Sett inn støtet!

Hanne Solem
Sett inn støtet!
MATEMATIKK
Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter som
gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema
innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner
og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er
laget slik at elevene får innlæring i standardalgoritmene.
De får anledning til å vise at de har forstått og kan
anvende dem.
Addisjon
subtraksjoog
n
Hanne Solem
Sett inn støtet!
MATEMATIKK
Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon.
Divisjon
Hanne Solem
Sett inn støtet!
GAN Aschehoug
MATEMATIKK
Multiplika
sjon
www.gan.aschehoug.no
[email protected]

GAN Aschehoug
  
GAN Aschehoug
Sett inn støtet MATEMATIKK

Divisjon
– bokmål
Pakke med fem like bøker.
ISBN 978-82-492-1569-0
Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:
Addisjon og subtraksjon, kap. 5: Subtraksjon med tierovergang – veksling
Multiplikasjon, kap. 4: Multiplikasjon der det ene tallet er tosifret
Divisjon, kap 4: Dividere et tosifret med et ensifret tall.
Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte
tema innenfor matematikk. Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon.
Til deg som skal bruke boka
Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter
som gir deg systematisk opplæring og trening
i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene
gir deg enkle instruksjoner og øker jevnt i
vanskelighetsgrad.
Heftene kan brukes til innlæring, øving og
repetisjon. Oppslagene gir deg anledning til å
trene mye og variert på de aktuelle temaene.
Oppgavene er laget slik at du får lært deg
fremgangsmåtene, vist at du har forstått dem
og faktisk klarer å bruke dem.
Vi anbefaler at du alltid har kladdeark når du løser
matematikkoppgaver. Her kan du tegne løsninger,
prøve ut løsningmetoder og gjøre utregninger.
Hvert hefte har sju kapitler. Det sjuende
kapittelet i hvert hefte kan enten brukes som en
oppsummerende repetisjon eller som en test.
Helt til slutt i heftet er det en side med «Øv mer!».
Lykke til!
Innhold
Til deg som skal bruke boka
Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter
som gir deg systematisk opplæring og trening
i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene
gir deg enkle instruksjoner og øker jevnt i
vanskelighetsgrad.
Heftene kan brukes til innlæring, øving og
repetisjon. Oppslagene gir deg anledning til å
trene mye og variert på de aktuelle temaene.
Oppgavene er laget slik at du får lært deg
Til deg som skal bruke boka
fremgangsmåtene, vist at du har forstått dem
og faktisk
klarer
å bruke dem.ment for mellomtrinnet.
Serien
er i hovedsak
Sett
inn støtet
MATEMATIKK
er en serie hefter
Heftene
er
på
16 sider.
Selges
i pakker på 5 stk.
som gir deg systematisk
opplæring
og trening
Vi anbefaler at du alltid har kladdeark når du løser
i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene
matematikkoppgaver. Her kan du tegne løsninger,
gir deg enkle instruksjoner og øker jevnt i
prøve ut løsningmetoder og gjøre utregninger.
vanskelighetsgrad.
Hvert hefte har sju kapitler. Det sjuende
Heftene kan brukes til innlæring, øving og
kapittelet i hvert hefte kan enten brukes som en
repetisjon. Oppslagene gir deg anledning til å
oppsummerende repetisjon eller som en test.
trene mye og variert på de aktuelle temaene.
Til
deg
bruke
Helt til
slutt som
i heftet skal
er det en
side medboka
«Øv mer!».
Oppgavene er laget slik at du får lært deg
fremgangsmåtene, vist at du har forstått dem
Sett
Lykkeinn
til! støtet MATEMATIKK er en serie hefter
og faktisk klarer å bruke dem.
som gir deg systematisk opplæring og trening
i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene
Vi anbefaler at du alltid har kladdeark når du løser
gir deg enkle instruksjoner og øker jevnt i
matematikkoppgaver. Her kan du tegne løsninger,
vanskelighetsgrad.
Innhold
prøve ut løsningmetoder og gjøre utregninger.
Hanne Solem
Tiervenner/addisjon og subtraksjon uten tierovergang.........................2
Heftene kan brukes til innlæring, øving og
Addisjon
– oppstilte
tierovergang .............................4
Hvert
hefte
har sju regnestykker
kapitler. Det uten
sjuende
Tiervenner/addisjon og subtraksjon uten tierovergang.........................2
repetisjon.
Oppslagene
gir deg anledning
til å
Subtraksjon
–
oppstilte
regnestykker
uten
tierovergang
kapittelet i hvert hefte kan enten brukes
som en .......................6
Addisjon – oppstilte regnestykker uten tierovergang .............................4
Addisjon
med
minnetalltemaene.
.......................................................8
trene mye
ogtierovergang
variert på de– aktuelle
oppsummerende
repetisjon –eller
som .................................................10
en test.
Subtraksjon – oppstilte regnestykker uten tierovergang.......................6
Subtraksjon med
tierovergang
veksling
Oppgavene
er laget
slik at du får
lært deg
Helt til
i heftet
er det en.......................................................................12
side med «Øv mer!».
Mer omslutt
veksling
og minnetall
Addisjon med tierovergang – minnetall .......................................................8
fremgangsmåtene,
vist at du har forstått dem
Repetisjon ..............................................................................................................14
Subtraksjon med tierovergang – veksling .................................................10
og faktisk
klarer
å
bruke
dem.
Øv mer! ...................................................................................................................16
Ad
Mer om veksling og minnetall .......................................................................12
Sett inn støtet!
MATEMATIKK
Lykke til!
Adddisisjo
jonn og
ssuubbtrtraaks og
Repetisjon ..............................................................................................................14
jon
Vi anbefaler at du alltid har kladdeark når du løser
Øv mer! ...................................................................................................................16
matematikkoppgaver. Her kan du tegne løsninger,
prøve ut løsningmetoder og gjøre utregninger.
Innhold
Hanne Solem
Sett inn støtet!
MATEMATIKK
Hvert hefte har2–5-gangen...............................................................................2
sju kapitler. Det sjuende
Multiplikasjon,
Multiplikasjon
– oppdeling
aventen
utregningen
kapittelet i hvert
hefte kan
brukes................................................4
som en
Mer multiplikasjon ................................................................................................6
oppsummerende repetisjon eller som en test.
Multiplikasjon der det ene tallet er tosifret .................................................8
Helt til
slutt i heftet
er det
en side
med «Øv
mer!».
Multiplikasjon
der begge
tallene
er flersifret
............................................10
Mer multiplikasjon ..............................................................................................12
MAudltdip
islijok
nas g n
subtraksjoojo
n
Repetisjon
Lykke
til! ..............................................................................................................14
Øv mer! ...................................................................................................................16
Innhold
Hanne Solem
Sett inn støtet!
GAN Aschehoug
MATEMATIKK
ADddivisisjojonn
subtraksjoog
n
Divisjon med 2, 3, 4 og 5 .....................................................................................2
Divisjon med 2, 3, 4, 5, 6 og 7 ............................................................................4
Divisjon med tallene 2–10 .................................................................................6
Dividere et tosifret med et ensifret tall ..........................................................8
Dividere et tresifret med et ensifret tall/divisjon med rest ..................10
Divisjon der vi må begynne med de to første sifrene ............................12
Repetisjon ..............................................................................................................14
Øv mer! ...................................................................................................................16
5
1
Subtraksjon med tierovergang – veksling
Regn i hodet og finn svaret.
43 – 5 = _____ 25 – 6 = _____ 56 – 8 = _____
33 – 6 = _____ 74 – 7 = _____ 57 – 9 = _____
64 – 5 = _____ 82 – 5 = _____ 21 – 8 = _____
31 – 7 = _____ 85 – 8 = _____ 42 – 9 = _____
Når tallet vi skal trekke fra er «for stort», må vi veksle.
5 enere minus
7 enere går ikke.
Vi veksler en tier
inn i 10 enere
som vi setter over
enerplassen.
2
10
Nå kan vi trekke fra de
7 enerne.
10 – 7 = 3. Vi må huske
å legge til de 5 enerne,
3 + 5 = 8. Vi får 8 på
enerplassen.
Vi har 2 tiere
igjen.
2 – 1 er 1.
I åtte av oppgavene må du veksle.
8 5
– 1 6
=
4 8
– 1 9
=
5 4
– 2 7
=
3 6
– 1 5
=
9 3
– 4 4
=
7 5
– 1 2
=
6 6
– 3 8
=
4 4
– 2 5
=
6 3
– 2 4
=
6 1
– 4 3
=
Noen ganger må vi veksle fra hundrerplassen.
6 tiere minus 7 tiere går ikke.
Vi veksler en hundrer inn i 10 tiere.
3
4
I åtte av oppgavene må du veksle på hundrerplassen.
5 4 3
– 1 5 2
=
9 0 4
– 7 5 3
=
9 5 4
– 8 4 4
=
6 3 5
– 5 4 5
=
4 8 6
– 2 9 0
=
3 7 4
– 1 8 4
=
7 9 9
– 3 6 3
=
4 7 9
– 2 8 4
=
6 4 3
– 3 5 2
=
7 4 8
– 4 9 7
=
4
I åtte av oppgavene må du veksle, enten på tierplassen eller på hundrerplassen.
456 – 127
–
=
5
657 – 286
–
=
453 – 280
–
=
842 – 731
572 – 281
–
=
463 – 192
–
=
–
=
764 – 580
–
=
483 – 271
–
=
925 – 118
–
=
543 – 371
–
=
Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.
a) Ida har 750 russekort. I fjor hadde hun 516. Hva er forskjellen? ________ kort.
b) Martin har samlet 245 russekort. Oskar har samlet 184.
Hvor mange flere har Martin? _________kort.
11
4
Multiplikasjon der det ene tallet er tosifret
Når vi skal gange et ensifret tall med et tosifret
tall, kan vi også dele opp i flere gangestykker.
13 · 4 = 10 · 4 + 3 · 4 = 40 + 12 = 52
Vi ganger med tiere og enere hver for seg og
legger sammen.
1
4
10
3
Gang med tiere og enere hver for seg og legg sammen.
12 · 5
=
10· ___
5 + ___
2 · ___
5
___
=
____ + ____ = ____
15 · 7
=
10· ___
+ ___
5 · ___
___
=
____ + ____ = ____
14 · 6
=
___ · ___ + ___ · ___
=
____ + ____ = ____
12 · 8
=
___ · ___ + ___ · ___
=
____ + ____ = ____
16 · 5
=
___ · ___ + ___ · ___
=
____ + ____ = ____
11 · 7
=
___ · ___ + ___ · ___
=
____ + ____ = ____
14 · 5
=
___ · ___ + ___ · ___
=
____ + ____ = ____
Vi kan også bruke oppstilt regnestykke. Vi skriver ikke tallene under hverandre, som
i addisjon og subtraksjon, men ved siden av hverandre. Det er lurt å sette det største tallet
til venstre. Vi regner med enere og tiere hver for seg. Vi regner fra høyre mot venstre.
2 8 · 9
=
Vi ganger først enerne med
hverandre, 9 · 8 er 72.
8
=
7
7
2 8 · 9
2
2 8 · 9
2
Vi skriver de 7 tierne som
minnetall over tierplassen
og skriver 2 på enerplassen
i svaret.
=
Deretter ganger vi de 9
enerne med de 2 tierne
7
2 8 · 9
= 2 5 2
og legger til de 7 tierne som
var minnetall. Da får vi 18 + 7 = 25 tiere. 25 tiere og 2 enere er 252.
2
Regn ut. Husk minnetall når det er nødvendig.
1 2 · 3
=
1 5 · 4
=
4 5 · 5
=
4 2 · 2
=
4 4 · 2
2 4 · 2
=
=
1 8 · 4
8 1 · 6
=
=
Først ganger jeg
med enerne, så med
tierne, til slutt med
hundrerne.
Du regner på samme måte når du ganger med et tresifret tall.
Vi regner med enere og tiere og hundrere hver for seg.
1
1
1 5 3 · 2
= 3 0 6
3
1
2 3 4 · 3
= 7 0 2
Regn ut. Husk minnetall når det er nødvendig. Noen ganger blir det minnetall både over
tierplassen og over hundrerplassen.
2 2 3 · 4
=
3 3 4 · 2
=
4 3 4 · 2
=
4
4 0 1 · 2
=
4 6 0 · 2
=
3 2 5 · 2
=
Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.
a) En stol koster 180 kr. Hva koster 6 stoler?
________ kr.
b) Et bord koster 399 kr. Hva koster 3 bord?
________ kr.
c) Et teppe koster 235 kr. Hva koster 4 tepper? ________ kr.
9
4
Dividere et tosifret med et ensifret tall
Når vi skal regne ut 72 : 6, kan vi gjøre det på flere måter. Én måte
er å dele opp det tosifrete tallet. 72 er det samme som 60 + 12.
Da kan vi tenke 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12. Altså er 72 : 6 = 12.
1
Regn ut ved å dele opp det tosifrete tallet.
65 : 5 =
50 : _____
5 + _____
15 : _____
5 _____
=
_____ + _____ = _____
48 : 3 =
30 : _____
3 + _____
18 : _____
3 _____
=
_____ + _____ = _____
56 : 4
=
40: _____
4 + _____
16 : _____
4 _____
=
_____ + _____ = _____
32 : 2 =
: _____
2 + _____
: _____
2 _____
=
_____ + _____ = _____
52 : 4 =
: _____
4 + _____
: _____
4 _____
=
_____ + _____ = _____
39 : 3 =
: _____
3 + _____
: _____
3 _____
=
_____ + _____ = _____
64 : 4 =
: _____
4 + _____
: _____
4 _____
=
_____ + _____ = _____
Jeg skal dele på 5.
Jeg vet at 50 er det høyeste
tallet i 5-gangen. Derfor
deler jeg 65 opp i 50 og 15.
8
Vi kan bruke oppstilt regnestykke der vi regner tiere og enere hver for seg.
9 2 : 4 = 2
Vi begynner fra
venstre med tierne.
9 tiere delt på 4 blir 2.
Vi får 1 tier til overs.
2
9 2 : 4 = 2
8
1
9 2 : 4 = 2
8
1 2
Vi må være sikre på
hvor mange tiere som
ikke er brukt. Vi har
brukt 2 · 4, altså 8.
9 – 8 =1.
Vi har 1 tier i rest.
Vi flytter ned
de 2 enerne.
Da har vi 12 enere
som ikke er delt.
9 2 : 4 = 2 3
8
1 2
Vi regner 12 : 4 = 3
9 2 : 4 = 2 3
8
1 2
1 2
0
Vi sjekker om det ble
noe til overs:
3 · 4 = 12. Det ble
ingen rest, og det er
ikke flere sifre å flytte
ned. Svaret er altså 23.
Begynn med tierne når du regner.
7 2 : 4 =
6 4 : 4 =
8 5 : 5 =
8 4 : 7 =
4 8 : 3 =
5 6 : 4 =
8 4 : 6 =
6 5 : 5 =
5 7 : 3 =
9