Les informasjonskrivet fra Riksantikvaren for å se hvordan ditt fartøy

SAKSBEHANDLER
Mari Søbstad Amundsen
VÅR REF.
14/00256-3
ARK.
INNVALGSTELEFON
DERES REF.
Forvaltningsarkivet
822.1
+47 98 22 87 32
DERES DATO
TELEFAKS
+47 22 94 04 04
[email protected]
www.riksantikvaren.no
VÅR DATO
11.04.2014
Se mottakerliste
Utlysning av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdstilskudd (FDV-tilskudd) over
statsbudsjettet 2014 kapittel 1429 post 74 fartøyvern
Vi viser til innstilling fra energi- og miljøkomiteen vedrørende avgiftskompensasjon for blant
annet fartøy, og vedtak om overføring av ytterligere fem millioner kroner til post 74 fartøyvern.
Riksantikvaren kunngjør med dette at det er satt av inntil 5 millioner kroner til FDVtilskudd fra disse midlene.
Søknadsfristen settes til 1. juni 2014.
Bakgrunn for saken
I anledning energi- og miljøkomiteens behandling av budsjettforslag for Riksantikvarens for
2014 ble det besluttet å avvikle ordningen med avgiftskompensasjon for fartøy med
øyeblikkelig virkning. I innstillingen fra komiteen heter det at:
«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelige Folkeparti og Venstre,
ønsker å styrke fartøyvernet, samtidig som man ønsker å holde fast på det viktige prinsippet om at
forurenser betaler. Derfor økes bevilgningen til fartøyvern over Riksantikvaren budsjett med 5. mill.
kroner, samtidig som kompensasjonen for CO2-avgift fjernes. Det gir større frihet til eierne av
historiske fartøy, siden en slik bevilgningsøkning gir mulighet til å søke om mer midler til ulike
formål.»
Komiteen legger her til grunn at fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon skal tilgodesees
fra økningen over post 74. På bakgrunn av dette informerer Riksantikvaren om at midlene vil
fordeles etter søknad fra disse fartøyene.
Fordelingen vil bli gjort ut fra følgende kriterier:
1. Fartøy som er i bruk og driver publikumsrelatert virksomhet.
2. Fartøy som mottok refusjon i 2013 og som blir særlig rammet av at ordningen med
avgiftsfritak er fjernet.
Det gis unntak fra punkt 2 om å ha mottatt refusjon i 2013 for fartøy som har sin første
ordinære sesong i 2014 eller hatt et lengre verkstedsopphold. Her kan estimert nivå legges
til grunn. Nærmere om fremgangsmåten for estimert nivå finnes i vedlagte
informasjonsskriv.
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
A: 2636
2
For fartøy som enda ikke har søkt om refusjon for 2013, se vedlagte informasjonsskriv.
Søknad om FDV-tilskudd fra midlene skal inneholde følgende:
a. Informasjon om konsekvensene som bortfall av avgiftsfritak har for fartøyet.
b. Beskrivelse av bruken og den publikumsrettede aktiviteten som genererer avgifter på
drivstoff, el.
c. Kopi av mottatt refusjon av avgifter for 2013. Eventuelt en forklaring på hvorfor fartøyet
ikke mottok slik refusjon i 2013 i henhold til unntak fra punkt 2.
Riksantikvarens søknadsskjema for tilskudd til fartøy skal fylles ut. Dersom fullt skjema
tidligere er sendt til Riksantikvaren skal bare side 1 skal fylles ut og legges ved. Skjemaet er
tilgjengelig på Riksantikvaren hjemmeside www.ra.no under veiledning, søknadsskjema og søknad
om tilskudd og/eller status som «verneverdig skip».
Eventuelle restmidler etter søknadsbehandlingen vil Riksantikvaren fordele på
igangværende prosjekt.
Denne informasjonen er også tilgjengelig på www.ra.no
Vennlig hilsen
Mari Søbstad Amundsen (e.f.)
konst. seksjonssjef
Erik Småland
seniorrådgiver
Vedlegg:
1
Kopi til:
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
A: 2636
Informasjonsskriv vedrørende utlysning av forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdstilskudd (FDV) over kapittel 1429 post 74 fartøyvern
Estimerte nøkkeltall for fartøy unntatt fra punkt 2
Det vil være svært arbeidskrevende å beregne det nøyaktige avgiftsnivået for fartøy som
ikke kan legge frem tall fra 2013.
Med utgangspunkt i avgiftsnivået i 2014 har Riksantikvaren derfor estimert hva den tidligere
refusjonsordningen ville ha tilsvart for 1 liter diesel. Denne summen er noe oppjustert for
også å inkludere refusjon på forbruk av smørolje. Estimering av el-avgiften faller
vanskeligere, da denne vil variere mye ut fra hvilken kilde som benyttes. Det er for eksempel
svært ulike satser for industri og husholdning. Her har Riksantikvaren valgt et nivå noe
under industri og en del over husholdning.
De fartøyene som etter punkt 2 må estimere søknadsbeløpet kan derfor regne ut
søknadssummen med utgangspunkt i kr. 2,60 per liter diesel i 2014. Disse fartøyene kan også
beregne el-avgiften ut fra forventet forbruk og kr. 0,30 per kw/t.
Informasjon til fartøy som enda ikke har søkt om refusjon av betalte
særavgifter for 2103
Det er fremdeles mulig å søke om refusjon av betalte særavgifter for 2013. Refusjonssøknad
med dokumentasjon på betalte avgifter sendes snarest til den aktuelle tollregionen.
Avgiftene må være spesifisert på faktura for betalt drivstoff, olje eller strøm. Eventuelt kan
en be om å få en spesifisert bekreftelse på dette. Foreldelsesfristen for refusjon er 3 år fra
tollregionen har mottatt refusjonssøknaden. Det bør søkes snarest, da det må forventes noe
behandlingstid hos tollregionen. For nærmere informasjon, kontakt ditt regionale tollkontor.