Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse. Ingunn

4/3/2014
“Kort” om studien...
Oppfølging og kontakt etter
omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom




Ungdom i fosterhjem(n=22/24)
Foster foreldre (n=21/25)
Biologiske foreldre (n=15/20)
Sosialarbeidere/barnevernsarbeidere (n=21)
Barnevernsdagene 2014
Selv om min biologiske
mor/mamma ikke kan ta
hånd om meg, så er
kjærligheten der. Det er
liksom kjærligheten som
sitter igjen
7
Biologisk familie tenker
at jeg er mer en del av
deres familie enn det jeg
tenker i forhold til dem
10
Ingunn T. Ellingsen
Universitetet i Stavanger
uis.no
[email protected]
Det er ganske stress for
meg å ha samvær, og
egentlig er samværene
mer for å tilfredsstille
biologisk familie sine
behov enn for å
tilfredsstille mine behov
25
Perspektiv A


Støttende omgivelser

Inkluderer både
fosterfamilie og biologisk
familie i sin
familieforståelse

Perspektiv B
Samsvarer med
intensjonene i Norsk
barnevernspolitikk
Perspektiv C
Sterkt knyttet til biologisk
familie

Sterkt knyttet til
fosterfamilien
Ønsker å flytte tilbake til
biologisk familie

Ønsker ikke å flytte tilbake
til biologisk familie

Gode minner fra biologisk
familie

Ikke gode minner fra
biologisk familie

Opplever ikke samvær
belastende

Opplever samvær som en
belastning

Fosterfamilie oppleves ikke
som familie for barnet, kun
biologisk familie oppleves
som familie

Fosterfamilien oppleves
som familie for barnet, ikke
biologisk familie

Relasjonen til både
biologisk familie og foster
familie er preget av trygghet

og integritet
Perspektiv B:
Jeg er av og til redd for å såre, ikke noen spesielle ting, bare at… jeg føler jeg ikke vil såre
henne (om biologisk mor).
Jente, bodd i fosterhjem mer enn 10 år
Jeg føler jeg må ta hensyn, jeg vil ikke at de (biologiske foreldre) skal bli såret. Det er nok
forskjellig hvordan ungdom opplever det, men for meg er det sånn […]. Jeg synes det var
vanskelig å plassere kortene som gikk på lojalitet, for jeg har ikke lyst til å såre dem […]. Når
jeg er her (i fosterhjemmet) litt etter litt forandrer jeg meg, ganske mye egentlig. Det er jo
vanskelig å innrømme ovenfor mamma og pappa, og jeger redd for å såre de.
Gutt, bodd 3 år i fosterhjem
Det er viktig at jeg… og andre ikke sier stygge ting om moren min… Jeg blir litt eh… jeg liker
moren min, og vil ikke at andre skal si noe…
Gutt, bodd 10 år i fosterhjem
1
4/3/2014
5
Perspektiv C:
Nå har jeg bodd her så lenge, at mange ting bare faller så naturlig liksom. Foreldrene mine
(biologiske) blir liksom det unaturlige oppi dette her. Det er rart, men det er sånn det er
Jeg bare ser mer på de her som min familie på en måte, jeg har alltid følt at jeg er en del av
familien her, og så er det det at jeg ikke har så god kontakt med de (biologiske foreldre) […]
Det er ganske mye problemer med den biologiske familien min, så jeg vet ikke om jeg
kommer til å ha kontakt med de når jeg gifter meg og får barn og sånn, det blir nok mer til
at jeg har kontakt med de her
Fosterfamilien gir meg en opplevelse av å høre til et sted – en følelse av ’sånn gjør vi det
hjemme hos oss liksom’ […] Det er fosterfamilien som er min familie, altså den opplevde
familien med søsken, mamma, pappa, tanter og onkler og sånn…
Utdrag av utsagn relatert til samvær og kontakt
A
B
C

Jeg savner det biologiske hjemmemiljøet mitt
-1
3

Det er bare navnet som binder meg til min biologiske familie, men jeg føler ikke
at de er min familie[…]
-3
-4
4

Jeg har gode minner fra min biologiske familie, og det gjør at jeg er knyttet til
dem
1
3
-3

Det er ganske stress å ha samvær og egentlig er samværene mer for å
tilfredsstille biologisk familie sine behov enn for å tilfredsstille mine behov
-3
-3
3

Min biologiske familie tenker at jeg er mer en del av deres familie enn hva jeg
tenker i forhold til dem
-1
-4
2

Det er ikke viktig for meg å vite min historie og hvor jeg kommer fra
-1
-2
0

Jeg tenker ganske mye på å flytte hjem til min biologiske familie, og føler meg
dratt mellom biologisk familie og fosterfamilie
-2
4
-4

Det er viktig at jeg har min egen tid med biologisk familie uten at andre trenger å
vite hva vi har snakket om eller gjort
1
3
-1

Det er viktig å vite at mine biologiske foreldre har det bra
3
4
0
-3
Oppfølging – praktiske implikasjoner
 I hvilken grad differensieres samvær og kontakt ut fra barnets
familieforståelse?
 Å være sensitiv for barnets familieforståelse
 Å være sensitiv for barnets lojalitet – lojalitet i utgangspunktet
positivt – men når blir det en risikofaktor?
 Tilknytningsteori: Mentalisering
 Antonovsky (Salutogense): Sence of coherence/opplevelse av sammenheng
 Biologiske foreldre – nøkkelen i barnets familieforståelse
 Å knytte seg til fosterfamilien betyr ikke nødvendigvis å klippe over familiebånd til
biologiske familie
 Hjelpe foreldre å forstå at barn har evnen til å ha et inkluderende familieperspektiv
Takk for meg
03.04.2014
2