Hornsignalet mars12.pdf

Shofar-horn
Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Mars 2012
Til bords
med Jesus!
Elisabeth Kristiansen er prest i Skårer menighet og hun holdt andakt på årsmøtet vårt. Hun gikk ut
fra bibelteksten i Luk 7, 36-50 som omhandler fortellingen om kvinnen i Simons hus. Hun har gitt
oss følgende resymé:
«I Jesu navn går vi til bords. Å spise, drikke på ditt ord. Deg, Gud, til ære, oss til gavn. Så får vi mat
i Jesu navn.»
Slik lyder et kjent og gammelt bordvers som fortsatt er mye i bruk når vi skal spise. Bordfellesskap
er viktig. Hver gang vi feirer nattverd, får vi sitte til bords med Jesus og hans venner. Her i Skårer
kirke står vi mest når vi mottar nattverden. Vi får brød og vin i Jesu navn. Vi får tilgivelse,
kjærlighet og evig liv når vi mottar kjeksen og vinen.
I vår tekst kommer en kvinne inn til måltidet med Jesus. Hun gråter, tørker og salver Jesu føtter.
Kvinnens møte med Jesus den gangen betydde en forskjell for henne. Jesus ser mennesker som er
nede og løfter dem opp, både åndelig, menneskelig og sosialt. Det bør gi den som føler seg liten, stor
frimodighet. Det ga kvinnen den frimodigheten hun trengte for å komme helt nær Jesus.
Kvinnen som salvet Jesu føtter, visste om sitt liv, sine nederlag og sine synder. Hun trengte å få
tilgivelse og å bli sett av Jesus. Det fikk hun. Når vi ber Fader vår eller går til bords for å motta
nattverd, blir vi sett og får den samme tilgivelsen som kvinnen i søndagens tekst. For kvinnen i vår
tekst er denne tilgivelsen viktig. Hun kjente seg uverdig, men ble møtt med nåde. Vi har hørt om
tilgivelse mange ganger. Gjør det inntrykk eller tar vi tilgivelsen som en selvfølge? Er tilgivelsen
noe vi trenger?
Et stearinlys som brenner, kan virke lite og uviktig en lys sommerdag. Det er mest til pynt. Men
midtvinters om kvelden betyr lyset varme og oversikt. Kanskje må vi oppleve mørke og smerte for å
se verdien av tilgivelsen? ”Den som får lite tilgitt, elsker lite”, sier Jesus. Det betyr ikke at det kreves
at vi må elske mye for å få tilgivelse, men det betyr at den som trenger mye tilgivelse ikke tar den
som en selvfølge. La oss bli inspirert av kvinnen som fikk sine mange synder tilgitt. Hun søkte til
han som kunne hjelpe henne. Jesus var den som kunne reise henne opp og gi henne verdigheten
tilbake. Og han gjorde det! Det er ikke en skam for Jesus å dele bordfellesskap med syndige og
ufullkomne mennesker. Vi får dele både bordfellesskap og liv med han. Det er faktisk Gud til ære og
oss til gavn!
Et redigert utdrag fra årsmeldingen:
Gunnar Førland
Årsmøte 2012
Stiftelsens årsmøte var i år lagt til Skårer kirke og ble avholdt
mand. 27. febr. Oppmøte var litt lavere enn de tidligere årsmøter,
16 personer møtte opp.
Gunnar Førland, som er leder av stiftelsen, ønsket alle fremmøtte
velkommen og ledet årsmøtet videre..
Budskapet i første del av møtet ble godt Jesus-relatert.
Fellessangen var ”Navnet Jesus…” og Gerda Hansen fortsatte
med ”Jesus grep meg…” og ”Jeg elsker deg Jesus…” som
solosanger.
Elisabeth Kristiansen baserte sin andakt fra Luk. 7: 36-50 som
handler om å sitte til bords med Jesus. På førstesiden finnes et
resymé av hennes andakt.
Gerda Hansen avsluttet denne delen med 2 fine solosanger.
Da var det tid for kaffepause og som vanlig hadde styret sørget
for meget god bespisning.
Årsmøtet ble deretter gjennomført i h.t. den oppsatte agenda.
Et annet sted i bladet gjengis utdrag av årsmeldingen for 2011.
Årsregnskapet for 2011 er også hyggelig lesning. Salgsinntekten
er ca kr 14 000 høyere enn i 2010, årsak, se årsmeldingen. Også
gaveinntektene økte, ca kr 30 000 høyere enn fjordåret, årsaken
her også nevnt i årsmeldingen.
Driftskostnadene var faktisk lavere enn året før, derfor ble det et
meget godt resultat på ca kr 62 000.
Valget i år medførte en endring, Vera Gran Vangol ønsket å gå ut
av styret. Kai Bjørntvedt hadde sagt seg villig til å bli med, i første
omgang som varamedlem. Karin Edsbergløkken som har vært
varamedlem, rykket opp som styremedlem. Ellers ble det ingen
endring i styrets sammensetning.
Styret vurderer å legge ut årsmelding, referat fra årsmøte samt
revisors beretning på stiftelsens hjemmeside. Dette for at disse
dokumenter skal være lett tilgjengelig for interesserte.
Elisabeth Kristiansen
Gerda Hansen
Økonomi: Inntektssiden er bra grunnet stort salg på ekstraordinære åpningsdager og stort besøk i januar, februar og mars.
Prisene er generelt lave, men prisene på enkelte varer er noe
justert høsten 2011. Allikevel er vi på lavnivå blant sammenlignbare steder og det håper vi å kunne fortsette med, vi ønsker ikke
å være prisledende.
Vi har vært så heldige at vi løpet av året har mottatt noen store
gaver. Dette kommer vel med i sær da stiftelsens snøskuter med
henger ble stjålet på senvinteren 2011 og vi måtte anskaffe ny
skuter til en kostnad av kr 83 000. Forsikringen dekket kr 37 000.
Hornsignalet: Bladet har i alle år vært stiftelsene viktigste
kontaktorgan til interesserte og besøkende. Opplaget er ca 500
stk, som sendes som B-post i henhold til adresseliste 4 ganger
pr. år. Med bladet følger en giroblankett for frivillige gaver.
Status drift: En snørik vinter gjorde at det var åpent også helgene
i januar samt de fleste lørdager i febr og mars. Dette var populært
for mange glade skiløpere. Ekstra åpningsdager skyldes i stor
grad Trond, Steinar, Svein og Øyvind.
Antall besøkende resten av sesongen varierte som vanlig med
vær og føreforhold. Mange gir uttrykk for stor takknemlighet over
å finne Setertjernstua åpen om det er snø, regn eller solskinn.
Vaflene smaker like godt uansett. For mange betyr det også mye
at de får en liten andakt med seg på søndagsturen.
Styret har av økonomiske årsaker valgt å ikke avertere
søndagsåpningen inkl. navn på andaktsholdere i Romerikes Blad.
Dette er å finne på nettet på vår egen hjemmeside samt på
(www.romerike.no (Origo). Vi er av den formening at manglende
avisavertering betyr minimalt for besøkstallet.
Dugnadsgjengen var mindre i år enn i fjor og alle planlagte
oppgaver ble ikke gjennomført, men de som var til stede vasket,
ryddet, snekret og malte av livets lyst. Stor takk til alle som kom.
Blåbærstevnet 21. august samlet om lag 65 besøkende derav ca
20 fra RETO-stftelsen. Jens Petter Jørgensen var årets taler,
Astrid og Svein Kopperud bidro med fin sang og musikk, også til
fellessangene. I tillegg ordnet Salemkirken som vanlig med
kjøkkentjenesten.
Setertjernstua er et fint turmål, men ikke bare det. Lag,
foreninger, skoler, barnehager leier stua for en billig penge og
setter pris på å ha denne muligheten.
Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere til å fylle
rollen som vertskap og/eller andaktholdere. Mange personer skal
til for å få kabalen til å gå opp. Ellen Bøe Bjortjønnli bruker
mange timer for å få dette til.
Etter hvert som årene går, vil bygninger og øvrige tekniske
installasjoner kreve mer vedlikehold enn tidligere. Økende bruk
medfører også mer slitasje. Styret har besluttet å være noe mer
restriktive med utleie da spesielt problemer med avløp medfører
mye arbeid og problemer. Det rettes spesiell takk til byggansvarlig Trond Woll som er primus motor med vedlikeholdsarbeidet. Han legger ned mange dagsverk på Setertjernstua i
tillegg til sin faste jobb.
Stiftelsestilsynet godkjente i nov. stiftelsens nye vedtekter, jfr.
behandlingen i årsmøtet 2011.
Avslutning: Styret vil takke alle bidragsytere til vår virksomhet.
Uten frivillige gaver kan ikke stua holdes vedlike og kioskvarene
selges til samme lave priser som før.
Minst like viktig som penger, er alle som ber for virksomheten og
sprer kunnskap om Stua. Takk for all forbønn.
Ser vi virksomheten under ett i 2011 opp mot visjon og formål,
kan vi si at godt fornøyd med året. Året er å karakterisere som et
normalår uten de store endringer eller utfordringer. Spesielt er vi
fornøyd med at RETO-stftelsen bruker stua og bidrar med
arbeidskraft og andaktholdere.
Tilbakemeldinger i Gjesteboka og gjennom samtaler vitner om at
vi ivaretar de mål og visjoner Odd Olaf Austveg hadde ved å
etablere stiftelsen.
Leder har ordet:
Årsmøtet for 2012 er gjennomført
uten det store fremmøtet. Slik er det
ofte med årsmøter. Vi er likevel
takknemlig for dem som møtte
utenom styret og fikk høre fin sang
av Gerda Hansen og inspirerende andakt av
Elisabeth Kristiansen fra Skårer menighet. Takk til
dere begge!
Vi vet likevel at vi har mange Setertjernvenner som
følger vår virksomhet gjennom tanker, forbønn og
økonomisk støtte. Mange bidrar også som
andaktsholdere eller ved å bemanne Stua både i
ordinær åpningstid eller på lørdager i skisesongen.
Takk til dere alle!
Den daglige økonomi er heldigvis tilfredsstillende,
men årsmøtet var enige om at vi har mange
utfordringer i tiden fremover. Slitasjen gjør seg
gjeldende. Nye investeringsbehov melder seg. Vi
trenger nyrekruttering av mannskap til å holde Stua
åpen etc.
På sikt bør vi finne frem til løsninger som ikke
baserer seg på en håndfull ildsjeler der
gjennomsnittsalderen stiger for hvert år.
Kan en løsning være å samarbeide tettere med de
lokale menigheter på Nedre Romerike, som jo også
er våre ”eiere”?
La oss be om å finne løsninger som bidrar til å
gjøre Setertjernstua til et godt redskap i Guds rikes
vekst.
Velkommen innom Setertjernstua i vår!
Dugnad lørdag 2. juni.
Denne dagen håper vi at mange har anledning
til å være med på årets dugnad fra ca kl 1000
og utover dagen så lenge det passer.
Det er i hovedsak innvendig rengjøring av stua
og generell rydding i området rundt som står
på programmet. Vi håper på brukbart vær, da
blir dagen enda triveligere. Notèr datoen i
kalenderen allerede nå. Vel møtt.
Liste over vårens andaktsholdere:
07.04
15.04.
22.04.
29.04.
06.05.
13.05.
20.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.
24.06.
Påskedagen er stua stengt
Gunnar Førland
Reto
Liv Strøm Lilley
Kai Bjørntvedt
Jorun Kind
Reto
Anita Hykkerud
Kai Bjørntvedt
Gunvor Rekstad
Reto
Gunnar Førland
Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet
på 20 – 30 min. inkl sang.
Gunnar Førland
.
Folk på. søndagstur
Denne spalte utgår dessverre i dette nr.
Fra årsmøtet, Gunnar Førland går gjennom årsmeldingen. Stemningen var god, men lokalet var ikke overfylt.
Gaver
Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen. Takk også for
forbønn, omtanke, oppmuntring og frammøte ved
virksomheten ved Setertjern.
Denne gang takker vi spesielt for det som har kommet inn i
perioden des. 2011 – febr. 2012
Des. 11. (kr 39 023,-)
AL-TAA 200, ME 200, SR 500, GO 250, EB 255, YJI 200,
LKT 200, HSH 200, SK 300, ATT 200, MHF 100, TWB 200,
BH 300, MCR 200, TT 1000, AHA 450, LEF 200, TAA 200,
NN 100, GL 100, RC 50, EHL 150, HIM 200, JEW 100, AL
500, NN 150, RG 100, GH 200, ED 250, TW 17900, AB
200, OJB 200, SM 200, LS 200, NN 300, OSL 500, LSL
200, HK 200, HV 200, EW 100 MS 250, Begrav,byrå
O.Engeseth 10000, Øvre Rælingen menighet 1218, Gaver i
stua 300
Jan. 12. (kr 7 105,-)
PKM 200, EJ 100, TF 400, TW 4500, GB 250, ETBB 200,
MDK 1200, Gaver i stua 255.
Febr. 12. (kr 4 180,-)
GF 180, RIG 300, MF 200, JK 500, PR 400, Losje
Lørenskog 2000, Strømmen Normisjon 500, Gaver i stua
100
Bildene er tatt av Steinar Rosseland
Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf
Austveg’s visjon om en markastue med kristen
profil i Rælingen/ Lørenskog-marka.
Styrets leder: Gunnar Førland
67 90 95 19 / 415 56 870
Hvis du er interessert i å leie stua for en
forening, lag eller lignende, ta kontakt med
Svein Aaslund 22 21 13 68 / 934 84 221.
Kontakt Ellen Bøe Bjortjønnli 950 85 278 hvis
du har mulighet å hjelpe til på søndagene med
andakt eller kjøkkentjeneste.
Har du lyst til å delta på dugnader, kontakt
Trond Woll 63 81 45 13 / 907 95 033 eller
Steinar Rosseland 67 90 73 79 / 952 37 338.
Ansvarlig for bladet: Gunnar Førland.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken,
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole,
Tilrettelagt opplæring.
Stiftelsen kan også kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259, 1471 Lørenskog
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152
Internett: www.setertjernstua.no
De mest aktuelle utgangspunkt for å komme inn til Setertjernstua er:
1. Losby utfartsparkering
Gå, sykle,ski
7 km Barnevogn mulig
2. Marikollen (Fjerdingby)
Gå, ski
6 km
3. Grini bedehus
Gå, (ski)
3,5 km
4. Blystadlia
Gå
6 km Via Ramstadslottet
Fra alle disse steder går det blåmerkede veier/stier frem til Setertjernstua, noen er merket med dette eller andre
kjente navn i nærområdet. For ski-løyper er det rødmerking som gjelder. Vi anbefaler å anskaffe et Østmarka-kart,
vi har det nyeste til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000.