for læreren

Tema: Nobels fredspris
Tekster: Intervju med Malala (intervju)
Ei framtid i fridom (artikkel)
Mål med opplegget: Å vekke elevenes interesse for sakprosa.
-Gjennom at elevene setter ord på sin leseropplevelse
-Gjennom at elevene diskuterer tema som tekstene tar opp.
-Gjennom at elevene skriver egne tekster etter inspirasjon fra og modell av sakprosatekster.
1. Før
Forklar ord og begreper som kan være vanskelige for elevene. (For eksempel:
Det er to tekster. Hva slags type tekster er det?
Hvilke forventninger har elevene til et intervju? Hvilke forventninger har de til en artikkel? Be
elevene se på titler og bilder. Hva tror elevene tekstene handler om? Har elevene hørt om Malala?
Hva vet de om Taliban?
Har de hørt om Nelson Mandela? Kjenner de til Apartheid-politikken? Hva vet de om Nobels
fredspris?
2. Underveis
Be gjerne elevene notere stikkord eller sett strek under:
- Noe som vekker følelser, gjør elevene glade, triste, sinte, overraskete, flaue osv.
- Noe de kjenner seg igjen i.
- Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
- Noe de lurer på, noe som gjør dem nysgjerrige.
3. Etter lesingen
Klassesamtale/ diskusjon.
Etter at elevene har lest tekstene anbefaler vi å ha en felles samtale om tekstenes innhold, for å sikre
seg at alle har forstått dem, og at klassen har en felles forståelse av hva de handler om. I den videre
samtalen kan det være fint å ta utgangspunkt i spørsmål som:
-Var det noe som gjorde spesielt inntrykk på deg i intervjuet med Malala? Eller var det noe du synes
var rart/ulogisk? -Noe som irriterer deg/gjorde deg sint/trist/overrasket/glad/flau? Hva?
-Var det noe som gjorde spesielt inntrykk på deg i teksten «Ei framtid i fridom»? Hva?
-Var det noe dy synes var rart? –Noe som irriterte deg osv? Hva?
-I teksten «Ei Framtid i fridom» stiller artikkelforfatteren spørsmål om Ntombi og moren hennes er
frie. Er de det? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Er Malala fri? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Er Malala og Nelson Mandela like? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Er sakene de har kjempet for like? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Hvilken av tekstene likte du best? Hvorfor?
-Hvilken likte du minst? Hvorfor?
Skriveoppgave:
Skriv en sakprosatekst om Nobels fredspris
Hva er egentlig Nobels fredspris? Hvorfor begynte man å dele ut en fredspris? Hva var tanken bak?
Hvem bestemmer hvem prisen skal gå til?
Skriv en artikkel om Nobels Fredspris. (Bruk gjerne artikkelen «Frøhvelvet på Svalbard» som
modelltekst»)
Kompetansemål:
Norsk:
-delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
-skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
-skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
Historie:
-drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig
perspektiv
-drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn
opnar for nye omveltingar
RLE: Filosofi og etikk:
-drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,
blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder