Tilbud til demente og deres pårørende i Kvalsund kommune

Tilbud til demente og deres pårørende i Kvalsund kommune
Demensplanen for Kvalsund kommune (vedtatt politisk desember 2010), ligger til grunn for
planlegging av tilbudet til demente pasienter i Kvalsund kommune. Det er i denne plan også
ønske om et eget ambulant team som skal drive oppsøkende virksomhet for å fange opp
utvikling av demens hos hjemmeboende eldre. Vi har så langt fått på plass aktivitør som tar seg
av den oppsøkende virksomheten. Aktivitøren besøker demente hjemme og tilbyr
oppfølging/samtaler hjemme til både bruker og pårørende, samt felles aktivitetsdager ved
Bosenter og aktivitetsstue ved sykehjem
Kontaktinformasjon for henvendelser og søknader:
Kvalsund pleie og omsorgstjeneste, Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Telefon Kvalsund sykehjem: 78415910.
Kontaktperson her er koordinator Grete Moen, [email protected]
eller Gina Goin Wikstrøm [email protected]
Telefon Kokelv Bo og servicesenter: 78415700.
Kontaktperson her er koordinator Karl Nikodemussen
[email protected]
Telefon pleie og omsorgsleder Catharina Stenersen: 78415906
E-post: [email protected]
Ved henvendelse til noen av de ovenfor vil du få mer informasjon om rettigheter,
søkekriterier og søknadsskjema.
Kommunale tilbud:
Dagtilbudet i kommunen gis til demente pasienter både i institusjon og brukere som er
hjemmeboende. Dette tilbud gis både Kvalsund sykehjem, ved dagsenter, i hjemmet og ved Inn på
tunet-gården. De ulike tilbudene gis av både aktivitør og ansatte fra pleie og omsorgstjenesten.
Dagtilbudet gis 5 dager pr uke.
Ved Kvalsund sykehjem har vi en egen avdeling for demente personer. Bemanning ved denne
avdeling er 2 ansatte pr dag og aftenvakt på til sammen 8 pasienter/brukere. Det legges vekt på
deltakelse i daglige aktiviteter og aktivisering ut fra den enkeltes behov og helsesituasjon. Aktivitør
har ansvar for de ulike fellesarrangementer vi planlegger ved denne avdeling.
Inn på tunet-gården som er med i dette prosjekt tilbyr både gårdsdrift og fiskeri. Vi kaller derfor vårt
tilbud for "Inn på tunet, ut på havet". Tilbudet med fiskeri ønsker vi å videreutvikle ved å involvere
oppvekstsektoren i kommunen i løpet av 2014. Tanken er da at barn og unge introduseres for
fiskeriyrket samtidig som samværet med eldre og demente personer blir naturlig. Dette kan i beste
fall gi en gevinst med tanke på rekruttering til både fiskeriyrker og helsefagyrker.
Kvalsund kommune har samarbeid med Hammerfest kommune med hensyn til tilbud om
Pårørendeskole. Det kommer informasjon om dette ved oppslag og på hjemmeside.
Nyttig informasjon om demens og andre hjelpetiltak:

Helsenorge.no/demens

Demenslinjen: 81533032