MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT

Referat
Arkivref.
Versjon
Dato
Side
1.0
17.10.2014
MØTEREFERAT
Møte:
Møtedato:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Til stede:
Forfall:
Møte i KomUT Midt-Norge
17.10.2014
Hemit Trondheim + telefon
Hilde Grimnes Olsen
Johan Asphjell Bjørnaas
Bente Bredholt (Hemit), Atle Betten (Kristiansund kommune), Hilde Grimnes Olsen
(Hemit), Trine Hansen (Trondheim kommune), Johan Asphjell Bjørnaas (Hemit),
Trond Kvaal (Hemit), Anne Solberg (HNT), Rut Naversen (St. Olav), Tanja Skjevik
(Værnesregionen), Helen Fannemel Markskog (HMR)
Bjørn Roar Lien (Værnesregionen), Frode Jünge (Hemit), Robert Landsem (Hemit),
Arne Gunnar Barstad (Hemit), Bjørn Sture Eikrem (HMR), Asle Jensen (Hemit),
Marit Øverås (St. Olav), Hege Vasskog (St. Olav), Heidi Dahl Andersen (NHN), Heidi
Kjeldsberg (St. Olav)
Vedlegg
1
AGENDA











2
Aksjoner fra forrige møte
Utfordring etter DL-oppgradering «melding om utskrevet»
Basismeldinger- ref status fra Rut 13.10!
Status organisering 2015
Varslingsrutiner ved nedetid
Bredding meldinger psykiatri-tjenesten
Oppfølging drift. Hvordan følge opp at kommunene gjør jobben sin i fhl til overvåking?
Hemit/HF ser en del feilsituasjoner som ikke KomUT ser?
Informasjon fra SamUT-møtet 2.oktober
Kutte papir basismeldinger, risikovurdering
Status kommunale legekontor
Status Bodø/Stryn
REFERAT
Referat legges ut på hjemmesiden til KomUT. Det er enighet om at det holder å legge ut uten å sende
mail.
Hilde har vært i dialog med ulike aktører angående problematikk rundt melding om utskrevet
pasient, ble enig om å fortsette med rutinen på tross av utfordringer på kommune- og HF-siden. Gir
god læring å lære seg å bruke meling om utskrevet pasient. Mulig å legge inn kommentar i melding
om utskrevet, «gjelder forrige opphold». En alternativ rutine er innført i Møre og Romsdal. Hilde tar
kontakt med Jane for å avtale en demo av hvordan det fungerer. Innstilling fra samlet gruppe på HFsiden: fortsette med rutine. Trine mener det ikke er holdbart, oppfordres til å ta opp
problemstillingen med St. Olav. Trine og Marit følger opp videre for å jobbe med samhandling på
begge sider. Det er planlagt en ny opplæringsrunde på St. Olav.
Det har oppstått en utfordring knyttet til tilgangskontroll i Ålesund kommune. Ålesund kommune
Referat
Arkivref.
Versjon
Dato
Side
1.0
17.10.2014
mener det strider mot informasjonssikkerhet å gi sykepleiere tilgang til meldingen helseopplysninger.
Tilsvarende problemstilling tas ikke opp andre steder. Helen har hatt et møte med Ålesund
kommune, og de synes dette går på tvers av lovverk. De ønsker skriftlig beskjed fra høyere hold for å
gjøre det. En eventuell individuell tilpasning og omlegging av rutiner vil ha store konsekvenser. Rut
foreslår å involvere KS, men Atle og Helen ønsker å løse dette ved felles forståelse. Helen kaller inn til
et møte med involverte parter og Hilde forbereder en skriftlig vurdering med holdningen til KomUTnettverket som kan tas med.
Det blir midler for KomUT neste år, det ligger forslag i statsbudsjettet om KomUT-koordinatorer ut
2017. Hilde spør om hvilket tidsperspektiv hun skal bruke i brevet til styringsgruppen Samhandling. Vi
blir enige om at vi ber om ut 2015, men skriver at det nasjonalt er bedt om ut 2017. Det vil være
viktig med organisering på HF-siden som stemmer overens med det Hilde baserer seg på i notatet.
Møre og Romsdal har planer om å organisere seg mer i siloer med tanke på meldingstyper, men det
kommenteres at det er gunstig med en koordinator på tvers av ulike meldingstyper. Opprinnelig
viktig å få med KomUT-koordinatorer i notatet til SG, men det virker som om det er vel så viktig å få
til organisering på HF-siden.
Vedrørende prosjekt/forvaltning, så sender Hilde henvendelse til styringsgruppen, men det er opp til
hvert enkelt HF om det skal organiseres i prosjekt eller forvaltning. Det kan være aktuelt å få en
fastlege inn i KomUT-nettverket. Ambisjon i 2015? Vi blir enige om å la det ligge, men begynner å
tenke på det. Hilde følger opp videre, skriver om det i notatet, men ønsker ikke at styringsgruppen
gjør noen tiltak.
Hilde spør om hvor spesifikk vi skal være med tanke på ressurser? Gå på navn? Får innspill på at det
er ønskelig.
En viktig oppgave for KomUT-nettverket 2015 er konsolidering, dvs: rutiner for overvåkning av
meldingstjener 24/7, normen, datasikkerhet, basis som må være der for at meldinger går som den
skal med tilfredsstillende sikkerhet, gjøre det mer stabilt.
Rut tar opp status for basismeldinger og spør om alle kommuner i andre regioner får basismeldinger
eller er de bare testet? Rut mener alle bør sjekke om meldingene går rutinemessig, det finnes ingen
systematikk i hva som fungerer. Etterlyser en systematisk gjennomgang om at alt er aktivert og
ordnet.
Anne har sendt ut et forslag til varslingsrutiner ved nedetid rett før høstferien. Burde hatt en egen
dag for gjennomgang av varslingsrutiner sammen med Hemit og IT-ressurser i kommunene.
3
AKSJONER
Aksjon
1
2
3
Beskrivelse
Kontakte Jane angående rutine i Møre og
Romsdal
Kalle inn til møte med Ålesund kommune
Ansvarlig
Hilde
Skrive «holdning fra KomUT-nettverket» og
sende ut på høring
Hilde
Helen
Frist
Neste
møte
Etter
møtet
Neste
møte
Status