Brosjyre AvokatassistentDNA Studiet 2015-16

- En utdanning som gir deg nye karrieremuligheter!
Advokatassistent DNA
Studiet 2015/16
“Studiet er grundig med gode
forelesere. Veldig inspirerende,
øker både kompetanse og selvtillit i
min rolle. Hyggelige medstudenter
og åpner for nytt nettverk”.
Lise Wilson, advokatassistent DNA,
Advokatfirmaet Selmer.
Hva er en advokatassistent?
En advokatassistent DNA har en juridisk relatert utdannelse og
spesialisering, som kvalifiserer for flere typer juridisk arbeid. Som
faglig medhjelper avlaster de advokaten og juristen i det daglige
arbeidet. En advokatassistent DNA får en faglig tyngde til å påta
seg mange spennende oppgaver. Advokatassistenten arbeider
under advokatens eller juristenes ansvar og kontroll.
Dine karrieremuligheter
Studiet har et eget fagutvalg i Juristenes Utdanningssenter (JUS) som
til enhver tid evaluerer og videreutvikler utdanningen. Som ferdig utdannet kan du jobbe både innenfor offentlig og privat sektor. Det er sagt at
advokatassistenten er den mest allsidige personen på et advokatkontor.
Karrieremulighetene er mange både som medarbeider ved et av landets
mange advokatkontor, men også i domstolene, forvaltningen, organisasjoner og øvrig næringsliv.
Advokatassistenten er en viktig ressursperson for virksomheten
“Utdanningen gir advokatassistentene en solid plattform, hvor spisskompetansen erverves når de møter det praktiske arbeidet. I vårt firma utfører assistentene
selvstendige oppgaver innenfor sine områder som gjør at teamarbeidet flyter
svært godt”. Knut Ivar Paalsrud, advokat i Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA
Juristenes Utdanningssenter etablerte utdanningen av Advokatassistent
DNA for 20 år siden, i samarbeid med Advokatforeningen. Tilbakemeldingene gjennom denne perioden har vært svært positive. Arbeidsgivere
opplever advokatassistentene som gode medhjelpere i det de gjør mye
selvstendig arbeid og avlaster advokatene i det daglige. Det ligger stor
verdi i at assistentene utfører enklere oppdrag.
Formelle krav
For å kunne benytte tittelen «Advokatassistent DNA» stilles
følgende krav:
•
•
•
•
Gjennomført fem obligatoriske samlinger
Bestått fem hjemmeoppgaver
Bestått avsluttende eksamen
Tre-års praksis på heltid som advokatsekretær
(eksamen kan avlegges før praksiskrav er oppfylt)
Studiet
"Jeg liker å ha litt å bryne meg på, og studiet har gitt meg denne muligheten
ved at jeg nå delvis selvstendig kan gjøre enkelte juridiske oppgaver".
Julie Helene Sofiedal, advokatassistent DNA i Advokatfirmaet Haavind AS
Studiet
Faglig ansvarlig
Juristenes Utdanningssenter (JUS) har et eget fagutvalg for Advokatassistent DNA
utdanningen. Advokat Knut Ivar Paalsrud er fagansvarlig for utdanningen 2015/2016.
Studiesamlinger
Studiet gjennomføres med fem samlinger over tre semestre med oppstart 9. februar 2015
og avsluttende eksamen 19. april 2016. Alle samlingene foregår på dagtid mandag-fredag,
og finner sted sentralt i Oslo.
År
År 2016
2015 Samling 5: 15-19 februar
Samling 1: 9-13 februar Samling 2: 20-24 april
Skriftlig 5-timers eksamen avholdes
Samling 3: 14-18 september tirsdag 19. april i Oslo.
Samling 4: 16-20 november
Påmeldingsfrist!
Påmeldingsfristen er mandag 8. desember 2014. Det er begrenset antall plasser
og deltakerne registreres i den rekkefølgen vi mottar påmeldingene.
For påmelding, mer praktisk informasjon og oversikt over studieavgiften se:
www.jus.no/kurs/2015006
Emner til den enkelte samling:
Samling 1:
Samling 3:
Samling 2:
Samling 5:
Rettskildelære og metode
Erstatningsrett og personskade
Praktisk rettskildesøk hos Lovdata
Familierett, arv og skifte
Advokatvirksomhetens rettslige
fundament
Samling 4:
Klientbehandling for advokater
Selskapsrett
Etiske regler for advokater
Tinglysing i Brønnøysundregistrene
Taushetsplikt
Skatterett
Fri rettshjelp/rettshjelpsforsikring
Merverdiavgift
Statsrett
Arbeidsrett
Forvaltningsrett
Advokatregnskapet
Tvisteloven
Avtalerett
Kjøpsrett
Avhending av fast eiendom
Tinglysing
Ekspropriasjon av fast eiendom
Bruksrettigheter til fast eiendom
Panterett og kausjon
Pengekravsrett
Tvangsfullbyrdelse og inkasso
Gjeldsforhandling og konkurs