Brukerveiledning Winmed allmenn

WinMed Allmenn
Brukerveiledning
Profdoc Norge AS
Postboks 163
1325 Lysaker
Tlf: 21 93 63 00
Fax: 21 93 63 01
This manual was produced using Doc-To-Help®, by WexTech Systems, Inc.
v 2.2 09/03
Innhold
1 Hovedmenyen
1-1
Hovedmenyens oppbygning ............................................................................................ 1-1
Funksjonene i hovedmenyen ............................................................................. 1-1
Oppsett
1-7
Innhold............................................................................................................................. 1-7
Brukerinformasjon............................................................................................. 1-7
Notat .................................................................................................................. 1-7
Diagnoser .......................................................................................................... 1-7
ICD 10 ............................................................................................................... 1-7
Standardbrev...................................................................................................... 1-8
Skifte Passord .................................................................................................... 1-8
Importere listepasient ........................................................................................ 1-8
Resept ................................................................................................................ 1-8
Skrivere ............................................................................................................. 1-8
Regnskap ........................................................................................................... 1-8
Takster ............................................................................................................... 1-8
Timebok ............................................................................................................ 1-8
Brukerinformasjon........................................................................................................... 1-9
Felt som kan endres:.......................................................................................... 1-9
Avkryssingsboksene i skjermbildet ................................................................... 1-9
Skifte passord ................................................................................................................ 1-10
Notat .............................................................................................................................. 1-10
Innholdet i valgene under Diverse................................................................... 1-11
Definering av egne diagnoser ........................................................................................ 1-12
Definere ny diagnose....................................................................................... 1-12
SATS, ulykkesregistrering og diabetes............................................................ 1-12
Resept ............................................................................................................................ 1-13
Marger ............................................................................................................. 1-13
Diverse ............................................................................................................ 1-13
Egendefinert reseptlogo/-heading.................................................................... 1-14
Søk – medikamentliste .................................................................................... 1-14
Standard utskrift for resepter ........................................................................... 1-14
Standardtekst for brev til og ang. pasient, innkalling og informasjonsbrev................... 1-14
Registrere nytt standardbrev............................................................................ 1-15
Endring av eksisterende standardtekst............................................................. 1-15
Slette standardbrev .......................................................................................... 1-15
Innkallingsbrev ................................................................................................ 1-15
Timebokoppsett ............................................................................................................. 1-15
Skrivere.......................................................................................................................... 1-18
Takstoppsett................................................................................................................... 1-19
Registrere ny samletakst.................................................................................. 1-19
Slette en samletakst ......................................................................................... 1-20
Slette en takst fra en samletakst....................................................................... 1-20
Regnskap ....................................................................................................................... 1-20
Epikrise.......................................................................................................................... 1-20
P Avsendere svarrutiner................................................................................................. 1-20
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Indeks · 19-1
Q Analysekobling .......................................................................................................... 1-21
2 Timeboken
2-1
Generelt om timeboken.................................................................................................... 2-1
Oppbygning av timeboken................................................................................. 2-2
Felter i timeboken ............................................................................................................ 2-2
Timelisten .......................................................................................................... 2-2
Kalender ............................................................................................................ 2-2
Kalenderens knapper ......................................................................................... 2-2
Memofelt ........................................................................................................... 2-3
Pasient ............................................................................................................... 2-3
Knapper i timeboken ......................................................................................... 2-3
De vanligste funksjonene i timeboken ............................................................................. 2-4
Registrere avtale/kontakt ................................................................................... 2-4
Hent pasient i registreringsbildet ....................................................................... 2-5
Venteliste........................................................................................................... 2-5
Flyttede timer..................................................................................................... 2-5
Utskrift av timekort ........................................................................................... 2-5
Sette inn ny time ................................................................................................ 2-6
Slette time/avtale ............................................................................................... 2-6
Bytte time .......................................................................................................... 2-6
Finne ledig time ................................................................................................. 2-7
Vis alle timebøker Ctrl+A ................................................................................. 2-8
Ukeoversikt........................................................................................................ 2-8
Månedsoversikt.................................................................................................. 2-9
Gå til dato ........................................................................................................ 2-10
Søke etter pasient i timeboken ......................................................................... 2-11
Gå til pasientjournalen fra timeboken.............................................................. 2-11
Hente gjeldende pasient................................................................................... 2-11
Endre persondata/personalia............................................................................ 2-11
Registrere henvisning ...................................................................................... 2-11
Andre nyttige funksjoner ............................................................................................... 2-12
Flytte alle timer denne dag .............................................................................. 2-12
Prioritet............................................................................................................ 2-12
Endre persondata/personalia............................................................................ 2-12
Endre avtalekommentar Ctrl+K....................................................................... 2-12
Repeterende timeavtaler .................................................................................. 2-13
Blokkere time .................................................................................................. 2-13
Slette alle timer denne dag............................................................................... 2-13
Hvem har registrert timen................................................................................ 2-13
Vis venteliste ................................................................................................... 2-13
Vis kun pasienter som ikke er møtt ................................................................. 2-14
Utskrift ........................................................................................................................... 2-14
Timekort .......................................................................................................... 2-14
Dagens timeliste .............................................................................................. 2-14
Alle dagens timelister ...................................................................................... 2-14
Innkallingsbrev ................................................................................................ 2-14
Etikett til pasienten .......................................................................................... 2-14
Konvolutt til pasienten..................................................................................... 2-14
Registreringskort ............................................................................................. 2-14
Blankt registreringskort ................................................................................... 2-14
Vis Pasientens timeavtaler ............................................................................... 2-14
3 Pasientfunksjoner
3-1
Innledning ........................................................................................................................ 3-1
Hente pasient.................................................................................................................... 3-1
WinMed tillater ikke dobbelregistrering ............................................................ 3-1
Feltene i Hent pasient ........................................................................................ 3-2
19-2 · Indeks
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Avkrysningsbokser i Hent Pasientbildet............................................................ 3-2
Registrere ny pasient/endre personalia .............................................................. 3-3
Merknader til feltene ......................................................................................... 3-3
Registrere/endre arbeidsgiver ............................................................................ 3-6
Forklaring av knappene i bildet. ........................................................................ 3-6
Søke i arbeidsgiverregisteret ............................................................................. 3-7
Registrere ny arbeidsgiver ................................................................................. 3-7
Hente/registrere trygdekontor............................................................................ 3-7
Registrere pasientens faste lege (ikke fastlegeordningen) ................................. 3-8
Hent dagens pasienter ...................................................................................................... 3-8
Hold-funksjonen .............................................................................................................. 3-9
Om funksjonen .................................................................................................. 3-9
Sette en pasient på «hold» ................................................................................. 3-9
Hente en pasient tilbake fra «hold» ................................................................. 3-10
Registrere konsultasjonstype ......................................................................................... 3-10
4 Pasientjournalen
4-1
Oppbygning og felter ....................................................................................................... 4-1
Felter i pasientbildet .......................................................................................... 4-1
Pasienthistorikk................................................................................................................ 4-2
Standardtekster generelt, maler........................................................................................ 4-2
Registrere ny standardtekst................................................................................ 4-2
Endre eksisterende standardtekst....................................................................... 4-3
Slette eksisterende standardtekst ....................................................................... 4-3
Journalnotat ..................................................................................................................... 4-3
Skrive nytt notat ................................................................................................ 4-3
Kopiere tekst fra tidligere notater ...................................................................... 4-4
Vise alle tidligere notater fortløpende ............................................................... 4-4
Hvert enkelt notat inneholder: ........................................................................... 4-4
Søk i journalnotater ........................................................................................... 4-5
Stikkordsøk i notater.......................................................................................... 4-5
Linjevis søk i notater ......................................................................................... 4-5
Skrive kommentarer til tidligere notater............................................................ 4-6
Sperre notat........................................................................................................ 4-7
Utskrift av dagens notat..................................................................................... 4-7
Utskrift av hele journalen .................................................................................. 4-7
CAVE meldinger ............................................................................................................. 4-7
Registrere ny CAVE melding............................................................................ 4-7
Endre eksisterende CAVE melding ................................................................... 4-8
Slette CAVE melding ........................................................................................ 4-8
Oversiktsbilde .................................................................................................................. 4-8
Feltene i oversiktsbildet..................................................................................... 4-8
Oversiktsbilde - vaksineinformasjon ................................................................. 4-9
Diagnose ........................................................................................................................ 4-10
Feltene i diagnosebildet ................................................................................... 4-10
Oversikt tidligere diagnoser............................................................................. 4-11
Benytte tidligere gitt diagnose ved dagens konsultasjon ................................. 4-12
Søke etter diagnose med ICPC-kode eller tekst............................................... 4-12
Merke diagnose som «kronisk»....................................................................... 4-13
Laboratorie og rekvirering av prøver ............................................................................. 4-13
5 Resept
5-1
Resept .............................................................................................................................. 5-1
Kommentarer til felter i Reseptbildet ................................................................ 5-1
Knapper i Reseptbildet ...................................................................................... 5-3
Rekvirere resept fra skjermbildet over tidl rp.................................................... 5-4
Oversikt over tidligere resepter ......................................................................... 5-4
Beskrivelse av knappene i Tidligere resepter. ................................................... 5-5
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Indeks · 19-3
"Autosøk" i medikamentregisteret..................................................................... 5-5
Beskrivelse av valgene i menylinjen................................................................................ 5-6
Dagens resepter ................................................................................................. 5-6
Legge til et medikament i medikamentlisten ..................................................... 5-7
Søk og valg i medikamentregisteret................................................................... 5-8
Slette medikament fra medikamentregisteret..................................................... 5-9
Medikamentformer ............................................................................................ 5-9
Redigere Dssn-kortliste ..................................................................................... 5-9
Dssn – maler, Ctrl+M ...................................................................................... 5-10
Utskrift til ........................................................................................................ 5-10
Oppsett............................................................................................................. 5-10
Redigere Faste medisiner, Ctrl+F .................................................................... 5-12
Utskrift av resept(-er) ...................................................................................... 5-13
Beskrivelse av valgene i Resepten skal til: ...................................................... 5-14
Papir................................................................................................................. 5-14
Telefaksresept (faks)........................................................................................ 5-14
Telefonresept ................................................................................................... 5-15
Kobling til Felleskatalogen.............................................................................. 5-15
6 Sykmelding
6-1
Sykmelding og Legeerklæring ved arbeidsuførhet .......................................................... 6-1
Sykmelding I.................................................................................................................... 6-1
Pasient- og arbeidsopplysninger (Sykmelding 1) .............................................. 6-2
Merknader, utskrift og avslutning (ALT+2) ...................................................... 6-3
Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden (ALT+3).................................... 6-3
Utskrift av sykmeldingen................................................................................... 6-3
Bruke takst......................................................................................................... 6-4
Kortversjon av Sykmelding I............................................................................. 6-4
Legeerklæring ved arbeidsuførhet (tidl. Sykmelding II)..................................... 6-4
Feltene i Legeerklæringen ................................................................................. 6-5
Utskrift av Legeerklæring ved arbeidsuførhet ................................................... 6-6
7 Pasientregnskap
7-1
Pasientregnskap (regningskort)........................................................................................ 7-1
Regningskortet................................................................................................... 7-1
Felter i regningskortbildet.................................................................................. 7-2
Knapper i regningskortbildet ............................................................................. 7-5
Innskrivningsfeltet i regningskortbildet............................................................. 7-6
Registrering av takster i innskrivningsfelt ......................................................... 7-6
Oppslag i takstheftet .......................................................................................... 7-7
Felter i takstbildet .............................................................................................. 7-8
Knapper i takstheftet.......................................................................................... 7-8
Beskrivelse av valgene i menylinjen. ................................................................ 7-8
Diagnose, menyvalg .......................................................................................... 7-9
Regning, menyvalg............................................................................................ 7-9
Skrive ut en giro, Ctrl+G ................................................................................... 7-9
Annen Betaler .................................................................................................. 7-10
Oppsett, menyvalg. .......................................................................................... 7-11
Samletakst, menyvalg ...................................................................................... 7-12
Beskrivelse av diverse andre spørsmål knyttet til regnskap. ........................... 7-13
Bekrefte automatisk generering av regningskort ............................................. 7-13
Regningskortbekreftelse; ingen diagnose tildelt samme dag ........................... 7-13
Regningskortbekreftelse; diagnose tildelt samme dag..................................... 7-13
Makulere en regning ........................................................................................ 7-13
Annen Betaler .................................................................................................. 7-14
Samlegiro ....................................................................................................................... 7-15
Samlegiro for en pasient. ................................................................................. 7-15
Oversikt over samlegiro................................................................................... 7-16
19-4 · Indeks
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
En giro kan kun være med i en samlegiro. ...................................................... 7-17
Slette en samlegiro. ......................................................................................... 7-17
Samlegiro til annen betaler og til annen mottager. .......................................... 7-17
Samlegiro fra andre steder............................................................................... 7-18
8 Henvisninger
8-1
Tradisjonell henvisningsblankett ..................................................................................... 8-1
Henvisningsveiviseren trinn for trinn ................................................................ 8-2
Utskrift av henvisning ....................................................................................... 8-6
Oversikt over tidligere henvisninger/epikriser .................................................. 8-8
Ny henvisningsblankett.................................................................................................. 8-10
Oppbygning av ny henvisningsblankett........................................................... 8-10
CAVE/spesielle opplysninger.......................................................................... 8-10
Diagnose/problemstilling ................................................................................ 8-10
Forventet utredning/behandling....................................................................... 8-10
Relevante pasientopplysninger ........................................................................ 8-11
Avkrysningsboksene på side 2 i henvisningen ................................................ 8-11
9 Korrespondanse og meldinger
9-1
Brev ................................................................................................................................. 9-1
Standardtekst/mal .............................................................................................. 9-1
Brev til pasient................................................................................................... 9-1
Velge standardbrev eller tidligere sendt brev .................................................... 9-2
Brev angående pasient ....................................................................................... 9-3
Skrive et fritekstsbrev........................................................................................ 9-3
Konvoluttutskrift.............................................................................................................. 9-4
Etikett............................................................................................................................... 9-4
Korrespondanselogg ........................................................................................................ 9-5
Skjema ............................................................................................................................. 9-6
Skjemagruppene ................................................................................................ 9-6
Andre skjema (ikke kategorisert spesifikt) ........................................................ 9-6
Utskrift .............................................................................................................. 9-6
Pasientmeldinger.............................................................................................................. 9-7
Meldingstype Pasientmelding............................................................................ 9-8
Meldingstype Melding til bruker ....................................................................... 9-8
Lese en pasientmelding fra hovedmenyen......................................................... 9-9
Lese pasientmelding fra pasientjournalen ......................................................... 9-9
10 Spesialbilder
10-1
Audiometri....................................................................................................... 10-1
Blodtrykk......................................................................................................... 10-3
PEF .................................................................................................................. 10-4
Persentiler........................................................................................................ 10-4
Persentiler på barns høyde, vekt og hodeomkrets............................................ 10-4
Vaksine .......................................................................................................................... 10-5
Skjermbildet er tredelt ..................................................................................... 10-5
Pasienten skal få ny vaksine ............................................................................ 10-5
Legge til ny vaksine til vaksineregisteret ........................................................ 10-5
AK-journal (antikoagulasjonsjournal, tidligere TT-journal)........................... 10-6
Registrering av dosering.................................................................................. 10-7
Utskrift av AK-journal .................................................................................... 10-7
Utskrift av Dagens dosering ............................................................................ 10-7
Svangerskapsjournal ...................................................................................................... 10-7
Generell informasjon (1) ................................................................................. 10-7
Aktuelle (2)...................................................................................................... 10-8
Undersøkelse (3).............................................................................................. 10-8
Tidligere (4)..................................................................................................... 10-8
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Indeks · 19-5
11 Laboratorie og Prøvesvar
11-1
Innledning ...................................................................................................................... 11-1
Oppbygning av laboratoriebildet fra hovedmenyen....................................................... 11-1
Todelt struktur i laboratoriebildet .................................................................... 11-1
Prøver - det øvre bildet .................................................................................... 11-1
Sortering av Prøvesvar..................................................................................... 11-2
Registrere/slette prøvesvar (lokale) ............................................................................... 11-2
Registrere prøvesvar ........................................................................................ 11-2
Registrere patologiske svar.............................................................................. 11-3
Sette inn prøvekommentar ............................................................................... 11-3
Sette inn utvidet svar ....................................................................................... 11-3
Slette Prøvesvar ............................................................................................... 11-3
Hente ny pasient .............................................................................................. 11-3
Rekvirere ny prøve på markert pasient ............................................................ 11-4
Se svar på tidligere prøver (både lokale og eksterne) .................................................... 11-4
Rekvirere prøver direkte fra Prøver/Svarrutine Laboratoriebildet................... 11-4
Hent journalen på markert pasient ................................................................... 11-4
Eksterne prøver .............................................................................................................. 11-4
Innsending av eksterne prøver ......................................................................... 11-4
Hente svar fra analyseapparat.......................................................................... 11-5
Registrere svar på eksterne prøver manuelt ..................................................... 11-5
Innskriv av rekvirerte eksterne prøvesvar........................................................ 11-5
Vis utestående eksterne prøvesvar................................................................... 11-5
Utskrift av patologiske prøvesvar. ................................................................... 11-6
Vis alle usignerte prøvesvar............................................................................. 11-6
Hente svar på eksterne prøver per modem....................................................... 11-7
Prosedyre for innlesing av modemoverførte prøvesvar ................................... 11-7
Første innlesing av svarfil................................................................................ 11-8
Definere ukjente prøver ................................................................................... 11-9
Signere prøvesvar .......................................................................................................... 11-9
Filtrere oversikten over usignerte prøvesvar.................................................. 11-10
Signere prøven/-e........................................................................................... 11-10
Slette/endre et signert laboratoriesvar............................................................ 11-10
Prøver fra pasientbildet ................................................................................................ 11-11
Rekvirere prøver .......................................................................................................... 11-11
Lagre prøveprofil........................................................................................... 11-11
Hente prøveprofil........................................................................................... 11-12
Automatisk utskrift ........................................................................................ 11-12
Rekvirere samleprøver................................................................................... 11-12
Rekvirere enkeltprøver .................................................................................. 11-12
Fjern prøve fra listen "Rekvirerte prøver" ..................................................... 11-12
Registrere prøvesvar .................................................................................................... 11-12
Innskriv av svar på lokale prøver................................................................... 11-12
Korrigere prøvesvar ....................................................................................... 11-13
Innskriv av svar på Eksterne prøver .............................................................. 11-13
Innskriv av svar på Epikrise, Cytologi etc. .................................................... 11-14
Signere prøvesvar .......................................................................................... 11-14
Vis utestående eksterne prøvesvar ................................................................. 11-14
Laboratoriearket........................................................................................................... 11-14
Hva vil du se i laboratoriearket .................................................................................... 11-14
Nedtrekksfeltet Gruppe.................................................................................. 11-15
Nedtrekksfeltet Vis (prøver i tidsrom)........................................................... 11-15
Patologiske svar............................................................................................. 11-15
Nedtrekksfeltet Profil .................................................................................... 11-15
Profiler........................................................................................................... 11-15
Menyvalget Vis ............................................................................................. 11-15
Prøver med kommentar/utvidet svar.............................................................. 11-16
Utskrift av prøvesvar ..................................................................................... 11-16
Utskrift av datokolonne ................................................................................. 11-17
19-6 · Indeks
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Grafisk fremstilling av prøvesvar .................................................................. 11-17
Endre bredden på en kolonne ........................................................................ 11-17
Dele laboratoriearket i to halvdeler ............................................................... 11-18
Rekvirere prøver direkte fra labarket............................................................. 11-18
Cytologi, epikriser, røntgen, mikrobiologi mm ........................................................... 11-18
Prosedyre i skjermbildene ............................................................................. 11-18
Innboks .......................................................................................................... 11-19
Skanne inn prøvesvar .................................................................................... 11-20
12 Statistikk
12-1
Generelt ......................................................................................................................... 12-1
Diagnosestatistikk.......................................................................................................... 12-2
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-2
Reseptstatistikk .............................................................................................................. 12-3
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-3
Sykmeldingstatistikk...................................................................................................... 12-4
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-4
Konsultasjon/kontakttypestatistikk ................................................................................ 12-5
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-5
Konsultasjon/tidsforbrukstatistikk ................................................................................. 12-6
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-6
Allment/pasientpopulasjonsstatistikk ............................................................................ 12-7
Bestemme innholdet i statistikken ................................................................... 12-7
MSIS Ukemelding ......................................................................................................... 12-7
MSIS - utskrift av melding .............................................................................. 12-8
Ulykkesregistrering ......................................................................................... 12-8
13 Adresseregister
13-1
Innhold........................................................................................................................... 13-1
Adresseregister - Kopieringsfunksjon ............................................................. 13-2
Registrere informasjon................................................................................................... 13-2
Registrere postnummer.................................................................................... 13-2
Avdelings-/spesialitetinformasjon ................................................................... 13-3
Registrere avdelings-/spesialitetsinformasjon ................................................. 13-3
Notatfelt........................................................................................................... 13-3
Merke adresse.................................................................................................. 13-3
Merke adresse som privat eller global ............................................................. 13-4
Vis merkede/private adresser........................................................................... 13-4
Søk................................................................................................................... 13-4
Slette informasjon............................................................................................ 13-4
Etiketter ......................................................................................................................... 13-4
Utskrift av etikett............................................................................................. 13-5
Konvolutter .................................................................................................................... 13-5
Utskrift konvolutter ......................................................................................... 13-5
Velge adressetype............................................................................................ 13-6
Utskrift av konvolutt........................................................................................ 13-6
Endre adressetyper......................................................................................................... 13-6
14 Postfunksjonen i WinMed
14-1
Post ................................................................................................................................ 14-1
Innhold ............................................................................................................ 14-1
Sende post........................................................................................................ 14-1
Oversikt over knapper i bildet ......................................................................... 14-1
Velge mottager ................................................................................................ 14-2
Sende brev ....................................................................................................... 14-2
Slette brev og valgte mottagere ....................................................................... 14-3
Lese melding ................................................................................................... 14-3
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Indeks · 19-7
Oversikt over knapper i bildet ......................................................................... 14-3
Svare på innkommende brev ........................................................................... 14-3
Arkivere innkommende brev ........................................................................... 14-3
Slette innkommende brev ................................................................................ 14-4
Bekrefte mottak av brev .................................................................................. 14-4
15 Regnskap
15-1
Strukturen i regnskapet .................................................................................................. 15-1
Dagens regninger (Regningskort) .................................................................................. 15-1
Hva ønsker du å se i skjermbildet for Dagens regninger ................................. 15-2
Vise informasjon for én dag eller alle dager.................................................... 15-3
Valget Alle/Kun utestående (regninger) .......................................................... 15-3
Knappene og feltene i regningskortet .............................................................. 15-3
Registrere giroinnbetaling.............................................................................................. 15-6
Samleregning til RTV .................................................................................................... 15-7
Kontroll av samleregning ................................................................................ 15-8
Lagre samleregning på diskett ......................................................................... 15-9
Oversikt over tidligere overføringer til trygdekontor ...................................... 15-9
Sende en tidligere samleregning en gang til .................................................. 15-10
Korrigert oppgjør........................................................................................... 15-11
Kassadagbok/periodeoppgjør....................................................................................... 15-11
Kassadagbok og periodeliste ......................................................................... 15-11
Menypunkter.................................................................................................. 15-13
Purrerutiner .................................................................................................................. 15-16
Filtrere purrelisten ......................................................................................... 15-16
Velg sortering ................................................................................................ 15-16
Send purring på regninger ............................................................................. 15-17
Utskrift: Oversikt Purringer ........................................................................... 15-19
Utskrift giroregister...................................................................................................... 15-19
Tidligere regninger ...................................................................................................... 15-20
Avkrysningsboksene i ”Sett filter til”............................................................ 15-21
Innbetaling eller ettergiving........................................................................... 15-21
Redigere regning............................................................................................ 15-21
Vise regning................................................................................................... 15-22
Skrive ut alle.................................................................................................. 15-22
Hente regning på fakturanummer ................................................................................ 15-23
Regningsliste for pasient.............................................................................................. 15-23
Autotakster................................................................................................................... 15-24
Regningskort uten diagnose ......................................................................................... 15-24
Vis slettede kort ........................................................................................................... 15-25
Betalingsterminal ......................................................................................................... 15-26
Utskrift av kassadagbok/periodeoppgjør...................................................................... 15-27
16 Bruk av Windows
16-1
Tastaturet ....................................................................................................................... 16-1
Windows-begreper......................................................................................................... 16-3
Tittellinje ......................................................................................................... 16-3
Menylinje......................................................................................................... 16-3
Hurtigtaster ...................................................................................................... 16-3
Rullefelter ........................................................................................................ 16-3
Alternativknapper ............................................................................................ 16-4
Avkrysningsbokser .......................................................................................... 16-4
Liste ................................................................................................................. 16-4
Nedtrekksfelt ................................................................................................... 16-4
Trykknapper .................................................................................................... 16-4
Utklippstavle.................................................................................................... 16-5
19 Indeks
19-8 · Indeks
19-1
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
1 Hovedmenyen
Hovedmenyens oppbygning
Funksjonene i hovedmenyen
Etter at du har gått gjennom innloggingsprosedyren, kommer du til
hovedmenyen i WinMed.
I hovedmenyen ligger de mest sentrale funksjonene tilgjengelig fra knapper. Fra
menylinjens rullegardinlister ligger de resterende funksjonene (så valg som ikke
ligger som knapper, ligger som valg i rullegardinlistene).
Hovedmeny
Videre i dette kapitlet beskrives kort de ulike funksjoner som er tilgjengelige fra
Hovedmenyen. En mer utførlig beskrivelse av de enkelte funksjonene finner du i
egne kapitler.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hovedmenyen
· 1-1
Hent Pasient
Ctrl+H
Denne funksjonen benyttes i alle deler av WinMed der du ønsker å søke etter og
hente en pasient. Funksjonen kan startes med <Hent Pasient> eller fra Pasient
i menylinjen og Hent Pasient i tilhørende rullegardinliste.
Du har også muligheten til å få en oversikt over de pasientene du har vært inne
på i dag, samt oversikt over pasientene i timeboken, ved å krysse av i
avkryssingsboksene i Hent Pasientbildet.
Dagens Pasienter
Ctrl+O
Du får en oversikt over de pasientene du har vært inne på i dag. Dette
skjermbildet er identisk med det skjermbildet som er beskrevet over. Den lille
forskjellen ligger i at det er avkrysset for Vis Dagens Pasienter. Du slipper
altså å foreta et nytt søk. Funksjonen kan hentes fra knappen <Dagens Pas.>
eller fra Pasient i menylinjen og deretter Dagens Pasienter i rullegardinlista.
Timebok
Ctrl+T
Timeboken i WinMed hentes fra knappen <Timebok> eller fra Pasient i
menylinjen og deretter Timebok i rullegardinlista.
Timeboken viser alltid pålogget brukers timebok, men det er også mulig å se
andre brukeres timebok. Det gjør du fra nedtrekksfeltet i overkant av selve
avtalevinduet. Dette gjør du ved å bruke mus eller klikke F5. I nedtrekksfeltet er
alle timebøker tilgjengelig.
Faksresept
Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefaksresepter i
reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Faksresept> eller fra
Resept i menylinjen og deretter Dagens Telefaksresepter i rullegardinlista.
Telefonresept
Dette er en rutine for utskrift av resepter som er merket som telefonresepter i
reseptbildet. Du henter frem skjermbildet ved å klikke på <Telefonresept> eller
klikker på Resept i menylinjen og deretter velger Dagens Telefonresepter i
rullegardinlista.
Dagens regningskort
Dette er en kassefunksjon for ekspedisjonen. Rutinen gir oversikt over hva
pasientene skal betale. Ekspedisjonen kan med denne rutinen registrere hva
pasienten betaler. Videre er det mulig å skrive bank-/postgiro på restbeløpet
(evt. hele beløpet). Giroer overføres automatisk til en egen oppfølgingsrutine
hvor det senere kan skrives ut purringer.
Dette skjermbildet hentes frem ved å klikke på <Regningskort> eller klikke på
Regnskap i menylinjen og deretter velger Dagens Regninger i rullegardinlista.
1-2 · Hovedmenyen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie
Ctrl+L
Dette er arbeidsbildet for de som utfører analyser på legesenteret og skal skrive
inn svar. Når legene rekvirerer lokale prøver, vil pasientens navn og hvilke
analyser som er rekvirert vises i dette bildet. Svarene skrives direkte inn i
skjermbildet.
Du henter frem skjermbildet ved å klikke på Laboratorie eller klikke på Lab
svar i menylinjen og deretter velger Laboratorie i rullegardinlista.
Signere Lab.svar
Ctrl+S
Kun for leger. Funksjonen gir deg mulighet til å signere lokale prøvesvar. Denne
funksjon er kun tilgjengelig hvis det i WinMed finnes usignerte prøvesvar.
Funksjonen hentes ved å klikke på <Signere L.svar> eller klikke på Lab.svar i
menylinjen og deretter velge Signere lokale prøvesvar i rullegardinlista.
Prøvesvar
Ctrl+E
Dette er en rutine for manuell registrering av Cytologisvar, Epikrise, Røntgen,
Mikrobiologi og evt. annet svar. Du registrerer prøvesvarene i skjermbildet du
får opp ved å klikke på <Prøvesvar> eller på Lab.svar i menylinjen og deretter
velge Svarrutine i rullegardinlista.
Meldinger
Ctrl+M
Dette er en funksjon for å lese aktive meldinger. Skjermbildet for disse
funksjonene får du frem ved å klikke på <Meldinger> eller fra Pasient i
menylinjen og deretter velger Les aktive meldinger i rullegardinlista.
Meldinger kan sendes til den enkelte bruker eller til samtlige brukere av
systemet.
Ny Bruker
Ctrl+B
Ved å klikke <Ny bruker> får du mulighet til å arbeide i WinMed registrert
som en annen bruker. Du velger aktuell lege, medhjelper eller sekretær i
nedtrekksfeltet og skriver inn passordet til vedkommende i loggin bildet. Det er
også mulig å komme til dette skjermbildet ved å klikke på Oppsett i menylinjen
og deretter velge Ny Bruker i rullegardinlista.
Adresseregister
Ctrl+A
Ved levering av systemet inneholder adresseregisteret alle norske sykehus og
apotek. Nye adresser kan registreres under gruppene: Sykehus, Apotek,
Spesialister, Andre Leger, Annet og Egne adresser. Informasjonen i
adresseregisteret kan hentes frem og benyttes under utskrift av henvisning, brev,
telefonresept og telefaksresept.
Funksjonen hentes med <Adresseregister> eller fra Adr.Register i menylinjen
og Adresseregister (Ctrl+A) i rullegardinlista.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hovedmenyen
· 1-3
Oppsett Ctrl+O
Oppsettfunksjonene i WinMed gir deg muligheten til å skreddersy systemet til
den enkelte bruker og arbeidsstasjon ved ditt legesenter (slik at det daglige
arbeid går effektivt og sikkert). Innstillingene kan til enhver tid endres.
Funksjonene velges fra rullegardinlista under Oppsett i menylinjen eller hentes
frem via <Oppsett> i Hovedmenyen.
Post
Ved hjelp av denne rutinen kan du sende post til de andre brukerne i nettverket.
Post kan sendes som Vanlig, Haster og Rekommandert. Funksjonen kan kun
hentes fra Post i menylinjen eller du vil få beskjed om at det finnes post til deg
når du logger deg inn i WinMed.
Statistikk
WinMed kjører statistikk på følgende områder:
·
Diagnoser
·
Resept
·
Sykmelding
·
Kontakttype
·
Tidsforbruk
·
Pasientpopulasjon
·
MSIS
Funksjonen kan kun hentes fra Statistikk i menylinjen.
NB! For videre statistikk henviser vi til WinMed Statistikk (eget
statistikkprogram).
Regnskap
Fra Regnskap i menylinjen finnes muligheter for oppfølging, korrigering og
utrapportering av regnskapsdata. Følgende valg er tilgjengelige:
1-4 · Hovedmenyen
·
Dagens regningskort.
·
Registrere giroinnbetaling.
·
Samleregning til RTV.
·
Kassadagbok/periodeliste.
·
Purrerutiner.
·
Utskrift giroregister.
·
Tidligere regninger. (her er det mulig å velge ut regningskort etter
kriterier som settes av bruker i skjermbildet). Kun for leger.
·
Hente regningskort ved angivelse av fakturanummer. Brukes også
ved å hente fram regningskort som er avvist av Trygdekontoret.
·
Utlisting av regninger på spesifikk pasient.
·
Autotakster (registrert via rekvirerte prøver og utskriving av
skjema).
·
Vise regninger uten diagnose.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
·
Vis slettede kort
Avslutt
Med denne knappen avslutter du WinMed. Før du kommer ut av programmet får
du et varsel dersom det ligger aktive meldinger, pasienter på Hold som utgår
samme dato, Legeerklæring (tidl. SM II), usendte faksresepter, usignerte
prøvesvar eller ulest post i systemet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hovedmenyen
· 1-5
Oppsett
Innhold
Oppsettfunksjonene i WinMed gir stor fleksibilitet med hensyn til den profil du
vil at systemet skal ha under det daglige arbeid. Enkelte av disse opsjonene vil
bli satt i forbindelse med installasjon av systemet, men du kan endre oppsettet
når som helst senere.
Oppsettfunksjonene i WinMed kan hentes fra Oppsett i menylinjen, eller ved å
klikke <Oppsett>.
Skjermbilde for valg av oppsettfunksjon
Brukerinformasjon
I brukerinformasjonen registreres personalia på brukeren. Visse deler av
brukerinformasjonen må registreres via ADMIN-programmet i WinMed.
Notat
I notatoppsettet kan du bestemme hva WinMed automatisk skal inkludere i et
pasientnotat. Punkter som kan inkluderes er: konsultasjonstype, diagnose,
reseptinformasjon, rekvirerte prøver, sykmeldingsinformasjon, skjema,
henvisninger og brev.
Diagnoser
I diagnoseoppsettet kan nye diagnoser defineres med beskrivende navn. Nye
diagnoser må knyttes til en eksisterende ICPC-kode. Egendefinerte diagnoser
kan lagres som private eller som globale (for alle brukere).
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-7
ICD 10
Man kan nå benytte både ICPC og ICD 10 diagnoser. Fra Oppsett ->
Brukerinformasjon kan man definere det diagnosekodeverket man ønsker å
bruke som standard.
Standardbrev
I oppsett standardbrev er det mulig å registrere eller endre standardtekster som
brukes ved utskrift av brev til pasienter (fra pasientmenyen), angående pasienter,
innkallingsbrev og informasjonsbrev.
Skifte Passord
Denne funksjonen gir deg mulighet til å definere et nytt passord ved innlogging i
WinMed. Dette kan være nødvendig hvis passordet er blitt kjent for andre
personer.
Importere listepasient
Her kan du importere diskett, fra RTV, med oversikt over listepasienter.
Resept
I dette skjermbildet setter du ønskete innstillinger for resept.
Skrivere
Funksjonen gir adgang til å knytte rapporter/skjemaer i systemet til en spesifikk
skriver. Det kan for eksempel være ønskelig å skrive ut alle henvisninger på en
laserskriver i ekspedisjonen, mens resepter og skjemaer skrives ut på en
matriseskriver inne hos legen.
Regnskap
I dette oppsettet kan du blant annet stille opp en del parametere i forbindelse med
pasientens regningskort; om konsultasjonstakst skal registreres automatisk, om
en fast egenandel skal settes på regningskortet ved vanlig konsultasjon, og
eventuelt størrelsen på denne. Videre kan du velge hvorvidt det skal avmerkes
betalingsmåte på regningene, og også om det skal markeres at legen er spesialist
1-8 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
i allmennmedisin. Du kan avmerke det du ønsker skal være med på en
samleregning til RTV, og endelig kan du velge om du vil bruke ferdigtrykte
giroer eller ikke.
Takster
I WinMed kan man definere sine egne samletakster/takstalias. Disse
samletakstene gis beskrivende navn, og knyttes til takstene fra takstheftet. I
ADMIN programmet defineres de samletakster/takstalias som skal være felles
for alle brukere.
Disse samletakster eller takstalias kan benyttes ved registrering av takster i
regningskortbildet, på lik linje med alle takster i henhold til takstheftet.
Timebok
I oppsettet av timebok definerer legen hvordan timeoppsettet skal være for valgt
periode. Perioden defineres etter eget ønske.
Brukerinformasjon
Bildet som viser brukerinformasjon hentes ved å klikke <Brukerinformasjon> i
oppsettbilde, eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter klikke på
Brukerinformasjon i rullegardinlista.
Skjermbilde for brukerinformasjon
F
Enkelte av feltene i brukerinformasjons bildet kan ikke endres. Disse har grå
bakgrunn i bildet. Dette er felter som må oppdateres via ADMIN programmet.
Felt som kan endres:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
·
Helsepersonellnummer
·
Tittel
·
Spesialitet
·
Telefon (arbeid/privat/faks)
·
Sted (legesenter)
·
Adresse
Oppsett 1-9
·
Postnummer
·
Bank-/Postgirokontonummer
·
Ønsket diagnosekodeverk
Avkryssingsboksene i skjermbildet
Spørre om konsultasjonstype ved valg av pasient
Du kan velge om du ønsker at skjermbildet for valg av konsultasjonstype skal
komme før du kommer inn i journalbildet til pasienten. Du velger
konsultasjonstypen etter du har skrevet notatet dersom du velger å krysse av for
dette valget.
Spørre om lege ved henting av pasient (for
medarbeidere
Dersom en medhjelper setter kryss her vil WinMed alltid spørre om hvilken lege
som skal benyttes når man henter en pasient i Pasientbildet.
Ikke spør om utskrift OK
Dersom man setter kryss her vil WinMed ikke spørre om utskrift var ok etter
utskrift av skjema.
Diagnosekodeverk
Her velges det diagnosekodeverk som skal benyttes som standard. Man kan
velge mellom ICPC og ICD 10. Det kodeverket man har valgt vil være standard
for de søk/oppslag man gjør på diagnoser i pasientjournalen. Valget kan
overstyres fra Diagnosebildet.
La andre brukere benytte min bruker-ID uten passord
Brukere, som er satt opp som leger i systemet vil ved å krysse av for dette valget
kunne benytte systemet med en annen leges bruker-ID uten at vedkommende
behøver å logge seg inn med passord.
Bruke privat medikamentliste
Dette vil si at du i tillegg til varekatalogen kan etablere din egen private
medikamentliste. Denne er synlig kun for legen som lager denne lista, den er
altså brukeravhengig.
Skifte passord
Du kommer til skjermbildet for passord ved å klikke på <Skifte passord> i
oppsettbildet, eller ved klikke på Oppsett fra menylinjen og velge Skifte
passord fra rullegardinlista.
1-10 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Endre Passord
For å skifte passord må gammelt og nytt passord oppgis. Passordet kan
maksimalt være 12 tegn langt.
Det nye passordet kan ikke være likt det gamle. Feltet Bekreft nytt passord må
fylles ut med det nye passordet av sikkerhetsmessige grunner.
F
Passordet kan inneholde bokstaver og tall. Det kan ikke inneholde spesialtegn
(+, -, \, & o.l.) eller blanke tegn (mellomrom).
Klikk <Ok> når alle feltene er fylt ut. WinMed kvitterer med å gi melding
dersom det inntastede passordet ikke oppfyller kravene. Klikk <Avbryt> for å
angre handlingen.
F
Gammelt passord må være tastet inn før du kan bevege markør til nytt passord.
Klikk linjeskift eller tabulatortasten for å gå fra et felt til et annet.
Notat
Dette skjermbildet er delt i to; Kopiere til notat og Diverse. I feltet Kopiere til
notat setter du kryss for hva DU ønsker å se i pasientjournalen. Hvert av
alternativene er valg du krysser av for å få med inn i journalen. I eksemplet
under vises en journal der det er rekvirert prøver, foreskrevet resepter og skrevet
ut en sykmelding. Disse alternativene er det krysset av for i Notat:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-11
I feltet Diverse definerer du ulike valg du ønsker å ha med i journalnotatet til
pasienten. Erfaring viser at mange velger å krysse av for Jeg vil se både dagens
og tidligere notater i Pasientbildet (journalen) og Alltid vis journal på denne
maskinen. Men dette er valg som gjelder for den enkelte bruker og vil derfor
avhenge av brukerens eget ønske for hvordan WinMed skal fungere.
Innholdet i valgene under Diverse
1. Jeg vil se både dagens og tidligere notater i Pasientbildet
(journalen):
Skjermbildet todeles der du ser dagens notat og tidligere notat i
separate vindu. Gir deg muligheten til å ta kopier fra tidligere notat
og sette disse inn i dagens på en enkel og effektiv måte.
2. Vis Oversiktsbildet ved henting av pasient:
I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i
oversiktsbildet (familie og sosialt) for så å gå direkte inn i
journalbildet.
3. Vis Visuell journal ved henting av pasient:
I det du henter inn en pasient, så vil dette valget først føre deg inn i
den visuelle journalen, for så å gå direkte inn i journalbildet.
4. Alltid vis journal på denne maskinen:
Dette valget gjelder kun for medhjelpere og fører til at brukeren får
se innholdet i journalen i det vedkommende klikker seg inn. Det vil
si at avkryssingsboksen Ikke vis journal i journalbildet står
uavkrysset. Du kan i journalbildet velge å krysse av for Ikke vis
journal. Skjermbildet vil da tømmes for innhold. Dette valget er
særlig aktuelt for medhjelpere som jobber i resepsjoner der det er
uvedkommende som går forbi skjermen.
5. Tillat bruk av Tab-tasten i notatfeltet:
Dette valget gir deg muligheten til å benytte Tab-tasten i
notatfeltet. Det vil si at du bruker denne tasten på samme måte som
i et tekstbehandlingsprogram. Skrus dette valget av, så vil Tabtasten føre deg videre til andre felt i journalbildet (som ellers i
WinMed).
1-12 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
6. Legg tekst fra notatmal inn etter markøren (cursor):
Dette valget avgjør om den teksten du henter inn fra notatmalen
skal legge seg inn etter tekstmarkøren. Aktuelt i henvisninger,
skjema, journalnotat og lignende.
7. Automatisk kopiering av dagens notat til skjema ol..
Ved å krysse av for dette valget, vil dagens notat automatisk legge
seg inn i felt der det i WinMed er mulig å legge inn notattekster.
Definering av egne diagnoser
Bildet for oppsett av egne diagnoser hentes ved at knappen <ICPC> klikkes i
oppsettbildet, eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter velge
Diagnoser fra rullegardinlista .
Private kontra globale
egendefinerte diagnoser
Denne funksjonen gir deg mulighet til å definere dine egne diagnoser. Du må
imidlertid knytte disse til en eksisterende ICPC-kode (krav fra RTV).
Egendefinerte diagnoser kan lagres som private (kun tilgjengelige for deg selv)
eller som globale (tilgjengelige for alle brukerne i nettverket).
Private diagnoser er diagnoser som kun vises når det påloggede brukernavnet
stemmer overens med brukernavnet tilknyttet diagnosen.
Globale diagnoser er diagnoser som alle brukere av systemet vil kunne få
frem i diagnoselisten.
Skjermbilde for registrering av egendefinerte diagnoser
Definere ny diagnose
Ved registrering av en egendefinert diagnose oppgis diagnosenavnet i
innskrivningsfeltet merket Diagnose. Oppgi deretter koden i feltet merket Kode.
Avmerking av privat/global
diagnose
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Merk så av om diagnosen skal være privat eller global. Dette gjør du med
alternativknappene Ja eller Nei utenfor teksten Privat.
Oppsett 1-13
Klikk deretter knappen Legg til liste. Hvis diagnosen allerede er registrert, vil
WinMed gi melding om at denne allerede finnes i systemet. I motsatt fall vil den
nye diagnosen legges inn i listen merket Egendefinerte diagnoser. Den nye
diagnosen er heretter tilgjengelig i de øvrige deler av systemet.
Vise kobling til ICPC
Zoom-bildet for den valgte diagnosen hentes frem på skjermen ved at du
dobbelklikker eller klikker enter på ønsket diagnose i lista Egendefinerte
diagnoser.
Slette egendefinerte diagnoser
For å slette en egendefinert diagnose, markerer du først diagnosen i listen
Egendefinerte diagnoser. Klikk deretter på <Fjern fra liste>.
WinMed kvitterer med å spørre om diagnosen virkelig skal slettes. Velg <Ja>
for å slette diagnosen.
SATS, ulykkesregistrering og diabetes
Spesialtilpasninger, ta kontakt for nærmere informasjon dersom disse valgene
skal benyttes.
Resept
Skjermbildet (som hentes fra Oppsett-knappen under ”Diverse”) gir deg flere
valg for hvordan du ønsker utskriftene av resepter:
Marger
Du kan justere margene som er satt som standard i WinMed ved å justere i
feltene under.
1-14 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Diverse
Sentrer pas. navn
Pasientens navn sentreres i forhold til reseptpapiret.
Skriv dato og legenavn etter siste med.
Dato og legens navn skrives etter siste medikament på resepten. Det er derfor
ikke plass til å skrive noe mellom pasientens medikamenter og legens navn.
Skriv gruppe B resepter på egen resept
WinMed skiller B og C preparater fra hverandre slik at disse skrives ut på to
separate utskrifter.
Ikke spør om medikament skal legges til i med. liste
Når du henter et medikament fra Varekatalogen og doserer dette, kan du få
spørsmål om å legge dette medikamentet med dosering til din egen
medikamentliste. En slik liste er ment til å effektivisere bestillingen av preparater
som skrives ut ofte. Det vil altså si at for hver gang du henter et medikament fra
Varekatalogen, vil du bli spurt om medikamentet skal legges til i
medikamentlisten. Ved å krysse av for dette valget, vil du ikke få spørsmål om å
legge til i medikamentlisten.
Generer Dssn fra Dssnkort
Når du velger en dosering vil WinMed foreslå en doseringstekst dersom dette
valget er krysset av for.
Vis kun faste medisiner ved oppstart av reseptbildet
Når du er inne i reseptbildet, vil WinMed vise pasientens faste medisiner
(istedenfor tidligere resepter).
Ikke spør om utskrift er ok
Krysser du av for dette valget, vil du ikke få spørsmål om utskriften var ok (og
dermed sjansen til å skrive ut en ny resept).
Tillate redigering av No felt
Dersom du krysser av for dette valget, kan du redigere antall enheter i
medikamentpakningen.
Påskrift om generisk bytte
Krysser du av for dette valget, kan du sette at WinMed skal påføre om apoteket
kan (ja)/ikke kan (nei) foreta generisk bytte av preparater.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-15
Egendefinert reseptlogo/-heading
Dersom du krysser av for dette valget, kan du selv legge inn reseptlogo/headingen du ønsker på resepten.
Søk – medikamentliste
Via radioknappene i bildet under velger du hvordan WinMed skal sortere søket
etter gitt søkekriterie.
Standard utskrift for resepter
I lista under velger du den utskriftstypen som skal være standard for
reseptutskrifter. Du kan likevel overstyre dette i reseptbildet.
Standardtekst for brev til og ang. pasient, innkalling
og informasjonsbrev
Standardbrev er brev du skriver ofte, og derfor er det mulig i WinMed å lagre
denne typen brev og hente disse inn i et brev med få tasteklikk.
Du kan legge inn standardbrev og lagre disse ved å klikke på <Standardbrev> i
oppsettbildet, eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter velge
Standardbrev i rullegardinlista.
WinMed lar deg registrere nye eller endre på standardtekster som brukes ved
utskrift av brev til pasienter (fra pasientmenyen), andre, til innkalling og
informasjon. I bildet for standardbrev vises en liste med navn på alle
tilgjengelige standardbrev.
1-16 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Liste over alle tilgjengelige standardbrev
Registrere nytt standardbrev
Ønsker du å definere en ny standardtekst, klikker du <Ny>. Bildet for
innskrivning av navn, overskrift og standardtekst hentes frem.
I feltet Navn på brev skal du skrive et beskrivende navn på standardbrevet.
Dette navnet vil vises senere når du skal velge mellom ulike standardbrev. I
feltet Overskrift registreres den teksten som du ønsker som overskrift i brevet.
Dersom du ikke ønsker noen overskrift, lar du dette feltet stå blankt. I feltet
Tekst skrives selve standardteksten inn.
Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller klikke Alt+O. Klikk
<Avbryt> hvis du angrer innskrivningen.
Endring av eksisterende standardtekst
For å endre et eksisterende standardbrev, så dobbelklikker du på aktuelt
standardbrev, eller markerer dette og klikker <Endre>.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-17
Bildet for endring av standardbrev hentes da frem. Fremgangsmåten videre er
nøyaktig lik registrering av nytt standardbrev.
Slette standardbrev
Hvis du ønsker å slette et standardbrev, gjør du det ved å først markere brevet og
deretter klikke <Slett>. WinMed ber deg deretter bekrefte slettingen. Denne
funksjonen betraktes som en angrefunksjon.
Innkallingsbrev
Innkallingsbrev defineres på samme måte som andre standardbrev, men kan
inneholde flettekoder med informasjon om time og til hvilken lege For å kunne
bruke innkallingsfunksjonen må det minimum være definert ett innkallingsbrev.
Brukes sammen med Timebok.
Timebokoppsett
Du kommer til oppsett av timeboken ved å klikke på <Timebok> i oppsettbildet,
eller ved å klikke på Oppsett i menylinjen i hovedmenyen og deretter velge
Timebok i rullegardinlista.
Det kan genereres timebok for alle brukere i systemet, også medhjelpere. Dette
kan være praktisk for f.eks. laboratorium, helsesøster o.l.
Når man skal sette opp en timebok, definerer man først hvordan en uke skal se
ut. Dette er en mal som brukes til å generere timeboken for en angitt periode.
Ukemalen kan lagres for senere bruk.
Oppsettbildet for timebok (Vær oppmerksom på ”Forklaring” i nedre del av skjermbildet)
Ny
Etter <Ny> er klikket, eller ved at man har valgt Fil fra menylinjen og Ny
ukemal i rullegardinlista, kan du begynne med å sette opp en ny ukemal. Alle
dagene vil bli blanket ut slik at nye timer kan settes opp.
1-18 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hente
Denne funksjonen henter inn tidligere lagret ukemal, og hentes frem ved å klikke
på Fil i menylinjen og deretter velge Hent ukemal fra rullegardinlista. du
kommer til dette skjermbildet ved å klikke på <Hente>. Det kan lagres flere
ukemaler per bruker, dette kan være aktuelt ved for eksempel turnuser.
Lagre
Denne funksjonen lagrer generert ukemal. Får å lagre generert ukemal kan du
enten klikke på Fil i menylinjen og deretter velge Lagre ukemal fra
rullegardinlista, eller klikke på Lagre i verktøylinjen.
Slette
Denne funksjonen sletter oppsettet på en spesifikk dag etter at automatisk
timegenerering er foretatt og hentes frem enten ved å klikke på <Slette> klikkes,
eller ved å klikke på Timer i menylinjen og deretter velge Slett Dag fra
rullegardinlista.
Auto
Du setter opp en ukemal ved å klikke på <Auto> eller velge Timer fra
menylinjen og velge Automatisk oppsett av ukemal i rullegardinlista.
Denne funksjonen gir deg mulighet for å krysse av for hvilke ukedager du ønsker
å generere/sette opp timer for.
Under Timebokoppsett så bestemmer du timeoppsettet ved å sette klokkeslett
f.o.m. til t.o.m., og med hvilket intervall. Intervallet setter du selv enten ved å
benytte pilknappene eller å skrive det inn direkte. WinMed har i utgangspunktet
satt opp en konsultasjonstime til 15 minutter:
Bilde for definering av ukemal
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-19
Kryss av i avkrysningsboksen Slette eksisterende oppsett dersom det er
generert en mal som skal overskrives. Krysses det ikke av her, så vil den gamle
malen fortsatt gjelde for timebokoppsettet.
F
Alle klokkeslett som faller inn under det som er oppgitt i "Ekskluder timer
mellom", vil falle ut av timeprofilen. I eksemplet over vil det ikke bli generert
timer mellom klokken 12:00 til 13:00.
Klikk knappen merket Start. Oppsettbildet lukkes, og timeoppsettet vil vises i
ukemalen.
F
OBS: Automatisk oppsett av ukeprofil lagrer ingen data. Funksjonen lager kun
en profil for en uke. Endelig generering og lagring av mal for ønsket
datointervall skjer i Lag timebok (se neste punkt).
Dersom du nå ønsker å slette enkelte timer fra ukemalen, kan du markere disse
en for en og klikke på Del tasten på tastaturet.
Avtaletyper
Du kan definere avtaletyper på den enkelte time ved å dobbelklikke eller trykke
enter. Det kommer da opp en liste over hvilke avtaletyper du kan velge mellom.
En del avtaletyper er definert i WinMed, men det er mulig å lage egne via
Timer>Definere avtaletyper.
Lag
Du henter frem skjermbildet for endelig generering og lagring av timeboken
frem ved å klikke <Lag> eller klikke på Fil i menylinjen og deretter velger Lag
timebok i rullegardinlista.
I bildet oppgis datoene for perioden timeboken skal lages for. Dette gjør du i
feltene F.o.m. dato - T.o.m. dato. Ukenumrene oppdateres av systemet etter
datoene registrert i datofeltene.
Merk av i avkrysningsboksen Sjekk mot offentlige fridager dersom ikke vil
generere timebok for disse dagene. Disse datoene defineres i ADMINprogrammet i WinMed.
1-20 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
F
OBS: Dersom det allerede er laget timebok for den perioden du nå prøver å
lage for, vil WinMed legge de nye timene til den gamle timeboken. Har du f.eks.
satt opp en pasient på en av timene for kommende periode, vil denne timen bli
stående. Den vil ikke slette det eksisterende timeoppsettet før dette er gjort ved å
slette timebok (se under).
Slette timebok
Du kan slette en allerede generert time bok ved å klikke på Fil i menylinjen og
deretter velge Slette timebok i rullegardinlista. Du vil da få opp et bilde hvor du
legger inn tidsrom du ønsker å slette timeboken for. Ukenumrene oppdateres av
systemet etter det som er registrert i datofeltene.
Når du har lagt inn en dato i feltet f.o.m. dato og går ned til t.o.m. dato, så går
den automatisk 14 dager frem i tid. Denne kan du endre til ønsket dato.
NB! Avtaler slettes ikke, disse ”henger” igjen og blir med over i det nye
timeoppsettet.
Flytte timebok
Denne funksjonen er laget slik at det er mulig å flytte timebok fra en lege over til
en annen. I eksempelet under skal Dr. Legesen overta timeboken til Anton
Helsen i en definert periode.
Definering av timekort
Du definerer timekort ved å klikke på Timekort i menylinjen og velge Definere
timekort i rullegardinlista. Du får opp et bilde som gjør det mulig å sette opp et
timekort etter eget ønske. Når du henter opp timekortet så det allerede satt opp et
forslag, men dette kan endres ved at du selv skriver inn den teksten du vil ha.
Når du skal ha med legens navn, dato og klokkeslett, så kan du bare klikke på en
av de knappene under Felt. Innholdet i de forskjellige feltene, blir lagt
automatisk inn.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-21
Definering av avtaletyper
Avtaletyper er koder man kan sette på de ulike avtalene. Man skiller mellom
avtaletyper som krever en pasientkobling, f. eks K = Kontrolltimer og
avtaletyper som ikke krever pasientkobling, f. eks M = Møte. Noen bokstaver er
for internt bruk i WinMed og kan ikke endres.
Oppsett
Her krysser du av for hvordan du vil WinMed skal opptre under arbeid med
timeboken. Du krysser av ved å klikke på det aktuelle valget i rullegardinlisten.
Skrivere
Du henter frem bildet enten ved å klikke på <Skrivere> i oppsettbildet, eller ved
å klikke på Oppsett i menylinjen og deretter velge K Skrivere rullegardinlista.
Denne funksjonen gir deg mulighet til å fortelle WinMed hvilken skriver
rapporter, skjemaer, brev og lignende skal skrives ut på.
Du kan altså styre ulike typer utskrifter til ulike skrivere. Det kan f.eks. være
ønskelig å skrive ut brev og henvisninger på en laserskriver (som gjerne kan
være plassert i ekspedisjonen), og skjemaer på matriseskriveren på kontoret.
Utskrifter vil alltid gå til den tilknyttede skriver inntil du omdefinerer skrivervalg
via dette oppsettet.
Skjermbildet på venstre side består av et sett av klikknapper som beskriver
hvilken type rapport/skjema skriver skal defineres for. Til høyre for knappene
ligger en tekstlinje som viser den aktuelle skriveren slik det er definert nå.
1-22 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
I eksemplet under vises det hvordan skrivertildeling skjer for brev. Dersom du
klikker <Brev>, vil bildet for tildeling av skriver for brev hentes frem:
Under Installerte skrivere får du opp en liste over skrivere som er tilgjengelige
fra din maskin. Marker den ønskede skriveren i oversikten og klikk deretter på
<Sett som skriver>. Skriveren overføres til tekstlinjen merket Valgt skriver.
Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller klikke Alt+O (bildet lukkes).
Når du er tilbake i oppsett skriverbildet, klikker du <Ok> for endelig lagring av
skrivertildelingen.
Klikk <Avbryt> dersom du angrer handlingen.
Bruk av PrnCtrl kompatibel med fjernstyring
På en del skrivere, f. eks Oki Microline 320 Elite, må formularet som skal
skrives ut først trekkes rundt valsen. Dette gjøres av et eksternt program kalt
PrnCtrl. Programmet finnes i 2 versjoner, da visse fjernstyringsprogram, f. eks
ReachOut krever en spesiell versjon av dette programmet. Man setter kryss her
bare når man har behov for å bruke ReachOut eller tilsvarende
fjernstyringsprogram på maskinen.
Reset til standardskriver etter hver utskrift
Fra WinMed kan man sende de ulike utskriftstypene til forskjellige skrivere.
Alle brev skal f. eks sendes til en sentral laserskriver, mens skjema, resepter og
lignende skal sendes til en lokal matriseskriver. Før hver utskrift byttes
standardskriveren i Windows ut med den skriveren som er valgt for funksjonen.
Dette betyr at standardskriveren i Windows kan variere ut fra hvilken utskrift
som ble utført av WinMed . Dersom man alltid vil at WinMed skal sette tilbake
til original standardskriver etter hver utskrift setter man kryss her.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-23
Takstoppsett
I WinMed er det mulig å definere egne samletakster/takstalias. Samletakstene
knyttes til takster fra takstheftet, og gis ønsket navn.
Du definerer samletakster/takstalias i skjermbildet du henter enten ved å klikke
på Oppsett i menylinjen og deretter velger Takster i rullegardinlista eller ved å
klikke <Oppsett> i hovedmenyen og deretter velge takster.
Denne funksjonen gjør det mulig å knytte én eller flere takster fra takstheftet
eller du kan legge inn tilleggshonorar, forbruksmateriell eller medisiner definert
inn i egendefinerte beskrivende takstnavn. Disse samletakster eller takstalias kan
benyttes ved registrering av takster i regningskortbildet.
Bildet for samletakst består av vinduet Definerte samletakster: som gir en
oversikt over definerte samletakster. I tillegg er det to innskrivningsfelt,
Samletakst/Takstalias og Ny takst.
Navnet du ønsker å gi samletaksten/takstalias skriver du inn i feltet med samme
navn. Deretter legger du inn takstene i feltet Ny takst. Klikk enter for å
registrere taksten du har skrevet inn.
Samletakster/takstalias merket
med * er definert i ADMINprogrammet
Alle samletakster/takstalias merket med * (stjerne) er takster som er felles for
alle brukere. Felles samletakster kan kun opprettes/slettes fra ADMINprogrammet i WinMed.
F
De samletakster/takstalias du registrerer i denne rutinen er kun tilgjengelige
for din bruker-ID.
.
Registrere ny samletakst
For å registrere en ny samletakst/takstalias klikker du på <Ny takst> og fyller
inn navn og takster i innskrivningsfeltene som nå er blanke. Klikk enter eller
<Lagre> for å lagre den nye samletaksten.
Systemet sjekker at oppgitt takst finnes i takstregisteret, og gir deg melding
dersom taksten ikke er registrert der.
Ønsker du å knytte flere takster mot samme samletakst, så gjør du det ved å
skrive inn taksten i feltet Ny takst. Du må klikke <Lagre> for hver takst du vil
knyttet mot samletaksten. De takstene du har definert i en samletakst vil vises i
vinduet Takster:.
Du har også muligheten til å legge inn fast tilleggshonorar, forbruksmateriell og
medisiner for denne taksten.
1-24 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
F
NB! Husk å klikke <Lagre> for hver ny takst som skal knyttes opp mot
samletaksten.
Slette en samletakst
For å slette en samletakst/takstalias, markerer du samletaksten i oversikten
“Definerte samletakster”. Klikk deretter knappen <Slett Samletakst>.
WinMed vil nå be om en bekreftelse før sletting finner sted:
Slette en takst fra en samletakst
For å slette kun en takst fra en samletakst, må du først markere samletaksten
taksten ligger i og deretter markere den aktuelle taksten og klikke på <Slett én
takst>. Dersom du ønsker å slette flere takster fra samletaksten, gjentar du denne
prosedyren.
Regnskap
I dette oppsettet kan du blant annet velge hva pasientens regningskortet skal
inneholde. Du krysser av for ønsket innhold.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-25
Epikrise
Her velger man hvilke avsnitt man ønsker kopiert inn i en epikrise som
standard.
P Avsendere svarrutiner
WinMed bygger automatsikk opp liste over avsendere av epikriser, røntgen etc.
Dersom man ønsker å redigere disse listene, velger du Oppsett -> Avsendere
svarrutine fra Hovedmenyen.
Q Analysekobling
For at WinMed skal finne riktige verdier til f. eks INR i AK-journalen eller
høyde og vekt til persentilene må man fortelle hvilke laboratorieprøver dette skal
hentes fra.
Disse koblingene defineres fra Hovedmenyen under Oppsett i menylinjen og
rullegardinvalget Q – Analysekobling.
Kolonnen til venstre viser koden WinMed bruker for å hente riktig prøvesvar.
Høyre kolonne viser hvilken laboratorieprøve dette tilsvarer:
Dersom du ønsker å endre en kobling, klikk på <Endre> eller trykk Alt+E. I
skjermbildet under velger du hvilken prøve du ønsker å koble opp mot. Velg fra
nedtrekksfeltet:
1-26 · Oppsett
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oppsett 1-27
2 Timeboken
Generelt om timeboken
Ctrl+T
Du kommer til WinMed`s timebok ved å klikke på knappen med symbolet av en
timebok. Knappen finnes i hovedmenyen og i pasientjournalen. Du kan også
trykke Ctrl+T.
Når timeboken hentes fra pasientjournalen, vil den pasienten du arbeider med
være gjeldende pasient i timeboken. Dette betyr at dersom du setter inn en ny
avtale eller søker etter timer, så vil WinMed foreslå at dette gjelder for denne
pasienten.
Alle brukere kan lage timebok, også medhjelpere. Oppsett av timebok gjøres fra
Oppsett i hovedmenyen.
Ctrl+H
Dersom du vil arbeide med en annen pasient eller du har kommet inn i
timeboken fra hovedmenyen (ingen pasient valgt), må du først velge en pasient
før du kan tildele timer, søke osv. Dette gjør du fra Hent pasient bildet, som er
tilgjengelig flere steder i timeboken.
Gjeldende pasient
Knapperad
Gjeldende timeliste
Kalender
Timeliste
Memo
Timebok i WinMed
Alle brukerne i nettet kan hente opp de ulike timebøkene. Dette gjelder også de
som ikke har definert egen timebok. Disse vil ved valg av timebok få frem
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Timeboken · 2-1
timeboken til en av de brukerene som har definert timebok (den første i listen).
Når de først har kommet inn i timeboken kan de veksle mellom ulike timebøker
ved å endre brukernavn i nedtrekkslisten i overkant av timelisten (trykk F5 og
velg fra nedtrekksfeltet).
Oppbygning av timeboken
De mest brukte funksjonene i timeboken er tilgjengelige fra knapper i
knapperaden. Alle funksjonene er også tilgjengelig fra menyvalgenes
rullegardinlister.
F5
Når du kommer inn i timeboken, vises alltid dagens timeliste. Over denne ser du
hvilken bruker timelisten tilhører. Brukernavnet står i et nedtrekksfelt hvor du
kan veksle mellom ulike brukere og således få tilgang til alle timebøkene (trykk
F5 og velg fra nedtrekksfeltet). Dersom du har definert egen timebok og er
pålogget med din egen brukeridentitet, kommer du først inn i din egen timebok.
Til venstre for brukernavnet står datoen for timelisten. Dette feltet oppdateres
etter hvert som du beveger deg mellom ulike datoer i timeboken. Her ser du altså
hvilken dato den aktuelle timeliste gjelder for.
Felter i timeboken
Timelisten
I vinduet vises klokkeslett, informasjon om Møtt(*) /Ikke Møtt, avtaletype (T),
pasientnavn/annen virksomhet, kommentar / pas.tlf priv/arbeid når dette er
registrert i personalia.
Telefonknapp
og knapp for avmerking for møtt/ikke møtt
..
Under avtaletype kan du for eksempel se følgende valgmuligheter:
F
-
P - Pasientkonsultasjon
-
Ø - Øyeblikkelig hjelp
-
M - Møte
Feltet Møtt oppdateres automatisk når pasient hentes og konsultasjonstype
velges. Ved vekselvis trykk på Telefonknapp, vises pasientenes privattelefon- og
arbeidstelefonnummer kontra kommentar.
Kalender
Kalenderen viser månedsoversikt for den valgte måneden. I kalenderen kan du
klikke på en dato og se timeboken for denne datoen.
2-2 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Kalenderens knapper
Ctrl+PGUP
Ctrl+Home
Ctrl+G
Ctrl+PGDN
Én måned tilbake
Tilbake til dagens timebok
Gå til ønsket dato
Én måned fremover
Memofelt
Memofeltet er tegnet som en «gul lapp». Her kan du skrive inn en
huskeliste/merknad for aktuell dag. Klikk på knappen <Memo> for å skrive inn
ny melding eller endre en eksisterende. Memofeltet er knyttet til dato, slik at du
har én gul lapp per dag. Det er også mulig å skrive inn memo i alle timebøker.
Kryss av for dette vaglet i bildet eller klikk på menyvalget Timebok og velger
deretter Legg inn memo i alle timebøker. Meldingen vil være synlig for alle
brukere med timebok.
Pasient
Her vises pasientene du har satt inn i timeboken med fullt navn, fødselsdato og
kommentar til konsultasjonstypen.
Knapper i timeboken
Knapp
Hurtig
tast
Funksjon
Ctrl+F
Går én dag tilbake i timeboken
Ctrl+N
Går én dag frem i timeboken
Ctrl+Del Sletter time (dersom det ikke er en avtale på timen)
Sletter en oppsatt avtale
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ins
Setter inn ny time
Ctrl+U
Henter ukeoversikt
Ctrl+M
Henter månedsoversikt
Ctrl+A
Oversikt over alle timebøker
Ctrl+S
Henter søkebilde for å finne ledig time
Timeboken · 2-3
Søker på når pasienten har/hatt time
Ctrl+B
Bytter time for pasient/pasienter.
Ctrl+T
Viser pasientens telefonnummer (privat og arbeid)
Viser at pasienten har møtt til timen/avtalen
F1
Alt+F4
Henter Hjelp
Avslutter timeboken (går tilbake til pasientbildet eller
hovedmenyen)
De vanligste funksjonene i timeboken
Registrere avtale/kontakt
Når du skal føre opp en pasient på en ledig time, kan du gjøre ett av følgende:
1
Finn ønsket dag i oversiktsvinduet. Marker ønsket time i timelisten
og trykk enter, eller dobbeltklikk på timen med musen.
Skjermbildet for Registrere avtale/kontakttype hentes nå frem.
2
Klikk på knappen for Finn ledig time (bildet av en lupe). Oppgi
søkekriterier og gjenta prosedyren under pkt. 1.
Oppgavelinjen nederst i skjermbildet vil informere deg om hva du skal gjøre der
markøren er plassert.
Avtaletype og kommentar
I skjermbildet Registrere avtale/kontakttype er det mulig å sette Avtaletype
fra nedtrekksfeltet. I feltet Tekst/kommentar, kan du skrive en kort kommentar
til timen (f.eks. dykkerattest). Denne vises etter pasientens navn i timelisten.
2-4 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Avtaletypene kan være slik som satt opp under. Det er mulig å definere egne
avtaletyper. Se fra hovedmenyen, Oppsett>N Timebok>Timer>Definere
avtaletyper.
-
F - Fri
-
R - Reise
-
O - Oppdrag
-
K - Kurs / Konferanse
-
M - Møte
-
S - Syk
Dersom pasienten skal settes opp på mer enn én time (dobbelttime, trippeltime)
velger du dette under Timer. WinMed sjekker at det er ledige timer i timeboken
tilsvarende det antall du oppgir her. Bruk opp- og ned-tastene eller skriv inn
antall konsultasjonstimer pasienten skal settes opp på.
F
Hvor lenge en time skal vare, velges under timebokoppsett.
Registrere pasienten som fritekst
Du har også muligheten for å legge inn pasientnavn som fritekst ved å krysse ut
boksen Registrer pasient som fritekst. Du kan da skrive i feltet
Pasient/fritekst. Dette feltet er praktisk hvis den som ringer inn ikke kan oppgi
f.eks. fødselsnummer. Du har da muligheten til å legge inn navnet inntil videre.
F
OBS: Når en pasient finnes i pasientdatabasen, bør en unngå å skrive inn
navnet som fritekst.
Klikk på <Ok> når du har registrert pasienten som fritekst. Systemet vil nå
spørre om du ønsker utskrift av et timekort for denne konsultasjonen. Deretter
kommer du tilbake til timeboken.
Bestilte timer
Dette er et vindu med oversikt over pasientens bestilte timer fremover i tid. Dette
er kun ment som en oversikt.
Hent pasient i registreringsbildet
Du kan velge en annen/ny pasient ved å klikke på <Hent Pasient> skjermbildet
for Registrere avtale/kontakttype. Denne knappen henter søkebildet for å
velge ny pasient; «Hent pasient». Etter at du har valgt en pasient med denne
funksjonen, vil denne pasienten være fast utgangsverdi for alle funksjoner i
timeboken, inntil du velger en annen pasient.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Timeboken · 2-5
Venteliste
Hvis du har satt opp pasienter på en venteliste kan du hente inn disse her og gi de
en time.
Flyttede timer
Hvis du har en pasient på flytting av en time kan du hente denne inn her.
Utskrift av timekort
Etter tildeling av time for en pasient, så vil WinMed spørre om du ønsker å
skrive ut timekort til pasienten når du trykker <OK>.
Sette inn ny time
Du har anledning til å sette inn nye timer i timeboken utover de timene du har
definert i oppsettet. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med øyeblikkelig hjelptimer o.l..
Velg først den dagen du ønsker å sette inn en ny time på. Klikk deretter på
knappen <Sett inn time>. Du får nå frem en dialogboks hvor du kan oppgi
klokkeslettet for timen. Skriv inn klokkeslettet og klikk <Ok>. Du kommer nå
tilbake til timeboken, og den nye timen vises i timelisten.
Ins
Slette time/avtale
Du kan slette timer og avtaler. Dersom timen allerede har en avtale, så må du
slette avtalen før du kan slette timen. Det skilles altså mellom timer og avtaler;
time er en konsultasjonstime du kan knytte en avtale opp mot.
Ctrl+V
Når du skal slette en avtale, markerer du først avtalen i timelisten. Klikk deretter
på <Slette avtale> eller trykk Alt+V. Du blir bedt om å bekrefte slettingen.
Når du skal slette en time, markerer du først den ledige timen i timelisten. Klikk
deretter på <Slette time> eller trykk Alt+S.
F
OBS: Er det satt opp en konsultasjon på markert time, må avtalen først slettes.
Hvis det er markert Møtt (*) kan ikke avtalen slettes før du fjerner markeringen,
trykk på Møtt knappen en gang. Kan ikke slette avtale eldre enn i dag.
Bytte time
Ctrl+B
Du kan flytte en timeavtale som er satt opp i timeboken til et annet tidspunkt/en
annen dag eller til en annen timebok. Dette gjør du ved først å markere den
avtalen som skal flyttes. Klikk deretter på ikonet for bytte av time (rød pil som
peker oppover). Du får nå spørsmål om du ønsker å flytte timen.
Hvis du svarer <Ja> på dette, vil dialogvinduet lukkes, og timen legges inn i
flyttebussen. Ikonet for bytte av time endres nå til å vise en rød pil som peker
nedover.
Finn frem til den timen du ønsker å bytte avtalen til. Marker denne timen og
klikk på ikonet for bytte av time eller Ctrl+B. Pasientens navn settes nå inn på
den nye timen.
2-6 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Flyttebuss
Det er mulig å bytte/flytte flere timer. Du markerer de ulike timene du ønsker å
bytte, og klikker på bytteknappen på vanlig måte. Til høyre for bytteknappen vil
det komme frem et tall som er identisk med timer du har valgt å bytte fra
opprinnelig time.
Når du har trukket ut ønsket antall timer til ”flyttebussen”, så markerer du første
time du ønsker å sette inn på ny og valgt time. Du klikker deretter på
bytteknappen igjen. Denne har nå skiftet utseende slik det er vist i margen.
Du får nå opp dette skjermbildet der du markere den pasienten du skal sette inn
på timen du nettopp markerte. Klikk på <Sett inn>, og pasienten settes inn på
markert time.
Du kan også avbryte handlingen med <Avbryt>, eller du kan slette pasienten fra
byttelisten ved å klikke på <Slett>. Hurtigtastkombinasjonene gjelder på vanlig
måte ved å kombinere Alt-tasten på tastaturet og understreket bokstav.
Finne ledig time
Ctrl+S
Ved å klikke på ikonet «Finn ledig time», eller Søk -> Neste ledige time fra
rullegardinslisten, hentes bildet for søk etter ledig time frem. I dette bildet kan
du avgrense søket til å gjelde for en bestemt lege, innen et bestemt tidsintervall
og etter bestemte avtaletyper.
Søk i tidsrom
Oppgi hvilket tidsintervall du vil søke innenfor. Dersom pasienten ønsker time
f.eks. mellom kl. 9 og 11, oppgir du dette under klokkeslett. Til slutt kan du angi
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Timeboken · 2-7
om du vil søke etter ledig time hos en bestemt lege, eller om du skal finne ledige
timer for alle legene i nettet.
Når du har oppgitt søkekriteriene du ønsker, klikker du på <Start Søk>. Ledige
timer vises i vinduet under feltene for søkekriterier.
Fra denne listen kan du velge (og tildele) en time ved å markere den i listen og
trykke enter eller dobbeltklikke på timen med musen.
Du kan også velge å vise Ø (Øyeblikkelig hjelp)-timer eller ikke. Dette er timer
som er fast definert i oppsettet for timeboken.
Søk i én timebok eller alle timebøker
I avkryssingsboksene i feltet for Timebok velger du om du vil søke etter ledig
time hos én bestemt timebok eller om du vil søke i alle timebøker. I
nedtrekksfeltene velger du henholdsvis lege og avtaletype.
Vis alle timebøker Ctrl+A
Dette skjermbildet gir en oversikt over alle timebøker på angitt dato. Du har
gjennom bruk av knappene i bildet muligheten til å registrere avtale, slette time,
slette avtale og sette inn time. Du kan også bruke flyttebussen i dette
skjermbildet.
2-8 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ukeoversikt
Ctrl+U
Ukeoversikten gir en oversiktlig fremstilling av alle dager i den ønskede uken,
med oppsatte timer. Bildet hentes ved å klikke på ikonet for Ukeoversikt , eller
ved å velge menyvalget Oversikt og deretter rullegardinlistevalget
Ukeoversikt. Når bildet hentes frem, vises alltid oversikten for den inneværende
uke.
Dager det ikke er satt opp timebok vil vises med teksten Ingen. Alle andre dager
viser oppsatte timer. Hvis de oppsatte timene allerede er opptatt, vises dette ved
at timene er merket med de samme kodene som er beskrevet under Avtaletype.
I dette skjermbildet får du en oversikt over én uke for den legen du var inne på
før du valgte oversikten.
Gjennom bruk av knapper kan du registrere avtale, slette time, slette avtale, sette
inn time. Flyttebussen er også tilgjengelig. Du kan også ta utskrift av oversikten.
Månedsoversikt
Ctrl+M
Bokstav = avtaletype
Strek = ledig time
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Månedsoversikten gir en oversiktlig fremstilling av alle dager for én måned.
Du henter denne oversikten ved å klikke på ikonet for Månedsoversikt, eller
ved å velge Oversikt fra menylinjen og deretter Månedsoversikt fra
rullegardinlista. Skjermbildet viser oversikten for den måneden du er inne på i
timebokbildet.
Oversikten er basert på at hver dag innen en måned vises til venstre i radene. På
linjen vises en strek for hver ledig time og en P for hver time hvor det er satt
opp en konsultasjon eller annen avtaletype. Dersom bokstaven er liten betyr det
at timen er ledig for avtale.
Timeboken · 2-9
Du kan velge mellom måneder i feltet Måned ved å klikke på Opp eller Nedpilene i enden av feltet.
Fra månedsoversikten er det mulig å gå direkte til ønsket dag i timebokbildet. Du
markerer ønsket dag og trykker deretter på enter eller dobbelklikker.
Månedsoversikten lukkes og timebokbildet åpnes med oversikt over dagen.
Gå til dato
Ctrl+G
I timeboken er det mulig å gå direkte til en spesifikk dato. Du klikker på
knappen som er avbildet i margen, eller ved at Gå til velges fra menypunktet
Kalender i menylinjen, eller ved at <Gå til> (se margen) trykkes.
Dialogen "Gå til" hentes. I dette bildet oppgis ønsket dato, eventuelt klikk på
egnet knapp. Trykk <Ok> for å gå til datoen, eller trykk <Avbryt> hvis du
angrer.
2-10 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Søke etter pasient i timeboken
Ved trykk på ikonet «Søk etter pasient», eller fra Søk -> Pasient fra
menylinjen, hentes bildet for å søke etter når en pasient har hatt eller skal ha
time. Du kan også søke hvis du ikke har noen bestemt pasient fremme.
Du kan begrense søket til en time hos en bestemt lege, fremover i tid, bakover i
tid eller begge veier.
Har du gått til timeboken via hovedmenyen må du først trykke på knappen Hent
Pasient for å velge en pasient.
Under teksten Timebok er det mulig å krysse av for om du skal søke i alle
timebøkene eller kun i timeboken til en enkelt lege. Ved valg av Enkelt lege er
utgangsverdien i rullegardinlisten for leger den påloggede lege. Hvis pålogget
bruker ikke er avmerket som lege, vil alltid første lege i brukerlisten legges opp i
feltet.
Oppgi søkekriteriene og trykk på knappen <Start Søk> for å oppdatere
oversiktsvinduet ("Timer funnet").
Fra en linje i oversiktsvinduet er det mulig å "hoppe" direkte til den dato i
timeboken hvor timen er satt opp. Dette gjøres ved å plassere markøren på
ønsket time. Dobbeltklikk deretter med musen, eller trykk linjeskift. Søkebildet
lukkes, og du føres til den aktuelle dagen.
Gå til pasientjournalen fra timeboken
Du kan gå inn i pasientbildet fra timeboken ved å dobbeltklikke eller trykke
enter på pasientens navn.
Hente gjeldende pasient
Du kan gå inn i pasientbildet med gjeldende pasient, dvs. den pasient som står i
tittellinjen. Ved å velge Pasient à Journal for gjeldende pasient fra
menylinjen eller trykke Ctrl+Ordskiller.
Ctrl+O
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Endre persondata/personalia
Timeboken · 2-11
Du endrer persondata/personalia via journalbildet og menyvalget Pasient og
Personalia i rullegardinlista. du kommer da inn i personaliabildet.
Du vil kjenne igjen dette skjermbildet fra registrering av ny pasient.
Registrere henvisning
Dette valget kan brukes for spesialister til å registrere en henvisning .
Andre nyttige funksjoner
Flytte alle timer denne dag
Du kan flytte alle pasienter en dag ved å velge Timebok i menylinjen og deretter
velge Flytt alle timer denne dag i rullegardinlisten. Du får da opp dette
skjermbildet:
På vanlig måte velger du dagen du ønsker å sette timene inn igjen, markerer
denne og velger bytteknappen. Pasientene ligger da i listen avbildet over i “Bytte
time” på side 2-6.
Flyttefunksjonene er også tilgjengelig fra Ukeoversikten og Oversikt alle
timebøker. Fra disse bildene kan man også sette inn, slette og registrere nye
avtaler.
Prioritet
Dersom du vil flytte en time ”oppover” på timelisten, uten å endre klokkeslettet,
kan du endre prioritet på timen. Pasienten flyttes nå med det opprinnelige
klokkeslettet for registrert avtale så tidlig som mulig i timeboken. Bildet under
viser hvordan Ola Normann er blitt prioritert høyt opp i timeboken:
Funksjonen aktiveres ved å trykke Ctrl – (minus) når du har markert den timen
du vil endre prioritet på. Du vil da få opp en liste hvor du kan angi prioritet fra 0
– 9, hvor 9 er høyeste prioritet:
2-12 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ctrl+O
Endre persondata/personalia
Du endrer persondata/personalia via journalbildet og menyvalget Pasient og
Personalia i rullegardinlista. du kommer da inn i personaliabildet.
Du vil kjenne igjen dette skjermbildet fra registrering av ny pasient.
Ctrl+K
Endre avtalekommentar Ctrl+K
Når du registrerer en avtale/kontakt i timeboken, så skriver du ofte inn
avtalekommentar. Denne kommentaren er det mulig å endre ved å velge
Timebok i menylinjen og deretter Endre avtalekommentar (Ctrl+K). Du
kommer til detter skjermbildet:
I dette skjermbildet skriver du inn ny kommentar eller endrer den kommentaren
som er registeret til ny avtale/kontakttype.
Repeterende timeavtaler
Ved hjelp av denne funksjonen kan WinMed sette opp repeterende timer
fremover i tid for en gitt pasient, som for eksempel kontroll hver 14. dag.
Velg en time i timeboken som er satt opp med den pasienten du ønsker å lage en
repeterende time for. Velg Timebok>Repetér time fra menyen, eller trykk
Ctrl+R. Du får da opp dette skjermbildet:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Timeboken · 2-13
Du velger hvilken dato genereringen av timer skal utføres fra og med ,og til og
med (som standard satt til gjeldende dato i timeboken, eller én dag etter dagens
dato dersom gjeldende dato er mindre eller lik dagens dato). Du velger hvilke
ukedager og med hvor mange ukers mellomrom timene skal genereres. Det vil si
at dersom for eksempel du ønsker å ha en gitt pasient til kontroll hver mandag og
onsdag annen hver uke, krysser du av for mandag og onsdag, og skriver 2 i
tekstboksen ”Generer timer med [ ] ukers mellomrom”, under overskriften ”Lag
avtale for følgende ukedager”.
Dersom det er krysset av for ”Generer timer dersom de ikke finnes fra før”, og
”Tillat to timer på samme klokkeslett”, vil systemet henholdsvis sette inn en time
på gjeldende klokkeslett dersom denne ikke finnes fra før, og tillate at det
allerede finnes en annen pasient med timeavtale på samme klokkeslett som timen
som genereres. Dersom det ikke er krysset av for ”Tillat to timer på samme
klokkeslett”, vil det ikke genereres time dersom det allerede er satt opp time på
dette klokkeslettet på aktuell dato.
Blokkere time
Ctrl+X
Dette valget blokkerer en markert time, slik at det ikke kan registrere avtale på
denne timen. Dette er nyttig dersom man er usikker på om denne timen skal
benyttes. For å oppheve blokkeringen sletter man avtalen.
Slette alle timer denne dag
Sletter alle ledige timer på merket dag. Hvis det står en pasient der må denne
flyttes eller slettes etterpå.
Hvem har registrert timen
Viser dato for når den merkede avtalen ble registrert, og av hvem
Vis venteliste
Viser alle pasienter som står på ventelisten/innkallingslisten.
2-14 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vis kun pasienter som ikke er møtt
Ved å krysse av i avkrysningsboksen nederst i venstre hjørne som heter Vis kun
Ikke møtt viser timeboken kun pasienter som ikke er møtt.
NB! Krysset blir stående til man eventuelt fjerner det og alle pasientene i
timeboken kommer fram igjen. Denne funksjonen er veldig nyttig på
legevaktskontorer.
Utskrift
Timekort
Skriver ut pasientens timekort på merket avtale hvis man ønsker en ny utskrift.
Dagens timeliste
Skriver timelisten på skjermen ut på skriveren.
Alle dagens timelister
Skriver ut timelister for alle timebøker på merket dag.
Innkallingsbrev
Skriver ut innkallingsbrev til alle pasienter som er registrert i timeboken som
innkalling. Bokstaven I (innkalling) vil endres til P når innkallingsbrevene er
skrevet ut.
Etikett til pasienten
Skriver ut en etikett til markert pasient i timeboken.
Konvolutt til pasienten
Skriver ut en konvolutt til markert pasient i timeboken.
Registreringskort
Du kan skrive ut et registreringskort på markert pasient ved å velge menyvalget
Utskrift og deretter velge Registreringskort. Du får skrevet ut de opplysninger
som allerede er registrert på pasienten. Ledige felter kan deretter fylles ut på
papiret.
Blankt registreringskort
Du kan skrive ut registreringskort pasientene kan skrive sine personalia på ved
førstegangs registrering ved ditt legesenter.
Vis Pasientens timeavtaler
Fra pasientjournalen og menyvalg Timebok kan du få en oversikt
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Timeboken · 2-15
over alle pasientens timeavtaler (Timebok -> Vis pasientens timeavtaler)
.Inneholder også informasjon om når pasienten står på
ventelisten/innkallingslisten. Du kan også skrive ut en liste over alle pasientens
timeavtaler eller alle timer vedkommende har frem i tid.
2-16 · Timeboken
(v 2.2 06/03)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
3 Pasientfunksjoner
Innledning
Dette kapitlet omhandler pasientrelaterte funksjoner som er tilgjengelige fra
pasientjournalen. Funksjonene er kun tilgjengelige dersom du først har valgt en
pasient. Funksjonene som omtales her angår den pasienten som er valgt. I det
følgende beskrives funksjonene fortløpende.
Hente pasient
Ctrl+H
For å komme til journalbildet til ønsket pasient, må denne pasienten hentes inn
fra pasientdatabasen. Dersom pasienten ikke er registrert i WinMed, må dette
gjøres før du har tilgang til pasientens journal.
WinMed tillater ikke dobbelregistrering
WinMed tillater ikke at du registrer en ny pasient før du har foretatt et søk for å
se om pasienten allerede er registrert i systemet. Dette er en sikkerhetsventil for å
unngå dobbeltregistrering av pasienter. En forutsetning er at navn og/eller
fødselsdato er helt likt skrevet.
Søkebilde for innhenting av pasient
Prosedyren for å hente pasient er følgende:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientfunksjoner · 3-1
Du kan oppgi kun fødselsdato,
kun navn, fødselsdato og en del
av navnet eller kun en del av
navnet.
Alt+N
F
·
skriv inn fødselsdato
·
skriv først inn deler av etternavn og deretter fornavn (adskilt med
mellomom)
·
trykk enter
Alle pasientene som tilfredsstiller søkekriteriet, vil bli listet opp i vinduet
nedenfor innskrivningsfeltene. Dersom ingen pasienter ligger lagret i WinMed`s
pasientdatabase, så vil <Ny> komme til syne i skjermbildet. Du kommer inn i
skjermbildet der du registrerer nye pasienter ved å klikke på <Ny> . Sjekk at du
har skrevet inn korrekte søkekriterier før du trykker <Ny>, slik at du unngår
feil- eller dobbeltregistreringer.
OBS: Systemet tillater ikke to pasienter med eksakt samme navn og fødselsdato.
Dette kan forekomme, men vi mener det er viktig å beholde denne funksjonen
for å unngå dobbeltregistrering.
Feltene i Hent pasient
Søke etter pasient på fødselsdato
I innskrivningsfeltet Fødselsdato oppgis dato i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Det holder å skrive inn 11/11/11 og WinMed forslår 11/11/1911. Hvis du skriver
inn 11/11/00 vil automatisk 2000 forslåes som årstall.
Søke etter pasient på navn
I feltet Navn kan du søke på følgende måter:
Ved søk på Etternavn oppgis kun etternavn. Ved søk på etternavn og fornavn
oppgis etternavn og fornavn (med blank mellom). Ved søk på kun fornavn
oppgis etternavn med tegnet % eller _ (understrek tegnet), deretter blank og til
slutt fornavn.
Det er ikke nødvendig å oppgi
hele navn ved søk
OBS: Det er ikke nødvendig å oppgi hele navnet i søkebegrepet. Søkes det etter
pasienten Ola Normann, kan dette f.eks. oppgis som : NOR O
Søke etter pasient på fødselsdato og navn
Det er også mulig å benytte kombinasjon av fødselsdato og navn når du skal
søke etter pasienten. For å utføre søket trykkes linjeskift, TAB tasten eller
<Oppdater>. Samtlige treff på angitte data vil komme til syne i vinduet under
innskrivingsfeltene.
Du markerer først aktuell pasient før du henter denne ved å klikke på <Hent>,
dobbelklikker på navnet eller benytter enter.
F
Rutinen Hent Pasient, Ctrl+H, er tilgjengelig fra hovedmenyen samt fra en
rekke andre steder hvor det kan være aktuelt å hente inn en ny pasient.
Avkrysningsbokser i Hent Pasientbildet
Avkrysningsboksene forenkler søk etter pasienter som står oppført i timeboken
samme dag, og etter de pasienter som du allerede har jobbet med samme dag.
Bildet for Hent pasient har tre avkrysningsbokser:
3-2 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vis Dagens Timebok
Ved å krysse av for dette valget viser WinMed alle pasienter som er satt opp i
dagens timebok.
Vis Dagens Pasienter
Ved å krysse av for dette valget viser WinMed pasientene du tidligere har vært
inne på samme dag. Det vil si pasientene som allerede har fått tildelt en
konsultasjonstype. Det er også muligheter til å vise pasienter du har vært innom
en tidligere dag ved å velge fra datofeltet (det er ingen kopling til timeboken).
Vis fra Hold
Ved å krysse av for dette valget, viser WinMed pasientene du har lagt på Holdfunksjonen. Du kan velge ønsket pasient i dette bildet på vanlig måte.
Registrere ny pasient/endre personalia
WinMed tillater ikke at du registrerer en ny pasient før du har gjort et søk i
pasientdatabasen. Funksjonen er lagt inn som en forsikringen mot
dobbeltregistrering av pasienter. Når du får en ny pasient, må du derfor først
velge <Hent Pasient> i hovedmenyen og skrive inn fødselsdato og navn.
Dersom pasienten ikke er registrert fra før, vil listen i Hent Pasient være tom
samtidig som det over listen vil stå: "Antall Pasienter funnet: 0". Først nå vil
<Ny> være tilgjengelig.
Dersom du er sikker på at du oppga riktige data da du søkte etter pasienten, vet
du at pasienten ikke er registrert i databasen fra tidligere. Klikk på <Ny> for å
registrere pasienten.
Du kan også benytte knappen <Folkereg.> for å søke i Folkeregisteret. Bildet
for søk i Folkeregisteret kommer opp. Denne funksjonen er kun tilgjengelig
dersom det er inngått egen avtale med Profdoc Norge AS, samt eget
abonnement med de som leverer Folkeregisteret. Du kan da kopiere disketten fra
Folkeregisteret inn i WinMed via WinMed Admin.
WinMed krever at du registrerer Fødselsdato, Etternavn, Fornavn, og Kjønn. Du
kan senere endre personalia ved å klikke på <Endre> i Hent Pasientbildet eller
fra Pasient menylinjen og Personalia fra rullegardinlista i Pasientbildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientfunksjoner · 3-3
Registrering av personalia på pasient
Merknader til feltene
Fødselsnummer
Du trenger kun å fylle inn fødselsdato. Dersom du oppgir hele personnummeret,
har WinMed innebygd modulussjekk som sjekker korrekt oppbygning av
fødselsnummeret. Av dette utledes også pasientens kjønn. Vi anbefaler at du
registrerer hele personnummeret dersom du har anledning til dette.
Nødnummer ,D-Nr
D-Nr krysses av ved bruk av registrering av asylsøkere etc. Dvs. pasienter som
ennå ikke har fått noe personnummer i Norge. Fødselsdatoen vil bli tillagt +40,
hvis datoen er 12 vil dette endres til 52.
C/O-adresse
Pasientens eventuelle c/o adresse. Dette feltet kan brukes til sommeradresser, c/o
adresse for utlendinger som oppholder seg i Norge osv.
Adresse
Pasientens faste hjemadresse.
Postnr. (poststed)
Ved utfylling av postnummer direkte i innskrivningsfeltet, henter WinMed
automatisk opp poststedet. Dersom du kjenner poststedet, men ikke
postnummeret, kan du søke i poststedregisteret. Dette gjør du ved å klikke en
gang med musen i postnummerfeltet, eller flytte markøren med Tab-tasten til
postnummerfeltet. Skriv deretter inn bokstaven «P». Du kan også dobbeltklikke
i poststedfeltet.
Dette henter frem et bilde hvor du kan søke etter poststeder. Søkefeltet følger
vanlige søkeregler. Når du har funnet ønsket poststed, kan du velge dette ved å
markere det og deretter trykke linjeskift eller ved å dobbeltklikke på poststedet.
Oppdatering av postnummer og poststed gjøres fra WinMed Admin.
3-4 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Yrke
Skriv inn pasientens yrke.
Alternativ adresse
Feltet kan f.eks. benyttes til sommeradresse, hvis pasienten ikke har norsk
adresse eller lignende.
Sivilstatus
Fra nedtrekksfeltet velger du ett av alternativene; Gift, Enslig, Sambo,
Enke/Enkemann, Skilt eller Reg. Partner.
Mann/Kvinne
Alternativknappen settes automatisk av systemet, utledet av personnummeret
dersom dette er oppgitt. Dersom dette ikke er oppgitt, kan du oppgi kjønn ved å
klikke på Mann eller Kvinne.
Frikort for i år
Du registrerer frikort på pasienten i personaliabildet. Det kan også registreres i
pasientens regningskort. Er det registrert frikort i pasientens personaliabilde, så
vil det automatisk registreres i pasientens regningskort og visa versa.
Alle frikort nullstilles ved årsskiftet.
Uføretrygdet
Du kan registrere om pasienten er uføretrygdet ved å krysse av for dette valget.
Dette vil da bli skrevet ut på blå resept.
Medlem
Dette valget har ingen ytterliggere betydning enn at du kan se om pasienten er
medlem ved ditt senter dersom du benytter en medlemskapsordning..
Utlending/turist
Valget viser at pasienten er registrert som utlending eller turist. Du blir
automatisk ført til feltet Alternativ adresse når du krysser av her. Ved utskrift av
en konvolutt til pasienten vil Alternativ adresse foreslås automatisk..
Fast lege (internt)
Dette feltet er fast lege internt på legekontoret. Sammen med legens navn og
avkryssing i Listepasient vil dette være pasientens fastlege (vil være merket med
* pluss legens initialer ved henting av pasient, Ctrl+H).
Dette feltet oppdateres automatisk ved innlesing av Fastlegedisketten.
Dersom du er logget på som lege og dette er registrering av ny pasient, vil feltet
bli satt til navnet til pålogget lege.
Feltet vil være blankt dersom du er pålogget som medhjelper. Du velger da fast
lege fra nedtrekksfeltet.
F
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Feltet settes kun i dette bildet, og vil følge pasienten gjennom hele systemet.
Pasientfunksjoner · 3-5
E-post adr.:
Her registreres pasientens e-postadresse.
Listepasient
Etter innlesing av listepasienter fra diskett, vil det automatisk settes et kryss i
denne boksen. Det er også mulighet for å sette dette krysset manuelt.
Kan få time
Dersom du har pasienter som ikke er din listepasient, men du ønsker å markere
at denne pasienten likevel kan få bestille timer hos deg setter du en hake her. Når
haken er satt, vil det ved hentingen av denne pasienten komme en T bak
signaturen for å indikere at vedkommende kan få time.
Trygdekontor
Trygdekontor settes automatisk ut fra valgt postnummer. Dersom trygdekontoret
ikke passer med postnummeret, så endrer du dette ved å klikke på
<Trygdekontor> i personaliabildet.
F
Hvis postnummer for eksempel innen Oslo velges, kan det være nødvendig å
velge korrekt trygdekontor manuelt. I dette tilfelle må spesifikt Trygdekontor
innen Oslo settes manuelt ved at Trygdekontor bildet hentes opp (se under).
Status
Dette er en liste med alternativene Aktiv, Flyttet og Mors og Dobbeltregistrert.
Arbeidsgivere
Dette er en liste over pasientens arbeidsgivere. For nærmere opplysninger om
registrering av arbeidsgivere, se "Registrere/endre arbeidsgiver" nedenfor.
Når du er ferdig med registreringen av personalia, klikker du på <Ok>. Klikk på
<Avbryt> dersom du ønsker å annullere registreringen.
Registrere/endre arbeidsgiver
Når du skal registrere en ny arbeidsgiver eller endre opplysninger på en tidligere
registrert arbeidsgiver, må du først trykke på knappen <Arbeidsgiver> i
Personaliabildet:
3-6 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Registrerer hver arbeidsgiver kun én gang
I WinMed er det laget et separat arbeidsgiverregister. Dette medfører at du kun
trenger å registrere en arbeidsgiver én gang. Når du senere får en pasient som har
arbeidsgiver som er registrert tidligere, er det kun nødvendig å opprette en
kobling mellom pasienten og arbeidsgiveren i databasen. Selv om du registrerer
en arbeidsgiver kun én gang, kan du registrere ulike avdelinger hos samme
arbeidsgiver.
Det er viktig at du søker i arbeidsgiverdatabasen før du registrerer en ny
arbeidsgiver. Du unngår dermed å dobbeltregistrere arbeidsgivere. Gevinsten
med denne løsningen er en forenklet registrering samt mulighet for å knytte ulike
statistikker opp mot arbeidsgivere.
Når du klikker på <Arbeidsgiver> i Personaliabildet, kommer du til ulike
skjermbilder avhengig av om det er knyttet en arbeidsgiver til pasienten eller
ikke. Dersom det allerede er knyttet én eller flere arbeidsgivere til pasienten,
kommer du til et skjermbildet som viser den første arbeidsgiveren. Her kan du
endre opplysninger på arbeidsgiveren, samt legge til ny dersom det er ønskelig
Disse endringene vil gjelde for alle pasienter som er tilknyttet denne
arbeidsgiveren. Avdeling vil imidlertid kun gjelde aktuell pasient.
Visning av arbeidsgivere. Endringer her (unntatt avdeling) vil gjelde alle pasienter
tilknyttet denne arbeidsgiveren.
Over navnfeltet vises det antall arbeidsgivere som finnes registrert på pasienten.
Hvis pasienten har mer enn én arbeidsgiver, aktiveres trykknapper for navigering
mellom disse (piler nederst i bildet).
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientfunksjoner · 3-7
Forklaring av knappene i bildet.
Endre
Hvis du ønsker å endre arbeidsgiver på pasienten går du inn her og du kan søke i
arbeidsgiverregisteret etter en annen arbeidsgiver.
Legg til Ny
Via knappen <Legg Til Ny> hentes dialogbilde for søk på alle registrerte
arbeidsgivere i arbeidsgiverregisteret (se neste side).
Slett
Hvis du skal slette arbeidsgiver på en pasient velger du Slett.
Endre Navn
Her kan du endre navn på arbeidsgiveren, du vil videre få spørsmål på om dette
skal endres på alle andre som har denne arbeidsgiveren.
Søke i arbeidsgiverregisteret
.
Dette bildet gir mulighet for å søke blant registrerte arbeidsgivere i WinMed`s
arbeidsgiverregister. Søk foretas ved at en eller flere bokstaver skrives inn i Søk
feltet. Når linjeskift trykkes, eller når det klikkes med musen i visningsvinduet,
vil alle arbeidsgivere som oppfyller søkekriteriet vises.
Finnes det ingen arbeidsgiver som tilfredsstiller bokstavkombinasjonen det søkes
på, klikker du på <Ny>. Dette medfører at bildet Arbeidsgivere hentes opp med
alle feltene blanke unntatt navn hvor det du har skrevet blir tatt med.
Søk etter arbeidsgiver i arbeidsgiverregisteret
Når du har funnet aktuell arbeidsgiver, markerer du den og klikker på <Ok>,
eller dobbelklikker på arbeidsgiveren.
NB! <Ny> er kun tilgjengelig etter at du har gjort et søk uten å finne
arbeidsgiveren.
3-8 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Dersom pasientens arbeidsgiver ikke er registrert tidligere, må du klikke på
<Ny> "Hente Arbeidsgiver" bildet. Brukeren blir da ført tilbake til
"Arbeidsgiver" bildet t, slik at ny arbeidsgiver kan registreres.
Registrere ny arbeidsgiver
Påkrevde felter:
Arbeidsgivers navn og postnummer.
Merknad til felter
Feltet Arbeidsforhold er et nedtrekksfelt med valgene Arbeidstaker (heltid,
75%, 50% og 25%), Statsansatt, Selvstendig næringsdrivende og Vikar.
Hvis du legger inn telefonnummer direkte vil dette vises i Personalia bildet og
det kan også vises i timeboken.
Klikk på <Ok> når du har ført inn de data du ønsker på arbeidsgiveren. Dette
medfører at arbeidsgiveren knyttes til pasienten, og i tillegg legges
arbeidsgiveren opp i arbeidsgiverregisteret. Klikker du på<Avbryt>, så
registreres ingen av de endringer som er gjort.
Hente/registrere trygdekontor
Trygdekontor settes i utgangspunktet automatisk ut ifra pasientens postnummer
(unntatt Oslo og noen andre byer). I bildet for Trygdekontor er det mulig å søke
etter trygdekontoret. Alle norske trygdekontor er registrert i Trygdekontorregisteret.
Det vil vises et trygdekontor automatisk dersom pasienten allerede er tilknyttet et
trygdekontor.
Søk på Trygdekontor
Trygdekontorbildet
I dette bildet er det mulig å vise alle Trygdekontorer som er lagret i WinMed.
Dette gjøres ved at det krysses av i feltet Vis Alle (klikke med musen i
avkrysningsboksen).
Før du søker må du fjerne
krysset i kryssboksen Vis
Alle.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
For å søke på et trygdekontor oppgis søkebegrep i feltet Søk:. Når du går ut av
feltet eller klikker på <Oppdater>, begrenses utvalget i vinduet til venstre iht.
søkekriteriet. Feltet følger vanlige søkeregler.
Pasientfunksjoner · 3-9
Avgrense søk til fylke og kommune
For å begrense antall trygdekontorer er det mulig å avgrense søket til fylke og
kommune. Velg fylke og eventuelt kommune fra nedtrekksfeltet fra listen under.
Trygdekontorer hjemmehørende i oppgitt fylke og kommune vises i listen.
Hente trygdekontor til personaliabildet
For å hente over trygdekontor til personaliabildet, markeres trygdekontoret i
lista. Deretter velges trygdekontor enten ved å trykke enter, dobbeltklikke, eller
ved å klikke på <Ok>.
Registrere pasientens faste lege (ikke
fastlegeordningen)
Dette brukes av spesialister og legevakter for å kunne enkelt velge adressat ved
sending av epikriser. Fra listen over faste leger velger du pasientens faste lege:
Registrere ny fast lege
Ved å klikke på <Ny F. lege>, kan du registrere pasientens faste lege. Du
kommer inn i bildet for adresser:
Se kapittel 11 for navigering i Adresseregisteret.
NB! Det er lurt å sette inn navnet på legekontoret til legen under Alt.adr. da dette
vil kunne komme på utskrifter.
3-10 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hent dagens pasienter
Ctrl+D
Denne knappen står til høyre for Hent Pasient i hovedmenyen. I menylinjen
finner du den under Pasient og deretter velg Dagens pasienter i
rullegardinlista. Fra dette valget hentes skjermbildet "Hent pasient" frem. Hent
dagens Pas. skiller seg fra Hent pasient ved at avkrysningsboksen Dagens
Pasienter vil være ferdig avkrysset idet du kommer inn i bildet. De pasientene
du har gitt en konsultasjonstype samme dag, vil stå i listeboksen.
Hold-funksjonen
Om funksjonen
Hold-funksjonen benyttes når du har mer arbeid igjen på en pasient, men ønsker
å utsette dette til senere. Når du har satt pasienten på «hold» og du har satt inn en
dato på ’Beholde på Hold til og med’, vil WinMed minne deg på dette hver gang
du starter og avslutter systemet når denne datoen inntreffer og til du sletter pas.
fra Hold.. Et bruksområde kan f.eks. være at du skal skrive en henvisning, men
vil utsette dette til neste dag. Du kan da sette pasienten på «hold» t.o.m. neste
dag, med en merknad om at du skal skrive en henvisning. Når du logger deg inn
i systemet neste morgen, vil du få beskjed om at X antall pasienter står i «hold».
Sette en pasient på «hold»
Du kan også sette en pasient
på «hold» ved å trykke
Ctrl+O i pasientbildet
Du setter en pasient på «hold» ved å klikke på ikonet med bilde av et gult
trafikklys i pasientbildet, eventuelt kan du velge Pasient i menylinjen og
deretter Sett pasient i hold fra rullegardinlista. Du kan også sette pasienten på
«Hold» ved å trykke på samme ikon i bildet for regningskortbekreftelser.
Dialog for å sette en pasient på «hold».
Kommentar om hvorfor sette pasienten på Hold
Når du setter en pasient på «hold», får du opp et skjermbilde som spør hvorfor
du setter pasienten på «hold». Merknaden er senere synlig når du henter
pasienten tilbake fra «hold».
Hvor lenge skal pasienten settes på Hold
Du kan angi hvor lenge pasienten skal stå på «hold». Dette gjør du ved å angi
datoen da «hold» statusen skal utgå. Det er denne datoen WinMed ser etter når
den varsler om hvor mange pasienter som står på «hold». Du får ikke melding
om denne pasienten ved oppstart og avslutning av WinMed før datoen for
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientfunksjoner · 3-11
«hold»- statusen utgår. Men du kan hele tiden hente pasienten tilbake fra «hold»
fra hovedmenyen.
Når du har oppgitt datoen da «hold»-status skal utgå, og evt. skrevet inn en
kommentar, klikker du <Ok>. Du kommer da direkte til hovedmenyen. Du
klikker på <Avbryt> dersom du angrer handlingen.
Regningskort og pasient på Hold
WinMed tar vare på evt. takster som er generert under konsultasjonen. Det
skrives imidlertid ikke noe regningskort før du tar pasienten tilbake fra «hold»
og fullfører konsultasjonen.
Dersom du ikke henter inn pasienten fra «hold» innen den dato du har angitt, vil
«hold»-statusen ikke slettes.
WinMed vil varsle om at en pasient er i «hold»-status dersom du henter
pasienten på vanlig måte fra Hent Pasientbildet. Du får også se merknaden til
«hold» dersom du har skrevet dette.
Hente en pasient tilbake fra «hold»
Pasienter på «hold» henter du inn fra Pasient i menylinjen i hovedmenyen og
deretter rullegardinvalget Fra Hold. Du kan også vise og hente inn pasienter
som står på hold fra Hent pasient bildet ved å krysse av for dette valget i
skjermbildet Hent pasient.
Hente pasient fra «hold»
Du får nå en liste over alle pasienter som står i «hold». Dersom du markerer en
pasient i denne listen, ser du merknaden du skrevet nederst i bildet. Videre ser du
datoen når «hold»-status utgår. Du henter en pasient fra listen ved å markere
pasienten og trykke Hent pasient eller ved å dobbeltklikke på pasienten med
musen.
3-12 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Registrere konsultasjonstype
WinMed har overlatt til den enkelte brukeren å avgjøre om denne ønsker å bli
spurt om å registrere konsultasjonstype hver gang brukeren går inn på en pasient
(velges under Oppsett --> Brukerinformasjon i hovedmenyen). Å registrere
konsultasjonstype vil imidlertid være både nyttig og tidsbesparende. I det daglige
arbeidet er det først og fremst koblingen mellom konsultasjonstypen og
regnskapet som vil være til nytte for legen. Med denne koblingen genererer
WinMed automatisk rett konsultasjonstakst i regnskapet. Dersom du i tillegg gir
pasienten en diagnose, vil du i mange tilfeller ikke ha behov for å gå inn i
regnskapet og skrive inn takster manuelt. WinMed registrerer dette ut fra de
funksjoner legen har utført. Også for bruk i statistikk er registrert
konsultasjonstype fordelaktig.
F
Skjermbildet for valg av konsultasjonstype kommer opp dersom brukeren er lege.
Hvis det ikke er satt en konsultasjonstype vil legen eller medhjelper få dette
valget når man går inn på regningskortet.
Alt+T
Du velger konsultasjonstype ved å markere konsultasjonstypen med musen eller
ved at Alt holdes nede + understreket bokstav, f.eks. ALT+T (Telefon). Dette
medfører at Pasientbildet åpnes med data vedrørende den valgte pasienten med
angitt konsultasjonstype.
Dersom du kun skal gå inn og se på en pasientjournal utenom en konsultasjon,
skal du velge Ikke registrer kontakttype. Dermed unngås oppdatering i
regnskapet og i statistikken.
For å lese meldinger må du
velge Pasient --> Lese meldinger
i Pasientbildet.
Dersom det finnes meldinger på pasienten, vil antall meldinger vises under
teksten Meldinger. Dersom du har skrudd av funksjonen for å spørre etter
konsultasjonstype, vil du idet du går inn i pasientbildet likevel få et varsel via en
meldingsdialog dersom det finnes melding(er) på pasienten. Du vil også få
beskjed hvis pasienten har utestående fordringer.
Bildet for avmerking av Konsultasjonstype
F
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Har du vært inne på pasienten tidligere samme dag, vil WinMed spørre om dette
er en ny konsultasjon. Dette er nødvendig fordi en ny konsultasjon genererer et
nytt regningskort. Dersom du ikke ønsker å generere et nytt regningskort, svarer
du <Nei>.
Pasientfunksjoner · 3-13
Hvis det er en ny konsultasjon samme dag, trykkes <Ja>
(Konsultasjonstypebildet hentes opp).
3-14 · Pasientfunksjoner
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
4 Pasientjournalen
Oppbygning og felter
Pasientjournalen er bygd opp slik at de viktigste/hyppigst benyttede funksjonene
ligger som knapper i verktøylinjen og er dermed lett tilgjengelig. De andre
funksjonene finnes i menyvalgenes tilhørende rullegardinlister.
Idet man kommer inn i pasientbildet, vises det siste notatet på pasienten. Til
høyre for notatet finnes en oversikt over de datoer det er skrevet notater. Disse
notatene får du frem ved å markere datoen med musen, eller ved å bla opp eller
ned med piltastene på tastaturet.
Pasientbildet i WinMed
Felter i pasientbildet
Notattekst
I dette feltet vises notattekst på det notat som for øyeblikket er valgt under
Notatoversikt (datolisten til høyre). I dagens notat skrives notatteksten direkte
inn i dette feltet, når du har valgt en konsultasjonstype. Hvis ikke må du velge
Ctrl+N eller <Notat>.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-1
Nb! Notatet kan redigeres frem til 23.59 samme dag.
Dagens diagnose/notat
Her vises alle diagnoser tilknyttet det valgte notatet..
Ny Diagnose
Ctrl+D
I dette feltet er det mulig å tildele ny diagnose med ICPC-kode/ ICD10-kode
eller med deler av diagnoseteksten (søk).
CAVE
Øverst til høyre i Pasientbildet vises de CAVE meldinger som er tilknyttet
pasienten. For alle disse meldingene kan du for hver enkelt skrive inn en
merknad. Dersom du vil lese meldingene, markerer du CAVE meldingen i
listen og trykker linjeskift, eller du kan dobbeltklikke med musen på meldingen.
Pasienthistorikk
WinMed holder selv rede på de
ni siste pasienter man har vært
inne på i løpet av dagen
WinMed holder til enhver tid rede på de ni siste pasientene man har vært inne på
i løpet av dagen. Disse pasientene vises ved at menypunktet Pasient velges i
menylinjen i pasientbildet.
Nederst i denne menyen vises en nummerert liste over de ni siste pasientene du
har arbeidet med samme dag. Den pasienten du i øyeblikket arbeider med, er
påført en hake til venstre for navnet.
Dersom det er det ønskelig å velge en annen pasient fra listen, gjøres dette ved at
du klikker med musen på den pasienten du ønsker å hente frem.
F
4-2 · Pasientjournalen
Når du bytter pasient på denne måten vil WinMed, dersom det er generert
takster, be om regningskortbekreftelse. Den sist valgte pasienten vil komme som
nummer en i listen, pasienten som før var nummer en, blir nummer to osv.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Standardtekster generelt, maler
Ofte skriver du den samme teksten igjen og igjen. Dette kan være tilfelle ved
enkelte standardiserte undersøkelser osv. For å forenkle dette arbeidet kan du
bygge opp ditt eget standardtekstlager.
Klikker du på <Maler> i pasientbildet, får du muligheten til å hente frem
tidligere lagrete standardtekster/maler, samt lage nye.
Kombinasjonen standardtekster
og linjevis søk i journalen gir en
meget kraftig søkefunksjon.
I denne listen vises kun navnet du har gitt standardteksten/malen. Du bør derfor
passe på å gi standardtekstene/malene beskrivende navn, slik at du lett finner
dem igjen i listen. Du kan velge en standardtekst/mal ved å klikke på navnet
med musen. WinMed henter da selve teksten og legger den til på slutten av
dagens notat. Standardtekster/maler kan redigeres fritt.
Registrere ny standardtekst
Ved registrering av en ny standardtekst, trykkes knappen merket <Maler> i
pasientbildet. Du får nå frem en oversikt over alle standardtekster.
Visning av registrerte standardtekster
For å registrere en ny standardtekst, trykker du på <Ny>. Skjermbildet
standardtekst/notatmal hentes frem.
Bildet inneholder et felt (Standardtekstnavn) for innskrivning av
standardtekstnavn. Dette er teksten som kommer frem i rullegardinlisten under
Notat i pasientbildet. Navnet kan være på inntil 86 posisjoner.
De samme Standardtekster
vises for alle pasienter.
Skriv inn notatteksten i det store feltet under Tekst. Ved trykk på <Ok> lagres
standardteksten og bildet lukkes. Trykk <Avbryt> dersom
standardteksten/malen ikke skal lagres eller dersom ingen endringer er gjort. De
samme standardtekstene/malene er synlige uansett hvilken pasient du arbeider
med.
Du kan velge om den kun skal være tilgjengelig for deg (Privat, Ja) eller for alle
(Privat, Nei) andre brukere på kontoret.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-3
Bilde for registrering av ny standardtekst
Endre eksisterende standardtekst
For å endre en eksisterende standardtekst, velger du først <Maler>. Deretter
markerer du navnet til den standardteksten du ønsker å endre og trykker på
knappen <Endre>. Standardteksten/malen vil nå vises, og du kan fritt gjøre
endringer.
Når du er ferdig med å redigere standardteksten trykker du <Ok>. Endringene
blir nå lagret. Trykk <Avbryt> for å kansellere eventuelle endringer.
Slette eksisterende standardtekst
Marker den standardteksten/malen du ønsker å slette i standardtekstbildet. Klikk
deretter på <Slett>. Du vil få spørsmål om å bekrefte sletting. Klikk på <Ok>
for å bekrefte sletting.
Journalnotat
Notatfunksjonen i WinMed er den funksjonen du oftest vil bruke. WinMed
inneholder kraftige funksjoner for å søke i pasientnotater samt for å filtrere ut
notater med et bestemt innhold. Som det fremgår under Oppsett og valget
Notat, kan WinMed automatisk inkludere en del informasjon i pasientjournalen.
Dette er informasjon som også finnes andre steder i systemet, men som kanskje
blir lettere tilgjengelig dersom det også inkluderes i journalnotatet.
Enkelte rutiner i WinMed fører til at det automatisk lages et journalnotat. Dette
gjelder f.eks. tildeling av diagnose (fordi diagnoser alltid er knyttet opp mot et
journalnotat), utskrift av enkelte skjemaer som henvisninger, brev, sykmelding,
resept osv., dersom du under Oppsett har valgt å legge disse til i journalnotatet.
Skrive nytt notat
Ctrl+N
4-4 · Pasientjournalen
Dersom du i skjermbildet Konsultasjonstype har valgt Ikke registrer
kontakttype, så kan du likevel hente frem Notatbildet ved å klikke på <Notat>
eller Ctrl+N.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
F2
Det er også mulig å forstørre notatfeltet i det du skriver et pasientnotat og
allerede har valgt konsultasjonstype. Du forstørrer notatfeltet ved å trykke på F2
på tastaturet.
F
Dersom det allerede finnes et notat på pasienten samme dag, setter WinMed
automatisk markøren i notatinnskrivningsfeltet i pasientbildet.
I feltet Notattekst skrives notatteksten inn. Du avslutter og lagrer ved å klikke
på <Ok> eller trykke Alt+O. Dersom det er ønskelig å påføre en diagnose
trykkes <Diagnose> etter at notatteksten er skrevet inn. Notatvinduet lukkes og
diagnosebildet hentes frem. Du velger diagnose og deretter kommer du
automatisk tilbake til pasientjournalen.
Du blir altså ikke tvunget til å tildele pasienten en diagnose i forbindelse med
skriving av et notat. Du må imidlertid alltid tildele pasienten en diagnose dersom
det skal skrives regningskort. Av denne grunn kan det være fornuftig å tildele
diagnose i forbindelse med at du skriver et notat (dersom du skulle glemme å
tildele en diagnose, vil WinMed minne deg på dette enten i forbindelse med
regningskortbekreftelse eller når du går inn i regnskapsbildet).
Kopiere tekst fra tidligere notater
Det er mulig å kopiere tekst fra tidligere notater. Dette er aktuelt i forbindelse
med henvisning, skjemaer, sykmelding o.l. Du kan enten kopiere tekst fra ett
eller flere enkeltstående notater, eller du kan kopiere tekst fra den fortløpende
listen over tidligere notater. (Se under).
Vise/kopiere tekst fra tidligere notat
Hvis du ønsker å se eller kopiere tekst fra et bestemt notat, så marker du notatet i
datolisten merket "Notatoversikt" i pasientbildet. Notatteksten vises nå i
notatfeltet Tidligere notat.
Dersom du ønsker å kopiere tekst fra notatet, så markerer du ønsket tekst. Det
gjør du ved å holde Shift inne samtidig som du benytter piltastene.
Deretter trykker du Ctrl+C for å kopiere markert tekst. Sett markøren inn på det
stedet i notatet du ønsker den kopierte teksten. Trykk deretter Ctrl+V for å lime
inn teksten.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-5
Vise alle tidligere notater fortløpende
Du har i WinMed mulighet til å se alle notatene som er skrevet på en pasient.
Denne muligheten ligger tilgjengelig fra Journal i menylinjen og Notatoversikt
> samledokument i rullegardinlista.
WinMed vil søke etter alle tidligere notater på pasienten og slå disse sammen til
ett notat. Dette notatet vises i et eget skjermbilde. Totalt antall notater vises
under teksten "Antall notater":
6
Hvis antall notater er stort, kan det ta litt tid før oversikten vises. Dette
symboliseres med et timeglass på skjermen.
Hvert enkelt notat inneholder:
-------------------------------------------------------------DD/MM/ÅÅÅÅ SIGN
--------------------------------------------------------------
DD/MM/ÅÅÅÅ er datoen da notatet ble skrevet. SIGN er legens signatur.
Benytt det vertikale rullefeltet for å bla oppover og nedover i teksten.
Søk i journalnotater
WinMed inneholder to nyttige søkerutiner for søk i notater. Med begge
søkefunksjonene søker du etter stikkord i notatteksten. Forskjellen ligger i at
stikkordsøket viser alle notater som inneholder søkebegrepet, mens linjesøk kun
viser den linjen i de ulike notatene som inneholder søkebegrepet.
I begge søkerutinene kan du avgrense søket ytterligere ved kun å inkludere
notater hvor det er tildelt en bestemt diagnose. Begge disse funksjonene er
tilgjengelige fra Journal i menylinjen og deretter NotatOversikt i
rullegardinlista i Pasientbildet.
Stikkordsøk i notater
Stikkordsøk i tidligere notater innebærer at det er mulig å søke etter hele ord
eller deler av ord i tidligere journalnotater. Funksjonen hentes ved at Journal
NotatOversikt og deretter Stikkordsøk velges. Stikkordsøk henter frem all
4-6 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
notattekst på de notater som inneholder søkebegrepet. Dette i motsetning til
Notat - Linjevis Søk, som kun viser den linjen i notatet(ene) som inneholder
søkekriteriet
Fremgangsmåten ved stikkordsøk er at søkebegrepet skrives inn i
innskrivningsfeltet merket Søkekriterie.
Merk av i avkrysningsboksen Helt ord hvis du kun ønsker å søke på hele ord,
ellers vil systemet hente frem alle notater som inneholder søkekriteriet uansett
hvor dette befinner seg i et ord.
Etter at søkekriteriet er skrevet inn , trykker du enter, Tab-tasten, eller du kan
klikke med musen i notatfeltet. WinMed viser nå alle notater som inneholder
søketeksten under Notatoversikt, og viser notatteksten på det første notatet
under Notat. Du kan velge notat på vanlig måte ved å bla i datolisten til høyre.
I bildet er det også mulig å begrense de notater som vises ved å innsnevre
notattypene i rullegardinlisten under feltet Notatoversikt. Verdiene i denne
listen er Andre svar, Cytologi, Epikrise, Røntgen, Mikrobiologi og Vanlig.
Dersom du vil vise alle notater
hvor det er gitt en spesiell
diagnose, lar du feltet
søkekriteriet stå tomt og velger
aktuell diagnose fra
diagnoselisten til høyre
Det er mulig å se notater med angitt diagnose. I nedtrekksfeltet til høyre for
Søkefeltet vises alle diagnoser som er tildelt pasienten. Dersom du velger en
diagnose fra denne listen, vil du få en oversikt over alle notater som er skrevet
samtidig med at den aktuelle diagnose ble tildelt. Denne søkeformen kan
kombineres med et søkebegrep i notattekst. På denne måten vil du filtrere ut
notater med en gitt diagnose som samtidig inneholder søkebegrepet.
Linjevis søk i notater
Med Linjevis søk i tidligere notater kan du som ved stikkordsøk oppgi et
søkebegrep. Funksjonen hentes ved at Journal i menylinjen og deretter
NotatOversikt i rullegardinlista. Velg deretter Linjevis Søk.
Dette i motsetning til Notat Stikkordsøk, som henter frem all
notattekst på de notater som
inneholder søkebegrepet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Linjevis Søk atskiller seg fra stikkordsøk ved at det kun viser den linjen i notatet
der søkebegrepet blir funnet.
Pasientjournalen · 4-7
Fremgangsmåten ved linjevis søk er at søkebegrepet skrives i innskrivningsfeltet
merket Søkekriterie.
Merk av i avkrysningsboksen Helt ord dersom det kun ønskes søkt på hele ord,
hvis ikke vil systemet hente frem alle notater som inneholder søkekriteriet
uansett hvor dette befinner seg i ordet.
Etter at søkekriteriet er oppgitt, trykk enter, Tab-tasten, eller du kan klikke med
musen i notatfeltet. Systemet viser nå første linje som inneholder søketeksten i
alle journalnotatene til pasienten. Først i linjen finner du datoen da notatet ble
skrevet. Deretter kommer teksten i den linjen hvor programmet fant
søkekriteriet.
Denne funksjonen kan være svært nyttig dersom den brukes riktig. Vi anbefaler
at du benytter standardtekster/maler for å opprette enhetlige søkeord i
notatteksten. Du kan for eksempel lage en standardtekst som heter Visus US.
Hver gang du gjør en synsundersøkelse, bruker du denne frasen for å skrive inn
resultatet i journalnotatet. Standardteksten kan f.eks. være:
Visus hø:
Ve:
Her fyller du inn verdiene for henholdsvis høyre og venstre øye. Når du senere
ønsker å se hvordan Visus har utviklet seg over tid, kan du foreta et linjevis søk
med søkebegrep «Visus» (og alle diagnoser). Du vil da få se alle linjer som
inneholder ordet «Visus» med tilhørende verdier.
F
Merk: Inneholder et notat flere linjer som oppfyller søkekriteriet, vil kun første
linje vises.
Skrive kommentarer til tidligere notater
Kommentarer til tidligere notater
legges til i slutten av notatet med
teksten KOMMENTAR foran
I WinMed blir alle journalnotater låst dagen etter at de er skrevet. Dette gjør at
du ikke kan endre et notat som er eldre en dagens dato. Men det er likevel mulig
å legge til kommentarer til tidligere notater. Kommentar legges til i slutten av
notatteksten og merkes spesielt.
Først må du velge/markere notatet du ønsker å skrive kommentar til, slik at dette
vises i Pasientbildet. Velg deretter Journal i menylinjen og deretter Sett inn
kommentar fra rullegardinlista i pasientbildet.
4-8 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Registrering av merknad på tidligere notat
Skriv inn merknader i innskrivningsfeltet. Du avslutter og lagrer ved å klikke på
<Ok> eller trykke Alt+O. Klikk på <Avbryt> dersom du angrer innskrivningen.
WinMed vil kvittere med følgende melding etter du har klikket på <Ok> i
merknadsbildet:
Teksten som skrives inn i kommentarfeltet legges til i slutten av det valgte
notatet. Teksten er atskilt med strek og dato for innskrivning, samt legens
signatur.
Alle notater merket med stjerne i
notatoversikten i pasientbildet,
har en kommentar.
Alle notater som har kommentarer har en * (stjerne) etter seg i notatoversikten i
pasientbildet:
Sperre notat
Du har muligheten til å sperre et notat slik at det bare er du som får lese notatet.
Du velger et notat i notatoversikten, og klikker deretter på hengelåsen som
befinner seg til høyre for nedtrekksfeltet under notatoversikt over tidligere
notater. Du vil da få opp et bilde som ser slik ut:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-9
Her kan du velge om dette notatet kun skal være synlig for deg, eller om alle
leger skal kunne se det.
Utskrift av dagens notat
For utskrift av dagens notat på en pasient velges Journal i menylinjen og
deretter Utskrift-Dagens Notat fra rullegardinlista. Utskriftsbildet hentes da
frem:
Utskrift av hele journalen
For utskrift av hele journalen til en pasient velges Journal i menylinjen og
deretter Utskrif t > Hele Journalen fra rullegardinlista. Utskriftsbilde hentes da
frem:
I utskriftsbildet finnes syv avkrysningsbokser. Med disse velger du hvilken
informasjon som skal inkluderes i utskriften.
4-10 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Kryss av for det du ønsker å ha med, og klikk deretter på <Ok> for utskrift.
WinMed vil nå nok en gang be deg bekrefte utskriften. Utskriften kan ta litt tid,
avhengig av hvor mange notater som finnes på pasienten, og hvor mye
informasjon du har krysset av for i utskriftsbildet.
Utskriften inneholder en forside med dato for utskrift, navn/adresse og
fødselsdato til pasienten. På de neste sidene vil hvert enkelt notat komme
fortløpende per dato. Notatene er avdelt med en vannrett strek.
CAVE meldinger
CAVE-meldinger på pasienten vises i feltet merket CAVE øverst til høyre i
pasientbildet. Du kan legge til en kommentar til alle CAVE meldinger. Denne
vises ikke i pasientbildet, men du kan se den ved å dobbeltklikke på CAVE
meldingen eller ved å velge Journal i menylinjen og deretter velge CAVE fra
rullegardinlista.
Registrere ny CAVE melding
Du kan foreta en registrering av ny CAVE ved å trykke på CAVE knappen i
pasientbildet, eller ved å velge Journal i menylinjen og deretter velge CAVE fra
rullegardinlista.
Skriv inn tekst i Medikament og eventuelt i Kommentarfeltet. Trykk <Lagre>.
Hvis du ønsker å lagre enda en melding, klikker du på <Ny>.
Det er viktig å registrere ATC-kode. Hent medikamentet fra Varekatalogen.
Dette vil utløse en beskjed om at pasienten ikke tåler/skal ha medikamentet
innen en ATC-gruppe når du prøver å skrive ut et medikament til en resept.
Endre eksisterende CAVE melding
Du kan endre en eksisterende CAVE melding ved å markere den og trykke
enter, eller ved å dobbeltklikke på meldingen i CAVE oversikten i
pasientbildet. CAVE bildet hentes med opplysninger om den valgte meldingen.
Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O.
CAVE registreringsbildet
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-11
Når CAVE bildet er åpnet, vises totalt antall CAVE meldinger utenfor teksten.
Totalt antall meldinger. Utenfor Nr: vil det stå Ny dersom du registrerer en ny
CAVE melding. Hvis en eksisterende CAVE melding er hentet frem, vil
sekvensnummeret på meldingen vises.
Dersom bildet åpnes med ønske om å registrere ny melding, vil <Ok> i CAVE
bildet ha teksten <Lagre>.
Slette CAVE melding
Finn ønsket CAVE (benytt Forrige / Neste knapp) og trykk Slette. WinMed
ber om bekreftelse på sletting før dette utføres.
F
Ved sletting av siste CAVE på pasienten, lukkes CAVE bildet automatisk.
Oversiktsbilde
Ctrl+F
Dette bildet velger du fra pasientbildet ved å trykke på knappen Oversi. i
knapperaden, eller ved å velge Journal-Oversiktsbilde (Fam.sos) fra
menylinjen.
Oversiktsbildet inneholder avsnitt som: Familie og sosialt, Stimulantia,
Allergi, Naturlige funksjoner og Tidligere sykdommer. Dette er fritekstfelter
hvor det kan skrives inn en ubegrenset mengde med tekst. Trykk F2 Zoom
mens du er inne i innskrivningsfeltet, og du får feltet opp i stor målestokk. Du
kan senere kopiere tekst fra de ulike avsnitt direkte inn i et notat, en henvisning,
en sykmelding, et brev osv.
4-12 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Feltene i oversiktsbildet
Faste medisiner og tidligere diagnoser
Feltene Faste medisiner og Tidligere diagnoser er ikke fritekstfelter. I feltet
Faste medisiner, blir de medisiner som du har merket av som faste medisiner i
reseptbildet hentet frem.
I feltet Tidligere diagnoser vises tidligere diagnoser fra diagnosebildet.
Personalia
Feltet Personalia inneholder de viktigste dataene om pasienten. Du kan endre
personalia ved å klikke på <Endre>. Du kommer da inn i det samme
registreringsbilde som ved registrering av ny pasient. Men nå er pasientens navn
osv. lagt inn i feltene.
Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O. Dersom du
angrer innskrivningen, klikker du <Avbryt>.
Oversiktsbilde - vaksineinformasjon
Du har muligheten til å lagre informasjon om vaksiner pasienten har fått. Bildet
for registrering av vaksinedata hentes ved å klikke på <Vaksiner> i Oversikts
bildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-13
Vaksine - registrering
I listen i vaksinebildet vises dato for vaksine og vaksinetype. Ved registrering av
ny vaksine, klikker du <Ny> (tekst på knapp endres til <Ok>).
WinMed fører markøren til Datofeltet og setter inn dagens dato som
standardverdi. Registrer en annen dato dersom dette er ønskelig. Påfør
vaksinetypen i feltet Vaksine og klikk <Ok> for å lagre. Vaksinen legges nå opp
i listen. Klikk <Avbryt> dersom du angrer registreringen.
Diagnose
I Diagnosebildet som velges fra knapperaden eller fra Journal -> Ny Diagnose
kan du se pasientens tidligere diagnoser, søke etter diagnoser, samt velge
diagnoser fra en diagnoseliste som er inndelt i hovedgrupper. WinMed leveres
med en utvidet versjon av ICPC som inneholder ca. 3500 ulike diagnoser. I
tillegg leveres også ICD10 listen med.
Bilde for søking / tildeling av diagnose
4-14 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Feltene i diagnosebildet
Tidligere diagnoser
I dette feltet ser du alle diagnoser pasienten har fått tidligere. Feltet er bygd opp
slik at samme diagnose kun vises én gang selv om den er tildelt flere ganger
(ikke repeterende). Datoen viser når diagnosen sist ble tildelt. Til høyre for
datoen står initialene til den legen som tildelte diagnosen. Diagnoser som er
merket som kroniske vil ha en stjerne til høyre for legeinitialene (kolonnen K).
Fra vinduet Tidligere diagnoser har du muligheten til å tildele pasienten
diagnose dersom det er aktuelt å gi pasienten en diagnose han/hun har hatt
tidligere. Det gjøres ved å trykk enter eller dobbeltklikke på markert diagnose.
Du ser da at diagnosen legger seg i vinduet Valgte diagnoser.
F
Når en diagnose er valgt og du klikker på <Ok> i diagnosebildet, legger
WinMed automatisk opp et nytt notat inneværende dag dersom det ikke allerede
er generert et notat samme dag.
Hurtigtaster
Du kan velge å benytte hurtigtastene Alt+T for Tidligere diagnoser, Alt+K for
Kortlisten og Alt+S for Søkefeltet.
Dagens diagnoser
I dette vinduet vil diagnosene som er tildelt pasienten samme dag stå oppført. Du
fjerner en diagnose fra dette vinduet på samme måte som du henter en diagnose
ved å dobbeltklikke på aktuell diagnose.
Diagnose kortliste
Dette er en liste over de mest benyttede diagnosene for den enkelte bruker(lege).
Du legger til en diagnose til lista ved å gå inn på <Diagnoseregister> og
velger/markerer ønsket diagnose. Klikk deretter på <Legg til> (i egen liste). Du
vil etter hvert bygge opp en liste som kan bestå av de mest brukte diagnoser og
som er tilgjengelig i skjermbildet for diagnoser.
Diagnoseregister
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-15
Du velger diagnosegruppe først fra nedtrekksfeltet over diagnoseutvalget i
vinduet. Deretter velger du ønsket diagnose ved å markere denne og deretter
klikke på <Ok>. Du legger markert diagnose til kortlista ved klikke på <Legg
til> (i egen liste). Du får da opp et kontrollspørsmål som du bekrefter eller
avkrefter valget .
Søketekst
I dette feltet kan du søke etter enten ICPC-/ICD10-kode eller deler av en
diagnosetekst.
Oversikt tidligere diagnoser
Ved å trykke på <Tidligere> henter du frem bildet Oversikt tidligere
diagnoser.
Skjermbilde for visning av tidligere diagnoser på pasient
I bildet "Tidligere diagnoser" vises de diagnoser pasienten tidligere har fått. I
vinduet tidligere diagnoser kan du velge om du vil se Ikke repeterende,
Kroniske eller Alle, og du kan veksle mellom alfabetisk sortering og
kronologisk sortering
Alle tidligere diagnoser kan skrives ut ved å klikke på <Utskrift>.
Nb! Kun dagens diagnoser kan slettes.
Benytte tidligere gitt diagnose ved dagens
konsultasjon
Dersom du ønsker å benytte en tidligere diagnose ved dagens konsultasjon, kan
dette gjøres på en av følgende måter:
4-16 · Pasientjournalen
1
Dobbeltklikk eller trykk enter på diagnosen under Tidligere
Diagnoser i diagnosebildet. Diagnosen overføres til feltet Dagens
Diagnoser.
2
Hent bildet Tidligere diagnoser, og velg én av diagnosene der.
Marker diagnosen. Dobbeltklikk, trykk enter eller trykk på
<Kopier>. Bildet lukkes og du føres tilbake til diagnosebildet. Den
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
valgte diagnosen er nå lagt opp i feltet Dagens Diagnoser i
diagnosebildet.
F
Merk: WinMed lager automatisk et nytt notat dersom det ikke er lagt opp nytt
notat på pasienten samme dag.
Søke etter diagnose med ICPC-kode eller
tekst
Søk etter diagnose kan foretas fra innskrivningsfeltet Ny Diagnose i
pasientbildet, eller fra innskrivningsfeltet Søketekst i diagnosebildet.
Søkefunksjonene er like fra begge felter
Du kan enten søke med ICPC-kode eller med tekst (deler av diagnosenavnet).
Feltet følger vanlige regler
for søk i registre.
1
Skriv inn ICPC-kode. Når feltet forlates, eller når det trykkes
linjeskift, hentes bildet “Velg Diagnose [ICPC-kode]“, som
lister alle diagnoser som har oppgitt ICPC-kode. Marker deretter
ønsket diagnose i resultatvinduet. Klikk på <Ok> for å hente
diagnosen. Dersom du angrer søket klikker du på <Avbryt>.
2
Skriv inn del av diagnoseteksten. Dersom f.eks. ordet "brudd"
skrives i feltet og det trykkes linjeskift, hentes bildet merket
"Diagnose Søk". I dette tilfellet listes alle diagnoser hvor ordet
"brudd" inngår. Den ICPC-koden diagnosen er knyttet mot, vises
til venstre for diagnoseteksten. I bildet er det nå også mulig å
skrive inn nytt søkebegrep i innskrivningsfeltet Søkeord. Vil du
benytte en av diagnosene etter at søk er foretatt, markerer du først
diagnosen i resultatvinduet. Trykk deretter <Kopier> for å hente
diagnosen, eller dobbeltklikk med musen. Angrer du søk, klikker
du på <Avbryt>.
Bildet under viser et resultat av søk med ICPC-kode.
Resultat av søk på ICPC-kode
Bildet under viser et resultat av søk med diagnosetekst.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-17
Resultat av søk på diagnosetekst
F
Felter følger vanlige regler for søk. Dette vil si at hvis du skriver tre bokstaver,
så får du alle diagnoser som begynner på disse tre bokstavene. Skriver du fire
eller flere bokstaver, vises alle diagnoser som inneholder denne
bokstavkombinasjonen uansett hvor denne er i teksten.
Merke diagnose som «kronisk»
Hensikten med å merke en diagnose som kronisk er at dette kan forenkle
oversikten over tidligere diagnoser dersom pasienten har mange diagnoser.
Videre kan kroniske diagnoser enkelt kopieres til henvisninger, brev og andre
utskrifter.
Du markerer en diagnose som kronisk fra skjermbildet Oversikt tidligere
diagnoser. Her markerer du den diagnosen du ønsker å merke og klikker på
<Merk som kronisk>. Du får da frem en dialog hvor det er mulig å skrive inn
en merknad til diagnosen. Denne merknaden vil vises nede til høyre i
skjermbildet Oversikt tidligere diagnoser når den kroniske diagnosen er
markert. Når du eventuelt har skrevet en merknad, klikker du på <Ok> . Dette
fører deg tilbake til skjermbildet Oversikt tidligere diagnoser. Her vil du se at
diagnosen er merket med en stjerne.
Kroniske diagnoser vil også vises først i Tidligere diagnoser i skjermbildet for
Familie/sosialt.
4-18 · Pasientjournalen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bilde for merking av kronisk diagnose
Dersom du ønsker å fjerne merkingen “kronisk” fra en diagnose, må du gjøre
følgende: Marker diagnosen i Oversikt tidligere diagnoser. Velg Merk som
kronisk. I dialogvinduet som nå kommer velger du Slett merking og klikker
<Ok>.
Laboratorie og rekvirering av prøver
Fra pasientjournalen har brukeren de samme mulighetene til å rekvirere prøver
og gi prøvene svar som fra funksjonen tilgjengelig fra hovedmenyen.
Funksjonaliteten i skjermbildene er nærmere beskrevet i kapittel 11 ”Laboratorie
og Prøvesvar”.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientjournalen · 4-19
5 Resept
Resept
Ctrl+R
Når du skal skrive ut nye resepter eller se hvilke resepter pasienten tidligere har
fått, må du gå inn i Reseptbildet. Du henter frem dette bildet ved å klikke på
Resept i pasientbildet eller ved at menypunkt Journal velges og Resept velges
fra rullegardinlista i pasientjournalen.
Fra Reseptbildet kan du skrive ut nye resepter, se gamle resepter, slå opp i
medikamentlister, slå opp i Varekatalogen via knappen <Varekatalog>, skrive
telefaksresepter m.m.
Winmed leveres med en oppdatert Varekatalog (ikke felleskatalogen).
Varekatalogen oppdateres ca. 1 gang pr. år. Andre oppdateringer må
legekontoret gjøre selv.
Kommentarer til felter i Reseptbildet
Tidligere Resepter/Fast medisin
I dette feltet vises tidligere resepter til pasienten. Visningen er ikke repeterende
og du vil siste gangen pasienten har fått medikamentet. Dersom du krysser av for
faste medisiner, vil dette vinduet vise en ikke repeterende liste over pasientens
faste medisiner. Dette innebærer at dersom du har skrevet ut samme medikament
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-1
med samme type og styrke flere ganger, så vil kun siste foreskrivning vises.
Dersom du vil se alle gangene pasienten har fått samme resept, må du velge
Tidligere RP og Vis Alle Resepter.
Medikament
Her oppgis medikamentnavnet, det er kun nødvendig å slå inn de første
bokstavene og Winmed vil søke opp medikamenter som begynner med de
samme bokstavene. Se Autosøk
Autosøk
Dersom du krysser av for dette valget, vil WinMed søke i medikamentregisteret
etter et medikamentnavn som passer med det du har skrevet inn i feltet
medikament. På denne måten kan man spare mye skrivearbeid for
medikamenter der styrke, antall og Dssn stort sett er det samme (ex. p-piller).
Type
Alternativene under Type kan
redigeres fra menylinjen under
punktet Resept.
Dette feltet er en rullegardinliste med faste verdier (Tabletter, Depotgranulat,
Salve osv). Dersom du ønsker en annen type enn de som finnes i
rullegardinlisten, velger du Annen. Du blir deretter bedt om å skrive inn Type
som fritekst.
Styrke
Når du henter et medikament med en angitt styrke kan du ikke endre dette her.
Det kan du gjøre eventuelt når du skal legge inn et medikament som ikke finnes i
varekatalogen eller i egen medikamentliste.
Antall
Her kommer normalt antallet som er lagt inn i egen medikamentliste eller finnes
i Varekatalogen. Det er mulighet til å kunne endre på antall hvis dette er satt opp.
Gjøres fra menylinjen, velg resept og Oppsett, sett hake på Tillatte redigering
av No felt.
Dssn-kort
Dette er et fritekstfelt hvor Dssn-kort skrives inn eller kan hentes fra knappen til
høyre for feltet. Hvis du velger fra dette vil Winmed foreslå en tekst i DSSN
feltet hvis det ikke står noe der fra før. Det blir da beregnet en døgndose
(D.dose), dette er best å bruke når feltet Type er forskjellige tablettformer. Dette
feltet er viktig å fylle ut dersom du senere ønsker foreskrivningsstatistikker. Det
kan legges inn flere forskjellige Dssn-kort oppsett . Gjøres fra menylinjen, velg
Resept og Redigere Dssn-kortliste.
Dssn
. Ved å trykke Ctrl+M kan
man hente inn ferdig Dssnmaler.
Fritekstfelt for Dssn. Feltet kan ha ubegrenset lengde
Ref.pkt.
Refusjonspunkt for blå resepter. Dersom dette feltet er utfylt, vil resepten
automatisk bli en blå resept.
5-2 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Reiterering
Feltet settes ved at opp-pil trykkes for å øke antall reiteringer, og nedpil for å
minske antall reiteringer.
Fast medisin
Avkrysningsfelt for å merke medikamentet som fast medisin.
Reseptgruppe
A:
Narkoresept
B:
Vanedannende reseptpliktig medikamenter
C:
Ikke-vanedannende reseptpliktige medikamenter
F:
Reseptfrie medikamenter i medikamentliste/katalog
R:
Registreringsfritak for farmasøytiske spesialpreparat, her kan du skrive
ut skjema for registreringsfritak, skjemat kommer når du trykker <Ok>.
Kan generisk bytte foretas
Her kan du velge om det skal komme en tekst på resepten som sier at generisk
bytte kan gjøres / ikke gjøres. NB! Du kan sette om dette skal gjøres fra
menylinjen, velg Resept, Oppsett og sett en hake foran Påskrift om generisk
bytte.
Resepten skal til:
Her kan du velge om resepten skal skrives ut til vanlige reseptblanketter eller
legges i telefakskø, ringes inn eller sendes elektronisk (hvis dette er tilrettelagt og
apotekene tar imot resepter elektronisk). Det er også mulighet til å registrere en
resept uten å skrive den ut, kan brukes når du for eksempel har vært på sykebesøk
og du ønsker å registrere en resept på pasienten i ettertid. Se beskrivelse av
valgene lenger bak i dette kapittelet.
Antall i kø, Vis Q
Viser hvor mange medikamenter som er valgt og ligger i kø for utskrift. Resept
skrives ikke ut før du klikker på <Ok>.
Knapper i Reseptbildet
Varekatalog (Felleskatalogen uten tekst)
Du får opp varekatalogen (felleskatalogen uten tekst) ved å klikke på knappen
for <Varekatalog>. Varekatalogen blir oppdatert ca. 1 gang pr. år.
Medikamentliste
Denne knappen henter frem medikamentregisteret. Det er registeret hvor
reseptene inneholder bl.annet en doseringsanvisning som du bruker på de
forskjellige medikamentene. Denne listen kan være felles for hele legekontoret
eller du kan kun velge å ha din egen liste. Denne innstillingen settes fra
hovedmenyen, Oppsett, Brukerinformasjon og deretter sette en hake foran
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-3
Bruke privat medikamentliste. Du kan søke etter medikamenter i dette
registeret og kopiere disse over til reseptbildet. Medikamentregisteret er felles
for alle pasienter. Se mer detaljert beskrivelse lenger ned i kapittelet.
Legg til liste
Henter bilde for registrering av nytt medikament i medikamentregisteret.
Forutsetning er at medikamentfeltet, type og styrke er utfylt.
Ny Resept
Blanker alle felter i reseptbildet for registrering av ny resept.
”Obs!”
Her kan du skrive inn en beskjed som alltid vil komme opp når du går inn på
resept. Du kan slette beskjeden igjen fra samme valget eller når du går inn på
resept
Tidligere RP
Henter bilde for oversikt over tidligere resepter på pasienten.
Utskrift
Skriver ut alle medikamenter i reseptkøen. WinMed gir angremulighet. Resepter
lagres etter utskrift.
<Ok>
Ved å klikke på denne knappen, legger du foreskrevet resept i utskriftskøen. Du
må først velge hvor du ønsker å sende utskriften; Papir, telefaks, telefon,
elektronisk eller om du ønsker å registrere foreskrivelsen uten utskrift.
For utskrift av telefaksresept og oversikt over telefonresepter, velger du disse
oversiktene fra hovedmenyen (se egen beskrivelse i kapittel 1.).
Rekvirere resept fra skjermbildet over tidl rp
Et klikk av en tidligere resept/fast medisin så vil denne resepten vises i
reseptbildet og du kan gjøre endringer før du trykker på <Ok>. Ved dobbelklikk
av en tidligere resept/fast medisin så sendes reseptinnholdet direkte til
utskriftskøen.
F
5-4 · Resept
OBS: Ved å trykke F2 når det ligger et medikament klart til bekreftelse med
<Ok>, får du opp en liste over tilhørende synonympreparater og du kan velge et
nytt preparat eller endre styrke/antall på resepten. NB! Husk eventuelt å endre
doseringsbeskrivelsen og Dssn-kort.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Oversikt over tidligere resepter
For å få en oversikt over alle tidligere resepter på pasienten, klikker du på
<Tidligere RP> i reseptbildet, eller du velger Resept i menylinjen og deretter
Tidligere RP fra rullegardinlista. Bildet for tidligere resepter hentes frem.
Når skjermbildet åpnes, vises alle tidligere resepter, inkludert dagens resepter,
øverst på listen. Reseptvinduet inneholder de samme opplysningene som i
reseptbildet.
I Tidligere resepter er det mulig
å angi hvilke typer resepter som
skal vises
I skjermbildet er det mulig å sette ulike filter (Vis) for hvilke resepter som skal
vises. Filtrene er "Ikke repeterende", "Alle Resepter", "Kun Fast medisin" og
"Dagens resepter".
Videre kan du veksle mellom dato sortering (siste resept øverst på listen) og
alfabetisk sortering (på medikamentnavn).
Bilde for visning av tidligere resepter
Dssn-kort og Dssn til hver resept kan du lese ved å markere resepten. Disse
vises under Beskrivelse i nedre del av bildet.
Kopier en tidligere resept
For å kopiere en tidligere resept, markerer du først resepten i oversiktsvinduet.
Deretter dobbelklikker du eller trykkes enter. Alternativt kan du klikke på
Kopier. Bilde for tidligere resepter lukkes og alle opplysninger på valgt resept
legges opp i reseptbildet.
Ved valg av Dagens resepter under Vis, vil <Slette> bli tilgjengelig. Dermed er
det mulig å foreta sletting av en resept. Du kan ikke slette en resept som er eldre
enn dagens dato og som er skrevet ut.
Beskrivelse av knappene i Tidligere resepter.
Fast med.
Her kan du velge å sette et medikament som Fast medisin på pasienten uten å
skrive ut.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-5
Seponer
Her kan du seponere et medikament, du vil få spørsmål om å skrive inn
seponeringsårsak.
Slette
Dette valget vil kun være aktivt på dagens resept som er skrevet ut og ønskes
slettet. Det er IKKE lov å slette medikamenter som er skrevet ut en tidligere dag.
Utskrift (av liste over tidligere resepter)
Her vil du få skrevet ut en liste over alle resepter som pasienten har fått.
Sum
Dette valget summerer antall tabletter som pasienten har fått av et bestemt
medikament. Markere aktuelt medikament som du ønsker summering av.
NB! Det er kun summering av de medikamentene som det står et tall i feltet
Antall (ikke en bokstav, C,M osv.)
"Autosøk" i medikamentregisteret
Dersom du har krysset av for Autosøk i Reseptbildet, vil WinMed automatisk
søke etter den bokstavkombinasjonen du har tastet inn i feltet Medikament.
Vanlige søkekriterier gjelder for søk etter medikamenter. WinMed vil nå
presentere resultatet av søket i et eget skjermbilde. Hva resultatet av søket blir
har også betydning av du har krysset av for i Søk –Medikamentliste, dette kan
gjøres fra menylinjen, Resept, Oppsett og valgene som ligger under Søk –
Medikamentliste.
5-6 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ønskes ett av medikamentene overført til reseptbildet, markeres først
medikamentet i listen og deretter klikker du på <Ok>. Eventuelt trykker du
enter eller dobbeltklikker med musen på ønsket medikament.
Medikamentet overføres med tilhørende type, styrke, antall, Dssn-kort og Dssn.
Disse kan evt. endres før utskrift.
Medikament merket med ”V” i Dssn kolonnen er hentet fra Varekatalogen og
har ikke Dssn beskrivelse.
Klikk på <Avbryt> dersom du ikke ønsker å overføre noen av medikamentene.
Beskrivelse av valgene i menylinjen
Her kommer en beskrivelse av valgene som ligger under valgene Resept og
Faste medisiner i menylinjen som ikke er beskrevet før. Valget FK er aktivt når
du har lagt inn kopling til felleskatalogen (gjøres under Resept,Oppsett og
Felleskatalogen).
Dagens resepter
Trykk Ctrl+D for å komme inn
på Dagens resepter som er
skrevet
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Her kan du slette dagens resepter som er skrevet ut eller som ligger i kø for
telefaksutskrift eller telefoninnringing avhengig av hva du har valgt i feltet Vis:
Vanlige,Telefon,Telefaks.
Resept · 5-7
Legge til et medikament i medikamentlisten
Det er brukerne som bygger opp medikamentlisten. Når du skriver ut et
medikament som ikke er registrert i denne listen tidligere, vil WinMed alltid
spørre om du ønsker å registrere dette medikamentet i felles liste eller din private
medikamentliste. NB! Du kan også få Winmed til ikke å spørre om å legge til et
medikament i listen, gjøres fra valget Oppsett under Resept i menylinjen. Du kan
også registrere et medikament i listen manuelt. Medikamentregisteret er oppdelt i
hovedgrupper. Her kan du enkelt finne igjen et medikament for rask utskrift.
Oppdatere medikamentregisteret ved utskrift av
resept
Fyll inn medikament, type, styrke og Dssn i Reseptbildet som vanlig. Trykk
Utskrift, Telefonresept eller Telefaksresept. Dersom medikamentregisteret
ikke inneholder et medikament med samme navn, type og styrke, vil WinMed
spørre om du ønsker å registrere medikamentet. Du kan altså ha samme
medikament i listen fra før, men med en annen styrke eller type.
Klikk på <Ja> dersom du vil registrere medikamentet. <Nei> skriver ut
medikamentet uten å registrere det i listen. <Avbryt> avbryter utskriften.
Dersom du klikker på <Ja> får du dette skjermbildet opp:
Bildet for registrering av et nytt medikament
Du får opp en oversikt over hovedgruppene. Velg den gruppen du ønsker å
registrere medikamentet under og klikk på <Legg til>. Klikk på <Avslutt> for å
gå ut av bildet.
NB! Det er lurt å legge inn noe i valget Beskrivelse, dette gjør at du lettere ser
hva forskrivningen gjelder.
Manuell registrering i medikamentregisteret
Skriv inn medikamentet som skal benyttes i reseptbildet. Du må fylle ut feltene
Medikament, type og styrke. De resterende feltene fylles ut ved behov. Klikk
deretter på <Legg til Liste>. Se videre beskrivelse ovenfor.
5-8 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Søk og valg i medikamentregisteret
I medikamentregisteret har du muligheten til å søke etter ønsket medikament. Du
klikker på <Medikamentliste> i Reseptbildet og vil da få opp dette
skjermbildet:
Bildet for søk og innhenting av medikament innen en spesifikk gruppe
Søk innenfor en hovedgruppe
For å få en oversikt innen en medikamentgruppe, hentes gruppen frem fra
rullegardinlisten øverst i skjermbildet. Medikamenter tilhørende den valgte
gruppen oppdateres automatisk i vinduet under.
Marker ønsket medikament i vinduet og dobbelklikk på dette, eventuelt enter
eller klikk på <Kopier>. Medikamentlistebildet lukkes, og valgt medikament
kopieres til reseptbildet for eventuelt justering til aktuell pasient og trykk deretter
<Ok> for å legge det i utskriftskøen.
Søk i alle grupper
Øverst i bildet står det [Alle]. Oppgi medikamentnavn eller deler av dette i
innskrivningsfeltet Søk etter Medikament i Medikamentbildet. Klikk deretter
på <Søk>. WinMed vil nå søke i medikamentregisteret etter de medikamenter
som passer med søkebegrepet. Dersom det ikke finnes medikamenter som passer
med oppgitt søkebegrep, vil du få melding om dette. Resultatbilde vil i dette
tilfelle ikke vises.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-9
Resultat av søk på medikament uansett gruppe
Vanlige søkeregler i
medikamentregisteret
Alle medikamenter som begynner på den bokstavkombinasjonen du angir i
søkefeltet vil vises i vinduet Medikamenter funnet. Her kan du se samme
medikament flere ganger, men da med ulik Type eller Styrke. Vil du hente ett
av medikamentene i resultatbildet, markerer du først medikament og klikker
deretter på <Ok>. Eventuelt kan du dobbeltklikke eller trykk enter på
medikamentet.
Slette medikament fra medikamentregisteret
Du sletter et medikament fra medikamentregisteret ved å markere aktuelt
medikament og deretter klikke på <Slette>. Som vanlig i WinMed vil du få
angremulighet
Medikamentformer
Registrere ny medikamentform
Du får opp dette skjermbildet når du skal registrere en ny Type
medikamentform:
5-10 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Skriv inn medikamentformen og klikk på <Legg til i liste> for å registrere ny
medikamentform. Listen i bildet oppdateres, og medikamentformen vil heretter
stå i rullegardinlisten Type i reseptbildet.
Slette medikamentform
Hvis en registrert medikamentform ønskes slettet, markeres denne i feltet
Registrerte medikamentformer. Trykk deretter knappen Fjern fra liste.
Redigere Dssn-kortliste
Her kan du legge inn tekster som skal komme inn i Dssn feltet når du velger noe
fra Dssn-kort listen i reseptbildet. Se bildet nedenfor.
Når du skal legge inn en ny beskrivelse velger du Ny. I Dssn-kort setter du inn
beskrivelsen av hva du skal hente fram fra Dssn-kort i reseptbildet, i feltet
Døgndose kan du angi denne når denne er fast. Dette gjør det mulig å beregne
hvor lenge et medikament varer og man kan også bruke dette ved
statistikkutplukk. I feltet Dssn skriver du inn teksten som skal komme fram i
reseptbildet, det er viktig å angi Type i klammerparenteser [ ].
Dssn – maler, Ctrl+M
Ctrl+M, Doseringsmaler.
Her kan du lage forskjellige doseringsmaler som du kan hente fram i
reseptbildet ved å trykke på hurtigtasten Ctrl+M.
Utskrift til
Dette gir en oversikt over forskjellige hurtigtaster som kan brukes i reseptbildet
ved utskrift av reseptene.
Oppsett
Fra bildet under kan du krysse av for en del innstillinger som du ønsker å ha i
reseptbildet. Under forklares de ulike kryssboksene.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-11
Marger
WinMed har et standard oppsett for hvordan reseptens marger skal defineres.
Dersom disse ikke passer din utskrift, så endrer du innstillingene for marger i
dette bildet. Bredde Dssn angir antall karakterer som det er plass til på hver linje
av doseringsbeskrivelsen (Dssn). NB! Dette valget gjelder kun for Hvite
resepter.
Diverse
Sentrer pas. navn
5-12 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientens navn midtstilles i forhold til resepten. NB! Dette valget gjelder kun
for Hvite resepter.
Skriv dato og legenavn etter siste medikament
Etter siste medikament på resepten følger legens navn. Dersom dette krysset ikke
er valgt, vil legens navn skrives nederst på resepten med luft mellom
medikament og legens navn. NB! Dette valget gjelder kun for Hvite resepter.
Skriv gruppe B resepter på egen resept
B-resepter skilles fra C-resepter. Dersom du skal skrive ut resepter fra begge
grupper, vil WinMed separere disse. Du får da egen utskrift for hver gruppe.
Ikke spør om medikament skal legges i egen med. liste
I WinMed har du muligheten til å legge medikamenter i egen medikamentliste.
Dette er en liste som brukeren definerer selv. Listen består av ferdig doserte
medikamenter hentet fra varekatalogen. Dersom du har krysset av for dette
valget, vil du ikke få mulighet til å lage egen medikamentliste (er ikke valget
krysset av for, vil du ha mulighet til å lage en slik liste. En slik liste vil på sikt
være tidsbesparende). Dette valget bør normalt medhjelpere sette et kryss foran,
da det er legen som bygger opp medikamentlisten.
Generer Dssn fra Dssnkort
WinMed foreslår da en doseringstekst på bakgrunn av valgt dosering.
Vis kun faste medisiner ved oppstart av Reseptbildet
Når du kommer inn i reseptbildet viser WinMed normalt tidligere medisiner
dersom du ikke har krysset av for at faste medisiner skal vises.
Ikke spør om utskrift er Ok
Når du har skrevet ut en resept vil WinMed i utgangspunktet spørre om denne
var ok. Svarer du nei, vil du få muligheten til å skrive ut en ny resept. Krysser du
av for dette valget, vil du ikke få dette spørsmålet.
Tillate redigering av No felt
Krysser du av for dette valget, vil du få muligheten til å redigere antallet av den
medikamenttypen du skal skrive ut. Du kan for eksempel endre en pakning fra
100 til 10 tabletter.
Påskrift om generisk bytte
Krysser du av for dette valget, vil du i reseptbildet få mulighet til å velge ja/nei.
Når dette valget er satt, kan du sette standardverdi enten til ja eller nei. Det vil da
skrives ut en linje per medikament som dette gjelder for.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-13
Søk i medikamentliste
Her velger du hvordan du ønsker WinMed skal søke etter medikamentene.
Resepten skal til
I nedtrekksfeltet velger du hvor utskriften av resepten skal sendes som standard.
Felleskatalogen
Hvis du har installert felleskatalogen på din PC kan du lage en kopling til dette
programmet fra dette valget. Du vil da få mulighet til å gjøre oppslag i
felleskatalogen når du er i reseptbildet og har valgt et medikament ved å trykke
på symbolet under eller velge FK fra menylinjen.
Du får da fram disse valgene:
Redigere Faste medisiner, Ctrl+F
Ctrl+F, redigere pasientens faste
medisiner.
5-14 · Resept
Dette valget gir deg muligheter til å redigere pasientens faste medisiner uten at
du behøver å skrive ut medikamentene. Du får fram følgende bilde:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Her kan du legge til nye medisiner, endre de som allerede står i listen, slette
faste medisiner fra listen eller seponere et medikament.
Fra knappen Utskrift kan du også skrive ut pasientens faste medisiner slik at
pasienten kan få med seg et medisinkort (oversikt) over medisinene han bruker.
Utskrift av medisinkort
Fra menylinjen, velg Faste medisiner og deretter Utskrift av medisinkort . Se
beskrivelse ovenfor.
NB! Valget Utskrift ovenfor er ikke noen fornying av medisinene.
Utskrift av resept(-er)
WinMed skriver først ut resepter etter at du klikker på <Ok> og deretter klikker
på <Utskrift>. Ved foreskriving av flere resepter klikker du på <Ok> etter hver
resept du foreskriver og avslutter og skriver ut med å klikke på <Utskrift>.
WinMed skiller mellom hvit, blå og narkotikaresept. Du får beskjed om hvilken
blankett du skal legge inn i skriveren før hver utskrift.
Antall medikamenter som ligger i kø vises under teksten Antall i kø i
reseptbildet. Dette er markert med H + antall for hvit resept, B + antall for blå
resept og A + antall for narkotikaresept.
Utskriftsbildet har følgende utseende:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-15
I det du klikker <Utskrift> vil skjermbildet, som forteller hvilken type blankett
du skal legge i skriveren, komme frem. Her kan du også skrive en melding til
Apoteket i feltet Melding til apoteket. Videre kan du oppgi hvilken
institusjon/spesialist som har instituert behandlingen (blå resept).
For å vente med utskrift og gå tilbake til Reseptbildet, klikker du <Tilbake>.
Ved å klikke på <Avbryt> har du muligheten til å slette de foreskrevne
reseptene, samt å vente med utskriften – for å eventuelt foreta utskriften senere.
Skjermbildene under viser hvilke spørsmål som stilles av WinMed underveis:
Dersom du har Laser skriver, er det mulighet til å skrive ut reseptene på et
forhåndsdefinert skjema. For Blå resept vil hele skjemaet (2.16E) bli skrevet ut
(med all tekst). For Hvit resept skrives det ut en heading med logo for Den
Norske Lægeforening. Det er mulig å endre layouten på reseptene i WinMed
Skjemadesigner.
5-16 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
For at det skal være mulig å skrive ut reseptene til en laser skriver, må man
krysse av for dette i utskriftsbildet.
Husk å angi hvilken skriver du skal bruke til Universalblanketten. Dette gjøres i Oppsett,
Skrivere i Hovedmenyen.
Beskrivelse av valgene i Resepten skal til:
Papir
Her skrives reseptene ut på reseptblankettene.
Telefaksresept (faks)
Du kan registrere foreskrevne resepter som telefaksresepter, disse legges i kø for
utskrift senere Telefaksreseptene skriver du ut fra hovedmenyen i WinMed. I
Reseptbildet registrerer du da resepten via valget Faks og avslutter med <Ok>.
Du kommer nå inn i følgende skjermbilde der du velger hvilket apotek du ønsker
å sende resepten til. Dette kan være et bestemt apotek som dere har valgt å kalle
deres standard apotek, eller et apotek dere har registrert i systemet. Dersom du
velger avkrysningsboksen Bestemt apotek, så velger du hvilket apotek fra
vinduet Apotek. WinMed vil skille resepter til ulike apotek slik at disse kommer
på separate utskriftssider.
F
OBS: Telefaksresepter skrives ikke direkte ut, men lagres i et eget register for
utskrift fra hovedmenyen..
Registrering av apotek
De apotek som vises i listen nede til venstre i bildet, er de du har valgt å merke
av i adresseregisteret. Du kan se alle apotek i Norge ved å sette et kryss i boksen
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-17
Vis alle apotek. Se kapittel 11 for hvordan adresseregisteret kan benyttes
effektivt.
Telefonresept
Du registrerer telefonresept ved valget Telefon og du kommer nå inn i et bilde
hvor du kan avmerke at du allerede har ringt til apoteket eller at du ønsker å
ringe senere. Dersom du ønsker å ringe senere, så vil WinMed hjelpe deg å huske
at du skal ringe. Bildet åpnes med alternativknappen RP Ringt inn avmerket og
dersom du ønsker å ringe senere, så må du krysse av for Ringer senere.
F
OBS: Telefonresepter lagres i et eget register og hentes fra Telefonresept i
hovedmenyen. Det er kun de resepter som er merket med Ringer senere du kan
hente inn igjen senere.
Når du velger Ringer senere velges, vil det være mulig å velge apotek fra
vinduet Apotek. Dette er apotek som er merket i adresseregisteret. Velg apotek
fra listen ved å trykke linjeskift eller klikke en gang med musen på apoteknavnet.
Er det ønskelig å vise alle apotek, så krysser du av for Vis Alle. Du avslutter og
lagrer telefonresepten ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O.
Registrer uten utskrift
Dette valget gir deg mulighet til å registrere en resept uten å skrive den ut, kan
brukes når du for eksempel har vært på sykebesøk og du ønsker å registrere en
resept på pasienten i ettertid.
Elektronisk
Dette valget brukes når resepter skal sendes elektronisk til apoteket. Dette er pr.
d.d ikke i normal drift. Det vil bli sendt ut egen beskrivelse av bruken når det blir
mer vanlig å sende reseptene elektronisk til apoteket.
Kobling til Felleskatalogen
Kobling til Felleskatalogen
Dersom Felleskatalogen 2002/2003 eller nyere er installert på din maskin, kan du
gjøre oppslag fra Reseptmodulen direkte mot denne.
5-18 · Resept
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Før du kan ta denne funksjonen i bruk må du fortelle WinMed hvor
Felleskatalogen er installert. Dette gjøres fra Hovedmenyen under Oppsett>Resept, eller fra Reseptbildet under menypunktet Resept->Oppsett
Trykk på <P…> og angi plasseringen til filen webcd.exe. Normalt blir
Felleskatalogen installert under c:\programfiler\Felleskatalogen 2002\.. Merk at
WinMed viser ikke lange filnavn slik at plasseringen da kan se slik ut:
c:\progra~1\delles2.
Når riktig bane er angitt avslutter du dialogen med <Ok>
Når Felleskatalogen er satt opp vil menypunktet FK og knappen
bli
tilgjengelig i Reseptbildet. Dersom du har kopiert et medikament til resepten kan
du trykke på
knappen og du vil komme rett inn i Felleskatalogen på det
angitte medikamentet. Alternativt kan du velge fra FK i menylinjen, hvor du i
tillegg til medikamentnavn kan gjøre oppslag på interaksjoner, atckode eller
varenummer.
De samme valgene er tilgjengelig når du søker etter et medikament.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Resept · 5-19
6 Sykmelding
Sykmelding og Legeerklæring ved arbeidsuførhet
Ctrl+S
Sykmeldingsoversikten i WinMed hentes ved å klikke på knappen
<Sykmelding> i pasientjournalen, eller velg Journal i menylinjen og deretter
velges Sykmelding i rullegardinlista.
Bildet gir en oversikt over aktive og tidligere sykmeldinger. I bunnen av
skjermbildet finner du knapper for registrering av ny sykmelding, utfylling av
legeerklæring ved arbeidsuførhet, friskmelding, oversikt SM II, endring av
diagnose, ny utskrift og forlengelse av sykmelding.
Når det gjelder sykmelding og det som tidligere het sykmelding II, aktiveres de
nye blankettene fra oversiktsbildet over tidligere sykmeldinger. Der er det en
nedtrekksliste med de to siste blankettversjonene. Dette er tilgjengelig fordi man
skal kunne fylle ut de gamle blankettene i en overgangsperiode inntil alle har fått
de nye blankettene. Valget i denne nedtrekkslisten huskes i fra gang til gang. Det
er derfor ikke nødvendig å velge på nytt for hver gang du er i dette skjermbildet.
Hvis antall sykmeldinger er flere enn det som kan vises i oversiktene aktive/
tidligere sykmeldinger, aktiveres det en "zoom" knapp for hver oversikt. Ved å
trykke på denne blåser du oversikten opp i et større bilde. Alternativt kan du
rullere i vinduet med piltastene til høyre i vinduet.
Bildet for sykmeldingsoversikt på en pasient
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-1
Sykmelding I
For registrering av en ny sykmelding, trykker du på knappen merket <Ny
Sykmelding>. Registreringsbildet for sykmelding I, seksjon 1, hentes frem.
Du har muligheten til å velge mellom kortversjon og en fullstendig versjon.
Kortversjonen blir beskrevet senere i kapitlet.
Klikk direkte på
folderne eller benytt
tastekombinasjonene
Du kan veksle mellom de ulike folderne ved å enten klikke på overskriften på
folderen, eller du kan benytte hurtigtastkombinasjonene angitt på folderen (se
tekst til venstre for bildet). ALT+1 for legeerklæring ved sykefravær og ALT+2
for merknader, utskrift og avslutning. Du velger ALT+3 dersom du skal
registrere sykmelding ut over arbeidsgiverperioden. Alternativt kan de enkelte
seksjonene hentes ved at Sykmelding velges i menylinjen og dertil hørende
rullegardinvalg.
WinMed foreslår at taksten L10 skal brukes dersom noe er fylt ut i mappe 3.
Dersom man forlenger en sykmelding tas det som ligger i mappe 3 ikke med fra
gang til gang, slik at man bare sender over tilleggsopplysninger, slik som
trygden ønsker.
Kortversjonen av sykmelding I ser ut som i tidligere versjoner, og kan brukes
med de nye blankettene. Dersom det er krysset av for Bruk nye
sykmeldingsblanketter, vil utskriften automatisk komme på formatet for de nye
blankettene.
6-2 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasient- og arbeidsopplysninger (Sykmelding 1)
Velg arbeidsgiver fra
nedtrekksfeltet, eventuelt
legg til ny via knappen
<Legg til>
Begynn med
hoveddiagnosen, deretter
andre diagnoser. Ny
diagnose via <Endre>.
Feltene i sykmeldingen
0.1: Registrering for første attest for dette sykmeldingstilfellet.
0.2: Registrering angående forlengelse av sykmeldingstilfellet.
0.3: Registrere endringer i forhold til tidligere sykmelding.
0.4: Det finnes informasjon i sykmeldingens del II.
0.5: Legeerklæring ved sykefravær i mer enn 8 uker er sendt.
1.6: I dette nedtrekksfeltet velger du pasientens arbeidsgiver(-e). Du kan også
legge til ny arbeidsgiver.
1.7: Denne kryssboksen krysses automatisk av dersom det er registrert fler enn
en arbeidsgiver på pasienten. Det kan også overstyres av brukeren dersom
ønskelig.
1.8.1 og 1.8.2: Ett av disse feltene må være fyllt ut av brukeren. Det fylles
automatisk ut som kjent dersom det er en listepasient, eller at det er markert at
denne legen ar pasientens faste lege (utenom listepasientordningen).
2.1: Første fraværsdag (dato) registreres i dette feltet. Du kan trykke bokstaven
`D` på tastaturet for dagens dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
2.2: Registrering av konsultasjonsdato (første). Du kan trykke bokstaven `D` på
tastaturet for dagens dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
2.3: Registrere eventuell telefonkonsultasjon. Du kan trykke bokstaven `D` på
tastaturet for dagens dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
2.4: Registrering av sykmeldingsperiode. Du kan trykke bokstaven `D` på
tastaturet for dagens dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
2.4.1: Registrering av graden av arbeidsuførhet. Fylles automatisk ut med 100%,
men kan endres av brukeren til ønsket grad.
2.5: Registrering av restarbeidsevne. Reisetillskudd og eventuell aktiv
sykmelding.
3.1: Registrer dato for friskmelding. Dersom du velger å hente frem kalenderen
med bokstaven `K` på tastaturet, vil WinMed foreslå dato etter siste dag i
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-3
sykmeldingsperioden. Ellers gjelder at du kan trykke bokstaven `D` på tastaturet
for dagens dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
3.2: Registrering av antall uker pasienten antas å være arbeidsufør ut over
dagens dato.
4.1: Hente frem pasientens diagnose fra nedtrekksfeltene. Det er tre
nedtrekksfelt, begynn med pasientens hoveddiagnose i første/øverste felt. Du kan
legge til diagnose, enten flere eller for første gang, ved å klikke på <Endre>. Du
kommer da inn i skjermbildet for diagnoser.
4.1.1: Registrere om du mener at sykdommer er relatert til et svangerskap.
4.3: Registrere annen lovfestet fraværsgrunn. Dette er et rent tekstfelt, så skriv
inn fraværsgrunnen på vanlig måte, og beveg deg til neste felt med mus eller
tastaturets tabulatortast.
4.4: Kryss av for ønsket valg i forhold til sykdommens/skadens relasjon til
arbeidssituasjonen. 4.4.1: Yrkessykdom, 4.4.2: Yrkesskade og da også ev.
4.4.2.1: Skadedato
Merknader, utskrift og avslutning (ALT+2)
Trykk på teksten i folderen merket Merknader, utskrift og avslutning eller
trykk ALT+2.
I dette skjermbildet kan du legge til en kommentar til sykmeldingen.
Utskrift av sykmeldingen skjer ved å klikke på <Utskrift>, eller trykke Alt+U.
Du avbryter utfylligen av sykmeldingen ved å klikke på <Avbryt> eller Alt+A.
Informasjonen du allerede har fylt ut vil da gå tapt og kan ikke hentes tilbake
igjen.
6-4 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden
(ALT+3).
Trykk på teksten i folderen merket Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden eller trykk ALT+3.
<< NYTT BILDE HER >>
Ved sykmelding utover arbeiedsgiverperioden skal denne mappen fylles ut.
Se veiledning fra trygden om hva som er viktig å tenke på ved utfylling. Dersom
noen av tekstfeltene i dette skjermbildet er fylt ut, vil WinMed automatisk foreslå
takst L10 ved utskrift av sykmeldingen.
Legge spesielt merke til at alt under midten gir gjennomslag til arbeidsgiver, slik
at det ikke fylles ut sensitiv informasjon som ikke arbeidsgiver bør få tilgang til.
Utskrift av sykmeldingen
Legg skjemaet for Sykmelding I i skriveren og trykk på utskriftsknappen. All
informasjon på sykmeldingsskjema , unntatt seksjon 4 og 6 av del 1D, skrives ut.
Etter at utskrift av sykmelding I er foretatt, rives del 1D av og legges i skriveren.
Seksjon 4 og 6 av del 1D fylles ut av WinMed ved trykk på følgende knapp:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-5
Bruke takst
Dersom du ønsker å legge til takst L10 for utskriving av sykmelding, krysser du
av for dette i denne delen av skjermbildet. I nedtrekksfeltet vil WinMed foreslå
mulige takstvalg. Dette feltet fylles automatisk ut med takst L10 dersom det er
noe fylt ut i tekstfeltene i del II på sykmeldingen.
Kortversjon av Sykmelding I
Hvis du har krysset av for å bruke kortversjonen av SM-skjermbilde, vil du få
opp et skjermbilde som ser slik ut når du klikker på <Ny Sykmelding>:
Dette er en versjon som er enklere å bruke i og med at den kun inneholder de
vanligste feltene. Det gjør den også raskere i bruk.
Du velger arbeidsgiver fra nedtrekkslisten under teksten “Navn og adresse på
arbeidsgiveren ....”. Antall angir hvor mange arbeidsgivere det er registrert på
pasienten. Videre så kommer dagens dato i feltet “Første konsult./sykebesøk”
automatisk opp.
Ved trykk på knappen <Forandre diagnoser>, så kommer du inn i bildet for å
velge diagnose. De valgte diagnosene blir så automatisk overført til feltet under
knappen <Forandre diagnoser>. Klikker du i feltet, vil et nedtrekksfelt hvor du
velger en diagnose komme frem.
Legeerklæring ved arbeidsuførhet
(tidl. Sykmelding II)
Skjermbildet for Legeerklæring ved arbeidsuførhet hentes ved å klikke på
<Legeerklæring [S]> eller velge Sykmelding i menylinjen og deretter
Legeerklæring i rullegardinlisten.
Denne funksjonen er nå delt på 5 mapper. Skjemaet er på 3 sider, og antallet
felter er så stort at det måtte fordeles utover så mange mapper. Utseende på
skjermbildet er i størst mulig grad lagt opp likt som skjemaet, for å forenkle
navigeringen i skjermbildet.
6-6 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Funksjonen er også tilgjengelig fra pasientbildet, og da fra menypunktet
Skjema og deretter Legeerklæring ved arbeidsuførhet fra rullegardinlisten
Denne tilgangen er ment brukt ved utfylling av attest for Rehabiliteringspenger,
Yrkesrettet attføring, og for Uførepensjon. Det er de samme skjermbildene og
utskriftsfunksjonene som brukes. Utskriften lagres også på samme måte og på
samme sted, men går du inn i skjermbildet via sykmeldingsskjermbildet, er
kryssboksen for Sykefravær i mer enn 8 uker forhåndsutfylt.
I korrespondanseloggen og i notatet, merkes, i parentes, hvilke kryss som er satt
øverst på skjemaet. I parentesen fylles ut verdien ”8” for ”Sykefravær i mer enn
8 uker”, ”R” for ”Rehabiliteringspenger”, ”A” for ”Yrkesrettet attføring” og ”U”
for ”Uførepensjon”. Også i dette skjermbildet er snarveiene for å gå fra mappe til
mappe, ALT+1 for mappe 1 til ALT+5 for mappe 5. Snarveiene for Utskrift
(ALT+U) og avbryt (ALT+A) er også her tilgjengelig overalt.
Som i sykmelding II er det også her mulig å legge ut tilleggsopplysninger på
eget ark (vedlegg, ALT+V). Det er nå også blitt mulig forstørre de fleste av
skrivefeltene via zoom-knapp over hvert felt. Dersom man avbryter skrivingen
underveis, vil systemet gi deg muligheten til å lagre legeerklæringen midlertidig,
slik at den kan fortsettes senere.
Feltene i Legeerklæringen
Under følger en gjennomgang av bildene i Legeerklæring ved arbeidsuførhet. I
hvert av bildene under vil tidligere notater, personalia, diagnoser, resepter,
pasientens prøver og korrespondanselogg være tilgjengelig. Det vil si at du har
adgang til informasjonskanaler du kan hente inn aktuell informasjon pasientens
legeerklæringen.
Det er også mulighet til hente inn informasjon fra tidligere legeerklæringer. Det
gjør du ved å velge Legeerklæring ved arbeidsuførhet i menylinjen og deretter
velge Hente tidligere fra rullegardinlisten.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-7
Du kommer da inn i dette skjermbildet:
Du markerer ønsket Legeerklæring ved arbeidsuførhet, og klikker deretter på
knappen <Kopier til skjema>. Du får da følgende dialogboks:
Du vil med dette valget lime inn og erstatte denne Legeerklæring ved
arbeidsuførhet med den tidligere utfylte legeerklæringen.
6-8 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
1. Arbeid, diagnose, sykdomsopp
I feltene 2.5 og 2.6 er det mulig å forstørre innskrivingsfeltet ved å klikke på
<Zoom x>. Dette gjør det mer oversiktelig i innskrivingen. I punkt 2.5 er det
mulig å registrere og hente inn maler for ferdige tekster. Det kan være effektivt
dersom du skriver likelydende tekst ved flere anledninger. Funksjonen er
tilgjengelig via knappen <Maler>.
2. Plan for utredning og behandling (Alt+2)
Innskrivingsfeltene i punktene 3.2, 3.3, 3.4 og 3.6 kan forstørres via <Zoom x>.
I datofeltene i punkt 3.1 kan du trykke bokstaven `D` på tastaturet for dagens
dato, eller bokstaven `K` for å få frem kalender.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-9
3. Forslag og vurdering (Alt+3)
Svarer du Ja i punkt 4, oppgir du eventuelt begrensninger i forhold til tiltak, samt
dersom svaret er Nei, oppgir du begrunnelse i innskrivingsfeltet. Dette feltet kan
forstørres via <Zoom x>. Det samme gjelder i punkt 5.1 og 5.2. I punkt 5.1 er
det mulig å hente inn eller lage nye ferdigtekster/tekstmaler. Dette gjøres bak
knappen <Maler>.
4. Prognose og årsakssammenheng(Alt+4)
Innskrivingsfeltene i punktene 6b), 6c), 6d) og 7 kan forstørres via <Zoom x>.
6-10 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
5. Andre opplysninger og samarbeid (Alt+5)
Punkt 8 i Legeerklæring ved arbeidsuførhet er et innskrivingsfelt. Du kan skrive
direkte i feltet, men feltet kan forstørres ved å klikke på <Zoom b>. Det kan
være gunstig ved innskriving av lengre notater.
Utskrift av Legeerklæring ved arbeidsuførhet
Skriver ut side 1 av Legeerklæring ved arbeidsuførhet.
Ta Legeerklæring ved arbeidsuførhet ut av skriver, sett inn side 2 og klikk
på knappen.
Ta Legeerklæring ved arbeidsuførhet ut av skriver, sett inn side 3 og klikk på
knappen.
Knappen er aktiv dersom det er registrert tekst i vedleggsbildet. Sett inn et
blankt ark i skriver og klikk på knappen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sykmelding · 6-11
Her kan du velge å benytte takst. Gjøres ved å krysse av for dette til venstre for
nedtrekksfeltet. I nedtrekksfeltet kan du velge mellom takstene L10, L20 og
L45.
<Ok> er ikke tilgjengelig før minst en del av Legeerklæring ved arbeidsuførhet
er skrevet ut. Hvis <Ok> trykkes og alle deler av legeerklæringen er skrevet ut,
føres du tilbake til oversikten for legeerklæringer. Legeerklæring ved
arbeidsuførhet lagres hvis alle deler er skrevet ut.
Hvis bare deler av denne er skrevet ut, vil WinMed kvittere med melding om
dette og spørre om meldingen skal lagres eller ikke.
Både <Ja> og <Nei> fører deg tilbake til oversikten for legeerklæringer. <Ja>
forkaster legeerklæringen helt. <Nei> lagrer legeerklæringen og sier at denne er
sendt. <Avbryt> fører deg tilbake til utskriftsbildet.
Hvis deler av legeerklæring ved arbeidsuførhet er skrevet ut og <Avbryt>
trykkes, kvitterer WinMed med melding om dette. Klikker du <Ja> i
kvitteringen, føres du tilbake til bildet for legeerklæring ved arbeidsuførhet.
Dersom <Nei> velges, føres du tilbake til utskriftsbildet.
Etter at legeerklæring ved arbeidsuførhet er lagret, vil dato for utsendelse av
Legeerklæring ved arbeidsuførhet oppdateres i oversikten for legeerklæringer.
Velge skriver
Velg blankettype i
nedtrekksfeltet.
Ved utskrift kan man velge om man skal skrive på originalblankett
(Matriseskriver) eller om blanketten skal skrives ut på blanke ark (Laser bokmål
eller Laser nynorsk). Du velger ønsket skriver i nedtrekksfeltet til høyre for
teksten Blankettype:. Ved utskrift på blanke ark, produseres blanketten i sin
helhet så tett opp til originalblanketten som mulig, og bør skrives ut på en lasereller blekkskriver.
Man må trykke på <Utskrift side 1>, <Utskrift side 2> og <Utskrift side 3>
uavhengig av hvilken blankettype man velger. Man kan nå også styre utskriften
til en annen skriver enn det som er standard for sykmeldinger. Dette gjøres med
knappen <Velg>.
6-12 · Sykmelding
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
7 Pasientregnskap
Pasientregnskap (regningskort)
Regningskortet
Ctrl+K
Pasientregnskapet hentes frem ved å klikke på knappen <Regns.> i pasientbildet
eller ved at menyvalget Regnskap velges og deretter rullegardinlistevalget Hent
regnskap velges i pasientbildet.
Før du kommer inn i regningskortet, må pasienten tildeles en diagnose samt en
konsultasjonstype. Disse blir brukt som utgangsverdier, men kan senere endres.
Dersom du ikke har valgt en konsultasjonstype idet du gikk inn på pasienten, så
vil skjermbildet, der du velger Konsultasjonstype, komme opp på ny før du
kommer inn i regningskortet.
Har du ikke gitt pasienten en diagnose samme dag, og dersom det heller ikke er
registrert diagnoser på pasienten tidligere, blir du først ført til Diagnosebildet.
Etter at du har valgt en diagnose her, kommer du direkte til regningskortet.
Dersom pasienten ikke har fått en diagnose samme dag, og dersom det tidligere
er registrert diagnose(r) på pasienten, vil WinMed foreslå å bruke sist tildelte
diagnose på regningskortet. Velger du Nei i denne dialogen, kommer du til
diagnosebildet, hvor du kan tildele en annen diagnose.
Når både diagnose og konsultasjonstype er valgt, kommer du inn i regningskortbildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-1
Takstene for
gjeldende
kontaktform og
andre takster føres
opp i vinduet.
Oversikt
summer
for
konsulta
sjonen.
Før opp takster for
utført arbeid.
Diagnoseoversikt.
Velg ny diagnose
ved Ctrl+D
HUSK å
lagre etter
fullført
regningsk
ort
Refusjon
Trygdekontoret
Hva pasienten
skal betale.
Regningskortet er oppbygd slik du kjenner det fra papirutgaven. Det genereres
takst fra skjermbildet Velg konsultasjonstype. Denne taksten registreres i listen
over takster for gjeldende kontaktform. I bildet over er det valgt konsultasjon
som kontaktform og påført diagnose.
F
I WinMed er det i mange tilfeller ikke nødvendig å gå inn på regningskortet. Det
genereres automatisk konsultasjonstakst, og systemet passer på å påføre
diagnose. Når du går ut av «Pasientbildet», vil WinMed komme med et forslag
til regningskort og påpeke evt. mangler. Ofte vil dette forslaget inneholde alle
de takstene du skal ha med, altså takster som genereres automatisk (skjema og
rekvirerte prøver). Du kan da bekrefte regningskortet direkte uten å måtte gå
via regningskortet.
Felter i regningskortbildet
Innskrivingsfeltet
Du kan sette markøren i innskrivingsfeltet via hurtigtast Alt+Z i
regningskortbildet. Skriv inn aktuelle takst og avslutt med enter. Takstenkommer
inn i regningskortet med tilhørende beløp.
Hver takst får et nummer foran seg i takstfeltet. Man kan fjerne taksten ved å
skrive –(minus)+nummeret i innskrivingsfeltet eller markere taksten og velge
Fjern takst. De eneste takstene man ikke kan fjerne på denne måten er 2ad/ak,
1ad/ak, 11ad/ak og 1f disse må fjernes fra Oppsett og valg Ikke
konsultasjonstakst.
NB! Kun en takst kan skrives inn av gangen i innskrivingsfeltet
7-2 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
.
Kontaktform
Utifra hvilken konsultasjonstype du valgte vil kontaktform bli satt til enten:
-
Konsultasjon
-
Telefon
-
Fremmøte
-
Sykebesøk
Her kan du bytte kontaktform ved å krysse av på den du ønsker, tilhørende takst
vil da bli endret i takstvinduet.
Legevakt
Dette er et avkrysningsfelt som medfører at takstene for valgt konsultasjonstype
oppdateres til gjeldende takster for legevaktarbeid.
Kveld/Natt/Helg
Dette er et avkrysningsfelt som medfører at refusjonsbeløpet oppdateres til
natt/helgetakster.
Besøksrunde, Avstigning
Avkrysningsfeltet markerer avstigning på besøksrunde på regningskortet.
Dato
Gjelder dato for konsultasjon. Settes av systemet til dagens dato, men er mulig å
endre.
Tid
Denne settes av systemet til nåtid, men er mulig å endre.
Reisetillegg i halve timer
Angi antall halvtimer benyttet i reisetid i forbindelse med sykebesøk.
Reisetillegg kan skrives inn fra innskrivningsfeltet ved å angi re x, hvor x er
antall reisetillegg i ½ timer. F. eks re 2, gir 2 i feltet for reisetillegg. Fordelen
med dette er at man slipper å bruke musen for å klikke i feltet for så å skrive inn
ønsket verdi.
Antall kilometer egen bil
Antall kilometer i hele tall.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-3
Drosjeskyss
Dette er et avkrysningsfelt for drosjeutlegg. Markøren føres automatisk til
innskrivningsfeltet for beløp. Desimal oppgis med punktum.
Antall besøk
Antall besøk føres i hele tall.
.
).
Merknad
Dette er et fritekstfelt for innskrivning av merknader. Merknaden følger med på
overføringen til RTV (både papir- og diskettutgaven).
Regningsgruppe
Ved å klikke på feltet ved siden av regningsgruppe kan du velge en annen
regningsgruppe hvis dette er definert i Winmed Admin ellers står det standard:
Ingen. Regningsgruppe brukes når man har behov for å skille regningskortene.
Diagnose
Her vises hvilken diagnose som er satt på regningskortet, Winmed tar automatisk
og velger de 2 første diagnosene hvis det er satt flere samme dag. Du kan bytte
diagnose ved å trykke på diagnosteksten og deretter velge den du vil. En annen
mulighet er å velge bort en diagnose ved å velge den blanke linjen. Du kan også
velge en ny diagnose ved å trykke CTRL+D eller velge Diagnose på menylinjen.
Refusjon egenandel
Dersom pasienten skal få refundert egenandelen må du oppgi bakgrunnen for
dette her. Valgene er: Ingen, Frikort, Svangerskap, Yrkesskade/militær,
Krigsskade, Annet. Dersom du oppgir at pasienten har frikort, vil systemet
huske dette frem til 31/12 inneværende år (markeringen kan slettes ved å velge
Ingen igjen).
Refusjonsgrunnene svangerskap og krigsskade, samt frikort, huskes fra kort til
kort. Dersom du har satt refusjon egenandel til svangerskap på forrige kort,
kommer dette automatisk på alle nye kort inntil valget fjernes. Svangerskap
huskes i inntil 9 måneder etter valget er satt første gang
7-4 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Alt betalt (Alt+X)
Dette er et hurtigvalg for å merke at pasienten har betalt kontant summen som
står i feltet Sum. Man kan også velge knappen Innbetaling i stedet.
Tid brukt
I dette feltet står tiden, i antall minutter, som har gått fra du åpnet pasientbildet
til du kom inn i regningskortet. Dette er ment som en hjelp når du skal ta takst
for forlenget konsultasjon.
Tiden blir ikke rapportert til trygdekontoret.
Egenandel - Beløpsfelt
Her fremgår den egenandelen pasienten skal betale knyttet til
konsultasjonstakstene. Ønsker du å endre dette beløpet må du må du trekke fra
dette beløpet i feltet Egenandel i midten av regningskortet, skriv inn – (minus)
beløpet du skal trekke fra og trykk på Legg til eller bare enter. Det vil da komme
fram som en markering i takstfeltet hva du har trukket fra.
.
Tilleggshonorar
Dette er et Innskrivningsfelt for tilleggshonorar. Oppgi desimal med punktum.
Se Egenandel beskrivelse for å endre summen.
Forbruksmateriell
I dette feltet fører du beløp på forbruksmateriell. Oppgi desimal med punktum.
Se Egenandel beskrivelse for å endre summen.
Medisiner
I dette feltet fører du beløp på medisiner. Oppgi desimal med punktum.
Se Egenandel beskrivelse for å endre summen.
Knapper i regningskortbildet
Denne knappen blir aktiv idet du markerer en takst i takstfeltet. Trykker du på
knappen, fjernes taksten fra regningskortet.
F
Konsultasjonstakster kan ikke fjernes, men kan endres v.h.a. valgene under
«kontaktform» eller menyvalget Oppsett>Ikke konsultasjonstakst, eventuelt
trykke Ctrl+K.
Denne knappen blir aktiv idet du markerer en takst i takstfeltet. Trykker du på
knappen kan taksten endres.
Med denne knappen henter du takstheftet, hvor du kan søke etter takster og se
veiledningen til hver takst.
Ved å trykke på denne knappen skriver du ut kvittering til pasienten. Samtidig
blir regningskortet merket som betalt. Det er mulighet til å velge forskjellige
kvitteringstyper. Dette gjøres fra Oppsett, Regnskap i Hovedbildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-5
Denne knappen lagrer regningskortet. Før det lagres, sjekker WinMed at
takstkombinasjonene som er brukt er gyldige. Etter at du har lagret, kommer du
tilbake til pasientbildet. NB! Det er viktig å lagre kortet hvis man har lagt til
takster hvis ikke vil disse takstene bli fjernet.
Denne knappen avslutter regningskortbildet og kansellerer alle registreringer.
Hvis man har skrevet inn noe i feltene Egenandel,Tilleggsh.,Forbruksmat. Eller
Medisiner midt i bildet kan du trykke på denne knappen for å få summen over til
høyre side i bildet.
Her kan du registrere en innbetaling på regningskortet enten kontant, bankkort
eller giro. Hvis du skal ettergi et beløp velger du Avskrevet. Hvis det er en giro
innbetaling du skal registrere kan du angi Bankdato for når den er betalt. Du kan
også føre inn en kommentar til betalingen.
Ønsker du å angi en delbetaling fører du inn aktuell sum i et av feltene og resten
vil da bli utestående eller du kan velge å skrive ut en giro på restbeløpet. Det
gjøres fra valget Regning , Overfør giroregister i menylinjen.
Innskrivningsfeltet i regningskortbildet
Innskrivningsfeltet er et felt med flere funksjoner. Her kan du skrive inn takster
direkte, skrive takstalias/samletakster, endre dato og klokke samt endre en rekke
andre variabler. Du må trykke enter mellom hver registrering. Her kommer en
oversikt på koder du kan skrive inn:
Kode
7-6 · Pasientregnskap
Forklaring
Kmxx
Setter xx km kjørt med egen bil
Timexx(xx) evt
Tixx(xx)
Setter tidspunkt til xx (hele time) eller xxxx timer og minutter
Datoxx(xxxx) evt
Daxx(xxxx)
Setter dato. Oppgis to tall gjelder dette dag, fire tall dag og måned, seks
tall dag, måned og år.
Natt evt Na
Slår av/på avkrysningsboksen Kveld/Natt/Helg
Legevakt evt Va
Slår av/på avkrysningsboksen Legevakt
Militær evt Mi
Setter refusjon egenandel til militær
Frikort evt Fr
Setter refusjon egenandel til frikort
Yrkesskade evt Yr
Setter refusjon egenandel til yrkesskade
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Svangerskap evt Sv
Setter refusjon egenandel til svangerskap
Krigsskade evt Kr
Setter refusjon egenandel til Krigsskade
Annet evt AN
Setter refusjon egenandel til annet
Fjerne evt Fj
Setter refusjon egenandel til ingen
Merknad evt M
Setter markøren i merknadsfeltet
Betalt evt B
Slår av/på avkrysningsboksen Ikke betalt
Kon
Setter kontaktform til konsultasjon
Tel
Setter kontaktform til telefon
Frem
Setter kontaktform til fremmøte
Syk
Setter kontaktform til Sykebesøk
Hjelp evt H
Henter hjelp for utfylling av innskrivningsfeltet
E
Setter markøren i egenandelsfeltet
T
Setter markøren i tilleggshonorarfeltet
F
Setter markøren i forbruksfeltet
D
Setter markøren i medisinerfeltet
Registrering av takster i innskrivningsfelt
Takstregistrering kan gjøres via oppslag i takstheftet eller ved at takster og
samletakster registreres direkte i innskrivningsfelt. Samletakster for legekontoret
defineres i WinMed Admin. Et eksempel kan være et fast tillegg for labytelser
kan legges som lab med eksempelvis 30,- kroner i forbruksmateriell.
Takst direkte
Skriv inn f.eks. 2cd og trykk enter
Takst ganger antall av takst
Skrives f.eks. 2cd*2 hvis du bruker tidstaksten mer enn en gang for samme
konsultasjon.
Takst pluss prosenttillegg
Skriv inn takst som 100*2 (øreskylling 2). Taksten vises som 100+xx%.
Systemet vet hva som er 100% ,70% ,r 50% takst eller en annen % sats av
taksten og antall ganger denne kan repeteres. Hvis en takst skal repeteres 4
ganger skrives: takst *4
Takst pluss kronetillegg
Skrives inn som f.eks. 260a+50k.
F
Merk ! Samletakster kan benyttes på lik linje med ordinære takster.
Oppslag i takstheftet
WinMed inneholder Normaltariff for Den norske lægeforening (takstheftet) med
utfyllende kommentarer. Ved å trykke knappen Taksthefte i regningskortet
kommer du til et bilde hvor du kan søke etter en takst og lese kommentarene til
denne. Takster kan velges direkte til regningskortet fra dette bildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-7
Oppslagsbildet for taksthefte
Du velger først hvilken Hovedgruppe for taksten og deretter velger du ønsket
undergruppe. Det vil listes opp takster i vinduet for Takster.
Du kan plukke takster fra vinduet Takster over til vinduet Valgte takster ved å
dobbeltklikke eller markere taksten du skal velge og deretter trykke enter eller
klikke på "knipseknappen". Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller
trykke Alt+O. Klikk <Avbryt> dersom du angrer handlingen.
Felter i takstbildet
Hovedgrupper
Her velges hvilken hovedgruppe du vil se takster innenfor.
Undergrupper
Her vises alle undergrupper til valgt hovedgruppe.
Takster
Her vises alle takster i valgte undergruppe.
Beskrivelse
Etter hvert som du markerer de ulike takstene, vises tilhørende kommentar i
dette feltet.
Egenandel/Refusjon/Tillegghonorar/Forbruksmateriell
og Nattakst
Her vises egenandel, refusjon,tillegghonorar og forbruksmateriell på valgt takst.
Er kryssboksen Natttakst krysset ut, er taksten en nattakst.
Valgte takster
I vinduet vises alle valgte takster til aktuelt regningskort.
7-8 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Tillegg
I dette feltet kan det settes prosenttillegg eller kronetillegg til markert takst i
"Valgte takster". Systemet setter automatisk tillegg til prosent (alternativknapp
merket %) når det er skrevet noe i feltet og dette forlates. Er det ønskelig at dette
skal være et kronetillegg, må det avmerkes v.h.a. knapp merket Kr.
Antall tillegg
I dette feltet angis hvor mange ganger oppgitte tillegg skal benyttes. Feltet er
ikke mulig å oppdatere hvis tilleggsfeltet er blankt. Defaultverdien er 1.
Knapper i takstheftet
Her kan du søke på en takst enten ved tekst eller takstnummer.
Denne knappen flytter markert takst i Takster over til Valgte takster.
Denne knappen flytter markert takst i Valgte takster tilbake til Takster (dvs.
fjerner taksten fra regningskortet).
Denne knappen stenger takstbildet og overfører valgte takster til regningskort.
Denne knappen stenger takstbildet uten overføring av valgte takster.
Beskrivelse av valgene i menylinjen.
Diagnose, menyvalg
Her velger du Ny diagnose (Ctrl+D) og kommer til diagnosebildet.
Regning, menyvalg
Overfør Giroregister (Ctrl+g)
Fra dette valget kan du sende ut en giro enten til pasienten eller en annen betaler.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-9
Skrive ut en giro, Ctrl+G
Teksten for
beløpet gjelder er
forhåndsdefinert.
Du har likevel
muligheten til å
redigere denne
Du kan endre
feltene for
Betaler og
Mottager.
WinMed tar
utgangspunkt i
pasientopplysning
er og
opplysninger om
innlogget lege
I nedtrekksfeltet
velger du den
blankettypen du
benytter.
Registrerer giroen
og velger å skrive
den ut senere.
Du velger å registrere en giro på
pasienten uten at du tar en
utskrift. Denne er da overført til
giroregisteret.
Når giroen er skrevet ut vil den legges i listen over utestående fordringer. Det er
mulighet til å skrive ut giroen flere ganger da den har det samme fakturanummer.
Hvis du må skrive ut giroen på nytt etter at det har gått noen dager kan du gjøre
dette fra Regnskap og Utestående fordringer i Pasientbildet
Skriv ut kvittering
Se beskrivelse annet sted.
Skriv ut regningskort
Fra dette valget kan du skrive ut regningen med tilhørende takster til blankett
RTV2.05.
Skriv ut blankt regningskort
Her kan du skrive navn, fødselsdato og adresse på pasienten til blankett
RTV2.05
Legg til samletakster, Ctrl+S
Fra dette valget får du en oversikt på de samletakstene som er definert fra
Winmed Admin, fra valget Oppset og Takster fra Hovedbildet eller fra valget
Oppsett, Samletakster fra menylinjen i regningskortet. Se nærmere beskrivelse
under overskriften Samletakst/takstalias.
7-10 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vis innbetalinger
Gjelder aktuelt kort. Her kan du Kanseler en innbetaling hvis du har gjort noe
feil. I tillegg kan du sette inn en Merkand på kortet eller en Kommentar til
posteringen. Du kan også skrive ut en kvittering.
Tidligere regninger
Her får du en oversikt over tidligere regninger på pasienten. Du har muligheten
til å filtrere hva du ønsker å se; normal visning, summer, diagnoser og takster.
Du kan ikke gjøre endringer fra dette bildet. Hvis du ønsker å endre et tidligere
regningskort må dette gjøres fra valget Regnskap, Pasientens regninger i
Pasientbildet.
Ny konsultasjon
Dersom du skal ha to eller flere regningskort på pasienten samme dag må du
vege Ny konsultasjon.
Makuler kort, Ctrl+M
Makulerer (sletter) påbegynt regningskort. Dersom du går inn på regningskortet
igjen, vil du begynne på en nytt regningskort. Dette vil da stå i tittellinjen (blå
linje øverst i skjermbildet).
Annen Betaler
Hvis egenandelen ikke skal betales av pasienten selv, kan du selv registrere
navn og adresse på betaler. Se bildet nedenfor.
I nedtrekksfeltet for Navn, finner du arbeidsgiverne som er registrert på
pasienten. Den betaleren du oppgir i dette bildet, vil stå som betaler dersom du
skriver ut en giro. Videre vil den legges til i en oppfølgingsrutine slik at du
senere kan sende purring dersom betalingen ikke kommer.
Refusjonen sendes til RTV på vanlig måte.
Tannlegeregning
Dette er en spesial regning som brukes av noen spesialister. Er normalt ikke
tilgjengelig, må defineres spesielt.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-11
Oppsett, menyvalg.
Samletakster
Her kommer en beskrivelse av begrepet
Samletakst/takstalias.
Takstalias/samletakster benytter du når du vil forenkle innskriving av en eller
flere takster. Takstalias/samletakst er altså et takstnavn som omfatter flere
takster. Du kan f.eks. definere et takstalias som du gir navnet «Sutur». Til denne
samletaksten knytter du både taksten for lokalanestesi og enkel Sutur av sår. Når
du senere skriver ordet «Sutur» i innskrivningsfeltet (på hvilken som helst
pasient), vil begge takstene bli lagt til regningskortet.
Du kan hente inn definerte samletakster ved å skrive inn definert kode (gjøres i
WinMed Admin) for samletaksten, eller du henter denne fra menypunktet
Samletakst og velger fra lista. For å få frem samletakster som er definert i
WinMed Admin, må man krysse av for I meny i skjermbildet du får opp ved å
velge Oppsett i WinMed`s hovedmeny og deretter velge Takster eller Oppsett,
Samletakster i regningskortet.
Takstalias/samletakster defineres fra Oppsett i menylinjen og deretter Takster i
hovedmenyen, eller fra WinMed Admin. Fra hovedmenyen i WinMed vil de kun
være tilgjengelige for aktuell bruker. I WinMed Admin vil de være
tilgjengelige for alle på legekontoret.
Ikke Konsultasjonstakst, Ctrl+K
Hvis du ikke ønsker en konsultasjonstakst på regningskortet er dette eneste
muligheten til å fjerne denne når du har satt en kontaktform.
Når du skriver for eksempel en legeerklæring, skal du normalt ikke ha
konsultasjonstakst på regningskortet, da velger du Ctrl+K..
1. konsultasjon på legevakt(2fk), Ctrl+L
For første konsultasjon på legevakt kan du benytte en bryter/hurtigtast, Ctrl+L,
for registrering av 2fk.Valget kan bare aktiveres dersom krysset for
Kveld/Natt/Helg er satt.
Telefon med Komm.Helse med mer(1f)
Hersettes taksten 1f i stedet for Telefon taksten
Pasienten betale alt, Ctrl+A
Pasienten skal også betale refusjonsbeløpet. Dette valget brukes i de situasjoner
der enten pasienten eller andre skal betale hele refusjonsbeløpet i tillegg .
Ikke vis refusjonsbeløp , Ctrl+R
Hvis dette valget settes vil ikke refusjonsbeløpet vises i regningskortet. For å
sette denne innstillingen fast må du velge dette fra Oppsett, Regnskap i
Hovedbildet.
7-12 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Sette regningsgruppe
Det er mulig å skille regningskort i forskjellige regningsgrupper.
Regningsgruppene defineres i WinMed Admin. Se brukerveiledningen for
WinMed Admin for definering av regningsgrupper.
Spesialisttakst
Dette er taksten som brukes av andre spesialister enn spesialist i allmennmedisin.
For eksempel Indremedisin, ØNH osv. Taksten 3ad vil da komme i stedet for
2ad. Normalt settes denne innstillingen i Oppsett, Regnskap i Hovedbildet.
Fastlege.
Her kommer du inn på bildet kontakttype fastlege. Se nedenfor.
Samletakst, menyvalg
Her får du en kortliste på de samletakstene som du har krysset av på at skal være
I meny. Se beskrivelse under Samletakst/takstalias.
Beskrivelse av diverse andre spørsmål knyttet
til regnskap.
Bekrefte automatisk generering av regningskort
Ofte vil du ikke ha behov for å åpne pasientens regningskort. WinMed genererer
(lager) automatisk takster for konsultasjon, prøver, skjema osv. Når du avslutter
pasientbildet uten å ha åpnet og lagret et regningskort, vil WinMed presentere et
forslag til regningskort. Her fremgår alle registrerte takster, du får varsel om det
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-13
mangler diagnose, du kan sette pasienten i «Hold» og du kan åpne
regningskortet.
Regningskortbekreftelse; ingen diagnose tildelt
samme dag
Dersom pasienten ikke har fått diagnose samme dag, varsles dette i
regningskortbekreftelsen. Her kan du velge en av pasientens tidligere diagnoser,
eller du kan tildele en ny. Dette bildet kommer opp i det man går ut av journalen
for å hente en ny pasient og man ikke har vært inne i regningskortet først. Dette
betinger at man har valgt ikke tillate regningskort uten diagnose i Oppsett à
Regnskap i Hovedbildet.
Plassere pasient i hold
For å plassere en pasient i «Hold», trykker du knappen med bilde av et
trafikklys. Dette åpner «Hold»-dialogen. Når pasienten settes i «Hold», lagres
det foreløpige regningskortet. Når du senere henter pasienten inn igjen, må du
bekrefte regningskortet på ny. Dersom du ikke henter pasienten tilbake fra
«Hold» innen den tidsfristen du setter, vil regningskortet slettes..
Klikker du på knappen Regningskort uten å ha tildelt pasienten en diagnose, vil
WinMed først hente opp bildet for tildeling av ny diagnose. Når du har valgt en
diagnose, åpnes regningskortet.
Regningskortbekreftelse; diagnose tildelt
samme dag
Dersom pasienten har fått diagnose(r) samme dag, vil regningskortbekreftelsen
foreslå at du bruker én eller to av disse. I dialogen vises dagens diagnoser, og du
kan velge hvilke du skal ta med på regningskortet. Det er kun 2 diagnoser som
overføres til trygdekontoret.
7-14 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Også her kan du hente regningskortet ved å klikke på Regningskort.
Makulere en regning
Ved å klikke på Makuler slettes regningskortet. Du blir bedt om å bekrefte
sletting før denne utføres.
Annen Betaler
Hvis egenandelen ikke skal betales av pasienten selv, klikker du på <Annen
Betaler> i regningskortbekreftelsen. Du får da frem et bilde hvor du kan
registrere navn og adresse på betaler. Se beskrivelse under valget Regning,
Annen betaler.
Beskrivelse av valgene under Regnskap i
Pasientbildet.
Hent regnskap, Ctrl+K
Her kommer du inn på regningskortet til pasienten.
Utestående fordringer
Her vises pasientens utestående fordringer.
Fra dette valget kan du gjøre følgende:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
-
Skriv kvittering (kun for et regningskort om gangen)
-
Vis innbetaling (viser hva som er gjort med et regningskort)
Pasientregnskap · 7-15
-
Hent kort (kommer inn på aktuelt regningskort, her kan det være satt sperre
i Winmed admin slik at det bare er legen som kommer inn på eldre
regningskort)
-
Utskrift av giro (her kan du skrive ut en kopi av en tidligere utskrevet giro
eller skrive ut en giro på et utestående beløp)
-
Innbetaling (her kan du innløse en giro eller ta imot en kontant innbetaling)
-
Ettergiving (her kan du ettergi/avskrive et beløp, dette vil vises i
kassadagboken/periodelisten)
-
Giro innbet. ( innløsing av en giro)
Pasientens regninger
Her får du en oversikt over alle pasientens regninger, betalte og ubetalte, valget
inneholder de samme mulighetene som beskrevet under Utestående fordringer.
Det eneste som er forskjellig er avkryssing i feltet: Vis alle regninger (også
betalte)
Telefonkonsultasjon , Ctrl+Spacebar(mellomromstast)
Dette er et hurtigvalg for å lage et regningskort med taksten 1bd uten å gå inn på
regningskortet.
Samlegiro
Du kan lage en samlegiro på en pasient eller til for eksempel en annen betaler
(firma, sykehjem, etc.).
Samlegiroen kan lages forskjellige steder i programmet avhengig av om det er til
pasient eller annen betaler hvor man vil lage for flere pasienter.
Samlegiro for en pasient.
1. Man henter fram en pasient, går inn på valget Regnskap i Menylinjen, velger
deretter Utestående fordringer. Følgende bilde vil da komme fram:
7-16 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
2. Hvis man vil sende en samlegiro på de noen av de utestående beløpene
markerer man hver enkelt linje med utestående beløp og for hver linje må man
angi at denne skal med på en samlegiro. Dette gjøres ved å velge Samlegiro på
Menylinjen (hurtigtast er Ctrl + G), se bilde nedenfor.
3. Når man har merket hver linje vil det komme en s (samlegiro) til venstre for
fakturanummer, se bilde nedenfor, hvis man har markert feil giro er det bare å
velge Merk for samlegiro en gang til. For å skrive ut samlegiroen velger man
Samlegiro fra Menylinjen og Skriv ut samlegiro (hurtigtast er CTRL+U). Man
kommer da til Girobildet, her må man eventuelt endre teksten som man ønsker
på giroen. WinMed foreslår Samlegiro pluss teksten på den siste utestående
giroen, den nye giroen får nytt Fakturanummer.
4. Når man har skrevet ut den nye samlegiroen som vil få et nytt
fakturanummer., vil det til høyre utenfor hvert fakturanummer i bildet
Utestående fordringer stå samle (samlegiro):
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-17
Oversikt over samlegiro.
Det er mulighet til å få en oversikt over hva samlegiroen inneholder. Man velger
Samlegiro fra Menylinjen og deretter Oversikt over samlegiro. Følgende bilde
vil vises:
En giro kan kun være med i en samlegiro.
Det er ikke mulig å ta med en giro som allerede er med i en samlegiro fra før.
Du kan da velge å fortsette uten de(n) regningene som er listet opp, eller gå
tilbake for å endre på utvalget manuelt.
Slette en samlegiro.
For å slette en samlegiro må man gå inn på Dagens regninger (CTRL+R) i
Hovedbildet, velg Alle dager, marker deretter aktuell pasient hvor det er markert
en S (samlegiro) foran pasient navnet. Fra valget Diverse på menylinjen får man
fram bildet nedenfor. Hvis man svarer Ja (yes) vil alle giroene som tilhører
samlegiroen gå tilbake til ubetalt status dvs. S’en foran pasientnavnet blir fjernet
og man kan lage en ny samlegiro.
7-18 · Pasientregnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Samlegiro til annen betaler og til annen
mottager.
Når man skal lage en samlegiro til en annen betaler enn pasienten kan dette
gjøres fra valget Purrerutiner under Regnskap i Hovedbildet. Man går fram på
samme måte som når man lager samlegiro for en pasient (se beskrivelse over).
Når man er kommet så langt at man har fått opp bildet for utskrift av giro (se
bilde nedenfor), må man velge <Annen betaler>. Fra det bildet som kommer
opp da, kan man også gå inn i adresseregisteret å hente ønsket betaler. I
giroregisteret går det også an å registrere at giroen skal inn på en annen konto
enn registrert leges konto. Velg i såfall knappen <Annen Mottager> i bildet
under. Henviser til Samlegiro til en pasient for resten av veiledningen.
Samlegiro fra andre steder
Man kan også lage samlegiro til en pasient fra både dagens regningskort, velg
Alle dager, får da fram utestående beløp og fra Purrerutiner under Regnskap i
hovedbildet. Følg det som er beskrevet ovenfor.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Pasientregnskap · 7-19
8 Henvisninger
Tradisjonell henvisningsblankett
Skjermbildet for tradisjonell henvisningsblankett hentes ved å klikke på Henvis i
knapperaden i pasientjournalen, eller ved at du velger menypunktet Korr og
Skriv ny henvisning velges fra rullegardinlista. Det må da være blankt foran
valget Bruk ny henvisningsblankett i rullegardinlista.
WinMed har innebygd en veiviser
som gir mulighet for hjelp ved
utfylling av henvisninger
Henvisningsbildet i WinMed er bygd som en "veiviser". Her kan du velge ulike
henvisningsavsnitt og skrive eller kopiere tekst til hvert avsnitt. WinMed vil
komme med forslag til hvilken informasjon fra journalen som er aktuell for de
ulike avsnittene. På denne måten forenkles leting etter relevant informasjon.
Alle henvisninger følger samme oppsett mht. rekkefølgen av de ulike avsnittene.
Du kan ikke endre på rekkefølgen av disse (Tidl. Sykdommer kommer alltid
før Aktuelt osv.).
Innledningsvis kommenteres kort de ulike feltene og trykknappene i
henvisningsbildet. Avsnittene i henvisningsveiviseren forklares hver for seg i
egne underkapitler.
Bilde for utfylling av henvisning
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-1
Tekstfelter i tradisjonell henvisningsblankett
Innskrivningsfelt (øvre felt)
I dette feltet kopierer eller skriver du inn den teksten som skal stå under de
aktuelle avsnittene i henvisningen (krysses av til høyre i skjermbildet). All den
teksten som står i dette feltet vil komme med på utskriften. Hvilke avsnitt som
skal vises, velger du i listen til høyre (Henvisningsavsnitt). Over øvre venstre
hjørne av feltet står navnet på det henvisningsavsnittet som er valgt.
Avsnittvisningsfelt (nedre felt)
I dette feltet henter WinMed informasjon som kan være aktuell for valgt
henvisningsavsnitt. Denne teksten kommer ikke automatisk med i henvisningen,
men du kan enkelt kopiere hele eller deler av teksten opp i Innskrivningsfeltet
ved å klikke på knappene som ligger mellom feltene.
Avkrysningsfeltene i tradisjonell henvisningsblankett
Her velger du hvilke henvisningsavsnitt du ønsker å arbeide med. Informasjonen
i de to tekstfeltene oppdateres etter hvilke avsnitt du velger.
Knapper
Denne knappen benyttes for å kopiere tekst fra nedre tekstfelt opp til
innskrivningsfeltet (øvre felt).
Når du trykker denne knappen, kopieres det som er lagret under Fam/Sos,
Tidligere sykdommer, Naturlige funksjoner, Stimulantia, Faste medisiner
og CAVE til respektive avsnitt i henvisningen. Hvis du har skrevet et notat i dag
vil dette bli kopiert til Aktuelt. Du kan enkelt se hva som har blitt kopiert til
henvisningen ved å klikke på <Vis>.
Denne knappen fører til utskriftsmenyen. I denne menyen velger du mottaker
osv. Knappen vil være aktiv hvis det foreligger tekst under ett av
henvisningsavsnittene. Ellers vil teksten på knappen være nedtonet (svak
gråfarge).
Med denne knappen kan du avbryte arbeidet med henvisningen. Du får mulighet
til å lagre den uferdige henvisningen, slik at du kan fortsette med den senere.
Dersom du ikke lagrer henvisningen, vil det du har skrevet bli slettet.
Dette er en mulitifunksjonsknapp hvor navnet på knappen endres etter hvilke
henvisningsavsnitt du har valgt. Knappen kan ha følgende navn:
8-2 · Henvisninger
·
Innledning
Innledninger
·
Diagnose
Tidligere Diagnoser
·
Tidligere SD
Tidligere Notater
·
Aktuelt
Tidligere Notater
·
Medisiner
Tidligere Resepter
·
Fritekst
Fritekster
·
Avslutning
Avslutninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Denne knappen fører deg til Lab.arket.
Med denne knappen får du en enkel forhåndsvisning av henvisningen. Du ser
hele teksten som kommer med på henvisningen, men selve oppsettet (uthevet
skrift osv.) blir noe annerledes. Knappen vil være aktiv hvis det foreligger tekst
under ett av henvisningsavsnittene. Ellers vil teksten på knappen være nedtonet
(svak gråfarge). NB! Du kan ikke endre tekst fra dette bildet, det må gjøres
under hvert av henvisningsavsnittene.
Henvisningsveiviseren trinn for trinn
Idet du kommer inn i henvisningsbildet, vil du først stå under
henvisningsavsnittet Innledning. Når du er ferdig med å skrive/kopiere den
teksten du ønsker under dette punktet, velger du neste henvisningsavsnitt du
ønsker å ha med. På denne måten får du enkelt tilgang til informasjon som det er
naturlig å ta med i en henvisning. Det er ikke mulig å endre på rekkefølgen til
henvisningsavsnittene. I det følgende kapitlet beskrives de ulike avsnitt hver for
seg.
Innledning
Dette henvisningsavsnittet er valgt idet du kommer inn i henvisningsbildet. Her
kan du skrive en innledning til henvisningen. Denne skriver du i
innskrivningsfeltet. Du har også anledning til å benytte standardinnledninger.
Dette er standardtekster som er tilgjengelige for alle pasienter. Dersom du vil
hente eller registrere en standardtekst, klikker du på multifunksjonsknappen som
nå har fått navnet Innledninger. Du får da frem en liste over alle definerte
standardinnledninger. Dobbeltklikk på ønsket standardtekst, og denne blir
overført til henvisningen. Dersom du ikke vil benytte en allerede definert
standard innledning, men registrere en ny, klikker du på <Ny>.
Dersom du ikke ønsker noen innledning til henvisningen, lar du
innskrivningsfeltet stå blankt og velger neste henvisningsavsnitt.
Diagnose
Ved valg av henvisningsavsnittet Diagnose, vil alle diagnoser gitt samme dag stå
i det nedre tekstfeltet. Disse kan du kopiere inn i henvisningen ved å klikke på
<Kopier dette avsnittet>. Videre vil du se at multifunksjonsknappen nå har fått
navnet <Tidligere Diagnoser>. Klikker du på denne knappen får du en oversikt
over alle tidligere diagnoser på pasienten:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-3
Bildet for visning/innhenting av tidligere diagnoser ved skriv av henvisning
Diagnosene er sortert slik at sist tildelte diagnose er listet øverst. I
diagnoseoversikten vises dato for tildeling av diagnosen, ICPC-koden og
diagnosenavnet. Du kan kopiere én for én av disse diagnosene til henvisningen
ved å dobbeltklikke i den linjen hvor diagnosen står.
I øverste del av vinduet er det en teller som viser totalt antall diagnoser. Under
denne er det en teller som viser hvor mange diagnoser du har kopiert til
henvisningen.
Knapper i "Tidligere diagnoser" i henvisningsveiviser
Denne knappen overfører valgte diagnoser til henvisningsbildet. Hvis ingen
diagnoser er valgt, avsluttes bildet uten retur av data.
Denne knappen tømmer "utklippstavlen" for allerede valgte diagnoser. Dersom
du allikevel ønsker å kopiere én eller flere av diagnosene til henvisningen, må
du velge disse på nytt.
Denne knappen henter alle tildelte diagnoser på pasienten og legger disse på
"utklippstavlen". Ved å klikke på <Ok>, kopieres diagnosene over i
henvisningen.
Familie og sosialt
I dette henvisningsavsnittet finner du det som er lagret under Familie og sosialtbildet. Dette vises i det nedre tekstvinduet. Du kan kopiere denne teksten opp til
innskrivningsfeltet dersom du ønsker å ta den med i henvisningen. Du kan
redigere teksten i begge vinduene, eller skrive en annen tekst i
innskrivningsfeltet.
Tidligere SD
I dette henvisningsavsnittet finner du det som er lagret under Tidligere
sykdommer i Oversiktsbildet. Dette vises i det nedre tekstvinduet. Du kan
kopiere denne teksten opp til innskrivningsfeltet dersom du ønsker å ta den med i
8-4 · Henvisninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
henvisningen. Du kan redigere teksten i begge vinduene, eller skrive en annen
tekst i innskrivningsfeltet.
Allergier
I dette henvisningsavsnittet finner du det som er lagret under Allergier i
Oversiktsbildet. Dette vises i det nedre tekstvinduet. Du kan kopiere denne
teksten opp til innskrivningsfeltet dersom du ønsker å ta den med i henvisningen.
Du kan redigere teksten i begge vinduene eller skrive en annen tekst i
innskrivningsfeltet.
Stimulantia
I dette henvisningsavsnittet finner du det som er lagret under Stimulantia i
Oversiktsbildet. Dette vises i det nedre tekstvinduet. Du kan kopiere denne
teksten opp til innskrivningsfeltet dersom du ønsker å ta den med i henvisningen.
Du kan redigere teksten i begge vinduene eller skrive en annen tekst i
innskrivningsfeltet.
Aktuelt (notattekst)
Når du velger Aktuelt, vil Dagens journalnotat stå i det nedre tekstfeltet.
Dersom du vil bruke dette notatet under aktuelt, kopierer du det opp til
innskrivningsfeltet ved å klikke på <Kopier dette avsnittet>. Du kan også
manuelt skrive inn det som skal stå under Aktuelt uten å benytte deg av
kopifunksjonene. Dette gjør du ved å skrive ønsket tekst i innskrivningsfeltet.
Multifunksjonstasten heter nå <Tidligere Notater> og dersom du klikker på
denne, får du et bilde hvor du kan velge mellom alle tidligere journalnotater på
pasienten. Her kan du kopiere tekst til henvisningen ved å bruke kopier og lim
inn funksjon (bruk valget Rediger fra menylinjen), det er også en hurtigfunksjon
for å ta med hele notatet til henvisningen. Marker aktuelt notat ved å velge dato
under notatoversikt og trykk på Enter (eller dobbeltklikk), du kan ta med flere
notater før du går tilbake til Aktuelt for eventuelt å redigere det du har kopiert
over til Aktueltfeltet. Se også forklaring etter bildet på kopiering av nota (er).
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-5
Notatoversikten er oppbygd på samme måte som i pasientbildet. Til høyre i
bildet er det en datoliste over alle notater (sist skrevne notat øverst). Under
oversikten er det et rullefelt der du kan velge hvilke notattype som skal vises.
Velg notat ved å plassere markøren på den ønskede notatdato. Notatet
presenteres umiddelbart i tekstfeltet til venstre. Her markerer du den teksten du
vil ha med i henvisningen og kopierer teksten ved først å markere denne, slik at
det blir ’svart’ og deretter trykk Ctrl+C. Når du kommer tilbake til Aktueltfeltet
blir merket del av notatet automatisk kopiert inn.
Knapper og søkefelter
Denne knappen overfører valgt notattekst til henvisningsbildet. Hvis ingen tekst
er valgt, avsluttes bildet uten retur av data.
Du kan også velge ut hvilke notater som skal vises i oversikten. Dette gjør du
ved å oppgi et stikkord i feltet Søkekriterie. Du vil da kun se notater som
inneholder dette ordet. I boksen Helt ord velger du om søkebegrepet må stå slik
du skriver det (kryss), eller om det kan inngå som en del av et lengre ord (ikke
kryss) i notatene. Du har også muligheten til kun å se notater med én bestemt
diagnose. I nedtrekkgardinen til høyre finner du alle diagnoser pasienten
tidligere har fått. Dersom du velger én av disse diagnosene, vil du kun se de
notater hvor pasienten fikk denne diagnosen.
Medisiner
Når du velger henvisningsavsnittet Medisiner, vil alle faste medisiner stå i det
nedre tekstfeltet. Dersom du ønsker å ha med disse i henvisningen, velger du
Kopier dette avsnittet. Dersom du vil se alle tidligere resepter, klikker du på
multifunksjonsknappen, som nå heter Tidligere Resepter. Du får da frem et
oversiktsbilde over tidligere resepter.
Bildet for visning/innhenting av tidligere resepter ved skriv av henvisning
I oversikten står sist utskrevne resept øverst i listen. Informasjonen på hver
resept er :
8-6 · Henvisninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
·
dato
·
legeinitialer
·
medikament
·
type
·
styrke
·
Dssn-kort
Du velger hvilke resepter som skal med på henvisningen ved å dobbeltklikke på
medikamentet og trykke <OK>.
CAVE
I dette henvisningsavsnittet finner du det som er lagret under CAVE i
Pasientbildet. Dette vises i det nedre tekstvinduet. Du kan kopiere denne teksten
opp til innskrivningsfeltet ved å klikke på <Kopier dette avsnittet>. Du kan
redigere teksten i begge vinduene eller skrive en annen tekst i
innskrivningsfeltet.
Fritekst
Fritekster følger samme prinsipp som Standard innledninger.
Avslutning
Også i Avslutning kan du definere og bruke standardteksten/malen Du kan også
trykke multifunksjonsknappen som nå heter <Avslutninger>. Her kan du hente
frem standardtekster.
Utskrift av henvisning
Når du er ferdig med å skrive en henvisning, klikker på <Utskrift> for å sende
den til skriveren. Du kommer da til adresseregisteret hvor du kan velge mellom
tidligere registrerte adresser eller registrere en ny mottaker.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-7
Utskriftsbildet for henvisning
Utskriftsbildet gjør det mulig både å fylle ut adressat og å innvirke på
utskriftslayout. Adressater i bildet hentes fra det generelle adresseregisteret i
WinMed.
Oppe til venstre i bildet finner du en nedtrekksliste hvor du kan velge mellom
ulike kategorier. Valgene her er bl.a. Sykehus, Privatpraktiserende spes. osv.
Når du velger en av disse kategoriene, endres listen nedenfor, slik at den viser de
adressater innenfor den valgte kategori som du tidligere har sendt en henvisning
til. Du kan registrere en ny adressat eller endre en adresse ved å klikke på <Ny
adresse>, eventuelt <Endre adresse>.
Dersom du krysser av i avkryssingsboksen Vis alle, vises alle adresser innenfor
den aktuelle kategori som er lagret i det generelle adresseregisteret.
Dobbelklikk eller trykk enter på den adressaten du ønsker å sende henvisningen
til. Velges adressater med flere avdelinger kommer skjermbildet Velg avdeling
opp. Dobbeltklikk på ønsket avdeling, eller marker og trykk <OK>. Adressen
flyttes da over til feltene til høyre i bildet. Utskrifts- og tekstbehandlerknappene
blir nå aktivert. Du starter skriveren ved å klikke på <Utskrift>.
Layout i henvisning
I avkrysningsboksene nederst til venstre i utskriftsbildet er det mulig å velge
hvorvidt du vil ha avsenderen øverst på henvisningen eller ikke. Kryss av i feltet
etter hva som er ønskelig. Dersom du bruker ferdigtrykte ark, vil du trolig ikke
ha avsenderen skrevet øverst på henvisningen.
Bruker du matriseskriver kan du i avkrysningsboksen Spør om flere ark krysse
av for å bli varslet om å sette i flere ark i skriveren
Under teksten Rapport, kan du velge om du vil ha Vanlig bredde eller Full
bredde. Dette betyr at om du velger vanlig bredde så vil overskriften komme til
venstre for selve teksten. Ved full bredde så kommer overskriften over teksten.
Visningsknapp for hvordan
henvisningen vil se ut.
8-8 · Henvisninger
Du kan også se hvordan henvisningen vil bli seende ut før du skriver den ut. (Se
figur under). Dette gjør du ved å klikke på knappen som ser ut som en PCskjerm. Du kommer da inn i et bilde for forhåndsvisning av henvisningen. I
utgangspunktet så ser du hele siden vist med veldig liten skrift. Ønsker du å se
selve teksten, klikker du bare inne i dokumentet. Eller du klikker på <Zoomin>. Siden vil da blåses opp slik at det er mulig å lese teksten. For å kunne
bevege deg rundt i dokumentet, må rullefeltene på sidene benyttes. Er
henvisningen på flere sider, så kan du bevege deg side opp/ned ved å velge
knappene Next eller Previous. Du kan også gå til en bestemt side ved å velge
side til venstre for knappen Page.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Forhåndsvisning av henvisning
Tekstbehandler
Wordpad er en tekstbehandler
som følger med Windows.
Wordpad gir tilgang til de mest
brukte tekstbehandlingsfunksjonene
Ved å klikke på <Tekstbehandler>, overfører du all henvisningstekst til
Wordpad. Wordpad er en enkel tekstbehandler, som gir deg mulighet til å
benytte de mest brukte tekstbehandlingsfunksjoner.
De fleste funksjoner er selvforklarende. Mer informasjon om Wordpad finner du
i Windows-manualen.
Før teksten overføres til Wordpad, vil WinMed komme med en advarsel:
Meldingen forteller deg at du nå prøver å starte et program som ligger utenfor
WinMed`s opprinnelige virkeområde. Dette innebærer at WinMed ikke har
kontroll på eventuelle endringer du gjør i henvisningsdokumentet. Du kan unngå
å starte Wordpad ved å trykke <Avbryt>.
Når du starter Wordpad, lagres henvisningen i WinMed og du kan senere lese
den fra Korr. à Tidligere henvisninger/epikriser i pasientjournalen. De
endringene du gjør i Wordpad lagres ikke i WinMed. Du må passe på at du tar
utskrift av henvisningen fra Worpad dersom du har gjort endringer. Når du
avslutter Wordpad, vil du komme direkte tilbake til pasientjournalen.
Oversikt over tidligere henvisninger/epikriser
Henvisning/epikrise-oversikten hentes ved at Korr velges i menylinjen og
deretter velger du Tidligere henvisninger/epikriser i rullegardinlista i
pasientjournalen.
Alle tidligere henvisninger/epikriser for den aktuelle pasienten vises i oversikten.
Disse er sortert slik at de nyeste står øverst i listen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-9
Oversiktsbildet for tidligere henvisninger/epikriser
For å lese en av henvisningene i listen, markerer du først den henvisningen du vil
lese. Deretter trykker du enter eller klikker på <Lese >. Alternativt kan du
dobbeltklikke på henvisningen.
Bildet for visning av henvisningstekst hentes.
Bildet for visning av henvisningstekst
Dersom en tidligere henvisning ønskes slettet, markeres først henvisningen i
oversikten og deretter klikker du på <Slette> i oversiktsbildet. WinMed ber om
bekreftelse før du gjennomfører slettingen.
8-10 · Henvisninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Kopiere en gammel henvisning til henvisningsveiviser
Det er mulig å kopiere en tidligere henvisning direkte over til henvisningsveiviseren. Du markerer ønsket henvisning i skjermbildet Henvisning Oversikt. Klikk deretter på knappen <Kopier til ny>. Dette medfører at
WinMed åpner henvisningsveiviseren og plasserer hvert avsnitt fra den kopierte
henvisningen over til de respektive avsnitt i den nye henvisningen i
veiviserbildet. Deretter kan den skrives ut på ny evt. til en annen mottaker.
Kopi utskrift av tidligere sendt henvisning
Fra dette valget har du mulighet til å skrive ut en kopi av en tidligere sendt
henvisning/ epikrise. Her kan du ikke gjøre noen endringer før du skriver ut.
Ny henvisningsblankett
Dette gir deg mulighet til å skrive ut henvisningen på en egen blankett som heter
Henvisning til undersøkelse eller behandling. Du får frem ny
henvisningsblankett ved å markere at du vil Bruk ny henvisningsblankett i
rullegardinlista under menyvalget Korr og deretter klikke på Henvis-knappen i
pasientjournalen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Henvisninger · 8-11
Oppbygning av ny henvisningsblankett
Ny henvisningsblankett er inndelt i to mapper, nemlig side 1 og side 2. Side 1
har fire innskrivingsfelt med tilhørende knapper. Knappene gir deg muligheten
til å hente inn relevant stoff til de ulike vinduene.
Side 2 tar for seg henvisende leges spesifikasjon av pasientens problemer/plager
p.g.a. aktuelle lidelser og i forhold til diverse tilstander. Videre vil de ulike
vinduene og tilhørende knapper på henvisningens side 1, samt side 2
avkrysningbokser, forklares nærmere.
CAVE/spesielle opplysninger
Skriv inn hvilke medisiner pasienten ikke kan bruke, samt andre opplysninger
som kan være viktige å ta med angående pasienten.
Dette innskrivingsfeltet har ingen tilhørende Knapper.
Diagnose/problemstilling
I dette vinduet skal pasientens diagnose og/eller problemstilling skrives inn.
Diagnosene har du muligheten til å hente inn fra <Diagnoser>:
8-12 · Henvisninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
I dette skjermbildet får du en oversikt over pasientens tidligere diagnoser. Du
henter diagnoser til innskrivingsfeltet ved å dobbeltklikke på ønsket diagnose.
Du vil se hvor mange diagnoser du har valgt fra skjermbildet i feltet Antall
diagnoser på klippetavle: X. Når du har valgt aktuelle diagnoser og lagt disse
på klippetavlen, så klikker du <Ok> for å overføre disse til henvisningen.
Knappene <Tøm Klippetavle> og <Klipp alle> gir deg muligheten til
henholdsvis å angre valget av diagnoser og dermed tømme klippetavlen. Du kan
med <Klipp alle> velge alle pasientens tidligere diagnoser. Ved å klikke på
<Ok> etter du har valgt alle diagnosene, så overføres disse til henvisningen.
Forventet utredning/behandling
Her fører du inn hvilken behandling du anbefaler/forventer pasienten skal få. I
dette skjermbildet er det mulig å hente inn stoff fra standardtekst/mal. Dette er
tekst du på forhånd har laget. Fra <Maler> kan du også lage nye
standardtekster/maler.
Relevante pasientopplysninger
Dette innskrivingsfeltet er blant annet ment for opplysninger om familie/sosialt,
tidligere sykdommer, aktuelt om dagens situasjon, hvilke funn som er gjort på
pasienten, hvilke medikamenter pasienten bruker og lignende. Til dette
skjermbildet har du mulighet til å hente inn stoff fra følgende knapper: <Kopier
ALT>, <Notatoversikt>, <Prøveoversikt>, <Resepter> og <Fam/sos>.
<Kopier ALT>
<Notatoversikt>
<Prøveoversikt>
<Resepter>
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Med denne knappen kopierer du all informasjon som du har på pasienten,
jfr henvisningsavsnittene i tradisjonell henvisningsblankett, minus
innledning og avslutning.
Du kommer inn i notatoversikten på pasienten. Du kan markere ønsket
notat og kopiere dette inn i henvisningen.
Du kommer inn i pasientens Lab.ark, og kan via menyvalget Rediger velge om
du skal kopiere markert prøve eller markert datokolonne som tabell inn i
henvisningen.
Med denne knappen kommer du inn i pasientens tidligere resepter. Måten du
klipper inn resepter i henvisningen er forklart i "Diagnose/problemstilling".
Henvisninger · 8-13
<Fast. med>
<Fam/sos>
Med denne knappen blir alle pasientens faste medisiner kopiert inn.
Du kommer inn i skjermbildet for familie/sosialt. Fra dette skjermbildet kopierer
du aktuell tekst og limer denne inn i henvisningen.
Avkrysningsboksene på side 2 i henvisningen
Avkrysningsboksene for pasientens lidelser/problemer
Ny henvisningsblankett gir deg mulighet til å krysse av for ett av følgende
alternativer: store, moderate og små lidelser/problemer. I tillegg til
avkrysningsboksene, så har du muligheten til å skrive inn tekst i
innskrivingesfeltet Annet (f.eks. ved henvisning til psykiatrisk inst).
Du krysser av ved å klikke med musen ønsket alternativ for de ulike tilstandene
(smerte, bevegelsesevne, naturlige funksjoner osv.).
Du kan også benytte tastaturet ved å forflytte deg ved hjelp av Tab-tasten eller
Alt+Tab-tasten eller piltaster til ønsket posisjon. Trykk enter for å markere
ønsket.
Avkrysningsbokser for henvisende leges vurdering av
hastegrad
Kryss av for passende valg angående hastegrad.
Fast lege
Kryss av i avkryssingsboksen Jeg er Fast lege for pas dersom du er pasientens
faste lege, eller skriv inn navnet ditt i tilhørende innskrivingsfelt. For å registeret
navn og adresse på aktuell lege, så kan du klikke på <Adresseregister>.
Utskrift
Prosedyrene for utskrift er som forklart ovenfor. Det eneste du skal passe på her
er om du skal skrive ut på original blankett eller til laser (blekk) skriver hvor all
teksten som står på original blanketten blir skrevet ut. Se bildet nedenfor.
8-14 · Henvisninger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
9 Korrespondanse og meldinger
Brev
Du har muligheten i WinMed til å legge inn standardtekst/mal for brev i tillegg
til vanlige fritekstbrev.
Standardtekst/mal
Brevfunksjonen i WinMed lar deg benytte standardtekst/mal for å skrive ut brev
der teksten varierer lite fra pasient til pasient. Disse brevene har vi i WinMed kalt
Standardbrev.
Standardbrev har mange bruksområder. Du kan f.eks. definere et standardbrev
som redegjør for en positiv clamydiaprøve, et standardbrev med
kostholdsveiledning etter påvist høy kolesterol, standardbrev med informasjon
om ulike typer medisiner osv.
Oppsett > standardbrev
Standardbrev defineres fra Oppsett i hovedmenyen og i dette skjermbildet
velger du Standardbrev. Disse er tilgjengelig for alle brukere.
Standardbrev er en standardtekst, men i mange tilfeller vil du ha bruk for å
skrive fritekst. Fritekstbrevene kan lagres, men de kan ikke benyttes som mal for
brev til andre pasienter.
Brev til pasient
Brevbildet hentes fra menypunktet Korr. à Brev til pasient i pasientbildet,
eller fra Brev på knapperaden.
I brevbildet vises alle definerte standardbrev i oversiktsvinduet. Øverst i listen
står det et brev med navnet [Fritekst]. Når du velger dette, kommer du til et
blankt oppsett hvor du selv må skrive overskrift og brevtekst. Dette brevet kan
lagres og evt skrives ut på ny senere, men det vil ikke bli tilgjengelig som en mal
for andre pasienter.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-1
Bildet for valg av registrerte standardbrev
Under teksten Vis finnes to alternativknapper. Ved avmerking for Brevmaler
vises alle registrerte standardbrev. Dersom du krysser av for Tidl sendte brev,
vises en oversikt over brev du tidligere har sendt til pasienten (dersom du har
lagret disse).
Liste over (arkiverte og) tidligere sendte brev til pasienten
Velge standardbrev eller tidligere sendt brev
Velg enten Brevmaler eller Tidl. sendte brev under teksten Vis. Marker
deretter ønsket brevmal i oversikten. Dobbelklikk på brevet, trykk enter eller
klikke på <Ok>. Du kan redigere teksten i dette skjermbildet.
9-2 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Trykk <OK> for å forberede utskrift. Bildet nedenfor kommer opp.
Utskriftsbildet for standardbrev
I feltet Opsjoner er det fire avkryssingsbokser. Velg om du ønsker å Ta med
navn på Legesenter (dersom du ikke bruker ferdigtrykt brevpapir), om du vil
Arkivere brev på pas og om du vil Ta med pasientens Fødselsdatodato, samt
dersom du bruker matriseskriver, Spør om flere ark dersom brevet går over
flere sider.
Pasientens navn og adresse vil alltid stå øverst på arket.
<Utskrift> sender brevet til den skriveren du har definert at brev skal skrives ut
på. <Avbryt> fører deg tilbake til brevbildet uten utskrift.
Forhåndsvisning av brevet skjer ved å trykke <Vis>. Se også Tekstbehandling
under kapitlet Henvisninger.
Når utskriften er ferdig, så vil WinMed spørre om utskriften var ok. Svar <Ja>
dersom utskriften var god. Ved å velge <Nei>, så vil du få et nytt forsøk.
Har du bekreftet at utskriften er tilfredsstillende, vil WinMed spørre om du
ønsker å skrive ut en konvolutt. Klikk på <Ja> dersom det er ønskelig. Du vil få
opp et skjermbilde der du kan velge mellom Privatadresse og Arbeidsadresse(r), eller Fritekst. Du kan også krysse av om du ønsker avsender og
plassering av avsender på konvolutten. NB! Husk å velge riktig konvoluttype før
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-3
du skriver ut en konvolutt, WinMed vil huske hvilken konvoluttype du skrev ut
sist.
Brev angående pasient
Dette valget er kun tilgjengelig fra Korr. på menylinjen. Du kan skrive et brev
angående pasient ved å velge Korr fra menylinjen og deretter velge Brev
angående pasient i rullegardinlista, brukes ved skriving av for eksempel
attester. Du kommer da inn i det samme skjermbildet som for vanlig brev til
pasienten. Ved valg av fritekst, så kan du selv forme teksten etter eget ønske
eller du kan bruke standardtekster som beskrevet i Brev til pasient.. Når teksten
er ferdig skrevet, så klikker du på <Ok>. Du vil da komme inn i et skjermbilde
hvor du velger hvor du vil sende dette brevet.
Du kan i de nederste avkrysningsboksene velge om du vil Ta med navn på
Legesenter og om du ønsker å Arkiver brev på pas for å hente det frem senere.
Videre så kan du krysse ut boksen Ta med pasientopplysninger om du ønsker
pasientens fødselsdato skal være med, og til slutt valget Ikke ta med hilsen og
legens navn på brevet.
Du kan også legge inn <Ny adresse> og <Endre adresse>.
<Forhåndsvisning> gir deg muligheten til å se på brevet hvordan det vil bli
seende ut før du skriver det ut.
<Tekstbehandler> se beskrivelse i kapitlet Henvisninger..
Skrive et fritekstsbrev
Marker teksten [Fritekst] i listen i brevbildet. Dobbelklikke deretter på teksten,
trykk enter eller klikk på <Ok>. Du får nå frem et bilde hvor du skriver inn
navnet på brevet, overskrift og brevtekst. Følg deretter vanlig utskriftsprosedyre
etter at du har trykket på <Ok>.
9-4 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Konvoluttutskrift
Ved valg av Korr i menylinjen og deretter Konvolutt fra rullegardinlista i
pasientjournalen hentes bilde for utskrift av konvoluttpåskrift. Bildet åpnes også
etter at du har skrevet ut et brev til pasienten.
Når bildet åpnes, vises pasientens privatadresse som utgangsverdi. Adressen
vises i ruten i nederste del av skjermbildet.
I skjermbildet finnes ulike konvoluttyper i rullegardinlisten øverst i bildet. Velg
den konvoluttypen du ønsker å benytte. Under Adressetype finnes
alternativknappene Privatadresse, Arbeidsadresse og Fritekst.
Ved valg av Privatadresse henter WinMed frem pasientens privatadresse fra
personaliasregisteret.
Ved valg av Arbeidsadresse henter WinMed frem adressen(e) til registrert(e)
arbeidsgiver(e). Hvis ingen arbeidsgiver er registrert på pasienten, vil WinMed
varsle om dette.
Ved valg av Fritekst vil WinMed flytte markør til feltet nederst i bildet. Skriv
inn ønsket adresse her.
Klikk på <Utskrift> for utskrift. WinMed vil nå be deg sette inn valgt konvolutt
i skriveren. Når dette er gjort, klikker du på <Ok>. Dersom du angrer utskrift,
trykker du <Avbryt>.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-5
Etikett
Du får utskrift av etiketter ved å klikke på Korr i menylinjen og deretter velge
Etikett. Bildet åpnes med den adressen du hadde valgt i adresseregisterbildet.
Denne adressen vises i ruten i nederste del av etikettbildet.
Funksjonene i etikettrutinen i pasientmenyen er lik den som finnes under
etikettfunksjonen i adresseregister.
Velge etikettype
I WinMed ligger noen definerte etikettyper. Etikettypene er tilgjengelige fra
nedtrekksfeltet i etikettbildet. Listen inneholder etikettbetegnelse, høyde (mm),
bredde (mm) og antall kolonner.
Du åpner nedtrekksfeltet ved å klikke i feltet eller på trekanten i enden av feltet.
Velg den etikettype du ønsker å benytte ved å klikke på etikettypen. Etter valg av
etikett, vil det i venstre del av skjermbildet vises et bilde av etiketten.
Sette startposisjon for utskrift
For å justere hvilken rad og kolonne utskrift skal starte i, benyttes feltene under
teksten Startposisjon.
I Rad: velger du verdi for hvilken rad utskrift skal starte i. Du kan skrive verdien
rett inn eller du kan benytte Opp-ned-pil for å sette verdi.
I Kolonne: oppgis hvilken kolonne utskriften skal starte i. Du kan skrive verdien
rett inn eller du kan benytte Opp-ned-pil for å sette verdi.
Merk: Visse etikettyper er slik at det ikke er mulig å påvirke kolonneverdien.
WinMed sjekker dette, og låser eventuelt feltet.
Antall etiketter
For å angi på antall etiketter som skal skrives ut, benyttes feltet Antall etiketter.
Skriv antall i feltet, eller benytt Opp-ned-pil for å sette antallet.
Velge utskriftstype
Under teksten Utskriftstype er det, ved hjelp av alternativknapper, mulig å velge
mellom Brevetikett, Lab etikett I, Lab etikett II og Fritekst.
Valg av Brevetikett vil si at pasientens privatadresse benyttes.
9-6 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Lab etikett I medfører at pasientens navn, fødselsdato, kjønn (M/K) og
journalsystemets unike pasient-ID legges opp i adressefeltet.
Lab etikett II medfører at pasientens navn, fødselsdato og kjønn (M/K) legges
opp i adressefeltet.
Valg av Fritekst medfører at WinMed fører markør til adressefeltet, slik at du
kan gjøre eventuelle endringer.
Testutskrift
For å teste utskrift av valgt etikettype, trykker du på knappen Testutskrift.
WinMed vil nå be deg om å sette inn etikett av den type du har valgt. Vil du
foreta testutskrift trykker du <Ok>. Angrer du trykker du Avbryt.
Utskrift
Under teksten Utskift av, kan du velge om du vil skrive ut 1, 2, 3 eller 4 etiketter
bare ved å klikke på en av knappene. Ønsker du flere enn fire, må du benytte deg
av feltet Antall etiketter. (Se beskrivelse over).
Korrespondanselogg
Alle brev, henvisninger og skjema som fylles ut, lagres i pasientens
korrespondanselogg. På den måten kan du senere gå inn i denne og sjekke når og
hva som er skrevet på pasienten.
Du kommer inn i pasientens korrespondanselogg ved at du i journalbildet klikker
på Korr i menylinjen og deretter velger Korrespondanselogg:
Skjermbildet er todelt, der du i øverste vindu har oversikten hva som er skrevet
på pasienten. I det nederste vinduet får du opp innholdet i korrespondansen som
er markert i vinduet over. Vanlige rutiner for markere klippe og lime gjelder, slik
kan du enkelt hente inn stoff fra tidligere korrespondanse.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-7
Skjema
Skjemagruppene
Når WinMed er levert og installert på ditt legekontor, så er skjemaene justerte
slik at teksten treffer pent på riktig plass. Det arbeides fortløpende med
utarbeidelse av nye skjemaer. Du har også muligheten til å lage dine egne
skjemaer, eventuelt justere på de du allerede har i systemet. Det gjøres fra
WinMed Design. Hvordan det gjøres er ett av flere emner på våre kurs som
holdes med jevne mellomrom.
For å skrive ut et skjema, så velger du Skjema fra menylinjen i pasientjournalen,
eventuelt klikker på knappen Skjema. Ved klikke på menypunktet Skjema, så
får du frem rullegardinlista over skjemagruppene med undervalg til hver gruppe.
Disse undervalgene er skjemaene du valgte fra WinMed Admin som dine
hyppigst benyttede skjemaer ved ditt legekontor. I eksemplet under er de tre
hyppigst benyttede skjemaene til gruppen Klinisk Kjemisk listet opp:
Skjemagruppene ligger fast definert i systemet. I de åtte første gruppene kan
ulike skjema velges inn i WinMed fra WinMed Admin. WinMed er laget slik at
det i WinMed Admin kan knyttes flere skjema til hver skjemagruppe, men i
bildet ovenfor vises inntil fem skjema til hver gruppe. Disse vil til enhver tid
komme frem som undermeny tilhørende hver skjemagruppe.
Ved valg av et skjema fra listen, vil bildet for påføring av videre opplysninger og
utskrift hentes frem.
Andre skjema (ikke kategorisert spesifikt)
Velger du menypunktet Skjema og deretter rullegardinlistevalget Andre
Skjema, eller klikker på Skjema i pasientjournalen, får du frem skjermbildet
med oversikt over alle skjemagruppene, samt valgte/alle skjemaer til valgt
gruppe.
For å vise alle skjema knyttet mot en gruppe, må man først markere
skjemagruppens navn i listen under teksten Skjemagruppe. Dette kan gjøres
enten med piltastene på tastaturet, eller med musen. Når en gruppe markeres, vil
alle skjema under gruppen vises i listen til høyre i bildet. Grupper som ikke har
noe skjema knyttet til seg, vil markeres med teksten Ingen skjemaer funnet.
Det er mulig å vise alle skjema som er knyttet til gruppen. Dette gjøres ved å
krysse av for Vis Alle.
Ved å velge skjemasøk i bildet nedenfor kan du søke på skjemanavn på tvers av
alle skjemagrupper.
9-8 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Utskrift
Utskrift av skjema gjøres ved at skjemagruppen markeres under Skjemagruppe
i skjemagruppebildet. WinMed viser de ulike skjemagruppene og tilhørende
skjemaer i høyre vindu. Skjemaet som er satt opp som standardskjema vil være
markert både med svart felt og med en stjerne foran seg.
Klikk på <Ok> for å komme inn i skjermbildet for valgt skjema. Alternativt
dobbelklikker eller trykker enter på ønsket skjema.
Skjemaene har felter for relevant opplysning og de ulike skjemaene har ulike
innskrivingsfelter.
Under teksten Diagnose kan diagnosen påføres manuelt. Det er også mulig å
hente opp bildet for påføring av en ny diagnose ved å klikke på <Ny>, eller
klikke på <Tidligere> for å hente diagnose satt tidligere. I Innskrivningsfeltet
Kliniske opplysninger kan fritekst skrives inn, eller du kan hente inn tekst fra
tidligere notater ved å trykke på knappen <Notatoversikt> eller dagens notat;
<Dagens notat>.
Du klikker på <Utskrift> for utskrift av skjemaet. Du får følgende melding:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-9
Trykk på utskrift, hvis du ikke ønsker utskrift trykker du på <Avbryt> .
Pasientmeldinger
WinMed har en fleksibel meldingsfunksjonsmodul. Meldinger er «huskelapper»
du skriver om pasienten som både kan være generelle (f.eks. «OBS!
Hjemmesykepleien distribuerer medisiner») som du setter inn under Obs i
pasientens personalia bilde eller mer spesifikke meldinger f.eks. Ny cytologisk
prøve medio Nov 2001, som du skriver inn i meldingsmodulen.
Denne funksjonen hentes ved at Pasient velges fra menylinjen og deretter
rullegardinlistevalget Skriv melding som velges fra menylinjen i
pasientjournalen, eller ved å klikke på <Melding> i pasientjournalens knapperad
når det ikke finnes noen melding på pasienten fra før..
9-10 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bilde for registrering av melding på pasient
Vi opererer med to begreper; Pasientmeldinger og Melding til bruker.
Meldingstype Pasientmelding
Denne meldingen vil både være synlig når du er i pasientjournalen og når du er i
hovedmenyen hvis du ikke har markert den som lest.
Meldingskategori
Dette er valgene i nedtrekksfeltet Meldingskategori.
I nedtrekksfeltet for Meldingskategori velger du hvilken kategori meldingen
skal tilhøre. Utdraget over viser en del av kategoriene som er i systemet. Når
rullefeltet er aktivert, vet du at det er flere valg i lista.
Prioritet
I avkryssingsboksene for Prioritet velger du om denne meldingen er Lav eller
Høy (haster).
Vis for
Velg om denne meldingen skal vises for Alle brukere eller for Enkelt bruker.
Dersom du velger å la meldingen være synlig for alle brukere, så vil samtlige
brukere av systemet få frem denne meldingen når de går inn i WinMed og når de
er inne i pasientjournalen.
Når du velger Enkelt bruker, så velger du hvilken bruker meldingen skal være
synlig for i nedtrekksfeltet bak Enkelt bruker. Meldingen på pasienten er kun
synlig for valgt buker.
Aktiveringsdato
Dersom du oppgir en aktiveringsdato for en melding, vil meldingen være en
Aktiv melding f.o.m. aktiveringsdatoen. Fordelen med aktiverte meldinger er at
du får varsel om disse også ved oppstart og avslutning av WinMed. Vi kan f.eks.
tenke oss at du har en pasient som bør innkalles til ny PSA kontroll om ½ år. Du
kan da skrive en melding om dette og oppgi aktiveringsdato til et ½ år fremover.
Frem til dette vil du se meldingen fra pasientjournalen, men den vil ikke være
synlig fra hovedmenyen. Fra og med aktiveringsdatoen vil du bli minnet om
meldingen hver gang du starter og avslutter WinMed, helt til du markerer at du
har lest meldingen (<Lest>).
Meldingstype Melding til bruker
Denne meldingen vil kun være synlig fra hovedmenyen. På samme måte som i
Pasientmelding vil du her velge Meldingskategori, Prioritet, hvilken bruker
meldingen skal vises for i Vis for og Aktiver melding på dato.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-11
Meldingskategori
I nedtrekksfeltet for Meldingskategori velger du hvilken kategori meldingen
skal tilhøre. Utdraget over viser kategoriene som er i systemet. Marker hvilken
kategori meldingen skal tilhøre ved å klikke på kategorien, eventuelt benytte
piltastene og deretter enter.
Prioritet
I avkryssingsboksene for Prioritet velger du om denne meldingen er Lav eller
Høy (haster).
Vis for
Velg om denne meldingen skal vises for Alle brukere eller for Enkelt bruker.
Dersom du velger å la meldingen være synlig for alle brukere, så vil samtlige
brukere av systemet få frem denne meldingen når de går inn i WinMed og når de
er inne i pasientjournalen.
Når du velger Enkelt bruker, så velger du hvilken bruker meldingen skal være
synlig for i nedtrekksfeltet bak Enkelt bruker. Meldingen på pasienten er kun
synlig for valgt buker.
Lese en pasientmelding fra hovedmenyen
Ctrl+M
Alle aktive meldinger vises i det du klikker på knappen Meldinger i
hovedmenyen. Du får opp en liste over alle aktiverte meldinger med navnet på
pasientene meldingene gjelder. Du kan lese de ulike meldingene i skjermbildets
nederste vindu ved å markere pasientens navn i listen.
Aktive meldinger fra Hovedmenyen
I dette bildet kan du merke en melding som lest ved å klikke på <Lest>. En
melding som er merket som lest vil ikke vises fra hovedmenyen. Men
meldingen er fortsatt tilgjengelig fra pasientjournalen ved å trykke på knappen
Melding eller fra menyvalget Pasient velger du Les meldinger. Dersom du
klikker på <Slette>, vil meldingen fysisk bli slettet (også fra pasientbildet).
9-12 · Korrespondanse og meldinger
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Lese pasientmelding fra pasientjournalen
Meldingsbildet er noe forskjellig fra meldingsbildet du får frem ved å hente dette
i hovedmenyen. Du kan velge Pasient i menylinjen og deretter rullegardinvalget
Les melding. Du vil få frem alle meldinger på aktuell pasient. Dette gjelder både
generelle meldinger uten aktiveringsdato, meldinger som ennå ikke er aktivert,
samt meldinger du har markert som lest (men ikke slettet).
Bildet for lesning av melding på pasient
For å se selve meldingsteksten, markerer du først meldingen i oversikten merket
Meldinger. WinMed viser automatisk meldingsteksten i vinduet merket Tekst.
Merke melding som lest
Du merker en melding som lest ved å klikke på <Lest/utført>. Markert melding
vil få påført en stjerne i oversikten Meldinger. Du fjerner markeringen
lest/utført ved å klikke på <Lest/utført>.
Ønskes en melding slettet, markeres først meldingen i Meldinger. Klikk deretter
<Slette>. WinMed vil gi deg angremulighet.
Du kan også overføre hele meldingen som står i Tekst- og Kommentarfeltet til
selve journalnotatet ved å velge Kopi til notat.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Korrespondanse og meldinger · 9-13
10 Spesialbilder
Med spesialbilder menes Audiometri, Blodtrykk, PEF , Persentiler, Vaksine, AK
(INR)-journal og Svangerskapsjournal. Du velger menyvalget Prøver eller
Journal for å komme til disse skjermbildene.
Resultatene fra noen av målingene du gjør kan vises som en tabell visning eller
som en grafisk visning.
Audiometri
Det vises til egen Audiometrimodul som er tilgjengelig i WinMed Allmenn.
Denne modulen er spesielt utviklet for ØNH leger og kan fås ved henvendelse til
Profdoc Norge AS.
Men det er med en forenklet audiometrimodul som du kan nå ved å velge
menyvalget Prøver og deretter Audiometri fra rullegardinlista. Du får fram
følgende bilde:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-1
Her vil du se resultatet av den sist registrerte hørselsprøven hvis det finnes noen
fra før, andre målinger velger du fra feltet Tidligere målinger.
WinMed lister opp de ulike resultatene med egne symboler for høyre (O) og
venstre (X) øre, samt eget symbol for resultater som er like for begge ørene (L).
Du kan også filtrere skjermbildet til kun å vise resultater for bare høyre eller
venstre øre ved å fjerne haken i avkrysningsboksene (H og V) . Eventuelle
kommentarer vil bli vist i kommentarfeltet.
Registrere ny hørselstest
Ved registrering av ny hørselstest klikker du på <Ny> og kommer inn i dette
skjermbildet:
Dette skjermbildet er registreringstavle for hørselstesten. Du ekskluderer
frekvenser ved å klikke i avkryssingsboksene under teksten Ikke bruk.
For hver frekvens for begge ørene er det tilhørende nedtrekksfelt. Fra
nedtrekksfeltet kan du klikke ønsket resultat. De er registrert med intervaller på
fem. Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O. Klikk
<Avbryt> dersom du angrer handlingen.
10-2 · Spesialbilder
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Blodtrykk
Du kommer til skjermbildet for registrering av blodtrykksmålinger på pasienten
ved å velge menyvalget Prøver og deretter Blodtrykk fra rullegardinlista, eller
du trykker Ctrl+B i pasientbildet. Skjermbildet viser oversikten (sortert utfra
siste måling og deretter synkende på dato).
Påkrevde opplysninger er
systolisk trykk, diastolisk trykk og
prøvetakingsdato
Ved registrering av en ny måling, kreves det opplysninger om systolisk trykk,
diastolisk trykk og prøvetakingsdato. Vekt kreves ikke oppgitt. BMI regnes ut
på bakgrunn av registrert høyde og vekt.
Klikk på <Lagre>, og målingen legges opp i oversikten i skjermbildet, samt at
WinMed registrer BT xx/yy i journalen (<Lagre> er ikke tilgjengelig før alle
påkrevde opplysninger er oppgitt).
Registrering av blodtrykksmålinger
Slette måling
Ved sletting av en måling, markeres målingen i oversikten (<Slette> blir
tilgjengelig). Klikker du på <Slette>, så fjernes målingen umiddelbart fra
oversikten.
F
Kun målinger gjort inneværende dag kan slettes.
Grafisk fremstilling av blodtrykksmålinger
For grafisk fremstilling av blodtrykksmålinger må minimum to målinger være
registrert på pasienten. Klikker du på <Vis graf>, så vil du komme inn i et eget
skjermbilde for grafisk fremstilling av målinger.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-3
Bildet for grafisk visning av blodtrykksmålinger
Presentasjon av målinger foretas ved et linjediagram med to uavhengige Y-akser.
Y-aksen til venstre viser blodtrykk (systolisk måling vises med rød linje på
skjermen, diastolisk med blå).
Y-aksen til høyre viser vekt (vises med grønn linje på skjermen).
X-aksen viser dato for målinger. Som standard vises de 10 siste målinger når
skjermbildet åpnes. Dette vises i innskrivningsfeltet Antall viste prøver i
grafen. Her er det imidlertid mulig å oppgi en annen verdi. Skriv f.eks. inn 5 i
feltet, trykk enter for å oppdatere grafen.
I bildet finnes det navigeringsknapper for å se prøver tilbake eller frem i tid.
F
Grafen vil alltid vise de to siste målingsdatoene til høyre på X-aksen.
Vis de første registrerte målinger
Gå et trinn tilbake
Gå et trinn frem
Vis de siste registrerte målinger
Dersom du ønsker utskrift av den grafiske fremstillingen, klikker du på
<Utskrift>. Klikk på <Avslutt> for å gå tilbake til pasientjournalen.
PEF
Du velger PEF fra rullegardinlista bak menyvalget Prøver. Alle tidligere PEFmålinger på pasienten vises i oversikten (sortert fra siste måling og deretter
synkende på dato).
Ved registrering av en ny måling, kreves det opplysninger om PEF-verdi og dato
for prøvetaking. Klikk på <Lagre>, og målingen legges opp i oversikten i
skjermbildet. (<Lagre> er ikke tilgjengelig før alle påkrevde opplysninger er
oppgitt).
10-4 · Spesialbilder
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bildet for registrering av PEF-målinger
Ved sletting av en måling markerer du målingen i oversikten og deretter klikker
du på <Slette>. Målingen fjernes umiddelbart fra oversikten.
F
Kun målinger gjort inneværende dag kan slettes.
Grafisk fremstilling av PEF-målinger
For grafisk fremstilling av PEF-målinger må minimum to målinger være
registrert på pasienten. Du henter inn skjermbildet for grafisk fremstilling av
PEF-målinger ved å klikke på <Vis graf>:
Bildet for grafisk visning av PEF - målinger
Presentasjon av målinger foretas ved et linjediagram. Y-aksen viser PEF-verdi
(målingen vises med rød linje på skjerm). X-aksen viser datoen for målingene.
Som standard vises de 10 siste målingene når skjermbildet åpnes. Dette vises i
innskrivningsfeltet Antall viste prøver i grafen. Her er det imidlertid mulig å
oppgi en annen verdi. Skriv for eksempel inn 5 i feltet, trykk linjeskift, og grafen
oppdateres.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-5
I bildet finnes det navigeringsknapper for å se prøver tilbake eller frem i tid.
F
OBS: Grafen vil alltid vise de to siste målingsdatoene til høyre på X-aksen.
Du skriver ut grafisk fremstilling av PEF-målinger ved å klikke på <Utskrift>.
Klikk på <Avslutt>for å gå tilbake til pasientbildet.
Persentiler
Persentiler på barns høyde, vekt og
hodeomkrets
Fra menypunktet Prøver -> Persentiler fra Pasientbildet kan man få opp
persentiler på barns høyde, vekt og hodeomkrets
WinMed viser persentiler på bakgrunn av de verdiene som er registrert på høyde
og vekt i laboratoriearket.
Knapperaden har følgende valg (fra venstre mot høyre)
10-6 · Spesialbilder
·
Vekt på høyde (0-6 år)
·
Vekt på høyde (4-17 år)
·
Høyde (0-4 år)
·
Høyde (4-17 år)
·
Hodeomkrets (0-4 år)
·
Hodeomkrets (4-16 år)
·
Vekt (0-4 år)
·
Vekt (4-17 år)
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vaksine
Du kommer til skjermbildet for registrering av vaksiner enten fra skjermbildet
for familie/sosialt, eller fra menylinjens Journal og deretter Vaksine fra
rullegardinlista.
Skjermbildet er tredelt
Skjermbildet er delt inn i tre deler. Øverst er det en oversikt over vaksiner tatt
tidligere. Disse er sortert etter dato – den siste er først i lista.
Midterste del av bildet er et registreringsfelt for vaksiner som gis. Du klikker på
<Ny> for å registrere vaksinen som settes.
Nederste feltet er et register over vaksiner som kan gis ved legekontoret.
Skjermbildet er tredelt: tidligere satte vaksiner, registreringsfelt og vaksineregister.
Pasienten skal få ny vaksine
Du velger først hvilken vaksine pasienten skal ha ved å klikke på denne i det
nederste vinduet. Deretter klikker du på <Ny> i feltet Ny vaksine, det midterste
feltet. Trykk deretter på <OK>, hvis du skal gi flere vaksiner gjentar du
prosedyren. Når du er ferdig trykker på <Avslutt>.
Legge til ny vaksine til vaksineregisteret
I dette skjermbildet registerer du en ny vaksine i vaksineregisteret ved å skrive
inn navnet, takstnummer og eventuelt tilleggpris, medisinpris og
forbruksmateriell. Du avslutter og lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke
Alt+O. Klikk <Avbryt> dersom du angrer handlingen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-7
AK-journal
(antikoagulasjonsjournal, tidligere TT-journal)
Denne journalen henter du frem fra menyvalget Journal og deretter velger du
AK-journal i rullegardinlisten.
Fra og med 01.11.99 ble INR-systemet innført i Norge. Denne erstatter
Trombotesten. Med INR-systemet innføres også nye verdier, slik at en INRverdi på 3 tilsvarer en TT-verdi på 9.
Skjermbildet for registrering av INR-verdier:
Programmet doserer nå med ½ tabletter som standard dersom man angir en
ukedose. Dette kan overstyres på hver pasient ved å velge Dosering Hele tab og
dette vil da bli standard verdien.
Ved ny dosering, kopieres følgende informasjon til dagens notat:
”AK-Journal: INR: 7,00. Ukedose: 3,0. Dosering:
0+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5. Dato kontroll: 30.05.2003. Kommentar: Minsket
dosen noe”
10-8 · Spesialbilder
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
I bildet over ser du pasientens historikk med INR-verdier og TT-verdier. Det er
altså %-tegnet og det lavere tallet som verdi, som skiller INR fra tidligere TTverdier.
Dersom man har tatt INR samme dag man skal dosere, kommer INR verdien
automatisk opp i feltet for INR hvis det er satt opp kopling til INR fra
Hovedmenyen, menylinje Oppsett og valg Analysekopling. Dersom denne ikke
er målt samme dag, vil forrige måling bli vist nederst på skjermen når man står i
feltet INR.
Det tillates INR-verdier med 2 desimaler.
Registrering av dosering
I øverste del av bildet registrerer du anbefalt INR-nivå og når behandlingen
starter og slutter, samt indikasjon.
I midterste del av bildet registrerer du dagens dosering med dato, INR og
ukedose. Systemet vil foreslå en ukedosering basert på ukedosen du taster inn.
Denne kan du overskrive dersom du ønsker en annen dosering. Tast inn dato for
kontroll og kommentar for denne doseringen.
Nederste vinduet i skjermbildet er en logg for tidligere AK-kontroll.
Utskrift av AK-journal
I menyvalget Utskrift finner du rullegardinvalget Utskrift av AK-journal. Du
får her muligheten til å skrive ut pasientens AK-journal.
Utskrift av Dagens dosering
Her kan du skrive ut en lapp med dagens ukedosering som du kan gi pasienten.
Svangerskapsjournal
Første gang du registerer en svangerskapsjournal vil du få opp dette
skjermbildet:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-9
Angi deretter svangerskapsnummeret i skjermbildet under:
For kvinnelige pasienter kan du i WinMed opprette en svangerskapsjournal. I det
du skal etablere en svangerskapsjournal, vil du få opp skjermbildet over for å
registrere svangerskapsnummeret til vedkommende pasient. Du kommer deretter
inn i dette skjermbildet:
Generell informasjon (1)
I dette skjermbildet registerer du informasjon på barnets far, tidligere
svangerskap, tidligere sykdommer og livsvaner.
10-10 · Spesialbilder
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Aktuelle (2)
På bakgrunn av siste menstruasjon, vil WinMed regne ut terminen. Du registerer
avsluttet svangerskap ved å klikke på <Merk som avsluttet>.
Undersøkelse (3)
Det er lagt inn kobling mot blodtrykk , Hb og Urin, det vil si at dersom man har
registrert blodtrykk og vekt i blodtrykksmodulen, er disse feltene allerede fylt ut
i svangerskapsjournalen. Kopling til Hb og Urin må være definert på forhånd,
dette gjøres fra Hovedmenyen, menylinje Oppsett og valg Analysekopling
Tidligere (4)
Du kan se registreringer gjort under tidligere svangerskap fra valget Tidligere.
Får å fram oversikt over tidligere svangerskap må de være merket som avsluttet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Spesialbilder · 10-11
Du velger fra listen over Tidligere svangerskap og du får da fram oversikten
som vist ovenfor.
10-12 · Spesialbilder
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
11 Laboratorie og Prøvesvar
Innledning
I dette kapitlet gjennomgås skjermbildene som ligger bak knappene i feltet
Prøver i hovedmenyen. I dette kapitlet gjennomgås det hvordan du skriver inn
svar både for lokale og eksterne prøver, samt hvordan du fører inn prøvesvar på
cytologi, histologi, røntgen, mikrobiologi og andre prøvesvar. Rekvirering av
prøver kan gjøres både fra pasientbildet og fra eget valg i labarket (Ctrl+L).
Oppbygning av laboratoriebildet fra hovedmenyen
Ctrl+L
Laboratoriebildet hentes fra hovedmenyen ved å velge Lab.svar i menylinjen
og deretter Laboratorie fra rullegardinlista i menylinjen, eller ved å trykke på
knappen merket Laboratorie.
Todelt struktur i laboratoriebildet
Laboratoriebildet er konstruert for laboratoriepersonalet ved legesenteret.
Skjermbildet er todelt; det øverste bildet har tittelen Prøver og det nederste
bildet har tittelen Svarrutine Laboratorie.
Prøver - det øvre bildet
I bildet Prøver finner du en liste over de prøver som er rekvirert. I dette bildet
skriver du svarene direkte inn i kolonnen Svar på de lokalt rekvirerte prøvene.
Når laboratoriebildet åpnes, vises alle prøver som er rekvirert samme dag og
som ennå ikke har fått registrert svar. Ved hjelp av valget i nedre del av bildet
Svarrutiner laboratorie som beskrives nedenfor kan visse innstillinger
gjøres i f.m. innskrivning av prøvesvarene.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-1
Svarrutine Laboratorie - det nedre vindu
I bildet Svarrutine Laboratorie setter du filtre for hvilke prøver som skal vises
i det øvre vinduet. Det er altså dette bildet som er avgjørende for hva som skal
vises i skjermbildet Prøver.
NB! Alle prøver hvor det er ført inn svar og som legen har signert vil vises på
pasientens labark.
Filtrene/Avkryssingsboksene i Svarrutine Laboratorie
1.
I boksen Prøve vil rullegardinlisten med enkeltprøver bli
tilgjengelig dersom du fjerner krysset i boksen Alle. Her kan du
velge en av de lokale prøvene og kun se de pasientene der denne
prøven er rekvirert på aktuell dato.
2.
I boksen Dato vil innskrivningsfeltet for dato bli tilgjengelig. Skriv
inn dato, eller benytt pilene for å velge en dato. Du får da se prøver
rekvirert denne datoen. Dersom du krysser av for alle, så vil
skjermbildet Prøver vise alle rekvireringsdatoer.
3.
Kryssboksen Alle (m/u svar), lar deg velge om du skal se alle
prøver eller kun de prøver som mangler svar.
4.
Dagens dato. Her kan du velge å få dagens dato som svardato.
Dette kan være prøver som ble rekvirert for eksempel i går, men
som ikke ble tatt før i dag.
Forskjellige valg fra menylisten
Sortering av Prøvesvar
Fra menyvalget Prøver og Sortering i menylinjen kan du endre sorteringen av
prøvene i skjermbildet Prøver. Dersom du velger Analysenavn, vil de ulike
analysene stå samlet. Dersom du velger Pasient, vil alle prøver rekvirert på
samme pasient stå samlet. Når du går inn på Laboratorie vil prøvene bli vist i
kronologisk rekkefølge.
11-2 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Registrere/slette prøvesvar (lokale)
Registrere prøvesvar
Prøvesvar registreres direkte i Laboratoriebildet ved å plassere markøren i
svarcellen tilhørende den rekvirerte prøven. Du skriver inn verdien direkte i
kolonnen Svar. Kolonnen oppdateres automatisk, alt etter hvordan filtret er satt.
Med visningen ”Vis prøver
uten svar” får du opp
rekvirerte prøver uten svar.
Prøver med svar vises for legen
via labarket til pasienten.
Ofte kan det være hensiktsmessig å bruke visningen ”Vis prøver uten svar”,
fordi det gir en oversikt over hvilke prøver som det ennå ikke er registrert svar
på. Med denne innstillingen oppdateres skjermen automatisk etter ca. 30
sekunder. Dermed vil kun prøver uten svar vises til enhver tid.
Prøvene med svar vil bli tilgjengelige for legen i pasientens Labark med en gang
svaret er ført inn.
WinMed sjekker kontinuerlig om det er rekvirerte nye prøver, og i så fall vise
disse i skjermbildet Prøver. Denne kontrollen foretas med ca. 30 sekunders
mellomrom.
Registrere patologiske svar
Dersom svaret er utenfor angitt/normalt referanseområde, skriver du en stjerne,
*, umiddelbart bak svaret. Feltet Pat vil da bli oppdatert til Ja.
NB! Det er også mulighet til å legge inn referanseområde for en prøve i WinMed
Admin. Da vil feltet Pat bli merket med Ja hvis prøvesvar ligger utenfor
referanseområdet.
Sette inn prøvekommentar
Ctrl+K
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Du legger inn prøvekommentar til den enkelte prøve ved å sette markøren i
svarfeltet og deretter trykke Ctrl+K. I labarket vil prøvesvar med kommentar
merkes med M når prøven er signert av legen.
Laboratorie og Prøvesvar · 11-3
Sette inn utvidet svar
Ctrl+U
Dersom svarfeltet er for lite til å skrive inn svaret velger du utvidet svar, trykk
Ctrl+U i svarfeltet for aktuelt prøvesvar. Bildet for registrering av utvidet svar
hentes frem. Markøren står og blinker i skjermbildet Innskriving av utvidet
svar:
Hvis du registrerer utvidet svar uten å ha registrert en prøveverdi, vil WinMed
legge inn teksten VEDL. i Svarkolonnen:
Slette Prøvesvar
Plasser markøren i Svar på den prøven som ønskes slettet. Velg Slette fra
Prøver i menylinjen eller Ctrl+DEL. WinMed spør om prøven virkelig ønskes
slettet. Hele analysen vil da bli slettet.
Hente ny pasient
Ctrl+H
Man kan bestille prøver på pasienter som ikke står i listen fra før, ved å trykke
Ctrl+H eller velge Prøve -> Rekvirere prøver på Ny pasient fra menylinjen.
Man kommer da inn i dialogen Hent Pasient. Hent inn ønsket pasient og man
kommer til rekvireringsbildet for prøver.
Rekvirere ny prøve på markert pasient
Man kan etterrekvirere prøver på en pasient i listen ved å markere pasienten og
velge Prøver -> Rekvirere ny prøve på markert pasient fra menylinjen. Du
kommer da til rekvireringsbildet.
11-4 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Se svar på tidligere prøver (både lokale og eksterne)
Ctrl+L
Det er mulig å se svar på prøver som er tatt på pasienten tidligere selv om du er i
skjermbildet Laboratorie. Marker pasienten først og deretter trykk Ctrl+L,
eventuelt klikk på Prøver i menylinjen og på Se Labark på markert pasient i
rullegardinlista. Du kommer direkte inn i pasientens Labark og kan se svar på
prøver tatt tidligere.
Rekvirere prøver direkte fra Prøver/Svarrutine
Laboratoriebildet
Ctrl+N
I skjermbildet Laboratorie klikker du på Prøver i menylinjen og deretter på
Rekvirere ny prøve på markert pasient i rullegardinlista. Du kommer da inn i
skjermbildet du rekvirerer prøver i.
Ctrl+H
Du kan også rekvirere prøver på en ny pasient ved å vege Pøver og Rekvirere
prøve på ny pasient.
Hent journalen på markert pasient
Du kan komme direkte til pasientbildet fra menyvalget Prøver og Hent journal
på markert pasient eventuelt trykke Ctrl+Mellomrom (spacebar), og derfra
skrive ut bl. a. skjema til laboratoriet eller andre valg du ønsker å gjøre.
Eksterne prøver
Innsending av eksterne prøver
Ctrl+S
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Dersom du ønsker å bestille labprøve som ikke analyseres på legekontoret, men
som for eksempel at svaret overføres via modem, vil det stå Sende prøve i
kolonnen Prøvenavn når eksterne prøver skal sendes til laboratoriet. For å se
hvilke prøver dette gjelder, så må du klikke i feltet for svar, og deretter Ctrl+S
eller velge og Skjema. Du kommer da inn i et skjermbilde som sier hvilke
prøver som skal analyseres. Der vil du også få mulighet til å skrive ut skjema,
eksempelvis klinisk/kjemisk skjema. For medhjelper vil du måtte velge lege ved
utfylling av skjema.
Laboratorie og Prøvesvar · 11-5
Hente svar fra analyseapparat
Ta kontakt med Profdoc Norge AS for nærmere informasjon.
Registrere svar på eksterne prøver manuelt
Du registrerer svar fra hovedbildet ved å velge Lab.svar i menylinjen og deretter
Innskriv av prøvesvar (eksterne) i rullegardinlista. WinMed vil nå hente
registreringsbildet for eksterne prøvesvar:
Fyll data inn i feltene
Hent pasienten og velg lege.
11-6 · Laboratorie og Prøvesvar
Hent først inn pasienten ved å klikke på <Hent pasient>. Deretter velger du
lege som rekvirerte prøven(-e), dette er viktig for signering av prøver.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hent prøve.
Skriv så inn hele eller deler av navnet på prøven i prøvefeltet under
Prøve/analyse og avslutt med enter. Velg aktuell prøve fra lista som kommer
til syne ved å dobbeltklikke på ønsket analyse, eller markere prøven og trykke
OK (eller enter).
Skriv inn dato for prøvetaking
+ legg inn analysesvaret
Skriv deretter inn dato i datofeltet (markøren står klar i datofeltet). Her legger du
inn aktuell dato. Deretter legges svaret inn, og du kan registrere avvik dersom
det er aktuelt.
Utvidet svar eller
kommentar?
Videre kan du legge inn normalverdi, benevning på analysen, og eventuelt lagre
referanseverdien. Du kan også legge inn utvidet svar og kommentarer.
Avslutt med <Ok>..
Når du er ferdig med å legge inn aktuelle opplysninger, trykker du <Ok>. Dette
vil da bli lagt inn i Prøveoversikt (Laboratoriearket) på pasienten
Dersom du ønsker å gå videre, så klikker du på <Ny pasient> og gjentar
prosedyren over.
NB! Prosedyrene kan også gjøres fra pasientbildet.
Innskriv av rekvirerte eksterne prøvesvar
Du velger Lab.svar i menylinjen og deretter Innskriv av rekvirerte eksterne
prøvesvar i rullegardinlista. Her skriver du inn svar på prøver som er bestilt fra
eksternt laboratorium, og der svar ikke overføres via modem.
Vis utestående eksterne prøvesvar.
Det er en del legekontor som ønsker å ha kontroll på om de får svar på eksterne
prøver. For at dette skal fungere optimalt må prøvenavnet på den eksterne
prøven i Winmed være eksakt likt prøvenavnet fra laboratoriet ( for eksempel
Furst).
Et eksempel på dette kan være for eksempel prøven S-Alat, den kan ikke hete
Alat i Winmed og S-Alat fra laboratoriet.
Man bestiller prøven og når svar på prøven kommer enten via Elektronisk
overføring (modem) eller det blir lagt inn svar fra valget Innskriv av rekvirerte
eksterne prøvesvar vil prøven bli borte fra valget Vis utestående eksterne
prøvesvar , her får du en oversikt for alle pasienter. Samme valget finnes også i
pasientbildet under valget Prøver hvor man kan se på den enkelte pasient.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-7
Du kan velge Hent på markert pasient for å sjekke nærmere på labarket om
svaret har kommet inn men med et annet navn. Hvis prøven har kommet inn kan
velge Slette for å fjerne prøven fra oversikten.
NB! Men du bør gå inn i Winmed Admin og endre navnet på den eksterne
prøven slik at det blir korrekt som beskrevet ovenfor.
Utskrift av patologiske prøvesvar.
Fra dette valget kan du skrive ut alle patologiske prøvesvar for en angitt dato.
Vis alle usignerte prøvesvar.
Her kan man få en oversikt på alle usignerte prøvesvar. Dette valget er primært
ment for medhjelpere som vil sjekke prøvesvarene før de er signert av legen, her
er det muligheter til å rette/slette prøvesvar, gjelder spesielt for de eksternt
innskrevne prøvesvarene.
11-8 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hente svar på eksterne prøver per modem
Først må du få overført prøven fra laboratoriet. Dette gjøres fra valget Start
modemprogram. Dette valget vil få modemet til å ringe opp laboratoriet, og
deretter vil prøvene bli overført til legekontoret.
NB! Det er ikke alle legekontorer hvor dette valget brukes, da det finnes andre
løsninger for overføring av prøvesvar.
Deretter må du fra Lab.svar i menylinjen velge 2 Lese inn Modemoverførte
prøvesvar.
WinMed har sitt eget prøveregister. I dette registeret ligger alle kjente prøver
organisert etter prøvegrupper. Ved konverteringer blir normalt de ”gamle”
prøvene overført.
Dette registeret ligger i WinMed Admin og hvert enkelt legekontor er selv
ansvarlig for at denne listen er korrekt.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-9
Prosedyre for innlesing av modemoverførte
prøvesvar
Velge Laboratorium
1. Trinn
Første trinn er å velge hvilket laboratorium prøver skal leses inn fra. Valget
foretas fra nedtrekksfeltet under teksten Laboratorium.
Hvilke laboratorium det er mulig å lese inn prøvesvar fra, er definert i WinMed
Admin.
Velge fil for modemoverførte prøver
2. Trinn
Neste (og andre) trinn i innlesning av prøver består i å velge svarfil som skal
leses inn.
Starte innlesning av modemoverførte prøver
3. Trinn
Du starter innlesing av prøver ved å klikke på <Start innlesning>. WinMed vil
umiddelbart foreta innlesning fra prøvefilen.
Første innlesing av svarfil
Første gang det leses inn en svarfil i WinMed, så må filnavnet (filens adresse)
skrives inn. Denne skrives inn i feltet merket Filnavn.
Et eksempel på filnavn kan være: F:\LEGEDATA\MODEM\STPCFILE.BAT
WinMed sjekker at filnavnet stemmer overens med adressen. Dersom filnavnet
er korrekt, vil WinMed lagre dette, og filadressen kommer frem i feltet neste
gang innlesning fra laboratoriet skal skje.
Er ikke filadressen korrekt, så vil knappen Start innlesning tones ned. Den er
dermed ikke tilgjengelig.
En annen mulighet til å hente svarfiladressen er å klikke på <Filnavn>. I
skjermbildet under finner du frem filadressen ved å søke i korrekt område
(Drive:) og katalog (Directory:). Selve filen markerer du i feltet Velg fil.
11-10 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Listen under teksten Directory viser kataloger på markert disk. I dette tilfellet
finnes katalogen Legedata på C disken. Gjeldende katalog vises mellom teksten
Directory og kataloglisten (c:\legedata\).
Er det ønskelig å gå til annen katalog, gjør dette ved å dobbeltklikke på ønsket
katalognavn i listen. WinMed åpner bildet slik at alle filer med *.bat og *.dat i
etternavn hentes under gjeldende katalog. Disse vises i listen under teksten Velg
Fil. Har filen et annet etternavn, oppgi dette i innskrivningsfeltet under Velg Fil.
Et eksempel:
Er det ønskelig å se alle filer med etternavn DAT under valgt katalog, oppgis
dette som *.DAT i innskrivningsfeltet under Velg fil.
Velg fil og overfør til innlesningsbildet
Marker filen i listen og trykk <Open> eller dobbeltklikk på filnavn. Bildet
lukkes og filnavn overføres til innlesningsbildet og feltet Navn på svarfil. Hvis
navnet er feil vil ingen prøver bli lest inn.
Når svaret er lagt inn vil du få spørsmål om utskrift av de samme prøvesvarene.
NB! Du har ikke mulighet til å ta ut en ny utskrift hvis du forlater bildet.
lese inn modemoverførte prøvesvar JML Noe mangler?
Definere ukjente prøver
WinMed må kjenne kobling
mellom laboratorienavn og
WinMed's eget prøvenavn. Dette
ligger i et eget register i
WinMed.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
For at innlest prøve skal gjenkjennes av systemet, må WinMed kjenne koblingen
mellom laboratorienavn og tilhørende prøvenavn i WinMed. Denne koblingen
ligger i et eget register. Forutsetningen for at dette skal skje, er at du har fjernet
haken foran automatisk registrering av ukjente prøvesvar.
Du må koble ukjente prøver mot WinMed`s prøveregister. Dersom den innleste
prøven er ny og ukjent for WinMed, så må denne registreres som en ny. Ved
neste innlesning vil denne prøven leses inn uten varsel.
Laboratorie og Prøvesvar · 11-11
M
NB: Registrering/kobling av ukjente prøver bør gjøres av den person som er
oppnevnt som ansvarlig for registrering av nye prøver.
NB! Ved eventuell feilkobling av prøver, må dette fjernes i WinMed Admin (se
egen brukerveiledning, Prøver>Modemoverføring>Koblingstabell).
11-12 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Signere prøvesvar
Funksjonen er kun tilgjengelig hvis det finnes usignerte prøvesvar. Signering av
lokale og eksterne prøvesvar foretas i eget skjermbilde. Dette bildet er for leger
Skjermbildet for oversikt og signering av prøvesvar kan du hente ved å trykke
knappen Signere L.svar i hovedmenen. WinMed vil nå åpne bildet for signering
hvis det finnes usignerte prøver hvor du står som rekvirent. I motsatt fall vil du
få melding om at det ikke finnes usignerte prøvesvar.
I vinduet for usignerte prøvesvar får du informasjon om prøvens svardato,
pasientnavn, prøve, svarverdi, avvik (Ja/Nei), prøvekommentar, utvidet svar og
Ref. område.
Filtrere oversikten over usignerte prøvesvar
Skjermbildet åpnes med verdiene Enkelt lege og Alle Datoer avmerket slik det
er avbildet over. Men det er mulig å sette filtre slik at du kan se kun det som er
ønskelig/interessant i gitt situasjon
Hvem skal oversikten gjelde for:
Via alternativknappene Alle Leger og Enkelt lege kan du avmerke om du vil se
svar for alle leger eller en enkelt lege. Ved valg av Enkelt lege, vil navnet i
rullegardinliste for valg av lege, være tilgjengelig.
Én dato/alle datoer i oversikten:
Via alternativknappene Alle Datoer og Én dato kan du avmerke om du vil se
svar for alle datoer eller for en ønsket dato. Ved valg av Én dato vil
innskrivningsfeltet for dato være tilgjengelig for angivelse av dato. Skriv inn
ønsket dato eller benytt opp- ned pil for å endre dato.
Alle svartyper/patologiske svar:
Kryss av i avkrysningsboksen Vis kun patologiske svar hvis du kun ønsker å se
svar merket med avvik.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-13
Signere prøven/-e
Du markerer ønsket prøve i oversikten og trykker deretter på <Signer>
(<Avbryt> blir nå tilgjengelig). Signerte prøver markeres med stjerne foran
F.dato i oversikten. Du opphever signaturen ved å klikke på <Signer> igjen.
Knappen har altså en av/på funksjon.
Du kan signere alle prøvene med ett klikk; klikk på <Sign alle>. Hvis du nå vil
fjerne signatur, må du markere prøven i oversikten og klikke på <Signer>. Dette
må gjentas for hver enkelt prøve i oversikten. (Det går altså ikke an å fjerne alle
signaturene ved å klikke på <Sign alle> enda en gang).
NB! Her vil ikke patologiske svar bli merket. Dette for at du som lege skal
være oppmerksom på disse svarene. Dersom du har valgt på kun Vis kun
patologiske svar kan du velge Sign alle og de patologiske svar blir merket.
Du fullfører signeringen ved å klikke på <Ok>. Dersom du angrer signeringen,
så trykker du på <Avbryt>. WinMed vil nå spørre deg om du virkelig ønsker å
avbryte, eller om du vil fortsette. Klikk <Ja> hvis du vil avbryte, eller <Nei> for
å fortsette.
F
Merk: Dersom en annen bruker er inne på en prøve i svarrutinen, og du
samtidig prøver å sette signatur på akkurat denne prøven, vil WinMed gi deg
beskjed om dette.
Slette/endre et signert laboratoriesvar
I tillegg til leger, kan også medhjelpere endre/slette et signert prøvesvar. Dette
gjøres inne på lab arket (CTRL+L) på en pasient. Man må markere aktuell prøve
som skal endres/ slettes, deretter velger man knappen med forstørrelsesglasset
(eller hurtigtast F2), kommer da inn på oversikt over aktuell prøve. Her markerer
man ønsket dato og velger enten Endre svar eller Slette svar og skriver inn en
kommentar til årsaken. Det ’gamle’ prøvesvaret vil bli markert med en strek etter
det ’gamle’ svaret og man kan se historisk endring og årsaken til endringen. I
selve lab-bildet vil kun det korrigerte svaret vises.
NB! Gå ut av labarket og inn igjen for å se endringen.
Her ser man at svaret på CRP’en den 14/01/2000 var feilført og man ser både det
gamle og nye svaret.
11-14 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Prøver fra pasientbildet
WinMed inneholder en laboratoriemodul. Med denne modulen kan legen
rekvirere lokale prøver fra sin arbeidsstasjon. De rekvirerte prøvene vil deretter
vises på laboratoriet i laboratoriebildet fra Hovedbildet. Her skrives svarene inn
fortløpende og er umiddelbart tilgjengelige for legen. WinMed har en
signeringsrutine for prøvesvar. Dette innebærer at rekvirerende lege må signere
alle prøvesvar etterhvert som de kommer tilbake. Slik sikrer du deg at du ser alle
prøvesvar.
Det er også mulig å rekvirere eksterne prøver.
Lokale og de fleste eksterne svar presenteres i labarket. Hver analyse står i en
egen rad med tidligere svar på samme prøve i kolonnene til høyre.
Rekvirere prøver
Du kommer til bildet for rekvirering av lokale prøver ved å klikke på Prøve i
pasientjournalen, eventuelt ved å velge menyvalget Prøver og deretter velge
Rekvirere Prøver i rullegardinlista.
Rekvirere prøver
I skjermbildet finnes tre lister:
·
Samleprøver (viser navn på definert samleprøve)
·
Enkeltprøver
·
Rekvirerte prøver (viser alle prøver som er rekvirert på pasienten)
Hvis du ønsker å rekvirere de eksterne prøvene som sendes til annet
laboratorium, må du velge dette ved å krysse av for Vis Eksterne prøver. Du
har også muligheten til å søke på en spesifikk prøve ved å skrive inn søkeordet i
feltet ved siden av avkrysningsboksen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-15
Lagre prøveprofil
Det er mulig å lagre prøver på en pasient slik at man henter disse fram igjen
neste gang pasienten kommer til en kontroll for å ta samme prøver som ved siste
prøvetaking.
NB! Kun én lagret prøveprofil pr. pasient.
Hente prøveprofil
Hente fram prøvene som er lagret under <Lagre prøveprofil>.
Automatisk utskrift
Dersom man setter denne til på, kan du få en utskrift av de rekvirerte prøvene.
Denne ”lappen” kan pasienten ta med til laboratoriet (internt).
Rekvirere samleprøver
Ved rekvirering av en samleprøve markeres samleprøven i listen Samleprøver.
Deretter trykker du enter, dobbelklikker eller trykk på knappen >> etter du har
markert ønsket prøve. Alle prøver som hører under samleprøven overføres til
listen Rekvirerte prøver. Du vil også se etter de forskjellige prøvene om de er
lokale eller eksterne.
Rekvirere enkeltprøver
Du rekvirerer enkeltprøver ved å markere aktuell prøve og deretter trykke enter,
dobbeltklikke eller trykk på knappen >>. Prøven overføres til vinduet
Rekvirerte prøver. Du følger den samme fremgangsmåten dersom du skal
rekvirere flere prøver. Når du er ferdig klikker du på <Ok>. De rekvirerte
prøvene vil nå vises på laboratoriet. Det vil stå Sende prøve under kolonnen
prøvenavn for de som skal sendes til eksternt laboratorium.
Fjern prøve fra listen "Rekvirerte prøver"
Du fjerner rekvirerte prøver fra vinduet Rekvirerte prøver på samme måte som
du rekvirerte disse. Altså trykk enter på markert prøve, dobbeltklikke på denne
eller trykk knappen <<. Dersom prøven er rekvirert tidligere samme dag og
svaret er ført inn, kan ikke prøven slettes i dette skjermbildet. Eventuell sletting
11-16 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
må gjøres i innskrivingsbildet. Klikk <Ja> hvis prøven skal slettes, eller trykk
<Nei> for å beholde denne.
Registrere prøvesvar
Innskriv av svar på lokale prøver
Gjøres fra Prøver i menylinjen og deretter velges Innskriv av svar på lokale
prøver eller fra Laboratorie i Hovedbildet.
Klikk på kolonnen Svar bak aktuell prøve før du skriver inn svaret. Benytt
piltastene for å bevege deg opp eller ned i svarkolonnen. Klikk på <Avslutt> for
å avslutte registreringen av prøvesvar.
Patologiske svar registreres med stjerne i svarfeltet.
Avkryssingsboksene i laboratoriearket
Bildet åpnes med markert avkryssingsboksen Alle prøver avmerket. Marker for
andre valg dersom ønskelig.
Datofeltet vil i utgangspunktet stå markert med dagens dato, men det er mulig å
skrive ønsket dato inn i feltet, eventuelt å få en oversikt over alle datoer. Da må
du krysse av i boksen Alle.
Krysser du ut boksen under Vis prøver, vil du se alle prøvene både med og uten
svar. Når krysset ikke er der, så vil WinMed vise kun prøver uten svar.
Avkrysningsboksen for Dagens dato gir dagens dato som svardato selv om
prøvene ble rekvirert for eksempel i går.
Korrigere prøvesvar
Klikk i ønsket svar og trykk deretter enter. Du har nå muligheten til å endre
tidligere registrert prøvesvar. Klikk på <Avslutt> for å avslutte endringen av
tidligere registrerte prøvesvar. (Se også Slette/endre signert prøvesvar.
NB! Husk å sette hake for valget Alle (m/u svar).
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-17
Legge en kommentar til prøvesvaret
Ctrl+K
I prøvesvarbildet gis det mulighet for å legge en kommentar til prøvesvaret.
Velg aktuelt prøvesvar og trykk deretter CTRL+K eller velg menyvalget Svar
og deretter Sett inn Kommentar fra rullegardinlista. Du kommer inn i
skjermbildet for innskrivning av prøvekommentar.
Skriv inn kommentaren i innskrivningsfeltet (ubegrenset lengde). Du avslutter
og lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O. Klikk <Avbryt> dersom du
angrer handlingen.
I labarket vil en kommentar vises med en M i svarfeltet når legen har signert
prøven.
Legge til utvidet svar
I prøvesvarbildet gis det også mulighet for å legge til utvidet svar for en
spesifikk prøve. Utvidet svar brukes der svaret er for langt til å få plass i
laboratoriearket (f.eks. elektroforesesvar).
Ctrl+U
Fremgangsmåten er at markøren plasseres på den prøven hvor du ønsker å
registrere et utvidet svar. Trykk deretter CTRL+U, eller velg Svar fra
menylinjen og deretter rullegardinlistevalget Sett inn Utvidet svar fra
menylinjen. Bildet for innskrivning av utvidet svar hentes.
11-18 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Skriv inn utvidet svar i innskrivningsfeltet (ubegrenset lengde). Du avslutter og
lagrer ved å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O. Klikk <Avbryt> dersom du
angrer handlingen.
I labarket vil et utvidet svar vises med VEDL. (dersom det ikke skrives noe i
svarfeltet) og det kommer en M i svarfeltet når legen har signert prøven.
Innskriv av svar på Eksterne prøver
Du kommer inn i skjermbildet under ved å velge Prøver i menylinjen og deretter
Innskriv av svar på Eksterne prøver i rullegardinlista.
1. Trinn: Velg lege
2. Trinn- dato for analyse
3. Trinn: Innskriv av svar og
lagring
Velg lege fra nedtrekkslista.
Skriv inn dato for analysen. Du kan trykke D for dagens dato og K for å få
opp kalender.
Du skriver inn svaret på analysen og avslutter og lagrer med <Ok>.
Innskriv av svar på Epikrise, Cytologi etc.
Se “Cytologi, epikriser, røntgen, mikrobiologi mm” på side 11-27.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-19
NB! Du kan endre/slette innskrevne svar selv om disse er eldre enn dagens dato.
Signere prøvesvar
Se “Signere prøvesvar” på side 11-13.
Vis utestående eksterne prøvesvar
I skjermbildet under listes utestående eksterne prøvesvar opp.
Slette utestående ekstern prøve
Du kan slette ønsket prøve ved å markere denne og trykke på <Slette>. Du må
da svare ved å klikke/trykke for ønsket valg bildet under.
Knappen <Hente>
Ved å trykke på denne knappen kommer du tilbake til hovedmenyen.
Laboratoriearket
Laboratoriearket i WinMed viser svar på lokale og eksterne prøver. Bildet hentes
ved å klikke på knappen merket Labark i pasientjournalen, eller at menyvalget
Prøver velges og deretter Prøveoversikt velges i rullegardinlista:
11-20 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bildet er oppbygd med kolonner og rader. Radene (horisontalt) viser prøve med
benevnelse/referanseverdi og til høyre for dette svar fra ulike datoer. Kolonnene
(vertikalt) svarer til ulike datoer.
Når bildet åpnes, vises prøvesvar på alle prøver på alle datoer og ingen
prøveprofil som standard. Ønskes kun lokale prøver vist, velg <Vis>
framenylinjen og Vis kun lokale prøver .
Hva vil du se i laboratoriearket
I laboratoriearket har du mulighet til å filtrere prøveinformasjonen på den
enkelte pasient. Dette gjøres fra nedtrekksfeltene under menylinjen i
skjermbildet, samt fra menyvalget Vis.
Nedtrekksfeltet Gruppe
Fra dette nedtrekksfeltet kan du bestemme hvilke prøvegruppe du ønsker å se i
laboratoriearket ved å klikke på ønsket gruppe. Som det går frem av utdraget
over, så kan du velge å se alle prøvegruppene. Definering av hvilken gruppe den
enkelte prøve tilhører gjøres i WinMed Admin.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-21
Nedtrekksfeltet Vis (prøver i tidsrom)
I dette nedtrekksfeltet velger du hvilket tidsrom du vil laboratoriearket skal vise
prøver fra. Klikk på ønsket tidsrom.
Patologiske svar
Svar med avvik fra referanseområdet markeres med en stjerne (*) bak svaret.
Nedtrekksfeltet Profil
Profiler
Man kan nå vise prøveprofiler i labarket. En prøveprofil er det samme som en
samleprøve, og defineres i WinMed – Admin. Fordelen med å vise en
prøveprofil er at alle prøvene som er definert i profilen vises hver gang og i den
rekkefølgen man har definert de, uavhengig av hva som er rekvirert på pasienten.
Det er mulig å komme inn i den samme profilen hver gang man går inn på
labarket ved å velge Vis -> Vis denne profilen neste gang fra menylinjen.
Du kan velge visningsrekkefølge på prøvene i en profil. Dette gjøres fra valget
Prøver i menylinjen og deretter Rekkefølge i prøveprofil i rullegardinlista.
Menyvalget Vis
Menyvalget Vis innehoder denne rullegardinlista:
Fra denne lista har du mulighet til filtrere måten du ønsker å vise
prøveoversikten.
11-22 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vis kun lokale prøver
Dette valget fører til at laboratoriearket viser kun prøver som analyseres på ditt
legesenter.
Ta med gruppenavn i
oversikten
Dette valget innebærer at du i laboratoriearket får gruppenavnet for den/de
rekvirerte prøven/-e som en overskrift for de enkelte prøvene tilhørende en
definert gruppe.
Sortert synkende på dato
Svarene vises sortert på synkende dato, det vil si de ferskeste prøvesvarene vises
lengst til venstre og øverst i oversikten som standard. Ønskes prøvesvar sortert
etter gruppetilhørighet, fjernes avmerking for Sortert på synkende dato. Da vil
prøvene bli sortert etter gruppe nedover i kolonnen. De ferskeste svarene vil
fremdeles stå i svarkolonnen lengst til venstre, men prøvene er ikke lenger
sortert slik at prøver med ferskest svar står lengst oppe i prøvelisten. Dersom du
skrur av sortering etter synkende dato, kan du vise gruppenavn over de ulike
prøvene.
Vis denne profilen neste gang
Hvis du har definert en prøveprofil som du ønsker skal vises først når du går inn
på Labarket, setter du en hake her
Referanseverdier
Referanseverdiene på de ulike analysene kan vises i labarket ved siden av
analysenavnet. Valget er tilgjengelig fra Vis -> Referanseverdi fra menylinjen.
Referanseverdiene vil nå vises hver gang man går inn på labarket.
Referanseverdiene som vises er de verdiene som følger det respektive svaret,
dvs det referanseområdet laboratoriene sender med svaret i forbindelse med
modemoverførte svar.
Prøver med kommentar/utvidet svar
Denne funksjonen brukes der prøvesvaret er for langt til å vises i labarket (f.eks.
elektroforesesvar eller EKG), eller der det er skrevet en kommentar eller utvidet
svar til prøvesvaret. Prøvesvaret er da merket med en M bak svaret.
Knappen med
forstørrelsesglass.
Er det ønskelig å se spesifisert informasjon på en prøve, markeres først prøven i
labarket (det holder at markør er plassert på prøveraden). Velg deretter
menyvalget Prøver og så rullegardinlistevalget Zoom, eventuelt klikk på
knappen med forstørrelsesglasset. Du kommer da inn i dette skjermbildet:
Her kan man endre/slette en prøve som er signert. Dette kan være nyttig dersom
svaret er ført på feil pasient eller at svaret er skrevet inn med feil
verdi/kommentar/utvidet svar. Det gamle svaret vil bli stående i oversikten og
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-23
man kunne se årsaken til endringen. WinMed fører dermed svarene både for
endringen og det opprinnelige svaret med årsak til endring av svar.
Utskrift av prøvesvar
Ved å klikke <Utskrift> på knappen eller ved å velge menyvalget Fil og deretter
Utskrift fra rullegardinlista i laboratoriearkbildet, henter du utskriftsdialogen
frem.
I skjermbildet Utskrift, kan du angi om du vil ha stående eller liggende
utskrift. I en liggende utskrift er det plass til flere datokolonner.
Merk av i avkrysningsboksen Tegn streker, hvis du vil at hver prøve skal
atskilles med vannrette streker på utskriften. Dersom du kun har matriseskrivere
(OKI 320) kan det være lurt å fjerne Tegn streker, ellers vil utskriften ta lang
tid.
Antall utskriftsrunder betyr for hvor lang tid tilbake det skal skrives ut for. Du
kan skrive inn antall eller benytte Opp-ned-pil ved siden av innskrivningsfeltet
for å endre antall. I eksemplet overfor står det totalt antall datoer med svar er 29,
dette krever 3 utskriftsrunder for å få med alle prøvesvarene. Det er plass til ca
12 prøvesvar på liggende ark. NB! Man kan også avgrense til 6 mnd, 12 mnd
eller siste 5 år ved å velge i nedtrekksfeltet Vis i labarket, eller ved å velge fra
dato og til dato og deretter trykke på O knappen kan man velge en ønsket
tidsperiode.
11-24 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Når du har satt utskriftsalternativene, klikker du på <Utskrift>. Angrer du
handlingen, klikker du på <Avbryt>.
Utskrift av datokolonne
Ctrl+U
Dersom man vil ha en rask og enkel utskrift av alle blodprøver på en gitt dato
fra labarket, kan man sette markøren i ønsket datokolonne og trykke Ctrl+U
eller velge Utskrift -> Markert datokolonne.
Grafisk fremstilling av prøvesvar
Du kan vise hvordan et numerisk prøvesvar har endret seg over tid ved å
presentere prøvesvarene grafisk. Du kan velge mellom linje- og stolpediagram.
Fremgangsmåte:
·
Ctrl+G
Plasser markøren et vilkårlig sted i samme rad (horisontalt) som
den prøven du ønsker fremstilt grafisk.
Trykk deretter på knappen
under menylinjen, eller på menyvalget Graf og
deretter Vis Graf fra menylinjen, eller trykk CTRL+G.
Velge mellom linje- og stolpediagram
Grafen vises nå i et eget skjermbilde. Som standard vises graf som linjediagram.
Ønskes grafen vist som stolpediagram, velger du Graf i menylinjen og deretter
Stolpediagram fra rullegardinlista i laboratoriearket.
Klikk på <Utskrift> for å få en papirkopi av grafen. Velg <Avbryt> for å gå
tilbake til laboratoriearket.
F
Merk Er det ikke markert noen prøve ved fremhenting av graf, vil WinMed vise
grafen for den første prøve i listen.
Endre bredden på en kolonne
I laboratoriearket er det mulig å endre bredden på en kolonne. Dette kan en
sjelden gang være hensiktsmessig dersom du ønsker å se flere kolonner samtidig.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-25
Fremgangsmåte for å endre kolonnebredde
Du utvider kolonnen Prøve ved å plassere musepilen midt mellom Prøve og
Refverdi i kolonneoverskriften. Musepilen endres da til en loddrett strek med pil
til hver retning på hver side av streken. Hold musknappen nede og før musen i
den retning du ønsker. En loddrett strek på skjermen angir den nye bredden.
Slipp musknappen ved ønsket bredde.
NB! Denne endringen er ikke permanent, gjelder kun for den visningen man er
inne i og tilbakestilles neste gang du går inn i labarket.
Dele laboratoriearket i to halvdeler
Ctrl+S
Ctrl+L
Det er mulig å dele laboratoriearket i to, slik at du kan beholde kolonnen med
prøvenavn (første kolonne) til tross for at du må bevege deg til høyre i
laboratoriebildet. Du skiller laboratoriebildet ved å trykke Ctrl+S, eventuelt
klikke på menyvalget Vis og deretter velge Frys kolonne 1 (prøvenavn).
Denne prosedyren er reversibel ved å trykk Ctrl+L.
Illustrasjon på endring av kolonnebredde (før og etter)
Etter at laboratoriearket er delt, kan du benytte det horisontale rullefeltet i høyre
del av det splittede arket for å se prøver til høyre i laboratoriearket, uten at dette
influerer på venstre del. Det samme gjelder de vertikale rullefeltene. Når du blar
deg nedover i arket, vil også venstre del følge med.
Rekvirere prøver direkte fra labarket
Du kan rekvirere prøver ved å velge Prøver i menylinjen og deretter velge
Rekvirere prøver fra rullegardinlista i laboratoriearket. Du kommer direkte til
rutinen for rekvirering av prøver.
11-26 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Cytologi, epikriser, røntgen, mikrobiologi mm
Du kan skrive inn svar ved å klikke på knappen Prøvesvar, eller Lab.svar i
menylinjen og deretter Svarrutine (eventuelt Ctrl+E) i hovedmenyen. Du kan
også registrere svar fra pasientens journalbilde ved å velge Prøver i menylinjen
og deretter Innskriv av svar på Epikrise, Cytologi etc i rullegardinlisten får du
opp denne menyen:
Du velger mellom cytologi, epikrise, histologi, røntgen, mikrobiologi og andre
svar. Skjermbildene er nsten like i oppbygningen og det funksjonelle prinsippet
er likt.
Prosedyre i skjermbildene
1. Trinn
Du henter først inn pasienten du skal skrive inn prøvesvar på. Har du kommet til
dette skjermbildet fra pasientens journal, vil det ikke være nødvendig å hente
inn pasienten. <Hent Pasient> vil da være grå.
2. Trinn
Velg lege.
3. Trinn
Etter du har hentet pasienten, så står markøren og blinker i feltet Svardato.
Skriv inn dato, eller trykk D for dagens dato, eventuelt K for kalender (slik det
fungerer i alle datofelt i WinMed).
Deretter henter du inn de opplysninger du har behov for fra nedtrekksfelt.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-27
4. Trinn: Kontrolldato
5. Trinn: Notatfeltet
Sett inn dato for kontroll dersom du ønsker å få en påminning om dette.Alle
brukerne vil da få beskjed i Meldingssystemet når de går inn/ut av WinMed når
datoen inntreffer.
I notatfeltet har du flere muligheter. Du kan hente inn stoff fra knappene
<Journal> og <Maler>.
6. Trinn: Innboks
Lagre i Innboks:
Innboksen brukes til signering og arkivering innkommende svar som epikrise og
røntgensvar. Det er bare enkelte sykehus i dag som kan tilby elektronisk
overføring av Epikriser og Røntgensvar.
Dette valget anbefales når legen skal godkjenne epikrisen, rtg.svar etc fra
Innboksen.
Innboks
Valget er tilgjengelig både fra Hovedmenyen (Pasient->Innboks) og fra
Pasientbildet.(Korr->Innboks) ved å trykke CTRL+I.
Fra Hovedmenyen viser innboksen alle meldinger som ligger til signering for
innlogget bruker. Fra Pasientbildet vises alle meldinger for aktuell pasient.
Innboksen viser som standard usignerte meldinger, men man kan også se
arkiverte signerte meldinger ved å sette kryss i feltet Vis arkiverte meldinger.
En usignert melding overføres til journalen ved å trykke <Til Journal>. Da blir
meldingen overført i sin helhet til journalbildet. Dersom man kun ønsker å
journalføre deler av meldingen, velger man <Klipp/lim>. Man kommer da inn i
et bilde hvor man kan klippe ut tekst fra original melding og lime denne inn i det
som skal overføres til journalen. Selv om man ønsker å arkivere bare deler av
meldingen i journalen, blir likevel den originale meldingen arkivert i Innboksen
med alt innhold intakt.
Dersom man skanner eller skriver inn for eksempel epikrisesvar manuelt kan
man nå sende dette svaret til Innboksen for signering ved å sette kryss i feltet
Lagre i Innboks, i rutinen for innskrivning av Epikrise, Røntgen etc..
11-28 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Knappen <Journal>
Kopiere notater direkte inn i
prøvesvaret
Fra notatoversikten velger du hvilket notat du vil kopiere, og fra notatvinduet
markerer du notatet og kopierer dette. Lim deretter notatet direkte inn i
prøvesvaret.
Knappen <Maler>
Via <Maler> har du muligheten til å lage standardtekster/maler. Dette kan være
tekster du ofte skriver inn, for eksempel standardsvar for cytologi. Du sparer
mye tid på å legge inn notatmaler/standardtekster inn i systemet:
Standardtekst (maler) direkte
i prøvesvaret
Du henter frem en standardtekst ved å dobbeltklikke på aktuell standardtekst i
lista. Standardtekst legger seg direkte inn i prøvesvaret.
Endre innskrevet epikrise/røntgen/cytologi svar osv.
Man kan endre innskrevet epikrise/ røntgen svar osv. selv om man har skrevet
inn svaret og valgt <Ok>. For å endre, marker aktuelt notat som skal endres
(dette kan gjøres en senere dag enn når notatet er skrevet inn) fra Notatoversikt,
velg deretter Journal og Endre innskrevet notat (epikrise, røntgen etc) i
Pasientbildet, gjør endringene og velg <Ok>.
Man kan også slette en tidligere innskrevet epikrise osv. Dette kan være nyttig
hvis man har ført inn på feil pasient, dette oppdages ikke alltid når man sitter og
skriver inn svaret og derfor denne mulighet. Epikrisen, rtg.svaret etc. er det
sykehuset, laboratoriet, spesialisten som er ansvarlig for å ta vare på.
Skanne inn prøvesvar
Å skanne inn prøvesvar er en effektiv måte å legge inn prøvesvar på. Du sparer
viktig tid du helst skulle bruke til andre oppgaver.
Prosedyrene for å skanne inn prøvesvar er avhengig av hvilket skanneprogram
du benytter. Ta kontakt med programvareleverandøren.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Laboratorie og Prøvesvar · 11-29
11-30 · Laboratorie og Prøvesvar
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
12 Statistikk
Generelt
Statistikk som er beskrevet i dette kapitlet er en enkel form for opptelling av
diverse statistikker. Her vil det ikke være mulighet til å gjøre selektive utplukk
av informasjon du vil ha fra WinMed. Dette kan gjøres fra et eget program som
følger med WinMed og heter WinMed statistikk (Wmstat.exe). Her følger det
med en del rapporter som kan hente fram for eksempel pasienter som har fått en
gitt diagnose osv.
Ved valg av Statistikk fra menylinjen i hovedmenyen hentes følgende
undermeny.
Følgende statistikker er tilgjengelige:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
·
Diagnosestatistikk - viser antall forekomster av en diagnose
(ICPC kortversjonskoder).
·
Reseptstatistikk - viser antall forekomster av medikamenter innen
resept.
·
Sykmeldingsstatistikk - viser antall forekomster av sykmeldinger
på diagnoser (ICPC kortversjonskoder).
·
Kontakttypestatistikk - viser antall forekomster og
prosentfordeling fordelt på konsultasjonstyper.
·
Tidsforbrukstatistikk - viser akkumulert tidsforbruk fordelt på
konsultasjonstyper.
·
Pasientpopulasjon - viser pasientfordeling, antall og prosentvis, på
aldersgruppe.
·
MSIS – meldingsrapport til SIFF.
·
Ulykkesregistrering – nå r dette er gjort tilgjengelig.
Statistikk · 12-1
Diagnosestatistikk
Ved valg av Statistikk fra menylinjen og deretter Diagnose, hentes bildet for
diagnosestatistikk opp.
Bestemme innholdet i statistikken
Du må definere hva du vil se statistikk på ved å krysse av for i
avkryssingsboksene. For hver gang du setter nye betingelser for hva statistikken
skal vise, så må du klikke på <Oppdater>. Du får da listet opp statistikk for sist
definerte filter.
Utvalgstypene
Du velger mellom Diagnose og Hovedgruppe. Velger du Diagnose, så vil du få
listet opp antallet på de ulike ICPC-kodene som er gitt. Viser de 30 mest brukte
diagnosene som standard, du kan velge å krysse av for Ta med alle …
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinner.
Aldersgruppe
Du velger hvilken aldersgruppe du vil ha listet opp ved å markere et av valgene i
nedtrekksfeltet. Du kan velge et aldersintervall, eventuelt alle aldersgrupper.
Lege/alle legene
Under teksten For lege begrenser du utvalget av data ved å markere ønsket valg i
nedtrekksfeltet. I utgangspunktet er Alle leger valgt for diagnosestatistikk.
Periode
Du kan selv definere hvilken periode statistikken skal vise. Det gjør du i feltet
Periode Fra/Til.
F
Det er ikke påkrevd å legge inn dato i periode-til.
Du kan skrive ut resultatvinduet ved å klikke på <Utskrift>.
12-2 · Statistikk
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Reseptstatistikk
Du kommer til skjermbildet for reseptstatistikk ved å velge Resept i
rullegardinlista under menyvalget Statistikk.
Bestemme innholdet i statistikken
Skjermbildet presenterer antall forekomster av medikamenter for de reseptene
som er listet opp. Resultatvinduet presenterer medikamenter med høyest antall
forekomster først. Viser de 30 mest brukte medikamentene som standard. Du kan
velge å vise Alle medikamenter.
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinner.
Aldersgruppe
Nedtrekksfeltet Aldersgruppe gir deg mulighet til å hente data for alle
aldersgrupper, og for å hente data for en valgt aldersintervall.
Lege/leger
Under teksten For lege kan du i nedtrekksfeltet begrense utvalget av data til en
spesifikk lege. Utgangsverdien når skjermbildet åpnes er Alle leger.
Periode
Om ønskelig kan datobegrensninger settes i Periode Fra/Til.
F
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Det er ikke påkrevd å legge inn dato i periode-til.
Statistikk · 12-3
Hvis det er det ønskelig med utskrift av resultatvinduet, klikker du på
<Utskrift>.
Sykmeldingstatistikk
Du får frem statistikk over sykmelding ved å velge Statistikk i menylinjen og
deretter Sykmelding i rullegardinlista.
Bestemme innholdet i statistikken
Skjermbildet presenterer antall forekomster av sykmeldinger på diagnose (ICPC
kortversjonskoder). Linjene i resultatvinduet presenteres med den linjen som har
høyest antall først.
Vise statistikk for hovedgruppe eller diagnose (ICPC)
Under teksten Vis: kan det merkes av for om det ønskes vist data for
diagnosekode i ICPC-hovedgrupper eller for kortversjonskode i ICPCkortversjon.
Utvalgstype
Vis statistikk for hyppigste
diagnoser eller for diagnoser
flest døgn.
Under Utvalgstype kan det merkes av for om det ønskes vist telling for
"Hyppigste diagnoser" eller "Diagnoser flest døgn". "Hyppigste diagnoser"
innebærer at de 30 mest brukte diagnosene vises. "Diagnoser flest døgn" viser
de 30 diagnosene som har flest sykmeldingsdøgn.
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinner.
12-4 · Statistikk
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Aldersgruppe
Aldersgruppe er et nedtrekksfelt med mulighet for å se data for alle
aldersgrupper, og for å hente data for et predefinert aldersintervall.
Lege/leger
Under teksten For lege er det et nedtrekksfelt der du kan begrense utvalget av
data til en spesifikk lege. Utgangsverdien når skjermbildet åpnes er Alle leger.
Periode
Om ønskelig kan datobegrensninger settes i Periode Fra/Til.
F
Det er ikke påkrevd å legge inn dato i periode-til.
Hvis det er det ønskelig med utskrift av resultatvinduet, så klikker du på
<Utskrift>.
Konsultasjon/kontakttypestatistikk
Du kommer inn i skjermbildet for statistikk over konsultasjon ved å klikke på
Statistikk i menylinjen og deretter velge Konsultasjon. Du vil da få opp en
undermeny fra dette rullegardinvalget. Du kan velge mellom Kontakttype og
Tidsforbruk.
Bestemme innholdet i statistikken
Skjermbildet presenterer antall forekomster og prosentfordeling av disse fordelt
på konsultasjonstyper. Linjene i resultatvinduet presenteres med den linjen som
har høyest antall først.
Du har også muligheten til å skille ut konsultasjonene på legevakt.
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinner.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Statistikk · 12-5
Alder
Aldersgruppe er en rullegardinliste med mulighet for å se data for alle
aldersgrupper, og for å hente data på et predefinert aldersintervall.
Lege/leger
Under teksten For lege finnes en rullegardinliste hvor det mulig å begrense
utvalget av data til en spesifikk lege. Utgangsverdien når skjermbildet åpnes er
Alle leger.
Periode
Om ønskelig kan datobegrensninger settes i Periode Fra/Til.
F
Det er ikke påkrevd å legge inn dato i periode-til.
Dersom du ønsker å skrive ut resultatet, så klikker du på <Utskrift>.
Konsultasjon/tidsforbrukstatistikk
Du velger statistikk for Konsultasjon >Tidsforbruk under Statistikk i
hovedmenyen.
Bestemme innholdet i statistikken
Skjermbildet presenterer akkumulert tidsforbruk fordelt på konsultasjonstyper.
Linjene i resultatvinduet presenteres med den linjen som har høyest tidsforbruk
først.
Grupper etter
Data kan vises fordelt på konsultasjonstype, eller etter diagnosehovedgruppe
(ICPC gruppe). Dette kan markeres under teksten Grupper etter .
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinne.
12-6 · Statistikk
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Aldersgruppe
Aldersgruppe er en rullegardinliste med mulighet for å se data for alle
aldersgrupper, og for å hente data på et predefinert aldersintervall.
Lege/leger
I nedtrekksfeltet For lege begrenser du utvalget av data til en spesifikk lege.
Utgangsverdien når skjermbildet åpnes er Alle leger.
Periode
Om ønskelig kan datobegrensninger settes i Periode Fra/Til.
F
Det er ikke påkrevd å legge inn dato i periode-til.
Dersom det er ønskelig med utskrift av resultatene, så klikker du på <Utskrift>.
Allment/pasientpopulasjonsstatistikk
Du får opp en summering av alderssammensetninger og telling av pasienter i
forhold til poststedtilhørighet ved å velge Allment->Pasientpopulasjon under
Statistikk fra menylinjen i hovedmenyen.
Bestemme innholdet i statistikken
Skjermbildet viser pasientfordeling, antall og prosentvis, på aldersgruppe. I
tillegg kan samme fordeling vises på de 20 hyppigste postnumrene.
Oversiktstype
Under teksten Oversiktstype kan det merkes av for om det ønskes vist data for
alderssammensetning (aldersintervall), eller for de 20 hyppigste poststedene.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Statistikk · 12-7
Alderssammensetning
Dersom "Alderssammensetning" er valgt, så vil nedtrekksfeltet under Poststed
oppdateres. Det vil si at nedtrekksfeltet nå viser liste over alle postnumrene
registrert i systemet.
Hvis "20 hyppigste posteder" er valgt, vil nedtrekksfeltet merket Poststed
oppdateres. Det vil si at nedtrekksfeltet vil vise en liste over alle aldersgrupper, i
tillegg til aldersintervallene.
Kjønn
Kjønn kan ha verdiene Begge, Menn eller Kvinner.
Lege/leger
Under teksten For lege finnes en rullegardinliste hvor det mulig å begrense
utvalget av data til spesifikk lege. Utgangsverdien når skjermbildet åpnes er Alle
leger.
Hvis det ønskelig med utskrift av resultatvinduet, trykkes det på
Utskriftknappen.
MSIS Ukemelding
Du kommer inn i MSIS-ukemelding til Statens Institutt for Folkehelse ved å
velge Statistikk i menylinjen i hovedmenyen og deretter MSIS fra
rullegardinlista i hovedmenyen.
WinMed holder selv rede på hvilke diagnoser som er meldingspliktige.
12-8 · Statistikk
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
I MSIS-bildet setter WinMed selv epidemiologisk ukenummer (siste uke).
Dersom det er ønskelig å sende inn ukemelding for annen uke enn inneværende,
kan ukenummeret skrives inn direkte, eller opp-ned pil kan trykkes for å endre
ukenummeret. Fra og med-/til og med-dato settes av systemet ut fra
ukenummer.
F
Hvis det registreres en dato i Fra og med fredag den, vil WinMed selv sette
dato til nærmeste fredag og oppdatere ukenummeret i bildet i henhold til dette.
Til og med torsdag den vil reflekteres i bildet automatisk.
Legg inn merknader og beskjeder i innskrivningsfeltet med samme navn.
Oppgi Fra og med - Til og med dato (DD/MM/ÅÅ) i feltet Forhåndsmelding
om at meldeenheten vil være stengt.
MSIS - utskrift av melding
Dersom du klikker på <Utskrift> kvitterer WinMed med spørsmål om hvorvidt
MSIS virkelig skal skrives ut. Velg <Ok> hvis melding skal skrives ut.
Ulykkesregistrering
Dersom du er med i prosjekt/studie angående ulykkesregistrering, kan data her
overføres til for eksempel en diskett for videre bearbeiding av dataene.
NB! Ulykkesregistrering aktiveres fra Oppsett i hovedmenyen og deretter E
Diagnoser.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Statistikk · 12-9
13 Adresseregister
Innhold
Adresseregisteret i WinMed er et generelt register hvor det er mulig å registrere
ulike type adresser. Adresseregisteret kan hentes fra hovedmenyen (egen knapp
og fra menylinjen), og fra pasientjournalen.
Informasjonen i adresseregisteret kan hentes frem og benyttes under utskrift av
henvisning, telefonresept og telefaksresept.
Data registrert i WinMed`s adresseregister, er gruppert under adressetyper.
Adressetypene er lagt inn i nedtrekksfeltet under teksten Adressetype øverst til
venstre. Innholdet av nedtrekksfeltet kan endres i fra menypunktet Oppsett à
Adressetyper. Det finnes følgende forhåndsdefinerte adressetyper som ikke kan
slettes eller endres:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
·
Sykehus
·
Apotek
·
Privatpraktiserende spesialist
·
Lege Allmenn
·
Firma
·
Egne adresser
Adresseregister · 13-1
·
Trygdekontor
Du velger ønsket adressetype, og du får da opp tilhørende adresser i vinduet
under søkefeltet til høyre i skjermbildet.
Adresseregister - Kopieringsfunksjon
Hensikten med denne funksjonen er at man skal kunne kopiere disse
opplysningene inn i f.eks. Word for Windows (bruk lim inn funksjonen i Word).
Ved å trykke på knappen merket Kopier, kopieres det navnet, som for
øyeblikket ligger under Navn, til utklippstavlen. Den informasjon som kopieres
er:
·
tittel og navn
·
adresse
·
postnummer / poststed
·
eventuell avdeling med direktetelefonnummer
·
telefon
·
privattelefon
·
telefaks
Registrere informasjon
I nedtrekksfeltet under Adressetype markerer du ønsket adressetype for
registrering av ny adresse. Klikk deretter på <Ny>. Alle feltene i skjermbildet
blir blanke og klare for innskriving. Markøren står klar i navnefeltet.
Teksten på <Ny> endres til <Avbryt>. Knappene <Ok>, <Lagre>, <Slett> og
<Kopier> blir grå og dette betyr at disse ikke kan benyttes før <Avbryt> klikkes
på.
Skriv inn navn (eneste påkrevde informasjon), og gå til neste innskrivningsfelt.
Dette medfører at <Lagre> igjen er tilgjengelig og du kan registrere ny adresse.
Registrere postnummer
Ved inntasting av et postnummer direkte i Postnr, hentes poststedet direkte inn i
poststedfeltet (felt merket med ramme). Dersom inntastet postnummer ikke
finnes i poststedregisteret i WinMed, får du beskjed om at postnummeret er
ugyldig:
Du klikker i det grå feltet bak selve postnummeret og får opp dette skjermbildet:
13-2 · Adresseregister
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Søke på poststed
I adresseregisteret er det mulig å søke på poststed ved å klikke på poststedfeltet
(grått felt med ramme). Skjermbildet Norges poststeder hentes da frem.
I overkant av bildet er det eget innskrivningsfelt for å søke etter ønsket poststed.
Oppgi søkebegrep, én eller flere bokstaver, trykk enter eller klikk én gang med
musen i listen under innskrivningsfeltet. Listen oppdateres i henhold til
søkebegrepet. I eksemplet søkes det etter alle poststeder som begynner med
bokstavene NES.
Marker ønsket poststed, dobbeltklikk med musen, og trykk enter eller klikk på
<Ok>. Skjermbildet lukkes og postnummer/poststed hentes over til
adresseregisterbildet.
F
Dersom poststed i adresseregisterbildet er utfylt fra førog bildet for søk hentes,
hentes bildet opp ferdig utfylt med søk etter dette poststedet.
Avdelings-/spesialitetinformasjon
I adresseregisterbildet finnes en liste merket Avdeling. Her finnes informasjon
om hvilke avdelinger og spesialiteter som er registrert på denne adressen.
F
Rullegardinlisten er ikke tilgjengelig hvis det ikke er registrert
avdelingsinformasjon eller spesialitetsinformasjon på adressen.
Registrere avdelings-/spesialitetsinformasjon
Registrere avdelings-/spesialitetsinformasjon
For å registrere ny eller endre eksisterende avdeling og spesialitet, klikker du på
<Editer avd> i adresseregister. Bildet for Avdelinger (vist under) hentes. Er
avdelinger registrert fra før, vises disse i listen i bildet.
Ved registrering av en ny avdeling og spesialitet, trykker du først på knappen
merket <Ny>, for å gå inn i innleggingsmodus. Deretter legger du inn navnet i
innskrivningsfeltet merket Navn:. Klikk deretter på <Lagre>. Listen oppdateres
med den nye avdelingen/spesialiteten.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Adresseregister · 13-3
F
Det er ikke nødvendig å eksplisitt lagre avdelingsinformasjon. Denne
informasjonen lagres automatisk når du forlater skjermbildet med <Avslutt>.
Slette avdeling
Marker avdelingen du ønsker slettet og klikk deretter på <Slett>.
Notatfelt
I innskrivningsfeltet merket Notat kan ubegrenset fritekst registreres vedrørende
en adresse.
Merke adresse
Ved å krysse av i avkrysningsboksen Merk adresse, vil adressen få en
merkelapp på seg.
F
Adresser som er merket, vises automatisk ved utskrift av henvisning, telefaks- og
telefonresept (det er også mulig å hente frem andre adresser).
Merke adresse som privat eller global
I adresseregisteret er det mulighet for å merke en adresse som privat eller global.
En adresse merkes som privat ved at det merkes av i avkrysningsboksen Privat
adresse.
Privat adresse innebærer at adressen blir merket med pålogget bruker, slik at
andre brukere ikke vil se denne adressen når disse er pålogget.
Global adresse er det motsatte. Adressen blir ikke merket med bruker, alle
brukere vil se denne.
F
13-4 · Adresseregister
Hvis en adresse ønskes gjort om fra global til privat adresse, vil følgende
melding komme opp når det krysses av i Privat adresse.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Dette er bare en bekreftelse på statusendring, ingen lagring skjer. Posten lagres
først når man går ut av bildet, eller når en annen adresse markeres. Følgende
melding vil komme opp:
Vis merkede/private adresser
I skjermbildet er det mulig å sette et filter for merkede og private adresser. Dette
gjøres ved å sette et kryss i en av boksene Vis kun merkede adresser og/eller
Vis kun private adresser.
Søk
I feltet merket Søk: er det mulig å søke på adresser som er lagt inn under valgt
adressetype. Oppgi ditt søkebegrep med minimum to bokstaver. Trykk enter
eller klikk med musen i ett av de andre innskrivningsfeltene. Listen under
søkefeltet oppdateres iht. søkebegrepet. Dersom det er satt kryss i boksen Søk i
alle grupper, vil søket omfatte alle adressetypene. Feltet adressetype vil dog
ikke oppdateres til å vise hvilken adressetype adressen hører inn under.
F
Det er likegyldig om det benyttes store eller små bokstaver i søk i WinMed.
Slette informasjon
Marker adressen du ønsker å slette og klikk deretter på <Slett>. Systemet
kvitterer med spørsmål om hvorvidt adressen virkelig skal slettes eller ikke.
Etiketter
Ctrl+E
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Ved valg av Påskrift fra menylinjen og Etiketter i rullegardinlista i
skjermbildet for adresseregister (eller Ctrl+E), hentes bilde for utskrift av
etiketter. Bildet åpnes med den adressen du hadde valgt i adresseregisterbildet.
Denne adressen vises i ruten i nederste del av etikettbildet.
Adresseregister · 13-5
Velge etikettype
I WinMed ligger noen fast definerte etikettyper. Disse vises i egen
rullegardinliste i etikettbildet. Listen inneholder etikettbetegnelse, høyde (mm),
bredde (mm) og antall kolonner.
Nedtrekksfeltet åpnes ved å klikke på pil i høyre del av nedtrekksfeltet. Velg den
etikettype du ønsker å benytte ved å markere denne. Etter valg av etikett, vil det i
venstre del av skjermbildet vises et bilde av etiketten.
Sette startposisjon for utskrift
For å justere hvilken rad og kolonne utskrift skal starte i, benyttes feltene under
teksten Startposisjon.
I Rad: skrives verdi for hvilken rad utskrift skal starte i. Opp-ned-pil kan
benyttes for å sette verdi.
I Kolonne: skrives inn verdi for hvilken kolonne utskrift skal starte i. Opp-nedpil kan benyttes for å sette verdi. Merk: Visse av etikettypene er slik at det ikke
er mulig å påvirke kolonneverdien (det finnes bare en kolonne). WinMed sjekker
dette, og låser eventuelt dette feltet.
Sette verdi for antall etiketter
For å sette verdi på antall etiketter som skal skrives ut, benyttes feltet Antall
etiketter. Skriv antall i feltet, eller benytt Opp-ned-pil for å justere verdi.
Velge utskriftstype
Under teksten Utskriftstype er det mulig å avmerke ved hjelp av
alternativknapper for verdiene Brevetikett, Med Avdeling og Fritekst.
Valg av Brevetikett vil si at standard adresse benyttes. Med Avdeling medfører
at rullegardinlisten med avdeling på adressat gjøres tilgjengelig for deg (dersom
det finnes avdelinger under valgt adresse). I listen kan du velge den avdeling du
ønsker på utskriften. Etter valg av avdeling, vil dette umiddelbart vises i
adressefeltet.
Valg av Fritekst medfører at WinMed fører markør til adressefeltet, slik at du
kan gjøre eventuelle endringer.
Testutskrift
13-6 · Adresseregister
For å teste utskrift av valgt etikettype, trykker du på knappen <Testutskrift>.
WinMed vil nå be deg om å sette inn etikett av den type du har valgt. Klikk på
<Ok> for testutskrift. Klikk på <Cancel> for å avbryte.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Utskrift av etikett
For å skrive ut valgt etikettype, setter du inn ølnsket etikettype i skriveren, og
klikker <Utskrift>. WinMed vil nå skrive ut etiketten uten videre bekreftelse.
Konvolutter
Utskrift konvolutter
Ctrl+K
Du kommer inn i skjermbildet for utskrift av konvolutt ved å klikke på
menyvalget Påskrift og deretter Konvolutter fra rullegardinlista i skjermbildet
for adresseregister (Eller Ctrl+K). Bildet åpnes med den adressen du hadde
valgt i adresseregisteret. Dette skjermbildet er likt det du kommer inn i via Korr
i menylinjen og deretter rullegardinlistevalget Konvolutt.
I WinMed ligger det noen fast definerte konvoluttyper. Disse vises i
nedtrekksfeltet i bildet. Listen inneholder navn på konvolutt, høyde (mm) og
bredde (mm).
Nedtrekksfeltet åpnes ved å klikke på pilen i høyre del av i feltet. Velg den
konvoluttype du ønsker å benytte ved å markere denne i listen.
Velge adressetype
Under teksten Adressetype er det mulig å avmerke ved hjelp av
alternativknapper for verdiene Adresse, Med Avdeling og Fritekst.
Adresse
Valg av Adresse vil si at standard adresse benyttes.
Med avdeling
Med Avdeling medfører at rullegardinlisten med avdeling på adressat gjøres
tilgjengelig for deg (dersom det finnes avdelinger under valgt adresse). I listen
kan du velge den avdeling du ønsker på utskriften. Etter valg av avdeling fra
listen vil dette umiddelbart vises i adressefeltet i skjermbildet.
Fritekst
Valg av Fritekst medfører at WinMed fører markør til adressefeltet, slik at du
kan gjøre eventuelle endringer.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Adresseregister · 13-7
Utskrift av konvolutt
For å skrive ut konvolutt, setter du inn ønsket konvoluttype i skriveren, og
klikker på <Ok>. WinMed skriver så ut på konvolutten uten videre bekreftelser.
Endre adressetyper
Fra menypunktet Oppsett à Adressetyper kommer du inn i følgende bilde:
Her kan du legge til egne adressetyper som du ønsker å gruppere adressene dine
i. De adressetypene som står merket med en stjerne ( * ), er faste og kan ikke
endres navn på, eller slettes. Du kan forandre rekkefølgen som adressetypene
skal vises på, ved å markere den adressetypen som du ønsker å flytte, og så
trykke knappene for <Flytt opp> eller <Flytt ned>. Du kan også fortelle at
adresser som brukerne legger til i denne gruppen, skal være private som
standard. Dette kan brukes på grupper som for eksempel ”Familie” eller ”Private
adresser”, dersom man ønsker å legge til dette. Du kan også fortelle hvilke
skjermbilder disse adressetypene skal være tilgjengelig i. For eksempel kan du ta
vekk apotek eller trygdekontor i fra skjermbildet henvisning, dersom du ønsker
det. Du kan også bestemme om det skal spørres om avdeling når du for
eksempel henviser en pasient til en adresse som tilhører denne adressetypen.
Disse tre tingene kan også endres for de syv forhåndsdefinerte adressetypene.
Ny adressetype
For å legge til en ny adressetype, trykker du på knappen <Ny> til høyre.
Markøren flyttes da til det blanke feltet nederst til venstre, og alle knapper og
felter unntatt det og knappene <Ok> og <Avbryt> rett ved siden av det, gjøres
utilgjengelig. Fyll inn ønsket navn på adressetypen, og trykk <Ok>. Adressen
legges til nederst som standard, og må flyttes til ønsket posisjon/rekkefølge etter
at den er opprettet. Dette gjøres som forklart over. Du kan deretter gjøre andre
endringen på adressetypen som for eksempel hvor den skal synes.
Slette en adressetype
For å slette en egendefinert adressetype, markerer du adressetypen i listen, og
trykker <Slett>, til høyre. Som sagt tidligere kan ikke forhåndsdefinerte
adressetyper slettes. Du kan heller ikke slette adressetyper som det er adresser
på. Disse adressene må da slettes aller flyttes til en annen adressetype. Merk
spesielt at det kan finnes adresser som er definert privat av andre brukere, og
som du følgelig ikke ser. Disse må da slettes av de respektive brukerne før
adressetypen kan slettes. Merk også at private adresser på brukere som ikke
lenger er aktive kan også forhindre sletting.
13-8 · Adresseregister
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
14 Postfunksjonen i WinMed
Post
Innhold
Den elektroniske postfunksjonen i WinMed gir brukere på maskiner i samme
nettverk følgende muligheter:
·
skrive en melding til en annen bruker
·
skrive en melding med mottaksbekreftelse (rekommandert)
·
merke melding som hastebrev
·
lese post og eventuelt lagre denne i et eget arkiv
·
sende post til en bruker, til utvalgte brukere eller til alle brukere i
nettet
NB! Du vil få beskjed om at det er post til deg når du
logger deg inn på WinMed.
Sende post
Du kan sende elektronisk post ved å gå inn på menyvalget Post og deretter velge
Sende post fra rullegardinlista i hovedmenyen. Du får opp dette skjermbildet:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Postfunksjonen i WinMed · 14-1
Oversikt over knapper i bildet
Sende post
Slette brev og valgte mottagere
Velge mottager
Velge alle mottagere
Slette mottager
Slette alle mottagere
Feltet Mottagere viser signaturen til de valgte mottagerne. Det kan ikke skrives
noe i dette feltet. Mottagerne velges fra knappen Velge mottager eller fra
brukerlisten merket "Velg mottagere fra listen:".
14-2 · Postfunksjonen i WinMed
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Velge mottager
Velge én eller flere mottagere
Dersom du klikker på knappen Velge mottager, vil listen over alle brukere i
,
nettet hentes frem. Velg bruker med mus eller piltast,
og klikk eller trykk enter.
Listen lukkes, og den valgte mottageren vil få et merke (*) til venstre for seg i
listen Velg mottagere fra listen:, og signaturen til den valgte mottageren
overføres til feltet Mottagere:
En enklere fremgangsmåte for å velge mottagere er å benytte listen Velg
mottagere fra listen:. Marker ønsket mottager og trykk enter, eventuelt
dobbelklikk på brukernavnet.. Brukeren blir markert på samme måte som i
forrige avsnitt.
Fjerne én eller flere mottagere
WinMed kvitterer med liste over alle utvalgte mottakere dersom du klikker på
knappen Slette mottager Velg bruker fra listen med mus eller piltast og klikk
eller trykk enter. Listen lukkes, og stjernen foran den valgte mottageren fjernes
fra Velg mottagere fra listen:. Signaturen til den valgte mottageren fjernes fra
feltet Mottagere.
En enklere fremgangsmåte for å fjerne mottageren er å benytte listen Velg
mottagere fra listen:. Marker ønsket mottager og trykk enter eller
dobbelklikk. Brukeren fjernes på samme måte som i forrige avsnitt.
Velge alle mottagere
Du får frem alle registrerte mottagere ved å klikke på knappen Velge mottager.
Alle registrerte mottagere får et merke (*) til venstre for seg i listen Velg
mottagere fra listen:. Signaturen til alle brukerene overføres til feltet
"Mottagere:"
Fjerne alle mottagere
Klikk på knappen Slette mottager for å fjerne markeringen, samt signaturen på
alle mottagere .
Sende brev
Når mottager (e) er valgt ut, skrives eventuell tittel inn i feltet Emne: (maksimalt
30 tegn). Skriv brevets innhold inn i Tekst: (ubegrenset lengde).
Hastebrev
Rekommandert post
Ved avmerking i avkrysningsboksen Haster, vil mottageren få beskjeden
HASTER når meldingen om post kommer opp på skjermen.
Ved avmerking i avkrysningsboksen Rekommandert vil meldingen automatisk
gå tilbake til avsenderen når mottageren har lest posten.
Send brevet ved å klikke på knappen <Sende post>.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Postfunksjonen i WinMed · 14-3
Slette brev og valgte mottagere
Ved å klikke på knappen Slette brev og valgte mottagere, vil WinMed komme
med spørsmål om, brevet og alle mottagere skal slettes, og om du vil starte på
nytt. Bekreft med å klikke på <Ok> dersom du vil starte på nytt. Klikk på
<Avbryt> dersom du angrer handlingen.
Lese melding
Du kan lese post i WinMed ved å gå på menyvalget Post og deretter velge Lese
post fra rullegardinlista i hovedmenyen. Bildet for Lese post hentes.
I bildet vises all innkommet post. Post som er lest, slettes av systemet (forutsatt
at dette ikke arkiveres) i det du går ut av skjermbildet.
M
NB: Første brev i listen blir automatisk merket som lest ved inngang til bildet,
og slettes automatisk (forutsatt at dette ikke arkiveres) ved utgang av bildet.
Dersom det er ønskelig å vise kun nye brev, og ikke arkiverte, merk av for dette i
avkrysningsboksen Vis kun nye brev.
Alle brev som er lest vil få påført en L (Lest) foran seg i oversikten.
Oversikt over knapper i bildet
Sende post
Arkivere post
Slett brevet
Bekreft mottak
14-4 · Postfunksjonen i WinMed
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Svare på innkommende brev
Marker først brevet i oversikten Velg brev fra listen. Klikk deretter på knappen
for å sende post. Bildet for forsendelse av post hentes frem.
Arkivere innkommende brev
Hvis det er ønskelig å arkivere et brev, markeres først brevet i oversikten Velg
brev fra listen. Klikk deretter på arkiveringsknappen. Brevet blir lagret til du
senere går inn og sletter det. Brevet vil få påført en S (spart) foran seg i
oversikten.
Slette innkommende brev
Sletting av brev gjøres ved at brevet først markeres i oversikten Velg brev fra
listen. Klikk deretter der etter på sletteknappen. Du vil få muligheten til å angre
handlingen før WinMed sletter brevet:
Bekrefte mottak av brev
Marker først brevet i oversikten Velg brev fra listen. Klikk deretter på knappen
for bekreftelse av mottak.. Avsenderen får tilbakemelding om brev mottatt.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Postfunksjonen i WinMed · 14-5
15 Regnskap
Strukturen i regnskapet
Ctrl+R
Regnskapet i WinMed er lagt opp slik at det er mulig å gjøre de viktigste
funksjonene flere steder i programmet. Disse funksjonene som blir beskrevet
her, er tilgjengelige fra menyvalget Regnskap fra hovedmenyen. Her finner du
rutinene for oppfølgning og rapportering av regnskapsdata. (Knappen
Regningskort (Ctrl+R) er identisk med rullegardinlistas valg Dagens
regninger).
Dagens regninger (Regningskort)
Denne funksjonen er først og fremst tiltenkt brukt i ekspedisjonen. Den gir en
oversikt over hvilke pasienter som skal betale egenandel, og over hvor mye de
skal betale. Du kan legge inn filtre slik at du får opp ubetalte regninger på alle
leger eller ønsket lege.
Her kan du registrere hvor mye pasienten betaler i egenandel, skrive ut giro på
hele eller deler av beløpet, endre til frikort, registrere annen betaler m.m. Dersom
pasienten ikke betaler hele egenandelen, overføres skyldig beløp til en purrerutine ved utskrift av giro. Fra denne kan du etter en fastsatt tid sende purring til
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-1
pasienten (eller annen betaler). Dersom du i mellomtiden registrerer at pasienten
har betalt, slettes transaksjonen fra purrerutinen.
Ctrl+R
Dagens regninger er tilgjengelig fra egen knapp i hovedmenyen,
Regningskort, eller fra Regnskap i menylinjen og deretter Dagens regninger
fra rullegardinlista. Når bildet åpnes, vises alle ubetalte regningskort for
innloggede leger inneværende dag. I oversiktsvinduet vises følgende
informasjon for hver regning:
·
Dato og tidspunkt for utfylling av regningskortet
·
Fakturanummer
·
Initialer for innlogget lege
·
Betalingsstatus (U) (ikke betalt(*) / betalt (blank) )
·
Girostatus (G) (sendt giro (G) / ikke sendt giro (blank))
·
Pasientens navn
·
Utestående sum er hva pasienten skal betale
·
Autotakst = A vil vises bak summen hvis det er rekvirert en
labprøve eller fylt ut et skjema som gir en takst uten at du har vært
innom regningskortet . Velg Hent pasient og gå inn på
regningskortet, autotakstene vil da bli ført inn på regningskortet og
du kan ta imot betaling der eller skrive ut en giro.
Hva ønsker du å se i skjermbildet for Dagens
regninger
Hva du vil se i regningskortet, avgjør du i avkrysningsboksene til høyre i
skjermbildet. I eksemplet over ser du utestående regninger for Alle leger,
inkludert giroer for gitt dato. Du får opp nettopp dette skjermbildet fordi det i
nedtrekksfeltet For lege er valgt Alle leger, og i feltet Sorter på er valgt
Tidspunkt. I valget for 1dag / Alle dager er 1 dag valgt. Dessuten er det valgt
at oversikten skal vise Kun utestående og Ta med giroer:
15-2 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vise informasjon for én dag eller alle dager
Du skriver inn dato bak alternativboksen 1 dag:. Da får du én spesifikk dato.
Dersom du velger Alle dager, får du en oversikt over alle utestående regninger
så lenge systemet har vært i bruk. Da er kun valget Kun Utestående tilgjengelig
av hensyn til listens lengde.
Valget Alle/Kun utestående (regninger)
Alle Regninger:
Valget alle regninger gir deg en oversikt over alle regninger på valgt dato. Du får
både se de innbetalte regningene og de utestående. Du har også mulighet til å se
giroer som er sendt ut ved å krysse av i avkryssingsboksen for Ta med giroer.
Summen som vises da, er den totale summen på regningskortet, uavhengig om
den er betalt eller ikke.
Kun utestående:
Dette valget gir deg en oversikt over regninger som ikke er betalt. Du har
mulighet til også å se giroer som ikke er betalt ved å krysse av for Ta med
giroer.
Knappene og feltene i regningskortet
Via knappene registrerer du kontant innbetaling, ettergiving, innbetaling via giro
eller via bankkort. Du får utskrift av giro, kvittering eller regningskort i feltet
Utskrift av.
<Innbetaling> / <Ettergiving> / <Inn Giro> /
<Bankkort>
Dersom pasienten betaler kontant, du ønsker å ettergi beløpet, eller pasienten
betaler en giro eller vil betale med bankkort, klikker du på <Innbetaling>,
<Ettergiving>, <Inn Giro> eller <Bankkort>. Når du skal registrere en
innbetaling eller lignende, må regningen (pasienten) først markeres i oversikten.
Dersom du ikke registrerer hele beløpet på en innbetalingsmåte, kan du registrere
dette ved å endre på beløpene i bildet du kommer inn på, før du trykker <Ok>,
se under. Du kan da skrive ut en giro på restbeløpet, eller registrere det som
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-3
ettergitt, eller betalt på annen måte. Det kan også stå som en kontant utestående
fordring. Se bildet nedenfor.
<Oppdater liste>
Du oppdaterer skjermbildet Dagens regninger ved å klikke på <Oppdater
liste>. Det vil si at utstedte giroer, innbetalinger og eventuelt ettergivinger som
er registrert av andre brukere kommer inn i oversikten hvis du har krysset av for
Alle regninger.
Utskrift av:
Dersom pasienten skal ha med giro på hele restbeløpet, trykker du på <Giro>
etter at du har lagt en av disse i skriveren. Videre kan du skrive ut kvittering, og
du kan fylle ut vanlig legeregningskort (RTV 2.05).
<Hent pasient>
Denne knappen fører deg direkte inn i pasientjournalen til markert pasient. Du
har da mulighet til å sette diagnose, gå inn på regningskortet osv..
<Vis Regning>
Du åpner dette bildet ved å klikke på knappen <Vis Regning>, eller ved å
dobbeltklikke på regningen (pasienten) i oversikten. Her vises detaljene på
regningskortet med de takstene som er gitt. Fra dette skjermbildet kan du også
foreta innbetalinger og utskrift av giroer på samme måten som fra Dagens
Regninger, samt registrere annen betaler.
15-4 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Vis Regning er trykket i Dagens regningskort
Sum å betale kan være egenandel, tilleggshonorar, forbruksmateriell, medisiner,
girogebyr og purregebyr. Du kan her kun endre på takster som ikke er knyttet til
normaltariffen dvs. samletakster eller andre beløp du har ført opp selv fra valget
Ny i bildet ovenfor... Dersom regningen skal betales av en annen enn pasienten,
kan dette registreres her. Eventuell giro skrives da ut til denne. Når du skriver ut
giro fra dette bildet, skrives denne ut med verdiene fra Rest å betale i feltet for
beløp.
Du kan også registrere frikort, eller andre refusjonsgrunner herfra ved å velge
rett kategori i nedtrekklisten Refusjon egenandel.
På samme måte som i Dagens regningskort kan du markere at regningen er
betalt ved å trykke på <Innbetaling>, du kan ettergi regningen ved å trykke
<Ettergiving>, eller du kan registrere en giro eller kortinnbetaling med knappen
<Inn Giro> eller <Bankkort>.
Kansellere en innbetaling
Gå til valget:
<Vis Innbetaling>
Dersom du har registrert innbetaling, men pasienten i stedet må få meg seg giro,
må du først gå inn på <Vis innbetaling> og deretter kansellere innbetalingen før
du skriver ut giro.
Egenandelskort
Egenadelskortet kan skrives ut herfra.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-5
Registrere giroinnbetaling
Denne rutinen brukes til å registrere betalte giroer. Rutinen startes med
Regnskap i menylinjen og velge Registrer giro innbetaling i rullegardinlista.
Denne funksjonen gir mulighet til å hente frem et regningskort ut fra
regningskortets fakturanummer. Du registrerer giroen som <Betalt via giro>
eller <Betalt kontant>.
Dersom originalgiroen fra WinMed benyttes, er denne påført et fakturanummer.
Dette nummeret skriver du i feltet Fakturanummer. Dersom du ikke har dette,
kan du søke på fødselsdato eller navn på pasienten. Etter at du har trykket
linjeskift, vises skyldig beløp. Dersom dette stemmer med innbetalt beløp,
klikker du på <Betalt via giro> eller <Betalt kontant>. Regningen registreres
da som betalt, og skjermbildet blankes slik at du kan registrere neste innbetaling.
Dersom du bare registrerer deler av beløpet som innbetalt, vil giroen reduseres
tilsvarende. De oppdaterte summene blir da stående i skjermbildet, slik at du kan
registrere de som innbetalt på annen måte eller avskrevet. Etter hvert som du
registrerer innbetalte giroer, vil disse automatisk fjernes fra purrerutinen.
NB! Ved valget betalt via giro vil beløpet IKKE komme inn som en kontant
betaling på kassadagbok/periodeliste men kun fjernes fra utestående hos
pasienten og fra purrerutiner.
Samleregning til RTV
Samleregning er en funksjon for utkjøring og lagring av regningskort til
trygdekontoret. Samleregning kan kjøres enkeltvis for ulike regningskortgrupper
hvis det på et legekontor er behov for å gruppere regningskortene (definisjon av
regningsgrupper gjøres i WinMed Admin). Fra bildet er det også mulig å hente
15-6 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
opp en oversikt over tidligere sendte samleregninger, og sende disse en gang
til.
Fra Regnskap i menylinjen og valget Samleregning til RTV fra rullegardinlista
kan du lage samleregning til trygdekontoret. Samleregningen tas ut på diskett,
det er mulighet til å kjøre ut en papirkopi hvis dette er ønskelig. I denne rutinen
må brukeren være logget inn som lege, og får bare skrevet ut samleregning for
sine egne kort.
Oppgi dato i feltene Fra og med dato og Til og med dato. Merk av i
avkrysningsboksen Papirkopi dersom du også ønsker en papirkopi.
NB! Denne lista kan bli veldig lang, og det vil derfor ta lang tid på
matriseskriver.
WinMed setter alltid et merke på de regningskortene som blir sendt til
trygdekontoret. Dersom den perioden du oppgir også inneholder regningskort
som tidligere er sendt trygdekontoret, vil ikke disse komme med i
samleregningen. Dersom et regningskort har blitt returnert fra trygdekontoret og
skal sendes tilbake igjen, må det først korrigeres (se egen beskrivelse under
Hente regning på fakturanummer).Deretter kan det kjøres ut i et korrigert
oppgjør. Disse kommer altså ikke med dersom du kjører ut et nytt oppgjør (Lag
samleregning) for samme perioden!
Regningsgruppe
Hvis man har regningskortene sortert i forskjellig regningsgrupper , kan man
velge hvilken regningsgruppe man ønsker.
Regningstype
Normalt velges Regningstype Vanlig (gjelder også fastlege etter 01.06.01).
Dersom regningskortene er merket med legevakt velges Legevakt.
Kontroll av samleregning
WinMed kontrollerer at alle regningskort er påført diagnose og har korrekt
postnummer før de overføres trygdekontoret.
Dersom WinMed innenfor den tidsperioden du har angitt finner regningskort,
med manglende diagnose eller ugyldig postnummer, vises disse i en egen
oversikt. Disse må korrigeres før de kan overføres til trygdekontoret.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-7
F
OBS: Kontrollen kjøres automatisk når du velger Lag samleregning fordi disse
feilene medfører at regningskortene vil bli returnert fra trygdekontoret.
Kontrollrutinen kan også kjøres manuelt ved å trykke knappen <Kontroll> i
samleregningsbildet. Etter at rutinen har sjekket alle regningskortene i
tidsperioden, vil regningskort med feil vises i bildet Oversikt over feil på
regninger:
Regningskort med manglende diagnose vises øverst, mens regningskort med
ugyldig postnummer vises nederst i bildet.
Korrigere regningskort med feil diagnose
Marker først regningskortet i oversikten. Trykk deretter <Hent Regning>.
Dersom det tidligere er tildelt en diagnose på pasienten, vil WinMed først spørre
om du vil bruke sist tildelte diagnose. Svar <Ja> dersom du vil bruke denne
diagnosen.
Ved <Nei> vil WinMed hente diagnosebildet for påføring av diagnose. Etter at
diagnose er påført, vil WinMed åpne regningskortbildet. Her kan du gjøre evt.
ytterligere korreksjoner. Avslutt med <Lagre>.
Du kan også velge <Sett alle>, du vil da komme inn på en liste som viser
regningskort uten diagnose. I dette bildet finnes det flere muligheter til å sette
diagnose.
Korrigering av regningskort med feil postnummer på
pasient
Marker først regningskortet som står i den nedre listen. Trykk deretter knappen
<Personalia>. WinMed vil nå hente opp personaliabildet til pasienten. Her kan
du endre postnummer.
Lagre samleregning på diskett
Etter at WinMed har kontrollert alle samleregninger innenfor tidsperioden og
godkjent disse, får du frem en dialog hvor du blir bedt om å sette inn en diskett i
15-8 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
diskettstasjonen (A:). Deretter kommer bildet nedenfor fram og du behøver
normalt bare å trykke på Save.. Når du skal skrive til diskett må du velge stasjon
A. Hvis du ikke får fram bokstaven a: i valget Drive: må du sjekke om disketten
står korrekt inne i diskettstasjonen. Hjelper ikke dette er det sannsynlig feil på
disketten og du må prøve en ny diskett.
NB! Hvis det står C:\windows\temp eller noe tilsvarende under valget Drive: vil
samleregningen lagres på din egen maskin og du vil sende en tom diskett til
trygdekontoret.
Filnavnet inneholder legens iniatilaer+år+måned+et tall og slutter med rtv.I eksempelet
ovenfor: ah3071.rtv er ah=Anton Helsesen, 3=2003, 07=måned og 1 =løpenummer.
Når samleregningen er overført til disketten og dette har gått bra får du spørsmål
om du ønsker utskrift til blankett ”Samleregning for medisinsk behandling”.
Oversikt over tidligere overføringer til
trygdekontor
Oversikt over tidligere overføringer til trygdekontoret hentes ved at knappen
<Tidligere oppgjør> trykkes i samleregningsbildet. Du får nå en oversikt over
alle tidligere overføringer til trygdekontoret. Seneste overføring vil alltid stå
øverst i listen.
<Avslutt> fører deg tilbake til samleregningsbildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-9
I oversikten vises følgende:
·
sendt dato
·
antall regninger
·
perioden det er sendt regninger for
·
overføringstype (V = Vanlig, L = Legevakt)
·
regningsgruppe for samleregningen
·
filnavn på disketten hvis det står A:\ Står det c:\…vil overføringen
ligge lokalt på din datamaskin.
Sende en tidligere samleregning en gang til
Dette brukes dersom for eksempel disketten er blitt borte, eller trygdekontoret
ikke klarer å lese den.
Marker den overføringen du ønsker å sende på nytt i lista Tidligere oppgjør.
Ønsker du papirkopi av overføringen til trygdekontoret, merker du av i
avkrysningsboksen Papirkopi. Overføringsfilen vil legges ut med samme
filnavn på den nye disketten som oppgitt i listen. Hvis du har fått plassert
samleregningen til din datamaskin må du merke av for Nytt filnavn.
Dialogvinduet for plassering av filen hentes da frem.
WinMed vil nå foreslå det samme området på nytt, du må velge a: under Drive:
Oppbygning av filnavnet vil være som følger:
·
Bokstavene forut for tallene i filnavnet vil være brukers initialer.
·
Første tall vil være siste tall i årstall.
·
Andre og tredje tall vil være månedsnummer.
·
Fjerde tall vil være sekvensnummer innen måneden.
·
Suffikset foreslås til RTV.
Vil du benytte et annet filnavn, oppgir du dette i feltet under teksten merket
Filnavn for samleregning i lagringsdialogen.
15-10 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
F
Filnavn kan maksimalt ha åtte posisjoner før punktum, og tre posisjoner etter
punktum. Filnavn må starte med en bokstav.
Velg korrekt Drive. Drive a: for diskett
Etter at <Save> er trykket, føres du tilbake til hovedmenyen etter spørsmål om
utskrift av samleregning til blankett.
F
NB: Trykker du Cancel i lagringsdialog eller trykker Escape (Esc tast), føres
du tilbake til utgangspunktet.
Korrigert oppgjør
WinMed setter et merke på alle regningskort som er sendt til trygdekontoret.
Hvis du senere gjør endringer på noen av disse regningskortene, vil WinMed
merke disse som korrigert/endret. Det kan jo hende du har fått avvist noen
regningskort fra trygdekontoret, disse korrigerer du enten ved å hente
regningskortet inne på pasienten i valget Regnskap, Pasientens regninger eller
det enkleste er å velge Fakturanummer fra Regnskap i hovedmenyen. Se
beskrivelse nedenfor.
Disse regningskortene kan så sendes på nytt. Da må man først velge
<Regnskap> à <Samleregning til RTV> à <Tidligere oppgjør>. Marker
aktuell periode, velg deretter <Korrigert oppgjør>. Du vil få beskjed om å sette
inn diskett, og følg deretter anvisningene som under vanlig sending. Da vil kun
de regningskortene som er merket som endret legges ut på en fil til
trygdekontoret. Du vil få beskjed om du vil skrive ut samleregningsblankett.
Også her kan man få en detaljert papiroversikt over alle regningskortene ved å
aktivisere kryssboksen papirkopi.
Oppsett EDI
Dette valget brukes kun av de som sender regningskort elektronisk.
Innstillingene her gjøres normalt av de som installerer dette. Det kan være lurt å
sette inn Trygdekontornummer da dette vil følge med på disketten som lagres
ved samleregning.
Kassadagbok/periodeoppgjør
Kassadagbok og periodeliste
Fra kassadagboken får du summene av de ulike inntektene inneværende dag.
Periodelisten har samme innhold som kassedagboken. Forskjellen er at du får
oversikten for en valgt periode i stedet for en valgt dag.
Ved valg av Regnskap i menylinjen og Kassadagbok/Periodeliste fra
rullegardinlista, hentes skjermbilde for visning og utskrift av oppgjør på valgt
dato/periode frem. Kassadagboken/periodelista gjelder for pålogget lege eller
alle legene for senteret og viser en oversikt over summene for beløpene som er
kommet inn kontant, via giro, via bankkort og fra trygdekontoret når
Periodeoppgjør/Alle regninger er merket. <Avslutt> lukker bildet uten utskrift
av listen.
På bildet nedenfor vises kun innbetalinger på angitt dato.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-11
Bildet nedenfor viser både innbetalinger og refusjoner totalt for angitt dato.
Legg merke til at <Periodeoppgjør> er avkrysset.
Dersom man ønsker utskrift av kassadagbok/periodeoppgjør med navn på
pasientene må man merke <Enkel liste> og velg deretter <Utskrift>. Innholdet
av kassadagboken er avhengig av hvilke valg som er krysset av under Vis. Se
eksempel bakerst i dette kapittel hvor det vises en utskrift med forklaringer til
hva som kommer ut ved listen Periodeoppgjør.
15-12 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Det er ikke mulig å forandre tallfeltene i skjermbildet. Dato velger du ved å
skrive inn ønsket dato i feltet Dato. Alternativt kan du benytte kalenderfunksjonen i WinMed (trykk K), eller trykke opp-ned-pil utenfor feltet.
I rullegardinlisten Vis for kategori: kan du velge om du vil se kassadagbok for
alle regninger for valgt dato, eller om du kun vil se usendte regninger (Regninger
som ikke er sendt til trygdekontoret).
Feltet <Vis>
Du kan også se hvor mye som er innbetalt kontant, hvor mye som er utestående,
samt summene som skal bli refundert fra trygdekontoret.
Avkrysningsboksene under Vis gir følgende muligheter:
<Innbetalinger> gir en oversikt over alle innbetalte beløp.
<Utestående> gir en oversikt over utestående fordringer.
<Periodeoppgjør> viser alle registrerte innbetalinger, totale summer registrert
og refusjoner fra RTV.
<Alle regn.> viser totale summer registrert og refusjoner.
Du skriver ut oversikten ved å trykke på <Utskrift>. Som standard får du da
bare med totaloversikten. Du kan også velge å ta med en enkel pasientliste, hvor
hver regning hvor det har vært en bevegelse i perioden er listet opp, sammen
med pasientnavnet, fødselsdato og konsultasjonsdato. Dersom du krysser av for
utskriftsalternativet <Pasienter med adresse>, får du i tillegg pasientes adresse
med på oversikten.
Menypunkter
Andre Utskrifter
Her kan du ta utskrift av en del ofte brukte lister. Alle disse oversiktene følger
datofeltene som er satt nederst i skjermbildet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-13
Innløste fordringer
Dette menypunktet skriver ut alle innløste fordringer i valgte periode.
Periodesammendrag
Her får du en sammendrag for valgte periode, med en linje for hver dag det har
vært noen bevegelse, og som tar med kontantinntekter, utestående fordringer og
refusjonssummene fra trygdekontoret.
Regninger med L-takster
Dette menypunktet gir en oversikt over alle regningskortene som inneholder Ltakster (honorartakster).
Frikortliste
Gir en oversikt over alle regningskortene som er merket med frikort.
Andre refusjoner
Gir en oversikt over alle regningskortene som er merket med refusjon av
egenandel av andre grunner enn frikort (Svangerskap, Yrkesskade / militær,
Krigsskade eller Annet).
Henvisningstakster (4a + 4b)
Gir en oversikt over alle regningskortene som inneholder varianter av takstene
4a eller 4b. Du kan her velge hvilke av disse takstene du ønsker å ha med, og
også velge sorteringsrekkefølge på utskriften.
Slettede regninger
Her får du en oversikt over regningskort som er slettet (makulert).
Kontant innbetalinger
Her får du ut en liste over kontant innbetalinger.
15-14 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Giroinnbetalinger
Her får du ut en liste over giroinnbetalinger.
Bankkortinnbetalinger
Her får du ut en liste over bankkortinnbetalinger.
Avskrivinger
Her får du ut en liste på alt som er ettergitt/ avskrevet.
Overført ekstern system
Hvis du har andre innkrevingsinstanser eller av andre årsaker har overført
regninger fra purrerutiner kan du ta ut en liste fra dette valget.
Diverse
Her får du opp en summasjon over egenandel betalt i perioden, kontant og via
giro, og over refusjonssummene fra trygdekontoret. Dermed får du en rask
oversik over hvor mye du har tjent i dag.
Mer filter
Her kan du velge om du i oversikten og utskrifter bare vil ta med regninger som
er merket med legevakt, bare regninger som ikke er merket med legevakt, eller
alle regninger.
Sortering
Her kan velge om regningskortene på utskriften skal være sortert på en av
valgene i bildet ovenfor.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-15
Purrerutiner
Filtrere purrelisten
.
Dette skjermbildet gir deg en oversikt over utestående giroer for utsendelse av
purregiroer. Listen viser giroene som er forfalt, med pasientnavn / dato,
konsultasjonsdato og tidspunkt, fakturanummer, forfallsdato, antall tidligere
purringer og eventuelt når siste purring ble foretatt. Det er mulighet til å sende
purringer på forskjellige utvalgskriterier. Du kan også registrere innbetaling av
giroer her.
Det er mulig å filtrere purrelisten på forskjellige måter. Se beskrivelse av dette
nedenfor.
Ved valg av Regnskap > Purrerutiner fra menylinjen i hovedmenyen, hentes
skjermbildet for purring av regninger opp.
Når det gjelder hva du ønsker å se i bildet, kan du endre sorteringsrekkefølge
vha. å velge fra ’knappene’ som beskrives nedenfor.
Velg sortering
Ved å trykke på ’knappen’ over Navn kan du sortere listen på navn. Ved å klikke
på knappen flere ganger kan du velge enten å se listen fra A-Å eller fra Å-A.
Samlegiroer vil enten komme først eller til slutt i listen. Ved å velge en av de
andre knappene over Konsultasjonsdato, Bruker, Sum, Faktura, Forfall, Ant.purr.
eller Siste purring har du mange muligheter til å ordne purrelisten sånn du vil ha
den før du skal skrive ut purringene.
15-16 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Når du kommer inn på purrelisten er sortering standard satt på alfabetisk.
Du kan, i midten til høyre, velge å se bare regninger som har forfalt til
purring, eller alle regninger som ligger i giroregisteret. Ved det siste valget får
du med alle regninger uansett om betalingsfristen ligger frem i tid eller er
passert. Til slutt kan du, i midten, også velge om du ønsker å se forfalte giroer
for Alle leger, eller for en spesiell Lege.
Beskrivelse av knappene under : Send purring for
følgende regninger
Knappene angir hvilke giroer som du får utskrift av purregiroer for. Knappen
Alle gir utskrift av alle giroene som er i lista. Dersom dette er mange, og du skal
skrive ut på for eksempel en matriseskriver, kan det være lurt å dele utskriftene
opp i flere bolker. Du kan skrive ut purring for en og en regning, med knappen
Kun markerte. Du kan skrive ut purring for alle regningene fra toppen av lista
til og med den du har markert, ved å trykke på knappen TOM markerte. Du
kan også skrive ut purring for alle regninger som har forfall i en spesiell periode,
ved å fylle ut Fom- og Tom felter, og trykke på knappen I perioden.
Send purring på regninger
Når du velger å skrive ut purring på en eller flere giroer, kommer du inn i dette
bildet. Her kan du velge hvilken blankett purringen skal skrives ut på. De to mest
brukte er Fellesblankett med bankgironummer og Fellesblankett med
postgironummer. Du kan velge hvilken skriver utskriften skal sendes til.
Har du andre typer giroer, kan disse defineres i WinMed Design.
Her kan du velge om du skal legge inn hver giro manuelt ved å fjerne haken
foran Trekke inn ark automatisk og sette hake foran Prompt pr giro, i tillegg
kan du velge om du skal ha med purregebyr som du må definere i Winmed
Admin.
Du kan også foreta en testutskrift for å se om utskriften passer korrekt.
Beskrivelse av knappene under: Registrer innbetaling
Du kan registrere innbetalinger eller ettergivinger, ved å markere ønsket regning,
og trykke på knappene Via giro, Kontant eller Ettergiving.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-17
Oppsett
Under knappen <Oppsett>, vil du få opp et bilde hvor du kan sette antall dager
etter forfall av regningen det skal gå før den kommer opp i purreoversikten.
Dette intervallet kan være forskjellig for 1., 2. og senere purringer. Dette i
tilfelle du ikke ønsker å gi pasientene like god tid dersom de har fått flere
purringer tidligere. Du kan også sette hvor mange dager etter utskrift forfall skal
være for 1., 2. og senere purringer. Her kan du også legge på en ekstra tekst som
skal komme øverst på hver enkelt giro ved den aktuelle typen purring (1., 2. og
senere). Passende verdier for disse feltene kan for eksempel være det som er vist
i eksempelet under.
I dette skjermbildet kan du også fortelle systemet at regninger under en viss sum
automatisk skal avskrives. Dette for å slippe å skrive ut purringer på småbeløp
hvor porto, og jobben med å sende ut purringer koster mer enn utestående beløp.
Beskrivelse av valgene i menylinjen under purrelisten
Diverse
Fra menypunktet Diverse finner du valget som heter Skriv ut oversikt og
Overfør til eksternt system uten utlegg av fil som brukes i de tilfelle det er
andre som krever inn utestående fordringer. Man bør ta en utskrift før man
velger Overfør til eksternt system. Det er også mulighet til å merke enkelte
15-18 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
giroer for purring eller overføring til eksternt system ved å velge Merk for
purring/overføring eller å trykke Ctrl+E.
Det er også noen som kan ta imot overføring til ekstern system på for eksempel
en diskett ved valget Utlegg av fil til ekstern system, dette valget vil kun være
tilgjengelig etter nærmere avtale med Profdoc Norge AS. Ta kontakt med
Profdoc Norge AS for nærmere informasjon.
Dersom du velger et underpunkt (Alle, Kun markerte, TOM markerte, I
perioden), vil alle aktuelle regninger (i henhold til valg) bli merket som overført
til eksternt innkrevingssystem. NB: Merk at det legges ikke ut noen liste fra
dette menypunktet, slik at den oversikten må være tatt ut på forhånd! Du
kan ta ut en liste på regninger overført til eksternt system fra Valget
Kassadagbok/periodeliste under Regnskap hvis du ønsker dette senere. De
regningene som blir merket på denne måten, kommer ikke med i oversikten i
kassadagbok / periodeliste over innbetalinger foretatt av pasienter.
Når du henter opp pasient vil det heller ikke komme opp melding om
utestående fordringer hvis alle fordringene er overført til eksternt system.
Utskrift: Oversikt Purringer
Utskrift av oversikt over purringer ligger i menyen under menylinjen Diverse og
deretter Skriv ut oversikt i rullegardinlisten. Den tar med fødselsnummer, navn,
konsultasjonsdato og -tidspunkt, beløp, fakturanummer, forfallsdato, antall
purringer, dato for siste purring og pasientens adresse.
NB: Husk at funksjonen Overfør til ekstern system ikke gir noe utskrift. Dersom
man ønsker å få en oversikt over hva som er overført, må listen skrives ut først
eller du kan skrive ut en liste fra Kassadagbok/periodeliste i ettertid.
Samlegiro
Dette valget er beskrevet under Pasientregnskap.
Utskrift giroregister
Dette bildet har mange av de samme funksjonene som purrerutinebildet, men
viser kun giroer som ennå ikke er skrevet ut. Når du er inne på regningskortet
kan du velge å gå til girobildet hvor du har mulighet til å velge utskrift senere
slik at du kan legge giroene i kø for utskrift på slutten av dagen hvis dette er
ønskelig.. Dersom man velger å legge de i en kø for senere utskrift vil de dukke
opp i dette bildet her. Dette brukes ofte dersom legekontoret for eksempel tar
noen kroner for å sende en telefaksresept, og skal sende ut en giro på dette. For å
slippe å skrive ut giroen der og da, og sørge for å arkivere den på riktig sted for
utsendelse, kan den merkes for senere utskrift. Da kan man for eksempel en gang
om dagen gå inn i dette skjermbildet og skrive ut alle dagens giroer.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-19
Tidligere regninger
Fra denne rutinen kan du finne frem til dagens og tidligere regningskort. Her har
du flere ulike filtre du kan sette for å finne aktuelle regningskort.
Ved valg av Regnskap > Tidligere Regninger fra menylinjen i hovedmenyen,
hentes skjermbildet for listing av regningskort etter valgte kriterier. Via denne
funksjonen er det også mulig å hente opp et regningskort og gjøre endringer på
dette.
15-20 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Avkrysningsboksene i ”Sett filter til”
I bildet er det mulig å begrense utvalget av de regningskort som ønskes
presentert. Dette gjøres ved at det enten markeres for kriterier under teksten Sett
filter til:
Ingenting eller periodeangivelse
Dersom det krysses det av i avkrysningsboksen Ingenting, så vil alle andre
filtreringer nullstilles. Alle regninger vil i dette tilfelle vises. Denne operasjon
kan ta litt tid, avhengig av regningskortmengden.
Du kan også angi perioden du ønsker å se regningskort for. Du krysser da av i
boksen Dato og fyller inn ønsket dato i feltene i Fra: og Til:.
Fakturanummer
Krysser du av for Fakturanummer, føres markør automatisk til
innskrivningsfeltet utenfor. Oppgi spesifikt fakturanummer og trykk enter.
Oppgitt fakturanummer vil nå vises i listen.
Pasient og Ny pasient
Ved avkrysning i avkrysningsboksen Pasient, hentes dialogvinduet Hent
pasient for innhenting av pasient. Her vil du få en liste på denne pasientens
regningskort.
F
Knappen Ny pasient benyttes for å hente inn en annen pasient
Henvisningstakster (4a + 4b, alle varianter)
Krysser du for Henvisningstakster (4a + 4b, alle varianter), vil det komme opp
en liste over regningskort med disse takstene. Dette er takster som spesialister
innen ØNH, Indre med. osv. bruker.
Regninger med refusjon av egenandel
Dette valget viser oversikt over regninger med refusjon av egenandeler.
Kun Legevaktskort
Dette valget viser en oversikt over regningskort som er merket med
legevakt.
Innbetaling eller ettergiving
Marker regningen i oversikten og kryss av for enten <Innbetaling> eller
<Ettergiving>.
F
Merk: Regning som har 0 i sumfelt, kan ikke endres.
Redigere regning
Du korrigerer/redigerer regningskortet ved å markere det aktuelle regningskortet
i oversikten og trykker <Rediger>. WinMed henter regningskortbildet for valgt
regning.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-21
F
Hvis regningskortet allerede er sendt over til trygdekontor, vil WinMed kvittere
med melding om dette. Du vil i dette tilfelle allikevel gis mulighet til å endre på
regningskortet. Trykk <Ja> for å endre, hvis ikke trykk <Nei>.
Hvis du vil gjøre flere forandringer på regningskortet, så vil WinMed registrere
dette regningskortet som ikke sendt, og man kan sende en diskett på
korrigeringene fra valget Samleregning til RTV og Tidligere oppgjør.
Regningskortbildet hentes opp med all informasjon på regningskortet.
Vise regning
Denne funksjonen er kun til for å vise informasjonen som ligger i det valgte
regningskortet. Det er ikke mulig å gjøre endringer i bildet, derfor er <Lagre>
ikke tilgjengelig.
Skrive ut alle
Før du velger å skrive ut alle regningene, så bør du forsikre deg om at du har
filtrert bort uønskete regninger. Klikk på <Skriv ut alle> for utskrift. Denne
utskriften vil gi deg en detaljert utskrift av hvert regningskort. Du vil få
muligheten til å angre valget i skjermbildet som kommer frem etter du klikket
<Skriv ut alle>:
Normal visning, Vis summer, Vis diagnoser og Vis
takster.
Her kan du velge å se regningskortene sortert på en av disse valgene.
Nedenfor vises et eksempel på Vis takster.
15-22 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Hente regning på fakturanummer
Denne funksjonen gir mulighet for å hente et regningskort basert på
fakturanummer. Ved avviste regninger fra trygdekontoret er det lurt å
bruke dette valget.
Du kan hente frem aktuell regning direkte ved å angi fakturanummer etter du har
hentet frem dialogboksen fra Regnskap i menylinjen og Fakturanummer i
rullegardinlista. Avslutt med å klikke på <Ok> eller trykke Alt+O.
WinMed vil nå hente opp regningskortbildet for valgt regning.
F
Dersom regningskortet allerede er sendt over til trygdekontoret, vil WinMed
kvittere med melding om dette. Du vil i dette tilfelle likevel få mulighet til å
endre på regningskortet. Trykk <Ja> for å endre, hvis ikke; trykk <Nei>.
Dersom du velger å forandre regningskortet, vil WinMed merke dette som ikke
sendt.
Man kan sende en diskett på korrigeringene fra valget Samleregning til RTV
og Tidligere oppgjør.
Regningsliste for pasient
Fra denne rutinen får du en oversikt over en pasients tidligere regningskort. Her
må du altså først velge en pasient.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-23
Du kan få opp regningsliste for en pasient ved å klikke på Regnskap i
menylinjen og deretter klikke på Pasient i rullegardinlista. Du henter opp
pasienten på vanlig måte og etter du har klikket på <Hent>, så vil du få opp
regningslista til pasienten.
Autotakster
Autotakster er takster som automatisk legges i en egen liste ved utskrift av
skjemaer eller rekvirering av prøver. Men dersom ikke legen eller en medhjelper
har vært inne på pasientens regningskort, så vil ikke taksten legges på
regningskortet. Grunnen til dette er at taksten skal "godkjennes" ved at noen har
sett autotaksten på kortet. Denne rutinen gir en oversikt over autotakster
registrert i regnskapet, og du har muligheten til å hente inn regningskortet til
pasienten direkte fra skjermbildet under, eller lage et nytt kort.
NB! Når du må lage et nytt kort vil det ikke bli påført noen diagnose på
regningskortet. Dette må du gjøre fra valget Regnskap -> Regninger uten
diagnose, fra Hovedmenyen.
15-24 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regningskort uten diagnose
Dette valget gir en oversikt over regningskort hvor det mangler diagnose.
Du kan sette diagnose på regningskortet her ved å velge :
-
Signer denne, da signerer du den diagnosen som står oppført, det kommer
en stjerne (*) til venstre for fødselsdatoen, vil du fjerne signeringen trykker
du på Signer denne på nytt.
-
Signer alle, alle steder hvor det finnes en diagnose får denne på
regningskortet ved dette valget.
-
Tidl. diag., her kan du velge en annen diagnose på regningskortet fra
pasientens tidligere diagnoser,
Hvis det står Ingen funnet under Diagnose må du gå inn på den enkelte pasient
og gi denne en diagnose og deretter gå innom regningskortet og velge Lagre.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-25
Vis slettede kort
Denne rutinen gir en oversikt over slettede regningskort for valgt lege. Forslår
automatisk den siste måneden, du kan velge hvilken periode du selv vil. Hvis du
makulerer et kort på en pasient vil disse kortene komme inn i listen over slettede
kort.
Betalingsterminal
I bildet Dagens regninger registrerer du innbetaling via betalingsterminal. Du
klikker på <Bankkort [x]> eller trykker Alt + x på tastaturet. I
registreringsbildet bekrefter du innbetalingen med <Ok>.
Innbetalingene merkes i kassadagboken med bokstaven B. Øverst i
kassadagboken er det en kolonne for registrering av betalinger via bankkort,
denne kolonnen ligger parallelt med Kontant og Giro.
WinMed kan integreres mot Telenor POS sin nyeste betalingsterminalløsning,
Spectracard. En fullintegrert løsning med WinMed gjør at beløpene overføres
direkte til dette systemet, og betalingene registreres direkte tilbake i WinMed
som godkjent registrering (betalt).
15-26 · Regnskap
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Utskrift av kassadagbok/periodeoppgjør
Utskrift 1
Periodeliste
Skrevet ut: 29/11/2001 15:10:38
Lege: Anton Helsesen
For alle innbetalte beløp på datoen: 27/11/2001
Egenandel:
Tillegghonorar:
Forbruksmateriell:
Medisiner:
Giro- og purregebyr:
Sum Pasient:
Antall regninger i perioden:
Sum betalt kontant i perioden:
Ubetalte fordringer i perioden:
Ettergitt i perioden:
Betalt via post/bank:
Betalt med kort:
Sum fordringer i perioden:
Fakt.Nr Dato Klokken Født
1739 27/11/01 11:38 11/11/11
1740 27/11/01 11:44 25/04/37
1741 27/11/01 11:46 27/01/59
1738 27/11/01 12:04 12/12/12
Kontant
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
4
220,00
+ 110,00
+
0,00
+ 110,00
+ 110,00
= 440,00
Giro
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
Bankkort
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
Navn
Pas. sum Type
NORMANN, OLA
UAKS, NIFROT
SKAUGE, SANDRA R
KRANK, KALLE
110,00 K
110,00 G
110,00 B
110,00 K
REST
Utskrift 2
Lege: Anton Helsesen
Periodeoppgjør for alle regninger og innbetalinger på datoen: 16/10/2001:
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-27
Periodeoppgjør
Lege: Anton Helsesen
For alle regninger og innbetalinger
på datoen: 16/10/2001
Skrevet ut: 17/10/2001 09:55:07
Registrerte innbetalingeri
Kontant
255,00
50,00
25,00
0,00
0,00
ii
330,00
Egenandel:
Tilleggshonorar:
Forbruksmateriell:
Medisiner:
Giro- og purregebyr:
Sum Pasient:
Totale summer registrertv
Giro
110,00
0,00
0,00
0,00
40,00
iii
150,00
Totalt
765,00
vii
250,00
100,00
30,00
40,00
1185,00
Refusjon
0,00
110,00
vi
Egenandel:
Tillegghonorar:
Forbrukmateriell:
Medisiner:
Giro- og purregebyr:
Sum Pasient:
Ref. egenandel frikort:
Ref. egenandel andre grunner:
Sum medisinsk behandling:
ref.egenandelerviii)
Skyss egen bil:
Skyss drosje:
Sum refundert trygdekontor:
601,00
(Inklusive
0,00
0,00
ix
601,00
Oversikt:
Antall regninger i perioden:
Sum betalt kontant i perioden:
Ubetalte fordringer i perioden:
Ettergitt i perioden:
Av dette på fordringer utenfor perioden
Betalt via post/bankxiv:
Av dette på fordringer utenfor perioden:
Betalt med kortxv:
Av dette på fordringer utenfor perioden:
Sum fordringer i perioden:
Fakt.Nr
Født
2037121212
2038230644
2039111139
2040180818
2041020140
2042170178
2043210690
2044121212
xix
1955
Bankkort
280,00
200,00
75,00
30,00
0,00
iv
585,00
Ref.type
Navn
8
330,00
xi
330,00
xii
255,00
xiii
145,00
150,00
150,00
585,00
170,00
1185,00
x
+
+
+
+
=
Refu.
Kont.
Kort
KRANK KALLE
51,0 220,0
0,0
0,0
NORMANN, LARS
50,0
0,0
0,0
185,0xvi
NORMANN, KARE
35,0
0,0
0,0
0,0
KRANK, MARGIT
140,0
0,0 415,0
0,0
KRANK, OLAV
120,0 110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
KRANK, MONICA
Sxvii
KRANK, DANIEL
95,0
0,0
0,0
0,0
KRANK, KALLE
0,0
0,0
0,0
0,0
111139
NORMANN, KARE
0.0
0,0
0,0
(xxAvskrevet: fordring fra 20/06/01)
1983150775 NORMANN, KARI
0.0
0,0
0,0Innxxi 150,0
(Innløst: fordring fra 12/07/01)
0,0
0,0
2017121212 KRANK, KALLE
0.0
0,0xxii170,0
(Innløst: fordring fra 13/09/01)
2030111111 NORMANN, OLA
0.0
0,0
0,0
0,0
15-28 · Regnskap
Giro Avskr.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0xviii145,0
110,0
0,0 105,0
0,0
40,0
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
REST
(Avskrevet: fordring fra 04/10/01)
i
Registrerte innbetalinger i perioden, uavhengig av fakturadato
Denne summen som skal stemme overens med kontantkassa etter endt dag/periode.
iii
Dette er summen av registrerte giroinnbetalinger etter endt dag/periode.
iv
Dette er summen av alle periodens innbetalinger som er registrert via bankterminal. Ved bruk av Telenor POS
skjer denne registreringen automatisk. Ved bruk av eksterne betalingsterminaler, må man passe på å merke
regningskortet som innbetalt med kort.
v
Totale summer registrert uavhengig av faktiske innbetalinger.
vi
Kontant i perioden + Bankkortinbet. + Avskrivninger.
Merk: her blir det uoverenstemmelse dersom noen betaler en utestående fordring kontant eller via bankkort i
en annen periode enn utstedelsen (f.eks. kommer tilbake dagen etter med penger/kort)
ii
Egenandel kontant
Egenandel bankkort
Innløst med bankkort i perioden, for et
regningskort utenfor perioden
Utestående (ikke reg. innbetalt)
Utestående giro, minus gebyr
Avskrevet
Sum periodens egenandeler:
255,00
+ 280,00
+
+
+
=
170,00
145,00
145,00
110,00
765,00
vii
Innbetaling av tilleggshonorar i perioden via kontant og eller bankkort (minus kontant- eller bankkortinnbetalinger
for regninger utstedet i annen periode).
viii
F.eks. frikort, svangerskap, barn under 7 år osv.
ix
Sum refusjoner fra trygdekontoret i perioden. Skal stemme med summering av pasientlista, kolonnen for Refu.
Merk: I en lengre periode (f.eks. år, måned), kan denne summen virke misvisende i forhold til oversikten fra
Trygdekontoret. Dette kan være pga. feil takstbruk på enkelte kort som ikke er blitt rettet opp etc.
x
Dette tallet skal temme overens med Registrerte innbetalinger, Kontant, Sum Pasient (2)
xi
Giroer og regninger som ikke er markert som betalt.
xii
Ettergitte regninger føres i første omgang som inntekt men som tap på selvangivelsen.
xiii
Regningene fra tidligere perioder som i denne perioden er blitt merket som ettergitt/avskrevet skal ikke
inntektsføres i denne perioden, selv om de skal registreres i den. Til sammen vil det i dette eksemplet bli 255 – 145 =
110 kroner ettergitt i denne perioden (føres senere som tap).
xiv
Giroinnbetalinger
xv
Bankkort (f.eks. Telenor POS)
xvi
Ubetalt giro
xvii
Refusjonstype S – Svangerskap.
xviii
Utestående fordring
xix
Regningskortene settes opp fortløpende for de kortene som hører innunder perioden. For regningskort som har en
aktivitet inne i denne perioden, men som hører innunder en annen periode, blir satt opp nederst i lista, med
forklaring, se pkt 19.
xx
Forklaringen nevnt i pkt 18.
xxi
Betalt giro
xxii
Her har Kalle Krank betalt sin konsultasjon fra 13/9 i dag med bankkort, noe som lett kan føre til forvirring i
regnskapet da denne summer må trekkes fra den totale summen for innbetalt via kort for perioden. Heldigvis en
sjeldenhet.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Regnskap · 15-29
16 Bruk av Windows
Tastaturet
Tastaturet på en datamaskin kan sammenlignes med tastene på en skrivemaskin.
Forskjellen er at datamaskinen har noen flere taster i bruk. Nedenfor forklares de
tastene som det er viktig å kjenne til ved bruk av WinMed.
Esc (Escape)
Tasten ligger helt øverst til venstre på tastaturet. Tasten benyttes i WinMed til å
avbryte et skjermbilde. Dersom det er en knapp med Lagre eller Ok, og en med
Avbryt, tilsvarer et trykk på Esc-tasten det å trykke på avbryt. Dersom det bare
er en tast med avslutt, tilsvarer et trykk på Esc-tasten det å trykke på denne. I
noen tilfeller brukes den også til å avbryte andre ting som for eksempel ved
forhåndsvisning av MSIS- melding. Ved trykk på Esc-tasten avsluttes
forhåndsvisningen.
TAB
Tasten er plassert på venstre side av tastaturet og vises med symbolet høyrevenstre pil på tasten (på noen tastatur kun med høyre pil). I WinMed kan denne
tasten benyttes når man vil bevege seg til neste felt (evt. shift + TAB for å gå til
forrige felt). I søkebilder vil TAB-tast utføre søk etter at du har skrevet inn
søkebegrep i innskrivningsfeltet.
Caps Lock
Tasten er plassert på venstre side av tastaturet. Tasten kan benyttes hvis du i
lengre avsnitt ønsker å skrive med store bokstaver. Når tasten er trykket,
indikeres dette ved hjelp av et grønt lys under teksten Caps Lock øverst til høyre
på tastaturet.
Ønsker du små bokstaver når Caps lock er i funksjon, må Shift-tasten holdes
nede. Tasten oppheves ved at den trykkes på nytt.
Merk: Tasten gjelder kun for bokstaver. Ønsker du f.eks. &-tegnet, må Shifttasten holdes nede mens du skriver &-tegnet.
Shift
Tasten finnes på begge sider av ordskilleren og vises med symbolet opp-pil på
tasten. Tasten kan benyttes hvis du ønsker å skrive stor bokstav, eller ønsker å
benytte noen av tegnene &, % osv.
Hvis Caps Lock er aktivert, vil små bokstaver skrives når du holder tasten nede.
Ctrl
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Tasten finnes på begge sider av ordskilleren og har en sentral funksjon i
WinMed. Tasten kan benyttes sammen med bokstav (såkalt hurtigtast). Mange
Bruk av Windows · 16-1
av skjermbildene i WinMed kan hentes frem ved hjelp av såkalte hurtigtaster
Hensikten med hurtigtaster er at du skal slippe først å foreta et valg fra
menylinjen, og deretter et undervalg.
Tasten er plassert til venstre for ordskilleren på tastaturet. Tasten har en sentral
funksjon i WinMed. Tasten kan benyttes sammen med bokstav (såkalt
hurtigtast). I WinMed er det indikert med understreket bokstav på menyfelt,
knapper og andre felttyper, der Alt-tasten kan benyttes.
Alt
Merk: Trykkes kun Alt-tasten i et skjermbilde, flyttes markør direkte til første
valg på menylinjen. Prøv dette i hovedmenyen i WinMed.
F1 (funksjonstast 1)
Tasten finnes øverst på tastaturet. Ved trykk på F1 i WinMed vil alltid
hjelpesystemet hentes opp. Er du inne på et spesifikt emne, hentes hjelp om
akkurat dette emne.
Rettetast
Tasten finnes over linjeskifttasten. Ved trykk på rettetasten slettes bokstav til
venstre for markøren.
Linjeskift
og Enter
Linjeskift befinner seg over høyre Shifttast. Enter-tasten befinner seg helt ned til
høyre på tastaturet. Tastene har samme funksjon. Når du trykker én av tastene
mens markør står i et innskrivningsfelt, vil markør gå til neste felt.
Ved trykk på én av tastene når markør står på en kommandoknapp (se Windows
innledning), vil funksjonen under kommandoknappen utføres.
Ved trykk på én av tastene når du står i f.eks. notatfeltet, vil markør føres til ny
linje dersom du ønsker en blank linje i notatet for å skille mellom avsnitt,
trykker du på tasten to ganger.
Ins (Insert)
Ins-tasten er plassert på samme tast som numerisk 0-tast (nede til høyre på
tastaturet). Insert-tasten er plassert til høyre for rettetasten. Den veksler mellom
å sette inn tekst der markøren står og å overskrive teksten etter markør. Når én
av tastene er trykket, er dette markert med Ins i statuslinjen i WinMed.
Del (Delete)
Del-tasten er plassert til høyre for numerisk 0-tast (til høyre på tastaturet).
Delete-tasten er plassert til høyre for linjeskifttasten. Ved trykk på tasten slettes
tegnet til høyre for markør.
Home
Tasten er plassert til høyre for Insert-tasten. Ved trykk på tasten i et
innskrivningsfelt, flyttes markør til første posisjon på linjen.
End
Tasten er plassert under Home-tasten. Ved trykk på tasten i et innskrivningsfelt,
flyttes markør til siste posisjon på linjen.
Page Up/PgUp,
Tastene er plassert henholdsvis ved sidenav Home og End. Du forflytter deg en
side opp/ned ved trykk på disse tastene.
Page Down/PgDn
Piltaster
16-2 · Bruk av Windows
Tastene er plassert henholdsvis til høyre for Home-tasten og på samme tast som
numerisk 9 (til høyre på tastaturet). Ved trykk på tasten i f.eks. et notat, flyttes
markør til første/siste side.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Num Lock
Tastene er plassert over numerisk tast 7 (til høyre på tastaturet). Ved trykk på
tasten låses tastaturet slik at du kan benytte tallene på det numeriske tastaturet,
(høyre side av tastatur).
Windows-begreper
Tittellinje
Tittellinjen i Windows identifiserer programmet og i dette tilfellet WinMed:
Dersom du er inne på journalen til en pasient, vi tittellinjen også vise navnet på
pasienten, hvilken bruker du er logget inn som, adressen til pasienten, og dersom
det er plass, fastlegen til pasienten.
Menylinje
Menylinjen er selve hovedmenyen i WinMed. I denne menylinjen finner du
mange menyvalg. Dette er valg som gjelder til de(t) aktive skjermbildene(t)
(Skjermbildet der tittellinjen har blå bakgrunn). Under hvert av valgene vil det
dukke opp en rullegardinliste med valg som hører til menyvalget fra menylinjen.
Klikk på ønsket menyvalg og deretter på ønsket valg i rullegardinlista, eller
trykk Alt+understreket bokstav for valget i menylista og deretter bokstaven som
er understreket i ønsket valg i rullegardinlista.
Hurtigtaster
I Windows er det mulig å bruke såkalte hurtigtaster for å foreta valg fra en
menylinje. Hurtigtaster gjør det mulig å benytte tastaturet til ulike valg (i tillegg
til å benytte musen). Hurtigtaster er raske og enkle å bruke for å få direkte
tilgang til valg fra en rullegardinliste.
Hurtigtastene benyttes ved hjelp av Alt+understreket bokstav fra menyvalget og
deretter understreket bokstav i rullegardinlista.
For å gjøre valg fra WinMed mer effektiv, er det mulig å trykke Ctrl kommandoene direkte når hovedmenyen er åpnet. Dette innebærer at du kommer
frem til ønsket funksjon i programmet uten å gå via menylinjen.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bruk av Windows · 16-3
Rullefelter
Noen skjermbilder i Windows inneholder såkalte rullefelter. Disse rullefeltene
gjør det mulig å se på informasjon som ligger utenfor rammene av et vindu. Det
finnes horisontale og vertikale rullefelter. Rullefelter er illustrert i figuren under:
Hvis du vil rulle eller bla i vinduet, benyttes rullepil i ønsket retning. Trykkes det
f.eks. én gang med musen på ned-pil i vertikalt rullefelt, rulles én linje om
gangen. Holdes musknappen nede, rulles det kontinuerlig.
Rullebokser benyttes når man vil bevege seg hurtig i en retning. Trykk med
musknappen på rulleboksen og hold musknappen nede, mens du beveger musen
i ønsket retning.
Alternativknapper
Alternativknapper representerer gjensidig utelukkende verdier. Kun ett alternativ
kan markers. Alternativ er markert med svart prikk.
Alternativknappene aktiveres ved å klikke på ønsket alternativ eller ved å trykke
Alt+understreket bokstav, eventuelt TAB-tasten og enter.
16-4 · Bruk av Windows
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Avkrysningsbokser
En avkrysningsboks er et hvitt felt med et tilhørende alternativ. Under er
alternativet Konsultasjon markert med et kryss. Du krysser av på samme måte
som ovenfor.
Liste
En liste er et vindu der det er flere alternativer er listet opp. Er det flere
alternativer i listen enn det er plass til i det gitte vinduet, vises et rullefelt i
kanten av vinduet. De to nederste tekstboksene i bildet under er lister. I denne
manualen brukes også betegnelsen listebokser for lister.
Nedtrekksfelt
Et nedtrekksfelt vises i utgangspunktet som en rektangulær boks der et av mange
valg er synlig. Ved trykk på pilen i høyre del av boksen, åpnes en liste med flere
alternativer. Hvis det vises flere alternativer enn det er plass til i vinduet, vil det
være et rullefelt i kanten av vinduet. Det øverste feltet i bildet over (med teksten:
A – Allment og uspesifisert) er et nedtrekksfelt.
Trykknapper
En kommandoknapp kan trykkes hvis man vil utføre en umiddelbar handling.
Eksempler på denne type knapper er Ok, Avbryt, Ny, Endre og Hjelp som vist
under.
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Bruk av Windows · 16-5
Utklippstavle
Utklippstavlen i Windows fungerer som en midlertidig lagringsplass for
informasjon som ønskes overført, f.eks. mellom tekstfelter i ulike skjermbilder.
Fremgangsmåten er at informasjon klippes eller kopieres til utklippstavlen, for
deretter å overføres fra denne til det ønskede området. Du kan ikke se
utklippstavlen.
I WinMed kan dette for eksempel gjelde kopiering av tekst fra et notat til en
henvisning. Informasjonen på utklippstavlen blir liggende til det kopieres noe
annet dit, eller til du avslutter Windows. I de aller fleste tekstbokser og mange
andre utfyllingsfelt er denne funksjonen tilgjengelig i fra menypunktet Edit, og
fra hurtigtastene CTRL+C for å kopiere til utklippstavlen, og CTRL+V for å
lime inn fra utklippstavlen.
16-6 · Bruk av Windows
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
19 Indeks
Henvisning 8-1
kopiere fra tidligere henvisning 8-9
ny blankett 8-10
oversikt over tidligere 8-8
trinn for trinn 8-2
I
Intern e-post i WinMed 14-1
J
A
Adresseregister 13-1
AK-journal 10-6
Arbeidsgiver
registrere ny 3-6
Audiometri 10-1
Avtalekommentar, endre 2-12
B
Blodtrykk 10-3
Brev 9-1
Brev til pasient 9-1
bruke mal/standardtekst 9-2
utskrift av konvolutt 9-4
Brukerinformasjon 1-9
Bytte avtale 2-6
C
CAVE-meldinger 4-7
D
Diagnose
definere ny 1-12
merk diagnose som kronisk 4-13
Diagnoser
definere egen diagnose 1-12
E
Endre mal/standardtekst 1-15
Etikettutskrift 9-4
F
Første ledige time i timeboken 2-7
H
Hente pasient 3-1
WinMed Allmenn Brukerhåndbok
Journalnotat
diagnose 4-10
kommentar til tidligere notat 4-6
stikkordsøk 4-5
søke i notater 4-5
vise tidligere i rekkefølge 4-4
K
Kalenderen
gå til bestemt dato 2-10
Kalenderen i timeboken 2-2
Konsultasjonstype
registrere konsultasjonstype 3-10
Korrespondanselogg 9-5
L
Legeerklæring 6-4
M
Medikamentregisteret 5-7
slette medikament 5-9
Månedsoversikt i timeboken 2-9
O
Oversikt fam/sos 4-8
P
Pasienthistorikk 4-2
Pasientmeldinger 9-7
fra hovedmenyen 9-9
fra pasientjournalen 9-9
Pasientnotatet
redigere innhold 1-10
Passord
skifte passord 1-10
PEF 10-4
Personalia 2-11, 2-12
ny/endre 3-3
Prøver
cytologi, epikriser, mikrobiologi mm 11-18
definere ukjente prøver 11-9
kommentar til resultat 11-3
Indeks · 19-1
modemoverførte prøvesvar 11-7
patologiske svar 11-3
registrere prøvesvar 11-2
registrere svar 11-12
registrere svar på prøver analysert eksternt 11-5
rekvirere prøver 11-11
sende inn prøver til eksternt laboratorie 11-4
signere svar 11-9
slette svar 11-3
utvidet svar 11-3
T
Timebok
definere/endre timebok 1-15
Trygdekontor
hente/registrere trygdekontor 3-7
TT-journal 10-6
U
Ukeoversikt i timeboken 2-8
R
Registrere avtale i timeboken 2-4
Registrere ny arbeidsgiver 3-7
Registrere ny mal/standardtekst 1-15
Registrere personalia/endre personalia 3-3
Regnskap 7-1
annen betaler 7-10, 7-14
definere innholdet i regnskapsbildet 1-20
innskrivingsfeltet 7-6
makulere regning 7-13
registrere takster 7-6
regningskortet 7-2
samletakst 7-11
Regnskap fra hovedmenyen 15-1
dagens regninger 15-1
hente regning på fakturanummer 15-23
purrerutiner 15-16
registere innbetalt giro 15-6
regningsliste for pasient 15-23
samleregning til RTV 15-7
utskrift av giroregister 15-19
Resept
oppsett hvit resept 5-10
telefaksresept 5-14
telefonresept 5-15
utskrift av resepter 5-13
V
Vaksine 10-5
S
Samleregning til RTV 15-7
sende en gang til 15-10
Samletakst 1-19
registrere ny 1-19
Sette en pasient på "Hold" 3-9
Sette inn time i timeboken Se også registrere avtale
Skjemaer 9-6
Skrivere
definere skrivere til ulike utskrifter 1-18
Standardtekst/brev 1-14
Standardtekster/maler
generelt og å lage std.tekst/mal 4-2
Statistikk 12-1
Svangerskapsjournal 10-7
Sykmelding II 6-4
Søke pasient i timeboken 2-11
19-2 · Indeks
WinMed Allmenn Brukerhåndbok