Menighetsblad for Nes på Hedmark

INFORMASJON
Menighetsblad – Faste/Påske 2013 • Årgang 61
Jesus lever graven brast!
Han sto opp med guddomsvelde
Trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gjelder.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, og Jesus lever!
Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til serier.
Jesus mørkets fyrster bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant og jeg har vunnet!
Norsk salmebok nr 179
God påske
Ill. Nina Hagen
Nes Menighetsråd 2011-2013
Einar Ødegaard (leder)
Tlf.: 62 35 33 78
Mobil: 977 69 256
E-post: [email protected]
Menighetsblad for
Nes på Hedmark
Adr.: Kirkekontoret
Sjurstuvegen 4C i Brumunddal
REDAKSJON:
Ragnfrid Granerud .... 62 36 10 91
Toril Ø. Windsor ....... 62 35 34 87
Nina Hagen ............. 62 35 34 84
Bankgiro: ............ 1810 40 04292
Opplag: 1500
Produksjon:
DMT kommunikasjon • 62 35 18 30
Neste nummer kommer i begynnelsen
av mai og frist for stoff er 2. april.
Kirkekontoret
Tlf.: 62 33 07 70
Besøksadresse:
Sjurstuvegen 4c i Brumunddal
Postadresse: Postboks 30,
2381 Brumunddal
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:
www.kirken-ringsaker.no
Åpningstider: mandag – fredag
09.00 – 15.00
Telefontider: mandag – fredag
10.00 – 14.00
Sokneprest Torbjørn Granerud
Tlf.: 906 21 246
E-post: [email protected]
Organist Ljubo Ivanov
Tlf.: 900 99 789
E-post: [email protected]
KIRKENS S.0.S.
815 33 300
Åpent hele døgnet.
Leie av Kirkestua
på Stavsjø
Bestilling ved henvendelse
til kirkekontoret.
Leiepris kr. 500,-.
Leie av duker kr. 400,-.
Leietakeren vasker etter seg.
2
Astrid Stai
Mobil:909 36 026
E-post: [email protected]
Egil Askehagen
Mobil:416 44 350
E-post: [email protected]
Gunvor Røhnebæk
Mobil: 905 09 454
E-post: [email protected]
Margaret Lyngstad
Tlf.: 959 87843
E-post:
[email protected]
Eldbjørg Kristiansen
Tlf.: 62 35 27 85
Ellen M. Robøle Hegge
Tlf.: 62 35 35 99
Mobil: 402 49 034
Epost: [email protected]
Kirketjener Jørn Westby
Tlf.: 413 21 075
E-post: [email protected]
Torunn Syversen
Mobil: 412 69 511
Menighetspedagog
Elisabeth Kofoed Kongelstad
Tlf.: 988 70 852
E-post: [email protected]
Erling Berentsen (1. vara)
Epost: [email protected]
Menighetspedagog Kirsten
Bjerkestrand Tschudi
Tlf.: 958 53 896
E-post: [email protected]
Renholder Gry Malin Vangen
Tlf.: 415 73 073
E-post: [email protected]
Daglig leder Gro Solbakk
Tlf.: 474 74 482
E-post: [email protected]
Kirkeverge Knut Are Hole
Tlf.: 906 77 379
E-post: [email protected]
Musikkutvalg:
Astrid Stai, tlf. 909 36 026
Asbjørn Feiring, tlf. 900 41 541
Anne Vold Andersen, tlf. 951 57 317
Ljubo Ivanov, tlf. 900 99 789
MIN SALME
Tenk om…
Da jeg ble spurt om å skrive om min salme ble jeg glad, takket ja, og tenkte med
en gang i ordets rette forstand ”Gjør det lille du kan.” Denne salmen har fulgt
meg helt siden jeg som liten jente var med mor på misjonsmøter. Husker så godt
mors oppslåtte salmebok på bordet om morgenen. Salmen ”Gjør det lille du kan
der hvor Gud har deg satt” er en tekst om å benytte de gylne anledningene mens
det ennå er tid. Dagene flyr og det er ikke sikkert det er bedre å gjøre i morgen
det vi kan gjøre i dag.
Den har en viss parallell til beretningen om Rut i Bibelen som går ut på åkeren
og plukker aks som ligger igjen (Rut 2,1-7). Salmen er skrevet av Lina Sandell
i 1885 og oversatt til norsk i 1904. Melodien er av Alfred Russ fra 1923.
Vi finner salmen i Landstad reviderte salmebok som nr. 639 med fire vers og
det er denne teksten jeg har valgt. I Norsk Salmebok står den som nr. 748 med
tre vers, de har utelatt det 3, verset.
Dagny Kolstad.
Tenk om vi kunne leve i en verden uten frykt,
uten krig, uten sult, uten overgrep, uten
naturkatastrofer, uten mobbing, uten ulykker,
uten ……..
Listen kan bli ganske lang over ting vi ikke
ønsker å oppleve, for det er så mye som kan
ødelegge livet vårt i større eller mindre grad.
Tenk om livet kunne leves i fred, i trygghet, i
kjærlighet, i omsorg …… Da hadde livet
vært godt å leve, ingen ting som ødelegger
det livet vi har fått å leve.
I stedet opplever vi det motsatte, antageligvis
i eget liv i større eller mindre grad, og vi opplever det i nyhetsbildet verden over.
En ting er de vonde opplevelsene som skjer
på grunn av uhell eller ulykker. Som skjer,
ikke fordi noen vil det, men fordi diverse omstendigheter dessverre medfører at det blir
slik.
Annerledes er det når det vonde skjer fordi
noen vil det, når noen med overlegg vil
påføre andre lidelse og smerte. Da spør man
seg – hvorfor? Hvorfor ønsker noen å ødelegge andres liv? Er det en gyldig grunn at
det er som ledd i en plan, en politisk målretning? Er det en godkjent grunn at for å
oppnå målet må man akseptere at noen lider
først?
Vi lærer av våre feil, sies det. Det tar visst
lang tid. Vi har hatt mange år på oss, og dessverre mange muligheter, til å lære. Når skal
vi lære at det beste for oss mennesker er å
søke det som er godt for alle?
Det finns en enkel levereregel i Bibelen som
burde løse de fleste problemer: «Alt dere vil
at andre skal gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem» («Den gylne regel»
Matteusev. kap. 7 vers 12). Vanskeligere er
det ikke – i teorien. Det er de færreste som
ønsker å oppleve lidelse i eget liv. Da skal
heller ikke vi som medmennesker være med
på å skape lidelse i andres liv. Dette gjelder
uansett tro, religion og politisk overbevisning. Dette gjelder ikke bare de store lidelser
som får plass i nyhetsbildet, men også i de
nære forhold der vi møter hverandre i hverdagslivet.
Det er vanskeligere i praksis. Vi har en
spaltet personlighet når det gjelder forholdet
mellom det gode og det onde. Vi er hverken
gode eller dårlige på bunnen, vi er begge
deler. Vår oppgave er å la det gode vokse
frem på bekostning av det vonde. Det krever
nok mye øvelse og selvdisiplin for å klare
det, og fullkomne blir vi ikke. Men vi har noe
å strekke oss etter. Det var Jesus som gav oss
det verset som kalles «Den gylne regel». Han
var heldigvis bare god på bunnen.
Ruth Berit Bøklepp Solberg utfordres til neste nummer.
Torbjørn Granerud
Salme
Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig, mens dagene flyr!
Etter vår kommer høst, og på dag følger natt,
og kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted,
og din gjerning skal modnes i fred.
Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på
at så ringe og lite det er!
Hvordan skulle du da med frimodighet gå
dit din mester vil sende deg her?
Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav,
vær tilfreds at til deg han det gav!
Gjør det lille du kan, legg ditt hjerte deri.
La for Herren det kun være gjort
vær så viss på at han skal ei dømme som vi,
blir det spørsmål om smått eller stort.
Se han selv gjør jo alt
hva betyder det så
Om du finnes i rad med de små.
Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud
bare troskap hos alle vil se!
Og vær glad du får gå med det ringeste bud,
for han selv vil bestandig gå med.
Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg:
Hva du gjorde du gjorde for meg!
Carolina (Lina) Vilhelmina Sandell, gift Berg (født 3. oktober 1832 i Frøderyd i
Småland, død 26. juli 1903 i Stocholm) var dikter, teolog, forfatter og salmedikter. Lina Sandell Berg var redaktør ved mannens (Carl Oscar Berg) bokforlag i
Stocholm. Hun skrev mer enn 1700 dikt, bl.a. ”Tryggare kan ingen vara”, ”Blott
en dag” og ”Jag kan icke rakna dem alla”.
Kirkelig Kulturverksted utgav i 1998 albumet Blott en dag der Carola Haggkvist
synger salmer av Lina Sandell. Lina Sandell Berg døde i 1903, 70 år gammel.
På gravsteinen på Solna kirkegård i Stocholm står hennes egne ord: ”Tryggare
kan ingen vara an Guds lilla barnaskara.”
I hennes barndomshjem Frøderyds prastgård hvor hennes far Jonas var prest, er
det i dag et lite museum, Lina Sandellgården. Utenfor minnegården, under det
300 år gamle asketreet, der hun satt mens hun skrev, står Aksel Wallenbergs
statue av Lina Sandell.
3
Årsrapport for Nes Menighetsråd 2012
Rådet har bestått av:
Sokneprest Torbjørn Granerud: Fast medlem av menighetsrådet.
Einar Ødegård: Leder. Leder av Fellesrådet
Margaret Lyngstad: Nestleder, varamedlem Fellesrådet, kirkevert Helgøya
Ellen Robøle-Hegge: Sekretær, kirkevert Helgøya
Gunvor Røhebæk: Representant til Diakonatet, kirkevert Nes og Baldishol i pinsen.
Astrid Stai: Kirkevert Helgøya
Vigdis Solli Simensen: Kirkevert Nes
Eldbjørg Kristiansen: Kirkevert Stavsjø, ansvarlig kirkestua Stavsjø
Egil Askehagen: Kirkevert Stavsjø
Torunn Syversen: 1. vararepresentant møter fast, kirkevert Stavsjø,
repr. i trosopplæringsutvalget
Erling Berentsen: 2. vararepresentant, kirkevert Nes
Harald Hoelstad: 3. vararepresentant
Endringer i rådssammensetningen i løpet av 2012:
Vigdis Solli Simensen flyttet ut av soknet og deltok for siste gang i
menighetsrådet på møte den 14.03.12. Hennes plass i rådet ble erstattet av
1. vararepresentant Torunn Syversen.
2. vararepresentant Erling Berentsen rykket opp til 1. vararepresentant og
har fra mars 2012 møtt fast i rådet.
Harald Hoelstad er ny 2. vararepresentant.
Utvalg/aktiviteter:
Trosopplæringsutvalget, Lørdagsklubben, KRIK-Nes (aktivitetsgruppa),
Diakonatet, musikkutvalget og Menighetsblad-redaksjonen.
Statistikk:
Menighetsrådsmøter
Gudstjenester på søn- og helligdager
Gudstjenester utenom søn- og
helligdager
Totalt antall frammøtte
Gudstjenester med nattverd
Totalt antall til nattverd
Utmeldinger
Døpte
Konfirmerte
Vigsler
Gravferder
Innsamlet totalt
Hvorav til egen virksomhet
Givertjenesten:
(giro menighetsblad)
Øvrige gaver/innsamlinger
2012
7
52
2011
7
52
21
4241
22
271
2
37
45
7
36
Kr. 74.213,Kr. 38.617,-
21
4365
18
354
1
35
37
11
35
Kr. 86.084,Kr. 39.599,-
Kr. 14.600,Kr. 13.621,-
Kr. 9.850,Kr. 9.500,-
Behandlede saker:
• Innvielse av ny messehakel i Stavsjø kirke, laget av Tove Stang Karlsen.
• Innvilget gave på kr. 1.000,- som sokneprest Torbjørn Granerud og to
konfirmanter fikk med seg til en lokal menighet i Nairobi i Kenya.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013
Før påske er det ca. seks uker med faste,
og i fastetiden hører fasteaksjonen naturlig
med. Det er Kirkens Nødhjelp som tradisjonelt står for fasteaksjonen i Den norske
kirke.
Kirkens Nødhjelp skriver selv om årets fasteaksjon:
Ved å gå inn på KN`s hjemmeside på
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen kan det leses mer om fasteaksjonen. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden.
Disse mulighetene kan benyttes for å gi en gave:
Benytte kontonummer 1594 22 87493, sende en sms <KN200> til
2090 (200 kroner), Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner).
Torbjørn Granerud
Per Arne Engdal kommer tilbake…
… i 25% vikariat mens Torbjørn Granerud er frikjøpt i tilsvarende %
som fagforeningsleder i bispedømmet i to år. Per Arne vil ha ca. èn
gudstjeneste i måneden, ca. èn begravelsesuke i måneden og noen an-
4
• Gudstjenestereform; ny liturgi. Menighetsrådet har vedtatt ny grunnordning for barnegudstjeneste, gudstjeneste og familiegudstjeneste.
• Ny søknad til kirkevergen om høytalere/lovpålagt teleslynge i Helgøya
kirke.
• Henvendelse vedr. bruk/ikke bruk av konfirmasjonskapper.
• Stønad til konfirmantweekend i 2012; kr. 200,- pr. konfirmant, samt
stønad til transport på kr. 150,- pr konfirmant.
• Kjøring på Stavsjø kirkegård. Kirkevergen kan betale for et skilt som
settes opp til orientering om hva slags kjøring som er tillatt på
kirkegården.
• Dugnad på kirkegårdene 25.04.12. Ble noen endringer pga dårlig vær.
• Oppstart av Kreativt ungdomsutvalg for Ringsaker prosti med 2 ungdommer fra Nes; - en fra KRIK og en annen ungdom. Alder 13 - 19 år.
• Ny kontorstruktur for ansatte i Ringsaker prosti. Nytt kontor opprettet i
Sjurstuvegen i Brumunddal.
• Ny trådløs mikrofon i Nes kirke.
• Nytt musikkutvalg. Det nye musikkutvalget består av:
- Astrid Stai
- Anne Vold Andersen
- Asbjørn Feiring
- Organist Liubomir Ivanov
• Behov for vedlikehold av kirkene våre. Forslag om å lage en oversikt
som sendes til kirkevergen. Det jobbes med en plan hos kirkevergen
om å ansette noen som kan foreta noe vedlikehold i kirkene i Ringsaker. Det trengs 60 til 80 millioner kr for å kunne ha et normalt
vedlikehold av kirkene i Ringsaker. I 2014 vil det bli en del penger til
vedlikehold/oppgradering av kirkegårdene. Planlegging starter i 2013.
• Kostnader vedr. Menighetsbladet. Nåværende ordning med utgivelse av
4 blad/år fortsetter. Saken tas opp til ny vurdering for neste år.
• Søknad om støtte fra jentekoret, som er for jenter i grunnskolealder. 16
jenter er med pr. i dag. Det ble vedtatt å støtte koret med kr. 5.000,- i år
også; det samme beløp som i 2011.
• Arkivet på Nes, i fbm at kirkekontoret flyttes fra Nes til Brumunddal.
Kirkevergen anbefalte at så mye som mulig av arkivet flyttes til Statsarkivet; resten flyttes til Brumunddal.
• Det er innkjøpt lykter for levende lys til alle tre kirkene våre, som skal
stå ute på kirketrappa ved gudstjenester.
• Brev fra Ringsaker kirkelig fellesråd vedr. behov for en prioritert liste
over verdifulle gjenstander i kirkene våre. Liste skal lages og leveres
Brannvesenet. De skal ha en redningsplan i fht hva som skal reddes fra
kirkene ved en evt brann, og i hvilken rekkefølge ting skal søkes reddet.
Planer for 2013:
• Gjennomføre ny kirkeordning.
• Rehabilitere kirkestua på Helgøya.
• Vaske eller evt. male kirkemuren på Nes.
• Høytaleranlegg og teleslynge på Helgøya
• Skifte ut teppet i midtgangen og koret i Stavsjø kirke
• Langsiktig mål: Elektrisk ringeanlegg i Helgøya kirke. Kostnad anslått
til ca. kr. 180.000,-. Opprettet egen giverkonto.
Einar Ødegaard, leder
Ellen Robøle-Hegge, sekretær
dakter på Nes-bo. Mange vil nok sette pris på å møte igjen den presten
som la igjen mange år av sin prestegjerning på Nes. Velkommen tilbake,
Per Arne.
Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Som tidligere år markerer Nes menighet og Pinsemenigheten Klippen
denne bønnedagen første fredag i mars hvert år. Det blir derfor samling
fredag 1. mars kl. 18.30. på Klippen, Stavsjø. Det blir skriftlesing, bønn,
samtale og bevertning. Det blir også fokus på kristne kvinner i Frankrike
som er årets land. Velkommen kvinner i alle aldre både fra både nær og
fjern.
Påskemåltid
Skjærtorsdag inviterer menigheten til påskemåltid i forkant av kveldsgudstjenesten i Nes kirke.
Kl. 16.00. blir det fellesskap med tekstlesinger, mange smaker samt sang
og musikk i Herredstyresalen i Tingnes. Kl 17.30. er det middag i
Spiseriet (koster kr 225,-) og gudstjenesten starter i Nes kirke kl. 19.00.
Det er fullt mulig å delta på alle tre delene eller bare en eller to. Til de to
første postene trenger vi påmelding innen 20.mars. Meld fra til Ragnfrid
Granerud, 90944731 eller [email protected] Velkommen.
merkes babysang vår 2013 og
barnets navn. Passende alder ved
oppstart er 1-9 måneder.
Kontakt oss på telefon 62 33 07 70
eller [email protected]
Frilufts- og skiweekend
for ungdom mellom
13 og 18 år
For ungdom:
Camp 61 grader Nord!
Sted: Mesnali leirsted. Tid: 5-7 april
Skikjøring, snowboard i Sjusjøen skisenter, hundekjøring på Mesna, skifilmer og vi får besøk av Jon Håtveit
som er verdenskjent for skifilmene han
har produsert. Han har også med et
multimedia- show om ungdom og
alkohol. Det blir samling i Skogskirken og sangkveld på lørdag kveld.
Fredag spiser vi kveldsmat i torvgamma på leirstedet. Dette blir helgen for
deg som er glad i å leke på ski!
Leiren er et samarbeid mellom trosopplæringen i Ringsaker prosti og
Mesnali leirsted. Lurer du på noe, ta
kontakt med:
Gunnhild Bjørdal, Kateket Brumunddal/Veldre menighet, tlf: 99 10 74 88.
Bli med på festival
sommeren 2013!
Er du mellom 13 og 18 år? Da bør du
bli med oss 4.-10. august 2013 da vi
reiser til Tsjekkias hovedstad Praha, på
den europeiske KFUM-festivalen. Der
vil dere treffe tusenvis av KFUK og
KFUM-ungdommer fra hele Europa og
andre steder i verden og oppleve et
internasjonalt festivalmiljø. Ringsaker
prosti planlegger felles reise med ungdommer fra Hamar og Vallset og kjører
buss begge veier. Avreise vil være
lørdag 3. august og hjemkomst søndag
11. august. Fra Ringsaker prosti vil det
være med fire ledere og menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi
har hovedansvaret for denne gruppen.
Alle som reiser fra Ringsaker er en
gruppe og vi kommer til holde sammen
hele uken og ha egne gruppesamlinger.
Praktisk informasjon
Pris per deltager er 4.500 kroner.
Prisen dekker:
• Festivalpass med tilgang til alt festivalprogram
• 6 overnattinger i ungdomsherberge
• Tre måltider om dagen
• Fri offentlig transport i Praha
• Reise tur/retur Praha
Ved påmelding vil vi kreve et depositum på kroner 500 og påmelding er
bindende. Prisen forutsetter medlemskap i Norges KFUK-KFUM, som
koster kr. 165 per år. Det lønner seg!
Trosopplæringen i Ringsaker prosti
sponser kroner 1000 per deltager og
oppfordrer i tillegg til å søke menigheten om støtte.
• Mer info generelt om informasjon
finner du på hjemmesidene til festivalen, www.yefestival.com.
Påmelding til turen gjør dere på
www.kirken-ringsaker.no innen onsdag 6. mars 2013. Depositum på kr.
500 overføres til konto 1810.13.25349
og merkes navn og Praha 2013.
Spørsmål kan rettes til menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi
på [email protected]
Kirkerottene inntar kirkene
Vesle og Fredo, kjent fra filmene om
kirkerottene, reiser nå rundt som
barneteater i kirkene.
Lørdag 2. mars er det forestilling i
Brumunddal kirke. Dette er et felles
arrangement for menighetene i Nes,
Furnes og Brumunddal/Veldre.
Teateret passer for barn mellom 4-6 år,
hele storfamilien er velkommen.
Kirkerottene er navnet på forestillingen som nå skal ut på veien og inn i
mange av landets kirker. Dukkene og
konseptet rundt rottene som sniker seg
inn i kirken både engasjerer og utfordrer barna. På en unik måte blir de
kjent med kirkerommet og symbolene
og gjenstandene som finnes der. De to
rottene møter kirken og budskapet som
formidles der med undring og humor.
Spesielt lar rottene seg imponere av
Jesus og alt det fine han har gjort.
Gjensynsglede
Det er allerede gitt ut to DVD-filmer
og en lydbok om rottene Vesle og
Frodo, så mange barn kjenner figurene
godt allerede. IKO har utarbeidet
teaterstykkene og de nye historiene om
kirkerottene i samarbeid med Teateret
Innlandet, som er regionsteater for
Hedmark og Oppland.
Sterke stemmer
Velkommen til en hyggelig stund for
foreldre og barn med sang, bevegelse
og sosialt samvær i Nes kirke på
Tingnes. Vi møtes annenhver torsdag
kl. 13.00. Det serveres kaffe, te, frukt
og sjokolade. Ta med matpakke selv.
Datoer våren 2013:
31.1. - 14.2. - 28.2. - 14.3. - 4.4. - 18.4.
- 2.5. - 16.5. - 30.5.
Kurset koster kr. 250 som overføres til
konto 1810.13.25349. Betalingen
I forbindelse med at det i år er 100 år
siden kvinner fikk allmen stemmerett
i Norge, blir det et stort arrangement
torsdag 6. juni.
Det er Nes og Helgøya Bygdekvinnelag som står om arrangør, men arrangementet holdes i Teatersalen i Brumunddal. Det er mange ulike seminarer på
dagtid, Henriettes Torg på ettermiddagen med lokale utstillere, politiske
partier, næringslivet, mm. På kvelden
blir det en stor kulturkveld samme sted.
Mer info kommer, men sett av både
dagen og kvelden for dette blir årets
store “happening”. Flere spennende
personer deltar, mange sponser økonomisk - men mest av alt er det en
hyllest til alle kvinner!
5
Godt nytt år – fint at du har funnet fram til spalten vår enda
en gang. Starten på det nye året har vært kald, men når denne
spalten skrives, drypper det fra taket.
Grøtfesten vår gikk av stabelen på Jølstad Grendehus 7.
desember. Der var det bra besøk av både speidere og foreldre.
Juleverksted er fast innslag for speiderne og dette ble
arrangert 18.desember. Det er et artig innslag i speiderarbeidet
der speiderne får prøve sine kreative evner.
Lysmessene i Ringsaker og Stavsjø kirke samlet mange store
og små. I Ringsaker er også konfirmantene med, så der var
det fullt hus. Både konfirmantene og speiderne har mange
lesninger underveis og mange er rett og slett flinke. Lysprosesjonen – lang rekke som vandrer rundt i kirken. I Stavsjø - der
skolekorpset og speiderne stiller opp var det godt besøkt. Der
var det også barnedåp. Det er lenge siden så mange speidere
har vært med. Lysprosesjonen er fast innslag. Også her har
speiderne lesninger under messa. Dette gjør at mange blir vant
med å opptre offentlig, en god ballast å ta med seg videre.
Begge messene ble som tidligere avsluttet med kirkekaffe
og en hyggelig prat med venner og kjente.
Året 2013 startet med badetur. Denne gangen gikk turen til
Jorekstad Badeland ved Lillehammer. I overkant av 40 deltok
med smått og stort. Speidergruppa har mange positive foreldre
som stiller opp ved behov, noe lederne setter stor pris på.
Halvårsplanen vår 2013 viser at det er lagt opp stor og
allsidig aktivitet. Vi håper på snø i Brattbergsbakken søndag
3. mars. Da skal vi aka på skir og akabrett – og samles rundt
varm grill i pausa.
Speiderbasaren 2013 er på Jølstad Grendehus mandag 4. mars
kl. 18.30. Dette er både for speidere, foreldre, venner og
naboer. Gratis kaffe og saft med nogo attåt står klart hele
kvelden. Vi håper på mange besøkende.
Helga 9. og 10. mars arrangerer kretsen temahelg for troppene
på Koppang.
2. og 3. april drar vi til Ludvig Hemstad her i bygda for å se på
alt han har i museet på garden.
Ledersamling blir det på Hammeren i Løten 12.-14. april
Speideraksjon/ St.Georgsdag går av stabelen på Jølstad
Grendehus 22.april. Dette er for alle speidere med foreldre.
NY SPEIDERSJEF: Han heter Knut Slettebak, 33 år fra
Hellvik ved Egersund. Med seg i styret har han Håvard Otto,
Thea Hilding, Kar Erik OnstadNina Rones, visespeidersjef
May Britt Roald og ikke minst Hanne Mette Lundberg!
Lykke til i vervet Hanne Mette!
Speiderleir i Stavanger 5. – 13. juli i Stavanger – mer om det
i neste nummer.
Speiderhilsen Oddvar Knutsen (noe forkortet av redaksjonen
pga plasshensyn)
FRA SLEKT TIL SLEKT
Nes:
Jakob Larsen Ludvigsen
Fredrikke Trøstheim
Stavsjø:
Oliver Bjerkhagen
Emine Noela Vang
Jonas Moen Taskerud
Nes:
Kaare Kampenhøi
Ragna Oline Duenger
Rune Johan Vold
Else Oddbjørg Rasmussen
Tomas Pedersen
Else Sandbakken
Helgøya:
Bjørn Foss
Kontaktpersoner i Menigheten:
KRIK:
Nes Diakonat:
6
Torbjørn Granerud
Gunvor Røhnebæk
Stavsjø:
Anna Opseth
Magne Mohn
Martha Sundheim
Reidar Solvang
Magnus Olsen
906 21 246
905 09 454
Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad
62 35 22 30
Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad
62 35 35 72
Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna 62 35 22 27
Kulturkalenderen
Biblioteket er åpent hver mandag fra kl 16 -19 i skoleåret.
DATO
01.03.2013
UKEDAG
Fredag
TEMA
Kvinnenes internasjonale bønnedag
04.03.2013
Mandag
05.03.2013
Tirsdag
Vevstua åpen
HVER MANDAG
Planting i skråninger
06.03.2013
08.03.2013
Onsdag
Fredag
08.03.2013
09.03.2013
09.03.2013
10.03.2013
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
12.03.2013
13.03.2013
Tirsdag
Onsdag
14.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
21.03.2013
24.03.2013
25.03.2013
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
28.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
30.03.2013
31.03.2013
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
01.04.2013
02.04.2013
Mandag
Tirsdag
06.04.2013
14.04.2013
15.04.2013
17.04.2013
19.04.2013
20.04.2013
23.04.2013
27.04.2013
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Lørdag
Idehjørnet i Moelv
Åpen Kvinne Kafè
Tre sterke kvinner: Henriette, Hanna
og Hulda i et ”stemmerett-perspektiv”
Bygdekino
”Krafttak mot kreft”
KRIK
Bygdekvelden
Årsmøte
Ung husflid
ANNENHVER UKE
Strikke-kafè
Elvis-konsert
KRIK
KRIK
Elvis-konsert
Medlemsmøte
Quilte toalettmappe / eller veske
Quilting fortsetter
Familie-gudstjeneste
Snøscooterkjøring for
psykisk utviklingshemmede
Påskemåltid
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Høytids-gudstjeneste
ARRANGØR
Nes Menighet og Pinsemenigheten
Klippen
Nes Husflidslag
HVOR
Klippen i Stavsjø
KLOKKESLETT
18:30
Hvams Brænderi
17:00-21:00
Nes Hagelag
Midttun på Sund Nedre
Nes Husflidslag
Hvams Brænderi
?
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag
Tingnes Spiseri
Venner av Tingnes Kulturhus
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag
Menigheten
Nes og Helgøya Bondelag og Nes
og Helgøya Bygdekvinnelag
Venner av Tingnes Kulturhus
Nes Husflidslag
Tingnes Kulturhus, Kinosalen
Innsamling ved bygdas butikker
Neshallen
Tingnes Kulturhus
17:30
18:00 Program
18:00+20:00
Fra kl 11:00
16:00-18:00
18:00
Nes Husflidslag
Nes Sangforening
Menigheten
Menigheten
Nes Sangforening
Nes og Helgøya Bondelag
Nes Husflidslag
Nes Husflidslag
Menigheten
Nes Røde Kors hjelpekorps
MERKNAD
Foredrag med
Tellef Frøysaa
Inngang
kr 50,- / kr 100,For 4.trinn og eldre
Tingnes Kulturhus, Herredstyresalen 19:00
Hvams Brænderi
17:30-19:30
Nes-bo, kantina
Tingnes Kulturhus
Mesnali
Mesnali
Tingnes Kulturhus
11:00-13:00
Overnatting
Slalåm
Menigheten
Menigheten
Menigheten
Hvams Bræderi
Hvams Bræderi
Nes Kirke
Fra Røde Kors hytta på Ljøsheim
og tur/retur Midtfjellkoia
Tingnes Spiseri
Nes Kirke
Nes Kirke
18:30-21:30
18:30-21:30
11:00
16:00/17:30
19:00
11:00
Menigheten
Nes Kirke
11:00
”Elvis med mer”
For 4. trinn og
eldre. Påmelding.
”Elvis med mer”
Palmesøndag
Salg av varmt/kaldt
drikke og vafler
Skjærtorsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
Menigheten
Nes Bo- og aktivitetssenter
11:00
2. påskedag
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag
Tingnes Kulturhus
18:00
Inngang
og Nes og Helgøya Bondelag
Kr 50,- / kr 100,Besøk av Karl Eirik Schjøtt Pedersen, toppledelsen i Hedmark AP, ordfører og fylkesordfører deltar. Innspill fra lag, organsiasjoner og politiske partier.
KRIK
Menigheten
Neshallen
16:00-18:00
For 4. trinn og eldre
Vårkonsert
Nes Musikkforening
Tingnes Kulturhus
18:00
Vevstua åpen
Nes Husflidslag
Hvams Brænderi
17:00-21:00
Ufo/aktivitetskveld
Nes Husflidslag
Hvams Brænderi
18:30-21:30
Bygdekino
Venner av Tingnes Kulturhus
Tingnes Kulturhus, Kinosalen
18:00+20:00
KRIK
Menigheten
Neshallen
16:00-18:00
For 4. trinn og eldre
Blåveismøte
Nes og Helgøya Bygdekvinnelag
Nes Bo- og aktivitets- senter
17:30
Nes jentekor deltar
Dugnad
Tingnes og Nes Vel
Velstranda etc. Tingnes
Møt opp!
Gudstjeneste
”Drukner innlandet i olje?!”
Våre annonsører er:
• Skafferiet
• Nes Fysioterapi
• Braastad epler
• Nes Bilverksted
Gårdsbutikk hver lørdag 1100-1600
Produksjon av eplemost og utleie av
produksjonslokaler
www.braastadepler.no
• R.G.V. Tingnesv 761
• Nes Rør
• Ifor Williams Norge
• Helgøya Bie
• Nerlien Gard
• Trimrommet
Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom,
21 bad. Tlf.: 623 53 546 www.hoel-gaard.no
• Brumunddal
Begravelsesbyrå AS
• Stavsjø
Blomsterforretning
• Helgøya Tre
Skreddersydde innredninger
- Listverk
• Nes Vask
7
Postreklame standard
VELKOMMEN TIL KIRKE
Dato
Kl.
Kirke
Dag
Gudstjeneste
Merknader
03.03.
11:00
Stavsjø kirke
Granerud
3. søndag i fastetiden
Luk. 22, 28-34
Gudstjeneste
med nattverd
Anine Kongsrud - sang
Menighetens årsmøte etter gudstj.
10.03.
11:00
Helgøya kirke
Granerud
4. søndag i fastetiden
Joh. 6, 24-36
Gudstjeneste
med nattverd
Vanja B. Hoelstad - sang
17.03.
11:00
Ingen gudstj.
Maria budskapsdag
Luk. 1, 39-45
24.03.
11:00
Nes kirke
Engdal
Palmesøndag
Joh. 12, 1-13
Familiegudstjeneste
Silje S. Bjørnstad - sang
28.03.
19:00
Nes kirke
Granerud
Skjærtorsdag
Joh. 13, 1-7
Gudstjeneste
med nattverd
29.03.
11:00
Nes kirke
Granerud
Langfredag
Luk. 22,39 - 23,46
Gudstjeneste
31.03.
11:00
Nes kirke
Granerud
Påskedag
Joh. 20, 1-10
Høytidsgudstjeneste
med nattverd
01.04.
11.00
Nes-bo
Granerud
2. påskedag
Joh. 20, 11-18
Gudstjeneste
07.04.
11:00
Ingen gudstj.
2. søndag i påsketiden
Joh. 20, 24-31
14.04.
11:00
Stavsjø kirke
Granerud
3. søndag i påsketiden
Mark. 6, 30-44
Gudstjeneste
med nattverd
21.04.
11:00
Helgøya kirke
Engdal
4. søndag i påsketiden
Joh. 14, 1-11
Gudstjeneste
med nattverd
28.04.
11:00
Nes kirke
Granerud
5. søndag i påsketiden
Joh. 17, 6-11
Gudstjeneste
Samtalegudstjeneste med
konfirmanter
05.05.
11:00
Ingen gudstj.
6. søndag i påsketiden
Matt. 6, 7-13
09.05.
11:00
Helgøya kirke
Granerud
Kristi himmelfartsdag
Joh. 17, 1-5
12.05.
11:00
Stavsjø kirke
Granerud
Søndag før pinse
Joh. 16, 12-15
Gudstjeneste
Samtalegudstjeneste med
konfirmanter
17.05.
10:00
Nes kirke
Granerud
17. mai
Luk. 17. 11-19
Familiegudstjeneste
Menighetens årsmøte
Hvert år avholdes Menighetens årsmøte. Her er det ikke valg
som står på dagsorden, men menighetens arbeid. Årsmeldinger blir lagt frem, og det samtales om det som skjer av forskjellige aktiviteter i menigheten. Her er det mulighet for å
komme med tanker og ideer om det som gjøres i menigheten,
eller som burde gjøres. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten
i Stavsjø kirke den 3. mars, og det serveres kirkekaffe.
17. mai
I år er bygdas fellesfeiring av nasjonaldagen lagt til Tingnes.
Påskens gudstjenester
Alle påskens gudstjenester fra og med palmesøndag til og med
påskedag er i den samme kirken. I år er det Nes kirke sin tur til
å ha gudstjenestene. Gudstjenesten på 2. påskedag er på Nes-bo
kl. 11.00. Velkommen til å feire påskens gudstjenester!
Konfirmasjonsgudstjenestene for 2013 er på følgende datoer:
Stavsjø kirke 27. mai kl. 11.00
Helgøya kirke 2. juni kl. 10.30
Nes kirke 2. juni kl. 12.30
Navn på konfirmantene kommer i neste nummer.