HN-283 Digital personvekt

6 page x 8 lang x 0.05=2.4 mm
HN-283
Digital personvekt
• Bruksanvisning
NO
Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON.
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og
pass på at du bruker den riktig.
Oppbevar denne bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den senere.
IM-HN-283-E-02-10/2011
5325263-4A
NH-283-E_minor.book
1 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
Før du bruker vekten
HN-283
Digital personvekt
Kjære kunde,
Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON.
Produktegenskaper
• Høy presisjon
Den minste enheten som vises, er 0,1 kg.
Selv små vektendringer registreres.
• Stort LCD-panel (35 mm)
• Tråflaten er laget av avansert termisk herdet glass
• Innebygd automatisk påslåing ved berøring
Vekten slår seg på med kun en forsiktig berøring med foten på området nederst på tråflaten.
• Automatisk utkobling
Når veiingen er ferdig, kobles strømmen ut etter 6 sekunder.
Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å få mer informasjon om de enkelte funksjonene.
Oppbevar bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den senere. Vekten må ikke brukes til noe annet enn det som
er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Innhold
Før du bruker vekten
Sikkerhetsinformasjon ..........................................................................................2
Bruksanvisning
1.
2.
3.
Bli kjent med vekten .......................................................................................3
Sette i og bytte batterier.................................................................................3
Veiing ...............................................................................................................4
Stell og vedlikehold
4.
5.
6.
7.
Feilmeldinger ..................................................................................................4
Problemløsing.................................................................................................4
Stell og oppbevaring av vekten .....................................................................5
Tekniske data ..................................................................................................5
NO
1
NH-283-E_minor.book
2 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
Sikkerhetsinformasjon
Symboler og definisjoner som brukes:
Advarsel:
Feil bruk kan føre til dødsfall eller alvorlig skade.
Forsiktig:
Feil bruk kan føre til skade på eller ødeleggelse av utstyret.
Advarsel:
• Du bør aldri starte slanking eller
mosjonsprogrammer uten først å konsultere lege
eller spesialist.
• Vekten må ikke brukes på glatte underlag, f.eks. et
vått gulv.
• Oppbevar vekten utilgjengelig for barn.
• Ikke hopp opp på vekten, eller hopp opp og ned på
den.
• Ikke bruk vekten hvis du har våt kropp og/eller
føtter, f.eks. etter et bad.
• Ikke tråkk på displayområdet eller kanten av
vekten.
• Funksjonshemmede eller personer med svekket
funksjonsevne må alltid få hjelp av andre når de
skal bruke vekten. Bruk et rekkverk eller lignende
når du går opp på vekten.
• Hvis du får batterivæske i øynene, må du
umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann.
Kontakt lege umiddelbart.
• Ikke stikk fingrene inn i eventuelle åpninger på
vekten eller inn i selve vekten.
• Bruk vekten innendørs.
• Ikke bruk vekten til noe annet enn veiing.
2
Forsiktig:
• Vekten må ikke demonteres, repareres eller bygges
om.
• Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på denne
vekten. Sett i batteriene riktig (riktig polaritet).
• Bytt ut brukte batterier med nye med det samme.
• Ikke kast batteriene i åpen ild.
• Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne,
må du umiddelbart skylle med rikelige mengder
rent vann.
• Ta batteriene ut av vekten hvis du ikke skal bruke
den over lengre tid (omtrent tre måneder eller mer).
• Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig.
• Ikke bruk gamle og nye batterier om hverandre.
• Denne vekten er kun beregnet på hjemmebruk.
Den er ikke beregnet på sykehus eller andre
medisinske fasiliteter. Den oppfyller ikke
kvalitetsstandardene som er spesifisert for
profesjonell bruk.
Generelt råd:
• Ikke plasser vekten på et mykt underlag, f.eks. et
teppe eller en matte. Det kan føre til unøyaktig
veiing.
NH-283-E_minor.book
3 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
Bruksanvisning
1. Bli kjent med vekten
Sett ovenfra
Display
Tråflate
Sett undenfra
Batterirom
2. Sette i og bytte batterier
Det er allerede batterier i vekten. Trekk av den røde filmen for å begynne å bruke vekten.
1. Åpne batteridekselet på undersiden
3. Lukk batteridekselet.
av vekten.
Batterienes levetid og bytting av
batterier
2. Sett i batteriene på riktig måte (med
riktig polaritet).
Hvis
vises, må begge batteriene byttes ut
med nye.
• Brukte batterier skal kastes i samsvar med
nasjonale lover og forskrifter om kassering av
batterier.
• To CR2032-batterier vil vare i cirka 1 år (når
vekten brukes tre ganger om dagen).
• Batteriene som følger med, er kun testbatterier,
og de kan derfor ha kortere levetid.
NO
3
NH-283-E_minor.book
4 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
Stell og vedlikehold
3. Veiing
Veiingen bør skje på et jevnt og hardt underlag.
1. Slå på vekten ved å
3. Kontroller resultatene.
berøre området
nederst på tråflaten
forsiktig med foten,
og ta deretter foten vekk fra tråflaten.
Vekten kobles ut automatisk etter 6 sekunder.
Merk:
vises.
Merk:
Hvis du lar foten være på tråflaten, vil
det gi unøyaktig veiing.
2. Når
vises, går du opp på
vekten (plasser føttene midt på
vekten).
Hvis resultatet er ustabilt når
vises, vil
vekten fortsette å oppdatere displayet
til veiingen har
stabilisert seg og resultatet vises. Hvis
dette varer i over 10 sekunder og det
ikke vises noe resultat, kobles vekten
ut automatisk 3 sekunder etter at Err
er vist i displayet.
Veiingen starter. Resultatet vises når
vises etter hverandre.
Merknader:
• For å sikre nøyaktig veiing må du vente til
vises før du går opp på tråflaten.
• Strømmen kobles automatisk ut hvis vekten
ikke brukes innen 10 sekunder etter at
displayet viste
.
4. Feilmeldinger
Feilmelding
Årsak
Løsning
Vekten er utenfor veieområdet (over
150 kg).
Du tok ikke foten vekk fra tråflaten rett
etter at vekten ble slått på.
Ikke ta foten vekk før vekten er slått på.
5. Problemløsing
Problem
Vekten slås ikke på.
Displayet viser unormale resultater.
4
Kontroller
Løsning
Er vekten plassert på et jevnt
underlag?
Plasser vekten på et jevnt, hardt
underlag.
Batteriene kan være svake.
Bytt ut batteriene.
Er batteriene satt i riktig?
Sett i batteriene som vist i punkt 2
Sette i og bytte batterier.
Er vekten plassert på et jevnt
underlag?
Plasser vekten på et jevnt, hardt
underlag.
Hadde du fremdeles foten på
tråflaten etter at vekten ble slått på
ved å berøre den forsiktig med
foten?
Ta foten vekk fra vekten rett etter at
vekten er slått på (se 3. Veiing).
NH-283-E_minor.book
5 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
6. Stell og oppbevaring av vekten
Denne digitale personvekten krever ikke vedlikehold.
Rengjøre vekten
• Vekten må alltid være ren før bruk.
• Tørk av vekten med en myk, tørr klut.
Hvis det er nødvendig, kan du bruke en klut fuktet med vann eller rengjøringsmiddel, Vri opp kluten godt og tørk
av vekten, tørk deretter med en tørr klut.
• Ikke bruk benzen eller tynnere til å rengjøre vekten.
• Ikke vask vekten med vann.
Stell og vedlikehold
• Vekten må ikke oppbevares under følgende forhold:
- På fuktige steder, der fukt eller vann kan komme inn i vekten.
- Ved høye eller lave temperaturer, f.eks. i direkte sollys, under et klimaanlegg eller på støvete steder.
- Steder der det er fare for plutselige støt eller vibrasjoner.
- Steder der det oppbevares kjemikalier, eller der det finnes korrosiv gass.
• Ikke foreta reparasjoner på egen hånd. Hvis det oppstår en feil, tar du kontakt med OMRON-forhandleren eller
OMRONs kundeservice (se emballasjen).
• Hvis du lar det ligge noe på tråflaten over lengre tid, forblir vekten på, og dette vil tappe batteriene.
7. Tekniske data
Navn
Produkt
Modell
Display
Veienøyaktighet
HN-283
Digital personvekt
HN-283-E
5–150 kg i trinn på 0,1 kg
Strømforsyning
Batterienes levetid
Temperatur/fuktighet –
bruk
Temperatur/fuktighet/
lufttrykk – oppbevaring
Vekt
Utvendige mål
Innholdet i pakken
To CR2032-batterier(to testbatterier følger med)
Cirka 1 år (ved 3 veiinger om dagen)
+10–+40 °C, 30–85 % RH
5–40 kg: ± 0,4 kg
40–150 kg: ± 1 %
-20–+60 °C, 10–95 % RH, 700 hPa–1060 hPa
Cirka 1,4 kg (uten batterier)
Cirka 300 (B) × 40 (H) × 320 mm (D)
Digital personvekt, to CR2032-testbatterier, bruksanvisning
NO
Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel.
Dette produktet oppfyller bestemmelsene i direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. gir 2 års garanti for dette produktet etter kjøpsdatoen.
Garantien dekker ikke batterier, emballasje og/eller skade av noe slag som skyldes at brukeren har brukt vekten
feil (f.eks. mistet vekten i gulvet eller fysisk misbruk). Reklamerte produkter erstattes kun hvis de returneres
sammen med originalfakturaen/kassalappen.
5
NH-283-E_minor.book
6 ページ
2012年2月7日 火曜日 午前10時52分
7.Tekniske data
Riktig kassering av produktet
(kassering av elektrisk og elektronisk utstyr)
Når produktet er merket med dette symbolet, eller det er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at
produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produktet kasseres
atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av
materialressurser.
Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale
myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning.
Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres
sammen med annet kommersielt avfall.
Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer.
Kassering av ubrukte batterier skal skje i samsvar med nasjonale lover for kassering av batterier.
Produsent
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
EU-representant
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND
www.omron-healthcare.com
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
Filial
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, TYSKLAND
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
FRANKRIKE
Produsert i Kina
6