Lillehammer museum - Årsmelding 2012

Årsmelding 2012
INNHOLD
Side
Sommeridyll på Maihaugen.
Foto Lillehammer museum.
Forord ved administrerende direktør
3
Stiftelsen Lillehammer museum
Langtidsplan, mål og verdier
4
5
Aulestad Bjerkebæk
Maihaugen Norges Olympiske Museum
Postmuseet
Senter for immateriell kulturarv – SIKA
6
8
10
14
16
18
Maihaugsalen
Museumsbutikkene
20
21
Statistikk - besøkstall
Statistikk for nettsider og sosiale medier 22
24
Nasjonale og internasjonale nettverk
25
Organisasjon
Ansatte
Arbeidsmiljø
Sykefravær
Likestilling
26
26
29
29
29
Kontaktinformasjon
30
2
Forord
Adm.dir ved Lillehammer museum,
Ågot Gammersvik.
Museet har fulgt den oppsatte Langtidsplan 2010-2014, og de fire
avdelingene har lagt opp sin strategi og målparametre med utgangspunkt i felles satsning innenfor vedtatt langtidsplan. Stiftelsen
Lillehammer museums virksomhet omfatter også arbeid i nasjonale
nettverk, hvor vi har ansvar for Samtidsnett og for Handverksnettverket. I tillegg deltar vi i flere nasjonale og internasjonale nettverk;
Nordisk Fri, Association of European Open-Air Museum, Norsam,
Nordisk nettverk for dikter- og komponisthjem og Nordic Network of
Sports Museums.
Året 2012 har vært et begivenhetsrikt år for Stiftelsen Lillehammer museum. Styret og museet har gjennomført markeringen
av grunnleggeren av De Sandvigske Samlinger og Maihaugen,
Anders Sandvig. Markeringen omfattet jubileumsfest, jubileumsbok, utstilling, avduking av minnesmerke og vandrespill på hans
fødselsdag 11. mai.
Vi har gjennomført mange vellykkede arrangementer på Lillehammer museum i 2012. Årets julemarked på Maihaugen og førjulshelg på Bjerkebæk ble tatt godt imot. Både Barnas sommerdag,
Barnas vinterdag og St. Hans er populære arrangementer som
trekker publikum lokalt.
Stiftelsen Lillehammer museum gikk med et lite overskudd på om lag
300 000 kroner i 2012, som ble lagt til grunnkapitalen. Det arbeides
videre med en plan for oppbygging av egenkapital over tid, for å gi
museet noe sikkerhet for fremtiden. Vi har også det siste året hatt
en del utfordringer med å få på plass vår nye organisasjon. Endringsprosesser tar tid, og tilpasninger med nye avdelinger og nye arbeidsmåter er krevende.
Lillehammer museum får halvparten av inntektene fra staten.
Resten må vi skaffe selv, blant annet ved billettsalg. Nedgangen i
den internasjonale turisttrafikken til Norge rammer oss hardt, fordi halvparten av våre gjester er fra utlandet. Derfor blir det veldig
spennende om svikten fortsetter i 2013. Vi jobber fortløpende
med å analysere endringer i reiselivsmønstre, og tilpasse våre
produkter til markedet.
Årsmeldingen presenterer aktivitene som har vært gjennomført i
hver enhet, knyttet opp mot vårt oppdrag innenfor de fire F-er:
Formidling, Forvaltning, Forskning og Fornying.
2012 var det andre driftsåret for Stiftelsen Lillehammer museum.
Målet er å tydeliggjøre merkevarene: Aulestad, Bjerkebæk, Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Postmuseet og Senter for
immateriell kulturarv. Merkevarebygging vil gjøre det lettere for
publikum å finne museet de ønsker å besøke. Vi vil satse videre
på digitalisering av samlingene og oppgradering av våre nettsider,
nettopp for å understreke museumsenhetenes særpreg. Digitalt
Museum er blitt et nyttig nettsted, både for publikum og museene. Vi er dessuten aktive på sosiale medier, med egne Facebook-sider for besøksstedene.
Adm.dir ved Lillehammer museum
Ågot Gammersvik.
3
Styret for
Stiftelsen Lillehammer museum
•
•
•
•
•
•
•
Trygve G. Nordby, styreleder
Ingjerd lien Kvelstad, nestleder
Long Litt Woon, styremedlem
Synnøve Brenden, styremedlem
Britt Bøhn, styremedlem
Marit Hosar, ansattes representant
Trine Holter, ansattes representant
Varamedlemmer:
• Knut Brandrud
• Per Bjørn Brandsæter
• Hanne Bergseth
• Berit Snøan
REVISOR
Ernst & Young v. Lars Løkken
Stiftelsen Lillehammer museum
Stiftelsen Lillehammer museum er en vitenskaplig institusjon som
har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap
om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis fra tiden
etter reformasjonen.
Lillehammer museum fikk ny organisering med revidert konsolidering fra 1.1.2011. Stiftelsen er organisert som en konsernmodell med
fire likeverdige avdelinger: Maihaugen, Spesialmuseene, Senter for
immateriell kulturarv (SIKA) og avdeling for Organisasjon og kommunikasjon. Organisasjonen ledes av administrerende direktør, og hver
avdeling har sin selvstendige direktør. Til sammen har Lillehammer
museum 84 ansatte og et budsjett på 77 millioner.
Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning
og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner undervisning og andre former for informasjon.
Organisasjonskart
LEDELSE
Administrerende direktør
Ågot Gammersvik
Direktør Maihaugen
Gaute Jacobsen
Direktør Spesialmuseene; Dikterhjemmene,
Postmuseet og Norges Olympiske Museum
Marianne Shaw
Fra 1.5.12: Eivind Falk
Direktør Senter for immateriell kulturarv
Eivind Falk
Direktør Organisasjon og kommunikasjon
Trude Arnesen
4
Mål, verdier og strategier
Visjon
Vi bygger framtidas museum
Verdier
Levende - Modig - Engasjerende
Perspektiv
Kunnskapsbasert
Mål
Vi skal være Norges ledende museum med vekt på håndverk
og formidling
Delmål
Sommer på Maihugen.
Foto Lillehammer museum.
•
•
•
•
Etablere fellesmagasin for Oppland
Etablere senter for immateriell kulturarv
Øke besøket årlig
Være ledende på digital utvikling, arbeidsmetodikk og
tilgjengeliggjøring
Strategier • Satse på kunnskapsoppbygging, formidling og fornying
• Styrke markedstiltak og løfte frem de enkelte enhetenes
identitet og særpreg
• Styrke arbeidet og forståelsen av immateriell kulturarv
• Organisasjonsutvikling med vekt på arbeidsmetodikk og
kompetanseutvikling
• Ha fokus på mangfold og internasjonalt samarbeid
5
Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
AULESTAD
Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, er et av
Norges best bevarte kunstnerhjem.
Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson kom med sine
fire barn til Aulestad i 1875. De kom rett fra et
lengre opphold i Italia. Bjørnstjerne Bjørnsons
ønske om å eie en gård i Norge var gått i oppfyllelse. Fortsatt dro familien på lange utenlandsopphold, men Aulestad ble basen de alltid
vendte tilbake til. Bjørnstjerne Bjørnson bodde
her til sin død i 1910, og Karoline Bjørnson helt
til 1934. Året etter åpnet Bjørnstjerne Bjørnsons
hjem som museum.
Formidling
Besøkstall for 2012: 6917 (- 26,32 %)
• S amarbeid med komiteen for ”Hans Aanrud 150 år” i Gausdal.
Planlegger visning av Aanrud-filmer og Aanrudutstilling på Stalltrevet.
Sommersesong
• Hovedsesong fra 21. mai til 31. august, åpent daglig
• September åpent i helger.
• Godt besøkte arrangementer under Norsk Litteraturfestival.
Foredrag
• Innlegg for studenter i Kulturprosjektledelse på Høgskolen i
Lillehammer. En gruppe studenter ble inspirert til å lage en
markedsføringsplan for Dikterhjemmene.
Skole
• De faste tilbudene er videreført, blant annet med opplegget
«Undrer meg på» , tilpasset for ulike skoletrinn.
• Skoleklasser: 664 elever, 31 lærere.
Konserter
• Folkestua: Edvard Hoems dikt: opplesning, sang og piano.
• Stalltrevet: «Aftenstemning» med Kristin Sevaldsen og
Camilla Granlien.
Aulestad, hovedbygnignen.
Foto LIllehammer museum.
Utstillinger:
• «Vognskjulet». Tilbakeført til vognskjul med Bjørnsons
vogner og utstyr til hester og vogner. Store sorthvitt foto av
Bjørnstjerne Bjørnson og hans vogner. Permanent.
• «Weidemann på Aulestad - En perlende utstilling»
Gyldendal Norsk Forlag utfordret i 1970 Jakob Weidemann til
å velge det han helst ville illustrere av norsk litteratur. «Jeg
velger meg Bjørnson», svarte Weidemann. Resultatet ble en
eksklusiv bok med dikt og illustrasjoner. Alle illustrasjonene
fikk perlens form inspirert av åpningsdiktet som starter med
«Ta disse perler– og takk for dem!» Stiftelsen Ringsveen,
Jakob Weidemanns hjem på Lillehammer, har gitt originalillustrasjonene til Aulestad. Utstillingen ble åpnet av poet og
Bjørnsonkjenner Edvard Hoem under årets Litteraturfestival,
og den vil henge oppe i minst fem år.
6
Jakob Widemann «Salme». Fra utstillingen «Weidemann på
Aulestad - En perlende utstilling». Foto Lillehammer museum.
Forvaltning
Gjenstander
• Styrket kompetanse innen Primusregistrering med deltakelse
på Primuskurs.
• Flere tekstiler kopiert og registrert. Gjenstandssamlingene er
dermed ferdig registrert.
Bygninger
• Aulestad ble miljøfyrtårn våren 2012. Forarbeid til miljøsertifisering ble gjort gjennom vinteren.
Hovedhuset
• Gjesterommet og gangen utenfor ble ferdigstilt av håndverkere fra Maihaugen til 1. mai. Åpnet igjen for publikum ved
sesongenstart etter å ha vært stengt i 2010 og 2011. Noen
detaljer gjenstår.
• Det er bestemt at de to utstillingsrommene i 2. etasje skal
tilbakeføres til soverom som de var i Bjørnsons tid. Som
en start på dette arbeidet ble Bjørnsons oldebarn, Tancred
Ibsen, intervjuet. Han bodde på dette rommet som ung, og
han ga oss mange nyttige opplysninger. Intervjuet ble tatt
opp.
Drengestua, låven og hagen, sett fra hovedhuset. Foto Lillehammer museum.
Folkestua
• Forbereder utleie av lokaler i Folkestua.
Fjøset/Låven
• Arbeidet med ferdigstilling av bygningskonstruksjonen ble
videreført.
Drengestua
• Drengestua kafé ble malt og istandsatt til Weidemannutstilling.
• Kontor i 2. etasje malt.
Fornying
• Etablering av Aulestad Venner med interimsstyre. Leder Olav
Olstad.
• Nye produkter i butikken: Salg av stiklinger og frø fra hagen
Blomstrende akeleier i hagen på Aulestad. Foto Lillehammer museum.
7
Sigrid Undsets hjem
Bjerkebæk
Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem
Nobelprisvinneren Sigrid Undset bodde på
Bjerkebæk med sine barn fra 1919 til sin død i
1949. Stedet ble åpnet som museum i 2007, og
er gjenskapt slik det så ut på 1930-tallet.
Hun skapte et særpreget hjem med tradisjonsbevisst og gjennomtenkt innredning. Da det eldste huset var ferdig innredet i 1924, skrev hun:
”Det nye huset er blitt så vakkert, at du kan ikke
tro det før du har sett det. (…) Jeg kan absolutt
ikke få det mer præsis efter min smag.”
Formidling
Besøkstall: 5866 (- 2,18 %)
Sommersesong
• Hovedsesong fra 21. mai til 31. august, åpent daglig.
• September åpent i helger.
• Godt besøkte arrangementer under Norsk Litteraturfestival.
• Tidligere har det bare vært mulig å gå i hagen i følge med
omviser. I år åpnet vi hagen for alle besøkende med billett.
Dette fungerte veldig godt. Bra med flere tilbud for publikum
mens de venter på neste omvisning.
fått en solid, spesialdesignet monter som kan stå i Publikumsbygget. Moes dukketeater var et samarbeid mellom kunstnere
på Lillehammer. Sigrid Undset skrev teksten til to oppsetninger
på 1920-tallet, mest kjent er «Østenfor sol og vestenfor måne».
• Utstillingen «Det stille rommet» ble tekstet.
Foredrag
• Innlegg for studenter i Kulturprosjektledelse på Høgskolen i Lillehammer. En gruppe studenter ble inspirert til å lage en markedsføringsplan for Dikterhjemmene.
Skole
• Det faste tilbudet er videreført med blant annet opplegget
«I bøkenes verden» tilpasset for ulike skoletrinn .
• Skolebesøk: 416 elever, 28 lærere
• Planleging av opplegg for Stemmerettsjubileet 2013 for Den
kulturelle skolesekken.
Konserter i publikumsbygget
• Vokalgruppa A la Carte (to konserter)
• Vokalruppa Pitsj
• Liv Øistad, sang og piano (to konserter)
Omvisninger
• Daglige omvisninger hver time
• Spesialomvisninger i hagen for deltakere på «En hagehistorisk reise omkring Mjøsa» og for medlemmer av Lillehammer
Rotary.
• Lørdager i sommersesongen var det tilbud om hageomvisning og søndager opplesning fra Undsets novellesamling
«Fattige skjebner» som ble utgitt første gang i 1912. Få
benyttet seg av disse tilbudene.
Utstillinger i Publikumsbygget
• Årets utstillingstema var dukketeater. Samarbeid med Askeladden barnehage. Barna tegnet portretter av Sigrid Undset
og lagde en illustrert fortelling om livet hennes, i tillegg til et
selvlaget dukketeater med scene og figurer inspirert av Moes
dukketeateret. Moes dukketeater ble også utstilt og har nå
Vår. Foto Lillehammer museum.
8
Fra hagen på Bjerkebæk. Foto Lillehammer museum.
Peisestua pyntet til jul. Foto Lillehammer museum.
Andre arrangementer
• I forbindelse med møte for Litteraturnettverket i Norge
utviklet vi en ny litterær omvisning basert på Kristin Lavransdatter.
• Statoil valgte også i år å legge to store samlinger til Lillehammerområdet der omvisninger og servering på Bjerkebæk
inngikk som en del av programmet.
• Den høytidelige signeringen av kontrakt om Ungdoms-OL
på Lillehammer 2016, fant sted i peisestua på Bjerkebæk
19. juni, med IOC-president Jacques Rogge i spissen for en
delegasjon fra ledelsen i idretts-Norge, inklusive daværende
kulturminister Anniken Huitfeldt.
• Vi arrangerte Førjulshelg på Bjerkebæk for tredje gang 8.
og 9. desember. Vellykket arrangement med salg av blant
annet spesiallaget røkelseslykt av keramiker Johan Mæhlum.
Konsert med Marte Røe Nåvik og Sjur Magnus, foredrag
av teatermannen Morten Jostad om Moes dukketeater og
dukketeaterforestillingen «Noen daler ned i skjul» med Anne
Helgesen. Litt for lite besøk.
• F lere fagfolk har besøkt Publikumsbygget i forbindelse med
planer om nye kulturhus: Prøysenhuset, Falkbergsenteret ved
Røros og flere grupper av arkitektstudenter.
Hagen
• Hagen ble gravd opp for å skifte ødelagte vann- og kloakkrør.
Det blir en stor jobb å sette den i stand igjen våren 2013.
• Effektiv dugnad 9/5. Ryddet kvist og kratt etter vinterens
skogtynning.
• Begynte forberedelser til urtehagen. Dette er den siste store
delen av hagen som ikke er gjennomført. Grusgangene, staudebedene, fjellhagen, frukthagen, bærbusker og hagemur er
ferdige.
• Avsluttet skogrydding.
Fornying
• E ndret antrekk for sommeransatte fra Rondastakker til sorte
Bjerkebæk-T-skjorter med Sigrid Undsets signatur og sort skjørt
eller bukse.
Forvaltning
Gjenstander
• Vi har styrket kompetanse innen Primusregistrering med
deltakelse på Primuskurs.
• Gjenstandssamlingene er ferdig registrert.
Bøker
• Bibliotekar Astrid Stuve har vært engasjert 1 – 2 dager per
uke for å registrere boksamlingen
• I alt er ca 600 bøker gjennomgått og ferdigstilt. 227 bøker er
nyregistrert i 2012.
Bygninger
• Det har ikke vært gjennomført takettersyn pga av stort
arbeidspress på snekkeren vår på Maihaugen.
• Bjerkebæk ble miljøfyrtårn våren 2012. Forarbeid til miljøsertifisering ble gjort gjennom vinteren.
• Besøk av Riksantikvaren i forbindelse med fredningssak av
publikumsbygget
• Vurdering mht universell utforming av Oppland fylkeskommune, Regionalenheten.
Broen fra hagen til publikumsbygget på Bjerkebæk. Foto Jan Haug.
9
Maihaugen
Formidling
Besøkstall 108.407 (- 6,7%)
Maihaugen er et friluftsmuseum med omtrent
200 kulturhistoriske bygninger fra perioden
1200-2001. Museet er åpent hele året, med
utstillinger, kafe og museumsbutikk, og om
sommeren er det masse liv i friluftsområdet. Om
vinteren er museumsområdet åpent for turgåere
fra kl. 07 - 22.
Maihaugen har 35 ansatte i 3 seksjoner:
• Samlingsforvaltning
• Kulturhistorie
• Bygningsvern og gårdsdrift
Museet har to enheter, Opplandsarkivet avdeling
Maihaugen og det nasjonale Samtidsnett, som
ligger under seksjonen for kulturhistorie. Under
seksjonen for Bygningsvern og gårdsdrift ligger
det nasjonale nettverket Håndverksnett.
I den nye organiseringen av Lillehammer museum
har Maihaugen tre matriseoppgaver: forskning,
samlingsforvaltning og bygningsvern.
Mye av arbeidet i museet er rutinepreget og er
ofte usynlig arbeid. Det gjøres innsats i kundehenvendelser, registrering, fotografering, magasinering, innlån, utlån, restaurering osv.
Flere bidrar inn i tverrfaglige prosjekter som utstillinger og publikasjoner. Maihaugen har også
en gruppe frivillige som arbeider med samlingsforvaltning og som gjør en uvurderlig innsats for
oss.
Tilbudet for skoleklasser
• Mange av tilbudene ble videreført også i 2012
• Nye tilbud: 50-talls jul på Jørstad for 6.-7. trinn og, og «Ull – ikke
bare tull» for de yngste.
• I 2012 benyttet ca. 9000 barn og elever seg av Maihaugens
skoletilbud. Halvparten av dette besøket kom fra Lillehammer
og resten kom fra andre kommuner i Oppland.
Kunnskapsformidling, levendegjøring og å skape gode opplevelser for besøkende er et mål for formidlingen og den pedagogiske
virksomheten på Maihaugen.
Anders Sandvig - 150 års jubileum
• Jubileumsutstillingen «Anders Sandvigs verden».
• Festforestillingen «En reise i tid» på jubileumsdagen. Forestillingen var utarbeidet av Jørgen Damskau og foregikk i
Maihaugsalen.
• «På spor etter Sandvig» en vandring rundt på Maihaugen.
• I sommersesongen innredet vi Lykre tilnærmet slik den var
da den stod i hagen hans.
• Søndagsprogram og vandrespill.
Møte med minner
• Nytt tilbud utviklet i samarbeid med Lillehammer Helsehus.
Dette er et tilbud utviklet for personer med demens. Maihaugen
har vist seg å være et godt sted for erindring også for de som
har demens. Tilbudet er knyttet til ”Den kulturelle spaserstokken” som skal sikre kulturtilbud av høy kvalitet for eldre.
Levendegjøring med aktører
• Øygarden, Olsengården, 50-tallet, 80-tallshuset, og i de
historiske butikkene Falkenberg og Avlangrud. Nytt av året
var at også Apoteket ble bemannet med pilletrillerske eller
apoteker.
• Museets historiske bygninger var åpne med grindporter og
lydguider, eller hadde egen tunvert som i Garmo stavkirke,
skolestua, Bjørnstad og dette året også Lykre.
Omvisninger i bygda og i byen/boligfeltet
• Håndverkerne deltok aktivt i formidlingsarbeidet, både
tilknyttet gardsdrifta og byggeskikk. Også eksterne håndverkere som pottemaker, tilvirkere innenfor tekstil og tre deltok.
Satsning på barnefamilier
• Flere pennende aktiviteter for barna. Mating av grisen,
omvisninger i barnehøyde både i Byen og i Bygda – lek og
moro i Olsengården. Et viktig moment var dyr, som kaninunger i Olsengården og spretne killinger i Bygda.
• Rebusene Budstikka og Maihaugkoden.
Levendegjøring med aktører, i butikken i Byavdelinga. Foto Lillehammer museum.
10
De faste årlige arrangementene
Formidling for barn. Foto: Fotograf Kathrine as.
Temporære utstillinger
• Jubileumsutstillingen «Anders Sandvigs verden».
• «Polsk innvandring til Norge» i regi av Opplandsarkivet, avd
Maihaugen.
• En fotoutstilling om Maihaugen som en del av samarbeidet med
friluftsmuseet i Lviv, Ukraina ble åpnet der i september.
• «Adventskalendere». En mindre utstilling, åpnet til jul.
• Barnas vinterdag: En aktivitetsdag for barn med aking,
langrenn, skøyter, trugequiz, tømmerhoggerleir og mange
flere aktiviteter. Arrangert 26. februar i perfekt vintervær.
Besøkstallet mer enn doblet seg fra 2011 og endte på 980
personer
• Maihaugenkonferansen: Arrangert 9. og 10. mai. Et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, IMDi og Maihaugen.
Stikkord for konferansen var deltakelse, tillit og tilhørighet.
Fra innvandrer til innbygger. Konferansen samlet ca 550
deltakere med roller og ansvar på integreringsfeltet.
• 17. mai: Småbarnstoget er mer og mer populært. Går fra
Dansarvollen til Byavdelingen. Ca 1000 små og store besøkende som avslutter med 17. mai-aktiviteter i Byen.
• Eventyrdag: Ble arrangert for første gang 3. juni som en del
av Litteraturfestivalen. Skuespill av ulike eventyr ble spilt ute
i friluftsmuseet.
• Postens dag: Ble arrangert for andre gang søndag 17. juni
sammen med Posten Norge. Mange spennende postrelaterte
aktiviteter publikum kunne være med på. Konsert med Lars
Lillo-Stenberg og Øystein Dolmen på ny scene ved Dansarvollen.
• Sankthans: Et arrangement med tradisjon helt fra museets
start på Maihaugen i 1904. Alle kommunene i Gudbrandsdalen ble invitert til å bidra i kulturprogrammet og 8 stk. takket
ja. Publikumsoppslutningen kunne vært mye bedre, men
dårlig sommervær med regn i lufta må ta en del av skylden.
Totalt 2250 besøkende.
• Ung husflid: Barnekurs som ble gjennomført for 6. gang siste
uken før skolestart. 50 barn får prøve ulike håndverk- og
husflidsteknikker som spikking, hekling, strikking, spinning,
matlaging og fisking.
• Barnas sommerdag: Tradisjonsrikt arrangement hvor barna
har mer enn 40 ulike aktiviteter å delta på. Vellykket gjennomføring og ca 2500 besøkende.
• Julemarked: Årets klart største arrangement med 8100
besøkende, noe som er ny rekord. Suksessen skyldes bl. a. et
svært allsidig program med 100 kvalitetsutstillere, julepyntede hus, ulike aktiviteter og designjuletreet som ble formet
av kunstneren Gunnar Torvund.
Forvaltning
Kunstneren Gunnar Torvund foran designjuletreet 2012. Foto Lillehammer museum.
11
Magasin
• I 2012 var mye av samlingsforvaltningen fokusert på å bygge
et nytt magasin for museets samlinger. I stedet for å leie
lokaler utenfor museets område, valgte styret å investere i
et prefabrikkert telt. Denne løsningen på 800 m2 har vært
veldig vellykket både med hensyn til kostnader og klima.
Planen er at dette magasinet skal være midlertidig inntil
museet får realisert nytt fellesmagasin for Oppland fylke.
Postmuseet, Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Maihaugen har nå flyttet samlinger til det
nye magasinet.
Sandbu gård i Vågå
• Maihaugen har ansvaret for å registrere samlingene som
tilhørte Kjell Holm. Sandbu er en gård i Vågå som inneholder
ca. 7000 gjenstander. På oppdrag registreres det nå og
avsluttes i løpet av året.
Vedlikehold av bygningene i friluftsmuseet
• I 2012 er arbeidet på Bjørnstad fullført. Løytnantstua har fått
nytt tak, gjenoppmurt pipe og peis og ny tørrmur. Andersenstua har også fått utskiftet tak, stabilisert en utbulet vegg og
ny pipe. En egen utstilling har blitt lagd i fjøset på Bjørnstad
med navn «Bjørnstad – Sandvigs modigste idé».
• Maihaugen har også gjort arbeider på Øygarden, i boligfeltet,
malingsarbeider, og fullført istandsetting av Folkestua samt
pågående istandsetting av låven på Aulestad.
Opplandsarkivet avdeling Maihaugen
• Planlegging og gjennomføring av flere større arrangementer; Gudbrandsdalsseminaret i januar 2012 og Arkivdagen i
november med Møteplasser som tema. Begge arrangementene var godt besøkt.
• Arbeidet med ordring og registrering av arkiver er intensivert og de første arkivene er publisert under Arkivportalen.
Arkivets fjernmagasin i Fakkelgården ble flyttet til Maihaugen
i løpet av sommeren.
• Arkivet mottok støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet for ordning,
registrering og formidling av Nansenskolens og Gudbrandsdalens Folkehøgskules arkiver. Arbeidet sluttføres våren
2013.
• Kulturrådet ga også støtte til en markeds- og brukerundersøkelse som ble gjennomført høsten 2012. Rapporten vil
foreligge i 2013.
Fra restaurering av Bjørnstad. Foto Lillehammer museum.
12
• Arbeidet med dokumentasjon av migrasjon til Oppland har
fortsatt gjennom Interregprosjektet Ny i indre Skandinavia, et
treårig prosjekt som vil munne ut i en utstilling.
• Arkivet har digitalisert flere arkivkilder og formidlingen via
arkivets hjemmesider, facebook og twitter følges opp.
Internasjonale prosjekter
• I 2012 ble prosjektet i Tbilisi Georgia avsluttet. Prosjektet ble
organisert av UNESCO, med midler fra norske myndigheter.
Her er det arbeidet med å revitalisere samlingsforvaltningen
og å utvikle et historisk miljø for levendegjøring. Flere av
museets fagansatte har bidratt med sin kunnskap og erfaringer.
• Et tilsvarende prosjekt er nå inne i sitt tredje år i Lviv i
Ukraina. Dette er et samarbeid mellom Riksantikvaren og
Maihaugen med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet som blant annet skal gå til restaurering av historiske
bygninger i friluftsmuseet i Lviv. Det er stor lokal og nasjonal
medieinteresse for prosjektet. Ingen hus er blitt restaurert på
museet siden selvstendigheten i 1991. Folk er veldig positive,
men også nysgjerrig på hvorfor Norge bidrar økonomisk, når
egne politikere ikke gjør noe.
Frivillig arbeid
• Maihaugen har ansvar for cirka 50 frivillige arbeidstakere:
Torsdagsvenner og Postvenner. De jobber hver torsdag og
annenhver tirsdag, det utgjør 6 dager pr. måned.
• Vennene utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen,
innen foto og arkiv, magasin og tekstilarbeid. Flere jobber
med fotografier, en del registrerer i fotodatabasen. Andre
arbeider med strikking og søm, avskriving av lydbånd, transkribering av kilder i gotisk håndskrift, tilrettelegging av arkivkilder for internett/hjemmesider, registrering av kirkebøker,
snekkerarbeid tilknyttet formidlingsoppgaver og annet.
• I 2012 startet også Norges olympiske museum med sin første
Torsdagsvenn, som har sin arbeidsplass på Maihaugen.
Fiskerkapellet ved Breisjøen.
Foto Lillehammer museum.
Fra friluftsmuseet i Tblisi, Georgia. Foto Lillehammer museum.
Samtidsnett
• Nasjonalt nettverk som skal fremme samarbeid og utvikling ved
samtidsdokumentasjon
• Hovedsatsning var «Samtidskoden». Prosjektet er bygd opp rundt
deltakernes arbeid med samtid og nettverkets faglige program
med seminarer, presentasjoner og tilbakemeldinger.
• Det ble gjennomført to samlinger.
• Resultater skal formidles i 2013.
• Om høsten ble det satt ned en redaksjonskomité, og deltakerne skrev resymé av artikler. Prosjektleder Lise Emilie Fosmo
Talleraas fulgte opp mål og milepæler og holdt kontakten med
deltakerne.
• 20 museer var innmeldt i Samtidsnett.
• Følgende museer bidrog i Samtidskoden: Telemuseet, Akershusmuseet, Jærmuseet, Sunnhordland Museum, Kystmuseet
i Sør-Trøndelag, Ringve Museum, Maihaugen, De Heibergske
Samlinger – Sogn Folkemuseum, Preus Museum, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum og Telemark Museum.
Forskning
Anders Sandvig – 150 års jubileum
• Forskning i året som er gått er preget av at Maihaugens
grunnlegger Anders Sandvig feiret 150-år siden hans fødsel
i 1862. I den anledning ble det skrevet en stor publikasjon
«Anders Sandvig og Maihaugen». Forskere fra museet og
eksterne forskere fra Norge og utlandet bidro med totalt 27
kapitler. 7 av museets forskere bidro med artikler.
• Foredrag for lokale grupper og foreninger.
13
Fornying
Anders Sandvigs 150 års jubileum
Styringsgruppa for jubileet var styret for Stiftelsen
Lillehammer museum.
Det ble nedsatt en prosjektgruppe med flere
arbeidende team som forberedte de ulike delene
av arrangementet:
• Festforestilling «En reise i tid», med gratis
billetter for lokalbefolkningen. Anders
Sandvigs slekt fra Lillehammer og Halsa
kommune på Stadtlandet var spesielt invitert.
• Avduking av minnesmerket for Anders
Sandvig «Gjengang».
• Vandrespillet: «Til Maihaugen» av Morten
Jostad.
• «Anders Sandvig og Maihaugen», årbok
2012, dedikert Anders Sandvig, med artikler
om hans arbeid.
• Jubileumsutstillingen «Anders Sandvigs
verden».
• Søndagsforedrag om Anders Sandvig
gjennom hele året.
• «På spor etter Sandvig» en vandring rundt på
Maihaugen, med både vinter- og sommeropplegg for publikum.
Anders Sandvigs 150 års jubileum
• Minnesmerket «Gjengang» tegnet av Ram arkitektur ble
avduket 11. mai.
• I friluftsmuseet ble det satt opp et vandrespill med skuespiller Nils Ole Oftebro som Anders Sandvig. Vandrespillet
ble skrevet av Morten Jostad og tok i bruk både Lillehammer
by og Maihaugen som en åpen scene. Tre forestillinger ble
satt opp med ca. 1600 besøkende. Maihaugen fikk god støtte
lokalt til arrangementene og ønsker å takke alle offentlige og
private for deres økonomisk bidrag til jubileet.
Prosjektmidler til utvikling av levende historiefortelling
• Maihaugens varemerke er å formidle historien med bruk av
aktører. Dette ønsker museet å utvikle videre, fordi det gir
en helt spesiell opplevelse og mulighet til å forstå historien.
Som Anders Sandvig skrev, skal bsøkende kunne tre inn i en
historisk billedbok. Med støtte fra Innovasjon Norge har vi
fått prosjektmidler til å utarbeide et reiselivsprodukt både
for det internasjonale og det lokale markedet, hvor levende
historieformidling vil være grunnlaget.
Stor oppslutning om Vandrespillet «Til Maihaugen». Foto Lillehammer museum.
Vedlikehold og innredning av bygninger
• Vedlikehold og innredning av bygninger som enda ikke er satt
i stand, vil gi nye opplevelser for besøkende til museet. Dette
vil også hjelpe til med bevaringen. Maihaugen har i tillegg
gamle utdaterte håndverksutstillinger, og har stort behov for
å oppgradere bygningsmassen og bygge nye håndverksutstillinger.
Videreutvikling av Samtidsnett med midler fra Norsk Kulturråd
• Maihaugen søkte og fikk 40 000 kroner til videreutvikling
av Samtidsnett fra Norsk kulturråd. Midlene skal brukes til
formidling av Samtidskoden og planlegging av prosjekter.
Gjennom Norsam – nettverk for samtidsdokumentasjon og
forskning i Norden, bidrog Maihaugen aktivt i forarbeidet til
en nordisk museumskonferanse i 2013.
Fra åpningen av Sandvigmonumentet «Gjengang». Foto Lillehammer museum.
14
Minnesmerket Gjengang
Juryen besto av:
• Trygve G. Nordby, styreleder for Lillehammer
museum
• Arnfinn Engen fra De Sandvigske Samlingers
Venner
• Borgny Svalastog, kunstner
• Ørnulf Opdahl, kunstner
• Marit Arnekleiv, kunstnerisk konsulent
oppnevnt av Kunstutvalget i Oppland/KIO
• Marit Hosar, Maihaugen, sekretær
Juryens begrunnelse:
• Dette utkastet fungerer godt i landskapet og
tar i bruk rommet på en tydelig måte. Det er
valgt en arkitektonisk løsning på minnesmerket over Anders Sandvig. Utkastet har et godt
gjennomarbeidet konsept.
• Den horisontale linjen i monumentet
kommuniserer med linjene i Garmo stavkirke
og den øvrige bygningsmassen. På den måten
bindes friluftsmuseet og inngangspartiet
sammen. Anders Sandvigs portrett er klart
synlig fra ulike vinkler. Anders Sandvig ønsker
velkommen til Maihaugen.
• Det er juryens håp at minnesmerket vil
berøre, aktivisere og glede publikum som
kommer til Maihaugen.
• De ulike ståstedene hvor portrettet av
Anders Sandvig kommer fram i minnesmerket er med og skaper en sammenheng.
Portrettet som trer fram mer eller mindre
tydelig ettersom man beveger seg i området,
aktiviserer publikum. Minnesmerket er på
denne måten et interaktivt element som har
stor verdi, og som på en morsom og leken
måte understreker Anders Sandvigs museumsidé: Maihaugen som et levende museum.
• Det flere meter høye monumentet er som en portal, av
to rader med tilsammen 59 stålsøyler. Det er inspirert av
en skigard, men er opp til seks meter høyt på det høyeste.
Tilsammen veier monumentet 16 tonn.
• Bakgrunnen for monumentet var at De Sandvigske Samlingers Venner (DSSV) holdt en innsamlingsaksjon for et
minnesmerke over Maihaugens grunnlegger. Tilsammen fikk
de inn en million kroner.
• Styret i Lillehammer Museum bestemte at det skulle lyses ut
en åpen konkurranse om å lage et minnesmerke som skulle
stå ferdig til Anders Sandvigs 150-årsjubileum.
• Tilsammen kom det inn 21 forslag, og forslaget fra Lillehammer-firmaet RAM Arkitektur ble enstemmig valgt av juryen.
• Det er Ringsaker Industriservice på Moelv som har stått
for selve produksjonen av minnesmerket Gjengang. Ole
Dagsveen har hatt oppgaven med fundamentering og belegningsstein.
• «Gjengang» er laget i kortonstål. Stålet vil etter hvert ruste
og endre farge slik at kontrastene og portrettet av Anders
Sandvig vil komme tydeligere fram. Det vil ta noe tid før den
rustbrune fargen har utviklet seg.
• For å gjøre hovedpersonen enklere å se, vedtok styret for
Lillehammer museum i desember 2012 å sette opp hvite
gjennomskinnelige bannere på nordsiden av minnesmerket.
Bannerne vil bli satt opp våren 2013.
Bildetekster:
Hovedpersonen er ikke lett å se. Fra enkelte steder kan ansiktet oppdages fra veien
nedenfor Garmokirka, fra parkeringsplassen eller som på det øverste bildet; fra
gressplenen, syd for monumentet. Foto Lillehammer museum.
På dager med tåke er Anders Sandvigs profil lettere å se, det midterste bildet er
tatt fra nordsiden av minnesmerket. Foto RAM Arkitektur.
Det flere meter høye monumentet er som en portal, av to rader med tilsammen
59 stålsøyler. Det er inspirert av en skigard, men er opp til seks meter høyt på det
høyeste. Foto RAM Arkitektur.
15
Norges Olympiske museum
Norges Olympiske Museum i Håkons Hall på
Lillehammer er det eneste museet i sitt slag i
Nord-Europa som forteller historien om alle olympiske leker fra 776 f. Kr. og frem til i dag.
Museet er Norges nasjonale museum for idrett
og forvalter en kulturskatt som har vært viktig for
nordmenn i over 100 år.
Norges Olympiske Museum er konsolidert inn i
Lillehammer museum (LM) og driftsansvaret er
overført til LM gjennom en konsolideringsavtale.
Øverste organ for museet er styret for Norges
Olympiske Samlinger (NOS) som årlig har ett felles
møte med styret for LM.
Ansvar:
Museet har ansvar for å anskaffe, bevare og
utvikle samlingene for å bidra til å sikre samfunnets kulturarv knyttet til den norske olympiske
historien.
Gjenstandssamling:
Museets gjenstandssamling består i dag av ca.
7000 gjenstander, som i hovedsak er gaver eller
lån. Ved lån opererer museet med en minstetid
på 5 år. Hovedregelen er at museet fokuserer
på gjenstandens historiske verdi, og ikke den
økonomiske.
Innsamling:
Museet jobber tett opp mot idretten i Norge
og idrettsutøverne for å få tak i gjenstander til
utstillingene. Norges Olympiske Museum utvider
sin gjenstandssamling i hovedsak hvert andre år
da vi samler inn gjenstander knyttet til utøvernes
prestasjoner, og andre relevante gjenstander fra
OL.
Formidling
Besøkstall 16 068 (+ 0,76%)
• I OL-året 2012 måtte museet bygge om deler av Historisk
avdeling for å gjøre plass til tablå og gjenstander fra London
2012. Det gamle «Filmrommet» måtte vike plass, og en del av
Arnfinn Johnsens fotografier av norske gullvinnere flyttes om.
• Høsten 2012 startet en ryddeprosess på Magasin nord, og
allerede registrerte gjenstander ble flyttet opp i magasinteltet
på Maihaugen.
Nye utstillinger:
• «OL i London 2012»: Ny utstilling ble åpnet den 20.12 kl.
12:20, med gjenstander fra sommer-OL i London. Dekning
i blant annet NRKs Kulturnytt. I forkant av åpningen kom
sølvvinner i fekting Bartosz Piasecki sammen med sin far og
trener for å overrekke kårde og drakt, noe som også fikk god
mediedekning.
• Historien bak maskoten Wenlock: «Er William Penny Brookes
den egentlige inspirator til den moderne olympiske bevegelse?»
Skoler:
• Den olympiske spørrekonkurransen for 9. klassetrinnet i
OL-regionen fra 1994 ble arrangert for 11. gang. 11 skoler
deltok i kvalifiseringsrunden. Finalen gikk i museet 8. februar,
med finalelag fra alle 7 OL-kommuner fra Ringebu i nord
til Gjøvik og Hamar i sør. Ener skole på Hamar gikk av med
seieren.
• Besøkestall: 1273 elever og 83 lærere
Forvaltning
• Av museets totale samling på ca 7000 gjenstander er 3500
gjenstander tidligere registrert i Primus, og 2500 gjenstander
er publisert i Digitalt Museum.
• Brita Belsvik startet som torsdagsvenn for Norges Olympiske
Museum høsten 2012. Hun registrerer museets gjenstander
inn i Primus.
Sølvvinner i fekting, Bartosz Piasecki, ga bort både kårde og drakt til museet.
Foto Lillehammer museum.
16
Fornying
Historien bak maskoten Wenlock:
I forbindelse med sommerlekene i London engasjerte OL-museet seg også i å fortelle historien
om The Wenlock Games. Et arrangement i byen
Little Wenlock satt i gang av Dr William Penny
Brookes på midten av 1800 tallet. Baron Pierre
de Coubertin som blir regnet som grunder av de
morderne olympiske leker har aldri lagt skjul på at
The Wenlock Games var en stor inspirasjonskilde.
Museumspedagog Mari Synnøve Stakston besøkte Wenlock, møtte nøkkelpersoner og hentet inn
både informasjon og gjenstander som er blitt en
fin tilvekst til museets samling.
Nye gjenstander i 2012:
• Billedbok fra Garmisch 1936, fra Kjell Arne Reistad (gave)
• Kårde og overdel drakt fra sølvkampen i London + nettmaske
fra trening, fra Bartosz Piasecki, sølvvinner i OL i London
2012 (gave)
• Trøye og startnummer fra gull-løpet i London, fra Eirik Verås
Larsen (gave)
• Representasjonsantrekk London 2012 for dame og herre fra
Moods of Norway (gave).
• Sølvmedalje fra Wenlock -lekene, John Amund Høistad (lån)
• «1 dag igjen»- T-skjorte fra Lillehammer kommune (lån)
• 5 par ski fra Rustad skifabrikk (lån)
• Deltagerantrekk, London 2012, fra skytter Ole Magnus
Bakken (lån)
• Representasjonsantrekk og deltagerantrekk, Phenix bag og
ryggsekk, i alt 19 gjenstander fra London-OL fra Bente Bjørnstad, NIF.
• Fakkel, London 2012, lån av Jarle Ambø
flere anledninger var påpekt fra Bedriftshelsetjenesten at disse
ikke tilfredsstilte Arbeidsmiljølovens krav til f.eks. lys og luft.
• De ansatte opplever at både trivselen og arbeidsforholdene har
blitt bedre.
Ny leder
• Museet fikk ny leder i februar; Bjarte Ytre-Arne fra Hamar.
Utdannet pedagog og journalist med produsent og ledererfaring fra ulike medier og institusjoner. De øvrige ansatte er Mari
Synnøve Stakston (museumspedagog) og Sebastian Kühn (museumskonsulent). Pga. hhv studie og pappapermisjon ble det
mulig å engasjere Julia Hamre i en deltidsstilling som betjener
skranke og butikk på hverdager.
Eierstyre
• Eierstyret for Norges Olympiske Samlinger (NOS) har hatt fem
møter gjennom året, og også deltatt i gode diskusjoner om
OL-museets planer og strategier for de kommende år. NOS
sin oppgave er å forvalte samlingen, skaffe nye gjenstander og
bidra til økonomisk vekst.
2014 – 20 år siden Lillehammer-OL:
• Museet ønsker å bruke denne markeringen til både å flytte
og revitalisere samlingen fra 94. NOM har i 2012 startet en
dialog med Olympiaparken om dette. Gjort mye research
på formidlingsmetoder som kan gi både denne utstillingen
og museet generelt, et mer interaktivt og opplevelsesbasert
tilbud.
Ungdoms-OL 2016
• Mye av kultur- og læringsprogrammet-programmet planlegges å foregå i Håkons Hall. Det vil forhåpentligvis gi museet
mulighet for å utvikle nye utstillingsløsninger med ungdom,
skoleklasser og idrettslag som målgruppe.
• Formidlingsløsninger med Lillehammer 2016 både som
middel og mål for å fornye museet også før og etter dette
arrangementet.
Ombygging av arbeidsplasser
• Løsningen med å ha museet plassert i flerbruksbygget
Håkons Hall har fra starten bydd på kompromisser og
utfordringer. I løpet av høsten fikk museet gjennomslag for
å bygge om arbeidsplassene for de ansatte, etter at det ved
OL-president Jacques Rogge og IOC-medlem Gerhard Heiberg besøkte museet i juni
2012, i forbindelse med et møte om Ungdoms-OL i 2016. Foto Lillehammer museum.
17
Postmuseet
Formidling
Postmuseet ble etablert i 1947. Museet ivaretar
et nasjonalt ansvar for posthistorie.
Her kan besøkende med posthistorisk interesse
følge Postens mer enn 360 årige historie som
viktig aktør i norsk samfunns- og næringsliv. I
sommersesongen er Postgården betjent av en
postmester. Resten av året er utstillingen åpen
på forespørsel. Maihaugen og Postmuseet har
eget stempel, slik at det er mulig å sende brev og
postkort herfra.
Postmuseets leder Helge Sognli på Postens
Harley Davidson 32 VS fra 1932.
Foto Lillehammer museum.
Forvaltning
Besøkstall 22 462 (+ 19%)
Magasin
• Gjenstandssamling på mange tusen objekter ble i 2012 flyttet
fra Fakkelgården på Storhove til nyoppført teltmagasin på
Maihaugen.
• Gjenstandene er fordelt slik at den aktive delen (der det er etterspørsel i forbindelse med utlån og utstillinger, samt de uregistrert objektene) er lagret lett tilgjengelig. Den passive delen av
samlingen er komprimert og ligger ikke like lett tilgjengelig.
• I samarbeid med Postpensjonistene i Gudbrandsdal har det
også i 2012 blitt jobbet med å registrere og merke alt uregistrert
materiale. Gjenstandene blir fotografert og målt og registrert i
databasen Primus.
Familiedag, sommer- og søndagsprogram
• Postens familiedag ble arrangert for andre gang 17. juni
2012. En flott dag med mange aktiviteter for store og små.
Alt fra postrelaterte foredrag i auditoriet, veteranbilopptog,
tipping av postpakker til konsert med Lars Lillo Stenberg og
Øystein Dolmen på Dansarvollen. Maihaugen hadde totalt
1156 gjester denne dagen, og vi antar at ca 400-450 av disse
kom på grunn av Postens familiedag.
• I løpet av 2012 har posten vært tema for flere søndagsprogram; Postens kjøretøy og Post på ville veier.
• «Budstikka» er et posthistorisk rebusløp for hele familien.
Alle som deltok og som svarte riktig fikk en premie. I tillegg
ble det trukket en litt større gevinst ved sesongslutt. Boka
«Den eventyrlige reisen med postbilen Bertram gjennom
historien» ble også i år brukt som gevinst.
Digitalisering
• Arbeidet med digitalisering av samlingene er videreført. Med
hjelp fra våre postpensjonister er nå alle sirkulærer fra 1815 til
1829 transkribert, konvertert til pdf-filer og tilgjengeliggjort på
våre hjemmesider. Scanning og registrering av stempelkatalogen har god fremdrift.
• Oppdatering av bibliotekbasen Bibsys pågår kontinuerlig.
Skoleklasser og barnehager
• «Post på ville veier». 50 skoleelever som deltok på dette
opplegget som gir en enkel innføring i norsk posthistorie og
utfordringer knyttet opp mot tradisjonell posthåndtering,
som for eksempel sortere og påføre riktig postnummer.
• «Tøffe tøffe toget» er et opplegg som startet opp 2012 og gis
til de yngste i barnehagen. Konduktør Snillesen tar i mot og
gir omvisning både i lokomotivet og i postvogna før «toget
går» og barna får kjøpe billett og reise av sted med fantasien.
40 barn kom på tre turer.
• 50-tallsjul på Jørstad. Postpensjonistene bidro som informanter. Elevene ble invitert med til inn på kjøkkenet på storgården Jørstad hvor de fikk treffe husmoren travelt opptatt
med å ordne alt som skal sendes med postbudet. Rundt 300
elever deltok på dette opplegget.
• I rebusløpet «Maihaugkoden» er Postmuseet en av stasjonene barna skal innom.
Postens eldste sirkulære. Foto Lillehammer museum.
18
Fra Postmuseets utstilling i Postgården i Byen
på Maihaugen. Foto Lillehammer museum.
Fornying
Historisk litteratur
• Bibliotekets samlinger består av mye unikt materiale, og
vi har i løpet av året mottatt mange henvendelser fra bl.a.
posthistorikere og forfattere av lokalhistorisk litteratur. Vi
har også mottatt mange bestillinger gjennom fjernlånssamarbeidet.
• Ny litteratur og tidsskriftutgivelser innen norsk og nordisk
posthistorie og filateli blir fulgt opp og innkjøpt. Vi har nå ca
55 løpende tidsskrifter.
• Kontinuerlig arbeid med å komplettere samlingene og
anskaffe eldre litteratur. Bibliotekets samlinger omfatter
dessuten plakater, brosjyrer og annet materiell som utgis
av Posten. Også i 2012 har vi mottatt bokgaver og foto fra
nedlagte postkontor og privatpersoner.
• Biblioteket deltok på Postens familiedag med salg av posthistorisk og filatelistisk litteratur. I samarbeid med Maihaugens
bibliotek har det vært arrangert boksalg i forbindelse med
verdens bokdag og en søndag i november.
Nye formidlingstilbud
• I høst har vi blitt med på et spennende prosjekt i regi av Innovasjon Norge der Maihaugen og Postmuseet skal utvikle formidlingstilbud for utenlandske turister. Dette er et prosjekt vi gleder
oss til å jobbe videre med mot 2013.
• Postmuseet er deltager i prosjektet Elektronisk kulturpunkt
som er drevet av KulturIT. Tanken er å formidle posthistorie via
mobiltelefon. Dette har vi jobbet med også i 2012, og opplegget
skal presenteres for publikum sommeren 2013.
Etterutdanning:
• Bibliotekar Gunhild Reiby begynte på en mastergrad i Digital
kommunikasjon. Hun vil være ferdig med denne i 2016.
• Leder og konservator Helge Sognli gikk i gang med studiet
Personalutvikling og Ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Han
vil være ferdig med dette studiet våren 2013.
Filmarkiv
• Posten Norge AS sitt historiske filmarkiv inneholder både
film og video. Videomaterialet foreligger på mange formater.
Materiale på VHS og Betacam er digitalisert. Noe ukurant
videomateriale er ikke digitalisert fordi det har vært vanskelig å skaffe til veie kompatibelt utstyr.
• Postmuseet har ved flere anledninger i 2012 bistått Posten
Norge AS i forbindelse med behov for historiske filmklipp.
Forskning
• Postmuseet ved Helge Sognli bidro med arkivstudier i
forbindelse med Terje Emberlands artikkel «Laftetømmerets
germanske raseri – SS, Maihaugen og Norsk bondekultur»
som ble publisert i Maihaugens jubileumsbok «Anders
Sandvig og Maihaugen».
• Postmuseet ved Helge Sognli fortsatte i 2012 sitt samarbeid
med Universitet i Stavanger rundt minnestudier og utgivelsen av boken «Tause helter» (2011).
Fra utstilling: Ekspedering av post på toget. Foto Lillehammer museum.
19
Senter for immateriell kulturarv
SIKA
Senter for immateriell kulturarv (SIKA)
SIKA rommer Norsk handverksutvikling, som er
den viktigste delen av virksomheten. Vi arbeider
på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, med ansvar for:
• Det nasjonale registeret over håndverkere
• Opplærings- og dokumentasjonsprosjekter
for overføring av håndverkskunnskap
• Små og verneverdige fag
• Stipendiatordningen for håndverkere
• Nettverket Løfte håndverket
• Organisere fagsamlinger mht. UNESCOs
konvensjon om Vern av den immaterielle
kulturarven
Norsk Håndveksutvikling (NHU)
NHU arbeider med vern, videreføring og utvikling
av håndverk som kunnskap, uttrykksform og yrke.
NHU skal opprettholde og styrke fag som regnes
som små og verneverdige.
UNESCOs konvensjon om immateriell
kulturarv trådte i kraft våren 2007 i Norge.
Norsk handverksutvikling - NHU ble i 2008, som
en av 50 internasjonale NGOer, akkreditert spesielt for å arbeide med UNESCOs konvensjon om
Vern av den immaterielle kulturarven.
Formidling
Prosjekter for overføring og dokumentasjon av håndverkskunnskap
• NHU viderefører handlingsboren kunnskap gjennom en
modell som bygger på den gamle mester/svenn-relasjonen.
I tillegg dokumenteres håndverkskunnskapen for ettertiden i
form av foto, video og tekst.
• NHU har i løpet av 2012 arbeidet med rundt 40 dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, hvorav 10 er nye prosjekter:
◦◦ To prosjekter om tekstilfagene possementmaking og
plisséteknikk i samarbeid med Sjølingstad Uldvarefabrik.
◦◦ To bokprosjekter, om bygging av skjelterhus og om
båter i Møre og Romsdal.
◦◦ Et filmprosjekt om Bremnes Båtbryggeri.
◦◦ Fire nye prosjekter innen trefag, blant annet tredreiing
og skiproduksjon.
• Tidligere prosjekter som fortsatte i 2012:
◦◦ Grindbygging, tekking med granbark, bruk av leire og
jord som byggemateriale og tradisjonell produksjon av
vinduer og sprosser.
◦◦ Prosjekter innen sølvsmedfagene, kunnskapsoverføring
i vevteknikker, prosjekter med fokus på mattradisjoner
og med fokus på produksjon av verktøy og utstyr.
◦◦ Avsluttet rekonstruksjonen av Roald Amundsens slede
som ble brukt under Sydpolekspedisjonen.
• Løpende prosjekter med samlinger og kurs for håndverkere,
og internasjonalt nettverksarbeid for norske håndverkere.
• NHU formidler fra sine dokumentasjons- og opplæringsprosjekter på våre nettsider og gjennom vår prosjektdatabase,
ProBas.
Sying av linseil. Pensjonert tysk seilmakermester Detlef Ruhland deler sine kunnskaper
med faglært seilmaker og doktorgradsstipendiat Jörn Bohlmann og seilerinteressert
Gunvor Storaas. Foto: Lillehammer museum.
Sekretariatet for Små og verneverdige fag (SSV)
• Sekretariatet for Små og verneverdige fag (SSV) jobber med
informasjons- og veiledningsarbeid knyttet til de minste håndverkfagene, for utdanningssøkere, ansatte innen skole, fagopplæring, kultur, administrasjon og media.
• Listen over hva som regnes som små håndverksfag var uendret
på 42 fag i 2012. Enkelte fag har fått flere nye lærlinger og er
på vei ut av listen, som hovslagerfaget. Andre fag har ikke hatt
noen lærling på over fem år, som bøkker, forgyller, gipsmaker,
gjørtler, gravør, herreskredder, nautisk instrumentmaker, storurmaker og tredreier. Disse har SSV forsøkt å sette ekstra fokus
på for å bidra til at kunnskapen videreføres, blant annet ved å
arrangere seminar for tredreiere.
20
• Også i 2012 sendte SSV ut brosjyrer med oppdaterte
tilskuddssatser og fagoversikt til alle videregående skoler,
samt en rekke organisasjoner og miljøer som kan ha
interesse av fagutdanning.
• Sekretariatet har deltatt i et nordisk prosjekt om utdanningssamarbeid (trebåtbyggerfaget og hardingfelemakerfaget).
• SSV var på flere bedriftsbesøk hos utøvere innen ulike små
håndverksfag, deltok på en del seminarer for å få bedre
innsikt i ulike fagområder, skrev fagartikler og ga bakgrunnsinformasjon til en rekke journalister som har tatt opp ulike
saker innen feltet tradisjonshåndverk.
Stipendiat Tim Benjamin Davidsen. Foto Lillehammer museum.
Fra tredreierseminaret under Sandvig-jubileet i
mai 2012. Bruk av svarvebenk. Foto Lillehammer
museum.
Forvaltning
Forskning
Det nasjonale registeret over håndverkere NHU
I «Det nasjonale registeret over håndverkere» gir NHU oversikt
over norske håndverkere som kan bestemte typer håndverk eller
teknikker.
• Registeret har vært oppdatert kontinuerlig gjennom hele
2012, og har ved hjelp av KulturIT fått en ny teknisk plattform
for databasen. Lenke til håndverksregisteret
• I den nye tekniske løsningen er det i samarbeid med Rådet
for Folkemusikk og Folkedans, opprettet mulighet for å registrere eksempler på immateriell kulturarv (IKA-elementer)
Stipendiatordningen for håndverkere
• Våren 2012 avsluttete Tim Benjamin Davidsen sitt treårige
stipendiat i urmakerfaget hos NHU. Han har blant annet lært
kunsten å dreie og polere balanseaksler, som er nødvendig for
å restaurere ur og klokker. Som avsluttende oppgave restaurerte han ei Pihl-klokke som er bevart ved Domkirkeodden på
Hamar. Stipendiaten driver nå sitt eget verksted i Fredrikstad.
• NHU har i 2012 vært med å utrede hvordan etter- og videreutdanningstilbud i bygningsvern og restaurering kan formaliseres
ved å knytte stipendiatordningen for håndverkere opp mot
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven
• SIKA har ansvar for å arbeide med UNESCOs konvensjon om
Vern av den immaterielle kulturarven. Dette skjer i samarbeid med Kulturrådet og andre fra kulturarvfeltet i Norge.
• SIKA har i løpet av året deltatt som observatører på UNESCOs
ICH Generalforsamling og 7. COM (Seventh session of intergovernmental committee) i Paris.
• Senteret arrangerte seminaret «Fagmetodikk i praksisfeltet»
i Trondheim, i forbindelse med en konferanse om vern av
den immaterielle kulturarven holdt av Kulturrådet.
• Informasjon om SIKAs arbeid er publisert gjennom senterets
Facebookside, nettside og gjennom «direct mail».
Fornying
Nettverk «Løfte håndverket»
• NHU fortsatte i 2012 å administrere nettverket «Løfte håndverket». Dette er interessenettverk for alle miljøer og enkeltpersoner i Norge som jobber for å opprettholde, styrke og spre
kunnskap om tradisjonelle håndverksfag.
• Nettverket har holdt to seminarer, og flere formelle og uformelle møter.
• «Løfte håndverket» har egen side på NHUs nettside, i tillegg
brukes Facebook og «direct mail» som informasjonskanal .
Maillisten består av nærmere 600 adresser.
21
Maihaugsalen regnes som en av de beste konsert- og teatersalene mellom Oslo og Trondheim
og har svært god akustikk. Den er fast spillested
for Riksteatret og kan fremvise et variert kulturprogram hele året.
Salen har 700 plasser og avansert teknisk utstyr.
Teleskoptribunen gir mulighet for flatt gulv og
dermed gode flerbruksmuligheter. I tilknytning til
salen ligger et eget artistområde av høy standard
med foaje, øvingsrom og garderober. Salen egner
seg meget godt for konferanser.
Til bruk for mindre grupper benyttes vårt moderne auditorium med 70 plasser.
Maihaugsalen
Arrangement
Konserter Riksteateret
Forestillinger
Skolearrangementer
Næringsliv
Egne arrangement
Totalt
Omsetning: Antall
13
6
8
9
23
3
62
Resultat 2012
3.639.045
Besøkstall
4 930
2 770
4 640
3 950
11 330
1 360
28 980
Budsjett 2012
2.304.000
Resultat 2011
2.937.309
Lillehammer symfoniorkester og Lillehammer Janitsjar benytter Maihaugsalen som sitt
øvingslokale.
Maihaugsalen. Foto Lillehammer museum.
Fra festforestillingen i forbindelse med Anders Sandvig150-års jubileum. Foto Lillehammer museum.
22
Museumsbutikkene
I museumsbutikkene selges interiør til hjemmet,
retro leker til minsten og gaverartikler, både moderne design og klassiske husflidsprodukter.
Her selges spesielle ting som man ikke finner i
alle andre butikker. Det legges en stor innsats i å
gjøre gode innkjøp for å kunne tilby flott design
og god kvalitet.
Dette er noe av det som finnes i museumsbutikkene:
- Norske smykker
- Et bredt utvalg av fagbøker innen håndverk
- Barneleker, slik vi husker dem fra vi var barn
- Silkesjal og strikkede plagg
- Keramikk og glass
- Lin og tre
Butikker
Omsetningstall for butikkene
Aulestad
Bjerkebæk
Maihaugen
Norges Olympiske Museum Resultat 2012 411.000
445.000
1.984.000
171.000
Budsjett 2012
520.000
460.000
2.000.000
170.000
Resultat 2011
514.000
464.000
2.233.000
151.000
Museumsbutikken i hovedbygningen på Maihaugen og Norges Olympiske Museum holder åpent
i museets åpningstider. Butikkene på Bjerkebæk
og Aulesad, samt Falkenberg og Avlangrud i Byavdelingen (Maihaugen) er åpne hele eller deler av
perioden juni - august, og på store arrangementer
ellers i året.
Butikk og kafé på Bjerkebæk. Foto Lillehammer museum.
Maihaugens museumbutikk. Foto Lillehammer museum.
23
Fra butikkvindu i Byavdelingen, Maihaugen.
Foto Lillehammer museum.
Statistikk - besøkstall
Vi kommer ikke utenom at Lillehammer museum
er sårbar i forhold til endring av reiselivsmønster.
Vi har 80 % av besøket i sommersesongen, hvorav
50 % av besøkende på Maihaugen er utenlandske
gjester.
Endringene i turistnæringen er den største
utfordringen for museene, og særlig for oss som i
mange år har levd godt på turistgrupper og reiselivsstrømmen gjennom Gudbrandsdalen. Derfor
må vi analysere endringer i reiselivsmønstre og
gjøre omlegginger deretter.
Nedgangen er i det internasjonale markedet.
Etter finanskrisen i USA er det nesten ikke amerikanske turister i Innlandet. Det var langt færre
besøkende fra Tyskland, Nederland og Frankrike,
men også fra andre europeiske land i 2012. Vi
tror dette skyldes den vanskelige økonomiske
situasjonen i Europa og at Norge er et høykostland for turister. Derfor blir det veldig spennende
om trenden med at utlendingene svikter Norge
fortsetter eller snur i 2013.
Utfordringen for oss nå er i større grad å tilpasse
oss det norske markedet, og satse enda mer på
norske turister og de som bor i nærområdet. Vi
jobber hele tiden med å utvikle museene våre, og
å tilby spennende arrangementer og utstillinger
som gjør at folk vil komme. Gjestene ved våre
museer får unike opplevelser, og det prøver vi
å få enda bedre fram. Derfor satser vi mye på å
utvikle bedre kommunikasjon og økt markedsføring av våre museer.
Aulestad
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt
2010
0
0
0
0
6 644
4 025
5 029
4 785
4 209
1 682
116
0
26 490
Bjerkebæk
Januar
Februar Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt
2010
49
0
37
342
1 217
1 671
1 859
1 774
1 495
433
0
0
8 877
2011
0
0
0
0
1 914
1 681
2 000
2 562
914
289
28
0
9 388
2012
0
0
0
0
539
2 106
1 562
1 825
781
91
13
0
6 917
2011
201
0
0
0
547
1 237
1 278
1 418
815
196
110
192
5 994
2012
0
25
0
72
661
1 416
1 169
1 312
959
141
0
111
5 866
24
Maihaugen
2010
Januar
2 123
Februar
3 095
Mars
2 213
April
2 473
Mai
6 893
Juni
26 324
Juli
32 608
August
22 313
September
8 442
Oktober
5 711
November
9 148
Desember
2 877
Totalt: 124 220
2011
1 940
2 675
2 432
3 221
4 973
23 857
30 819
22 791
6 855
3 203
10 423
3 075
116 264
2012
1 790
3 737
2 556
2 500
4 804
20 791
27 318
18 990
9 519
3 067
2 222
11 183
108 477
Norges Olympiske museum
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember*
Totalt 2010
1 016
854
493
283
601
1 683
3 706
2 950
932 551
271
6 100
19 440
2011 741
533
371
226
618
1 578
3 381
2 640
648
317
250
4 644
15 947
2012
320
813
341
813
380
1 660
3 326
2 170
647
412
150
5 036
16 068
* Hvert år i desember justeres besøkstallet for NOM i forhold til aktivitetsnivået i Håkons Hall. Utifra tall fra Olympiaparken stipulerers det et (prosentvis lavt) antall gjester
som antatt har sett Lillehammer `94-utstillingen ifm arrangement i hallen. Følgende tall
ble lagt til: (2010)5850, (2011)4365, (2012)4800. Registrert som gratisgjester.
25
Media, nettsider og sosiale medier
Media
Lillehammer museum var mye omtalt i media i 2012. Til sammen var det over 120 artikler og
kommentarer i lokalavisene Gudbrandsdølen Dagningen og Lillehammer Byavis. I tillegg var det
saker i ulike regionale og nasjonale medier, som VG og NRK.
Mye av oppmerksomheten var knyttet til feiringen av Anders Sandvig-jubileet og debatten
rundt det nye minnesmerket «Gjengang» på Maihaugen.
Nettsider
Nettsidene www.maihaugen.no, inkludert undersidene for de ulike museene og enhetene,
hadde en liten økning i besøk i 2012 sammenliknet med året før.
Totalt besøk
Unike besøkende
2012
183 624
110 259
2011
179 101
102 081
Endring i %
2,5
8
• Stadig mer av nettbesøkene skjer fra mobiltelefoner og nettbrett. I 2012 var 13 prosent av
nettbesøket fra slike enheter, mot kun 5 prosent i 2011
• 87 prosent av besøket er fra Norge, de neste landene er USA, Tyskland, Sverige og
Danmark
• Besøket er ganske jevnt gjennom sesongen, med topper under store arrangementer
• Sidene som er mest brukt er poststedsdatabasen, arrangementskalender og åpningstider
Noen fakta om de som følger Maihaugen:
• 71 prosent er kvinner
• 90 prosent er nordmenn
• En tredel av følgerne bor i Lillehammer
Noen fakta om Norges Olympiske Museum:
• 56 prosent er kvinner
• 80 prosent er nordmenn
• En tredel av følgerne bor i Lillehammer
Sosiale medier
Stadig flere av avdelingene bruker Facebook aktivt, og Twitter er også noe brukt. Dette er
oversikten per 29.01.13.
Facebook
Antall følgere
Maihaugen
3025
Norges Olympiske Museum
177
SIKA
322
Opplandsarkivet avd. Maihaugen 277
46
Bjerkebæk (opprettet side, ikke startet aktivitet)
Aulestad (opprettet side, ikke startet aktivitet)
40
Twitter
Maihaugen (ikke aktive hele året)
Opplandsarkivet
413
123
26
Resultatregnskap 2012
Driftsinntekter
2012
2011
Salgsinntekt
7 277 435
3 771 717
Billettinntekt
7 867 446
8 526 743
Statustilskudd
46 105 812
44 774 454
Andre tilskudd
3 820 799
3 204 528
Periodisering av tilskudd
- 262 193
-650 794
Annen driftsinnekter
15 251 871
18 248 315
Sum driftsinntekter
80 063 170
77 874 963
Driftskostnader
Varekostnad
2 403 863
2 528 083
Lønnskostnad
49 625 026
48 339 342
Avskriving
2 178 785
2 372 426
Annen driftskostnad
41 269
172 794
Energi/vann/renhold
3 174 387
3 402 805
Drift/vedlikehold
10 565 993
7 089 929
Administrasjonskostnader
10 032 312
9 051 390
Markedsføring
1 166 415
1 321 554
Sikring
1 381 013
1 077 304
Sum driftskostnader
80 569 063
75 355 627
Driftsresultat
- 505 893 519 336
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
260 458
270 329
Annen finansinntekt
1 036 239
1 131 212
Verdiendr. finansielle plasseringer, virkelig verdi
0
0
Annen finanskostnad
95 864
99 934
Netto finansposter
1 392 561
1 501 475
Skattekostnad på ordinært resultat
80 192
89 164
Årsresultat
614 748
3 731 779
27
Balanse 2012
Egenkapital
2012
Innskutt egenkapital:
Grunnkapital
334 215
Opptjent egenkapital:
Øremerket egenkapital
1 234 999
Annen egenkapital
19 353 711
Sum opptjent egenkapital
20 922 925
Gjeld
Prosjektavsetninger:
Maihaugen
2 616 669
Aulestad
538 713
Norsk håndverksutvikling
2 579 562
Organisasjon og kommunikasjon
1 153 820
Sekr. for Samtidsdokumentasjon
255 271
Norges Olympiske Museum
56 763
Sum prosjektavsetninger
7 200 798
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
5 330 522
Betalbar skatt
75 000
Skyldige offentlige avgifter
3 194 078
Påløpte feriepenger
3 941 159
Annen kortsiktig gjeld
2 340 829
Sum kortsiktig gjeld
14 881 588
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
2011
334 215
1 234 999
18 738 965
20 308 179
3 220 125
724 190
3 214 970
0
394 457
0
7 553 742
5 158 368
82 406
3 027 836
3 910 070
1 727 646
13 906 326
22 082 387
43 005 312
21 460 068
41 768 247
28
Nettverk, samarbeidspartnere og kurs
Deltagelse på kurs, seminarer og studieturer
• Arkivstudier på Oslo Ingeniørhøgskole. Tema: Utstillingslys.
• Bruk av Wikipedia, kurs i regi av Norsk Kulturråd • Digital videobehandling, kurs for Opplandsarkivet
• Digitalisering for flere. Seminar, Gøteborgs Universitetsbibliotek
• Etter beste skjønn. Seminar, Kulturrådets årskonferanse, Oslo
• Garborgsenteret på Bryne, åpning 4. og 5. september, med deltagelse
Nasjonale og internasjonale nettverk
• AEOM Association of European Open-Air Museum
• Kulturlandskapsnettverket
• Kommunikasjonsforeningen
• Museumsforum i Oppland
◦◦ Forvaltningsnettverk
• Lillehammer nettverk (lokalt næringsliv)
• «Løfte håndverket» (Nasjonalt interessenettverk for håndverksfag)
• Nettkommunikatørene
• Nordic Network for Sports Museum
• Nordisk Fri (nettverk for friluftsmuseer)
• Nordisk nettverk for dikter- og komponisthjem
• Norsam (Nordisk nettverk for samtidsdokumentasjon)
• Opplandsarkivet (Fagråd for Arkiv)
• Sekretariat for museenes håndverksnettverk
• Virke
◦◦ Administrasjonsnettverket
◦◦ Direktørnettverket for museer
◦◦ Reiselivsnettverket
◦◦ Virke Kultur
Samarbeidspartnere
• Akershus fylkesmuseum
• De Sandvigske samlingers venneforening
• Den gamle by, Folkemuseet i Årshus, Danmark
• Folkemuseet
• Fylkesarkivet i Oppland
• Gudbrandsdal Historielag
• Gudbrandsdalsmusea
• Hedmark fylkesmuseum
• Høgskolen i Lillehammer
• Jamtli, Lensmuseet i Østersund, Sverige
• Jobben
• Lillehammer kommune
• Lillehammer kunstmuseum
• Mjøsmuseene
• Museene i Sør-Trøndelag
• Museum Nord
• Museum Vest
• Nansenskolen
• Nasjonalmuseet for kunst
• Norsk Vegmuseum
• Litteraturfestivalen, Sigrid Undseth dagene
• Oppland fylkeskommune
• Randsfjordmuseene
• Valdres folkemuseum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
på møte i Litteraturnettverket. Google Analytics, kurs i regi av Nettkommunikatørene
Historisk seminar om Kringen 1612, Otta
Innspill til fredningspolitikk, Oppland fylkeskommune
Klimaseminar del 2. Florø. Deltakere: Håndverkere Kriblemidler (samarbeid kunstner/skole/museum), arr Oppland fylkeskommune
Kulturlandskapsnettverket, nettverkssamling, Lofoten
LLPs forskningskonferanse og jubileumsseminar, Trondheim Malingsteknikker. Kurs på Røros. Deltakere: Håndverkere Merkevarebygging, kursi regi av Mimir Motorsag og ryddesag, sertifiseringskurs
Museal og arkivale praksiser. Forskningsseminar Oslo. Arr: Kulturrådet
og HIOA
Museumsbygninger. Seminar på Nasjonalmuseet i Oslo
Møte med minner. Arrangør: Geria, Oslo
Nettverksmøte om fotobevaring. Kurs i fotobevaring, registrering og
digitalisering 23. november 2012
NHU: «Tradisjonens meditative rom – om tradisjonshåndverk»,
Maihaugen
NHU: «Å finne rette håndverker», Eidsvollsbygningen
Nordisk Fri. Møte mellom friluftsmuseer i Norden. Oppføling av sykemeldte, kurs i regi av Bedriftshelsetjenesten Primus, kurs i regi av KulturIT Primuskurs for håndverkerne. Deltakere: Håndverkere
Re-active. Møte i Ungarn. Samarbeid mellom Maihaugen, Beamish,
Jamtli, Hungarian Open Air Museum, Den Gamle By og Bokrijk. Sandvigmarkering i Hustad Fræna.
SIKA: Observatører på UNESCOs ICH Generalforsamling og 7. COM
(Seventh session of intergovernmental committee) iParis.
Studietur til Jamtli museum. Tema: sommerprogram. Studietur til Trondheim, Dikterhjemmene Styrearbeid, Kurs i regi av Styreakademiet
Tekstilhistorie. Seminar påKunsthøgskolen i Oslo. Tekstilseminar på Nasjonalmuseet
Treseminar på Dovre. Deltakere: Håndverkere
Vindusrestaurering. Kurs på Sverresborg for håndverkere Workshop i arkivformidling, København
Workshop i Lviv, Ukraina
Organisasjon
Fast ansatte og langtidsengasjerte pr. 31.12.2012
LILLEHAMMER MUSEUM
Navn
Stillings %
Ågot Gammersvik
100
Barbro Romstad (til 27.05)
100
Benevnelse/tittel
Adm.direktør
Direktørassistent.
Organisasjon og kommunikasjon
Trude Arnesen
Ingrid Moen
Tove W. Strand
Rune Prøven
Høiseth Kari-Lotte
Per Martin Gundersen
Bente Bogren
Ubesatt
Silje Bergheim Dahl
Brita Hjelmseth Vindheim
Berit Holmbakken
Trine Holter
Anita W. Rustad
Gunvor Skaaren
Rannveig Urdahl
Torger Korpberget
Jan Erik Sektnan
Frank Andersen
Hans Grindaker
Per Morten Granseth
Stein Gunnar Nørsterud Kirsi-Marja Laiho
Liv Irene Bakkom
Pway Pway P. Hser Htoo Gøril Kalstad Lien Ann Kristin Søreng
Harry Negaard
Per M. Riise
Nils Gunnar Riisøen
Direktør
Markedskonsulent
Butikkleder
Arrangementsansvarlig
Koordinator arbeidstøy
Driftstekniker
HR-konsulent
HR-konsulent
Sommerkoordinator
Seksjonsleder økonomi, økonomisjef
Regnskapskonsulent
Regnskapskonsulent
Regnskapskonsulent
Administrasjonskonsulent
Kommunikasjonsrådgiver
Seksjonsleder Drift og sikkerhet, drifts- og sikkerhetssjef
Driftstekniker
Driftstekniker
Driftstekniker
Driftstekniker (vikar)
Driftsassistent
Utstillingsvakt m/butikk (vikar)
Renholder
Renholder (vikar)
Renholder
Renholder
Nattevakt
Nattevakt
Nattevakt
100
100
100
100
25
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
60
60
100
76,1
25,4
76,1
30
MAIHAUGEN
Navn
Stillings%
Gaute Jacobsen
100
Else Braut
100
Kirsti Krekling
100
Guri Velure
100
Camilla Damgård
100
Eriksen Ine
76
Erik Bogfjelldal
40
Olav Taskerud
100
Bjørn Erik Kampen
60
Peter Obel
100
Marit Hosar
100
Horneman Ebbe K.
100
Helene Ring Teppan
60
Trond Johnsen 40
Tuoi Dinh Khuong
100
Morten Sandvold
40
Stein Erik Jensen
100
Olav Flaten
100
Rune Volden
100
Ole Marcus Huse
100
Terje Myhre
100
Henning Svensrud
100
Jørn Ulven
100
Johnny Abrahamsen
100
Myrum Tor
100
Kristoffer Olstad
100
Kåre Hosar
100
Ubesatt til 28.01.2013
100
Frank Atle Sæhl Larsen
100
Jens Kåre Holen
100
Per Bollviken
100
Truls Strand
100
Thorstein Hernes
100
Berit Snøan
50
Anette H. Simenstad
60
Jan Ove Vasaasen
100
Viviann Andersen
25
Benevnelse/tittel
Direktør
Konservator
Museumskonsulent
Museumsbibliotekar
Museumsfotograf
Museumsfotograf
Museumshåndverker
Magasinforvalter
Teknisk konservator
Seksjonsleder Samingsforvaltning, teknisk konservator
Leder Opplandsarkivet, avd. Maihaugen
Museumskonsulent
Arkivar Opplandsarkivet, avd. Maihaugen (engasjement)
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker
Museumshåndverker (engasjement)
Museumshåndverker (engasjement)
Museumshåndverker (engasjement)
Konservator
Seksjonsleder bygningsvern, arkitekt
Arbeidsformann
Utstillingssnekker, museumshåndverker
Gardsarbeider
Utstillingskonsulent
Museumspedagog, fast fra 1.3.2013
Museumspedagog (også Postmuseet)
Formidler
Museumskonsulent (engasjement)
Koordinering arbeidstøy (vikar)
31
MUSEENES SAMTIDSNETTVERK
Navn
Stillings%
Svein Gynnild
100
Benevnelse/tittel
Seniorrådgiver
SPESIALMUSEENE
Navn
Marianne Shaw (til 01.08.)
Bente Forberg
Margit Landheim
Bjørn Mølmen
Kjersti Moen
Helge Sognli
Gunhild Reiby
Berit Snøan
Sebastian Kühn
Mari S. Stakston
Bjarte Ytre-Arne
Julia Hamre
Stillings%
100
100
40
100
100
100
100
50
100
100
100
68
Benevnelse/tittel
Direktør
Museumskonsulent
Renhold/kafé sommer
Gartner
Konservator, Seksjonsleder Dikterhjemmene
Konservator, Seksjonsleder Postmuseet
Museumsbibliotekar
Museumspedagog (også Maihaugen)
Museumskonsulent
Museumspedagog
Leder Norges Olympiske Museum
Resepsjonsmedarbeider
SIKA
Navn
Eivind Falk
Anne Egge
Inger Smedsrud
Tore Tøndevold
Hanne Bergseth
Jarle Hugstmyr
Dag Feldborg
Aadne Sollid
Stillings%
100
100
100
100
100
100
100
5
Benevnelse/titte
Direktør
Sekretær
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Dokumentator/rådgiver
32
Årsverk og ansatte 2012
Beskrivelse
Antall årsverk, gjennomsnittlig Antall årsverk sommeravvikling og kortere engasjement
Antall ansatte på heltid pr. 31.12.2012
Antall ansatte på deltid pr. 31.12.2012
Antall ansatte med delvis AFP
Totalt antall ansatte pr. 31.12.2012
Andel kvinner pr. 31.12.2012
Andel menn pr. 31.12.2012
Gjennomsnittsalder kvinner pr. 31.12.12
Gjennomsnittsalder menn pr. 31.12.12
Gjennomsnittsalder kvinner og menn pr. 31.12.2012
2012
73,2
9,5
63
20
1
83
37 = 45%
46 = 55%
48,3
51,5
50,0
Arbeidsmiljø og personale
Inkluderende arbeidsliv
• Lillehammer museum har avtale med Bedriftshelsetjenesten Innlandet og avtale om
Inkluderende Arbeidsliv.
AMU
• Arbeidstakerne har hatt leder- og nestledervervet i AMU siden mars 2012. Det har
vært avholdt 7 AMU-møter i 2012.
Sykefravær
• Sykefraværet i 2012 var på 5,7%, mot 6,2% i 2011. Langtidsfraværet utgjorde i 2012
4,1% mot 3,8% i 2011. Bruken av egenmeldinger har hold seg på stabilt lavt nivå også
i 2012.
• Det var 1 arbeidsuhell i 2012 – det samme som i 2011.
Likestilling
• Personalet består av 45% kvinner og 55% menn.
• Styret består av 7 kvinner og 5 menn (LLW og DDS?)
• Den gjennomsnittlige årslønnen for kvinner i 2012 var 424.044 kroner og for menn
421.043 kroner, mot respektive 429.961 kroner og 409.224 kroner i 2011.
33
Kontaktinformasjon
STIFTELSEN LlLLEHAMMER MUSEUM
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefon: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30.
E-post: [email protected]
AULESTAD - KAROLINE OG BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM
2656 Follebu - langs RV255 Bjørnsonvegen
Telefon sommer: +47 61 22 41 10
Telefon resten av året: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30
E-post: [email protected]
BJERKEBÆK - SIGRID UNDSETS HJEM
Gamle Nordseterveg 1 - inngang Sigrid Undsets veg, 2615 Lillehammer
Telefon sommer: +47 61 25 94 00 - Alle dager i åpningstiden
Telefon resten av året: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30
E-post: [email protected]
MAIHAUGEN
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefon: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30.
E-post: [email protected]
NORGES OLYMPISKE MUSEUM
Håkons Hall, 2618 Lillehammer
Telefon: +47 61 05 76 50 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 16.00.
Lørdag og søndag i museets åpningstid kl. 11.00 - 16.00.
E-post: [email protected]
POSTMUSEET
Maihaugveien 1, 2609 Lillehammer
Telefon: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30
E-post: [email protected]
Senter for Immateriell Kulturarv (SIKA)
Norsk Håndverksutvikling (NHU)
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefon: +47 61 28 89 00 - Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.30.
E-post: [email protected]
34