Reklamasjonsrett og garanti ved forbrukerkjøp

Reklamasjonsrett og gar
Trolig har de aller fleste i handelsnæringen opplevd at kunder, mer eller mindre velbegrunnet, krever ny vare eller
pengene tilbake uten at det fremstår
klart om kravet er begrunnet i forbrukerkjøpsloven eller garanti. Tilsvarende
kan det for forbrukeren fremstå uklart
hvordan en skal forholde seg til en
beskjed om at en feil ikke dekkes av
garantien. Under følger en kort gjennomgang av de viktigste ulikhetene
mellom reklamasjoner og garanti.
Litt om forbrukerkjøpslovens
reklamasjonsregler
Reklamasjonsrett er kundens lovfestede
rett til å fremme krav mot selger dersom
en vare har eller påstås å ha kjøpsrettslige mangler. Den alminnelige reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven
er på to år etter varen ble levert, men
fem år dersom varen ved vanlig bruk
er ment å vare vesentlig lenger enn to
år. Disse fristene er absolutte og gjelder
selv mangelen var skjult og ikke kunne
vært oppdaget tidligere.
Uavhengig av den absolutte reklamasjonsfristen skal forbrukeren reklamere
innen rimelig tid etter han eller hun
oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid vil bero på
den enkelte sak, og det kan i seg selv
skape usikkerhet. Forbrukerkjøpsloven
inneholder derfor en praktisk viktig
presisering om at rimelig tid aldri kan
være kortere enn to måneder fra mangelen ble eller burde blitt oppdaget.
En forutsetning for at selgeren skal
være forpliktet til å tilby ny vare, pengene tilbake eller annet er altså at det
er reklamert i tide. Ofte er det imidlertid ikke spørsmålet om kunden har
reklamert i tide som er diskusjonstema,
men om forholdene forbrukeren mener
selger må svare for virkelig er en mangel. Feilen kan jo skyldes uriktig bruk,
uhell eller annet som forbrukeren selv
må bære risikoen for. Særlig om selger
48
og kunden er uenig om hva som faktisk
har ført til at en vare ikke lenger fungerer, kan garantier vise seg praktisk.
Garanti gir kjøperen rettigheter
ut over det som følger av loven
Det sentrale ved garanti er at garantien
gir kjøper noe mer enn det han eller hun
uansett har krav på etter loven. Etter
markedsføringsloven skal garantivilkårene tydelig opplyse om at forbrukerens rettigheter etter lovgivningen
kommer i tillegg til, og ikke fortrenges
av garantiens bedre rettigheter. Som
vi kommer tilbake til forutsettes det
samme i forbrukerkjøpslovens bestemmelse om garantier.
For enkelte garantier er det nokså
selvsagt at kjøperen får bedre rettigheter enn hva som følger av loven. En
kjøper kan ikke i medhold av forbrukerkjøpsloven kreve mellomlegget av
selger dersom kjøperen etter et kjøp
finner samme vare billigere annetsteds.
En slik rett kan imidlertid følge av en
prisgaranti dersom selgeren har påtatt
seg en slik forpliktelse.
Tilsvarende gir ikke av forbrukerkjøpsloven rett på omlevering om kjøper bare er misfornøyd med en vare.
Etter loven kreves jo at det foreligger en
kjøpsrettslig mangel og om det er tilfelle
kan bero på vanskelige vurderinger
som tilligger Forbrukertvistutvalget og
domstolene dersom partene ikke blir
enige. En fornøydgaranti gir dermed
gir dermed klart nok bedre rettigheter
enn hva som følger av loven.
Bevisbyrdegaranti og
funksjonsgaranti
Som det fremgår av eksemplene over
er ikke begrepet garanti entydig, og
som selger bør en kjenne de sentrale
garantivilkår en tilbyr, særlig om
garantien benyttes i markedsføringen. Tradisjonelt er det skilt mellom to
hovedtyper av garantier i kjøpsforhold,
bevisbyrdegarantier og funksjonseller holdbarhetsgarantier.
Bevisbyrdegaranti innebærer litt
forenklet at selgeren må motbevise
at varen hadde mangler ved levering
dersom varen slutter å fungere innen
garantitiden. Altså slipper kjøperen
å overbevise selger og eventuelt en
domstol om at dagens feil skyldtes
at varen var mangelfull allerede ved
levering.
Betydningen av kortvarige bevisbyrdegarantier har ved forbrukerkjøp
Kjedemagasinet nr. 05 – 2013
Joakim Augeli Karlsen arbeider som advokat i NHO og NHO
Handel, og jobber i det daglige med arbeidsrettslige spørsmål for arbeidsgivere innenfor handelen og andre bransjer.
www.nho.no
ranti ved forbrukerkjøp
for eksempel at skjorten er vasket som
anvist på vaskelappen.
Forbrukerkjøpslovens
garantibestemmelse
blitt mindre ettersom forbrukerkjøpsloven i praksis gir bevisbyrdegaranti
de seks første månedene etter kjøpet. Bakgrunnen for denne regelen
som egentlig gjelder tidspunktet for
mangelsvurderingen, er nettopp at
slike diskusjoner kan være vanskelige og at forbrukerkjøpsloven verner
forbrukerne. Bevisbyrdegarantier er
imidlertid regelmessige lenger enn
seks måneder, og har i praksis størst
betydning litt ut i varens levetid.
Funksjons- eller holdbarhets-
Kjedemagasinet nr. 05 – 2013
garantier er mer omfattende og
innebærer at selgeren i større eller
mindre grad tar på seg risikoen for
at varen fungerer ut garantitiden.
Selgeren påtar seg for eksempel at
skjorteknappene sitter fast i fem år
fra overlevering og kjøperen gis rett
til kostnadsfri utbedring om knappene
faller ut, uavhengig av om knappene
var aldri så godt sydd ved levering. Det
er imidlertid ingenting i veien for at en
funksjonsgaranti inneholder nærmere
vilkår for å kunne gjøres gjeldende,
Om det er gitt en bevisbyrdegaranti
eller funksjonsgaranti må fastslås ved
en tolkning av garantivilkårene. Som
andre avtalevilkår rettet mot forbrukere må også garantivilkår uformes
på klar måte. Etter avtaleloven tolkes
nemlig uklare standardvilkår i forbrukerens favør.
Også forbrukerkjøpsloven har regler
om garantier, og bestemmelsen i paragraf 18 a gir forbrukerne særlige rettigheter der garantivilkår er utformet
på utydelig måte.
En virkning av forbrukerkjøpslovens
garantiregel er at en funksjonsgaranti
som ikke angir hvilke feil som dekkes
og ikke angir hvilke krav forbrukeren
gis gjennom garantien, innebærer at
varen uansett anses å ha en mangel
etter forbrukskjøpsloven. Det betyr
igjen at forbrukeren gis samme rettigheter som om det var helt på det rene at
varen var mangelfull etter loven. Selv
om meningen med den uklare garantien var en utvidet rett til reparasjon,
kan forbrukeren – fordi garantien var
uklar – eksempelvis kreve omlevering
etter forbrukerkjøpsloven.
Verdt å nevne er at forbrukerkjøpslovens regel om funksjonsgarantier også
pålegger selger forpliktelser selv om
det ikke er selgeren, men produsenten
eller annen tredjepart som har avgitt
den uklare garantien. Forutsetningen
er at det for forbrukeren fremstår som
om garantien er gitt av selgeren. Dette
kan klart nok igjen reise vanskelige
spørsmål. Loven presiserer derfor at
selgeren kan unngå å bli «fanget» av
tredjeparters garantier dersom selgeren før kjøpet meddeler forbrukeren om at selgeren ikke er bundet av
garantier gitt av andre. l
49