved Kristi kongefest
08.12.2013
22.12.2013
24.12.2013
26.12.2013
11:00
11:00
13:30
11:00
Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke
Familiemesse
Høymesse
Julegudstjeneste
Høytidsmesse
08.09.2013
11:00
Øyer kirke
21.09.2013
22.09.2013
12:00
10:00
22.09.2013
Prest
Sagedal
Sagedal
Sagedal
Sagedal
Lied
Sagedal
Sagedal
Oranist
Kirketjener
Klokker
Kirkevert
Takkoffer til
Lien
Lien
Lien
Magnus
Lien
Brendløkken
Brendløkken
Brendløkken
Bratt
Brendløkken
Gundersen
Lillelien
Lillelien
Simengård
Gundersen
Kjørstad
Solberg/Paulsrud
Solberg/Paulsrud
Kråbøl/Sandvik
Hongshagen
Menighetene
Menighetene
Menighetene
Menighetene
Kirkens Nødhjelp
Lien
Brendløkken
Brendløkken
Lillelien
Simengård
Tande
Haugen
Kirkens Familievern
Menighetene
Lien
Lien
Brendløkken
Brendløkken
Gundersen
Lillelien
Brendløkken
Brendløkken
Brendløkken
Brendløkken
Simengård
Gundersen
Lillelien
Simengård
Menighetene
Lillehammer korps
Frelsesarmeen
Sagedal
Lien
Haug
Kvarving
Ørslien
Menighetene
Øyer kirke
Øyer kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Sagedal
Sagedal
Lien
Lien
Haug
Brendløkken
Skruklien
Manengen
Menighetene
Menighetene
12:00
Øyer kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Sagedal
Lien
Brendløkken
Manengen
06.10.2013
20.10.2013
11:00
11:00
Øyer kirke
Øyer kirke
Lien
Lien
Haug
Haug
Kvarving
Skruklien
Menighetene
Kirkens Nødhjelp
03.11.2013
17.11.2013
01.12.2013
15.12.2013
24.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
29.12.2013
11:00
11:00
11:00
11:00
13:30
15:30
11:00
11:00
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Konfirmantjubileum
Høsttakkefest. Utdeling av bibler til
5.-klassingene
Allehelgensmesse
Høymesse
Familiemesse
Høymesse
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Høytidsmesse
Høymesse
Bjørke/Korslund
Bø/Hjelmstad
Parkering:Odden/
Ørslien
Bø/Hjelmstad
Parkering: Odden/
Ørslien
Bratt/Kramprud
Bratt
Lien
Lien
Haug
Haug
Manengen
Kvarving
Skruklien
Manengen
Kvarving
Kvarving
Skruklien
Manengen
Odden
Menighetene
28.08.2013
04.09.2013
11.09.2013
18.09.2013
25.09.2013
02.10.2013
09.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
06.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
07:30
18:30
07:30
21:30
07:30
18:30
07:30
21:30
07:30
18:30
07:30
21:30
07:30
18:30
07:30
21:30
07:30
Øyer kirke
Tretten kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Tretten kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Tretten kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Tretten kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Øyer kirke
Sagedal
Morgensang
Aftensang
Morgensang
Kveldsbønn
Morgensang
Aftensang
Morgensang
Kveldsbønn
Morgensang
Aftensang
Morgensang
Kveldsbønn
Morgensang
Aftensang
Morgensang
Kveldsbønn
Morgensang
28.08.13
11.09.13
25.09.13
09.10.13
23.10.13
06.11.13
20.11.13
04.12.13
18.12.13
7
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Tretten sjukeheim
Messe
Sangstund
Messe
Sangstund
Messe
Sangstund
Messe
Sangstund
Messe
Menighetene
Jonsokkvelden med messe på Kjørkjehaugen
Jonsokkvelden var det nok en gang messe på Kjørkjehaugen. D.v.s. været var ikke helt på vår side, så vi
fikk komme inn på Prestegarden hos Marie og John Henning.
Takk for deres gjestfrihet.
Rundt 30 møtte fram. Øyvind forrettet og Marie Skavnes
og Lars Berg spilte. Etter gudstjenesten var det tradisjonen
tro kirkekaffe med nydelig servering.
Jubileumsmesse ved
Svarverstugugrava
I år er det 20 år siden messe ved grava i
fjellet ble en årlig begivenhet. I Klokkeklang for september 1993 kunne vi lese:
Minnerik messe ved Svarverstugugrava
en søndag i sommer. Menigheten tellet
over 60. Hans Hagen og Arne prest
gjorde begge stunden i fjellheimen rik.
Lag tradisjon, sa mange etterpå! - Og
tradisjon er det blitt. Siden har det vært
fjellmesse der hver sommer.
I jubileumsåret hadde over 40 samlet seg ved
grava i fjellet. Fjellmessa ble innledet med
klokkeklang og Øyvind Sagedal minnet oss
hva som hadde hendt på dette stedet for
lenge siden. Det gjorde denne gudstjenesten
i fjellet til en fin begivenhet. Etterpå fikk vi
deilig suppe, kaffe og kake hos Sjur Lunke og
Grethe på Nysetra. Øyvind prest takket vertskapet for at de serverer kirkekaffe på setra
og leste et dikt. Og kirkeverge Berit overrakte
en kobber kaffekjele fra Øyer og Tretten
kirkelige råd. Budeiene Helga Kruke og Bjørg
Vedum som har pyntet grava i mange somre,
ble også takket med dikt og gave.