Nr. 2-2011 - Kirken i Nedre Eiker

Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen og Thomas W. Røkeberg
NR. 2 • HØSTNUMMER • 2011
64. ÅRGANG
LES OM:
Gjør din plikt du
også!
Ny verdensborger
Ny vikarprest
Solbergspeidere
på leir
TRO OG LIV
...og mye, mye mer!
2
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
ANDAKTEN
Hvem var Jesus?
Av seniorprest Johan S. Østerhus
Det har alltid vært mange meninger om Jesus.
Noen sier han var en religiøs løgner, andre
at han var gal. Noen sier at han var et stort
moralsk forbilde, andre at han virkelig var
Guds Sønn.
1. En løgner?
Påstandene hans om seg selv var ganske
drøye: ”Den som har sett meg, har sett Faderen” (= Gud), sa Jesus om seg selv. Og
la til: ”Ingen kan komme til Faderen uten
gjennom meg.”
Hvis Jesus bare var et menneske som oss
andre, blir dette grove løgner. Så ble da også
Jesus dødsdømt for den blasfemi å være et
menneske som gjorde seg selv til Gud.
2. Sinnsforvirret?
Påstanden om at han var sinnsforvirret og
gal virker nokså usannsynlig. Hos den Jesus
vi møter i Bibelen er det ikke mulig å finne
tegn til personlighetsspaltning og psykotiske
trekk.
I hans liv ser det ut til å ha vært fullstendig
samklang mellom liv og lære. Han var visst
verdens mest harmoniske menneske. Og det
stemmer dårlig med at Jesus skulle være
gal.
3. Moralsk forbilde?
Det er ikke rart at Jesus ofte blir sett på som
et stort moralsk forbilde. Han levde alltid i
sannhet og kjærlighet og talte sterkt om å
overvinne det onde med det gode. Hele hans
liv kan kort beskrives med at han gikk omkring og gjorde vel. Folk som andre fordømte
og vendte ryggen til, tok Jesus seg av med
tilgivelse og hjelp.
Men bildet av Jesus som et moralsk forbilde
er uforenlig med at han bare var et menneske
som gjorde seg selv til Gud. Det er jo umoralsk
å opphøye seg selv til noe mer enn en er. Stormannsgalskap er ikke god moral. Men Jesus
ga seg ut for å være Guds Sønn og verdens
eneste Frelser.
Dermed må Jesus ha vært enten løgner, gal
eller umoralsk. Men det fins en fjerde mulighet:
4. Guds Sønn?
Hvis Jesus virkelig var Guds Sønn, var han
ikke et menneske som opphøyet seg til å være
Gud. Da var den Gud som ble et menneske,
født av jomfru Maria. I så fall var ikke Jesus
sinnsforvirret og gal. Da var Jesu presentasjon av seg selv sannhet og ikke løgn. Da
stemmer hans ord med hans opprinnelse, liv
og moral.
Men hvis Jesus var Guds Sønn, så lever han
også i dag. Da vil han også oss noe godt. Da
må han være aktuell og relevant også for
ditt liv.
Hvem mener så du at Jesus var? Han er den
samme i dag. Nå er det opp til deg å bruke
hans ord i Bibelen, så Jesu liv i dag kan bli
nyttig for deg også –
i dagene som kommer ………..
llllllllllllllllllll
Kjære leser!
11. og 12. september 2011 skal
det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd i
Den norske kirke for perioden 2012 – 2015.
Lokaler er Folkets Hus i Krokstadelva og Solberg Sport- og kultursenter i Solbergelva. Alle
stemmeberettigede skal få tilsendt valgkort
før forhåndsstemmingen starter 10. august.
Se mer utfyllende informasjon om Kirkevalget og liste over kandidatene i dette bladet
og på nettsiden til Nedre Eiker kirke www.
nedreeikerkirken.no.
Vi som ble valgt sist har sittet i to år. Dette
har vært to meget hektiske år med fokus på
innhold. Å være engasjert i menighetsråd er et
allsidig spennende verv og en viktig posisjon
i nærmiljøet.
Menighetsrådet opprettet mange utvalg våren
2010 nettopp for å fordele de mange arbeidsoppgaver og saker samt ansvar på flere. Alle
har gjort en strålende innsats og tatt på seg
oppgaver for å bygge godt grunnlag videre. Vi
ser resultater av det gode og nyttige arbeidet
utvalgene gjør ved at det myldrer av folk til
ulike aktiviteter alle dager i uka. Myten om at
kirken kun er 100 % gudstjeneste på søndager
er feil.
Trosopplæringsarbeidet i Nedre Eiker menighet er et arbeid som prioriteres høyt og
er både ressurs og tidkrevende. Utvalget er
blant annet i gang med å sette opp en plan der
innholdet har fokus på de ulike fasene 0-5 år,
6-12 år og 13-18 år. Planen skal ferdigstilles
til 1.november.
Diakoniutvalget har i sitt strategidokument
som mål at Nedre Eiker menighet skal bli en
Grønn menighet (det vil si å sette i gang tiltak
for bedre miljø og rettferdig fordeling). Tro
og Lys bevegelsen er svært aktiv og har vært
i Norge i 20 år.
Musikkutvalget arrangerte en vellykket jazzcafe i kirkekjelleren. De er også engasjert i
store prosjekter som Nedre Eiker synger i
samarbeid med Mjøndalen.
Liturgiutvalget arbeider med hvordan hovedgudstjenesten skal se ut. Tidlig i november
dette år mottar menighetene en informasjonsbrosjyre fra Kirkerådet som inneholder
kjerneverdiene som skal prege kirkens nye
gudstjenesteordning. Utifra denne informasjonen kan hver enkelt menighet bygge sin
egen gudstjeneste. Et godt eksempel på gudstjeneste inn i lokalmiljøet er torggudstjenesten 19. juni i Mjøndalen der seremonien ble
holdt på torget og MIF-trener Vegard Hansen
ble intervjuet. For det nyvalgte menighetsrådet
til høsten blir gudstjenestereformen et viktig
tema.
Dette var bare et lite knippe av hva utvalgene
holder på med, men det tilsier at vi trenger alle
utvalgene vi har opprettet for hver av dem har
sin viktige visjon.
I forbindelse med svangerskapspermisjon til
Kapellan Margrethe Schmidt Johansen vil
Johan Østerhus være vikar til uke 30. Fra 8.
august og ut hele resten av permisjonen til
Margrethe vil Nina Kirkerud være vikar.
Dessverre slutter Trosopplærer Gunvor Dirdal.
Stillingen har blitt lyst ut og ny ansettelse i
august.
Til slutt noen tanker: Gud er med der vi
mennesker er i vår hverdag med glede og
fortvilelse, og kirken er fortsatt Guds bolig og
folkets hus. Derfor har jeg tro på kirkens framtid. Vi er inne i en overgangstid for kirken med
fokus på gudstjenestefornyelse og inn-hold.
Vi trenger at du kommer med innspill slik at
kirken kan klare tidshoppet. Kirken ønsker å
være et trygt og raust rom for mennesker på
veien.
Ina Bråthen Bjerke
3
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
loven § 9) Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet
med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk.”
11. – 12.september
(Søndag kl 1500-2000/mandag kl 0900-2100)
Årets kirkevalg skal velge medlemmer til menighetsråd og
bispedømmeråd (Kirkemøte) i Den Norske kirke for perioden
2012 – 2015.
Valgene foregår samtidig med kommune- og fylkestingsvalget,
faktisk i samme bygning, men i nærliggende lokale.
l 4 valglokaler i Mjøndalen sokn: Ytterkollen grendehus, Sam-
funnshuset i Mjøndalen, Åsen skole og Steinberg skole
l 2 valglokaler i Nedre Eiker sokn: Solberghallen og Folkets
Hus i Krokstadelva
2 lister skal legges i valgurna: En til menighetsrådet og en til
bispedømmet.
Menighetsrådsvalget.
I Nedre Eiker har vi 2 sokn: Mjøndalen og Nedre Eiker. Listene
inneholder 13 navn (se annet sted i bladet). Det skal velges 8
medlemmer og 5 varamedlemmer.
Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer
for en periode på 4 år. Menighetsrådet velger selv 2 representanter
til kirkelig fellesråd.
Kirkelig fellesråd har overordnet ansvar knyttet til: Økonomi, utarbeide mål og planer for kirken i kommunen, fremme samarbeid
mellom soknene og mellom soknene og kommunen.
Slik stemmer du: Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
l gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til
venstre for navnet
l tilføye navn på valglisten en gang/disse kan ikke gis
tilleggsstemme
l stryke kandidater på valglisten ved å sette et strek over navnet
TH O
M
Hvilke oppgaver har menighetsrådet?
” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som
kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirke-
BILDEHJØRNE
S
A
Bispedømmerådsvalget (3 skal velges ved direkte valg)
Ordningen ble innført i 1933 med ett bispedømmeråd i hver av de
11 bispedømmene. Rådet består av 10 medlemmer: Biskopen, 1
prest valgt av prestene i bispedømmet, 1 lek kirkelig tilsatt (lek*
= en som ikke er prest men som jobber i kirken) og 7 andre leke
medlemmer.
Rådet samles 1 gang i måneden og tilsetter m.a. prester og fordeler
statlige tilskudd til stillinger innenfor undervisning, diakoni og
trosopplæring. Kirkemøtet er summen av alle bispedømmerådene i
landet og samles 1 gang i året. Av de 7 medlemmene velges 3 ved
direkte valg (11.-12.sept) mens 4 skal velges av menighetsrådet i
november. Lista består av 20 kandidater og er uprioritert og satt
opp alfabetisk. (se annet sted i menighetsbladet)
Slik stemmer du: Minst 1 av kandidatene skal rangeres. Det kan
rangere så mange kandidater som du ønsker. Stemmesedler med
manglende rangering blir forkastet. Marker rangeringen av kandidater med tall i ruten til venstre for kandidatens navn.
Forhåndsstemming.
Du kan forhåndsstemme på menighetskontoret/kirkekontoret
i perioden 10. august-9. sept. mandag-torsdag i tidsrommet kl
0900-1500. Har du forhåndsstemt kan du ikke stemme på valgtinget 11.-12.sept.
Det blir forhåndstemming EN dag på institusjonene Bråta, Haglund, Solberglia og Spinnerisletta.
Blir annonsert.
Valgkort.
Alle registrerte medlemmer i Den Norske kirke får tilsendt et
valgkort med personopplysninger som ligger i manntallet. Kortet
sendes ut i begynnelsen av august.
Kortet informerer om stemmerett, tid og sted for valget i det sognet
vedkommende er manntallsført.
Bruk stemmeretten.
Kirke valget går samtidig md det offentlige valget. Det er et av
premissene for den pågående demokratireformen i Den norske
kirke. Premissene er uttrykt i en felles uttalelse fra alle partiene
på Stortinget i april 2008.
Alle medlemmer av Den norske kirke og som fyller 15 år i løpet
av 2011 kan stemme ved årets kirkevalg!
Godt valg!
Hilsen Øyvind Bolstad/kirkelig admsjef
4
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg biskop
HVIS KIRKEN ER VIKTIG – for deg….
Tenk over om den er det ! I en tid der alt forandres, må vi spørre om hva vi vil beholde
og hvilke verdier vil vi bygge videre på. De kristne verdiene har bestått sin prøve og vil
kunne være et vern i kommende tider.
I Den norske kirke står vi foran to kirkevalg til høsten. Hvis du er kirkemedlem, kan du
være med på å bestemme kirkens fremtid. Lokalt har kandidater stilt seg til disposisjon for
å være medlemmer av det lokale menighetsrådet, de er dine nærmeste medarbeidere. De
ønsker å være med å bygge en menighet som er tilstede, er nær livet, både i glede og sorg
– og til hverdags. Vær med å gi dem din støtte ved å stemme ved kirkevalget 2011.
På bispedømmeplan har 20 personer sagt seg villig til å være kandidater til å sitte i
Bispedømmerådet og også Kirkemøtet. Dette regionale rådet står bl.a for samarbeid mellom menighetene i vårt vidstrakte bispedømme. Stem inn tre av disse kandidatene – det
er utfordringen som jeg gir deg – på valgdagen den 12.sept.
Altså: Hvis kirken er viktig for deg – møt fram og stem ved kirkevalget !
Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg
MENIGHETSRÅDSVALG
I NEDRE EIKER SOKN
13.-14. SEPTEMBER 2011
Navn
MENIGHETSRÅDVALG 2011
Spørsmål:
1) Hva ønsker du at kirken skal være opptatt
av?
2) Hva er bra og hva er dårlig med kirken i
dagens samfunn?
3) Hvilke tanker gjorde du deg da du svarte ja til å sitte i menighetsrådet?
Ivar Haare:
1) Jeg er opptatt av barne- og
ungdomsarbeid, som KRIK, NETS,
speiderne og kor både for barn
og ungdommer. Jeg kjenner
NETS-miljøet best og ser at det er
behov for et løft der. Gode tilbud
på ungdomssektoren er det aller
viktigste. I kirken bør vi også ha
diakonalt arbeid og et tilbud for voksne. Kirkekjelleren
er et ypperlig sted for ulike aktiviteter, som salmekvelder, sosiale samlinger m.m. Gudstjenester med
variasjoner hvor flere stemmer enn bare prestens
høres, er et rikt tilskudd, og bør brukes flittig.
2) Jeg synes ikke det er så mye dårlig med kirken.
Budskapet kirken forkynner er bra fordi det skal gi
livsmot, håp, tro og nestekjærlighet. Kirken er et sted
både for glede og sorg, og det bør det fortsatt være.
Kirken bør ha takhøyde for mange ulike meninger, men
kirkens grunnvoll om den sanne tro om at Jesus var
sann Gud og sant menneske må vi holde fast på.
3) Jeg er blitt spurt flere ganger om å sitte i menighetsrådet, men da har jeg vært med i flere andre
tillitsverv. Imidlertid føler jeg at tiden er moden for å
stille seg til disposisjon nå.
Alder Bosted
1. Ivar Bjarne Haare
60
Hovbakken, Krokstadelva
2. Trond Terje Granbo Bollerud
67
Lindeveien, Krokstadelva
3. Anett Frog Glittfjell
44
Gml. Riksvei, Solbergelva 4. Ragnhild Elisabeth Støa
54
Neptunveien, Krokstadelva
5. Jan Arvid Kopperud
70
Liaveien, Solbergmoen
6. Vigdis Hartberg Buhagen
56
Mikkelsveien, Krokstadelva
7. Øystein Moursund
52
Fjellveien, Solbergelva
8. Janos Major
52
Dovregubben, Krokstadelva
9. Bente Kristiansen Bjørndalen
56
Plutobakken, Krokstadelva
10. Berit Synnøve Olaussen
59
Skrenten, Solbergmoen
11. Karin Kaldestad
59
Vinneslia, Solbergelva
12. Randi Marie Stubberud
54
Kongleveien, Krokstadelva
13. Randi Høgmoen
74
Herstrøm, Solbergmoen
Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
1. Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss til venstre
for navnet til kandidaten på listen når du stemmer.
Kandidaten får da to stemmer.
2. Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggsstem me. Kandidaten får da én stemme.
3. Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet.
Kandidaten får da ingen stemme.
Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.
Bruk blå/svart penn eller blyant.
Trond Bollerud:
1) Det er viktig at kirken skal
formidle det kristne budskap. Det
er det kirken står for.
2) Den har en veldig bredde og
kommer i kontakt med mange
mennesker. Den favner over så
mye at den lett kan miste fokus
på det som er viktig.
3) Jeg var ikke så klar for å stille til valg, men det ble
en utfordring å få nok kandidater, og dermed stilte
jeg meg til disposisjon.
Anett Glittfjell:
1)Kirken skal bli mer tilgjengelig,
og den nye kirkekjelleren kan bli
en mulighet for å skape mer aktivitet for alle. Utleie av kirken og
samarbeid med andre kulturfora
bør bli mer aktuelt.
2)Nedre Eiker kirke er blitt fantastisk fin. Jeg kjenner Margrete
og Roar som flotte representanter for vår menighet.
Vår menighet opplever jeg som åpen og inkluderende.
Fredtun kapell er et mer intimt og flott alternativ til
Nedre Eiker kirke. Det er viktig å ivareta de gamle
gravstedene og minnesmerkene. Gravlunden skal
være et kultursted, et historisk sted. Det er trist at
gamle steiner og merker blir borte. Slik kirkegården
fremstår i dag, er det for dårlig.
3) Jeg tok først betenkningstid, men har den siste
tiden fått en litt roligere hverdag med mindre stress
og tillitsverv. Derfor fikk jeg lyst til å knytte nye
kontakter gjennom menigheten og nettverket der.
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Jeg har gjennom jobben i gravferdsbyrået kontakt
med kirken og ønsker å møte kirken fra en annen
side også. Verden går videre og da må vi ikke bli
sittende på gjerdet, men følge med på strømningene
også i kirken. Det er sterkt beklagelig hvis kirken blir
stående tilbake mens frikirkemenigheter og andre
trosretninger har en positiv utvikling.
Ragnhild Støa:
1) Den bør være en allmenn
kirke som alle mennesker i
kommunen burde kunne bruke,
og at kirken lettere kan fange
opp mennesker som trenger
en støttende hånd. Kirken bør
kunne brukes til andre fora
enn bare gudstjenester. Mange
mennesker er ensomme og trenger å bli møtt av
kirken og få trøst og støtte der. Samtidig bør det
kunne avholdes konserter og ulike aktiviteter som
kan gjøre kirken til en ”gladkirke”. Kirkekjelleren
bør kunne brukes til mange slike ulike aktiviteter,
gjerne dans og kurs.
2) Se svar ovenfor. Det er viktig å gripe fatt i mennesker som har behov for å treffes, og møte dem
der de er. Kirken bør komme ut og være oppsøkende på den måten at de kan treffe mennesker i alle
aldre og livsfaser, og være et naturlig sted å ty til når
mennesker møter motgang og livskriser.
3) Jeg ble først litt usikker, og lurte på hvor mye jeg
kunne bidra med der. Jeg skulle ønske at jeg hadde
hatt et bedre nettverk i kirken, men hvis jeg blir valgt
tror jeg at jeg kan bidra med noe for noen. Hvis jeg
blir valgt, gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven i
den hensikt å gjøre noe for kirken.
Jan Arild Kopperud:
1) Jeg ønsker at kirken kan
synliggjøre seg selv på en
bedre måte,
2) Etter min mening synes jeg
kirken er litt gammeldags og
litt sent ute. Den bør drive litt
PR for seg selv, og være svært
inkluderende når du først kommer innenfor, slik at man føler seg godt mottatt og
ønsker å komme tilbake.
3) For meg ble det viktig å stille opp for kirken, og
jeg vil prøve å få flest mulig til på bli interessert i
det kirka driver med.
Vigdis Hartberg
Buhagen:
1) Å formidle til flest mulig
mennesker at Gud er glad i dem,
og at det finnes tilgivelse fordi
Jesus ga seg selv for oss.
2) Bra: Kirken møter folk i alle
livets situasjoner, og gjør det på
en god måte.
Gudstjenesten inneholder mange gode og velprøvde elementer som gir styrke til hverdagen. Vi
har en kirke som ønsker å være der for alle.
Dårlig: Jeg ønsker flere møteplasser der vi kan
få være sammen og bli kjent med hverandre som
mennesker. Jeg ønsker at barn og unge skal kjenne
seg hjemme i kirken vår. Jeg håper gudstjenestereformen vil gjøre gudstjenestene våre livsnære og
engasjerende.
3) Hjeeelp .... klarer jeg dette
Øystein Moursund:
1) Det er viktig å ta vare på de
verdiene og tradisjonene som
kirken innehar. Den er en gammel kulturbærer i det norske
samfunnet. Alter tuftet på disse
verdiene, og kirken er et naturlig
samlingspunkt å søke til når det
blåser som verst.
2) Kirken er inkluderende, og tar i mot alle som
kommer til den. Det kan imidlertid stilles spørsmål
med om kirken er synlig nok fordi det er så få som
søker til kirken under normale omstendigheter.
Klarer kirken å engasjere mennesker? Den store
utfordringen må vel være hvordan den i tilfelle
skal klare det.
3) Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle si ja til å stille
som kandidat. Det er en fin måte å engasjere seg i
samfunnet og menigheten, og gjøre en innsats.
Janos Major:
1) Kirken skal være opptatt av
barn og ungdom med sammenkomster på ungdommens
premisser. For en menighet
er dette arbeidet viktig, med
de verdiene som kirken står
for. Dette skal ligge som et
bakteppe bak det hele.
2) Et allment syn blant mange, er at de mener
kirken har et syn som de egentlig ikke har. Det
gjør at kirken blir uberettiget tillagt et mer snevert
syn som ikke er representativt. Det positive er at
kirken virkelig er til for alle, og favner alle. Kirken
skal være ryggraden i vårt liv. I folks bevissthet er
den mer til stede enn det folk flest tror.
3) Jeg ble litt hyggelig overrasket, fordi jeg har
en jobb hvor jeg reiser mye. Jeg synes at jeg som
barnefar kanskje kan bidra med noe verdifullt og
positivt. I ungdomsårene var jeg i KFUK/KFUM,
og har fått med meg mye positivt derifra som jeg
kanskje kan bruke i menigheten.
Bente Kristiansen
Bjørndalen:
1) Kirken bør arbeide aktivt for
å inkludere folk flest, og samtidig gjøre en innsats for at alle
skal føle seg velkommen. To
viktige ord for Kirken bør være:
Åpen og inkluderende.
2) Det handler om tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre med fysiske
handikap. Gudstjenestene bør være litt senere på
søndagene. Det gode er at den er en folkelig kirke
hvor alle kan komme til ulike anledninger, og at den
har god takhøyde for de som søker dit.
3) Det sto bilde av to jenter i Eikerbladet som
søkte kandidater, og det ga meg lyst til å være
md i kirkeforumet igjen. Det har vært et savn for
meg. Som rullestolbruker kan jeg kanskje være
med å tilføre noe. Jeg er veldig engasjert som
menneske, og den egenskapen kan jeg nok bruke
i menighetsrådet.
Berit Olaussen:
1.Jeg ønsker at kirken skal
være opptatt av arbeide rettet
mot barn/unge omsorgsarbeid (diakoni)
2.Det er bra at kirken er inne
i en utvikling hvor det er blitt
mer åpen og inkluderende.
3.Tenkte at dette vet jeg
svært lite om – og at det kunne vært spennende
å bli kjent med menighetsrådets arbeide.
Karin Kaldestad:
1) Jeg synes den bør være
tilgjengelig for alle, og en
inkluderende kirke som alle
føler seg hjemme i.
2) Det er vanskelig å svare på
det. I Nedre Eiker har det vært
en inkluderende kirke for alle
med hensyn til barnearbeid
og ungdom. Den kristne formålsparagrafen føler
5
jeg er på vei ut, og det er veldig synd. Vi må ta
vare på alle våre nye landsmenn og ikke gi slipp
på det vi har hatt før. Det er synd at det gamle
forsvinner.
3) Jeg var noe betenkt i begynnelsen. Grunnen
til det er at jeg reiser mye, men jeg stiller opp så
godt jeg kan når jeg er hjemme.
Randi Marie Stubberud:
1) Å ta de svakes parti. Kirken
bør også kunne være en motvekt til all materialismen i
samfunnet.
2) Jeg synes det er fint at vi
har ei folkekirke og at man
når mange. På den annen side
kan det fort bli “en klubb” for
spesielt interesserte. Liturgi og salmesang fra
tidligere tider kan være med på å gjøre folk
fremmede for kirken.
3) Da jeg ble spurt, manglet det kandidater til
valglista. Jeg sa ja til eventuelt å kunne gjøre
en innsats.
Randi Høgmoen:
1) Jeg ønsker at det skal være
en åpen kirke som gjør at alle
bør føle seg velkommen dit.
Det er blitt bedre nå enn det
var før.
2) I Nedre Eiker finner vi gode
medarbeidere. Prestene er så
folkelige og alle som kommer
dit får en god følelse av å være velkommen. Av
negative ting kan jeg ikke sette fingeren på noe
spesielt.
3) Jeg ble forundret over min egen dristighet
over at jeg svarte ja, men jeg gleder meg og har
forventninger til de kommende oppgaver som
ligger foran meg.
Portrettfotoene er tatt av Knut J. Finquist
6
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Tunsberg bispedømme
DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER – ALFABETISK REKKEFØLGE
Askeland, Harald
48 år, professor
Torød sokn
Haga, Margrethe
72 år, pensjonist
Søndre Slagen sokn
Kaslegard, Ingvild
35 år, lærer
Ål sokn
Mikkelsen, Arild
63 år, pensjonist
Vestfossen sokn
Borgersen, Berit
63 år, regnskapssekretær,
Sandefjord sokn
Hedberg, Ingjerd
Breian
46 år, selvst.
næringsdrivende
Sem sokn
Kollstrøm, Harald
69 år, pensjonist
Hønefoss sokn
Skjerpe, Olav
29 år, fagleder
Tangen sokn
Bratsberg, Ingjerd
Sørhaug
43 år, adjunkt/sykepleier
Sande sokn
Holby, Timea
Bakay
37 år, pedagoghuset
Filtvet/Tofte sokn
Larsen, Reidar
68 år, pensjonist
Sandefjord sokn
Strand, Morten
Løberg
25 år, student
Bragernes sokn
Dahl, Merethe
Kjønnø
27 år, veileder
Horten sokn
Ihle, Hilde
Nygaard
40 år, frivillighetskoordinator
Kongsdelene sokn
Green, Åse Marie
67 år, rektor
Hof sokn
Johnsen,
Hilde-Solveig
Trogstad
21 år, student,
Lier sokn
Barselpermisjon
”Der det nye livet lever,
der tar ingen veier slutt
Alle hindringer og grenser
har et nysatt fotspor brutt
Hvor det fører, det vet ingen,
men en vandring har tatt til
Med hele verden som sitt mål
kan ingen gå seg vill.”
Menighetsbladets medarbeider har vært på besøk hos vår kjære prest
Margrethe Scmidt Johansen. Hun er nå gått ut i barselpermisjon, og
skal ikke være tilbake på jobb igjen før 1. april 2012. Hun er en person
som man lett blir veldig glad i, og fraværet av henne er merkbart.
Lille Kristian ble født 30. mai på Kongsberg sykehus, og han får all
mulig kjærlighet og omsorg. Jeg ble varmt tatt imot i den gamle prestegården, og ekstra hyggelig var det å høre småbarnslyder. Det hvilte
en ekstra lun og god atmosfære i stua, og jeg merket umiddelbart at
Margrete trives i sin rolle som nybakt mor med ansvar for Kristian.
Margrete var litt sykemeldt i tiden før Kristian ble født, og fikk en
nedtrappingsprosess fra jobben frem mot fødselen. På den måten ble
Ljåstad, Atle Olav
63 år, rektor
Hønefoss sokn
Lona, Einar
47 år, entreprisesjef
Søndre Slagen
sokn
Wirgenes, Kjell
Rune
44 år, kst. seksjonsleder
Nanset sokn
Øhren, Jorun
63 år, sykepleier
Hønefoss sokn
ikke overgangen til å være hjemme så stor. Å få en baby i huset er
en omstilling, og alt tar lengre tid i forhold til før. Å få et nytt liv er
en kjempegave og et privilegium. Nattevåk blir det litt av, eller for å
bruke Margrets egne ord: ”Det blir litt mindre nattesøvn.” Lille Kristian var 14 dager gammel da han var på sin første gudstjeneste, og
to orgelkonserter er det også blitt i den senere tid. Kristian viser med
hele seg at han nyter musikken. Babysang på menighetssenteret til
høsten er et naturlig valg, så her kan man bokstavelig talt si at han får
musikken inn med morsmelken. Kristian ble døpt i Hedenstad kirke i
Kongsberg 17. juli, med morfar som forrettende prest, og pappa som
organist og en mor som tok del i tekstlesningen.
Både før og etter fødselen har Margrete varmen fra både de ansatte
og mennesker i menigheten, og både hun og Knut er svært takknemlig for måten hun er blitt tatt i mot på ved det å få et barn. Hjemme
i prestegården har hun fått masse besøk, og det synes hun har vært
veldig koselig.
Margrete opplevde selv barnetroen som en lys og god tid da hun selv
var barn, og det er blitt svært viktig for henne å få denne barnetroen
videreformidlet til lille Kristian. Det er en tro som holder gjennom
gode og vanskelige dager. Den enkle barnetroen er viktig som et fundament og ballast i det videre livet.. Hverdagen fungerer som for alle
andre familier, hvor gledene og utfordringene står i kø. Barnet er en
gave til oss. Når barselperioden er over, så ser Margrete utfordringer
ved det å kombinere jobben med barnestell og barnepass. Barnehagen
i nærheten av bosted er førstevalg, men Margrete stiller selvsagt på
lik linje med alle andre når det gjelder barnehageplass. Hun har fått
et godt inntrykk av barnehagene i bygda, og stoler fullt og helt på
at Kristian kommer til å være i trygge hender. Likevel blir det litt
vanskelig å gi slipp på Kristian når den tiden kommer.
Knut pendler hver dag til og fra Kongsberg, og er mindre hjemme enn
Margrete, men han synes at papparollen fungerer godt i forhold til sitt
arbeid som organist. Margrete ser det som helt naturlig at Kristian blir
med på de ulike aktivitetene vi har i menigheten, slik som ”Mylder”,
mikrogospel og mye av det andre som engasjerer. Hun fikk en flott
gave fra staben i menigheten. Det var fiskeutstyr til Kristian, slik at
han kan ta del i pappas store hobby når han blir større. Det var en
gave som gjorde stor lykke, både hos mor og far.
Vi vil ønske alle tre i prestegården lykke til, og ser frem til at Margrete
er tilbake i jobb igjen.
Trond Grimstad
7
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg biskop
Til menighetene i Tunsberg bispedømme
Kjære alle frivillige medarbeidere!
Vi har alle gjennomlevet en særlig krevende tid. Den nasjonale katastrofen har berørt
oss alle. I tillegg til bombeeksplosjonen i Oslo, skjedde det verst tenkelige som kunne
skje; massakren på unge mennesker her i Tunsberg bispedømme i Hole kommune.
Dette har gitt kirken store utfordringer. Biskopen er stolt og takknemlig over hva
kirken har fått bety.
Mange av dere frivillige har tatt på dere har hatt krevende ekstraoppgaver. Vi er imponert
over det store arbeidet dere har nedlagt i de enkelte lokalmiljøer. Vi ønsker å uttrykke
varm takk til alle dere som har bidratt sammen med de ansatte i lokal menighetene.
Midt i alt som har vært så ubeskrivelig vondt har vi erfart at kirken klarte å mobilisere.
I tiden som kommer vil vi gå igjennom og evaluere hva som skjedde og hvordan kirken
for fremtiden kan stå enda bedre rustet til å takle slike vanskelige hendelser, også med
tanke på innsatsen til de frivillige.
Midt i alt det vonde står kirken der med sitt budskap om håp: Biskopen hilser dere alle
med Joh 1,5: ”Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.”
Beste hilsen
Laila Riksaasen Dahl
biskop
Ingjerd Sørhaug Bratsberg
leder i bispedømmerådet Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør
Program høst 2011
28. august, 18. september og
4. desember:
Kl 17.00 i Kirkekjelleren, og kl 19.00,
gudstjeneste i Nedre Eiker kirke.
13. november:
Vi blir med på gudstjenesten i
Mjøndalen kirke kl 11.00.
Kontaktperson:
Gudrun Klingsheim:
(Diakon i Nedre Eiker menighet)
Tlf: 32 27 23 28/90 92 73 30
Ny vikarprest –
Nina Kirkerød Lundteigen
I forbindelse med kapellan Margrete Schmidt`s
permisjon, har menigheten gleden av å ta
imot Nina Kirkerød Lundteigen (45), som vikar.
Hun har en sønn som
heter Jonas (20) og en
datter som heter Marie. (13)
Det er nok flere i menigheten som kjenner til
henne fra før. Hun har en solid og bred praksis
bak seg, og har blant annet jobbet som prest
i Øvre Eiker i ni år. Hun har giftet seg nå i
sommer, og ser frem til å begynne i stillingen
som kapellan i Nedre Eiker. Sammen med sin
mann er de nå i gang med å bygge seg hus
oppe i Øvre Eiker, og vi håper at hun vil finne
seg til rette i menigheten. Vi ønsker henne
velkommen og lykke til. Trond Grimstad
Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter
TRENGER FRIVILLIGE
MEDARBEIDERE
l Kirkens SOS er en døgnåpen krise-
l
l
l
l
tjeneste betjent av frivillige medarbeidere.
Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på telefon eller via internett.
Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot
og håp.
Kirkens SOS møter den enkelte med
åpenhet og respekt.
Kirkens SOS arbeider forebyggende og
akutt for å avverge selvmord.
HVEM KAN BLI FRIVILLIG
MEDARBEIDER?
Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20
år, som har avstand til egne kriser og som kan
identifisere seg med vårt verdigrunnlag.
Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs
og faglige medarbeidersamlinger.
Underveis får du støtte og veiledning.
Nytt kurs starter til høsten.
Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med daglig leder
Elsbet Pilskog
på telefon 32 87 77 74 eller 40 41 39 29.
Sted:
Nedre Eiker menighetssenter
Klokkeslett: 19.00
Ukedag: Torsdag (oddetalls uker)
Kontaktpersoner:
Anne Aanestad 91641185
Merete Lange 45466758
AUGUST
18.08.11: Møte
SEPTEMBER
15.09.11: Møte
23.-25.09.11: Gustava-helg på Blefjell.
Påmelding innen 15. sept.
OKTOBER
13.10.11: Møte
27.10.11: Møte
NOVEMBER
11.11.11: Møte
19.11.11: Julemesse
UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familieselskap
Henvendelse på tlf. 993 20 804
DESEMBER
08.12.11: Julemøte
8
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
Prekestolen i Nedre Eiker kirke
Nedre Eiker kirke feiret 150 års jubileum i fjor høst og det har vært
spennende å se utviklingen gjennom disse årene.
Kirkerommet har jo gjennomgått forandringer fra slik det var i begynnelsen, noen var store og andre ikke fullt så store.
Hensikten fra starten av var jo å få plass til flest mulig mennesker. Så
galleriene på sidene gikk nesten helt fram til korveggen. Presten ble
plassert på en prekestol som var høy nok til at han også kunne bli hørt
av menneskene som satt på galleriene, selv om han ikke så dem som satt
under. Og hva presten sa var nok det viktigste man fikk med seg.
Det håper jo jeg er viktig fremdeles, men vi er også opptatt av mye
av det andre som skjer i gudstjenesten, korsangen, nattverdfeiringen,
fellesskapet, alt som skjer av visuelle ting.
For femti år siden fjernet de den fremre delen av galleriet, for å få en
lysere kirke. Når galleriene da var fjernet ble prekestolen stående litt
for seg selv, midt ute på gulvet. Vi har de siste tiårene vurdert om vi
skulle prøve å få senket den eller flyttet på den slik at den ikke begrenset sikten mot alteret.
Øyekontakt er viktig. Vi ville gjerne gjøre noe med alle de plassene i
kirken som var visuelt ubrukelige fordi de var i ”skyggen” av prekestolen.
Samtidig hadde det vært fint å få litt mer plass rundt det flotte alteret i
kirken – noen synes det er leit å bare høre kirkekoret og ikke se det.
Det gledelige er at biskopen har nå godkjent at den beste form for
bevaring er at prekestolen tas ned i sin helhet og tas vare på et annet
sted i kirken. Dette vil derfor skje i løpet av høsten. Den blir erstattet
med noe enklere.
Mange vil nok synes det er litt rart til å begynne med, men jeg tror
at gleden over å kunne se og oppleve vil være viktigere for de langt
fleste.
Bildene med perspektiv fra alteret vil vel kunne gi et inntrykk av
hvordan det kan bli.
Denne saken vil vi definitivt komme tilbake til.
Roar Røkeberg
VELKOMMEN TIL
MIKRO BARNEGOSPELKOR
fra 4-8 år
Annenhver mandag kl. 18-19 (29.aug, 12. sept, 26. sept, 11. okt, 24. okt, 7. nov,
21. nov, 5.des , 19. des) Vi starter 29. august på Nedre Eiker menighetssenter
VI SYNGER – VI LEKER – OG HØRER OM JESUS
9
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Solbergspeiderne
på leir
Målet i år var kretsleiren som denne gangen ble arrangert i Sonarp i
Skåne i Sverige. Vi startet grytidlig fredag 29. juli. 250 speidere fra
Nedre Buskerud krets, hvorav 9 var fra Solberg, fordelt på tre busser
de neste 10 timene. Humøret var på topp fra første stund.
Det hele startet med pøsende regnvær, som normalt, og avsluttet neste
fredag på tilsvarende måte. Våte telt opp – våte telt ned. Det pleier å
være standard.
Målet for leiren, var å være vertskap for speidere som kom på besøk
fra verdensspeiderleiren i Rinkaby, en drøy times kjøretur unna vår
leir. Gjestene kom i tre puljer fra søndag formiddag, med skifte til lunsj
neste dag. Vi fikk besøk av en gruppe fra England, en fra Frankrike
og en fra Canada. Det var kjempespennende! Vi hadde kanopadling
og vannrakett som våre aktiviteter. Heldigvis ble det kjempevær hele
uka.
Som takk for hjelpa, fikk vi komme en hel dag og besøke verdensspeiderleiren, som i år teltet nesten 40000 speidere fra hele verden.
Når det så i tillegg kom ca 7000 speidere fra leire tilsvarende vår egen,
var altså mellom 45000 og 50000 speidere samlet på ett brett denne
dagen. Og for et show! Med prøvesmaking av mat fra forskjellige
land, folkedans, folkedrakter, speidere som hadde kledd seg ut, flotte
speiderbyggverk – det var en opplevelse! Det morsomme var at vi
traff våre egne speidere fra Nedre Eiker som var med på denne leiren,
både vår egen Even og Eirin fra Mjøndalen I KFUK/M. Dagen ble
avsluttet med et konsertliknende avslutningsleirbål med blant andre
Timbuktu.
Speiderhilsen fra Ole-Bjørn
Flaggheis sammen med engelske venner
Leirbålskos med franske venner
I full sving med å bygge opp leiren
Avskjed med våre canadiske venner
En flott gjeng samlet ved spisebordet
Glimt fra verdensspeiderleiren. Pariserhjul i ekte Flintstone-stil.
10
Gustavas
etterfølgere slår
til igjen!!!
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
Vi har tidligere skrevet i menighetsbladet om foreningen ”Gustavas
etterfølgere”, opprinnelsen til akkurat dette navnet, og hva som skjer i
denne foreningen. Andre steder i landet finnes det foreninger som sliter
med å opprettholde medlemstallet, og dessverre viser det seg at den
ene etter den andre må gi seg og legge ned driften. Det kan man ikke
si om Gustavas etterfølgere. De er svært oppegående og har tvert
imot opplevd en jevn tilslutning, og medlemstallet har økt i takt med
produktiviteten og kreativiteten i foreningen.
Det er mye fint som blir tryllet frem ved hjelp av oppfinnsomme og
rutinerte medlemmer. Stadig flere finner veien inn i lokalene på menighetssenteret annenhver torsdag, både for å lære av hverandre og for
å ha det sosialt sammen. Latteren runger høyt under taket, og kaffe og
kaker hører med til disse samlingene.
Selv om det er tidlig ennå, velger vi å minne leserne av menighetsbladet
om at de må sette et stort kryss på kalenderen ved siden av lørdag 19.
november. Da åpnes dørene for årets Julemesse. Da blir det stor rift etter
å få kjøpt produkter som disse flotte jentene har laget det siste året. Her
gjelder det å komme først til mølla hvis man skal gjøre et varp!!
Hvis man ser tilbake på forrige års julemesse, kan man gå ut fra at
det blir trengsel om å komme først inn gjennom dørene også i år. I
tillegg til håndarbeider og kunstnerisk kreativitet over disk, blir det
også muligheter for å kjøpe deilig julebakst, både for øyeblikks nytelse
sammen med kaffe, eller om man vil kjøpe med seg hjem.
Hjemmelaget julebakst smaker utrolig godt, og ikke er det så dyrt
heller.
Derfor: Sett av litt tid til å besøke menighetssenteret lørdag 19. november mellom kl 12.00 og 17.00.
Trond Grimstad
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
NYTT SEMESTER MED NEDRE EIKER KIRKEKOR
Liker du å synge sammen med andre og dele
musikalske opplevelser?
Synes du korsang er fint? Da er kanskje Nedre
Eiker kirkekor noe for deg.
Koret ønske å dele sin musikk og oppmuntre til
sangdeltagelse. Dette gjør de ved å arrangere
eller delta ved konserter og gudstjenester.
Repertoaret spenner fra klassisk kormusikk og
koraler til spirituals og nykomponerte ting, –
med og uten akkompagnement.
Denne høsten går Nedre Eiker kirkekor inn i
sitt 20. år, noe som vil bli markert med ulike
konserter, arrangement og kortur på våren.
Vi har plass til flere sangere. Er du interessert
ta kontakt med dirigent Nils Kr. Bonden (41 31
33 14) eller møt opp og hør oss i forbindelse
med øvelse eller opptreden.
Første samling er onsdag 7. september.
Øvelsene er onsdager fra kl. 18.30 - 20.15 i
Nedre Eiker kirke. (av og til på Nedre Eiker
menighetssenter)
Vel møtt!
Forsidebildet: Høsten springer ut av våren!
Nedre Eiker
Menighetssenter
Utleie av lokale.
Passer ypperlig til minnesamvær,
barnedåp, bryllup og jubiléer.
Kontakt Gunn Zahl på 32 87 05 15 eller
menighetskontoret for nærmere
informasjon.
BABYSANG
FOR NEDRE EIKER MENIGHET
PÅ
NEDRE EIKER
MENIGHETSSENTER
Mandager kl. 12.00
Datoer for høsten 2011:
12. september
19. september
26. september
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober
7. november
14. november
21. november
28. november: Grøt
Velkommen til sang, lek, dans,
kos og hyggelig samvær.
Kontaktperson:
Gudrun Klingsheim,
Diakon i Nedre Eiker menighet
Tlf: 90 92 73 30/ 32 27 23 28.
11
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
Dikt for
lokalkjente
i verden
Jeg er
midt i verden
liker jeg å tenke, når jeg
vandrer over heiene og vinden
stryker meg, liker å tenke på
vinden fra vest, vinden
fra de store viddene, fra
Atlanterhavet kanskje…
liker å følge den videre
over Værmelands sjøer og skoger, over
Bottenhavet, hils til Vaajakoski og Pieksimeki
og hils taigaen hvisker jeg i vindsuset, hils
den bølgende taigaen når du kommer så langt
og hils til Vladivostok hvis du kommer så langt…
slik liker jeg å tenke, når jeg vandrer over
heiene ved Stormyr
mot Marivann
midtveis mellom Nordpolen
og Kisangani
her er jeg
midt i verden.
Reidar Lund
Bli med i
Jentekoret!
Nedre Eiker kirkes jentekor er for sangglade
jenter fra 4. klasse og oppover.
Koret øver i kirken på tirsdagene fra
kl.17.55(!) til 19.15.
(frafempåsekstilkvartoversyv).
Vi synger og opptrer, og av og til
drar vi på tur.
Velkommen til å bli med!
Hilsen lederne Tonje og
Nils Kristian (413 13 314)
Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige
til å betjene telefon og e-post
Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07
E-post: [email protected]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
www.kirkens-sos.no
Velkommen til en
hyggelig handel på
KIWI Stenseth
Dette ikonet er en gave fra Nedre Eiker kommune i forbindelse med kirkejubiléet.
PALETTEN
KINARESTAURANT
Kjerraten 10 (Tråkkahuset),
3055 Krokstadelva
TLF. 32 87 66 20
www.palettenkinarestaurant.no
TLF. 32 87 62 47
12
Min
salme BJARNE
STAALSTRØM
Jeg har faktisk en spesiell salme som har
fulgt meg fra ungdom av i Horten, hvor mine
foreldre var tilknyttet Metodistkirken. (Fremdeles verdens største frikirke-samfunn – mest
utbredt i England og USA, men også i Europa
og Skandinavia.)
Det var naturlig for barna i Staalstrøm-familien å være med i møter og gudstjenester, og
jeg fikk ofte under søndagsgudstjenestene som
smågutt, lov å sitte ved siden av den blinde,
men meget dyktige organisten Hagbert Firing. Han kunne alle salmene i Sions Harpe
på nummer, og ettersom han samtidig var
organist i Borre kirke, kunne han også salmene
på nummer i Koralboken (Den Lutherske
kirkes salmebok.) Han var også en dyktig
historiker på salmediktere, og jeg beundret
ham enormt.
For eks.: Edvard Hopper var en amerikansk
presbyteriansk prest som ble født i New York
17. januar 1818. Moren tilhørte en hugenottfamilie, mens faren var en dyktig forretningsmann. Edvard Hopper studerte ved New York
University, og tok teologisk embetseksamen
ved Union Theological University i 1842.
Han var først prest i Greenwill, og fra 1870 og
fram til sin død 15. april 1888 prest i Church
of Sea and Land.
Han skrev mange vakre salmer, og ”min
salme” finnes i Sangboken (1962) som nr.
381, og i Frelsesarméens sangbok (1948) nr.
223. Salmen er oversatt til norsk av Bernhard
Fjærestrand i 1906. I Metodistenes ”Sions
Harpe” finnes den på nr. 286.
Denne salmen har fulgt meg gjennom hele
livet som en grunnleggende bønn om Guds
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
”overstyring og bevarelse” i livsreisen. Jeg
setter meg ikke sjelden ned ved pianoet og
synger teksten enda en gang, og det hender
nok jeg av flere grunner gripes til tårer. Den
er alltid like aktuell:
Jesus, Frelser, los du meg
Dit hvor stormen raser ei,
Før mitt lille livs skip frem
Til de frelstes sjeler hjem.
Mot det kyster speider jeg –
Jesus, Frelser, los du meg.
Kjære Frelser, los du meg!
Du må finne kurs og lei.
Ville motgangsbølger her,
bruser mellom skjulte skjær;
Men jeg er så trygg hos deg,
Jesus, Frelser, los du meg.
Som en mor gir barnet trøst,
Du kan stille stormens røst.
Havets hersker, med et ord
Binder du hver bølge stor;
Vind og hav må lyde deg;
Jesus, Frelser, los du meg.
Når på livets bølgehav
siste storm skal rides av,
når den siste brenning slår –
før den gode havn jeg når,
Jesus, Frelser, styrk da meg,
Med den trøst; Jeg loser deg!
Salmen er bygget på beretningen om Jesus og
disiplene på Genesaretsjøen. Vi finner den i
Matt 8, 23-27.
Edvard Hopper var en dyktig predikant som
samlet mange mennesker under sin prekestol.
Mange sjøfolk kom for å høre ham. Og emnet
for denne sangen lå da også forfatterens hjerte
spesielt nær. Han sammenlikner livsferden vår
med et skip – ofte i storm og uvær.
Hoppers liv skulle få en brå slutt. En morgen
ble han funnet sittende død i sin stol på kontoret. Hopper hadde en blyant i hånden og det
lå en papirlapp foran ham. På papiret hadde
Hopper skrevet noen ord om himmelen. Nå var
han nådd frem til målet for livsseilasen. Han
var ønsket velkommen ”vel i havn!”
Min gode venn Lars Korvald sa en gang til
meg mot slutten av sitt liv: ”Det er kanskje
et æresjukt ønske, men – jeg skulle så gjerne
også dø med verdighet!”
Lars fikk sitt ønske oppfylt! Han var nok
ikke alene om dette ønsket! Jeg er selv en
av dem…
Bjarne Staalstrøm
Vi utfører alt innen:
8 Sorgbinderi
8 Dåp
8 Bryllup
8 Konfirmasjon
Arbeidergata, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 27 05 05
www.nedreeikerkirken.no
ANDRE Nettsteder:
Drammens og Oplands turistforening: http://www.dotf.no/
Bok og media: http://www.bokogmedia.no/
Kirketorget: http://www.kirkenorge.no/
Kirkens SOS: http://www.kirkens-sos.no/
AKTIVITETER I MENIGHETEN
Mandag :
Babysang annenhver mandag kl. 11.30,
på menighetssenteret
kontaktperson: Gudrun Klingsheim,
32 27 23 29
Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00
Mikrogospel annenhver mandag, kl.1819 på menighetssenteret, kontaktperson
Ingeborg Skagestad, 482 10 031
Speidergruppe hver mandag på
menighetssenteret, kontaktperson
Margrete S. Johansen, 412 53 450
Tirsdag:
Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus
hver tirsd. kl.17.30-19.00 for barn over 7 år.
Nedre Eiker kirkes Jentekor
På menighetssenteret kl. 18.00-19.30
for jenter 4.-7.klasse
Kontaktpers.: Kantor Nils Kr. Bonden
32 27 23 25
Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker
menighetssenter kl. 19.00
Kontaktperson Tone Furevik, 991 56 426
Onsdag:
Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl.
11.00, kontaktperson: G. Sviggum, 915 61 716
Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00
Nedre Eiker kirkekor på Nedre Eiker menighetssenter kl.18.15-20.00
Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden,
32 27 23 25
Torsdag:
Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun
kl.11.00 siste torsdag i måneden.
Kontaktperson: Solveig Henningsen,
482 96 944
Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere,
Nedre Eiker menighetssenter, annenhver
torsdag kl. 19.00.
Kontaktpers.: Toril Schou Moe, 995 78 470,
Merete Lange, 454 66 758, Anne Aanestad, 916 41 185.
Fredag:
NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00
Kontaktperson: Kap. Christine Holmsen
Lindkjør, 32 23 68 60.
Se også vår nettside:
www.nedreeikerkirken.no
13
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
En flott tegning fra en elev ved Krokstad skole i anledning kirkejubiléet.
ALLEHELGENSKONSERT I
NEDRE EIKER
KIRKE
Søndag 6. november
kl. 18.00
blir det konsert i
Nedre Eiker kirke
hvor sang- og musikktemaet
er trøst og lindring –
hvor allehelgensdagens tekster
og evighetsdimensjon
danner bakteppet.
De som medvirker er
sopranen Joran Stiansen,
saksofonisten Bjørn Ervum,
pianist/organist Ele Nesse,
Nedre Eiker kirkekor
og dirigent
Nils Kr. Bonden.
VELKOMMEN TIL
MYLDER
For barn fra 1-3 år i følge med voksne
Hei!
Har du lyst å være med på Mylder? Mylder er for deg som er fra 1-3 år i følge med din
familie. Her kan du være sammen med andre barn og voksne, leke og synge barnesanger.
Det hele begynner med et enkelt middagsmåltid.
Første samling er: torsdag 25. august kl. 16.30 til 18:00 i Mjøndalen kirke.
Tid: Sted: Pris: En torsdag i måneden fra kl. 16:30 til kl. 18:00
Annenhver gang på Nedre Eiker menighetssenter og i Mjøndalen kirke
Barn: 10 kr. Voksen: 20 kr. Makspris pr. familie: 50 kr. (Dekker middag)
Datoer for høsten: Torsdag 25. august – Mjøndalen
Torsdag 29. september – Nedre Eiker
Torsdag 3. november – Mjøndalen
Torsdag 1. desember – Nedre Eiker – Grøtfest
Vel møtt til deg og dine!
Vennlig hilsen
Monica Sirnes (menighetspedagog i Mjøndalen menighet) og
Gudrun Klingsheim (diakon I Nedre Eiker menighet)
Påmelding til: [email protected] eller
Tlf: 32 27 23 28
14
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS!
Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag.
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling
ligger først og fremst på den politiske og administrative
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre.
Det kan du hjelpe oss med.
Ta kontakt.
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker
Vil du være
med å gi
en gave til
Nedre Eiker
menighet?
Ring 32 87 78 11
3400 Lier, v/Lierkroa
Tlf. 32 84 00 48 – 32 84 07 95
ÅPNINGSTIDER:
Mand – fred: 07.30–16.00
Torsdag: 07.30–18.00
Lørdag: 09.00–13.00
e-post: [email protected]
AUT. MASKINENTREPRENØR
TLF. 32 87 75 00
KROGSTAD
INDUSTRIOMRÅDE
3055 KROKSTADELVA
Send ditt bidrag til kontonr.
22202065515
Alt i
trykksaker!
GRAVSTEINER
STOR UTSTILLING
INNE OG UTE
Omsliping, navnetilføyelser og bolting
Fire generasjoners erfaring
Elektriske installasjoner og
rehabiliteringer innen
l Bolighus
l Industri
l Landbruk
l Forretninger
l Svakstrøm
l Alarmanlegg
Fristende kaker til alle
anledninger!
www.bakerklausen.no
Tlf.: 32 23 16 00
Telefon 32 87 72 56 • 3055 Krokstadelva
Hovedkontor:
Hokksund 32 75 18 66
Nedre Eiker:
Blomsterbutikken Opdahl,
Mjøndalen 32 87 64 34
Innehavere: Kari og Ole Melbø
Gravferdskonsulent: Erik Wilthil
For Eiker-bygdene i
generasjoner!
2011
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001
DØDE
Slekters gang
DØPTE
Tyra Foss
Haakon Hellevik Anfinsen
Linnea Granerud- Leifsen
Thomas Oliver Haugaasen
Celina Holum Jarnæs
Emil Andre Kvinge
Niklas André Nordseth
Olivia Skullestad Bakken
Marcus Sørlie Bro
Herman Lie Dalby
Thea Sofie Nordnes Jensen
Nathalie Miljeteig Solberg
Helene Hofstad Ulriksen
Henry Mattias Forsstrøm-Sivertsen
Alexander Lindborg Frykberg
Anders Hoffen
Damien Alexander Slatter Linussen
Runa Sønju
Loui Gunnar Hemsborg
Iver Horn Husmo
Oscar Røed
Jason Chigemezu Uzoma Samuel
Ole Patrick Karlsen Vannebo
Marte Bjørnebo Granlund
Adrian Grøtterud-Johnsen
Philip Børresen Bøyesen
Thea Marie Gustavsen Sveum
Liam Máni Wetterstad Andréson
Artour Isaq Floberg Marthinsen
Sara Aasen
Silas Sævareid Ellefsen
Amanda Bjørnstadjordet Jensen
Kristina Borchgrevink Johansen
Filip Schenk
Håkon Kristiansen-Frosthammer
Anne Flaathen Loe
Ida Celine Michalsen
Emilian Ludvigsen Moen
Iselin Neverdal Oseth
Matheo Akarawin Duephukhiao
Sagmyr
Kasper Bekkevar Simensen
Max Sæterstøen Amundsen
Oskar Elliot Berg
Rasmus Kristiansen
Matheo Sæterkvist Østvold
Ole Aleksander Ebbestad
Mia Skarrud Hoff
Herman Olsen Nornberg
Sondre Skogholt
VIGDE
Kari Tveide og Jan Erik Haugen
Frøydis Bjørnebo og Stian André
Granlund
Linda Ovenstad Krogsund og Roy
Alstad
Anne Målfrid Landstad og Johan
Terje Alvsaker
Tonje Hofstad og Sindre Andreas
Helgesen Ulriksen
Jorunn Marie Olsen og Elling
Amundsen
Marthe Aasekjær og Truls Moholt
Anette Hunstad og Morten Hauge
Marita Hellum og Morten Dahl
Siv-Marlen Andreassen og Arvid
Andreassen
Bente Helgevold og Jan Arild Slåtta
Rebecca Astrid Metje Ehrlenbruch
og Tom Erik Martinsen
GREITT
Å HA!
15
Else Margareth Nilsen
Sven Tore Fredrik Sjøgren
Randi Libach Graff
Mary Skar
Sigrid Dokka
Hilda Sørensen
Ingeborg Marie Naug
Gerd Sletaker
Nils Arne Ludvigsen
Elly Johanne Danielsen
Alf Sverre Andersen
Morgan Juul Lindgren
Rolf Korsbøen
Svein Olav Tveiten
Kjell Sjulsen
Leif Ove Halstvedt
Leif Ove Halstvedt
Sissel Julseth Carlsen
Mona Haugen
Ragnhild Holt
Ottar Huseby
Arvid Jahren
Menighetsråd: 2220.31.04980
Givertjenesten
Menighetsarbeidet:2220.68.77867
Menighetsbladet: 2220.03.75797
STOFF-FRIST NESTE NR.: 1. NOVEMBER 2011
Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad.
Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 32 87 78 11
Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år
Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00 – 15.00 • Onsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag kl. 10.00 - 12.00
Sokneprest
Roar Røkeberg
Arbeid: 32 27 23 26
Privat: 32 87 10 80
Kateket
Ingeborg Skagestad Arbeid: 32 27 23 23
Mobilt: 400 38 295
E-post: roar.rokeberg
@nedre-eiker.kommune.no
E-post: ingeborg.skagestad
@nedre-eiker.kommune.no
Kapellan
Margrete Schmidt
Johansen
Arbeid: 32 27 23 24
E-post: margrete.schmidt
@nedre-eiker.kommune.no
Kantor
Nils Kristian Bonden
Arbeid: 32 27 23 25
Privat: 32 87 94 55
E-post: nils.kristian
@nedre-eiker.kommune.no
Klokker/kontorleder
Anne Aanestad
Arbeid: 32 27 23 20
Privat: 32 23 00 76
E-post: anne.aanestad
@nedre-eiker.kommune.no
Kirketjener
Heidi Tokle Poverud
Arbeid: 32 27 23 20
Leder N.E.
menighetsråd
Ina Bråthen
Bjerke
Tlf. 32 87 02 03
Mobil: 938 03 403
E-post: [email protected]
Leder på
kirkegården
Bjørn Olaussen
Arbeid: 32 27 23 30
Kirkelig adm.sjef
Øyvind Bolstad
Arbeid: 32 27 23 27
Mobil: 976 75 730
Trosopplærer
Knut Magnus
Nordhaug
Arbeid: 32 27 23 33
E-post: knutmagnus.nordhaug
@nedre-eiker.kommune.no
E-post: oyvind.bolstad
@nedre-eiker.kommune.no
Diakon
Gudrun Klingsheim
Arbeid: 32 27 23 28
Sekretær for
kirkelig adm.sjef
Merete Lange
Arbeid: 32 27 23 32
E-post: gudrun.klingsheim
@nedre-eiker.kommune.no
E-post: merete.lange
@nedre-eiker.kommune.no
Redaksjonsmedarbeider
Trond Grimstad
Mobil: 920 91 463
E-post:
[email protected]
Kirketjener
Steinar Hunnestad
Arbeid: 32 27 23 30
Mobil: 488 93 878
Kirkegårds
arbeider
Bjørn Kjenner
Arbeid: 32 27 23 30
Fotograf
Thomas W.
Røkeberg
16
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2011
GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I
KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN
Søndag er kirkedag!
Bonden, Kirkerud
l 28. august
11. søndag etter pinse
Aslakane
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste
l 18. september
14. søndag etter pinse
Solberg kapell
Kl. 11.00: Høsttakkefest
Røkeberg
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste
Tro og Lysgruppen medvirker
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste
Tro og Lysgruppen medvirker
l 04. september
12. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Presentasjon av konfirmanter
Røkeberg, Bonden, Skagestad
Dåp
l 25. september
15. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 17.00: Familiegudstjeneste for
hele menigheten
Nattverd
Røkeberg, Bonden
Kl. 19.00: Gudstjeneste
Presentasjon av konfirmanter
Røkeberg, Bonden, Skagestad
l 02. oktober
16. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Kirkerud, Bonden
Dåp og nattverd
l 11. september
13. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp, Nattverd
l 09. oktober
17. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp, Nattverd
Røkeberg, Bonden
l 16. oktober
18. søndag etter pinse
Solberg kapell
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp, Nattverd
Kirkerud
l 06. november
Allehelgensdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Allehelgensmesse
Røkeberg, Kirkerud, Klingsheim,
Bonden
Kl. 19.00: Allehelgenskonsert
med Joran Stiansen, sopran,
Eli Nesse, klavér
Nils Kr. Bonden, orgel
Korgruppe
l 13. november
22. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp og nattverd
Kirkerud, Bonden
Nedre Eiker kirke
Kl. 17.00: Familiegudstjeneste
Utdeling av kirkebok til 4 åringer
Kirkerud, Skagestad, Bonden
l 20. november
Sist søndag i kirkeåret
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Prekengudstjeneste
Røkeberg, Bonden
l 23. oktober
19. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Jazzmesse
Musikere og kor
Nattverd
l 27. november
1. søndag i advent
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp, Nattverd
Kirkerud, Bonden
l 30. oktober
Bots- og bededag
Nedre Eiker samfunnshus
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Lysmesse
Speiderne medvirker
Røkeberg, Bonden
Allsangsuksessen “Nedre Eiker synger” fortsetter. Torsdag 29. september kl. 19.00 er det duket for et nytt
sangprogram – med høstlige toner som tema. Korene Vox Egeri, Samklang, Omnibus og Kirkekoret leder
an denne kvelden, nr. 7 i rekken, som blir på Folkets Hus i Krokstadelva. Neste “Nedre Eiker synger” i
høsthalvåret blir “jule-allsang” søndag 18. desember i Nedre Eiker Samfunnshus.