Hest Hold Vekt

I!"'"
STALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
Navn:
Leveres:
EMNE: Foring (1).
Mål: Samle inn opplysninger for å lage forplaner.
Få øvelse i å vurdere hold og beregne vekt på hest.
VELG TRE AV HESTENE I STALLEN (de andre på gruppa velger andre
hester!) OG:
a) Vurder holdet på de tre hestene ut fra skjemaet på.vedlagt
ark. Fyll ut i tabellen under.
b) Bruk målebånd og finn ut hvor mye de tre hestene veier.
Regn ut vekta ved hjelp av formlene på vedlagte ark.
Fyll ut i tabellen under.
c) For å beregne næringsbehovet til de tre hestene trenger du
noen flere opplysninger. Hvilke? Registrer de opplysningene
du trenger og fyll ut i tabellen.
Hest
Hold
Vekt
Andre opplysninger
.
d) Hvorfor må du kjenne størrelsen (vekta) på hesten for å beregne næringsbehovet?
e) Hvordan plasseres målebåndet når brystomfanget måles?
f) Hvorfor er det viktig å vite om hesten er ung eller gammel
når du skal beregne næringsbehovet?
44
VURDERING AV HOLD:
Ho~
Ha~
R
Kryss
O - svært dårlig Markert innsunken
Smal og slapp ansats
Kantete. Stram hud
Dyp hule under halen
og på hver side av halerot
1
-
dårlig
Innsunken
Smal og slapp ansats
2
-
middels
Smal, men fast
3
-
godt
Uten hingstekam
(unntatt hingster)
Fast
Ribbena dekket - kjennes lett
Rundt og dekket med fett
Ingen renne
Ingen renne langs ryggraden
Utspring ene dekket, men kan kiennes Bekken lett å kjenne
Svak hingstekam
Bred og fast
Ribbena godt dekket, kjennes
først ved press
Renne langs ryggraden
bekken kjennes ved hardt press
Ribbena kjennes ikke
Dyp renne langs ryggraden
Rvaaen bred oa flat
Dyp renne til haleroten
Utspilt hud
Bekkenet kan ikke kiennes
4 - fet
5 - sværtfet
Markert hingstekam
Svært bred og fast
Fettfolder
Innsunken. men myk hud
Bekken og halerot lett
synlige. Dypt søkk under halen
Flatt på siden av ryggraden.
Godt synlig halerot, noe fett.
Liten hule under haleroten
Renne til 'haleroten
Dekket av mykt fett -
Holdet bedømmes slik:
_,
Poenget for kryss justeres 1/2 poeng opp ener ~ed hvis det avviker
med minst 1 poeng fra p.oengene,for rygg/ribben eller hals.
BEREGNING AV VEKT pA HEST:
l)
brystomfan9~ x len9de
11
2)
900
brystomfang i cm x 6,25 - 625
= hestens vekt i kg.
45
~
STALLPRAKSISOPPGAVE
utføres i uke:
EMNE: Foring
Navn:
Leveres:
(2).
Mål: Få øvelse i å sette opp forplaner.
Nødvendig utstyr:
formiddeltabeller
kalkulator hvis du trenger regnehjelp
vekt
a) Hvilke ulike fo+typer blir brukt på den stallen du er?
b) Ta boksen/litermålet el.l. som blir brukt ved foringa på
stallen, og sjekk hvor mye en boks/beger/liter med kraftfor, mineraler 0.1. veier.
.'C.'
c) Spør om du kan få en av de "innholdsdeklarasjonene" som
ligger inne i kraftforsekkene, mineraltilskuddet 0.1.
Der står det hvilke næringsstoffer foret inneholder.
d) Ta for deg de samme tre hestene fra forrige oppgave.
Bruk de opplysningene du samlet inn da, og regn ut hvor
stort næringsbehov de tre hestene har. Skriv på forplanarkene som er vedlagt.
e) Sett opp en oversikt over hvilke fortyper/mengder de tre
hestene får til de ulike måltidene. (Bruk forplanarkene,
nederst.)
f) Regn ut hvor mye de får tilført av næringsstoffer i den
dagsrasjonen de får på stallen nå. (Bruk forplanarkene.)
g) Regn ut forenhetskonsentrasjonen (f.e./tørrstoff x 100) for
de tre hestene.
h) Regn ut Ca/P
-
forholdet for de tre hestene (Ca/P).
i) Hvordan stemmer behov og tilførsel av næringsstoffer
overens for de tre hestene med den foringa de får nå?
46
i) Hvis behov og tilførsel stemmer dårlig overens så prøv å
finne årsaker til det. (F.eks. feil forutsetninger?)
j) Hvorfor er det viktig å vite hvordan forenhetskonsentrasjonen i dagsrasjonen er?
k) Hva bør forenhetskonsentrasjonen være til:
vedlikehold?
-
tungt arbeid?
l) Hvorfor er det viktig å vite hvordan Ca/P
-
forholdet~r,
og hva bør forholdet være? (kikk i den gule boka nederst
s.106, og på notatene dine om mineraler)
.~.
47
NÆRINGSINNHOLD I ULIKE FORMIDLER (pr. kg)
formiddel
høy, skyting
høy, blomstring
frøhøy,timotei
havrehalm
bygghalm
NH3-halm
surfor av gras
surfor av gras
gulrøtter
melasse
poteter, kokte
poteter, rå
hel havre
byggrøpp
hvetekli
soyamel
soyaolje
kufOr A
kufor C
smågrispeIlets
maisgrøpp
Krafft
Krafft Sport
Løpshest
Champion løpshestfOr
Drøvtyggerkorngrøpp
Kalksteinsmel
Beinmel, dampet
Jermin hest
Mineralblanding
hest/storfe
Ølgjær
Mask, frisk
Tran
tørrstoff f.e. g ford.råprot. g Ca
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,22
0,40
0,10
0,78
0,25
0,40
0,86
0,86
0,86
0,87
0,99
0,90
0,90
0,90
0,86
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,56
0,45
0,32
0,25
0,22
0,40
0,16
0,30
0,09
0,79
0,25
0,40
0,88
1,00
0,80
0,97
3,12
0,91
0,95
1,05
1,10
~,
.~.
0,88
O,93
0,91
0,91
0,91
62
40
4
4,5
3,7
2,6
2,3
1,8
0,6
35
22
24
10
20
12
3
80
90
118
414
1,3
1,7
0,5
2,8
0,3
0,6
0,8
0,5
1,5
2,4
0,5
0,9
0,4
0,2
0,6
0,6
3,0
3,5
12,0
6,0
125
320
180
60
84
107
130
130
75
0,90
0,90
0,93
0,23
0,'99
g P
5,6
5,1
8,0
5,5
8,5
7,0
0,3
2,6
5,5
3,8
6,5
3,5
12,0
6,0
12,9
8,0
6,5
5,5
365,0
240,0 120,0
130,0 80,0
190,0 100,0
1,04
0,20
2,50
437
46
2,5
0,7
14,8
1,4
Se ellers: Hesteboka 5.115 og Hestens vanl. sykd./skader 5.110
Obs. tallene kan variere noe.
48
FORPLAN
HEST:
NØDVENDIGE OPPLYSNINGER:
BEHOV
ENERGI
PROTEIN
Ca
P
ENERGI
PROTEIN
Ca
P
Vedlikehold
Produksjon
SUM BEHOV
TILFØRSEL
KG FORMIDDEL
SUM TILFØRSEL
FORENHETSKONSENTRASJON:
Ca/P - FORHOLD:
FORDELING AV DAGSRASJONEN:
49
TØRRSTOFF
STALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
EMNE: FOring
Mål:
Navn:
Leveres:
(3).
Kunne beregne fOrkostnader pr. dag
Bli kjent med innkjøpsrutiner og lagring
av for på
stallen.
Vurdere lagringen av fOret på stallen.
a) Undersøk hvor mye de ulike fOrmidlene som brukes på stallen
koster pr. kg. (Spør på stallen, evt. ring forhandler.)
c) Sett opp en oversikt over hvor mye det koster å fOre hver
av de tre hestene du har satt opp fOrplaner for en dag.
(Bruk gjerne ledige rubrikker på fOrplan-arket.)
.~.
d) Hvor ofte blir det kjøpt inn fOr på stallen?
e) Hvorfor bør man ikke kjøpe for mye kraftfor om gangen?
(Hva kan skje hvis f.eks. knust havre lagres lenge?)
f) Hvordan lagres fOret på stallen?
g) Skriv kort hva du synes om måten å lagre og kjøpe for på ut
fra:
hygiene og fOrkvalitet
arbeidsmessige forhold (lettvint/tungvint 0.1.)
sikkerhet
50
'"<Ol
,,,.. I.
-,
,...-.
STALLPRAKSISOPPGAVE
utføres i uke:
EMNE: Avl
Navn:
Leveres:
(2)
Mål: Kunne forklare hvorfor og hvordan vi mønstrer hester.
Mestre å mønstre en hest.
a) Hva betyr det å mønstre en hest?
b) I hvilke situasj'onertrenger du å kunne mønstre en hest?
c) Hvilke betingelser bør være oppfylt for at en hest skal
kunne mønstres på best mulig måte? Hvorfor?
Fordi
Beting-else
...........
d) Beskriv
hvordan mønstring
kan foregå:
e) Øv deg på å mønstre en hest.
56
~~.._~...':-.'o,..,
r
STALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
EMNE: Avl
Navn:
Leveres:
(3).
Mål: Beskrive hingstepreg.
Vurdere brunstsymptomer
hos hoppe.
a) Se på en hingst. Beskriv hva som ligger i begrepet
"hingstepreg"
.
b) Beskriv brunst hos hoppe.
* Fysiske symptomer.
* Psykiske symptomer.
c) Finnes det noen brunstige hopper i stallen?
57
STALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
Navn:
Leveres:
EMNE: Avl/helse
Mål: Kunne kjenne igjen ulike beinstillinger hos hest.
Forklare hvordan eksteriøret kan påvirke holdbarheten.
a) Se på beinstillingen til noen av hestene på stallen.
Finner du noen hester med avvik fra "det normale"?
Beskriv beinstillingen (evt. tegn):
.~.
b) Hvilke sykdommer/skader kan avvikende bygningstrekk føre
til, og hvorfor?
58
(1/"
STALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
EMNE: Trening
Navn:
Leveres:
(1)
Mål: Kunne beskrive en hests gangart.
Kunne beskrive hvordan treninga legges opp på stallen.
a) Bruk notatene/boka og se på en hest som trenes.
Øv deg også på å se forskjell på høyre og venstre galopp.
Stemmer beinbevegelsene med det som er beskrevet i teorien?
b) Hvordan foregår oppvarming og avslutning på treningsøktene
for hestene på stallen?
c) Beskriv hvordan treninga f~~egår i en uke for et par av
hestene på stallen:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
d) Hvordan legges treninga opp gjennom et år?
(opptrapping/nedtrapping i forbindelse med ferier f.eks.)
e) Kommenter det du har funnet ut i forhold til det du har
lært om oppvarming, variasjon, treningsprinsipper m.m. på
skolen.
59
W"'"
S~ALLPRAKSISOPPGAVE
Utføres i uke:
EMNE: Trening
Navn:
Leveres:
(2)
Mål: Beskrive når og hvordan unghester kan temmes.
Gjengi hvor gammel hesten må være for å delta i
konkurranser.
a) Beskriv når og hvordan unghester "læres opp" på stallen:
b) Finnes det andre fremgangsmåter/metoder? Beskriv:
c) Når kan unghesten være med i konkurranser?
60
",u".
'"\.',
',~.'/'.
.1' '
'
".~..
~,.
STALLPRAKSISOPPGAVE
EMNE: Trening
Navn:
Leveres:
Utføres i uke:
(3).
Mål: Forklare noen vanlige uttrykk
traverhester og -løp.
brukt
i forbindelse
med
a) Hva betyr det at en hest "peser"?
Er det heldig/uheldig? Forskjell Norge/utlandet?
b) Hvor lange er travløpene? Forskjell kald/varmblods?
.......
c) Hva betyr det at noen hester får "tillegg"? Hvorfor får de
dette?
d) Hvilke ulike måter kan starten i et travløp foregå på?
Er det noen ulemper/fordeler med metodene?
e) Hvor fort løper "en traver"? (Rekorder/"normaltid")
f) Hvilke årsaker kan det være til at en hest blir diska i et
løp?
g) Hvilket utstyr er påbudt for hest og kusk i et løp?
61
"'.,.,.'"
-:,
~....~..