SETT ELG/ SLAKTEVEKT - SKJEMA

Aldersbestemmelse
av skutt elg
Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.
1 1/2 år (tidlig utviklet)
Under gode betingelser og særlig i oktober, er det normalt at
1 1/2-åringene har 6 synlige kinntenner, og at de 3 forreste
er nye og hvite. Tann nr. 3 vil da være todelt (a, b).
Kalv
Elgen har første høsten som kalv, bare 4 kinntenner i
hver kjevehalvdel (1, 2, 3, 4).
De 3 første tennene er melketenner, og tann nr. 3 er på
dette alderstrinnet tredelt (a, b, c).
2 1/2 år og eldre
Når elgen er 2 1/2 år og eldre, blir aldersbestemmelsen mer
skjønnsmessig etter denne metoden. Hos en 2 1/2-åring er
de 3 første kinntenner ubetydelig slitt*, men det avhenger
noe av næringsforholdene. Alle dyr kan imidlertid aldersbestemmes nøyaktig ved snittting av tannrota, og en får fram
årringer som hos et tre.
PÅ AGDER
VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE
Bjorvand & Skarpodde
1 1/2 år (seint utviklet)
Når elgen er 1 1/2 år, har den om høsten oftest 6 kinntenner i hver kjevehalvdel, men det forekommer særlig
i september at tann nr. 6 ennå ikke er kommet opp av
tannkjøttet. Da vil heller ikke de blivende tenner 1, 2 og
3, ha brutt gjennom tannkjøttet, og de gamle, slitte
melketennene sitter igjen på toppen av de blivende
tennene. Hvis dette er tilfelle, er tann nr. 3 fortsatt
tredelt (a, b, c).
SETT ELG/
SLAKTEVEKTSKJEMA
SKJEMAET SENDES KOMMUNEN
STRAKS JAKTA ER AVSLUTTET
Sum
felt
Hvordan tildeles fellingskvoten fra kommunen? (kryss av)
1
Målrettet avskyting §15
2
Bestandsplan §14
Slaktevekt
(Hele kg.)
Ku
1 1/2 år
6
Type dyr
Okse
1 1/2 år
5
Felt dyr nr.
4
Slaktevekt
Eldre
ku
3
Eldre
okse
2
Kukalv
Sum
sett
1
Oksekalv
Ukjente dyr
Antall felt elg
Tallkode for type dyr, brukes her
Alle kalver
Ku uten kalv
Dato
Okse
Jaktlag:...................................................................................................................
Antall jegere
(med våpen)
Vald nr.:................................... Navn: ...................................................................
Antall timer
jaktet
Kommune:..............................................................................................................
Antall sett elg
(Felte dyr tas med)
Ku med 2 kalver
År:
Ku med 1 kalv
VÆR NØYE MED Å FYLLE UT ALLE OPPLYSNINGER
3
Ved vektgrenser i avskytningen fylles denne rubrikken ut
Vektgrense OKSE_______kg
Vektgrense KU_______kg
Er det organisert vektkontroll?
NEI
4
5
JA
6
Kryss av for MEST BRUKTE JAKTFORM
7
Drivjakt
Løshundjakt
Bandhundjakt
Smygjakt/postering
Annet: .............................................................
8
9
10
VIKTIGE PUNKTER VED UTFYLLING:
11
• Skjemaet skal fylles ut av jaktleder hver dag
• Alle observasjoner skal føres.
Kun sikre dobbelttellinger samme dag skal utelates
• Også kalver som ses sammen med ku
skal føres i kalverubrikken
• Den delen av skjemaet som heter slaktervekt
erstatter slaktevektskjemaet. Der skal tallkoden for
type dyr føres (1-6) sammen med slaktervekta
12
13
14
15
16
17
18
«Sett elg» forteller ikke antallet elg i et område, men er en god pekepinn på
utviklingen i elgbestanden fra år til år. Det er utviklet gode metoder for å
analysere «sett elg» og man kan tidlig avsløre forandringer i bestandens
størrelse og sammensetning. Slaktevektene forteller mye om helsetilstanden i stammen.
Ikke på noen tid av året er så mange interesserte personer i skogen som
under jakta. Ved å sette jegernes observasjoner i system framkommer en
del viktige opplysninger.
19
20
21
22
dager
Sum
timer jegere
23
Summer hver linje mot høyre for sett og felt elg.
Summer hver kolonne ned.
Jaktleders underskrift:
Antall hjort sett
under elgjakta
Sett HJORT
alle dager
Bukk
Hind
Alle
kalver
Ukjent
hjort
SUM
HJORT
Antall småvilt sett
under elgjakta
Sett HARE og
SKOGSFUGL alle dager
Hare
Skogsfugl