UTLYSING AV STIPEND FOR 2015 - Den norske Forfatterforening

UTLYSING AV STIPEND FOR 2015
SØKNADSFRIST: 16. oktober 2014 kl 13.00
SØKNADSSKJEMAER fås ved henvendelse til DnF. Statens kunstnerstipend må
søkes elektronisk www.kulturradet.no/sks/alle-stipendene.
For stipend 7, NBUs sekretariat, tlf. 22 47 85 70.
FORBEHOLD
Statens stipend utlyses med forbehold om Stortingets
bevilgning, Rogaland fylkeskommunes litteraturstipend med
forbehold om fylkeskommunal godkjenning.
LIKNINGSATTEST
DnF vil fortsatt ha siste års likningsattest for egne stipend,
altså den for 2013. Har du ikke mottatt denne innen
16. oktober, ettersendes den DnFs sekretariat.
ANBEFALINGER/
KRITIKKER/
MANUSKRIPTER
skal ikke vedlegges!
HIT SENDER DU SØKNADENE:
1.
Søknader om:
Statens stipendier søkes kun elektronisk
www.kulturradet.no/sks/alle-stipendene.
Søknader om:
stipend 1-3 og stipend 4 og 5 (i brevs form) sendes
DnF, Postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo eller
[email protected]
Søknader om:
stipend 6 (i brevs form) sendes Rogaland fylkeskommune,
Fylkesbiblioteket, Postboks 130, 4001 Stavanger.
Søknader om:
stipend 7 (eget skjema) fås hos, og sendes til, Norske
Barne- og Ungdomsbokforfattere, Postboks 261 Sentrum,
0103 Oslo.
DnFs VEDERLAGSFONDS STIPEND
- ARBEIDSSTIPEND
Kan gis for 1-5 år. Angi ønsket antall år. I 2014 utgjør den årlige utbetalingen
brutto kr 205.000,-. Stipendet innberettes som næringsinntekt. Det er ingen
begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid.
1
- DIVERSESTIPEND
(Tidligere reise-, studie-, vikar- og prosjektstipend.) Stipendet kan brukes til
spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie
av kontor, men også til frikjøp av tid (permisjon fra arbeid) eller på annen måte
som gir forfatteren tid og rom til å skrive, som et ”miniarbeidsstipend”. Angi hvilket
formål stipendet skal brukes til, og hvilken sum det søkes om.
2.
DEN NORSKE FORLEGGERFORENINGS LEGAT
Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning.
Krever ingen spesiell begrunnelse. I 2014 ble det tildelt 2 mindre stipend.
3.
DnFs STIPENDFOND
(heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf
Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers,
Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti
Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru
Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas Debutantlegat (uten søknad). Det kreves
ingen spesiell begrunnelse. I 2014 ble det tildelt ett stipend.
4.
SENIORSTIPEND fra Solidaritetsfondet for forfattere mellom 55 og 67 år
Det tildeles inntil 5-årig arbeidsstipend (årlig sum tilsvarende et arbeidsstipend) til
medlemmer av DnF over 55 år. Søkerne må ha et langvarig forfatterskap bak seg, og
fortsatt være aktive forfattere. Stipendet kan søkes fornyet ved utløp av stipendperioden.
Varighet på ny stipendperiode kan avvike fra forrige stipendperiode. Mottakere av dette
stipendet kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som
overstiger 50%. Begrunnet søknad sendes i brevs form til DnF.
5.
NORDISKE FORFATTERSTIPEND
Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2014 à kr
20.000,-) for studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige.
(Færøyene og Grønland hører inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle
dekke reise og opphold i ca. 1 mnd. Begrunnet søknad sendes i brevs form til
DnF. Skriv hvilket (hvilke) land du ønsker å reise til, og hvorfor!
6.
ROGALAND FYLKESKOMMUNES LITTERATURSTIPEND
Stipendet skal gå til uetablerte forfattere, og kan deles ut til personer som kommer
fra – eller som er bosatt i – Rogaland. Søkeren må kunne dokumentere publiserte
tekster. Stipendet er på 100.000,-. Søknader sendes sammen med en kopi av
ligningsattesten til Rogaland fylkeskommune, Fylkesbiblioteket, Postboks 130,
4001 Stavanger. Søknaden kan også sendes med e-post til
[email protected] Søknadsfristen er 15. oktober.
Kontaktperson: Rådgiver Stig Beite Løken, tlf. 51 51 68 74.
7.
Stipend 7 kan søkes av forfattere av barne- og ungdomsbøker:
NBUs STIPEND AV VEDERLAGSFONDETS STIPENDDEL
Eget skjema som fås ved henvendelse til NBUs sekretariat.
--------------------Se neste side om hva du må være ekstra oppmerksom på ved utfylling av
søknadsskjemaene:
2
Skriv tydelig! Noen håndskrifter er vanskelige å forstå.
Husk å krysse av hvilket/hvilke stipend du søker.
Før opp tidligere bokutgivelser der det er et felt for det (i alle fall de siste/mest
relevante)!
Ikke bruk vedlegg! Det er ikke nødvendig å skrive mer enn det som får plass i
søknadsskjemaene. Vedlagte manuskripter, kritikker etc. vil ikke bli lest.
Husk å begrunne søknaden mest mulig konkret. Det er opplagt at man søker
arbeidsstipend for å få tid/råd til å skrive, og man kan også søke diversestipend
med samme formål, men man må uansett skissere kort hva man skal jobbe med
(utgivelse, sjanger, tidsperspektiv).
Dersom man søker diversestipend til konkrete prosjekter som reise, studier,
innkjøp av utstyr e.l., må man spesifisere formålet, og føre opp en realistisk sum
for prosjektet.
Underskriv søknaden. Søknader som mangler underskrift vil ikke bli
behandlet!
Forfattere som søker arbeidsstipend bør søke både Statens og Vederlagsfondets.
Vi anbefaler også alle forfattere å søke diversestipend i tillegg til arbeidsstipend.
Likningsattest: For DnFs egne stipend må vi ha likningsattesten for 2013. Årsaken
til dette er at vi har mulighet til å ta hensyn til inntekt ved tildeling av stipender fra
Forfatterforeningens Vederlagsfond og Solidaritetsfond. Dersom du mener
likningsattesten ikke gir et riktig bilde av din økonomiske situasjon, kan du utdype
dette i feltet ”Evt. tilleggsopplysninger om din økonomiske situasjon”. (Ved tildeling av
statlige stipender skal inntekt ikke tas hensyn til.)
Attesten skal også legges ved søknader om Nordiske forfatterstipend og Rogaland
fylkeskommunes forfatterstipend.
Ikke legg ved hele skatteoppgjøret! Klipp ut den lille firkanten som heter
”Likningsattest” og fest på søknadsskjemaet.
NB: Likningsattesten kan ettersendes dersom du ikke har mottatt den i tide!
SØKNADER til DNF MÅ VÆRE POSTSTEMPLET SENEST 16. OKTOBER
ELLER LEVERT/SENDT PER E-POST SENEST 16. OKTOBER 2013 kl 1300.
Søknader som ikke er kommet inn til DnFs sekretariat eller poststemplet innen
fristen vil ikke bli behandlet. Søkeren har selv ansvaret for å passe på at
søknaden er poststemplet med riktig dato. Dette er spesielt viktig hvis du sender
søknaden fra post-i-butikk, da mange av disse filialene ikke stempler eller sender
post videre samme dag.
KTB, 16. september 2014
3