Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side

Peabnytt
Nr. 4 | 2010 | 14. årgang
Petter Moe ny
administrerende
direktør i Peab
Norge fra januar
Side 6
Peab kjøper
TVE og TVU
Side 4
Skipassrabatt for
Peab-medarbeidere
Side 35
Leder
fine prosjekter av meget god kvalitet til
våre kunder. Vi må aldri glemme at en
fornøyd kunde er en forutsetning for nye
og lønnsomme prosjekter.
For en måned siden meddelte vår adm
dir Stein Eriksen at han vil gå videre
i livet med nye utfordringer uttenfor
Peab. Stein har gjort en fin innsats for
Peab i Norge. Under hans tid har vi lagt
vannverkssaken bak oss og vi har fått en
stabil grunn å stå på i fremtiden. En stor
takk til Stein og lykke til i fremtiden. Jeg
vil også passe på og hilse vår nye adm dir
Petter Moe hjertelig velkommen til Peab
og oss her i Norge.
Hendelsesrikt år
Det har vært et hendelsesrikt år med
mange positive saker for Peab. Vi har
vært med på frifinnelse for korrupsjon i
Vannverkssaken, implementering av nytt
styringssystem, kjøp av nye selskap i Telemark, felles nordisk profileringskampanje
og ikke minst har vi overlevert mange
Årets siste økonomiske prognose er
overlevert til konsernledelsen og viser et
resultat som er i tråd med de økonomiske
forutsetningene vi har satt oss. Resultatet
vil bli noe bedre enn budsjettert, noe som
gir oppløftende signaler. Våre prognoser
har også vært forutsigbare gjennom
året. Dette er positivt og samtidig helt
nødvendig at vi fortsetter med.
Vår ordreportefølje for 2011 er på drøyt
Innhold
Peab kjøper Telemark Vestfold Entreprenør side
I løpet av høsten har alle regioner arbeidet med sine forretningsplaner. Det er en
formidabel jobb som er gjort, og vi har
fått mye skryt fra ledelsen i Peab. Nå er
det viktig at vi gjennomfører de mål og
tiltak som vi blitt enige om neste år. Det
gjelder ikke minst divisjonens mål.
I dette Peab-nytt kan dere lese om våre
første tre strategier. Vi har mange spennende utfordringer de nærmeste årene
og blant de viktigste syns jeg det er at vi
kan beholde og utvikle våre medarbeidere. Det er også et suksesskriterium at vi
20
Peab med nye strategier side 6
Peab bygger på Aker Brygge side 22
Petter Moe ny adm dir i Peab Norge side 8
Nye IT-systemer i anmarsj side 23
Statsministeren åpnet sykkelbroen på Lysaker side 10 Ett Peab i praksis side 24
Raaen rehabiliterer Sentrum skole side 12
40 år for Knut i krana side 26
Årets julegave til Kreftforeningen side 13
AKAN i Peab side 27
Nye prosjekter side 14
Klart for Basen i Norge side 29
Nytt system for tidregistrering side 18
Nytt og nært side 30
Anlegg tilpasser organisasjonen side 19
29 gode grunner til å trene side 32
2
Peabnytt
4
60 prosent av et volum på ca. 2 milliarder,
noe vi skal være godt fornøyde med. Nå
gjelder det at vi gjennomfører alle våre
prosjekter på en tilfredsstillende måte.
De er tatt i hard konkurranse og med
tøffe nivåer på dekningsbidragene. Nå
er det helt vesentlig at vi følger vårt nye
styringssystem og våre skal-satser, samtidig som vi involverer alle medarbeidere
i planlegging og arbeidsberedning. Da
er jeg overbevist om at vi kommer til å
oppnå et resultat som er enda bedre enn
i år og som gir oss fremtidig stabilitet.
Målet er et HMS-løft side
leverer våre prosjekter med god kvalitet
som våre kunder har rett til å forvente
av oss. Vi må også bestrebe oss på å bli
en attraktiv arbeidsgiver slik at vi kan
rekruttere nye gode medarbeidere. Jeg
håper også at vi kan sysselsette alle de
medarbeiderne vi har i dag.
I tillegg må vi øke vår produktivitet slik at
vi blir enda mer konkurransedyktige enn
i dag. Jeg tror at vi har en realistisk sjanse
til å nå de målene vi nå har satt oss. Men
det krever planmessig og hardt arbeid.
Takk alle gode medarbeidere for deres
fine innsats gjennom året og pass på og
hvile ut i jule- og nyttårshelgen.
God Jul og Godt Nytt år.
Bengt Qvillberg
Fungerende adm dir Peab Norge
Jusspalten side
33
Gymnastikk i siktet side 34
Skipassrabatt for Peab side 35
Peab i mediene side 36
Min hverdag side 38
Nyansatte og jubilanter side 39
Sosiale medier
En av Peabs konsernstrategier er å
synes og høres i Norden. I den forbindelse lanserte Peab i høst sin første felles nordiske profilkampanje.
Vi har vært synlige i rikspresse, på
utendørsreklame og på internett.
Samtidig har Peab introdusert sine
sider på Facebook og Twitter, og
utviklingen av nye peab.no pågår
for fullt. Vi tar et skikkelig tak for å
være offensive og nyskapende.
Å være til stede på de sosiale mediene er blitt en selvfølge og nødvendighet både for norske og
utenlandske selskaper. Flyselskapet
Norwegian og telefonoperatøren
Netcom har begge uttalt at Facebook er deres viktigste kommunikasjonskanal, og at det er på sosiale
medier de plasserer sine ressurser
i dialog med sine kunder. Å være
til stede på sosiale medier handler
etter hvert om å være til stede der
brukeren er. I stedet for å oppsøke
informasjonen, forventer brukeren
gjennom sosiale medier å få den
servert på sine respektive sider. Som
på veggen på Facebook.
Det har derfor vært en nødvendighet også for Peab å være synlige
på Facebook og Twitter. Og det
gir utvilsomt resultater. Plutselig
vet venner og bekjente hva Peab
holder på med, og vi får mulighet
til å fortelle hva Peab gjør til en ny
målgruppe. Og jo flere som klikker
”Liker” på Peabs Facebook-profil,
desto flere når vi med vår informasjon.
På nyåret vil vi derfor starte en vervekampanje for å få enda flere til å
følge Peab på Facebook. En av våre
visjoner er å være Nordens beste
arbeidsplass. La oss sammen bli best
også på Facebook!
Hilsen Line
Peab-nytt er et nyhetsblad for ansatte, kunder og samarbeidspartnere i Peab. Utgiver er Peab Norge AS, Kommunikasjonsavdelingen,
Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Audun Andreassen, som også
produserer bladet. Trykk Didriksens Papirindustri AS. Tips til innhold kan sendes til [email protected] eller tlf +47 990 38 800.
Peabnytt
3
4
Peabnytt
Peab kjøper
Telemark
Vestfold
Entreprenør
Foto: Morten Bjerk | Tekst: Line Fredriksen
Peab kjøper 91 prosent av aksjene i Telemark Vestfold Entreprenør AS (TVE), som er lokalisert i Skien
i Telemark. Kjøpet i TVE inkluderer også det heleide
datterselskapet Hus og hyttebygg AS (HUH). Peab
kjøper videre ca 1/3 av aksjene i Telemark Vestfold
Utvikling AS (TVU).
TVE utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig
og privat sektor og er blant annet kjent som en betydelig boligbygger som i senere tid også har oppført
store næringsbygg.
HUH ble etablert som datterselskap av TVE 1. oktober
2006 og er en videreføring av husavdelingen i tidligere Hus og Hyttebygg A/S. Firmaet er forhandler
for Nordbohus og satser på eneboliger og mindre
boligprosjekter.
Selskapene har samlet ca. 110 medarbeidere og
omsetter for ca 250 mill kr.
Telemark Vestfold Utvikling AS (TVU) ble etablert i
oktober 2004. Selskapet utvikler tomteområder for
ulike formål, som næringsbygg og boliger ved hjelp
av sine søsterbedrifter. Prosjektene selges deretter
innen både det offentlige og private markedet.
- Kjøpet av TVE og TVU er en del av Peabs overordnede strategi i Norge, sier regionsdirektør Jon Andersen i Peab. - Sammen med eksisterende virksomhet
i Buskerud og Vestfold gjør oppkjøpet Peab til en
komplett og betydelig aktør på vestsiden av Oslofjorden. TVE og TVU passer inn i Peabs virksomhet
både strukturelt og kulturelt. Dette er veldrevne selskaper med velfungerende organisasjoner og vi har
sammenfallende verdigrunnlag, sier Jon Andersen.
- På grunn av et forestående generasjonsskifte er det
nødvendig å finne nye eiere til selskapene. Vi valgte å
gå i forhandlinger med Peab fordi vi anser selskapet
som en langsiktig, solid og industriell eier som kan
tilføre organisasjonen kapasitet og kompetanse, sier
styreleder Stein Jaran Fredriksen i TVE og TVU.
Ledende ansatte i TVE vil fortsatt inneha en minoritetsaksjepost. Kjetil Runningen vil fortsette som
daglig leder i TVE, og ledergruppen vil bestå i dagens
form.
Gjennomføringen av kjøpet er avhengig av godkjennelse av Konkurransetilsynet.
Peabnytt
5
Peab
med nye
strategier
Peabs visjon er å være Nordens samfunnsbygger.
Men hvordan når vi dit og hva må vi gjøre for å
komme dit? Her forteller representanter fra Peabs
ledergruppe om hvordan vi ska bli ”Nordens
samfunnsbygger”. Her presenteres tre av de seks
konsernstrategiene, de tre andre kommer i neste
Peab-nytt.
Tekst og foto: Audun Andreassen
Hvorfor er det viktig for Peab å synes og høres?
- Peab skal vokse på det nordiske markedet og ta posisjonen
som Nordens samfunnsbygger. Nå er det på tide å kommunisere denne strategien og sy sammen våre nordiske markeder.
For å kunne vokse må vi oppfattes som pålitelig og attraktiv
for våre kunder, potensielle nye medarbeidere og hos alle de
som jobber hos oss i dag. Vi ønsker å bli flinkere til å fortelle
om alt vi gjør, og derfor går vi ut og kommuniserer budskapet
bredt i hele Norden.
Hva er målet med denne nordiske kampanjen?
- Målet er å ta posisjonen som Nordens samfunnsbygger og
skape et etterlatt inntrykk om at vi oppfattes som en pålitelig
aktør og en attraktiv arbeidsgiver.
Line Fredriksen, direktør for kommunikasjon
og samfunnskontakt
Synes og høres i Norden
Peab har nylig lansert sin første nordiske profilkampanje. Vi
har vært synlige i rikspresse, på utendørsreklame og på internett i både Norge, Sverige og Finland med identisk budskap
og utforming.
6
Peabnytt
Hva er fordelene med en slik satsing?
- For å synes må du bli omtalt. Både kunder, familie, venner,
naboer og andre bekjente oppfatter at Peab er synlige og
satser offensivt. Kanskje blir de positivt overrasket over hva
Peab har bygget og utviklet. Dette er med på å skape intern
stolthet. Det vil igjen medføre engasjement og vilje til å gjøre
en enda bedre jobb. Jeg tror at en slik kampanje får mange
synergieffekter og skaper utvikling i Peab.
Hvordan påvirker kommunikasjonen Peabs medarbeidere,
forretning og lønnsomhet?
- Det skaper en intern stolthet som vi tror omsettes til at vi blir
glade for å jobbe i Peab. Det kan vi igjen måle i Handslaget,
vår medarbeiderundersøkelse. Engasjement og motivasjon
vil også bidra til større innsats og bedre lønnsomhet. Alt
henger sammen, og det å bli lagt merke til på denne måten
bidrar til positiv merkevarebygging, bedre omdømme og
økt kjennskap.
Bengt Qvillberg, fungerende adm dir i
Peab Norge.
Investere i lønnsom tilvekst
Morten Stjern, direktør for virksomhetsutvilking og HR.
Kostnadseffektiv virksomhet i alle deler av
organisasjonen
Hva mener vi med kostnadseffektiv virksomhet i alle deler av
organisasjonen?
- Det handler om å gjøre de riktige tingene på en måte som
gagner alle ledd i prosessen. Vi har så mange deler i en byggeprosess og vi trenger å finne metoder for å håndtere dem
bedre. Selvfølgelig handler det også om å ivareta kundene
og deres interesser.
Kan du gi noen eksempler på hva vi gjør – eller hva vi bør
gjøre for å få en kostnadseffektiv virksomhet?
Det kan for eksempel handle om å utvikle et felles arbeidssett
gjennom effektive innkjøp med tydelige rutiner hvor vi kjøper
materialer gjennom våre konsernavtaler. Det er vesentlig at
vi har en velfungerende logistikk der vi får inn materialer i
rett tid og på rett sted, samt at vi har en bra planlegging i
produksjonen. Et bra lederskap, det å ta ansvar for sin del,
jobbe sammen om felles mål og ha det gøy på jobben er
andre viktige fremgangsfaktorer.
Hva er gevinstene ved en kostnadseffektiv organisasjon?
Vi får flere prosjekter og blir en mer attraktiv arbeidsgiver.
En kostnadseffektiv virksomhet er en forutsetning for å nå
visjonen. Men samtidig er det viktig å forstå at alle strategier
i forretningsplanen henger sammen. Forutsetningen for å
lykkes er at vi gjør dette i fellesskap.
Hva mener vi med å investere i lønnsom tilvekst?
- Alt fra å investere i tomter der vi kan bygge i egenregi til å
gjennomføre oppkjøp som kompletterer og forsterker vårt
konsern. Dette er eksempler på investeringer som skal skape
lønnsomhet og tilvekst i et lengre perspektiv. I et kortere
perspektiv handler det om løpende investeringer.
Kan du gi eksempler på hvordan og hvorfor Peab skal vokse
i Norden?
-Vi skal vokse både organisk og gjennom oppkjøp. De landene
vi er til stede i gir løfter om en relativt god markedstilvekst
de kommende årene. Gjennom å tilføre virksomhet som
vi velger med omhu og som vi ser forsterker vår posisjon i
utvalgte markeder, kan vi også lettere vokse organisk i Norge,
Sverige og Finland.
Hvordan kan våre produksjonsmedarbeidere bidra til lønnsom tilvekst?
- Det som skjer ute i produksjonen er hele grunnfjellet i vår
virksomhet. Her handler det mye om å ha høy produktivitet i
prosjektene. Å jobbe på kundenes premisser og levere hvert
eneste prosjekt på best mulig måte skaper lønnsom tilvekst.
Hva er gevinstene ved å investere i lønnsom tilvekst i Norden?
- Hvis Peab skal vokse og bli Nordens samfunnsbygger må vi
definitivt være lønnsomme.
Peabs seks konsernstrategier
- Kostnadseffektiv virksomhet
- Investere i lønnsom tilvekst i Norden
- Synes og høres i Norden
- Foregangsselskap i langsiktig samfunnsbygging
- Styrke og utvikle Peabs kunderelasjoner
- Beste arbeidsplassen i Norden
Hvilke tre budskap vil du at medarbeiderne skal ha med seg
for lettere å kunne bidra til en kostnadseffektiv virksomhet?
- Lytte til kundenes forventninger
- Ivareta forutsetningene for hele prosjektet
- Ta ansvar for at din del i kjeden blir så bra som mulig
Peabnytt
7
Petter Moe ny adm dir i Peab Norge fra januar:
- Jeg liker å
jobbe med
mennesker
Petter Moe (50) er ansatt som ny adm dir i Peab Norge. Vår nye
sjef er åpen og direkte, og han liker å jobbe med mennesker. Han
betegner sin lederstil som inkluderende.
Tekst: Line Fredriksen | Foto: Audun Andreassen
- Jeg gleder meg til å bli en del av Peab
Norge og bli kjent med alle menneskene
her. Jeg vet at det er mange kompetente
medarbeidere i Peab som har høyt engasjement og yrkesstolthet. Det er et godt
utgangspunkt, sier Petter Moe.
Petter har vært i bransjen lenge og syns
han er heldig som får være med på å
påvirke et selskap for fremtiden. Han
er resultatorientert, og liker å se at de
grepene som tas medfører resultater. Det
er spesielt tilfredsstillende dersom man
kan bidra til at medarbeidere trives og
fungerer bedre.
- Vi er alle ulike og unike. Noen medarbeidere er selvgående, andre må i større
grad ledes. Allikevel er det også viktig at
alle medarbeiderne tar ansvar for egen
situasjon og er med på å skape en sunn
bedriftskultur i Peab, understreker Petter.
- Det blir interessant å være med på å
utvikle organisasjonen og menneskene,
sier Petter, som erkjenner at han vil få en
8
Peabnytt
travel hverdag i 2011.
Kvalitet, sikkerhet og etikk
Vi må relativt raskt ta tak i strategisk kritiske områder for å utvikle oss trinnvis i
riktig retning og for å nå de strategiske
målene vi nå har satt. Peabs visjon er jo
at vi skal bli Nordens samfunnsbygger,
så det er store oppgaver som ligger foran
oss. Han ser på jobben som adm dir i
Peab Norge som et langsiktig prosjekt.
- I første omgang er nok 3-5 år et realistisk
perspektiv for å se resultater.
I den situasjonen Peab Norge nå befinner
seg, anser han det som kritisk å jobbe
planmessig med kvalitet, sikkerhet og
etikk.
- Dette er helt klart områder vi må være
gode på. Vi må styrke og sikre vårt
omdømme, ikke minst ved å ha kontroll
på disse områdene. Det er flott at Peab
har hatt verdi- og etikksamlinger for alle
medarbeiderne.
- I tillegg ønsker jeg at Peab Norge aktivt
bidrar til å utvikle ”ett” helhetlig nordisk
Peab konsern, og også aktivt utnytter de
muligheter som ligger i dette.
Sporty og idrettsinteressert
Petter er ikke en person som slapper
av så mye på sofaen. Han er mer enn
gjennomsnittlig idrettsinteressert, og
har bakgrunn fra friidrett og langrenn.
På greit nasjonalt nivå, sier han selv.
Men idrettsstipend på Universitetet i
Wyoming i USA indikerer vel at det er en
sprek sjef som kommer. Han har også
vært spinninginstruktør.
- Jeg holder formen ved like, men noen
aktiv konkurransedeltaker er jeg ikke
lenger. Prøver å trene noen ganger i uken,
tar gjerne en spinningtime, en sykkeltur
eller en skitur. Jeg er jo blitt 50 år, og
jeg føler meg bedre ved å holde et visst
aktivitetsnivå, smiler Petter, som bærer
preg av å være veltrent.
Ny adm dir: Petter Moe overtar
som ny adm dir i Peab Norge fra
4. januar 2011.
Lang bransjeerfaring
Han har lang og relevant bransjeerfaring
og kommer fra stillingen som direktør for
forretningsutvikling og strategi i NCC.
Petter har sittet i ledergruppen i NCC
siden 2002, og vært ansatt i selskapet
siden 2001.
Av utdanning er han sivilingeniør fra
Universitetet i Wyoming i USA, hvor han
var ferdig i 1986. Han jobbet som planlegger, anleggsleder og prosjektleder
i Selmer i perioden 1986-2000, før han
tiltrådte som regionsdirektør for Anlegg
Øst i NCC i 2001. Denne stillingen hadde
han i halvannet år før han ble landsdekkende Anleggsdirektør for NCC i Norge, en
rolle han hadde inntil han ble direktør for
forretningsutvikling og strategi i 2009.
Cola, ketchup og kaffe
Hva er viktig for deg når du ikke er på jobb?
-Vet du hva, jeg har noen ”hang ups”, ler
han. Jeg må være sikker på at det er cola,
ketchup og melk i kjøleskapet. Jeg er litt
for glad i kaffe, og det må være melk i
kaffen. Jeg er opptatt av mat også, og
liker å lage god mat. Tror jeg er best på
orientalsk mat, men lager egentlig alt.
Likevel, jeg har en forkjærlighet for chili,
hvitløk og koriander. Det må jo være litt
smak, medgir den matinteresserte sjefen,
som forteller at han er mer glad i øl enn
vin, og at han en periode også har jobbet
som servitør. I tillegg innrømmer han at
han er ganske huslig.
Ønsker Petter Moe
velkommen
- Jeg tenner lys, rydder og vasker. Det er
kanskje ikke så mange i denne bransjen
som snakker om slike sider, men da er
det altså sagt, smiler Petter, og lurer litt
på om han har fortalt for mye…
I tillegg trives han godt både ved sjøen
og på fjellet, både med familie og venner. Han er skilt og har to tenåringsdøtre.
Når han nå går inn i juleferien blir det
god tid til å lage mat, tenne lys og drive
med fysiske aktiviteter. Etter nyttår er
han imidlertid på plass for fullt på Peabs
kontor.
- Jeg gleder meg til å se dere den 4. januar
og det blir garantert et spennende 2011,
avslutter Petter Moe.
- Jeg er glad for at Petter Moe nå vil tiltre
som adm dir i Peab Norge, sier styreleder
i Peab Norge og viseadm dir i Peab AB
Jan Johansson.
- Han kan vise til veldig gode resultater fra
sitt arbeid i NCC, han har bred bransjeerfaring og gode lederegenskaper. Han vil
helt sikkert tilføre nyttig kompetanse og
bidra til vekst og utvikling i Peab Norge,
sier Jan Johansson.
- Jeg vil samtidig få takke Stein Eriksen
for den flotte innsatsen han har lagt ned
som leder for Peab Norge. Det har vært
en krevende periode, og Stein forlater nå
et selskap på vei opp, sier Jan Johansson.
Peabnytt
9
Godt jobbet: Thorbjørn Eng, Stein Olav
Haugen, Jens Stoltenberg og Morten
Karlsen under åpningen av sykkelbroen
10 Peabnytt
på Lysaker.
Statsministreren åpnet
sykkelbroen på Lysaker
Statsminister Jens Stoltenberg var den første
som syklet over den nye sykkelbroen ved Lysaker
da den ble åpnet i oktober.
Tekst Line Fredriksen | Foto: Audun Andreassen
Peab Anlegg fikk storfint besøk da Statsministeren valgte å foreta den offisielle åpningen av sykkelbroen på Lysaker. Nå blir forholdene for gående og
syklende fra Bærum til Oslo og omvendt bedre.
- Det er sikkert ganske mange som lurer på hvorfor en statsminister åpner
en liten sykkelbro. Men årsaken er veldig enkel; jeg er veldig for sykkelbroer
og sykkelveier, sa statsminister Jens Stoltenberg etter han som førstemann
syklet over den 170 meter lange sykkelbroen fra Bærum-siden over til Oslo.
Stoltenberg lovet at satsingen på sykkelfremkommelighet her i landet skal
bli vesentlig bedre i fremtiden.
- Sykling er bra for miljøet, det blir mindre forurensing av det, det er bra for
bilistene og ikke minst, det er bra for folkehelsen, sa Stoltenberg.
Dressen var byttet ut med sykkelbekledning og sykkelhjelmen var selvfølgelig trygt plassert på hodet da statssjefen trillet gjennom snoren og markerte
åpningen av Frank Sætrang broen. Broen er oppkalt etter mannen som drev
den legendariske sportsbutikken på Lysaker.
Stoltenberg innrømmet at han ikke sykler så mye som statsminister, så han
satte pris på å få sykle fram og tilbake til sentrum i forbindelse med åpningen.
- Det er fortsatt en lang vei å gå før vi er i mål. Men dette er noe vi satser på,
sa statsministeren før han satte seg på sykkelen og tråkket videre fra Peabs
flotte byggverk på Lysaker.
- Det er klart det er hyggelig å få besøk av Statsministeren og hilse på ham, sa
anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Sammen med Stein Olav Haugen og Morten
Karlsen var han godt synlig i Peab-jakke på åpningen.
- Det har vært et fint prosjekt for oss både når det gjelder kvalitet og lønnsomhet, sa Thorbjørn Eng, mens han beundret betongarbeidet på den nye
sykkelbroen.
Stor interesse: Et stort pressekorps
hadde møtt opp for å se og høre
statsministeren åpne den nye
sykkelbroen på Lysaker. Og
statsministeren hadde tid til alle.
Peabnytt 11
Raaen rehabiliterer
Sentrum skole i Horten
Tekst: Line Fredriksen | Ill.: Kr & B Arkitekter
Raaen Entreprenør har fått i oppdrag av
Horten kommune å rehabilitere Sentrum
skole I Horten. Skolen vil stå ferdig til
skolestart 2012.
etter nyttår. Nybygget vil starte opp til
våren når snø, tele og vinterproblemer
har gitt seg.
og arkitekt er Kristiansen & Bernhard
Arkitekter.
Tormod Hem blir Raaens prosjektleder
Selv om ikke lokal tilhørighet var et
kriterium i utvelgelsen, var det ingen av
de fem andre interessentene som kunne
matche Raaens score.
– Det er hyggelig at vi vant denne jobben
på de rene kriteriene pris, prosjektorganisasjon og soliditet. Det viser at vi er
konkurransedyktige, sier daglig leder i
Raaen Entreprenør, Petter Kveil.
Totalentreprisen som Raaen skal utføre
på Sentrum skole i samarbeid med
Senter-bygg er fordelt på 7.000 kvm
rehabilitering av eksisterende skole fra
1923, både utvendig og inne samt bygging av et mellombygg på 1500 kvm som
skal binde eksisterende gymsal og svømmehall sammen. Sistnevnte rehabiliterte
Raaen Entreprenør i fjor.
Oppstart av prosjektering startet i slutten
av oktober, men selve rehabiliteringen av
den nåværende bygningsmassen starter
12 Peabnytt
- Denne bestillingen var viktig for oss nå i inngangen
Verneverdig
til barnehage:
en ny vinterWaldemars
og er med
barnehage
inntili spesielle
og
på å styrke oss som selskap og arbeidsplass.
Vi tryggerflytter
jobbene
de 65 medarbeiderne vi har i dag, sier Petter Kveil. verneverdige lokaler på Grünerløkka.
Årets julegave til
Kreftforeningen
Velkommen til Øvre Ullern: Paul
Solbakken og Geir Skoglund ønsker
kundene velkommen til overtakelse
av nye leiligheter.
Julegave: Generalsekretær i
Kreftforeningen, Anne Lise
Ryel, mottar julegaven fra
fungerende adm dir i Peab,
Bengt Qvillberg.
Tekst og foto: Line Fredriksen
Peab har i år valgt å gi julegaver til ideelle
organisasjoner. For Peab Norges del falt
valget på Kreftforeningen.
Bengt Qvillberg, fungerende adm dir i
Peab Norge, overrakte nylig Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel en
gavesjekk på kr 200.000 under et møte
på Vardesenteret.
- Det er naturlig for oss å gi årets julegave
fra Peab Norge til Kreftforeningen, sa
Bengt Qvillberg.
- Vi har hatt et spennende og givende
samarbeid med dere gjennom bygging
av Sykehotellet og Vardesenteret på
Radiumhospitalet. Dere jobber for et
viktig formål og kreft er et tema som
berører oss alle, sa Bengt Qvillberg til
Anne Lise Ryel.
nes derfor både riktig og fint, sier Bengt
Qvillberg.
Peab har også tidligere støttet Kreftforeningen og Vardesenteret med midler
som er brukt til innredning av rom ved
Vardesenteret. Vardesenterets undervisnings- og kursrom har navnet Peabrommet.
Anne Lise Ryel takket Peab for den
store pengegaven og benyttet samtidig
anledningen til å takke Peab for godt
samarbeid under prosjekteringen og
byggingen av Vardesenteret. Erfaringene
som ble gjort under dette prosjektet vil
komme godt med når Kreftforeningen
går videre med nye slike prosjekter andre
steder i landet, fremholdt hun.
- Peab ønsker å være et selskap som
fremstår som en samfunnsbygger både
i Sverige, Finland og Norge. Å støtte opp
under Kreftforeningens viktige virksomhet i Norge med en gave nå til jul, kjen-
Peabs julegave går til videre utvikling av
Vardesenteret og de tjenestene senteret
tilbyr. I tillegg har alle Peabs medarbeidere mulighet til å gi sin Peab-julegave
til Kreftforeningen.
Peabnytt 13
Nye prosjekter
Ny Peab-kontrakt i Pilestredet
Nye oppdrag for NSP
Peab er blitt tildelt kontrakten fra Statsbygg for K 203 – Bygningsmessige arbeider for Høyskolen i Oslo beliggende i Pilestredet 32.
Entreprisen omfatter oppføring av nybygg på ca 6500 m2 og total
rehabilitering av eksisterende bygg på ca 12.500 m2. Råbygget for
nybygget oppføres i plasstøpt konstruksjon. Entreprisen inneholder
alle innvendige bygningsmessige arbeider for både nybygget og
det rehabiliterte bygget.
K 203 inneholder også de samlede riggytelser for gjennomføringen
av byggeprosjektet.
Kontraktssummen er ca MNOK 139 inkl mva. Arbeidene starter
omgående og skal ferdigstilles våren 2012.
Thomas Kristiansen er prosjektleder for Peab og arkitekt er Lund
& Slaatto AS.
Bygningene skal gi Høyskolen i Oslo mulighet for å samle sykepleierutdanningen på ett sted i nærheten av Høyskolens øvrige
aktiviteter i Oslo.
Tidligere i år ble entreprise K 204 Fasade på samme prosjektet tildelt
Peab og disse arbeidene settes i gang i disse dager.
- Når vi nå har vunnet frem i konkurransen om K 203, i tillegg til at
vi allerede har K 204 i samme prosjektet, vil Peab være med på å
realisere et samfunnsmessig viktig byggeprosjekt i Oslo. Vi er godt
fornøyde med at vi kan være en viktig deltaker i gjennomføringen av
dette betydningsfulle og synlige prosjektet, sier distriktssjef Roger
Nygård i region Næring og Rehab.
Ny ambulansestasjon i Nordreisa
Bjørn Bygg har fått i oppdrag å oppføre ny og bygge om eksisterende ambulansestasjon i Nordreisa. Tirb Eiendom er oppdragsgiver.
Kontraktssummen er 3,8 MNOK, og arbeidene starter umiddelbart.
Ambulansestasjonen forventes ferdig i februar 2011.
Kulturbarnehage i Tromsø
Bjørn Bygg har inngått kontrakt med Kulturbarnehagen i Tromsø
om utbygging og renovering av barnehagen. Kontraktssummen er
på 5,9 MNOK. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise.
Oppdraget startet 1. november, og skal stå ferdig i mai 2011.
14 Peabnytt
Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS (NSP) har vunnet flere
anbud i høst.
I samarbeid med Kynningsrud Fundamentering er NSP i full gang
med boring og montasje av stålkjerner fra flåte. NSPs andel av
prosjektet er på rundt 8 MNOK.
- Linesøybrua i Nord-Trøndelag er et komplisert prosjekt som har
blitt forsinket i flere år på grunn av diskusjoner mellom Statens Vegvesen og Mesta om løsninger, sier daglig leder i NSP Ketil Westeren.
På Os sjøfront utenfor Bergen skal NSP utføre flere tusen meter med
stålrørspeling og stag fra flåte, samt stålkjernepeling på land, for
Veidekke. Arbeidene pågår fra medio oktober, og kontraktssummen
er på rundt 7 MNOK.
Samtidig er NSP i full gang med siste fase på E18 Havnelageret i Oslo.
- Dette er en av de største fundamenteringsentreprisene noensinne
i Norge, forteller Ketil. Kontrakten har, for NSP, en verdi på omkring
110 MNOK.
I tillegg ble det i høst også klart at NSP skal utføre stålkjernepeler
og RD-peler på Jekta Storsenter i Tromsø. Oppdragsgiver er Consto,
og kontrakten har en verdi på 17,2 MNOK.
NSP leverer og rammer også omkring 8000 meter betongpeler i
forbindelse med Peabs boligprosjekt på Sollistrand i Horten.
Anlegg bygger broer
Nytt handelssenter for Bjørn Bygg
Peab Anlegg har sikret seg flere nye oppdrag.
Trysil
I Trysil skal det utføres infrastruktur tilknyttet Peabs hotellprosjekt,
Mountain Lodge Trysil. Kontraktssummen er ca 10,5 MNOK, og
prosjektleder er Morten Sjøli. Byggetid ca 6 mnd.
Vestfold
Etter et vellykket bruprosjekt for Statens vegvesen i Vestfold for tre
år siden, har Peab igjen blitt valgt til å bygge to bruer for samme
oppdragsgiver. Prosjektet har en kontraktssum på omkring 2 MNOK,
og byggetiden er 3 mnd. Prosjektleder er Trond Jarle Elvestad.
- Det er gledelig å se at vi får oppdrag på bakgrunn av tidligere
jobber. Dette er nok en bekreftelse på at våre håndverkere gjør en
fantastisk jobb, sier distriktssjef Ivar Roland.
Sørum
På oppdrag fra Sørum kommune skal Peab Anlegg bygge Hammaeren bru. Kontraktssummen er 7,8 MNOK. Arbeidene starter
i oktober, og vil være ferdig om ca 8 mnd. Prosjektleder er Stein
Olav Haugen.
Skedsmo
Skedsmo kommune har gitt Peab Anlegg i oppdrag å bygge ny
bru. Kontraktssummen er på 4,4 MNOK, og arbeidene starter umiddelbart. Brua skal være ferdig om ca 9 mnd. Prosjektleder er Stein
Olav Haugen.
Bjørn Bygg AS har skrevet kontrakt med Prospekt Eiendom AS og H.
Blix Eiendom AS på ombygging og utvidelse av nytt handelssenter
på Fuglenes i Hammerfest.
Bygget blir på totalt ca 5000m2 og vil romme ny butikk for Rema
1000 og Euronics, i tillegg til et lekeland og bowlinghall. Inngangspartiet blir i glass og resten av bygget bygges med Paroc-elementer.
Bjørn Bygg står for arkitektonisk uttrykk. Kontraktssummen er på
35 millioner kroner.
- Det er bra at vi får opp aktivitetsnivået i Hammerfest, da markedet
en periode har vært rolig. Vi ser nå positivt på fremtidsutsiktene i
Hammerfest og gleder oss til å sette i gang med kjøpesenteret, sier
distriktssjef Per Ivar Rasmussen i Bjørn Bygg.
Betongarbeidene starter opp i januar 2011, og handelssenteret skal
stå ferdig sommeren 2011.
Infrajobber til Anlegg
Peab Anlegg har fått to nye infraoppdrag. Det ene er en ny holdeplass på Ekebergbanen, nærmere
bestemt på Ljabru. Dette er det første prosjektet i en rekke av flere, idet hele denne banen skal renovereres. Kontraktssum er på 3,7 mill eks mva, og prosjektleder er Petter Kristiansen. Prosjektet starter
umiddelbart,og skal i hovedsak ferdigstilles til jul.
Den andre kontrakten er for Jernbaneverket, og er renovering av den gamle togstrekningen mellom
Asker og Sandvika. 17 km nye kabelkanaler og renovering av stikkrenner - drensledninger inngår i kontrakten. Kontraktssum er 27 mill eks mva, og prosjektleder er Petter Kristiansen. Prosjektet startet medio
november, og skal ferdigstilles senhøsten 2011.
- I tråd med vår satsing på jernbane, t-bane og trikk, har vi kontrahert to nye kontrakter i dette segmentet,
noe vi er veldig fornøyde med, sier distriktssjef Ivar Roland i Anlegg.
Prosjektleder Petter Kristiansen
i Anlegg.
Peabnytt 15
Nye prosjekter
Peab bygger Skullerud Torg
Klubbhus i nord
Peab har fått i oppdrag å bygge 135 leiligheter på Skullerud Torg
i Oslo.
Prosjektet består av to byggetrinn med 82 leiligheter i første trinn
som omfatter bygg B og C, og 53 leiligheter som omfatter bygg A.
Det er nå solgt tilstrekkelig til at byggeprosessen kan starte i januar.
Beregnet ferdigstillelse er vår/sommer 2012 for alle leilighetene.
Kontraktssummen er på 140 MNOK og byggherre er Olaf Helsets
vei 1.
- Skullerud Torg er et leilighetsprosjekt for de som har krav til standard og innhold, og samtidig setter pris på praktiske løsninger, sier
regionsdirektør i Bolig Entreprenør Geir Skoglund.
- Olaf Helsets vei 1 er en ny byggherre for Peab, men det har vært
en fin prosess fra vi leverte anbudet til kontrakten ble signert, så det
lover godt for det videre samarbeidet, sier Geir Skoglund.
I 1. etasje på bygg A mot torget blir det to mindre næringsseksjoner som er tenkt benyttet til kaffebar, grønnsakshandler, kiosk eller
tilsvarende. Det er ønskelig å skape et hyggelig torg for beboerne
og den omkringliggende bebyggelsen. Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger.
Bomiljøet blir ofte best når det er en blanding av folk i alle aldre og
livsfaser. Derfor har prosjektert en fornuftig miks av leilighetsstørrelser fordelt på 2-, 3-, og 4-roms leiligheter og det vil passe for en
bred målgruppe.
Alle leilighetene får egen romslig balkong eller uteplass med utgang
fra doble dører i stuen. Balkongene får skyvbart sjalusi. Fra parkeringsanlegget blir det heis til alle leilighetsetasjene.
Espen Tønsberg blir Peabs prosjektleder på Skullerud Torg.
Bjørn Bygg har skrevet kontrakt med BUL Eiendom AS om utbygging
av barnehage og flerbrukshus i Bossekop i Alta. Bygget skal huse
ny barnehage med 70 plasser, utleiearealer til kontor og næring,
garderobeanlegg og øvrige fasiliteter relatert til idrett. I tillegg vil
det komme kultursal og kontorlokaler for Bossekops ungdomslag.
- Vi er svært glade for denne kontrakten. Den er viktig for å sikre
sysselsetting og omsetning i distriktet inn i 2011, sier distriktssjef
Per Ivar Rasmussen.
- Prosjektet har sitt utgangspunkt i et tomtekjøp som Peab Bolig
gjorde på Breverudmyra for tre år siden. Det var BUL som solgte
tomta til Peab, og vi fikk da god kontakt med idrettslaget. Vi har
samarbeidet tett med BUL om utviklingen av prosjektet. Det har
vært utfordrende å få til dette, og derfor er det særdeles gledelig
at vi nå kommer i gang, avslutter Rasmussen.
Bygget er på ca 2500 kvadratmeter, og kontraktssummen er 37,5
MNOK. Byggearbeidene er i gang og det er avtalt deloverlevering
av barnehagen 01.08.2011. Hele prosjektet overleveres 01.10.2011.
Anlegg bygger bru i Buskerud
Anlegg har signert en ny kontrakt med Statens Vegvesen Region
Sør. Oppdraget går ut på bygging av ny Horga bru ved Prestfoss i
Buskerud.
Kontraktssummen er på 7 950 344,- eks mva og arbeidene starter
rett etter nyttår. Brua skal være ferdig medio september 2011.
- Arbeidene består hovedsakelig i betongarbeider med ny bru, støttemurer, samt arbeider med tilstøtende vei. Eksisterende bru skal
rives, forteller distriktssjef Ulf Myhra i Peab Anlegg, som setter pris
på et nytt oppdrag for Statens Vegvesen.
Det blir behov for 3-4 mann til betongarbeidene og Peabs prosjektleder er Per Tore Ask.
16 Peabnytt
Peab bygger hotell på Fornebu
Peab Næring har fått i oppdrag av Stor-Oslo Prosjekt å bygge Scandic Hotell Fornebu.
Byggherre er IT Fornebu AS og Utstillingsplassen Eiendom AS.
Arkitek er Narud Stokke Wiig.
Hotellet består av en garasjekjeller over to plan, samt seks plan over
bakken. Hotellet inneholder konferansesal, 336 rom og suiter, spa
og en energisentral for Fortum. Samlet areal er ca 25.000 m².
Kjelleren plasstøpes, mens over bakken benyttes prefab.
Prosjektleder for Peab er Benny Lindahl. Oppstart desember 2010
og ferdigstillelse august 2012.
Peabnytt 17
Nytt system for
tidregistrering
I
mplementeringen av tidregistreringssystemet
PeabTid i den norske virksomheten går som
planlagt og pilotbrukere går i gang med test
på nyåret.
Av Jan Erlend Innselset
PeabTid er utviklet av Peab i Sverige og brukes som tidregistreringssystem både for produksjonsarbeidere og
funksjonærer.
- Dette webbaserte verktøyet vil erstatte timelister, lønnsrapport og kjøregodtgjørelsesskjema som i dag leveres til
lønningsavdeling på papir, forteller prosjektleder Jan Erlend
Innselset. Nå skal timene føres på web og sendes ved hjelp
av ett enkelt klikk. På veien til lønnssystemet går timene
innom overordnet sjef som attesterer.
Pilotprosjekt
En testgruppe bestående av personer fra ulike selskaper i
Peab starter testingen allerede på nyåret. Deretter vil systemet suksessivt rulles ut i hele den norske virksomheten
utover året, både til funksjonærer og produksjonsarbeidere.
Produksjonsarbeiderne vil få tilgang til systemet via sin Peab
IT-konto (IT for alle).
Grundig opplæring
Planen for utrulling er ennå ikke fastsatt, men alle vil få
informasjon og opplæring i god tid før systemet tas i bruk.
Nå jobbes det med å oversette innholdet til norsk, tilpassing
til norske lønnsregler, utarbeidelse av opplæringsprogram,
samt integrasjoner mot andre systemer
GPI og Basen Personal
- Vi planlegger også å implementere andre systemer fra
Peab i Sverige i den norske virksomheten. Først ut er personalsystemet GPI og ledelsesverktøyet Basen Personal,
avslutter Jan Erlend.
18 Peabnytt
Anlegg tilpasser organisasjonen
til ny forretningsplan
Tekst: Line Fredriksen | Foto: Øyvind Thorstad Bø
Anleggs nye forretningsplan og mål for de kommende årene
har medført behov for organisasjonsmessige endringer. Fra
1. januar opprettes tre distrikter for å kunne ivareta de ulike
anleggsmarkedene.
- Vi skal bli en betydelig anleggsaktør i det norske markedet,
og dermed må organisasjonen være best mulig rustet for å
kunne innfri målsetningen, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng.
Målet med organisasjonsendringene er å ivareta forretningsplanens hovedpunkter. Basert på planen er følgende fokusområder sentrale for Anlegg i de nærmeste årene:
•
•
•
•
•
•
•
Sterke i Lokalmarkedet
Intern virksomhet
Drift og vedlikehold av veier og gater
Fornyelse og vedlikehold av bane
Infravirksomhet
Store prosjekter
Vekst i Norge
Anleggsvirksomheten i Østlandsområdet vil således bestå av
tre distrikter:
Store prosjekter og intern virksomhet
Distriktssjef: Øyvind Trydal
I dette distriktet inngår i tillegg til store prosjekter også
anleggs interne virksomhet, som skal ledes av Ulf Myhra. Målet
med intern virksomhet er å utvikle dette segmentet til å bli et
selvstendig og sterkt distrikt.
Lokalt marked, drift og vedlikehold vei
Distriktssjef: Tor Oskar Rydheim
Distriktet skal i første rekke ivareta det lokale markedet. Drift
og vedlikehold av veier og gater i Norge vil med Lars Petter Lie
som prosjektleder også inngå i dette distriktet.
Lokalt marked, fornyelse og vedlikehold jernbane
Distriktssjef: Ivar Roland
Distriktet ivaretar som i dag det lokale markedet. Fornyelse
og vedlikehold av bane i Norge vil med Petter Kristiansen som
prosjektleder også inngå i dette distriktet.
Johan Hansson skal ha ansvaret for å utvikle infravirksomheten i
Norge. Når det gjelder dette segmentet som omfatter nybygging
av vei og bane, er dette en satsning som har et noe lengre perspektiv. Vi har et mål om ha virksomhet innen dette segmentet
i løpet av 2012. Det opprettes ikke et eget distrikt for denne
virksomheten, men ressurser vil bli hentet fra de tre etablerte
distriktene og Peabs anleggsvirksomhet i Sverige. I tillegg skal
Johan bidra til å utvikle virksomheten utover dagens geografiske
virksomhetsområde.
- Med den nye organisasjonsmodellen er vi klare til å ta steget
videre og vi har nå god og relevant kompetanse innenfor våre
satsingsområder, sier Thorbjørn Eng.
Peabnytt 19
Målet er et
To ganger i året gjennomfører Peab Ledelsens HMS-gjennomgang. Målet er at prosjektene skal få et HMS-løft.
Tekst: Line Fredriksen | Foto: Bård Dybsjord
Både regionsdirektør, distriktssjef, prosjektleder, HMS-leder og verneombud
på bygge- og anleggsplassene skal delta.
- Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder
holdninger og atferd til HMS og gjennomgangene er en del av forbedringsarbeidet, forteller HMS-leder i Peab Bård
Dybsjord.
- Godt HMS-arbeid i form av orden og
ryddighet er lønnsomt for prosjektene.
Lav H-verdi og lavt sykefravær vektlegges
i stadig større grad i bransjen, sier Bård.
20 Peabnytt
Ved gjennomgangen om høsten er det
f.eks. viktig å se på varme- og vinterforberedelser.
I en hektisk hverdag er det lett å bli
blind i HMS-arbeidet. Ledelsens HMSgjennomgang skal være en påminnelse
om at HMS-arbeidet er viktig, den skal
verifisere status i prosjektet og være
et bidrag til prosjektenes systematiske
HMS-arbeid.
HMS-basen skal brukes til registrering av
farlig forhold, farlig handling, nestenulykker og skader. Basen skal være til hjelp i
det forebyggende HMS-arbeidet på prosjektene. Hver uke skal minimum de to
viktigste RUH’ene (rapporterte uønskede
hendelser) registreres.
- Det er viktig å registrere alle personskader. Også de som ikke medfører fravær.
Ikke registrering av skader kan medføre
tap av forsikring i forbindelse med senskader og arbeidsuførhet for den enkelte
arbeider, understreker Bård, som har lang
erfaring med HMS-arbeid og vet hva som
gir resultater.
t HMS-løft
Slik foregår gjennomgangen:
Det starter med et innendørs møte hvor
lover og forskrifter, gjennomføring av
HMS på byggeplassen er tema. F.eks. :
- Er HMS-planen oppdatert?
- Er det gjennomført overordnet risikovurdering?
- Er det gjennomført opplæring i fallsikringsutstyr?
- Gjennomføres egne vernerunder?
- Brukes Cobuilder/BASS ?
Gjennomgangen avsluttes med en
befaring på byggeplassen. Tema kan
f.eks. være :
- HMS-tavler oppdatert
- Riggplan oppdatert
- Rømningsplaner oppdatert
- Stillaser godkjent og kontrollert
- Rekkverk med maks avstand mellom
rekkverkstøtter 2 m
- Trappestiger over 2 m forbudt
- Gangsoner, ryddige, belyste etc.
”Godt HMS-arbeid
i form av orden og
ryddighet er lønnsomt for prosjektene.”
HMS-leder Bård Dybsjord
Peabnytt 21
Peab bygger
Aker brygges nye
luksusrestaurant
Peab skal sørge for oppføring av Norges nye gourmetperle. Den kjente uterestauranten Herbern er nå historie.
Tekst og foto: Line Fredriksen
tterst på Aker brygge bygger Peab
- Fundamenteringen er i gang, og dette
en tidsriktig restaurant som får nytt
navn, ny fasong og nye drivere. blir et krevende oppdrag som ikke er ”rett
fram”, forteller distriktssjef Bård Strand
Målet er to stjerner i Michelin-guiden.
i region Næring og Rehab. – Det stilles
Selve bygget ferdigstilles i juni neste år, strenge krav til nøyaktighet i forhold til
men restauranten blir ikke klar til å ta imot mål, etasjer og arealutnyttelse. Det blir
kunder før utpå høsten. Her er det viktig et synlig og innovativt bygg som både
at alle innredningsdetaljer stemmer over- Oslobefolkningen og turister vil få glede
ens med beliggenhet og bølgeskvulp.
av i mange år fremover, sier Bård.
Byggeriet er i en totalentreprise basert
Byggherre er Aker Brygge AS, som eies på åpen bok. Kontraktssummen er på
ca. 28 MNOK og byggetiden fram til
av Norwegian Property ASA. Stor-Oslo
Prosjekt står for prosjektledelsen hos våren er knapp. Arkitekter er det danske
MAPT i samarbeid med norske Alliance
oppdragsgiver.
-Vi skal bygge mye i tiden fremover. Dere Arkitekter.
er hjertelig velkommen til å være med på
alle våre muligheter. Vi ønsker oss noen - Bygget får et spennende design som
få, men gode venner, sa konsernsjef Olav skal gjengi sjøens bølger, med glass i
Line i Norwegian Property under kon- fasadene og skråtak av tre foran et flatt
tak. Et ambisiøst signalbygg innenfor en
traktssigneringen på Aker brygge.
stram kostnadsramme, sier Bård Strand.
-Jeg håper dette er starten på et fremtidig
varig og godt samarbeid og vi skal gjøre Den nye restaurantens navn er ennå
vårt for at den nye restauranten tilfreds- ikke klart, men alle er enige om at gamle
stiller alle ønsker og krav, sa regionsdirek- Herbern fra 1989 har utspilt sin rolle på
Aker brygge.
tør Næring og Rehab, Rune Hangeland.
Y
Godt synlig: Restauranten har en fantastisk
beliggenhet på Aker Brygge.
Bygger luksus: Rune Hangeland og Bård
Strand i Peab sammen med konsernsjef
Olav Line og utviklingssjef Fredrik Dreyer
i Norwegian Property, samt prosjektleder
Richard Zagar i Stor-Oslo Prosjekt AS.
22 Peabnytt
Nye IT-systemer i anmarsj
Heller ikke i Peab stopper den teknologiske utviklingen. I løpet av året som
har gått er Windows 7, Office 2007 og
e-postarkiveringen Enterprise Vault
grundig testet.
Tekst: Linda Rasmussen
Windows 7 og Office 2007
Peab holder på å skifte plattform fra
Windows XP, kontorpakken Office 2003
(Outlook, Excel, Word og PowerPoint) til
Windows 7 og Office 2007.
Grunnen til dette er at Microsoft innen
kort tid avslutter support og oppdateringer til Windows XP. I tillegg er Windows
7 mer fremtidsrettet, og vil støtte fremtidige systemer på en mer effektiv og
sikrere måte.
- Noen av fordelene man som databruker vil møte er forbedret søkefunksjon i
Outlook, bedre utseende og enkel tilgang
til ofte brukte programmer. Sikkerheten
er forbedret, noe som gjør at vi er godt
rustet mot fremtidige trusler, sier Morten
Halvorsen, IT-sjef i Peab Norge.
IT-service har hatt flere testkandidater
på Windows 7 og Office 2007 det siste
halvåret. Det er benyttet testbrukere med
ulike funksjoner fra hele organisasjonen,
og det har vært få problemer med innkjøring av ny plattform. De feil som har
oppstått er løst underveis.
Selvhjelpsportal
I tillegg lanseres PeabGuiden før jul.
- PeabGuiden er en selvhjelpsportal der
man finner manualer, tips og instruksjoner om hvordan man bruker blant
annet Windows og Office-programmer,
Peab-relaterte systemer, samt rutiner i
Peab-systemet. Allerede nå finnes det
manualer for Windows 7 og andre rutiner.
PeabGuiden er å finne under Verktøymenyen på Planken eller via IT-Service sin
side. PeabGuiden vil jevnlig oppdateres
med veiledinger og rutiner.
Kurs
Den nye plattformen kan medføre at noen
føler behov for opplæring.
- Det vil på nyåret tilbys kurs i Windows 7 og
Office 2007 for de som har behov for dette,
sier Halvorsen.
Ny e-postarkivering
IT-Service er godt i gang med e-postarkivering av e-postkontoer på en ny og sikrere
måte ved hjelp av Enterprise Vault. E-postarkivering flytter e-post som er eldre enn ett
år fra postboksen til et arkiv hvor de lagres
sikkert. Dette innebærer at man ikke lenger
behøver flere arkivfiler, og det blir ikke lenger
begrenset plass i innboksen. Man får også
tilgang til arkivert e-post via webmailen.
Peabnytt 23
Godt samarbeid: Gunnar Rinde og Hans
Petter Semlitsch har satt standard for
nytt samarbeid.
Ett Peab i praksis
I høst lanserte Region Bolig Entreprenør og Bolig
AS sin rykende ferske samarbeidsmodell.
Tekst: Kjetil Isaksen | Foto: Audun Andreassen
M
ed direktørene Geir Skoglund og
Bengt Qvillberg i spissen, fikk de
respektive regioners prosjektledere og ledergrupper en innføring i
samarbeidsmodellens bakgrunn, innhold
og ønskede effekter.
Ett Peab
- Målet med modellen er en ytterligere
optimalisering av Peabs totale resultat,
gjennom tydelig definerte grensesnitt,
et samarbeid preget av åpenhet og felles
mål, og fokus på Ett Peab gjennom hele
prosjektet, sier regionsdirektør for Bolig
Entreprenør Geir Skoglund.
Sentrale elementer i Samarbeidsmodellen er åpen økonomi med felles øko-
24 Peabnytt
nomiske mål og tett samarbeid i valg
av løsninger allerede fra tidlig fase. Av
verktøy er det utarbeidet en standard
samarbeidsavtale, samt en samarbeidshåndbok som beskriver de ulike fasene
i et boligprosjekt, hvilke oppgaver som
naturlig hører til i de respektive fasene,
og fordeler ansvar for de enkelte oppgavene.
Som følge av det tette samarbeidet oppnår man stor grad av erfaringsutveksling
i praksis. Entreprenørutfordringer som
følge av byggherrevalg i tidlige faser
identifiseres på et tidspunkt i prosjektet
hvor det fortsatt bare kreves enkle grep
for å endre, og vice versa. Våre felles erfaringer gir seg uttrykk i et godt produkt
og helhetlige risiko- og mulighetsvurderinger.
- Gjennom tett og åpent samarbeid mellom entreprenør og utvikler oppnår vi
store synergieffekter, både hva gjelder
økonomi og kvalitet. I tillegg så har
samarbeidsmodellen bidratt til et enda
bedre arbeidsmiljø og en morsommere
hverdag, forteller Gunnar Rinde, DK-sjef
i Bolig AS.
Helhet i fokus
- Helhetstanken forsterkes gjennom en
slik samarbeidsmodell. Der man tidligere har forsøkt å optimalisere sitt eget
distrikts resultat, har man nå mye større
fokus på helheten. Eksempelvis så ser
man i flere tilfeller at en løsning som i
utgangspunktet kan virke negativt på
mitt distrikts resultat, kan gi et større
positivt utslag hos utvikler, noe vi som
entreprenør får direkte effekt av gjennom den nye samarbeidsmodellen” sier
Hans Petter Semlitsch, DK-sjef i Bolig
Entreprenør.
Gjennom det gode samarbeidet som nå
har blitt etablert har regionene allerede
oppnådd store effekter; lavere selvkost,
ingen suboptimalisering, felles risikovurderinger med felles risikoavsetning,
bedre arbeidsmiljø og bedre fortjeneste.
Regionene har nå gjennomført tre
prosjekter i denne modellen (Signatur
Bekkestua, Strømmen og Sognsveien
66), og flere nye prosjekter er nå klare
for oppstart.
Både når det gjelder prosjektene VG 22,
Varden BS 1 og BS 2 og Bondistrand har
regionene i fellesskap utviklet salgbare,
gode prosjekter, hvor både estetikk og
byggbarhet har vært i fokus.
Profileringskonkurransen fortsetter
PeabNytt utlyste i forrige nummer en konkurranse om det best profilerte prosjektet.
Bilder og begrunnelse for hvorfor nettopp ditt prosjekt er det som profilerer Peab
best kan sendes til [email protected]
Vinneren vil bli presentert i neste nummer. På bildet legger Fredrik Furuholmen
og Morten Nagy i Region Næring og Rehab strategier for hvordan de skal vinne
konkurransen.
Videre implementering
- Samarbeidsmodellen har nå blitt innført i alle regionene, og Sollistrand er
første prosjekt ut for Raaen Entreprenør.
I Tromsø er det planlagt å utvikle Teatertomta etter ny modell, og i Spydeberg
utvikles Lund Vest gjennom samarbeid
mellom Senter Bygg og Bolig.
Det er i tillegg startet opp en prosess
hvor målet er å tilpasse modellen til også
å omfatte internt samarbeid mellom
Peab AS og Peab Industri. Geir Skoglund
(Direktør Bolig Entreprenør) og Peter
Nilsson (VD Peab Grundläggning Norden
AB) vil være de respektive regionenes
pådrivere i denne prosessen.
Ny styrerepresentant: Britt Jorunn
Thomassen er valgt til styret i Peab
Norge AS.
Nye styrerepresentanter
Britt Jorunn Thomassen og Jan Arne Abrahamsen er valgt til styrerepresentanter
for henholdsvis funksjonærer og produksjonsarbeidere i Peab Norge AS.
Britt Jorunn er 30 år og jobber som prosjektingeniør i Raaen Entreprenør. Hun har
tidligere jobbet i Bjørn Bygg, og er etter hvert godt kjent i Peab-familien. Britt Jorunn
begynte i Bjørn Bygg i mai 2007.
Jan Arne er 58 år og jobber som tømrer i Bjørn Bygg. Han har jobbet i selskapet
siden 1985, og er også hovedstillitvalgt i Bjørn Bygg.
Harald Braathen og Kenneth Johnsen er valgt som observatører. Det er også valgt
vararepresentanter. Observatører har møterett, men ingen stemmerett.
Peabnytt 25
40 år for Knut
i krana
I høst er det 40 år siden Knut Hoel
satte seg i krana for Peab. Nå har
han løftet sitt siste element.
Tekst og foto: Audun Andreassen
- Klart det er vemodig, sier den spreke
pensjonisten. Etter å ha tilbragt utallige timer i krana, er Knut klar for nye
oppgaver. Nå er det familie, barnebarn,
hjemmet og hytta som teller.
Vi møter Knut på hans siste arbeidsdag.
Det er fredag, kaka står på bordet, og kaffen er varm. I brakka sitter noen av hans
nærmeste kolleger de siste årene og skal
takke han for innsatsen han har lagt ned,
og ikke minst ønske han lykke til med det
som kommer.
- Knut er lojal, pliktoppfyllende og
arbeidssom, sier regionsdirektør Rune
Hangeland. Han er en av de som er umulig å erstatte.
Som avskjedsgave har Knuts sønn gitt
fotballtur i gave. De skal til Spania,
nærmere bestemt Barcelona, og se El
Classico, der hjemmelaget tar i mot den
På bakken: Bjørn Martinsson, Rune Hangeland, andre spanske giganten, - Real Madrid.
Knut Hoel og Ole Herlofsen.
- Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har
26 Peabnytt
alltid vært sportsinteressert, og dette
er noe av det største jeg kan oppleve i
fotballsammenheng.
De siste ukene har dagene vært lange for
Knut. Han forteller at han noen dager har
gått opp i krana kl 7, og ikke kommet ned
igjen før tolv timer etterpå.
- Det kan være ensomt noen ganger, når
du sitter der oppe, omtrent 50 meter over
bakken og kjenner vinden tar tak i krana.
Da er det godt med litt radio i bakgrunnen, forteller kranføreren. Skal du lykkes
i krana er det viktig å ikke stresse, men
beholde roen. Også skader det jo ikke
med et godt dybdesyn heller, ler Knut.
- Selv om jeg kommer til å savne alle
de gode kollegene, gleder jeg meg til å
ta fatt på den nye tilværelsen, sier den
nybakte pensjonisten.
Knut mottok også en gave fra Peab som
takk for den gode innsatsen.
AKAN
i Peab
Hva er AKAN?
Arbeidslivets Kompetansesenter mot
rus og avhengighetsproblematikk ble
opprettet etter initiativ fra LO og NHO.
Misbruk av rusmidler, eller å ha et
avhengighetsforhold (for eksempel til
spilling), påvirker den enkeltes arbeidsforhold. Arbeidslivet bidrar derfor til å
løse avhengighetsproblematikken ut fra
sosiale, økonomiske, disiplinære, medisinske og menneskelige hensyn. AKAN
er ikke en avholdsorganisasjon, og tar
heller ikke sikte på å fremme et spesielt
alkoholpolitisk syn. AKAN skal medvirke
til at de som rammes kan fungere både
på jobb og hjemme.
Målsetting
Målet med AKAN-arbeidet er å skape
og opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø,
og ha en rusmiddelpolitikk som kan
føre til gode rusmiddelvaner blant de
ansatte. Målet med AKAN er også å
skape et arbeidsmiljø som forebygger
avhengighet til for eksempel spilling.
Våre virkemidler er å drive forebyggende
opplysning og påvirkning. Formålet med
AKAN-arbeidet er å tilby hjelp og støtte
til medarbeidere som er i ferd med å
utvikle, eller har utviklet, et avhengighetsproblem, før eventuelt oppsigelse
blir vurdert.
Hvorfor AKAN?
Alkohol, narkotikamisbruk og spilleavhengighet er et av de største pro-
blemområdene i samfunnet. Problemet
rammer ikke bare den avhengige, men
også omgivelsene. Hvem som helst
kan rammes av rusmiddel- eller spilleavhengighet. I et selskap på Peabs
størrelse vil det alltid være en del ansatte
som misbruker rusmidler eller som blir
avhengige av for eksempel spilling som
innvirker på arbeidssituasjonen. Jo yngre
man er, desto større er faren for å bli
avhengig. Misbruket og avhengigheten
koster både den enkelte, bedriften og
samfunnet store penger i form av fravær,
skoft og skader. Det er ofte en tragedie
for misbrukerens eller den avhengiges
familiesituasjon, som rammes både økonomisk og sosialt.
AKAN-utvalget
Utvalget består av utpekte representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, med Alna HMS-senter som
støttespiller. Utvalget er det sentrale
informasjonsorganet for avhengighetsproblematikk i Peab, og har som oppgave
å tilrettelegge for effektiv omsorg for
ansatte som måtte ha behov for slik hjelp.
AKAN-utvalget har kun rolle som formidler og står ellers utenfor behandlingen.
AKAN-kontakter
Peab har egne retningslinjer for AKANarbeidet, hvor AKAN-kontakter er det
sentrale ledd. AKAN-kontaktene ivaretar
den ansatte i samarbeid med deres personkontakt og bedriftshelsetjenesten.
AKAN-kontaktene i Peab er for produksjonsarbeidere Anlegg Roger Kristoffersen (tlf 911 62 223), produksjonsarbeider
Bygg Harald Braathen, (tlf 911 62 223) og
funksjonærer Bygg og Anlegg Magne
Bergersen (tlf 932 90 535).
Personkontakter
Personkontakten er en arbeidskollega
som har en sentral rolle både på og
utenfor arbeidsplassen, og velges ut av
den som har en avhengighet. Personkontakten er konfidensiell overfor øvrige
arbeidskolleger.
Bedriftshelsetjenesten
Alna HMS-senter inngår som samarbeidspartner på det medisinske området i
Peabs behandlingsopplegg. Behandlingsopplegget kan variere i innhold da
det tilpasses den ansatte.
Hvordan kommer du i kontakt med
AKAN?
På prosjektene finnes oppslag som viser
hvem som er Akan-kontakt. Kontakt en
av disse. Den ansattes nærmeste overordnede eller tillitsvalgte/verneombud
kan også formidle kontakt til en Akankontakt.
Taushetsplikt
Alle som har befatning med AKAN-arbeid
i Peab er underlagt taushetsplikt som
gjelder for all fremtid.
Peabnytt 27
Stein Eriksen slutter i Peab
Adm dir i Peab Norge Stein
Eriksen takker nå for seg etter
snart ti år i Peab. I fire av dem
har han ledet Peab Norge.
- Det har vært fire arbeidskrevende år,
sier Stein Eriksen.
- Vi har hatt vannverkssak, opprydding i
gamle prosjekter og finanskrise. Men det
jeg vil huske best er mange faglig dyktige
og engasjerte medarbeidere, et hyggelig
miljø og mennesker med godt humør.
Dette vil jeg naturligvis savne, sier Stein.
Han forlater nå et friskmeldt selskap som
er på vei opp. Peab Norge er rigget for
fremtiden, og Stein mener tidspunktet er
riktig når han nå overlater roret til Petter
Moe. Voluminngangen for 2011 er god
og optimismen i markedet og bransjen
generelt er på vei tilbake.
- Når jeg påtar meg en oppgave er jeg
hundre prosent dedikert. Det har naturligvis gått på bekostning av andre ting.
Nå ønsker jeg å prioritere annerledes.
Jeg vil få mer tid til familie, venner og
fritidssysler. Dere skal ikke se bort fra at
det også blir noen timer på sykkelsetet,
smiler Stein.
-Hva skal du gjøre nå?
- Jeg må ta en titt på CVen min. Den har
jeg ikke oppdatert på ti år. Jeg skal etter
hvert begynne prosessen med å finne en
ny jobb, og det er veldig lite sannsynlig
at jeg blir å finne innen entreprenørbransjen. Jeg er snart 50 år, og hvis jeg
skal prøve noe nytt, er vel tiden inne, sier
Stein. Han har nå har ryddet kontoret
på Huseby, men vil stå til disposisjon for
Peab ut året.
Stein vil gjerne takke alle trofaste medarbeidere i Peab som har stått løpet ut i
en vanskelig periode.
- Jeg er imponert over alle som har stått
på for Peab og vist engasjement og
vilje til å løse utfordrende saker. Det er
nå viktig at dette arbeidet videreføres.
Behold det gode humøret og ta godt i
mot Petter Moe, oppfordrer Stein Eriksen,
som avslutter med å takke for ti fine og
lærerike år i Peab.
Peab i samarbeid med Team Aker Solutions
Peab har inngått en samarbeidsavtale med skiskytterlaget Team Aker Solutions for
sesongen 2010-2011.
Solutions med bakgrunn i at selskapet er
teamets største sponsor. Laget har siden
starten hatt en meget god utvikling, og
Team Aker Solutions løpere har gjennom
å drifte teamet lært mye om å administrere et lag som skal prestere på topplan.
Team Aker Solutions startet opp våren
2008, og er et privat team bestående
av seks løpere fra 22 til 24 år som har
potensial til å representere Norge i internasjonale skiskytterkonkurranser som
World- og Europa-Cup. Opplegget for
teamet er tilsvarende det rekrutteringslandslaget har både sportslig og økonomisk. Teamet bærer navnet til Aker
For å løfte teamet opp på elitenivå har det
vært nødvendig å tilsette en skytetrener,
etablere en profesjonell styringsgruppe,
øke budsjettet og forbedre samlingsplan.
Team Aker Solutions målsetning er å tilrettelegge for at yngre seniorløpere skal
kunne ta det siste steget opp på elitenivå
og representere Norge internasjonalt.
-Peab har som strategi å ekspandere i
Norge og utvikle virksomheten til å bli
en betydningsfull aktør i de segmenter
og områder vi velger å være i. Team Aker
Solutions har således sammenfallende
ambisjon med Peab om utvikling til et
høyere nivå, sier kommunikasjonsdirektør Line Fredriksen.
-I tillegg har Peab som et av sine verdigrunnlag å støtte og utvikle yngre mennesker i sin utvikling og i tillegg bidra til
at de har et sunt og trygt miljø å ferdes
i. Team Aker Solutions faller således inn
i Peabs mål og verdigrunnlag. Gjennom
eksponering av logo på løperne og annen
eksponering i media vil Team Aker Solutions bidra på en positiv måte å bygge et
sterkt merkenavn for Peab i Norge, sier
Line Fredriksen.
-Det er gledelig for oss at Peab blir en av
støttespillerne denne sesongen. Vi har
sammenfallende målsetninger og Peab
er et solid selskap. Vi håper at vi også har
noe å tilføre Peab og vi vil gjøre vårt for å
få et godt samarbeid, sier manager i Team
Aker Solutions John Sæten.
28 Peabnytt
Klart for Basen
prosjektøkonomi
i Norge
Det er nå klart for implementering av
Basen Prosjektøkonomi i Norge.
Tekst og foto: Line Fredriksen
M
ålet er å skape ett felles system
i hele Peab som håndterer økonomistyringen i prosjektene.
Basen gir god og enhetlig økonomisk
styring. Det blir enklere å oppdage
avvik i en tidlig fase og bidrar til erfaringsoverføring gjennom nøkkeltall og
timeoppfølging.
Fra 1. januar i år er alle nyanmeldte prosjekter i Sverige koblet inn i Basen, noe
som har fungert veldig bra. Norge og Finland kommer med for fullt i 2011/2012.
- Av totalt 5177 prosjekter i Sverige
benytter nå 2282 Basen Prosjektøkonomi, sier Peter Andersson, som er
konsernets prosjektleder for Basen. Han
forteller at systemet er bestilt av ledergruppen i Peab AB, og representanter fra
både Bygg, Byggservice, Anlegg, PGS og
Økonomi har vært med på å utvikle og
kvalitetssikre Basen.
plass, da det vil gi en god synergieffekt
og langt bedre oppfølgingsmuligheter
og kontroll for prosjektene våre, sier Erik
Heum Karlsen, som er ansvarlig for gjennomføringen i Norge.
Basen sørger for sentral lagring og økt
tilgjengelighet for ledere.
- Det har vært en god implementering
i Sverige, og nå starter innføringen i
Norge. Vi ser frem til å få systemet på
Basen kick-off: Lederne i Peab Norge ser frem til
at Basen Prosjektøkonomi kan implementeres
i Norge.
Peabnytt 29
Nytt og nært
Fra lærling til fagarbeider
Som lærlingbedrift har Senter-Bygg gjennom mange år vært med
på å utvikle mange dyktige tømrere og murere, og flere av disse
har valgt å fortsette sitt yrkesaktive liv i Åmot.
Prosessen med å velge ut de som får lærlingplass begynner allerede på skolen, og det er her grunnlaget for hvem som får tilbud
om plass legges.
- Gjennom læretiden jobber lærlingene både på enebolig, elementproduksjon og større byggeplasser. Dette gir oss en god anledning
til å vurdere potensialet hos de ulike lærlingene, sier daglig leder i
Senter-Bygg Jan Petter Hansen. Han forteller at opplæringskontoret Byggopp bistår med service og kunnskap, og bidrar til å gjøre
Senter-Bygg til en god opplæringsbedrift.
Tradisjon
Det er i Senter-Bygg tradisjon for å markere overgangen fra lærling til fagarbeider med en sammenkomst på Sundhaugen. Også i år ble dette en veldig hyggelig samling. Jan Petter Hansen benyttet
anledningen til å fortelle hvor viktig rekruttering og utvikling av dyktige fagarbeidere er, og oppfordret sine medarbeidere til å vurdere
basfunksjonen.
Terje Østgård fra Opplæringskontoret berømmet også Senter-Byggs fantastiske innsats som en god og seriøs opplæringsarena, og manet
de nyutdannede til å følge med på utviklingen av faget, i stedet for å brenne inne med gode ideer. Fagarbeiderne mottok en gave og
diplom som synlig bevis på endt læretid.
På bildet er Terje Østgård, Ole Christopher Trondsen, Jan Petter Hansen, Tommy Furuseth, Thomas Gulliksen Kolsrud, Marius Dahl, Tor
Audun Eriksen og Jon Andersen. Håkon Sandnes, Tom André Henriksen og Terje Furuseth var ikke til stede.
Holmenkollen Skimaraton
Alle medarbeidere i Peab-konsernet ble utfordret til å stille i Holmenkollen
Skimaraton 2010, lørdag 5. februar.
Det er nå over tretti påmeldte, og rennet er fulltegnet, men Peab
har fortsatt noen få plasser ledig. Ønsker du mer informasjon, se
bedriftsidretten sine sider på Planken. Påmelding for etternølere sendes
snarest til [email protected]
Hjelpere og supportere
Det vil bli laget et felles Peab-opplegg i arrangementet, med en sosial
avslutning på kvelden. Vi har også behov for hjelpere og supportere til
dette opplegget. Kan dette være noe for deg, ta kontakt.
Skikursdag i Peab i januar
Mandag 17. januar arrangerer Peab bedriftsidrett kurs både i skismøring og skiteknikk.
Skismørekurs
I samarbeid med Sport1 Røyken og SWIX arrangerer Peab BIL skismørekurs på Peabs hovedkontor kl 17. Kurset er
lagt opp slik at det skal passe for alle, fra nybegynnere som føler seg helt blanke på skismørning, til de som er litt
mer øvet. SWIX vil først snakke litt generelt om temaet, for så å vise i praksis hvordan man legger festesmørning
som tørrvoks og klister, og videre hvordan man glider skiene etc.
Skiteknikkurs
Samme kveld Klokken 20 arrangeres skiteknikkurs i samarbeid med Learn2ski på Fossum, og kvelden legges opp
slik at man kan delta på begge kursene. Skiteknikkurset blir tilpasset alle nivåer og vi blir delt inn i flere grupper.
Begge kursene åpent for alle ansatte i Peab-konsernet i Norge. Foreløpig uforpliktende påmelding for begge
kurene sendes til [email protected]
30 Peabnytt
Ny resepsjonist på Huseby
Mona Lien er ansatt som resepsjonist i 60 % stilling
på Peabs hovedkontor på Huseby i Oslo.
Hun kommer fra en stilling i Myhrvold Interiør
AS hvor hun har hatt ansvar for driften av
interiørbutikken deres.
Fotballturnering i Tromsø
Bedriftsidretten i Tromsø arrangerer hvert år fotballturnering, hvor både vennelag og
Hun vil i utgangspunktet jobbe tirsdag, onsdag og bedriftsidrettslag kan delta. I år stilte Bjørn Bygg med sine beste menn og kvinner til
torsdag for å bistå Irene Samsing, som fortsetter turnering i midten av november, men nådde dessverre ikke helt opp. Motstanderne ble
i 100 % stilling.
noen hakk for store, uten at det la noen demper på verken deltakelse eller feiring. Bjørn
Byggs fotballag lover å stille igjen neste år.
Alle henvendelser rundt driften av Peabs
hovedkontor rettes til resepsjonen, som nå
Lange HMS-svev
også tar over håndteringen av kontorrekvisita.
I slutten av november ble det avholdt informasjonsmøte for Senter-Byggs
Åpningstidene for sentralbordet er mandag til
medarbeidere i det nye skiflyvningsanlegget i Vikersund. Arbeidene i bakken
torsdag 0730-1600, og fredag 0730-1530.
pågår for fullt, og anlegget skal i følge utbyggingssjef Bjørn Espen Hovde
være klart til verdenscup i midten av februar.
Daglig leder i Senter-Bygg, Jan Petter Hansen, oppsummerte sammen med
avdelingsleder Ola Rolfstad året som har gått, og ga ros til alle sine kolleger
for et godt og grundig arbeid.
HMS på timeplanen
Tore Simonsen, som er tidligere HMS-ansvarlig i Statoil Norge, var hyret inn
for å fortelle om hans erfaringer rundt arbeid med sikkerhet på arbeidsplassen. Simonsen er nå pensjonert, men benyttet anledningen til å understreke
viktigheten av å tenke HMS hele døgnet, hele året, og at det ikke hjelper med
et godt sett med regler og rutiner dersom disse ikke etterleves.
Foredraget ble oppfattet som både godt og morsomt blant de mange
fremmøtte, og den pensjonerte HMS-lederen mottok varm applaus etter
sin opptreden.
Pensjonister
Som avslutning på møtet ble det gjort stas på to sentrale personer som har
satt sitt preg på Senter-Bygg, og som nå trer inn i pensjonistenes rekker. Jan
Dybendal og Inger Hansen har sine siste arbeidsdager i løpet av julemåneden,
og selv om førstnevnte ikke var til stede, mottok begge rosende ord fra regionsdirektør for Bygg Østlandet, Jon Andersen. Inger har jobbet i Senter-Bygg
siden selskapets begynnelse, og fikk velfortjent trampeklapp med seg hjem.
Peabnytt 31
Alt hjelper. Det skal lite til for å komme i
gang og se de første resultatene.
Blodsirkulasjonen blir bedre med økt
blodgjennomstrømning til musklene.
Chipspupper forsvinner og man får fastere pectoralis.
D-vitamin. Det er viktig med lys på kroppen for å tilgodese kroppens behov for
D-vitamin. Det får du når du er ute og
mosjonerer.
Endorfiner. Dette er kroppens eget
”god-hormon” som gjør at du kjenner
deg glad.
Frisk luft. Du får oppleve årstidenes
variasjon i skog og mark.
Godt humør. Man kommer i godt humør
av å mosjonere.
Hjertet. Kroppens viktigste muskel
styrkes og oksygenopptaket forbedres
Inne. Ja, det er faktisk på tide å røre på
seg. Se bare på alle deltagerantall til
arrangementer som øker.
Jevnere humør. Blodsukkerfallene blir
mindre, til de rundt deg sin store glede.
Kondisjonen blir bedre. Det er en bra
investering i for et langt liv.
Lårene blir fastere og sterkere.
Magen strammes opp, blir flatere og
sixpacken tar form.
Naturlig. Vi er bygd for å røre oss, ikke
for å sitte i TV-sofaen.
Overskudd. De fleste som mosjonerer
har mye mer overskuddsenergi. Prøv selv
og se hvor pigg og glad du blir!
Pulsen går ned, både på arbeid, på trening og hvilepulsen hjemme.
Qult! Trening er faktisk morsomt, spesielt
sammen med venner!
Rehabilitering. Trening kan hjelpe mot
alle mulige plager, alt fra høgt blodtrykk
til psykiske plager.
Samhold. Bli med i en treningsgruppe
og treff nye venner.
29
go de grunner til å trene
Trøtt. Javisst, men på en positiv måte.
Utvikling. Lange treningsøkter gir deg
mulighet til å lære deg selv å kjenne
som person.
Vitalt. Du kjenner at du lever når du
trener og konkurrerer, spesielt når du
tar i litt.
WC. Matforbrenningen blir bedre og du
behøver ikke gå på unødige toalettbesøk
like ofte.
Xenofobi (redsel for ukjente). På idrettsarenaen er alle like.
Yngre. Ulike studier viser at du holder
deg ung ved å trene jevnlig.
Zappingen blir mindre. Man ser mindre
på TV og bruker heller tiden på ”viktigere”
ting.
Ælskov. De som trener regelmessig har i
følge statistikken et bedre sexliv enn de
som ikke trener.
Økt ork både i treningsløypa og i trappene hjemme.
Årstidene. Få kan følge årstidenes skifte
som de som sykler, går på ski og løper/
går tur gjennom året.
I fint driv: Peter Westerberg i
trening til Marcialonga.
Av Jan Erlend Innselset
32 Peabnytt
Risikoen for
feil i anbudsdokumentene
Av Lillann Bugge
S
aken gjelder krav på tilleggsvederlag fra entreprenør knyttet til
vinterdrift av veistrekninger på
Romerike for en periode fra 1. september
2006 til 31. august 2011. Etter anbudskonkurranse utlyst av Statens vegvesen
ble det laveste tilbudet tildelt Oslo Vei.
Hovedspørsmålet som Høyesterett
måtte ta stilling til, var hvem av partene
som hadde risikoen (dvs må bære kostnadene) for at gjennomsnittsforbruket
av salt pr vintersesong ble nesten tre
ganger så høyt som antydet i vedlegg
til anbudsinnbydelsen.
Kontrakten var basert på NS 3430 og det
var avtalt fast pris for arbeidene. Avtalen
fastsatt imidlertid at entreprenøren
skulle ha funksjonsansvar for drift og
vedlikehold av de aktuelle veistrekningene. SVV hadde definert funksjonsansvar i kontrakten: «Helhetlig ansvar for
beslutning, planlegging, prosjektering,
utførelse, kvalitetssikring, oppfølgning
og dokumentasjon av tiltak som er nødvendig for å overholde kontraktens krav
som dokumentasjon av resulterende
tilstand og funksjon.»
Det forelå ingen angivelse av hvilke
mengder som skulle til for å oppfylle
de funksjonskravene som var satt i
kontrakten mht brøyting, snø- og isrydding og strøing og salting. Kontrakten
påla dermed entreprenøren ansvaret
for å beregne omfanget av arbeidene.
Men for at anbyderne skulle ha et bedre
kalkulasjonsunderlag, fremla SVV noen
historiske tall i et vedlegg «S 30» som
ble inntatt i kontrakten. Vedlegget
inneholdt opplysninger om rapporterte
medgåtte saltmengder pr vintersesong
for periode 1999/2000 til 2004/2005
basert på tall fra de som hadde utført
salting i nevnte perioder. Erfaringstallene
tilsa et gjennomsnitt på 3 059 tonn salt
per vintersesong. Tallene var imidlertid
presentert som «de beste historiske tall
som kan skaffes» og det var også øvrige
reservasjoner i anbudsgrunnlaget knyttet til disse erfaringstallene.
at det var rapportert et relativt betydelig
underforbruk av salt i årene 1999 -2005.
Dessuten var visse mengder overhode
ikke var inkludert i S 30.
Oslo Vei hadde hadde i anbudet tatt
utgangspunkt i gjennomsnittsmengden
per vintersesong, og lagt til 10 %. Oslo
Vei hadde dermed beregnet et gjennomsnittlig saltforbruk på rundt 3 300
tonn per vintersesong. TF Anlegg AS var
kontrahert som underentreprenør til å
utføre selve vegsaltingen.
Høyesterett fant at staten måtte hefte for
feilene når anbudsgrunnlaget var beheftet med så vesentlige feil som i dette tilfellet, til tross for de forbehold som var tatt
i anbudsgrunnlaget. Høyesterett valgte
imidlertid å tolke «merutgifter» slik at
det kun omfattet de faktiske kostnadene.
Dette innebar at Oslo Vei fikk erstattet
utgiftene til de økte saltmengdene, men
ikke til utlegging av salt. Dette skyldtes
at underentreprenøren TF Anlegg AS av
kommersielle årsaker hadde frafalt sitt
krav på utlegging av saltet. Utleggingen
var dermed ikke en kostnad for Oslo Vei.
Det skal dog nevnes at i spørsmålet om
fortolkningen av begrepet «merutgifter»
delte Høyesterett seg i et flertall og et
mindretall (3 – 2). Mindretallet mente at
entreprenøren også hadde krav på å få
dekket kostnader til utlegging av saltet.
Saltforbruket ble langt større enn det
Oslo Vei hadde lagt til grunn for kalkulasjonen og det gjennomsnittlige
saltforbruket per sesong ble på 8 765
tonn. Det var enighet mellom partene at
differansen i medgåtte saltmengder ikke
skyldtes variasjoner i værforhold eller
andre slik uforutsette omstendigheter.
Høyesterett uttaler at spørsmålet om
entreprenør har krav på tilleggsvederlag
i en slik situasjon avhenger av hva som
er årsaken til avviket. Etter Høyesteretts
vurdering kunne ikke avviket mellom
mengder angitt i S 30 og de faktiske
medgåtte mengder «tilbakeføres til en
enkelt årsaksfaktor, men måtte skyldes en
kombinasjon av flere forhold». Basert på
de bevis som ble ført, kom Høyesterett til
Oslo Vei krevde dekket de merutgifter
som selskapet var blitt påført som følge
av uriktige opplysninger i anbudsgrunnlaget etter NS 3430 punktene 7.5 (feil i
byggherrens dokumenter) og 21 (krav
på dekning av merutgifter).
Oslo Vei hadde fremmet krav på kr. 4 000
000 for økte saltmengder samt utlegging.
Basert på synspunktene til rettens flertall,
ble entreprenøren tilkjent kr 2 000 000 til
dekning av kostnadene ved det økte saltforbruket. Ingen av partene ble tilkjent
saksomkostninger.
Peabnytt 33
Ingeniør med
gymnastikk i
siktet
På dagtid er Sofia Lindhoff (27) stikningsingeniør på Ljan stasjon. På fritiden er hun
trener for Oslos troppsgymnastikklag.
Tekst: Audun Andreassen | Foto: Line Fredriksen
om seksåring tok Sofia sine første holdsvis femte- og tredjeplass.
splitthopp i Ystad, og har siden det
vært aktiv i flere gymnastikkformer - Gymnastikk har lært meg at alt er mulig.
både i Sverige og Norge. I samme alder Spørsmål et er bare hvor mye du er villig
deltok hun i sitt første mesterskap, men til å kjempe for det, konstaterer Sofia. I
det var som 13-åring at hun virkelig slo snart ett år har hun trent de to norske
gjennom.
lagene, som består av både gutter og
jenter i alderen 18 til 34 år. Og trener hun
- Jeg tok sølv i et nasjonalt mesterskap ikke andre, trener hun selv.
i apparatturn, og byttet etter det til
troppsgymnastikk. Det innebar at jeg - Det blir som regel en tur innom trekonkurrerte på samme lag med mellom ningsstudioet flere ganger i uken, men
seks og tolv andre, forteller Sofia, som jeg liker jo å se litt på TV også, da. Det er
avsluttet sin aktive karriere med bronse for eksempel der jeg har lært å snakke
som Donald Duck, forteller Sofia.
i et nordisk mesterskap i 2009.
hadde prioritet da jeg som nyutdannet
søkte jobben i Peab, avslutter Sofia.
Julen skal hun feire sammen med familien i Sør-Sverige.
S
Da Malmø skulle arrangere det første offisielle europamesterskapet i 2010, kunne
ikke Sofia, som svensk, delta for det norske laget, og valgte derfor å bli trener i
stedet. Og for en aktiv 27-åring holdt det
ikke med ett lag, - hun ble trener for to.
Og det er liten tvil om at Sofia har gjort
en god jobb. I EM endte lagene på hen-
34 Peabnytt
Lagsport: Sofias har trent sine lag til
tredje- og femteplass i EM i Malmø.
Tilbake på jobben er Sofia stikningsingeniør, hvilket betyr et variert arbeid. Bearbeide og planlegge måledata er noen av
oppgavene, og selvsagt måle utendørs.
- Det morsomste med jobben er egentlig
at jeg får delta i så mange ulike deler av
prosjektene, som igjen gir meg et godt
grunnlag videre. Det var vel det som
Høye svev: Sofia i ett av sine mange,
høye svev og gulvet.
Skipassrabatt for
Peab-medarbeidere
Det er nå mulig for Peab-medarbeidere å få 25 % skipassrabatt i Trysil. Følgende avtale gjelder:
Priser NOK
Ukespass (6-8 dager) voksen/ungdom
Ordinær 1740,-/1390,Peab-pris
1305,-/1040,2-dagerspass voksen/ungdom
Ordinær 690,-/560,Peab-pris
520,-/420,Tilbudet gjelder for Peab Norges faste ansatte, samt familie
med hjemmeboende barn, begrenset til maks fem personer. Skipassrabatt får du ved å forhåndsbestille antall
skipass, voksen (fra 16 år) og ungdom (7-15 år). Det må
spesifiseres om det er ukespass eller 2-dagerspass. Du må
også oppgi hvor du vil hente skipassene. Alternativene er
Trysil Høyfjellsenter eller Trysil Turistsenter. Du bestiller på
www.skistar.com.
I tillegg kommer skipasskort (chipkort), som koster kr 45 i
tillegg til skipassprisen. Dersom du har et slikt kort fra før,
kan det lades opp.
Peabs medarbeidere har også mulighet til å bestille overnatting i Trysil og Hemsedal for en rimelig penge. Vi har
en avtale om 50 % rabatt på all overnatting i Hemsedal
og Trysil som bestilles senere enn fem dager før ankomst.
Ta kontakt på telefon 81556300 (bestilling må gjøres online
for å få rabatt).
Skileie i Trysil og Hemsedal bookes på
http://www.skistar.com/no/ med kode
X11PEABHYRA.
Overnatting bestilles på
http://www.skistar.com/no/ med kode T550PEAB.
Se mer informasjon på Peabs intranett under
Mine Verktøy - Ansattgoder - Trening og fritid.
Peabnytt 35
Peab i mediene
Stor lokal interesse rundt oppkjøpet av
TVE og TVU. Her fra Telemarksavisa.
Bygg.no var svært positive til
Peabs profilkampanje, også på
lederplass.
Det nye handelssenteret i
Hammerfest er omtalt i flere
lokale medier, som her i
Finnmarks Dagblad.
36 Peabnytt
Sentrum skole er et hett
tema i pressen i Vestfold,
og Gjengangeren har hatt
flere saker omkring restaureringen av skolen i Horten.
Borettslag for psykisk utviklingshemmede i Peabs prosjekt i Sognsveien 66 fikk besøk
av blant andre Oslos ordfører
Fabian Stang. Dekket i flere
medier, som her i Nordre Aker
Budstikke.
Peabnytt 37
Min hverdag
Navn: Morten Andreassen
Begynte i Bjørn Bygg: 2003
Stilling: Anleggsleder
Prosjekt: Holmboebrygga
Hvordan er arbeidsdagen din?
Arbeidsdagen min er som oftest travel. Jeg liker at det er sånn. I de 7 årene jeg har arbeidet
i Bjørn Bygg har jeg vært heldig å få mange utfordrende og varierte oppdrag. Vi er nå i ferd
med å innrede det som skal bli den nye Rorbua i Tromsø. Det kommer til å bli en skikkelig
rorbu nå!
I Ferdigbetong merker vi veldig godt at vi er inne i en lavkonjunktur med et dødt boligmarked
i byen. Det er hard konkurranse om nye jobber.
Hva synes du om miljøet og utviklingsmulighetene?
Det er trygt å være i en stor organisasjon med solid økonomi. Vi ser at det kan gi synergier og
styrke oss i fremtiden. Å være en del av et konsern gir også mange muligheter karrieremessig.
For Bjørn Byggs del er det vesentlig å beholde vårt gode rykte lokalt i Nord-Norge.
Vi har et veldig godt arbeidsmiljø i bedriften. Det er mange flinke kolleger her. Det er mitt
inntrykk og det har jeg også hørt fra folk som har jobbet her tidligere. Vi må huske å ta vare
på det selv om bransjen er i en utfordrende tid og man har en travel hverdag.
Jeg tror vi har et utviklingspotensiale når det gjelder kurs/opplæring. Peabs tilbud er meget
bra, men vi kan ennå bli bedre.
Hva gjør du når du ikke er på jobb?
For tiden går mye av fritiden min med til oppussing av huset mitt, men jeg prøver å få tid
til andre ting også. Liker veldig godt å stå på ski (telemark) og reiser gjerne en gang i året
på skiferie.
38 Peabnytt
Jeg har båt og liker veldig godt å være på sjøen. Både over og under vann. I det siste har
jeg blitt en ganske ivrig dykker. Prøver å få tid til det et par ganger i uken. Det jeg liker aller
best er vrakdykking.
Oktober
Anders Olaussen, Økonomisjef, Peab Norge AS
Lars Petter Holmen, Sjef Virksomhetsstøtte, Peab Bolig AS
Vegard Brenna Farstadvold, Arbeidsleder, Peab AS
Arild Gulbrandsen, Kalkulasjonsleder, Peab AS
November
Trond Berget-Ausland, Prosjektleder, Peab AS
Lars Bismo, Produksjonsleder, Peab AS
Nicklas Andersson, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
Johan Engstrøm, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
Desember
Tommy Ragnar Larsen, Produksjonsleder, Peab AS
Klaus Trøbråten, Arbeidsleder, Peab AS
Jari Havi, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
Erik Ax, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
Anders Matsson, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
Jonny Bengts, Tømrer, Byggservice & Vedlikehold AS
20
Mats Ekre Wang, Peab Sverige AB Nuf
Ola Bjørgerud, Senter-Bygg
30
Svein Harald Bakken, Bjørn Bygg
40
Monica Hofton, Senter-Bygg
50
Henryk Pawlicki, Bjørn Bygg
Eirik Angelsen, Bjørn Bygg
Lars Danielsson, Peab
Lillann Bugge, Peab
Ralf Hermann Bluhm, Senter-Bygg
60
Atle Hansen, Bjørn Bygg
Kjartan Skattør, Bjørn Bygg
Kent R. Ekdal, Peab
50
Lillann Bugge
Nyansatte og jubilanter
September
Malin Shultz, Prosjektingeniør, Peab Sverige AB Nuf
Peabnytt 39
Returadresse: Peab, Postboks 2909 Solli, N-0230 Oslo
Peab ønsker alle sine
medarbeidere, kunder og
samarbeidspartnere
en riktig
God Jul
og
Godt Nytt år.
40 Peabnytt