Energieffektivisering:

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
n «Bygg for framtida!»:
Regjeringen med ny
handlingplan Side 22
n La om til felles modell:
n Gruppering med makt:
«BIM vil løfte hele
næringen» Side 12
Tøffe mål ga
gode resultater
Fremtidens
byggenæring
4.utgave
Side 6
En temautgivelse
fra Value
Publishing
Energieffektivisering:
CO kutt
som monner
2
n Fremtidens byggenæring krever
fokus på effektiv bruk av energi. Ved å
implementere morgendagens løsninger
og teknologi nå, sparer du ikke bare
penger og redder nattesøvnen, du gir
også et vesentlig bidrag til en bærekraftig framtid. Vi har sett på hvordan.
Har du egentlig eirerskap til dine verdifulle data
Side 17
Mineralull fra Knauf Insulation
• Naturlig brun, ingen syntetisk farge
• Lambda 0,035, 0,037 og 0,039
• Blåseull med lambda ned til 0,034 for nye og gamle hus
Kom å besøk oss på Bygg Reis Deg 09,
STAND C01-16, HALL C
Ytterligere informasjon finnes på
www.knaufinsulation.no
Ref:GLA116309
• Naturlig bindemiddel uten fenol eller tilsatt formaldehyd
2
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Leder
Jøns Sjøgren
Boligprodusentenes forening
Formann buildingSMART Norge
Trond Valeur
Skanska Norge AS
Formann buildingSMART Norge
B
IM-teknologien er bygget på
åpne, internasjonale standarder. Det å bygge digitale prototyper av bygget først, muliggjør at
alle faggruppene i en byggeprosess
kan samhandle. Det betyr at samme
hva slags dataprogram den enkelte
faggruppe bruker, kan man arbeide
med samme modell som andre
faggrupper uansett når i prosessen man er. På den måten kan feil
Stadig større interesse
for BIM-teknologi
Bruk av ny teknologi er på vei inn i byggebransjen. Mange bygg prosjekteres nå ved hjelp av digitale
bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Ett eksempel er to nye universitetsbygg i regi av Statsbygg i
Stavanger. På et informasjonsmøte kom 100 mennesker for å høre om det nye. Det tyder på interesse!
før man kommer videre. Effektivt,
hurtig og vesentlig mer pålitelig
og rimeligere enn et system med
menneskelig kontroll.
Myndighetene oppfordres
derfor til å iverksette en prøveordning for digital kontroll, slik at
tilsynet med regeletterlevelsen blir
enda bedre enn i dag.
BuildingSMART Norge vil spille
en viktig rolle i fremtiden for å
bidra til at flere og flere får innblikk i de pågående BIM-prosjektene slik at hele bransjen blir med.
BuildingSMART Norge vil også
være viktig inn mot de miljøene
som er kommet langt for å løfte
de softwaremessige utfordringene
de finner inn til BuildingSMART
International for derigjennom
stadig forbedre IFCstandardene og presse
på mot de internasjonale softwareutviklerne
for stadig å forbedre
teknologien.
BIM-teknologien er bygget på åpne, internasjonale standarder. Det å bygge digitale prototyper av bygget først, muliggjør at alle faggruppene i en byggeprosess kan samhandle.
og misforståelser, som årlig koster
samfunnet milliarder av kroner,
raskt og tidlig avdekkes og dermed
reduseres betydelig. Men èn ting
er avgjørende: Det må være åpne
standarder i bunn. Proprietære løsninger gjør effektiv bruk av den nye
teknologien umulig.
Digital regelsjekker. Et
vesentlig poeng i enhver byggeprosess er å være trygg på
at gjeldende lover og regler er
fulgt. Til vanlig skjer dette ved
manuell kontroll på et offentlig
kontor eller i egen bedrift. Dette
tar tid. I øyeblikket er forslag
til nye forskrifter til plan- og
bygningsloven ute på høring. Her
tas det til orde for obligatorisk 3.
partskontroll av prosjektering og
utførelse. Dersom denne kontrollen skal utføres av mennesker på
tradisjonell måte, vil dette måtte
medføre en unødvendig økning
av byggekostnadene.
Vi mener imidlertid at tiden
nå er inne til å
satse på digital
regelsjekking.
BIM-teknologien har
vist at dette
er mulig, gitt
at regelverket
standardiseres
med det for øye. I en digital regelsjekker gjennomgås modellen av
bygget, og i løpet av kort tid er det
kontrollert. Resultatet kommer
på skjermen – enten alt ok eller
en liste med ting som må rettes
Bygg Reis Deg. For de som
ønsker et nærmere innsyn i hva
den nye teknologien representerer, er det store arrangementet
Bygg Reis Deg stedet. Her skal det
være en internasjonal konferanse
med tittelen «How to achieve cost
effective and sustainable buildings?» om status og utvikling av
BIM. I tillegg vil det bli gjennomført en 48 timers design-/
prosjekteringskonkurranse, Build
Hospital Live. Nye verktøy og
samhandlingsmåter blir demonstrert i en intensiv konkurranse
i å planlegge et sykehus. Et eget
såkalt kompetansetorg er også
rigget til. Det hele finner sted på
Norges Varemesse på Lillestrøm
i dagene 22.-29. september. Mer
informasjon er å finne på www.
buildingsmart.no og www.byg�greisdeg.no.
I daglig bruK. BIM-teknologien er i daglig bruk og utvikling
i mange norske selskap allerede.
Både på entreprenørsiden, hos
Det er på tide at hele
bransjen skjønner at nå
er så mye på plass teknologisk at
det er fullt mulig for alle aktører å
hente gevinster allerede i dag. Det
er lederne i de ulike selskapene og
miljøene som må gå foran og vise
vei. For å få dette til er det viktig
å vite at det kun dreier seg om
20% teknologi. 80% handler om
å endre vår måte å gjennomfør
byggeprosjekter på. Det er ikke
krevende å ta i bruk BuildingSMART og BIM teknologien.
Brukerstyring buildingSMART-prosjektet har i en årrekke
vært en motor i utviklingen av
BIM-teknologien i Norge, solid
støttet av Innovasjon Norge.
Forskningsmiljøer, foregangsmennesker i byggenæringen og
norske programvareprodusenter
har brukt mye tid og krefter på
å utvikle teknologien som nå er
kommet så langt at store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg tar den i praktisk bruk. Det
er med andre ord brukerne som
nå har tatt styring med den videre
utvikling.
Det er på tide at hele bransjen
skjønner at nå er så mye på plass teknologisk at det er fullt mulig for alle aktører å hente gevinster allerede i dag.
de rådgivende selskapene og
arkitektselskapene benyttes BIM i
større og større grad. Det er etter
hvert mange gode eksempler på
prosjekter hvor BIM spiller en
viktigere og viktigere rolle.
Bransjeorganisasjoner må ta et
større eierskap
til sin bransjes
strategiske
utvikling når
det gjelder BIM og buildingSMART. Dette gjøres ved etableringen av såkalte bransjevise
brukergrupper. Hver bransje må
identifisere forbedringsområder
i teknologien og utløse bransjens
Jøns Sjøgren
Trond Valeur
eget utviklingspotensial på nye
forretningsområder.
Bransjegruppene er på sin
side i en nasjonal brukergruppe
i buildingSMART Norge, der
representanter for hver av bransjene fremlegger sine problemstillinger og behov. Således kan ulike
bransjeutfordringer avstemmes
og danne grunnlag for nødvendig
utviklingsarbeid i regi av programvareprodusentene. Organiseringen sikrer med andre ord at
også utviklingen videre bygger på
koordinert samhandling basert på
åpne standarder.
Jøns Sjøgren
Boligprodusentenes forening
Formann buildingSMART Norge
Trond Valeur
Skanska Norge AS
Formann buildingSMART Norge
Fremtidens byggenæring | 4. utgave fra Value Publishing
Prosjektleder: Reza Shojaei
e-post: [email protected]
Produksjonsleder: Sarvnaz Shojaei
Tekst: Morten Iversen
Grafisk Form: Torgeir Vikan
For informasjon ta kontakt med:
Value Publishing AS
Telefon: 22 93 08 80
[email protected]
E-post redaksjon: [email protected]
Value Publishing utvikler, finansiere og publiserer temaorienterte bilag som distribueres med markedsledende aviser i nordisk presse. Value Publishings temaaviser skaper gjennom det redaksjonelle
fokuset i avisen økt kjennskap til ditt varemerke ved å profilere deres produkter og tjenester i riktig
kontekst, dette gir en synergieffekt mellom artikkelen og annonsen som skaper i sin tur merverdi
for deg som annonsør. Value Publishing er et innovativt selskap med målsetning å bli den ledende
produsent av temaorienterte bilag med høy redaksjonell kvalitet i nordisk presse.
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
EFFEKTIVE BYGGEPROSESSER
PÅ VÅR MÅTE
Gevinstene er allerede godt dokumentert - nå er det BIM som gjelder!
For bygge- og anleggsnæringen er Building Information Model (BIM)
fremtidens verktøy som gir store effektiviseringsgevinster og økt merverdi for alle aktørene i verdikjeden. Når vi i Sweco benytter BIM i
våre prosjekter, opplever vi at teknologien setter en helt ny standard
for planlegging og utførelse. Dette er innovasjon, som evner å løse
sammensatte og kompliserte oppgaver på en helhetlig og god måte.
Og det er verdiskapning for våre kunder.
Mer enn noe annet er BIM verktøyet som stimulerer til flerfaglige prosesser på tvers av fag og disipliner. Det betyr også at
det er enklere å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling,
fordi vi utnytter flerfaglig kunnskap til å sikre løsninger som er
bærekraftige ut fra et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv.
Og slike løsninger - det er fremtidens løsninger.
www.sweco.no
Vi har erfart at teknologien fungerer:
• Planleggingsprosesser er prøvet ut og fungerer.
• Kommunikasjonsnivået i prosjektene er sterkt forbedret.
• Dokumentasjonsnivået er endret betraktelig.
• Kvalitetssikringsarbeidet er modnet og forbedret.
Sweco er et stort internasjonalt konsern med 5.500 ansatte. I Norge
er vi et av landets ledende rådgiverselskap innen teknikk og miljø,
med 840 ansatte og 25 kontorsteder. Ta gjerne kontakt med Kaare
Kleven i Sweco på telefon 952 75 968 for en nærmere prat om
buildingSMART med BIM.
3
4
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Seks finaleutkast til nytt
nasjonalmuseum klare
TOALETTER
TOALETTER
LAGER 1410 M2
1000
25m
fasade syd 1:1000
6.1.9
6.1.8
LAGER EMBALLAGE
162 M2
500
KASSELAGER
346 M2
25m
I den internasjonale arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet er kravet
om at alle modeller skulle leveres elektronisk, etterfulgt. Til sammen tikket
det inn 237 elektroniske forslag. Av disse har juryen på rekordtid plukket ut
seks finalister.
ARKITEKTONISK KONSEPT
Det arkitektoniske konsept for NasjonalMuseet bygger på
sammenstilingen av den åpne urbane flate – det offentlige
byliv, og det lukkede kubiske volum – kunstens magiske
verden. Den frie flaten breder seg i byrommet og inviterer
sammen med bygningens klare uttrykk til et vidt spekter25m
av
kunstnerisk utfoldelse, på samme tid tar den del i områdets
urbane bevegelse og skaper opphold for byens befolkning.
Byens pause – Kunstens rom.
DEN URBANE FLATE
Den urbane flate opptar forskjellige bevegelsesretninger i byen
og skaper en rekke nye forbindelser på tvers av tomten.
Fremtidens
byggenæring
MODTAGSROM DRIFT
98 M2
6.3.10
6.3.12
RENGØRINGSSENTRAL
LAGER DRIFT SB
87 M2
56 M2
6.2.4
VARELAGER DR
LYSAMATUR
65m2
alle våre nye prosjekter, sier Bjørne
Grimsrud, avdelingsdirektør i Statsbygg.
Den åpne lobby inneholder museets publikumsfunksjoner,
informasjon, lounge– og kaféarealer og museumsbutikk i
direkte tilknytning til plassens skulpturparker, uteserverings–
og oppholdsområder. Fra lobbyen er det direkte visuel
forbindelse til de temporære utstillingene i underetasjen og til
formidlingsetasjen over.
De historiske bygningene på området (Hovedstasjonsbygningen
ADMINISTRASJON
ADMINISTRASJON har
og Lokalstasjonsbygningen)
stor arkitektonisk og
UTSTILLING
kulturhistorisk verdi MAGASIN
og huser bl.a. Nobels fredssenter. De
UTSTILLING
MAGASIN
UTSTILLING
MAGASIN
UTSTILLING
MAGASIN
PUBLIKUM
MOTTAK DRIFT VERKSTED ATELIER TEMP.UTSTILLING
6.2.2
AFFALDSORTERING
148 M2
Under den skrånende urbane flate plasseres museets
servicefunksjoner, værksted, atelier, vare– og kunstmottak,
samt de temporære kunstutstillinger i forbindelse til museets
lobby, og med direkte adgang fra byens plass og husets
lobby. Samtidig er der direkte forbindelse og tilkjøring fra
mottakelsesområdet til temporære utstillinger samt bygningens
distrubisjonssystem via heis.
På den skrånende landskapelige flate integreres de forskjellige
utendørs funksjoner som skulpturparker og uteserveringsområde
som vannrette platåer i den urbane flates gjevnt stigende
terreng. Plassen vil i kraft av de terrengmessige forskjeller ha
utsikt over Pipervika, til Rådhuset og Akershus Festning, og
vil forskjellige steder danne særlige områder med sitteplasser
og trappeanlegg.
Transition. Arkitektkontorer over
hele verden har sendt inn sine digitale og tredimensjonale forslag til
konkurransen.
//
– Det er stor bredde i de valgte
forslagene. Endelige utkast vil bli
presentert før kommende påske.
Innen den tid skal vi ha funnet
løsninger som er et funksjonelt
museum verdig, sier juryleder Svein
Aaser.
6.3.11
rikt dekorerte monumentalbygningene bevares som en aktiv
del av prosjektet, og kobles sammen med Nasjonalmuseet som
skulpturelle elementer på den urbane flaten. Baksiden av de
200 historiske bygningene åpnes opp mot plassen og danner en
naturlig ankomstplass til museet. Nasjonalmuseet hviler på
plassens skrånende terreng og danner en naturlig inngang
hvor høydeforskjellen er størst ved ankomstplassen.
Ankomstområdet med Taxi og Drop–off zone er plassert fra
den omdannede og trafikkregulerte Dronning Mauds gate.
Enklere og raskere
ARKITEKTONISK KONSEPT
TEKST: Morten Iversen
3.
september presenterte
kulturminister Trond
Giske de seks finalistene i
plan- og designkonkurransen for
Najonalmuseet på Vestbanen. Både
Giske og Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff, var i sakens
anledning svært fornøyde med
bidragene.
til et–nyt National
Jeg Museum
er iveldig
fornøyd.
URBAN TRANSITION er et forslag
Oslo, som udovergodt
at huse Norges
kulturskatte også danner grundlag for områdets fremtidige udvikling.
Dette er en ambisiøs plan og alle
Vestbanegrunden udgør rammerne for det fremtidige National Museum samt et potentielt
kontorbyggeri.
forslagene har et godt potensial, sa
I dag bærer grunden præg af at være et tomrum, der vidner om en skalamæssig kontrast, der
spænder fra områdets fredede stationsbygninger
til højhusene
mod nord.
Echhoff
, som
ikke ville røpe sin
Med udgangspunkt i dette kontrastfulde forhold, foreslår vi, at skabe et museum, som kan lægge
favoritt
blant
utkastene.
sig som en skalamæssig og rummelig
overgang mellem
de omkringliggende
– eksisterende samt
planlagte – bygninger og byrum.
Det
ikkeforlængelse
kjent hvem
Vores ambition er at skabe et nyt National
Museumer
til Oslofortsatt
som kan blive en naturlig
af byens rum og skala, der samtidig kan danne grundlaget for områdets fremtidige udvikling.
som står bak de ulike bidragene.
Også konkurransenes fase 2 gjenBYRUM, FORBINDELSER OG SKALA
Vi har valgt at indplacere en Z-formet bygningsmasse, der på den ene side føjer sig for de
nomføres
i fullskaber
anonymitet.
historiske bygninger, og på den anden
side (mod Munkedamsveien)
plads for det potentielle De seks
kontorbyggeri – og på den måde skabe klare differentierede udearealer, der med hver sin særegne
heter Back in
karakter vil byde de besøgende påprosjektutkastene
forskelligartede rummelig oplevelser.
Dernæst gennemskæres bygningsmassen af offentlige genveje, som vil skabe større sammenhæng
Black,
Forum
Artis,
M_Box, Trylmellem områderne og gøre National Museet til en integreret del af byens rum.
De gennemskærende genveje opdeler
bygningsmassen
i fem bygningskroppe,
som hver og
især Urban
leesken,
Urban
Canvas
tilpasses skalamæssigt til dets omgivelser. Fra Pipervika, starter bygningen lavt for at møde
Verdien av informasjonen som kan
ekstraheres fra en bygningsinformasjonsmodell i forbindelse med
juryering har vist seg betydelig.
Visualisering av forslagene blir konsistent og fleksibel. Dessuten sikrer
det at en har lik grunnlagsdata fra
alle forslagene.
- Dette er et viktig signal til
URBAN TRANSITION
plass nivelleret
museums volum
urban flate + lobby
Heldigital innlevering
Plan- og designkonkurransen for
Nasjonalmuseet er blant de aller
første hvor Statsbygg krever at løsningsforslaget leveres digitalt. Helst
på en felles modellserver som var
åpen for alle registrerte og stilt til
rådighet av Statsbygg.
– Statsbyggs uttesting, bruk og
erfaringer de senere årene med
objektbaserte, digitale 3D-bygningsinformasjonsmodeller, basert
på åpne formater, viser at denne
formen for datamodellering nå er
kommet langt. Fra og med neste år
vil Statsbygg kreve bruk av BIM i
Urban Transition: Juryen faller for konseptet fordi de mener komposisjonen er elegant og godt tilpasset omgivelsene
konstruksjon + sirkulasjon
magasiner + utstilling
byggebransjen både i Norge og
internasjonalt. Åpne standarder,
større effektivitet,
miljøbevisstVESTBANEGRUNDEN
het og tverrfaglig samhandling er
Vestbanegrunden danner rammerne for det Nye National Museum samt et
potentielt kontorbyggeri. I dag bærer grunden præg af at være et tomrum,
som kun huser områdets historiske bygninger.
NasjonalMuseet
viktige elementer i utviklingen av
fremtidens byggenæring, avslutter
avdelingsdirektør
i Statsbygg Bjørne
INDPASNING
Grimsrud.
Vi foreslår at indplacere en Z-formet bygningsmasse, der på den
ene side føjer sig for de historiske bygninger, og på den anden
side skaber plads for det potentielle kontorbyggeri.
Hvordan kan vi skabe et museum, som, udover at huse Norges kulturskatte,
kan danne grundlaget for områdets fremtidige udvikling? Hvordan kan vi
skabe en rummelig og skalamæssig overgang mellem de historiske
stationsbygninger og den høje - eksisterende samt fremtidige - skyline?
8
SV
EIE
N
PE
BRAND
M
RA
DA
M
GS
RIN
KE
UN
M
VAREINDGANG KONTOR
E1
GENVEJE
Dernæst gennemskæres bygningsmasse
offentlige genveje, som vil skabe størr
sammenhæng mellem områderne og gøre N
Museet til en integreret del af byens ru
JØ
K
AV
TOALETTER
LIO
TE
KS
TE
RR
6.1.3
MOTTAKSSENTRAL 91 m2
AS
6.1.1
SE
6.1.2
N
MOTTAKSROM 196 m2
LASTE/LOSSEAREAL
KUNSTMOTTAK 400 m2
Urban Canvas: Er designet som én stor kube som «svever lavt over landskapet.» I følge juryen skaper bygget en
moderne kontrast til Oslos mer formelle Rådhusplass.
6.1.6
5.1.5
DESINFEKSJONSR. 45 m2
6.1.7
6.1.5
AKKLIMATISERING 61 m2
FRYSEROM 37 m2
TEKSTIL 1032 M2
N
E
AN
TB
6.1.4
PAKKEROM 196 m2
NOBELS FREDSPLADS
S
stationsbygningerne, hvorefter den gradvist trapper op for at blive en del af den nordlige skyline af
høje bygninger.
VAREINDLEVERING 1410 M2
BIB
GE
HA
VE
TOALETTER
1.3.8
1.5.2
TEKNIKRUM 10 m2
LAGER 25 M2
1.1.5
1.4.3
1.4.2
TEKNIKRUM 10 m2
SPÆRRINGSLINIE
LAGER 42 m2
37 M2
1.4.4
GARDEROBE 13 m2
1.5.1
PROGRAM ORGANISERING
174 m2
5.1.2
EN
1.5.3
GARDEROBE 13 m2
SKULPTUR OG
SS
HANDICAP LIFT
INSTALLATIONER 2218 M2
LA
SP
M
EU
1.2.4
US
Vestibulen er museets hjerte, og er omdrejningspunktet, der markerer overgangen mellem byens
rum og museets indre. Vestibulen er centralt placeret, som gør alle museets dele let tilgængelige
for besøgende såvel som ansatte.
MUSEUMSBUTIK LAGER
M
53 M2
1.1.6
1.1.3
1.2.3
TOILET 36 M2
MUSEUMSBUTIK
BOOKING KONTOR
25 M2
1.1.3
5.1.3
KONTOR 7 M2
MØBLER - 1680
GARDEROBE 112 M2
1.1.2 INFORMATION
1.2.1
MUSEUMSBUTIK
Udstillingsprogrammerne er placeret i de øvrige fire bygningers øverste etager for at give
udstillingsrummene mulighed for ovenlys. Udstillingsrummene, som stiger gradvist i højden, vil
lede de besøgende igennem et sekventielt forløb, der i pauserum og gangbroer, vil give fantastiske
udsigter udover byen og vandet.
ROBUSTHED
MULTIFUNTIONSSAL 269 m2
MEDIESAL
De fem bygningskroppe repræsenterer museets fire udstillingsprogrammer samt vestibule.
Museets øvrige programmer – administration, værksteder og bibliotek – er henholdsvis placeret
i forhold til dagslys, forbindelse til magasiner samt eksponering ud mod gaden. Disse samles
til ét bygningskompleks via en fælles base af magasiner og varemodtagelse. Basen er museets
fundament, og er placeret i bunden – for mest effektivt at kunne varetage bygningens daglig drift,
modtagelse af vare samt fordeling i hele museet.
1.4.1
BUTIK 150 M2
1.1.1
VESTIBYLE
590 M2
1.3.2
CAFE
SERVERING 131 m2
RÅDH
US PL
DO
KK
VE
ASSE
N
1.3.1
IEN
KAFE 135 M2
Nå i Norge:
1.1.5
SPÆRRINGSLINIE
BRAND
137 M2
OFFENTLIG GENVEJ
HOVEDINDGANG INDGANG
KAFE INDGANG
Verdens ledende leverandør av
nyskapende vegg- og taksystemer
+2.5
Isolerte paneler
2.4.2
UDSTILLING
HALLER 864 M2
Et af projektet vigtigste målsætninger har været at skabe et robust og fleksibelt hovedgreb som, i det
videre forløb, kan tilpasses, optimeres og fornys uden at svække projektets bærende elementer.
De bærende elementer er,
DAGSLYSKONTROLL I TAK
1. byrum der skabes i samspil med de eksisterende – og potentielle – bygninger.
E
GG
RY
RB
2.4.1
E
AK
2. offentlige genveje der kan forbinde de omkringliggende byrum.
3. de skalamæssig forhold til stationsbygningerne og de omkringliggende – eksisterende samt
potentielle – bygninger.
Det klare overordnet greb giver bygningen evnen til optage nye inputs, forandringer, ønsker og behov,
der givetvis vil opstå under udviklingsprocessen, og stadig bevare bygningens stærke identitet.
TEMP. UDSTILLING
STOR HAL 950 M2
Med Kingspan isolerte vegg- og taksystemer kan du tilfredstille de
STUEETAGE 1:500
strengeste krav til energieffektivitet,
miljøvennlighet og sikkerhet. Og i tillegg
oppnå stor arkitektonisk eleganse.
MULIG SPECIAL VAREINNGANG
SITUATIONSPLAN 1:1000
MULIG EGEN INDGANG
Kingspan er verdens største produsent av sandwich-paneler.
Våre energiriktige paneler bærer i seg mer enn 30 års erfaring,
og er testet og utprøvd verden over. Du vil se løsninger som
faktisk vil tilføre bygget energi!
Kingspan kombinerer de beste funksjonene du ønsker. Brannsikre paneler med en uslåelig isolasjonen til en konkurransedyktig pris.
Ring 945 21 048, så gir vi deg en presentasjon
av våre nyskapende løsninger.
www.kingspanpanels.no
BRUTTO 936 M2
BRUTTO 936 M2
E-mail: [email protected]
2.1.3
ELDRE KUNST - SALER 724
M2
4,5 METER
2.1.4
ELDRE KUNST - SAL
M2
4,5 METER
2.5.1
REKVISITTLAGER 14M2
+27.5
2.6.2
TOILET 32m2
2.5.1
REKVISITTLAGER 8 M2
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
200m
5
Skulptur
terresse
BRAND
PL
AN
1:1000
TOALETTER
M O D E LF ULG P
ERSPEKTIV
LEPERSPEKTIV FRA ØST
forum artis 04
5.1.8
FOTOGRAFI 327 M2
TOALETTER
LOBBY 1410 M2
N G E N A V P R OA S J E K T E T
VUE TIL ANKERSHUS
5.1.10
KUNST PÅ PAPIR
457 M2
+7.5
SERVICE INDGANG
MULIG SPECIAL VAREINNGANG
INDGANG
ADMIN. INDGANG
OFFENTLIG GENVEJ
ADMIN. HEIS
C
6.2.1
LASTE/LOSSE DRIFT
7.4.1
RECEPTION 49 m2
ETAGE 2, 1:500
INDGANG
HANDICAP LIFT
431 M2
7.4.16
2.3.1
SAMTIDSKUNST HALL 428 M2
TOILET 27M2
2.3.1
+7.5
SAMTIDSKUNST HALL 525 M2
1.6.1
6.2.3
MODTAGSENTRAL 100 M2
2
3
4
5
2.6.2
TOILET 35m2
1.3.3
ANRETNING
27 M2
2.3.2
7.4.8
SAMTIDSKUNST SAL 340 M2
LAGER 120 m2
1.3.7
KØLE
RUM
16 M2
1.3.5
KØKKEN
65 M2
2.6.1
3.2.1
OFFENTLIG GENVEJ
6.2.2
MODTAGSROM DRIFT
103 M2
OFFENTLIG GENVEJ
MØDERUM 46 m2
RIFT/
PAUSEAREAL
1.3.6
KONTOR
9 m2
VARE HEIS
ÅBENT BIBLIOTEKSAREAL
785 M2
SAMMENKOBLING PÅ
GRUNNPLANET
DRIFT / PUBLIKUM
FORDELING
AV PROGRAM
OFFENTLIG GENVEJ
2.6.1
PAUSEAREAL
2.4.3
UDSTILLING HALL 641 M2
ETAGE 1, 1:500
M_Box: er horisontal og lett i utformingen og
er laget slik at den er lavere enn byens skyline.
DAGSLYSKONTROLL I TAK
D
south-east elevation scale 1:500
MUSEUMSPAS
VUE FRA RÅDHUSET, FOTOSTANDPUNKT 4.7.1
Et indre hovedstrøg
Gate bliver en indb
museets publikums
butik, auditorier, bib
i basen og samling
skabes endvidere p
8.1
2.4
2.1
2.3
2.1
2.2
1.1
3.1
8.1
8.1
PLAN 1
EIEN
SV
M
section bb scale 1:500
De gennemskærende genveje opdeler bygningsmassen i fem
bygningskroppe, som hver især tilpasses skalamæssigt til dets
omgivelser. Fra vandet, starter bygningen lavt for at møde
stationsbygningernes skala, hvorefter den gradvist trapper op
for at blive en del af byens skyline.
en af
re
National
um.
TE
K
Udadvendte funktio
bygninger spiller sa
gårdhave, der midt
udeservering melle
BI
BL
section aa scale 1:500
delt opp i to forskjellige bygningskropper
som i følge juryen
skaper et luftig bySKALA
rom og glir godt
inn i
omgivelsene.
DA
KE
UN
M
IO
Back in-1
black: Er
PLAN
4.3
ULE
TIB
VES
ULE
TIB
VES
7.1
2.4
2.3
2.3
1.1
3.2
5.1
4.1
5.1
4.1
5.1
4.1
UDEAREALER
8.1
INDGANGE
4.2
Museets udformning skaber, i samspil med de
omkringliggende bygninger, klare differentierede udearealer.
Disse vil med hver sin særegne karakter vil give de besøgende
en forskelligartede rummelig oplevelser.
Det Ny National Museum i Oslo vil blive et nyt landmark, som
tilpasser sig til omgivelserne, mens at danne grundlag for
områdets fremtidige udviklingsmuligheder.
COLLAGE
VAREINDLEVERING
OVERGANG
VESTIBULE
Indkørsel til museet samt kontorbyggeriet foretages via
Munkedamsveien direkte til bygningens vareindlevering.
Vestibulen udgør overgangen mellem byens rum og
museets indre. Vestibulen er som et overdækket byrum,
der formelt såvel som uformelt inviterer folk indenfor, og
leder dem videre ind til udstillingssalene.
Vestibulen er museets hjerte, og er bygningens
omdrejningspunkt. Vestibulens centrale placering
gør alle museets dele let tilgængelig for
besøgende såvel som ansatte.
MUSEET SETT FRA RÅDHUSET
I tilknytning til udearealerne ligger museets forskellige indgange,
som fører besøgende ind i vestibulen og biblioteket.
Derudover er der mulighed for at åbne facaden i de midlertidige
udstillingssale langs havnepromenaden, og gøre de udstillet
kunstværker til den del af byens rum.
UDSTILLING
Udstillingsprogrammet er placeret i museets
etager for at give udstillingsrummene mulig
ovenlys. Udstillingsrummene stiger gradvist i
og vil lede de besøgende genem et sekve
forløb, der i pauserum og gangbroer, vil g
fantastiske udsigter udover byen og van
Strøg og gårdmiljø
Opstigning
Terrasse
6.2.5
6.2.6
OVERVÅK. 71 m2
SIKKERHEDSLEDER 22 m2
LOBBY
2400 M2
TRY
5.1.11 PÅ MESSANIN
ARKITEKTUR MODELLER
190 M2
5.1.4 PÅ MESSANIN
KERAMIKK/GLASS
view from town hall
Forum artis: har med sin intime borggård og logiske romløsninger, funnet et strukturelt samspill med Vestbanen.
4.1.6.8
MELLEMLAGRING 56 M2
(2X85 M2)
4.1.6.8
MELLEMLAGRING 50 M2
Trylleesken: Er tenkt som det tredje elementet i trekanten Rådhusplassen, festningen og nasjonalmuseet.
4.1.2.1
KONSERVERING MALERIER
210 M2
190 M2
4.1.1.5
SKÆRING KARTON OG LAGER
30 M2
(20 M2)
4.1.2.2
FERNISERINGRUM
28 M2
4.1.1.1
KONSERVERING KUNST PÅ
PAPIR
185 M2
4.1.1.3
4.1.1.2
VÅDRUM FIKSERING
19 M2
20 M2
4.1.2.3
KONSERVERING RAMMER
(200 M2)
48 M2
4.1.1.4
MONTERING
27 M2
4.1.2.4
LAGER RAMMER
28 M2
4.1.4.1
4.1.4.3
KONSERVERING OBJEKTER
GROV TØR RENS 28 M2
4.1.3.2
FARVERUM 28
199 M2
EDMmodelServer™ - Master Data Management for BIM & buildingSMART
4.1.3.1
4.1.4.4
KONSERVERING TEKSTIL OG
GROV VÅD RENS 25 M2
DRAGTER 192 M2
4.1.3.3
VÅD-/TØRRERUM 62M2
4.1.4.5
ELTROLYSERUM
12 M2
5.1.1
MALERI - 1900 M2
4.1.5.1
KONSERVERING FILM OG
VIDEO 62 M2
M2
7.4.2
7.4.3
7.4.11
PROJEKTROM
OPLERINGSROM
ALLROM
78 M2
23 M2
98 M2
3.2.7
VIDEO/DVD-ROM
14 m2
ADMIN HEIS
3.2.2
Benyttet av Arkitekter og Jury i arkitektkonkurranse for nytt Nasjonalmuseum, Vestbanetomten i Oslo
7.3.6
LESESAL 100 m2
GARDEROBE/TOILET
18 M2
3.1.1
7.3.5
KJØL/FRYS/LAGER/AVFALD
2.3.1
36 M2
SAMTIDSKUNST
3.2.5
FORMIDLING
3.1.1
GRUPPEROM
GRUPPEROM
45 M2
53 M2
7.3.1
SIKRET ROM
FOR ARKIV
23 M2
EDMmodelServer™ benyttes av både myndigheter og industri. Løsningen er bygget inn i ledende BIM verktøy fra Nemetschek, Graphisoft og Tekla og er benyttet som database og
regelsjekker plattform av myndigheter i USA, Norge, Australia og Singapore. Statsbygg og Jotne samarbeider om utvikling og driftsetting av en databaseplattform for forvaltning av BIM
for hele Statsbygg’s eiendomsportefølje. I den pågående arkitektkonkurranse for nytt Nasjonalmuseum i Oslo, benyttet Statsbygg EDMmodelServer™ for mottak av motta totalt 237
konseptforslag fra arkitekter fra hele verden og som jurysystem. Løsningen tilbyr kontroll av plassering, siktlinjer, volum- og arealberegning av funksjonsområder for beregning av
energiforbruk og byggekostnader.
KANTINE/MØTEROM
HALL 428 M2
195 M2
2.3.1
7.3.2
SAMTIDSKUNST
ANRETNING/SERVERING
HALL 524 M2
BRAND
2.5.1
REKVISITTLAGER
13M2
BRAND
20 M2
DAGSLYSKONTROLL I TAK
3.2.11
3.1.1
FORMIDLING
GRUPPEROM
54 M2
7.3.4
KONTOR KJØKKENSJEF
3.2.6
ARBEIDSROM
MAGASIN 740 M2
58 M2
9 M2
2.6.2
TOILET 33m2
3.2.13
KONTOR ARKIVAR
DOKUMENTASJONSARKIV
18 M2
7.3.1
KANTINE KJØKKEN
2.3.2
75 M2
SAMTIDSKUNST
SAL 340 M2
KAFE
3.2.8
FORSKERCELLER
18 M2
PUBLIKUMS HEIS
2.6.1
LOUNGE
PAUSEAREAL
2.6.1
VARE HEIS
PAUSEAREALER 461 M2
KAFE
3.2.12
KONTOR VEILEDER
9 M2
3.2.14
KONTORARBEIDSPLASSER
KONTOR BIBLIOTEKLEDER
9 M2
57 M2
3.2.15
3.2.4
3.2.10
KLIPP-, SAMLINGS- OG
STUDIESAL
KUNSTNERARKIV
101 M2
100 M2
PLAN 0
Areal/energirapport
Data leveransekontroll
Kollisjonskontroll
PLAN 2
Eierskap til informasjon i hele byggets levetid gir bedre lønnsomhet og bærekraftige bygg.
Der hvor dokumenter, tegninger og annen uformell, ustrukturert informasjon forårsaker kaos, dårlig lønnsomhet
og dårlige løsninger for alle, gir EDMmodelServer™ kommersielle, velprøvde og standardiserte løsninger for:
• et enhetlig system for strukturering og forvaltning av alle data i byggets levetid (prosjektdata,
produktkataloger, kunnskap og langtidsarkiv) basert på buildingSMART standarder og format.
• et nødvendig verktøy for BIM Manager med ansvar for tverrfaglig kontroll – en konfigurerbar løsning for
arbeidsflyt som gjør det enkelt å automatisere og kvalitetssikre design, produksjon og
forvaltningsprosesser – ref. Statsbygg’s BIM Manual.
• sikker tilgang til rett og pålitelig informasjon til rett tid for akredditerte brukere gjennom deres
respektive fagapplikasjoner. Full sporbarhet på alle endringer og baselines.
• Kvalitetssikring av leveranser kunder og partnere ved bruk av intelligente regelsjekkere med 3D og
tekstlig rapporteringsmuligheter.
• Integrert 3D visualisering ved bruk løsninger fra Octaga og First Interactive.
• full støtte for buildingSMART standardene IFC (modell), IFD (terminologi) og IDM (kontrakter og
byggeprosess)
BRUTTO 936 M2
BRUTTO 936 M2
Jotne EPM Technology AS ble etablert i 1994 som et selvstendig programvarehus for å kommersialisere Jotne gruppens
strategi om integrasjon av design og produksjons-prosesser ved bruk av informasjons-teknologi. Selskapet utvikler og
leverer produktet EXPRESS Data Manager™ til internasjonale innen forsvar, fly, romfart, bygg og anlegg og olje og gass.
RESTERENDE ETAGER
RESTERENDE ETAGER
936 X
936 X
2.1.5
ELDRE KUNST - SALER
1149 M2
4,5 METER
DAGSLYSKONTROLL I TAK
2.1.3
ELDRE KUNST - SALER 340
M2
4,5 METER
2.5.1
REKVISITTLAGER 14M2
2.6.2
TOILET 32m2
2.5.1
LER 860
REKVISITTLAGER 8 M2
http://www.jotne.com/epmtech
Vestbanen arkitektkonkurranse – forslag videre fra 1.runde
6
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Ville bli best i landet på BIM
et spektakulært bygg: Hamsunsenteret er på alle måter et
spektakulært bygg. Alle linjer i
bygget er skjeve.
Høye mål ga
gode resultater
Rambøll bestemte seg tidlig for å bli blant landets beste på prosjektering med BIM. Den målrettede satsningen har ført til en gjennomgående
kompetanseheving på tvers i virksomheten og
flere spektakulære bygg.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
O
vergangen til bruk av BIMverktøy er den største satsningen på IT-verktøy vi har
gjort etter innføringen av kvalitetssystemet vårt tilbake på 90-tallet,
sier Morten Engh, visedirektør i
Rambøll Norge.
Da Rambøll innførte BIM-verktøy i bred skala for drøyt tre (to!?!)
år siden, hadde visedirektøren en
forventning om en mer effektiv
tegningsproduksjon og evnen til å
oppdage feil og mangler i modellen
på et tidlig tidspunkt.
– Ledelsen vår ønsket en utvikling i måten vi arbeidet på, kunden
forventet i større og større grad at vi
prosjekterte med BIM, og sist men
ikke minst hadde vi forventninger
til å få et bedre produksjonsverktøy,
sier Engh.
Få voksesmerter
Gjennom etablering av utviklergrupper og superbrukere, som har
fått grundig opplæring og oppfølging gjennom prosessen, har
implementeringen framstått som
et skoleeksempel
i innføringen av
omfattende ITverktøy i en virksomhet. At det har
vist seg å være den
tverrfaglige kommunikasjonen i prosjektene som
virkelig har revolusjonert samarbeidsformene, anser Engh bare som
ytterst positivt.
– Vi ser at å jobbe med BIM gir
betydelig gevinster både for oss selv,
Foto: Nordland County Council / Tore Schöning Olsen
kunder og samarbeidspartnere. Nå
må vi videre og på en helt annen
måte jobbe for å inkludere flere ressurser i enda tidligere faser av de ulike
prosjektene. I første omgang må vi få
arkitektene på banen, sier Engh.
Som et godt eksempel på et
men selve tilpassningen og prosjekteringen har gått knirkefritt takket
være arkitektens evne og vilje til
tilpassning.
– Byggets utforming stilte krav til
helt spesielle løsninger for at bygget
skulle kunne oppføres innenfor det
eksisterende regelverket. Et godt samarbeid
mellom alle involverte
parter og en vilje til å
utfordre tradisjonelle
løsninger, var avgjørende faktorer for å
gjennomføre dette meget spesielle
prosjektet, sier Engh.
Vi ser at å jobbe med BIM gir
betydelig gevinster både for oss selv,
kundene og samarbeidspartnerne.
fruktbart samarbeid med kompetente arkitektmiljøer trekker Engh
fram Hamsunssenteret. Riktignok
tegnet den verdenskjente amerikanske arkitekten Steven Holl det
bejublede forslaget allerede i 1996,
En sjelden perle
Hamsunsenteret er på ale måter
et spektakulært bygg. Alle linjer i
bygget er skjeve. Bygget er tilpasset et fulldigitalisert utstillingskonsept med fleksible tekniske føringer.
Samspillet mellom arkitekturen, det
naturlige lysinnfallet, utsikten og
den digitale utstillingen skal spille
sammen og berike hverandre. Konstruksjonen er plassstøpt med skrå
vegger og et komplisert bæresystem
med mange skrå konstruksjoner og
et bæresystem tilpasset arkitektoniske ønsker.
– Hamsunsenteret viser en gang
for all at det er slutt på den tiden
da arkitektene kunne sulle rundt
og lage løsninger som blir førende
for et helt prosjektet på egen hånd.
I framtiden er det samhandling
og fellesarenaer som gjelder, sier
Engh.
Bredde vinner
Visedirektøren tror at tidene som
kommer i enda sterkere grad vil
favorisere de selskapene som evner
å representere flere fagmiljøer. Dette
blir derfor prioriterer sterkt.
- Vi som er så store og tverrfaglige må også være flinke til å jobbe
med en felles modell for alle fag. Vi
har mange oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og må derfor ligge
i forkant av utviklingen. Ved å ha en
arkitekt med på laget fra starten av
vil for eksempel føre til at vi slipper å
famle og lander direkte på den optimale løsningen allerede i oppstarten
av et prosjekt, avslutter Engh.
Nordens viktigste byggemøter!
Nordbygg 2010
ENORM RESPONS
Kongebro Natursten
Danske Kongebro leverer byggevarer i naturskifer.
Oppdrag fra seks arkitektfirmaer
og flere bestillinger fra forhandlere
ble vist fra Nordbygg 2008.
”Responsen på utstillingen har
vært enormt. Svenske arkitekter
og byggherrer ser nå ut til å være
klar for den varige og estetisk
materiale ”, sier administrerende
direktør Erik Johansen.
KUNDER FRA HELE VERDEN
Regin
Regin utvikler produkter for styring og overvåking av bygninger.
”Fjorårets messe var veldig vellykket. Samarbeidspartnere og
sluttbrukere fra hele verden
besøkte Nordbygg 2008. Noe
som har resultert til eksportvirksomhet til blant annet Frankrike
og Singapore ”, sier produktsjef
Stefan Blom. Allerede nå planlegger Regin produktnyheter til
Nordbygg 2010.
VIL BLI SETT HER
Villeroy & Boch Gustavsberg
Gustavsberg er en av de ledende
produsenter av baderomsprodukter og heleid datterselskap
til Villeroy & Boch AG.
”Nordbygg er Nordens største
handelsmesse og der ønsker vi å
bli sett. I 2010 tror vi at vendingen kommer, og at vi tar de første
skrittene mot en høykonjektur sier
Hans Classon, salgssjef i Villeroy
& Boch Gustavsberg.
23. – 26. mars 2010
Stockholmsmässan
!
Bestill nå
For standbestilling, kontakt Margaretha Karlsson på
+46 8 749 44 38 eller [email protected]
Påmeldingsskjema, se www.nordbygg.se
Flere utstillerutsagn, se www.nordbyggnytt.se
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
7
en ny standard for
deg soM vil bruke
det beste!
Fra og med neste år skal alle boliger som bygges, leies ut
eller selges, utstyres med energiattest. Dess bedre isolert
huset er, dess større er sjansen for å få en bra attest. Glava
Extrem33 er en helt ny standard – utviklet nettopp for deg
som vil bruke det beste når du skal isolere huset ditt. Les
mer på glava.no eller besøk oss på stand nr. CO-319 på
Bygg Reis Deg.
Ma r k ede t s M es t is o l e re n d e cM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Automatisert gjenbruk av optimal design
Forenkler byggeprosjektet
og senker kostnadene
Selvaag var for noen år siden på utkikk etter en måte å industrialisere sin
boligbygging på. De ville bygge bedre, raskere, med høyere kvalitet og til
lavere pris. For å få til det utviklet gruppen sine egne IT-verktøy.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
D
et er sikkert mange poster
i et byggebudsjett som kan
barberes, men få grep er like
besparende som å gjøre ALT riktig
med en gang. Ved å gjenbruke egne
erfaringer og suksessfulle design
kan en entreprenør nå hoppe bukk
over alle erfaringsmessige svakheter og kjente problemer, allerede på
tegnebordet.
– Det vi har
gjort i Bluethinkprogrammene er
rett og slett å lage et
system for håndtering av opparbeidet
kunnskap og erfaring, slik at suksessfaktorer enkelt kan gjenbrukes.
Det er ingen grunn til å finne opp
kruttet ved hver prosjektstart, sier
Per-Olav Opdahl, direktør for Selvaag Bluethink.
Selvgjort er velgjort
Selvaag har alltid vært tidlig ute og
langt frampå når det kommer til å ta
i bruk fersk teknologi og nye løsninger i sin virksomhet. En virksomhet
som i løpet av skarve seksti år har
prosjektert og reist mer enn 50 000
boliger bare i Oslo-området. Stor var
derfor skuffelsen da det gikk opp for
en samlet virksomhet at det ikke
fantes buildingSMART verktøy på
markedet som åpnet for de mulighetene man så funklet i det fjerne.
ces,» bygningsspesifikke krav og et
homogent lovverk til objekter, kan
vi mate regler, formler og erfaringer rett inn i objektbiblioteket, og
behandle dem i våre digitale 3D
modeller sammen med de etter
hvert mer tradisjonelle og håndgripelige bygningsdataene, sier
Opdahl.
Selger verktøyet
internasjonalt
Aktører som er gjenbruksorienterte
har falt for metoden. I England har
boligprodusenten «Inspace Partnerships» tatt i bruk programvaren.
direktør for Selvaag Bluethink: Per-Olav Opdahl.
som møter – og langt på vei overstiger – dagens krav til miljømessig
bærekraft og hensiktsmessig pris.
– Vi bygger alt fra enkel innlosjering for ukependlere, via studenthybler til eldreboliger. For å
komme inn under den boligsosiale
paraplyen, må vi
forholde oss til et
sted mellom fem
og seks hundre
forskrifter som
blant annet regulerer utforming,
materialvalg og funksjon. Med
Bluethinks «House Designer» kan
vi nå overføre disse kriteriene fra
en modell til en annen, helt uten å
Det vi har gjort i Bluethink-programmene er rett og slett
å lage et system for håndtering av opparbeidet kunnskap og
erfaring, slik at suksessfaktorer enkelt kan gjenbrukes.
Inspace er en boligbygger som opererer innefor et lavkostnadssegment
for sosial boligbygging og reiser
cirka 1600 boliger i året. Boliger
HAVNEVIK
– I ethvert prosjekt er det en
rekke fellesnevnere som er både
transparente og lett overførbare.
Ved å omsette de ulike «best practi-
ta de mange og kostnadskrevende
rundene med revisjon og utbedring, sier Brendan Ritchie, administrerende direktør for innovasjon, bærekraft og sosiale boliger i
Inspace Partnerships på selskapets
hjemmesider.
– Det var en åpenbaring å kunne
pakke opp alle forhåndsdefinerte
reglene og faktorene som er viktige i
vår sektor, i 3D modellen. Ved å vite
at utformingen er i samsvar med
forventninger og krav, før designen
inkluderes i modellen, har vi ikke
lenger behov for nitidig revisjon for
å luke ut eventuelle feil. Vi vet av
erfaring at det fungerer, avslutter
Ritchie.
www.sundolitt.no
Den nye Sundolitt® Climate+. Samme tykkelse. 20% bedre isolasjonsevne.
Sundolitt® lanserer nå et nytt produkt som har 20% bedre isolasjonevne enn tradisjonelle isolasjonsmaterialer. Climate+ er tilsatt grafitt som reflekterer infrarød stråling. I tillegg har produktet minimalt vannopptak,
lav vekt og stor trykkfasthet. Dette er fremtidens isolasjonsmateriale som sparer miljø og lommebok.
Vectorworks is a registered trademark of Nemetschek North America.
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
9
Vectorworks Architect 2010
—Making Change Easy—
• Intuitiv 3D-brukergrensesnitt med “unified view”
• Forbedret IFC-import og -eksport
• SOSI-import og -eksport med SOSIworks 4.1
• Meget prisgunstig—lave oppgraderingskostnader
• Over 80 nyheter— se www.dakantus.no
Hotson Bakker Boniface Haden Architects
Dakantus AS
www.dakantus.no
Standnummer C03-01
Jackon Super EPS
Den nye generasjonen isolasjonsmateriale!
Jackon Super EPS
Jackon Super EPS isolerer 20% bedre enn
tradisjonelle isolasjonsmaterialer.
Valget er ditt:
• Bedre isolering med
“vanlig” isolasjonsmengde
• Eller samme isoleringsevne
som før med 20% mindre
materialbruk
Det er ikke tilfeldig at Jackon Super EPS er
grå. “Hemmeligheten” ligger i gråfargen.
EPS råstoffet er nemlig tilsatt det strålereduserende materialet grafitt. Dermed
reduseres varmeoverføringen og
isolasjons-evnen øker.
20 %
BEDRE ISOLERING
ISOLE
ERING
Les mer på www.jackon.no!
Jackon AS, Nordens ledende produsent av polystyrenisolasjon, leverer rasjonelle og effektive løsninger
som bidrar til energisparing og forbedret bokomfort. Jackon har ledet utviklingen siden starten i 1956
og omsetter idag for ca 1.8 milliarder kroner.
– tungvekter på lette løsninger!
10
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Energigjerrighet i praksis
Nytt, smart miljøbygg i Porsgrunn
Schneider Electrics’ nye kontor- og verkstedbygg
i Porsgrunn er utstyrt med en rekke fremtidsrettede teknologiske løsninger som ikke bare sparer
energi, løsningene øker også komforten og gjør
kontorene ytterst fleksible.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
S
chneider Electrics nye bygg i
Porsgrunn er ett av de mest
moderne og miljøvennlige
byggene i Norge med sine mange
innovative løsninger for energisparing. Ambisjonen er at elektrisitet
og energi bare skal brukes når det
virkelig er behov. For å få til dette
har Schneider tatt i bruk det siste
innen teknologi. Et digitalt styresystemet overvåker og regulerer
alle tekniske funksjonene i bygget.
Funksjoner som varme, ventilasjon
og lys styres ut fra gitt parametre
og hensiktsmessige mål. Systemet
kan når som helst programmeres
om eller overstyres fra en PC, gjerne
over internett.
– Som spesialister i energihåndtering - og leverandør av markedets
kanskje mest energieffektive løsninger - kan vi ikke tillate oss å sløse
med energien selv, sier Stefania
Righetti Nilsen, kommunikasjonssjef for virksomheten.
Plug’n play
Selv om det tok lang tid å planlegge
bygget, tok det ikke mer enn drøyt
to uker å sette opp selve anlegget, et
anlegg som består av et toppsystem
KNX-team: Fra venstre Mikael Karlsson, Vidar Andreassen og Geir Lyby,
som har konfigurert byggets styresystem.
Miljøbygg: Schneriders nye hovedkvarter er fullspekket av smarte energiløsninger.
for sentralisert drift og vedlikehold,
samt et underliggende KNX-anlegg,
hvor de ulike delene som styrepaneler, brytere og sensorer, kommuniserer med hverandre. I hvert kontor
registrerer en sensor alle bevegelser
og sender signaler som sørger for at
lysene på kontoret tennes og slukkes. Bare for å nevne noen få av
svært mange muligheter og sprelske energiløsninger virksomheten
har kommet opp med til sitt nye
praktbygg.
- I ubrukte kontorer forblir lyset
skrudd av, og spjeldet for ventilasjon skrudd ned til et minimum.
Når noen kommer inn tennes lyset
og spjeldet for ventilasjon åpnes slik
at rommet tilføres det antall kubikk-
Bli med på isoleringsdugnaden:
Fra 1. januar 2010
skjerpes energikravene
40 prosent av alt energiforbruk i Norge er i dag knyttet til bygg. Dette gjør
sektoren til den verste klimasynderen i landet. Bedre isolering er den mest
nærliggende løsningen for å tette sluket.
TEKST: Morten Iversen
Byggisolasjon er antageligvis det
ene mest lønnsomme miljøgrepet
som kan tas. Ikke bare er besparelsen varig. Gjennom redusert energiforbruk overstiger sparte energikostnader raskt engangsutgiften ved
å isolere.
– Etter hvert som strømprisen
gradvis øker, vil bevisstheten og
kunnskapen om hvor energien
renner ut, stige betraktelig. I og
med at det fortsatt er langt frem
til et virkelig energieffektivt hus,
vil det mest nærliggende for så å si
alle være å isolere bedre for å senke
driftskostnadene, sier Karlsen.
Økte krav fra 1. Januar 2010
Myndigheter rundt om i Europa
har så smått begynt å ta konsekven-
sene av mulige energibesparelser på
alvor og har de siste årene nærmest
kappet om stramme inn på kravene
til isoleringstykkelse. Kanskje ikke
så rart. Ved å øke isolasjonstykkelsen med 5 cm kan energiforbruket
til oppvarming reduseres med opptil
60 prosent. Øker du tykkelsen med
15 cm kan du redusere forbruket
med hele 75 prosent.
– Åtte av ti boliger som vi skal bo i
om tyve år, er allerede oppført. Det er
derfor helt avgjørende at vi gjør forbedringer på mange av dagens boliger. Ved å legge 10 cm mer i gamle
hus, kan man oppnå en reduksjon
på to tredjedeler av dagens driftskostnader. Kostnaden ved å nyisolere er marginale. De fleste opplever
at hele investeringen har betalt seg
over strømregningen i løpet av tre til
fem år. Ikke dårlig for bygg som skal
huse mennesker i femti, ja kanskje i
hundre år, sier Karlsen.
Mye å spare
Av de 850 000 boliger man i Sverige
reiste på to fattige tiår i forbindelse
med byggingen av folkhemmet, er
fortsatt 650 000 i bruk. Etter å ha
oppgradert disse til 30 cm isolasjonstykkelse, bruker de nå to tredjedeler mindre energi til oppvarming,
en reduksjon på vanvittige 1,3
TWh, noe som tilsvarer to årsproduksjoner ved Altakraftverket, eller
halvparten av årsproduksjonen ved
Naturkrafts gassverk på Kårstø.
– Det er en betydelig samfunnsmessig gevinst ved å isolere gamle
bygg, man kan senke det totale
energiforbruket og CO2 utslippene
kraftig uten å løfte en finger, utover
å isolere bedre, avslutter Karlsen.
meter frisk luft arbeidsmiljøloven
foreskriver. I den varme delen av
året brukes ventilasjonen også til
kjøling. Ønsket temperatur kan
selvfølgelig også reguleres av den
enkelte bruker, sier Nilsen.
Lukter deg
Det er også C02-følere i møterommene som «lukter» om noen er i
rommet og som så aktiverer åpningen av et spjeld i ventilasjonsrøret
som igjen åpner lufttilgangen til
lokalene. Ventilasjonsaggregatene
fungerer med trykkstyrt tilluft og
er utstyrt med en varmeveksler, et
fjernvarmematet varmebatteri og et
kjølebatteri.
Selve trykkstyringen utføres
ved hjelp av frekvensomformere
som styrer viftemotorene for tilluft og avtrekk. Dette muliggjør en
myk start og drift av motorene. Den
roterende varmeveksleren gjenvinner opp til 80 prosent av energien
fra avtrekksluften.
– Basisvarmen på alle kontorer
bestemmes sentralt. Et flisfyringsanlegg i nærheten av bygget forsyner oss med fjernlevert biovarme.
I tillegg brukes det elektrisk varme
fra en sentral kjele. Temperaturen
på kontorene styres av anlegget,
som forebygger hyppige og brå
svingninger, noe som demper
strømutgiftene og gjør arbeidsmiljøet jevnt behagelig, avslutter
Nilsen.
Nødvendig isolasjonskunnskap på fire timer
Isolering og energieffektivitet kan i utgangspunktet
virke både komplisert, omfattende og vanskelig.
For å styrke kompetansen i byggenæringen generelt inviterer SINTEF Byggforsk og Norsk Industri til
fagseminar under «Bygg reis deg ’09.»
n Seminaret er ment å gi
deltakerne praktisk, direkte
anvendbar kunnskap om
de nye forskriftskravene,
sier foredragsholder Trond
Bøhlerengen fra SINTEF
Byggforsk, norges fremste
frittstående forsknings- og
utviklingssenter for teknisk
og samfunnsfaglig forskning
og utredning. Siden starten
i 1953 har instituttet vært
toneangivende i utvikling
av gode detaljløsninger for
byggebransjen, publisert
gjennom foredrag og Byggforskserien.
Bøhlgren vil i løpet av fire
verdifulle timer gi byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter
og alle interesserte innenfor
relevante offentlige etater
en grunnleggende forståelse for hvordan kravene
til energibruk kan løses i
praksis.
– På seminaret vil vi gjennomgå energikravene fra 1.
februar 2007 og intensjonen
i det nye forslaget til planog bygningslov som trer i
kraft fra nyttår, sier Bøhlgren.
Det samme seminaret
holdes både 23. og 24. September på Thon Hotel Arena
på Lillestrøm som ligger i
tilknytning til Norges Varemesse, i tidsrommet 12:00 –
16:00. Har du glemt å melde
deg på? Det ryktes at det
fortsatt er noen restplasser
ledig.
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
11
BIM med ny dimensjon
Vi satset tidlig på BIM i
Multiconsult. Vi dannet fortroppen. Nå har vi erfaring og
kompetanse til å gjøre BIM til
mer enn et verktøy.
Det er vår gjennomføringsmetode som er viktig. Styring.
Samhandling.
Da får BIM en ny dimensjon –
vi kaller det 4D i Multiconsult.
Illustrasjon av integrert
prosjektering i praksis. Her er alle
fag representert i én felles modell
(ARK, RIB, LARK, RIE, RIV).
www.multiconsult.no
MULTICONSULTs forretningsområder:
BYGG OG EIENDOM
·
INDUSTRI
·
OLJE OG GASS
·
SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
·
ENERGI
·
MILJØ OG NATURRESSURSER
12
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Endelig en BIM-gruppe med mandat
BIM-krav også for
energieffektivisering?
Energimål og miljøkrav vil i fremtiden påvirke
alle aktører i et gitt byggeprosjekt. For at
løsningsvalg, kalkyler, prosjekterings- og byggekostnad skal bli korrekte, må energieffektiviseringsmålene inn i BIM så tidlig som mulig.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
D
et blir et stadig større fokus
på energiforbruk. Flere
og flere utbyggere har
energimål nedfelt i kontraktene
sine. Allerede i dag ser vi derfor
at livsløpshensyn er i ferd med
å farge BIM-modellenes utvikling. Ikke så merkelig i grunnen,
energieffektivisering griper jo rett
inn i hjertet av BIM-tankegangens
kjerneområder.
– Grunnlaget for et byggs
energieffektivitet legges lenge
før noen har begynt å tenke på
de første skissene. Det er derfor
lige programmer på markedet og
utviklingen av nye skjer raskt. IFC
støtten er foreløpig - og relativt
gjennomgående - ustabil, men i
konstant forbedring.
– Ved å etablere en god BIM
modell i begynnelsen prosjektet, vil man på et tidligere tidspunkt kunne gjøre vurderinger
for å optimalisere energibruket i
bygget. Dette vil påvirke beslutningsprosessen. For å få til dette
må imidlertid en rekke forutsetninger innfris. For det første må
det ligge en helhetlig strategi for
bruk av BIM gjelde alle aktører i
prosjektet og gjennom alle faser.
Tverrfaglig forståelse
Ifølge Holt virker det som om at
det alltid er hensiktsmessig - både
med tanke på tid og kostnader - å
legge mye arbeid i programmering, skisser
og forprosjektering.
Med BIM kan alle
feil unngås lenge før
de oppstår. Dessverre
er den tradisjonelle
beslutningsprosessen og de ulike
faseovergangene, ikke alltid tilpasset en slik prosjekteringsmetode.
– Den mest åpenbare fordelen
med BIM er at metoden i stor
grad bidrar til bedre kommunikasjon og tverrfaglig forståelse i et
gitt prosjekt. I de prosjektene hvor
prosjektleder og prosjekteringsleder lærer seg å utnytte hele den
arenaen for samhandling BIM
åpner for, ser vi at effektene er lang
større og informasjonsflyten fungerer langt bedre, enn i prosjekter hvor forståelsen er hanglende.
Dette vil forsterke seg etter hvert
som BIM-områdene blir flere og
mer komplekse, avslutter Holt.
Potensialet for effektivisering av arbeidsprosessene er enormt.
helt avgjørende at området energieffektivitet er med helt fra første
stund. Potensialet for effektivisering av arbeidsprosessene i hele
verdikjeden er enormt. Også de
rent driftsmessige. Gjennom
simulering av ulike scenarioer
for ressursbruk gjennom hele
byggets levetid, kan vi lage langt
mer effektive løsninger, sier Thor
Ørjan Holt i Multiconsult.
Et stykke igjen å gå
BIM modellen kan – ved hjelp
av åpne standarder - ifølge Holt
importeres direkte inn i ulike
energisimuleringsprogram. Den
finnes allerede mange forskjel-
Felles løft for høyere
De seks største rådgiverselskapene i Norge går nå sammen for å finne felles
optimale løsninger for å utnytte mulighetene i BIM-teknologien til fulle.
Målet er å heve kvaliteten gjennomgående i hele bransjen.
representant, en virksomhet som i
dag har et sted mellom 15 og 20
større prosjekter gående hvor bruk
av BIM er en avgjørende suksessfaktor.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
Den fjerde dimensjon
Til sammen representerer gruppen 80 prosent av Rådgivende
Ingeniørers Forening, og er satt
sammen av BIM-ekspertisen i de
seks største, norske entreprenørselskapene i Norge. Selskaper som
gjennom løftet vil heve en samlet
norsk byggeindustri.
Middelet er å få opp
farten og bruken av
digitale verktøy i
byggenæringen.
– Vi ønsker å jobbe
mer systematisk med
BIM og stå frem med samlet front.
At det nå fundamenteres en enighet
om hvordan vi skal forholde oss til de
stadig større muligheten som åpner
seg, er avgjørende for hele bransjen
på sikt. Det er er derfor viktig at vi
involverer flere i prosessen. Allerede
nå går vi derfor bredt ut og inviterer
norsk arkitekturekspertise til å delta,
sier Ola Dalen som er Multiconsults
At det i dag ikke er en felles strategi
for bruk av BIM i byggenæringen
har de sammen med Sweco, Cowi,
Asplan Viak, Norconsult og Rambøll bestemt seg for gjøre noe med.
Målet er å utvikle felles prosesser for
å dra full nytte av alle aspekter innen
BIM. For å få til det har gruppen
startet med en gjennomgang for å
finne de kritiske prosessene
– Informasjonsflyt og informasjonsstyring er fortsatt de aller
største utfordringene i hele byggenæringen. I Multiconsult snakker vi
derfor ikke lenger om 3D byggmodellering. BIM er så mye mer enn
det. Vi snakker om modeller med
n Ved å ha en konsistent, helhetlig og
ensartet modell bygd
på felles oppfatninger
og standarder helt fra
starten av, kan man
på en helt annen måte
unngå å gjøre feil i
løpet av byggeprosessen. Sent eller tidlig.
Dette vil i seg selv heve
kvaliteten på norsk
nybygg med mange
hakk.
n Gjennom bruk av
åpne standarder blir
det lettere å utvikle
kompleks kontrollprogramvare for å teste
modeller i forhold til
for eksempel; mengdeberegning, fremtidig
energiforbruk, universell utforming, akustikk,
kollisjoner mellom de
respektive fagene og
analyser av brannspredning.
n En felles oppfattelse,
gjennomførte standarder og bransjemessig
enighet vil kunne gi
store besparelser på
foreksempel innkjøpsrutiner ved at det blir
enkelt å kommunisere
Vi kan hjelpe deg videre. Her er noen eksempler på fordeler du kan oppnå ved
et bevisst forhold til anvendelse av BIM:
•
En av de største insentivene for å
gjøre felles sak er da også eksempelets makt. Når de seks største
står sammen øker sannsynligheten vesentlig for
at de slutningene
og metodene man
etter hvert kommer
frem til faktisk blir
tatt i bruk på en
bred skala, og at
eventuelle etternølere tvinges ned
fra gjerdet.
– Sammen kan vi skape et så
stort trøkk at vi kan løfte hele bransjen opp på et akseptabelt nivå. Hvis
BIM på sikt skal bidra til å bedre
samhandlingen mellom de ulike
aktørene i byggenæringen – altså
helt fra arkitekten, via den enkelte
entreprenør og byggherre til ele-
n Fire åpenbare fordeler med en felles oppfattelse av BIM
De fleste prosjekterende har i dag topp moderne BIM-verktøy til rådighet.
Likevel drar man ikke full nytte av dette i prosjekteringen. Nå er tiden moden
for å utløse potensialet for bedre samarbeid, større effektivitet, høyere
kvalitet og færre feil.
•
•
Felles mål, felles midler
Sammen kan vi skape et så stort
trøkk at vi kan løfte hele bransjen opp
på et akseptabelt kunnskapsnivå.
Har du verdens beste BIM-verktøy - men ønsker
råd om hvordan du utnytter det i prosjekteringen?
•
•
fire dimensjoner hvor arbeidsprosessene og en korrekt informasjonsflyt er den fjerde. En dimensjon som
alt for mange i bransjen undervurderer og som derfor skaper unødvendige flaskehalser både når det
kommer til utbredelse og kunnskap,
sier Dalen.
Kollisjonssjekk: treffer ventilasjonsrørene vegger og bæresystem?
Kalkyle rett mot modellen: det er enklere å holde en tidligfase kalkyle
oppdatert i skisse, forprosjekt og ved andre viktige milepæler (ISY Calcus)
Klimagassutslipp: kommer som en tilleggsverdi av kalkylen (ISY Calcus)
Byggetekniske beregninger: med en BIM som underlag gjøres dette
raskere, enklere og med færre feilkilder
Overlevering og FDV: en god BIM har høy verdi ved overlevering
Les mer på www.isy.no - eller kontakt Lars Idar Vegsund, 454 04 686, [email protected]
spesifikt og enhetlig
med e-handelsløsninger.
n Med en felles oppfatning og innsikt vil det
bli langt enklere å ta
vare på gode erfaringer, gode løsninger og
effektive prosesser,
slik at de kan gjenbrukes i alle fremtidige
prosjekter.
Mer enn 10.000 brukere innen bygg
& anlegg
ISY CAD er en serie tjenester og produkter knyttet
til bedre utnyttelse av BIM og CAD i praksis.
ISY Calcus er Norges mest utbredte kalkyleverktøy
under prosjekteringen og er i bruk hos landets
dyktigste byggherrer, rådgivere, arkitekter og
entreprenører. Kalkyler for 70-100 mrd. kroner
utføres årlig med ISY Calcus. ISY Calcus er klart for
BIM-kalkyle - rett mot modellen.
ISY G-prog er markedsledende løsninger for
byggebeskrivelse og byggeteknikk. ISY G-Prog drar
stor fordel av BIM-prosjektering og kan hente ut
objekter, typer og mengder fra en bygningsmodell.
Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler og
markedsfører helhetlige IT-løsninger for
prosjektering, bygging og forvaltning.
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
13
kvalitet
mentprodusenter og løst tilknyttede underleverandører – er det
avgjørende at alle tar de moderne
verktøyene i bruk, sier Dalen.
Se til sjøss
Olje- og gassektoren tok i 1993 tak i
mulighetene og gikk sammen i prosjektet «Norsok» for å utvikle felles
standarder og prosedyrer. Norsok
ble en stor suksess og har i ettertid
fått mye av æren for dagens lave
kostnader, høye kompetansenivå
og ustrakte bruk av avanserte ITverktøy innen oljeindustrien.
– Byggenæringen framstår
ofte som fragmentert, uryddig og
mindre profesjonell. Dette tror jeg
kan skyldes det faktum at vi har
manglet en felles plattform. Hvis vi
ser på oljesektoren så har de vært
langt flinkere til samhandling og
gjennomføring av prosjekter. Hvis
vi lykkes med den strategiske satsningen vi nå innleder, tror jeg at
fremtidens byggebransje vil framstå
som langt mer kompetent og proff.
Økt dyktighet vil igjen føre til en
gjennomgående høyere kvalitet, og
derigjennom til et bedre omdømme
for hele bransjen, sier Christian
Nørgaard Madsen, administrerende
direktør i COWI, et av de seks deltagende selskapene.
En sannhet
Å utvikle standardiserte gjennomføringsmodeller, som kan benyttes
av alle uavhengig IT-plattform og
programvare, har imidlertid vist seg
å være vanskeligere sagt enn gjort.
Et av de aller største problemene
er at ulike aktører og forskjellige
leverandører prøver å tuske til seg
konkurransefortrinn ved å lage proporitære programtillegg til de store
programmene, som for eksempel
Revit. Tilleggene er gjerne utviklet
på slik at de mer hindrer enn hjelper den totale informasjonsflyten.
Det går altså ikke nødvendigvis
an å utveksle informasjone, selv i
de tilfeller hvor alle parter bruker
åpne standarder som .ifc. Både
Dalen og Madsen har sett seg lei
på at spesialutvidelser av programmene svekker – og i mange tilfeller
ødelegger - mulighetene for fri flyt
av informasjon gjennom hele den
lange verdikjeden som en byggeprosess er.
– BIM er ikke lenger noe kon-
kurransefortrinn, det er noe byggenæringen som helhet må forholde
seg til daglig, nå og i all overskuelig
fremtid. Det er derfor uakseptabelt at
enkeltaktører, og perifere program-
leverandører, kaster sand i maskineriet ved å hindre at informasjonen
flyter fritt. Dette tror og ønsker vi
med vårt samarbeid nå å gjøre en
slutt på, avslutter Madsen.
Din partner for
energieffektivisering
Isolering betyr kostnadskontroll på varme og
kalde rør. Små investeringer gir betydlige og
lønnsomme energibesparelser. Sammen kan
vi gjøre noe for din bedrift - og miljøet,
Kontakt oss: KAEFER Construction AS
tlf 69 26 70 00
14
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Effektive tettesystemer bra for miljøet
Hold varmen i husene
Reduserte utslipp av klimagasser, lavere energibruk i bygg og bedre inneklima er noen av
hovedmålene i regjeringens handlingsplan
«Bygg for framtiden.» Effektiv tetting er en av
nøklene til å nå de ambisiøse målene.
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
M
iljøhandlingsplanen tydeliggjør hvordan byggesektoren best kan bidra for å
nå målene i klimaforliket og for at
landet kan utvikle seg i en bærekraftig retning, sier kommunal- og
regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa på regjeringens nettsider.
I løpet av kort tid vil statsråd
Kleppa sette ned en gruppe med
representanter fra myndighetene,
næringen og ulike miljøinteresser.
– Gruppas mandat er å utarbeide
en realistisk tidsplan for hvordan vi
kan oppnå målet om passivhus som
standard innen 2020, sier Kleppa.
Store besparelser mulig
Statens forurensningstilsyn (SFT)
kom i 2007 med rapporten «Reduksjon av klimagasser i Norge: En til-
taksanalyse for 2020» som beskriver
potensialet for tekniske tiltak som
kan redusere norske utslipp av klimagasser fram til 2020, vurdert i
forhold til kostnad og gjennomførbarhet. SFTs analyse viser at det er et
stort potensial for kostnadseffektive
tiltak med høy gjennomførbarhet i
bolig- og byggsektoren. Effektiv tetting og bedre isolering blir trukket
fram som spesielt gunstig i sammenhengen.
- 40 prosent av all energibruk i
Europa forsvinner i byggsektoren.
Bedre isolering og tetting av bygg
reduserer energiforbruket og er et
viktig klimatiltak. Utette
hus er dårlig økonomi,
svært energikrevende og
dermed forurensende.
Dessuten gir dårlig tetting
og isolering lavere brukskomfort, sier Øystein Kvam
i Glava, en virksomhet som produserer miljøvennlig glassull ved sine
to fabrikker i Askim og Stjørdal,
noe som gjør dem til den største
produsenten av isolasjon og tilhø-
Store besparelser: Med moderne tettesystemer og isolasjon kan energibruken reduseres med 70 prosent.
rende produkter her til lands. Virksomheten har rundt 450 ansatte,
og omsatte i 2008 for cirka 1 500
millioner kroner.
- Nye byggeforskrifter setter økte
krav til isolasjon og tetthet. Det er
viktig å velge de beste løsningene
fra starten. Sett i et livsløpsperspektiv blir det uforsvarlig dyrt å gå for
andrerangs løsninger, sier Kvam.
Nye løsninger
Et moderne tettesystem kan tilpasses alle typer bygg og benyttes på
hele byggets vegg og takflater, rundt
vinduer og dører, piper, takhatter
Nyheter på løpende bånd
Blant nyvinningene Glava presenterer på «Bygg reis deg» er en
15 grader og opplektet taktekking,
presenteres.
– Vi har også sett et økende
behov for en effektiv svillematte
som gir god tetting mellom grunnmur og bunnsvill. Den nye svillemembraen er lett, kleber godt mot
murkronen og er enkel å montere.
Membranen leveres med et elastisk
tettebånd av butyl. Tettebåndet leveres også alene og har
stor strekkutvidelse.
Noe som gjør det lett
å forme. Tettebåndet
egner seg til tetting
av gjennomføringer
fra de minste rør til
store piper. Produktet har stor festestyrke til de fleste materialer. Det er
aldringsbestandig og beholder sin
fleksibilitet i hele byggets levetid,
avslutter Kvam.
SFTs analyser viser at det er et stort potensial
for kostnadseffektive tiltak med høy gjennomførbarhet i bolig- og byggsektoren
og gjennomføringer. Alle produkter
som i dag benyttes bør i tilegg til å
inneha en ypperlig kvalitet og gode
tekniske verdier, være godkjent av
SINTEF Byggforsk.
såkalt diffusjonsåpen vindsperre
som sikrer god uttørking i hele
konstruksjonen. Også et diffusjonsåpent undertak, beregnet på
alle typer skråtak med vinkel fra
Mulighet
til å påvirke
Aktiverer din beste praksis for riktige
designløsninger tidlig i prosjektet
Nok plass
i vertikal
sjakt
Kostnader
ved endring
Tradisjonell
prosjektering
BIM
PD: Pre Design
SD: Schematic Design
DD: Design Dev.
CD: Construction Doc.
PR: Procurement
CA: Construction Adm.
OP: Operation
Bluethink
Gjenbruk av god
planløsning
PD
SD
DD
CD
PR
CA
OP
Tid
Bluethink House Designer lar byggherre, arkitekt
og prosjekterende ingeniør samhandle for å finne
de beste løsningene tidlig i prosjektet, mens det
fortsatt koster lite å gjøre store endringer.
Bluethink House Designer aktiverer kunnskap og
skaper større forutsigbarhet ved:
For trangt
rundt sengen
Automatisk bruk av
standardiserte
bygningselementer
•
•
•
•
•
Samlet håndtering av ønsker, krav og forskrifter
Gjenbruk av gode løsninger og erfaringer
Automatisert funksjonell red-lining
Automatisk generert BIM i IFC format på 5 min
Feilfri informasjon i modell og dokumentasjon
© Selvaag Bluethink AS, Postbox 544, 0512 Oslo, www.bluethink.com, [email protected], Phone: +47 23 13 70 00
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
vi SATSER PÅ BiM
OG BuildinGSMART
Rambøll er Nordens ledende kunnskaps­
leverandør innen plan, design og teknikk.
Vi benytter BIM­verktøy og building­
SMART for å lykkes i vår viktigste opp­
gave; å innfri oppdragsgivers totale for­
ventning til sluttproduktet.
Gjennom Rambøll sitt utdannings­
program, Rambøll Academy, har vi
kurset våre ledere og beslutnings­
tagere i buildingSMART.
Vår samarbeidspartner, Sintef, har
bistått med utvikling og gjennomføring
av kurskonseptet. Nå kurser vi alle våre
medarbeidere også!
utveksling og felles strategi for å
perfeksjonere oss og ligge i forkant av
våre oppdragsgiveres behov.
www.ramboll.no
For å heve kompetansenivået ytter­
ligere kjører vi også workshops i prak­
tisk prosjektgjennomføring, ikke bare
i Norge, men også på tvers av lande­
grensene. Sammen med våre søster­
selskaper satser vi på kompetanse­
Innovasjon Norge har støttet BuildingSmart
gjennom BIT programmet, OFU/IFU,
Treprogrammet og Nettverksprogrammet.
Innovasjon Norge skal bidra til at næringslivet i
Norge utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse
og innovasjon. Vi skal utvikle distriktene og styrke
og profilere norsk næringsliv i Norge og i utlandet.
Vi skal også få flere nordmenn til å reise mer i
Norge og trekke utenlandske turister hit.
Vi gir lokale ideer globale muligheter
15
16
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Advarsel!
Nytt profflim
som fester direkte.
ESS TACK HT-X fester direkte i alle miljøer.
Den optimale løsningen for deg som vil gjøre
en perfekt jobb uansett forutsetninger.
✘ Fester umiddelbart
✘ Supersterk! Tåler 10 tonn/m
gjennomherdet
✘ Fester mot alle materialer,
også fuktige og urene flater
www.essve.no
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
17
Har du egentlig eierskap til
dine verdifulle data?
Gjesteartikkel
Håvard Bell
Catenda AS
Åpne internasjonale standarder sikrer et reelt eierskap til dine egne data. Det gjør utnyttelsen av
dyrebar elektronisk informasjon enklere, og skaper store verdier for byggenæringen med enkle og
billige grep. Dette bør fremtidens byggenæring gjøre bedre enn i dag.
T
som oftest bra når man utveksler
informasjon gjennom et tekstbehandlingsdokument. Veldig
mange bruker samme leverandør
av tekstbehandlingssystem og
ofte er dette systemet Microsoft
Word. Men det
er ikke alltid
tilfelle. Av og til
bruker mottakeren i andre enden
OpenOffice,
eller Apple sitt
tekstbehandlingssystem, eller noe
helt annet. Da er det ikke alltid at
all informasjonen kommer frem
til mottakeren, men stort sett får
dette små, eller ingen, konsekvenser.
data, som det er klokt å ha fullt
eierskap til.
For ikke lenge siden skulle
en oljeplattform oppgraderes for
å sikre produksjon i enda flere år
spilberg
Et essay skrevet tidlig på
90-tallet i Word Perfect på
MS-DOS er fortapt i dag. Selv om
enn den var opprinnelig laget for.
Man ønsket å ta utgangspunkt i
datamodellene som ble brukt da
plattformen ble bygget. Oppdragsgiver mottok enorme mengder elektroniske data, men på et
format som ikke lenger lot seg lese
av dagens software. Ingen støttet
lenger det gamle, lukkede, formatet. Oppgaven, som i utgangspunktet
burde være
å laste inn
de gamle
modellene,
ble til en
formidabel
utfordring
med å lage nye modeller av
dagens plattform helt fra bunn av.
Man kan bare tenke seg kostnadsøkningen som dette førte til.
Man må tjene
mye penger
på olje, siden
dette ikke har
skapt en sterkere bevissthet rundt
verdien av åpne standarder.
I byggenæringen har vi åpne, internasjonale standarder for informasjonsutveksling, som kan sikre en svært lang digital hukommelse og spare enorme beløp.
Alle forstår at disse eksemplene, det ene fantasi, det andre
fra virkeligheten, er uholdbare.
Ingen er tjent med slike situasjoner. Og her er konsekvensene
enorme, nemlig tapt liv. Vanskeligere er det, kanskje, å se
parallellene til egen arbeidssituasjon i byggenæringen. Det går
internasjonale standarder for
informasjonsutveksling fra ISO
(med samlebetegnelsen buildingSMART), som kan sikre en
svært lang digital hukommelse for
byggenæringen, og spare enorme
beløp i form av
industrialisering,
god datagjenbruk
og erfaringslæring
i byggeprosessene.
Det viktige her er
å sikre eierskap til
egne data. Det betyr ikke bare at
du sitter på de juridiske rettighetene, men det betyr også at du har
tilgang på dine data, uavhengig av
leverandør av verktøy for å lese og
manipulere dem. Slik unngår du
et digitalt hukommelsestap som
oljenæringen idag opplever og
betaler enorme summer for.
Informasjonen man skapte er
ikke lenger tilgjengelig, man har ikke
lenger reelt eierskap til sine data.
Foto: Sturla Bakken
enk deg at du er i en nødssituasjon. For å redde liv
må du ringe etter hjelp.
Du griper nærmeste mobil eller
telefon, og slår nødnummeret.
I andre enden hører du: «For å
benytte deg av dette nødnummeret må du ha mobiltelefoner laget
av Eksempeltek AS. Kjøp den
nyeste modellen fra Eksempeltek
AS, og prøv igjen.»
Tilsvarende skjedde i New
Orleans etter orkanen Katarina
hadde herjet i 2005. Federal
Emergency Management Agency
(FEMA) hadde satt opp en registreringsside på internett for alle
de som trengte nødhjelp. Hvis du
for eksempel brukte den norske
nettleseren Opera, ville du bli
møtt med følgende beskjed: «In
order to use this site, you must
have JavaScript Enabled
and Internet
Explorer
version 6.
Download
it from
Microsoft
or call 1-800-621-FEMA (3362)
to register.» For å registrere ditt
behov for nødhjelp på nettet etter
en slik katastrofe, var du altså
avhengig av en spesiell nettleser
leverandør.
filen fortsatt eksisterer, får man
ikke lest innholdet. Informasjonen man skapte er ikke lenger
tilgjengelig, man har ikke lenger
reelt eierskap til sine data. Fortsatt
er nok konsekvensene små, slike
dokumenter er sjelden viktige.
Men tenk deg all informasjonen
som genereres i byggeprosessene.
Det koster mye å skape denne
informasjonen, og det legges ned
betydelig med ressurser og midler
for å strukturere og vedlikeholde
dette underveis i prosjekter. Dette
er verdifull informasjon, dyre
I byggenæringen har man nå
en mulighet som oljenæringen
ikke har hatt enda. Vi har åpne,
er varmt lenge etter at solen har gått ned. Mur og betong har de samme
ktig, får du et hus som magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten.
ringsevne. Man utnytter de tunge byggematerialenes termiske egenskaper og
jøling) betydelig. De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk
Les om energisparing og tunge konstruksjoner
gg varmelagringsevnen kan utnyttes effektivt. Ingen andre byggematerialer kan
på www.byggutengrenser.no
n gjennom hele byggets levetid. Og spart energi er spart miljøbelastning.
MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE
Som medutviklere av IFCstandarden, IDM-standarden
og IFD-standarden har Catenda
AS dyp kjennskap til potensialet
i standardene. Dagens software
leverandører utnytter svært lite av
dette potensiale i sine produkter.
Tvert i mot opplever vi ofte at
standardene får skylden for svakheter i verktøyene som implementerer standardene dårlig. Catenda
ser på åpne standarder som et
stort forretningspotensial, fordi
det vil gi mest verdiøkning for
sluttbrukere. Våre produkter vil
sikre kunden et sant eierskap til
sine egne data. Det er i håndteringen av dataene at den største
gevinsten for sluttbrukere ligger.
Ikke i et sært lagringsformat.
Sluttbrukers avveining vil
hele tiden være en mindre, men
kortsiktig gevinst, mot en større,
men langsiktig gevinst. Utfordringen er ofte at den kortsiktige
gevinsten er veldig tydelig, mens
den langsiktige gevinsten kan
være mer uklar. Vi er ikke i tvil.
De enorme mulighetene som
Internett har gitt, og kommer til
å gi fremover, gir en pekepinn på
hva en byggenæring basert på
åpne internasjonale standarder
har et potensiale
til å nå. Det er
opp til næringen
å velge den informasjonsstrategien som leder dit: sann eierskap
til data, all informasjon på åpne
internasjonale standardiserte
formater. Nå.
Sluttbrukers avveining vil hele tiden
være en mindre, men kortsiktig gevinst,
mot en større, men langsiktig gevinst.
Som å ligge på et solvarmt
svaberg hele natten.
varmt svaberg hele
natten.
Ta vare
på varmen.
ygg i mur og betong.
Bygg i mur og betong.
ner på www.byggutengrenser.no
Dette er ikke nødvendigvis
en enkel prosess. Det er mange
forretningmodeller som er avhengig av at du som kunde ikke har
alt for enkel tilgang til dataene
du selv skaper. De lever av din
avhengighet til sine produkter
for å få tilgang til dine data. Som
forretning, har de en «plikt» til
å opprettholde denne avhengigheten, for det er å beskytte sin
forretningmodell. Men, som eier
skaper på de produkter du ønsker
å bruke.
av egne data, har du en frihet til
å velge de produktene som lagrer
dine data på åpne standarder. Du
har også en mulighet som kunde,
til å stille krav til kvalitet og egen-
18
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Fra modell til BIM kranselag
Gjesteartikkel
Kaare Kleven,
Leder buildingSMART i Sweco
Norge og styremedlem
buildingSMART Norge
M
BA-næringen er i en fødselsprosess for anvendelse av ny teknologi og prosesser for planlegging og
utførelse. Disse gir muligheter for store effektiviseringsgevinster og økt merverdi for alle aktørene
i verdikjeden. Noen av de større rådgiverselskapene, og blant de Sweco, og entreprenørene har
kommet langt i bruk av buildingSMART teknologien som planleggingsverktøy. Store byggherrer som
Statsbygg og Forsvarsbygg går foran i å sette krav til bruk av teknologien, med andre ord; fremtiden
er her allerede.
en har vi bevist effekten
av BIM og buildingSMART? Har vi høstet
de modne fruktene av buildingSMART og hva er modent?
Når kan vi med god samvittighet feire kranselaget for
BIM bygget og si hva vi har
tjent?
I Sweco Norge sin
utvikling av flerfaglige buildingSMART teknologier og
prosesser er vi svært målrettet på
dette fokuset. Vi setter også krav
til at kundene skal være bevisst
mer enn teknologien og være
med oss på å vise at buildingSMART er et middel for enda mer
effektive byggeprosesser.
for bygge- og anleggsnæringen
om økt innovasjon og ber om
konkret vurdering fra næringen av tiltak som kan bidra til å
fremme innovasjon og effektive
byggeprosesser.
Det er et viktig innovasjonstil-
årene at vi skal fremme arbeid for
dokumenterte effektiviseringsgevinster i byggeprosjekter parallelt
med å holde fokus på forbedring
av organisering og av foretningsprosessene i seg selv, teknologi og
standardisering.
Det er et viktig innovasjonstiltak å fremme utvikling av og
implementere buildingSMART i
bygge- og anleggsnæringen.
Stortingsmelding nr.7(2008-2009) «Et nyskapende
og bærekraftig Norge», også
kalt Innovasjonsmeldingen fra
Nærings- og Handelsdepartementet, påpeker en målsetting
tak å fremme utvikling av og
implementere buildingSMART i
bygge- og anleggsnæringen. Men,
målsettingen for BA-næringen er
ikke buildingSMART i seg selv.
Svaret er gitt; buildingSMART
ikke er målet, men middelet. I
mange sammenhenger synes
jeg vi har ser tendenser til at
vi fordyper oss i verktøyene og
glemmer målsettingen.
I buildingSMART Norge er det
også et uttalt mål for de neste
Hva har vi
erfart til
nå? De fleste
store rådgiverfirmaene i flere
år hatt gående
interne prosjekter i BIM som øvingsprosjekter.
Noen har sågar definert alle egne
prosjekter der det ses hensiktsmessig som BIMprosjekter og med
anvendelse av åpne
standarder (IFC) for
utveksling av flerfaglig informasjon, slik
vi har gjort i Sweco.
Teknologien fungerer.
Det er også etter hvert gjennomført flere BIM-prosjekter i
Norge og flere er i gjennomfø-
ring. Statsbygg og Forsvarsbygg
har gått foran her og har flere
prosjekter i gang. I disse prosjektene er planleggingsprosessen
prøvet ut og teknologien for å
etablere BIM på åpen standardisert modell, IFC (Industrial
Foundation Classes) er testet. Vi
ser at:
• Planleggingsprosesser er
prøvet ut og fungerer.
• Kommunikasjonsnivået i
prosjektene er sterkt forbedret
• Dokumentasjonsnivået er
endret formidabelt
• Kvalitetssikringsarbeidet er
modnet og forbedret.
Erfaringene som høstes her
tilgjengelig for BA-næringen
generelt. Dette er bra. Men
bygger vi billigere?
Vi er etter vår mening nå
i en fase der vi må være bevisst
industrialiseringen i prosessen.
Vi må utnytte de modne fruktene
til å vise effektiviseringsgevinster
er mulig å oppnå. Gjennomførte
og godt dokumenterte prosjekter
fra USA viser et potensial på i
størrelses 30-50 % besparelse i
manntimer på byggeplass for
installasjonsfagene ved bruk av
industrialiserte prefabrikasjonsløsninger. Vi i Sweco ser at dette
mulig i industriprosjekter vi
kjører. Dette er imidlertid kun mulig der
alle aktørene i prosjektet er svært målrettet
på resultat og at målet
er godt definert. Alle
aktørene må ha fått
sine oppgaver i BIM beskrevet
tydelig av BIM leder og entreprenørene må kunne teknologien og
industrialisert tenking.
Vi er etter vår mening nå i
en fase der vi må være bevisst
industrialiseringen i prosessen.
er verdifulle for å bringe BIM
arbeidsprosesser videre til
høyere kvalitet. Disse erfaringene
forutsettes etter hvert å bli åpent
Statsbygg velger fremtidens arbeidsverktøy
Statsbygg har som mål å være ledende på bruk av teknologi. Vi vil gradvis fram til 2010 gå over til å
arbeide med og samhandle med våre leverandører ved hjelp av BIM. Vi er i gang med de første
prosjektene med BIM både i nybygg og i ombygginger.
Les mer om BIM og få nyttige lenker på www.buildingsmart.no – www.statsbygg.no/bim og www.iai.no.
www.statsbygg.no
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
19
Glassull med naturlig bindemiddel
Tynnere, sunnere og varmere isolering
Glass og mineralull er uten sammenligning den mest anvendelige og
brukte isolasjonen. Kanskje ikke så rart. Glassull er lydisolerende, topp
brannsertifisert og holder godt på gradene. Nå blir den dessuten langt mer
miljøvennlig.
Fremtidens
byggenæring
Tekst: Morten Iversen
G
lassull har enestående miljømessige kvaliteter og gir
derfor usedvanlig mye for
varme for pengene. Den tyske produsenten Knauf Insulation presenterer i disse dager et helt nytt glassullprodukt som ikke bare er tynnere og har høyere isolasjonsevne,
det er også helt uten de tradisjonelle
kjemiske bindemidlen.
– I vår mineralull har vi gått helt
over til naturlig bindemiddler basert
på fornybart og naturlige bindemidler. Vi bruker verken fenol, formaldehyd eller syntetiske fargestoffer.
Dette medfører at våre produkter
verken ligner - eller kjennes ut som
- annen mineralull, sier Per Gillebo,
Business Development Manager for
Knauf Insulation i Norge.
«Feel good» faktoren
En av de viktigste målene med
utviklingen av den nye glassullen
har vært at den skal være miljøvennlig gjennom hele livssyklusen.
For Knauf betyr dette blant annet at
isolasjonen må være
behagelig og ufarlig å
jobbe med, både for
de som skal isolere og
de som en gang inn i
fremtiden skal rive.
– Samtidig har det
vært viktig for oss
at produktene våre
opprettholder – og
helst overstiger - de
Enkelt å håndtere: Moderne mineralull skal
samme termiske og
ikke bare isolere godt, den skal også være enkel
akustiske egenskaog behagelig å håndtere.
pene som designere, entreprenører
og montører forventer av moderne
mineralull. Kombinasjonen av kvalitet, miljøvennlig ressursbruk og
overlegen håndterbarhet er vårt
nyeste bidrag til en bærekraftig
utvikling, sier Gillbo.
Energigjerrig produksjon
Det nye bindemiddelet er dessuten
opp til 70 prosent mindre energikrevende enn de tradisjonelle
oljebaserte bindemidler, og det er
godt gjort. Ifølge alle ulike miljøklassifiseringstabeller er jo glassull
allerede ansett som en av de aller
mest miljøvennlige formene for
isolasjon som er tilgjengelig.
– Det er mange andre gode grunner til å kalle den nye mineralullen miljøvennlig. Den produseres
for eksempel med et høyt innhold
av resirkulerte glassflasker og kan
enkelt og billig gjenvinnes når
bygningen rives eller skal renoveres. Den lar seg også komprimeres
i vesentlig grad før transport, noe
som reduserer antall leveranser og
dermed det samlede CO2 utslippet,
sier Gillebo.
ekstrem tetting: Med «Blow-in-blanket» teknologien kan isolasjonsmaterialet blåses på plass, noe som gir ekstrem tetting.
n Knauf Insulation
n Som den første produsenten i verden introduserer
Knauf nå mineralull med
naturlige bindemiddel
helt uten fenol, syntetiske
fargestoffer og formaldehyd
tilsetninger.
n I dagene 22. til 27.
september introduserer produsenten en mineralull med
enda bedre isolasjonsevne.
På «Bygg Reis Deg» presenteres en isolasjon som møter
det nye kravet til U-verdi
for yttervegg i småhus med
isolasjon som bare er 200
mm tykk.
n Knauf Gruppen er i
utgangspunktet tysk og
sysselsetter totalt mer enn
22 500 ansatte på sine 150
fabrikker i 40 land. Knauf
Insulation har 30 fabikker
og omsetter for mer enn en
og en halv milliard britiske
pund i året.
BYGGSYSTEM
Besøk vår stand D02-08.
Vi har full presentasjon av fremtidens bygg.
Vi har også eksterne svært interessante
foredragsholdere under Bygg Reis Deg.
Vår faglige ekspertise står til rådighet under
hele messen.
D02-07
D02-08
Besøk også vår interiørstand D02-07.
For produktutvalg og monteringsveiledninger vennligst se www.byggma.no
20
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Ny handlingsplan fra Regjeringen:
«Bygg for framtida!»
Regjeringen la for en uke siden fram en ny miljøhandlingsplan. En rekke
ulike departementer og etaters planer for miljøsatsing i bolig- og byggsektoren samles og inkluderes i planen som skal gjelde for perioden 20092012.
kraftig retning, sier kommunal- og
regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa.
Fremtidens
byggenæring
Viderføres
TEKST: Morten Iversen
M
ed denne handlingsplanen
legger Statlige myndigheter viktige føringer for
miljøvennlig planlegging, bygging
og drift gjennom lovgivning, lån
og tilskudd, avgiftspolitikk, informasjonsformidling og opplæring.
Støtte til forsøksbygging, pilotprosjekter og og kunnskapsoppbygging er viktige innsatsfaktorer for
å bedre miljøtilstanden i hele sektoren. Gjennom dette
kan staten gå foran med
gode eksempler som
kan bety mye for hvordan andre byggherrer
og -eiere følger opp.
- Miljøhandlingsplanen er ment å tydeliggjøre hvordan bosted- og byggesektoren kan
bidra til at vi sammen når de høye
målene i klimaforliket, og at landet
som sådan kan utvikles i en bære-
«Byggemiljø» – en satsning som
ble startet i 2005 - var opprinnelig
et gjensidig, forpliktende samarbeid om miljøvennlige løsninger
mellom myndighetene og bygg-,
og anleggsnæringen. Programmet
skulle egentlig ikke vare lenger enn
til 2009, men blir nå videreført også
i 2010. Ministeren er av den oppfatning at myndighetene har en
forpliktelse til å samordne seg slik
at den samlede politikken overfor bygg- og eiendomsnæringen
bedre inneklima og færre helse- og
miljøskadelige kjemikalier, er noen
av gevinstene vi håper å høste fra
satsningen rundt miljøhandlingsplanen, sier Kleppa.
Stort og omfattende
Planen sammenfatter alle miljøtiltak planlagt av myndighetene
i perioden 2009 til 2012. Som en
sentral del av tiltaket vil departementene sette sammen gruppe med
representanter fra styresmaktene,
næringen selv og aktuelle miljøinteresser. Statlige myndigheter legger
fra før av viktige føringer for «miljøvennlig planlegging, bygging og
drift gjennom lovgivning, lån og
Ny Handlingsplan: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix.
viktige innsatsfaktorer for å bedre
miljøtilstanden i sektoren. Staten er
dessuten en betydelig byggherre og
byggeier.» Ved å sammenfatte tilta-
– Gruppens mandat blir å utarbeide en realistisk tidsplan for
hvordan vi kan oppnå målet om at
alle nye bygg i 2020 er bygd etter
standarden «Passivhus.»
Gruppen vil også bli bedt
om å komme med forslag
til hvordan vi i praksis skal
øke energieffektiviteten
i den eksisterende byggningsmassen, Jeg føler meg
trygg på at byggenæringen tar utfordringene på alvor og bidrar til den
store miljødugnaden vi har foran
oss, sier Kleppa.
Kilde: regjeringen.no
Reduserte utslipp av klimagasser, mer effektiv energibruk i bygg,
bedre inneklima og færre helse- og miljøskadelige kjemikalier, er noen av
gevinstene vi håper å høste fra satsningen rundt miljøhandlingsplanen
framstår som helhetlig og effektivt.
Miljøhandlingsplanen skal bidra til
nettopp dette.
– Reduserte utslipp av klimagasser, mer effektiv energibruk i bygg,
tilskudd, avgiftspolitikk, informasjonsformidling og opplæring.
Støtte til forsøksbygging, pilotprosjekter og forskning, utvikling
og kunnskapsoppbygging er alle
kene, håper Kleppa at staten opptrer
tydelig og på den måten går foran
med gode eksempler som kan bety
mye for hvordan andre byggherrer
og -eiere følger opp.
arte
det sm
Velg verktøyet for kalkulasjon.
Holte Byggsafe er stolte av å kunne lansere vårt nye kalkulasjonsverktøy
smartKalk under Bygg Reis Deg 2009.
SmartKalk er et meget brukervennlig og fleksibelt program som gir treffsikre
kalkyler og gode rapporter. SmartKalk har integrasjon mot IFC og
BuildingSMART, som gir mulighet til automatisk overføring av tegning til
kalkyle og 3D visualisering i kalkyleprosessen.
For brukere som har tegneprogram fra DDS inneholder Smartkalk ferdige
koblinger som gjør at brukeren ved import av IFC filen får huset ferdig kalkulert.
Dersom du ønsker et effektivt og praktisk rettet verktøy for din bedrift besøk
oss på stand nr. D01-09 i hall D for en demonstrasjon.
Norges ledende programvarehus for
bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen
Telefon 22 04 95 00
www.holtebyggsafe.no
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
21
Integrert samarbeid på tvers av faggrensene gir optimale løsninger
I Asplan Viak har vi en bredt
sammensatt kompetanse på
alle fagfelt som inngår i en
byggeprosess.Vi utvikler og
benytter metoder og prosesser
som integrerer økologiske, sosiale,
tekniske og økonomiske hensyn.
Disse hensynene har vi med oss
når vi jobber med problemanalyse,
prosessbistand, gjennom
organisering, kvalitetsstyring,
bygging, implementering, evaluering
og drift.
BuildingSMART fra grunnen
av Vår lange erfaring med store
prosjekter har gitt oss en unik
mulighet til å foredle våre ferdigheter
og kunnskaper i takt med den teknisk
utviklingen. Dette gjør at vi i dag er i
stand til å integrere all vår akkumulerte
kunnskap og erfaring i en og samme
digitale modell.
Badeanlegg på Råholt, Eidsvoll.
På oppdrag fra Eidsvoll Kommune
bygger vi nå et topp moderne og
nesten 3 000 kvadratmeter stort
badeanlegg på Råholt. Prosjektet
startet i 2007 og skal være ferdig
til neste høst. Prosjektet har en
kostnadsramme på drøyt 89 millioner
kroner.
Det komplekse badet vil fungere
som regionalt helse- og kulturtilbud,
samt som fasilitet for Råholt
skole sammen med Råholthallen.
Badeanlegget vil inneholde
konkurranse- og idrettsbasseng,
velvære- og treningsbasseng,
barnebasseng og velværeavdeling med
boblebad og badstuefasiliteter.
Åpen standard i bunnen Den
digitale modellen som ligger til grunn
for hele prosjektet er bygd opp
og kvalitetssikret av alle de ulike
fagretningene som inngår i en slik
prosess. Arkitektene har bidratt med
sine ArchiCAD skapte tegninger,
rådgivende ingeniør for VVS med
sine vann og avløps planer generert
via ddsCAD og bygnings ingeniørene
med sin REVID skapte beregninger.
Det er den åpne standarden IFC som
gjør det mulig at for så mange ulike
applikasjoner å ”snakke” sammen.
kunne gi et fullverdig tilbud til hele
befolkningen. Eidsvold kommune har
derfor trukket inn representanter
for ulike befolkningsgrupper med
funksjonshemmninger i prosessen med
å finne optimale løsninger for alle.Via
modellen har disse kunnet simulere og
sikre full tilgjengelighet dørstokk for
dørstokk og plan for plan.
Krasjtester Den altomfattende og
digitale modellen tar høyde for alle
aspekter og sørger for at all logistikk,
de ulike underentreprenørene og
faggrenene jobber hensiktsmessig
og i riktig rekkefølge til enhver tid.
Gjennom simuleringer og krasjtester
i modellen avdekkes feil og mangler
lenge før de faktisk utgjør et problem.
På denne måten unngås dobbeltarbeid
og kostbare feilrettinger.
Å gjøre ”det umulige” krever
planlegging Uten BuildingSMART
teknologien, vår dype faglige
kompetanse på alle medvirkende felt
og den åpne standarden IFC, ville
dette ikke prosjektet ikke vært mulig å
gjennomføre i en slik kostandsramme
på så kort tid.
Universell utforming Et
moderne badeanlegg skal i dag
www.asplanviak.no
Energieffektiviser ditt bygg, det er store penger å spare
Visste du at drift av bygninger står for 40 prosent av all innenlands energiforbruk i Norge. Energiforbruket har
økt med 30 prosent siden 1980 og vil etter alle solemerker stige med ytterligere 70 prosent innen 2030. Vi tror
det går an å gjøre noe med dette. La oss bruke naturens ressurser mye mer produktivt og effektivt.
Behovsstyrt energi er nøkkelordet i Schneider Electrics tilbud til
eiendomseiere – både i Norge og i
resten av verden. Schneider Electric har i en årrekke levert toppmoderne og brukervennlige løsninger til
alle typer bygg.
Effektivt
For å spare energi bør du satse på
løsninger som sikrer et resultat i
form av en trygg avkastning. Pengene du investerer i energieffektiviserende løsninger, får du tilbake
i form av konkrete innsparinger.
Våre integrerte systemer styrer
bygg automatisk og hjelper deg
med å redusere både strømforbruk
og bruk av ressurser for å drifte og
vedlikeholde det tekniske anlegget i
din eiendom. Systemet kan brukes
til alt fra å regulere lys, varme,
kjøling og ventilasjon i hvert enkelt
rom, til styring av ulike elektroniske
medier.
Store strømbesparelser med KNX
KNX er en åpen europeisk standard som benyttes av over 100
produsenter av styressystemer.
Du kan dermed velge fritt blant
leverandørene av KNX-produkter
og blande produkter fra ulike
leverandører i samme installasjon.
Dette gir deg høy fleksibilitet.
Med KNX-styring av det tekniske
anlegget kan man på næringsbygg
oppnå en energibesparelse på
30-40 prosent, avhengig av hvilke
løsninger bygget hadde før rehabiliteringen.
Et analyserende system
Med en skikkelig regulering og
bruk av bevegelsesdetektorer er
besparingspotensialet enormt. KNX
er et viktig satsningsområde for
Schneider Electric, og Schneider
Electric kan tilby et komplett KNX
produktsortiment.
Enkelt
Systemet kan styres fra strategisk
plasserte paneler eller en hvilken
som helst PC med nettilgang. Via
internett kan de ansvarlige overvåke hele byggets tekniske anlegg.
Hvis noe ikke er som det skal, kan
feilen med enkle tastetrykk finnes
og adekvate forhåndsregler tas.
Med energieffektivisering
får du:
• Gleden av å skape verdier på
en bærekraftig måte
• En gylden mulighet til å
tilfredsstille strenge energikrav
fra myndighetene
• Drastisk reduksjon av
energiforbruket
• Mer pålitelig og tilgjengelig
energi, minimal risiko for
strømbrudd og dermed en
sikkere drift
• Mer produktive og effektive
medarbeidere
www.schneider-electric.no
Schneider Electric Norge AS
Tlf.: +47 64 98 56 00
22
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Byutvikling og livskvalitet:
Groruddalen viser
vei ut av problemene
Hva skjer i 2007
?
I handlingsprog
rammet for pro
gramområde 1
og følgende pro
er tiltakene ford
sjekter skal gjen
elt på fire hov
nomføres i år:
edtemaer,
Groruddalsatsingen er et samarbeid mellom
Oslo kommune og staten for1. Bedårebedre
levemiljø langs veinet
tet
– bedre luft og min
dre støy
forholdene, skape bærekraftig byutvikling
og bedre livskvaliteten for innbyggerne. Det
er også håp om at erfaringer herfra kan løse
tilsvarende problemer andre
steder i landet.
2. Godste
• Støyskjermings
tiltak i Nedre Kal
bakkvei nord
for Bedriftsveie
n, og i Brobek
kveien nord for
Østre Aker vei
og ved Stigeng
a på Østre Ake
• Oppgradering
r vei.
av Nedre Kalbak
kvei, parsell
Strømsveien–
Alfasetveien.
• Ombygging
av kryss og ram
per på
Brobekkveien
ved Østre Ake
r vei.
• Fortsatt milj
øfartsgrense på
Trondheimsveie
n
Fremtidens
byggenæring
TEKST: Morten Iversen
rminalen på Alnabr
u skal
effektiviseres og
bli mer miljøvenn
lig
• Opp
midlene
årlige handstart av gjennom
fornyelse og mo
dernisering av
Alnabruterminale
n.sier Trygve Mollan,
lingsplaner,
3. Kollektivtranspo
avdelingsdirektør
Husbanken
rten i Grorudidal
en
skal bli bedre
region
øst.
• Oppgradering
av Hau
• Bygging av
gang-/sykkelbr
oer over E6 ved
Furuset, over
Ytre Ringvei ved
Tveita.
I tillegg vil følg
ende
Det skal satses
på kvalitet og
estetisk opprust
gjennom oppryd
ning
ding og beplant
ing der det er
hensiktsmessig
å knytte dette
til tiltakene
i programmet.
områder som skole, utdanning,
sysselsetting og kulturelle
arenaer.
n Skolene har et stort antall
elever som tilhører minoritetsgrupper. Dette stiller nye og
annerledes krav til integrering.
Mange boligområder mangler
dessuten atraktive lekeplasser
og arenaer for sport.
n Ett omfattende veinett splitter opp dalen i mange biter, og
skaper vanskelige geografiske
forhold. Store motorveier, jernbane og godsterminaler, fører til
store forurensningsproblemer,
støybelastning og estetiske
dilemmaer.
Kilde: husbanken.no
Nå er vi igang!
ndre støy
genstua jernban
med ny adkom
estasjon
st og plattform
• Sykkelparke
ring i tilknytning
til
kollektivknute
punkter
• Styrking av
kollektivtilbude
t på tvers av dale
– styrking av tver
n
rgående busser
på strekningen
Tonsenhagen
– Alnabru – Tve
ita
• Bedre tilgjeng
elighet for stop
pe- og
omstigningsste
der
• Tiltak på Gro
rudbanen og Fur
usetbanen,
oppgradering
av stasjoner, bed
re tilgjengelighet
til stasjoner
n Hva er egentlig problemet?
n
tiltak prosjekte
• Miljøprioritert
res:
gjennomkjøring
i Nedre Kalbak
fra Kalbakken
kvei
til Bedriftsveie
n
• Gang- og syk
kelvei langs Tve
tenveien
• Gang- og syk
kelbro fra Fyrstik
kbakken
til Nils Hansen
s vei
Renere luft og mi
Eksklusiv prioritering
Groruddalsatsingen gir oss erfaringer med områderettet innsats som etter
hvert vil komme andre byer til gode.
Groruddalen er et stort område
med mange sammensatte
utfordringer. Noen av de mest
tydelige er følgende punkter:
n Utvikling i boligprisene i Oslo
sentrum har ført til utflytting fra
Oslo indre øst og ut i Groruddalen. Dette har medført raske
demografiske endringer, som
har utfordret bydelene.
n Groroudalen består av fire
bydeler fordelt på et geografisk
spredt område som er ekstremt
belastet av biltrafikk og togtransport.
n Et befolkningsmessig mangfold man ikke finner mange
andre steder i Norge stiller store
krav til integreringstiltak på
ge
in
s
t
a
s
ls
a
d
d
u
r
o
r
G
4. Sykkel- og tur
veisystemet ska
l skiltes
og bli sammenhe
ngende
Partene har inngått en intenroruddalen har 135 000
sjonsavtale om et langsiktig
innbyggere. Areal- og
samarbeid i Groruddalen for
befolkningsmessig tilsvarer perioden 2007-2016. Hovedmåde fire bydelene en mellomstor let er en bærekraftig byutvikling,
norsk kommune. Staten har inngått
synlig miljøopprustning, bedre
en intensjonsavtale om en langsiktig livskvalitet og samlet sett bedre
strategi og bredt samarbeid om Gro- levekår i Groruddalen. Kommuruddalen. Foreløpig skal prosjektet nal- og regionaldepartementet
løpe i perioden 2007 til 2016. Staten har foreløpig avslått søknader fra
og Oslo kommune vil samfinansi- andre problemområder. Lærdom
ere innsatsen. Fra statens side deltar fra Groruddalen vil etter departehele fire departementer.
mentenes oppfatning
Husbanken er ansvarlig
gi innsikt ved fremtifor Kommunal- og regiodige områdeløft. Komnaldepartementets innsats
pliserte utfordringer
og investerer i overkant av
krever at det utvikles
40 millioner årlig på satssamarbeidsmodeller på
ningsområdet «bolig- by
tvers av ansvarsområog stedsutvikling».
der, for å få til effektive
– Innen dette ene av
løsninger. Erfaringer
fire programområder er
med slike samarbeidsStatssekretær
det staten som tar det
modeller kan overføres
Dag-Henrik Sand- til og benyttes i andre
største løftet økonomisk.
bakken. Foto:
Kommunen hevder seg
områder og byer.
Nancy Bundt
sterkere på andre av
– Groruddalsatsinområdene. Mesteparten av mid- gen gir oss erfaringer med områlene Husbanken disponerer stilles derettet innsats som etter hvert
til disposisjon for bydelene, som
vil komme andre byer til gode. Å
igjen selv prioriterer bruken av løse utfordringene i Groruddalen
G
Tiltak for 2007
turopplevelser
Flere og bedre na
ne
Fornying av bydele
Gode oppvekst og
gir et mangfold av verdifulle erfaringer som kan overføres til andre
utsatte områder, sier statssekretær
Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet
på regjeringen.no.
– Her er utfordringene komplekse. Blant annet er det å få til
samarbeidsmodeller som fungerer
en læringskilde verdt å investere i,
avslutter Sandbakken.
levekår
n Fakta om Groruddalssatsningen
Satsningen er et tverrdepartementalt løft i samarbeid med Oslo kommune. Miljøverndepartementet koordinerer statens innsats, mens
Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for «Bolig-, byog stedsutvikling». Til dette delområdet er det i 2009 alene øremerket nesten 50 millioner kroner i statlige og kommunale midler. Det er
Husbanken som forvalter de statlige midlene.
Borettslag, selskaper, sameier, velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsmidler til bomiljøtiltak.
Miljøverndepartementet og Oslo kommune lanserer:
Aksjon vakrere Groruddal
I
en pressemelding fra miljøverndepartementet inviterer byrådsleder Erling Lae og miljøvernminister Erik Solheim næringslivet
til å samarbeide for å rydde opp i
Groruddalen. På den måten håper
de å bidra til å bedre tilgjengeligheten for miljøvennlig transport og
samtidig forbedre bo- og arbeidsmiljø. Premien, hvis initiativet
lykkes, er en bedre miljøprofil og
omdømme. Miljøverndepartementet har på årets budsjett satt av en
tiltakspakke på 10 millioner kroner
til et spleiselag med kommunen og
næringslivet for å rydde næringsområdene i dalbunnen og bedre
tilgjengeligheten til miljøvennlig
transport.
– 10 millioner kroner vil vi bruke
på «Aksjon vakrere Groruddal» bare
i år. Hvis næringslivet, de ansatte,
bydelene og organisasjonene i Groruddalen, deltar og på den måten er
med på å skape en vakrere Groruddal, vil dette bli en flerårig aksjon,
sier miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim.
Byrådsleder: Erling Lae. Foto: Pia Prestmo
Midlene er i år øremerket å få
bedre orden på utemiljøet i dalbunnen og skaffe lettere tilgang til stasjoner, holdeplasser og sykkelveier.
Stat og kommune ser aksjonen som
et ledd i den store Groruddalssatsingen.
– Vi vil utvikle samarbeidet
med rusken, næringslivet og lokale
offentlige etater. Forslag til ryddeprosjekter og tiltak for å bedre tilgjengeligheten, kan sendes direkte
til samferdselsetaten, sier Erling
Lae.
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
Ta et miljøvennlig valg:
Bygg energieffektivt
God vindtetting
er en nødvendighet i vinterlandet Norge.
Med effektive
og tette veggsystemer kan
isolasjonsevnen
økes drastisk. Vi
viser deg hvordan på «Bygg
reis deg.»
F
or å kunne bygge
en lavenergibolig
er det viktig å velge
riktig vindtetteprodukt.
Lavenergivegger gir
fire ganger bedre tetthet enn det forskriften
krever for en vanlig bolig i dag.
Mange glemmer at
det ikke er isolasjonen
i seg selv som varmer,
men den stillestående
luften som oppstår inni.
Med riktig vindsperre
unngår du at luft trekker inn i isolasjonen
slik at den mister effekt.
Stadig flere velger av
denne grunn Asfaltplater fra Hunton Fiber.
Hunton Fibers vegger er skreddersydd
framtidens lavenergihus. Lavenergihus er
definert som boliger
med et mindre behov
for oppvarming enn en
standard bolig og er
gjerne kjennetegnet
Fakta om lavenergivegger:
n Tetthet for bygningskropp er ca 4 ganger bedre enn forskriftskravet for vanlig bolig.
n Yttertak har gjerne 30-35 cm tykk isolasjon (U=0,14-0,11 W/m2K).
n Yttervegg konstruksjon har 20-25cm isolasjon (U=0,16-0,2 W/m2K).
ved at de er bedre isolert mot varmetap enn
hva dagens forskrifter
krever.
En lavenergibolig
bruker ca 100 kWh/m2
per år. Når det gjelder
oppvarming vil en
lavenergi bolig bruke
ca 30 kWh/m2 mens
en vanlig bolig bruker
rundt 80kWh/m2. Til
sammenlikning vil en
normal bolig bruke i
underkant av ca. 170
kWh/m2 per år.
Besøk oss på «Bygg reis deg»
n Lurer du på hvordan en lavenergivegg bygges?
Under ”Bygg Reis Deg” vil Hunton Fiber vise deg
hvordan du kan bygge en lavenergivegg med de produkter du er vant til å bruke. En vegg som tilfredsstiller alle kravene, i dag og langt inn i fremtiden.
Hunton Fibers lavenergivegg vil du finne i Hall C,
stand C03 -21
23
24
Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing
En smartere
hverdag
«Nordek er en av de største i Norge
på tradisjonelle byggevarer, med en
sisteleddsomsetning på 4,5 mrd.
kroner. Våre medlemsbedrifter er
blant Norges største husbyggere,
og vår byggevarekjede XL-BYGG
omsetter trelast og byggevarer
fra over 60 butikker. XL-BYGG er
også en del av Skandinavias største
byggevarekjede.
Vi bruker tjenestene fra Logiq
som noen av våre viktigste
verktøy når vi legger til rette for
effektiv forretningsdrift for våre
medlemmer.»
Pål Strand, IKT-direktør Nordek AS
Logiq AS er ledende leverandør av tjenester
for elektronisk handel, vare-katalog og
dokumentlogistikk i Norden. Vår visjon er
å gjøre våre kunder i stand til å arbeide
smartere gjennom elektronisk samhandling.
Våre tjeNester gir deg:
•Effektivogsikkerleveringavordre,
ordrebekreftelse og faktura.
•Kjederogmedlemmerkanoppnå
100 % elektronisk dokumentflyt fra
første dag.
•Leverandørerkangjennomåbrukeweb
levere edi ordrebekreftelse og edi
faktura.
•Intelligenteweb-baserteløsningerfor
varekataloger, elektronisk handel, garantiog ombyttehåndtering samt statistikk.
KompLEtttjEnEstEtILbudforEn
smartErEhvErdag
I samarbeid med våre partnere tilbyr vi
kompletterende tjenester innen skanning
og tolking, print og forsendelse samt
arkivløsninger. Vi samarbeider også med
Bankenes Betalingssentral (BBS) om
elektroniske betalingsløsninger. Sammen
leverer vi totalløsninger som effektiviserer hele
dokumentflyten inn til og ut av virksomheten.
rEdusErtE
KostnadErog
bEdrELønnsomhEt
Våre kunder reduserer sine kostnader ved å bruke mindre ressurser til
manuell behandling og registrering
av ordre, ordrebekreftelse og faktura. Det blir mindre feil, og en
økt datakvalitet gir et bedre
styringsgrunnlag.
LogIQas
tønnehuitfeldtsplass2
n-1767halden
tlf: +4794134300
fax:+4769176700
E-post:[email protected]
www.logiq.no