Kyrkjeblad 2012-2 - Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd

RETURADRESSE:
Prosit design og
kommunikasjon as
Pb.122,6659 Rindal
Mars 2012
Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg» Joh 17,1
Nr. 2 – 72.årgang
Den stunda i Getsemane
Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.
Kor:
Getsemane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!
Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.
Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.
Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!
Hammond/Støylen/Barstad
Salmer 97 nr.17
Hufsint å be
Skulle Jesus søkje komfort, gjorde han
best i å halde seg der han kom ifrå. Jord og
menneske krev sitt. Snart skal Jesu blod
rope frå jorda. Snart er enden komen.
Han veit det sjølv. Korleis var det, Jesus?
Me veit du var redd. Me veit at du helst ville
sleppe. Me veit at du ville leva.
Me som var ditt kall – eller kall det kalk?
Forstår me? Skjønar me at vesle vitet strekk
ikkje til?
Djubd og vidd i kjærleiken er eit mysterium. Som òg dimensjonane i offeret er det.
Men likevel: Det er her kjelda til tru, framtid
og von ligg. Han seier det sjølv, Jesus, der
han slit seg igjennom siste bøneøkta si i
Getsemane: Og dette er det evige livet, at
dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og
han du sende, Jesus Kristus.
Påska rommer også Jesus slik han er
på altartavla i Øvre Rindal kapell. Me kan
lesa bøna hans i Johannes 17 attåt. Og me
kan tru oss inkludert i dette at Jesus ber
for oss. Aldri blir framtida vår så hufsin
at ikkje Jesu bøn for oss kan vera til hjelp
og trøyst. Signa påskehelg, signa framtid!
Lene Gåsvatn
Bilde: Altertavle Øvre Rindal kapell
Foto: Synnøve Bjørndal
Velsigna påskehøgtid!
Side 2
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
ØRE
Øre - Gjemnes
Kyrkjekontoret 71 29 39 00
Telefaks 71 29 38 28
E-post sokneprest: [email protected]
gjemnes.kommune.no
Biletet: Øre kyrkje
Bibelutdeling og leir
Det var Bibeldagsgudstenester i Gjemnes og Øre i januar/februar. Dei som fyller
11 år no i 2012 var med på gudsteneste og
fekk bibel – den nye omsetjinga.
På gudstenesta i Øre fekk vi song av
GYGS. Dei tek gjerne imot fleire songarar,
men trass i at dei ikkje er så mange, syng
dei veldig godt!
Her er 11-åringane i Gjemnes og Øre
som fekk sin eigen bibel på bibeldagen i år.
Foto Kari Sødal/PD.
Ungdomskoret GYGS syng i Øre kyrkje. Bjarte Grøteide er leiar for dei. Elevar frå Høgtun
er også delvis med som musikarar eller dirigent.
Tårnagenthelg
Det blir ny tårnagenthelg i Øre kyrkje
21.-22.april. Dei som er 8 år (fyller 9 i år)
vil få brev med invitasjon. Så alle aktuelle
tårnagentar: Sjå etter brev!
Tips for god salmesong
Påske og påskevandring
Vi nærmar oss påske. På ein eller annan
måte har vi alle eit forhold til påska. I år er
barnehagane i Gjemnes pg Øre invitert til å
vere med på påskevandring i kyrkja. På den
måten blir påska sine hendingar levande og
aktuelle. Ei slik aktualisering gjer godt –
ikkje berre for barnhageborn. Også vi som
er vaksne og får vere med, kjenner at dette
gjer noko med oss. Vi høyrer alle til i påska
sine hendingar.
Metodismens far, John Wesley (17031791), bror til diktaren Charles Wesley (med
6500 salmar!) verdsette kyrkjesongen høgt.
Her er utdrag frå hans “Rules for the Singing
of Hymns”:
- Lær melodien og syng den riktig
- Syng selv om du er trett; det blir deg
en velsignelse
- Syng glad og frimodig
- Syng med kultur; ikke skrik og skrål
- Syng i takt, ligg ikke foran eller bak
- Framfor alt: Syng åndelig. Ha øyet
vendt mot Gud for hvert ord du synger. Ta
sikte på å glede ham mer enn deg selv eller
andre, ved at du tenker på hva du synger. La
ikke ditt hjerte bli henført av tonene, men
overgitt til Gud.
BGB
Bønn for Syria
Norges kristne råd (NKR) oppfordrer
alle norske kirker til forbønn for Syria.
– Vår verden bærer mange sår. Kirkens
tjeneste i forbønn er kontinuerlig. Og nå er
det grunn til særlig å inneslutte Syria i våre
forbønner, sier Else-Britt Nilsen, leder i
Norges Kristne Råds styre.
Mediene bringer oss daglige oppslag
om ufattelige hendelser i Syria. Verdenssamfunnets ledere står tilsynelatende uten
mulighet til å påvirke for endring. Imens
lider sivilbefolkningen.
Mellomkirkelig råd for Den norske
kirke, som nylig var samlet til rådsmøte, er
også dypt bekymret for forholdene i Syria.
- Slik situasjonen er nå, tror vi forbønn
er den beste måten vi som kirke kan være
med på å støtte dem som lider, sier generalsekretær Berit Hagen Agøy.
Hun oppfordrer derfor alle menigheter
til å be for sivilbefolkningen i Syria i gudstjenestene.
- Vi må også be for at de med makt
besinner seg slik at volden stopper umiddelbart. Det er viktig å opprettholde troen
og håpet om fred for befolkningen i Syria,
sier Hagen Agøy.
Kirken.no
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Side 3
Menighetskontoret 71 53 01 23
Telefaks 71 53 12 40
E-post: [email protected]
Biletet: Straumsnes kyrkje
TINGVOLL
Tingvoll - Straumsnes
Prosten vår flyttar
Prost Gerd Anne Aarset er utnemnt til
prost i Ytre Nordmøre prosti. Gerd Anne
Aarset har vore prost i Indre Nordmøre
prosti sidan 2007. Ytre Nordmøre prosti har
kontorstad i Kristiansund, og ho tek over
stillinga etter Sverre Jansen. Vi håper vi får
tilsett ny prost om ikkje for lang tid.
Bøker
Nytt salmeleksikon
Stig Wernø Holter, Ragnar Grøm,
Vigdis Berland Øystese – Nytt norsk
salmeleksikon. - Tapir akademisk forlag.
Første kommentarverk i sitt slag på norsk.
Eit heilt nytt salmeleksikon er no
ferdig på norsk. Salmar frå Norsk Salmebok blir belyst teologisk, historisk, litterært
og musikalsk. Samla antal opp mot 1000.
Salmeleksikonet fortel korleis salmetekster og melodiar har vorte til. Første bind
utkom i 2011, dei to neste binda vil bli
utgitt i 2012 og 2013.
KN-sjefen vart biskop
29. januar vart Atle Sommerfeldt vigsla til
biskop i Borg. Før dette var han lang tid
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (19932012). For KN reiste han gjerne rundt i
landet og tala varmt for naudhjelpsarbeidet.
Ved eit slikt høve deltok han også på onsdagstreffet på Surnadal Sjukeheim. Biletet
er knipsa under andakten han heldt der.
(Foto: Bernt G. Bøe)
Oddgeir Bruaset – Det lyser i stille
grender.
Historiene om hvordan våre kjente og
kjære julesanger ble til. - Genesis forlag
«Å kjenne den konkrete tilblivelsen
eller tidsperioden, kan forklare hvorfor
opphavspersonene skrev som de gjorde.»
(Oddgeir Bruaset)
John Drane – Bibelens verden – Praktverk om Bibelen – Bibelselskapet
Ei bok som gir breddekunnskap om
Bibelens bakgrunn i historie og kultur,
religionar, jødedom og kristendom, med eit
rikt biletmateriale.
Prost Gerd Anne Aarset
En time med Stoltenberg
I et møte mellom ledelsen i Den norske
kirke, statsminister Jens Stoltenberg og
kirkeminister Rigmor Aasrud 7. mars,
bekreftet Stoltenberg at «Kirkeforliket» fra
2008 ligger fast og at de historiske grunnlovsendringene vil bli gjennomført våren
2012.
«Kirkeforliket» er blitt betegnelsen
på avtalen alle partiene på Stortinget presenterte 10. april 2008, med varighet ut
stortingsperioden 2009-2013. Denne avtaleteksten handler blant annet om overføring
av retten til å utnevne biskoper og proster,
avvikling av kirkelig statsråd og en rekke
grunnlovsendringer.
«Alt er av Gud. I dette ligger det
dyp hvile. Ro til å vente. En kilde til
tålmodighet.»
Knut Grønvik, korsveiprest og
skribent
Kirkeledelsen tok opp norsk innvandrings- og asylpolitikk på møtet, og
kritiserte blant annet regjeringen for ikke
å bruke det politiske handlingsrommet
som finnes når det gjelder lengeværende
papirløse.
Den norske kirkes engasjement i klimaspørsmålet ble også et tema ved at kirkedelegasjonen uttrykte forventning om et
høyt ambisjonsnivå i regjeringens klimamelding som er under arbeid.
Kirkeledelsen formidlet videre at de
kirkelige reformene må finansieres dersom
Den norske kirke skal fylle sin oppgave
som landsdekkende folkekirke. Det ble
Den rette kyrkjesong
Den song som kvar kan kalla sin,
som full av Herrens nåde skin
og som kan syngjast gong på gong,
det er den rette kyrkjesong.
(Arve Brunvoll)
understreket at nærmere en halv million
døpte barn og unge ikke får den opplæringen
i kristen tro som de har krav på og at Den
norske kirke mangler 300 prester for å ha
samme prestedekning som i Danmark.
På møtet mellom kirkeledelsen og statsministeren ble det også snakket om kirkens
rolle i tiden etter 22. juli-tragedien i fjor. Det
ble understreket at det er en felles oppgave å
ta vare på de verdier som da ble løftet frem.
Statsministeren ga uttrykk for anerkjennelse
til Den norske kirke for det kirken har gjort i
forbindelse med 22. juli-tragedien.
Kirken.no
Side 4
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
SUNNDAL
Hov - Romfo - Øksendal - Ålvundeid
Menighetskontoret 71 69 23 00
Telefaks 71 69 25 44
Åpningstider: ma-fre 09.00-15.00
E-post: [email protected]
Kirkeverge: Stig Rune Andreassen
E-post: [email protected]
Bildet: Middelaldarkrusifiks,
Romfo kyrkje
Tonekveld i Ålvundeid med «Trio Fostervoll»
Det har nesten vorte ein tradisjon at
Ålvundeid sokneråd inviterer til kulturkveldar i kyrkja.. Soknerådet meiner at
det er viktig at kyrkja blir bruka til andre
kulturytringar enn gudsteneste. Publikum
set og pris på arrangementa. Det har vore
både instrumentalmusikk, salmer, dikt og
kåseri.
Søndag 4.mars var det tonekveld med
«Trio Fostervoll». Namnet på trioen er
etter Erik Fostervoll som er organist i
Nesset. Han har med seg Marit Aspås på
cello, kjent frå bl.a. Trondheim-solistene.
Gro Kjelleberg Solli er mest kjent som
folketonesongar, men trakterer både lyre og
fløyte. Dei starta samspelet alt da dei var på
kulturskulen heime i Gjemnes. Konserten
understreka at det er ei av forklaringane på
eit vart samspel.
Tanken var at det skulle bli ei var
musikkstund til ettertanke og ro både for
kropp og sjel.
Med vare folketonar, klassiske perler og
kjære Sommero-melodiar vart det nettopp
det. Framføringa av Ut mot havet sette
standarden å ein slik måte at alle fekk slik
ro i kropp og sjel at dei let seg drive med
musikken med augene att. Etter konserten
er det sagt at samspelet og velklangen i
musikken høvde ekstra godt i den vesle
kyrkja vår. Musikken var ekte og det vart
understreka ved at det ikkje vart bruka
Påskedrama i tonar
Skjærtorsdag og langfredag kling eit av
tidenes kjæraste songverk i Kristiansund,
Sunndal og Surnadal. Seks unge musikarar
tolkar “Stabat Mater” (Står ei mor / under
krossen) av Pergolesi.
Den over 700 år gamle teksten skildrar
i gripande ordelag Maria ved Jesu kross
på Golgata (sjå Norsk salmebok, nr. 151).
Mange har tonesett diktet, men kanskje
ingen så vakkert som Giovanni Battista
Pergolesi. Særleg rørande blir langfredagskantaten når vi veit at han laga musikken på
dødsleiet – berre 26 år gammal.
Solistar er Sigrid Bøe (sopran) og Maria
Nohr (alt) – med Festivalkvartetten (Alex
Robson og Åshild Breie Nyhus, fiolin,
Anders Rensvik, bratsj og Fredrik Sjødin,
cello). Strykarane framfører også Franz
Schuberts “Rosamunde-kvartett” (med
namn etter den berømte melodien i andre-
lydanlegg.
Til tider var samspelet og tonane så vare
og lune at publikum var fjetra og applausen
vart som musikken, roleg, var og verdig.
«Det var så fint med orgel og cello, mor
vart heilt rørt», sa ei etter konserten. Andre
reagerte med frysningar nedover ryggen.
Folketonen frå Grip understreka det.
Etter at ekstranummeret I slåttatæja var
satsen).
Skjærtorsdag går konserten i Nordlandet kyrkje kl. 16:30 og i Hov kl. 20:00.
Øye kyrkje får besøk langfredag kl. 16:00.
over, sat dei 70 tilhøyrarane att med velklang og gode tonar i hovudet. Framføringa
til Gro vart omtala som heilt unik. Enkelte
vart att i kyrkja ei stund fordi overgangen
til verda ute ikkje skulle bli for brå. Ansiktsuttrykka på mange av tilhøyrarane fortalde
at musikarane lykkast.
Tekst/foto: Nils Ulvund
Derifrå dreg solistar og kvartett (og publikum?) til Åsskard-kyrkja, der dei deltek i
Påskesongmessa – med anna program.
Sigrid Bøe
(sopran) og
Maria Nohr
(alt) er solistar
i “Stabat
Mater” i Nordlandet, Hov
og Øye - og i
Påskesongmessa i
Åsskard.
Tekst og foto:
BGB
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Side 5
Framtida for kyrkja
Stort engasjement kring grunnlovsendring og ny kyrkje
Kring 40 personar deltok på møtet i
Surnadal i februar om framtida til Den
norske kyrkja. Bakgrunnen er grunnlovsendringa om forholdet stat - kyrkje som skal
behandlast i Stortinget på mai.
På møtet vart det uttrykt både håp og
ønske for framtida, men også bekymringar
for at kyrkja skal utvikle seg i feil retning
når dagens statskyrkjeordning opphører.
Administrerande direktør i KA (Kirkelig
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon),
Frank Grimstad, og fire frå lokalmiljøet,
Ola T Heggem, Lilly Gunn Nyheim, Bernt
Venås og Solfrid Jensvoll, innleidde til
debatt. Mange i salen sa også meininga si
om saka, som fleire meinte innebar den
største endringa av Grunnlova etter 1814.
Sentrale spørsmål var kyrkjeleg organisering, arbeidsgjevaransvar og finansiering
i framtida. Innhaldet i kyrkja vart også
diskutert, dvs. kva slags kyrkje vil vi ha i
framtida?
Frank Grimstad greidde ut om bakgrunnen for at ei grunnlovsendring av
statskyrkjeordninga no kjem. Delvis har
kyrkja ønska dette for å kunne ta ein del
avgjerder sjølv, mellom anna når det gjeld
utnemning av biskopar. I tillegg har også
staten funne ut at det ikkje er berre lett å
ha ein statsreligion, både i forhold til internasjonalt regelverk og det faktum at vi er
blitt eit multikulturelt samfunn, forklarte
Grimstad. Partia på Stortinget har derfor
inngått eit forlik som innber forslag om at
sju paragrafar i grunnlova blir endra. Dei
Firkløveret som innleidde til debatt: Frå venstre Ola T Heggem, Lilly Gunn Nyheim, Solfrid
Jensvoll og Bernt Venås. (Alle foto: Norunn Holten)
viktigaste er ifølgje Grimstad § 2 og 16.
I paragraf 2 heiter det «Den evangelisklutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende
sig til den, ere forpligtede til at opdrage
deres Børn i samme.» Paragraf 16 inneheld
følgjande formulering: «Kongen anordner
al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle
Møder og Forsamlinger om Religionssager,
og paaser, at Religionens offentlige Lærere
følge de dem foreskrevne Normer.» 31. mai
skal Stortinget behandle grunnlovsendringane, og med dette vil statskyrkjeordninga
slik vi kjenner ho i dag vera forbi.
Framhald side 12...
Kyrkjenytt
Kongeleg representasjon
I år 2011 har dei kongelege vore med
på 18 større kyrkjelege representasjonsoppdrag. Og det er ikkje det einaste dei
gjer gjennom året. Deira kyrkjelege engasjement og plikter har stege jamnt dei fem
siste åra, frå 8 i 2007 til heile 18 siste år.
Frivillig
Da kong Harald vart konfrontert frå
Islamsk Råd med at religionsfridomen
ikkje gjeld for kongehuset, smilte han og
sa: - Nei, men det er selvvalgt.
Så la han til: - Og kongehuset bør være
kristent.
Kongeleg bibelinteresse og
innsikt
Tidlegare generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske, har møtt kong
Harald mange gonger, seinast til audiens
på slottet i haust i samband med utgjevinga
av den nye bibelomsetjinga.
Han seier at kongen viser genuin
interesse for Bibelen og kyrkja. Han har
ei sterk personleg interesse som går langt
ut over det formelle ein kan forventa av
han som statsleiar og øverste leiar av Den
norske kyrkja. Kong Harald er og den
høge beskyttar av både Bibelselskapet og
Sjømannskyrkja.
Nils Tore Andersen, kyrkjerådsleiar
frå 2006-2010, som har møtt kong Harald
mange gonger, seier at kongen er veldig
oppdatert på kyrkjelege spørsmål. Han
er oppriktig interessert i kva kyrkja driv
med, og han er ein aktiv gudstenestedeltakar som kan fleire salmar enn dei
fleste kyrkjegjengarar.
Kjelde: VL
Økonomisituasjonen
for kyrkjebladet.
Vi har et flott kyrkjeblad som har
stor verdi for mange. Kostnadene
med å lage de 6 bladene pr. år blir
stadig større. Situasjonen er slik at
vi må ta noen større valg dersom vi
ikke greier å øke inntektene til bladet.
Mange er flinke til å bruke giroene
og i tillegg bidra ved ofringene i
kirkene. Likevel blir dette for lite.
Vi som arbeider med bladet ønsker
fortsatt at DU skal få et blad som
gir god informasjon om arbeidet i
menighetene våre. Vi er inne i en
tid med mange forandringer i både
innhold og struktur.
Vi håper dere fortsatt ønsker å
motta denne informasjonen og tar i
litt ekstra når dere bruker de to giroene vi sender hvert år. Den ene finner
du i dette bladet.
Bankgironummer: 4050 40 46232
Med hilsen Elsa Jensvold
(styreleder)
Neste nummer kjem
veke 23. Frist for
innsending av stoff er 15. mai.
Side 6
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Ålvundeid kyrkje kl. 11:00
Øye kyrkje kl. 11:00
Stangvik kl. 12:00
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Øre kyrkje kl.11:00
Gjemnes kirke kl.13:00
Høyr kor kyrkjeklokka lokkar med ein høg og heilag klang
Gudstenester
Palmesøndag 1.april
Matt.26,6-13
Hov kirke kl. 11:00
Øksendal kyrkje kl. 19:30
Mo kyrkje kl.11:00
Stangvik kyrkje kl. 19:30
Osmarka kapell kl.11:00
Laskerud. Takkoffer.
Laskerud.
Familiegudsteneste. Utdeling av 4års bøker.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Kveldsmesse. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Gudsteneste. Edgar Fredriksen. Takkoffer til Norsk
luthersk Misjonssamband.
Skjærtorsdag 5.april
Luk.22,14-23
Halsa kirke kl. 11:00
Rindal eldresenter kl. 11:00
Sunndal helsetun kl. 10:00
Gjøra kapell kl. 11:00
Hov kirke kl. 20:00
Gudstjeneste. Offer til Norsk søndagsskoleforbund.
Høgmesse.
Storset. Nattverd.
Boye. Nattverd
Pasjonsmusikk: Stabat mater av Pergolesi.
Festivalkvartetten med solister. Kollekt.
Kveldsmat på Kirketunet.
Ålvundeid kyrkje kl. 19:00 Laskerud. Nattverd. Takkoffer til Norsk Luthersk
Misjonssamband.
Øvre Rindal kapell kl. 19:30 Gudstjeneste. Lene Gåsvatn.
Surnadal sjukeheim kl.11:30 Høgmesse.
Ranes kyrkje kl. 19:30
Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Bymisjon i Trondheim
Todalen kyrkje kl. 19:30
Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Den
Norske Israelsmisjon.
Gjemnes kirke kl.11:00
Høymesse. Nattverd. Dahle. Takkoffer til Nordm.
og Romsdal indremisjon. Kirkekaffi.
Øre kyrkje kl.19:30
Gudsteneste med måltidsfellesskap. Nattverd.
Dahle m.fl.
Langfredag 6.april
Mark.14,26-15,37
Valsøyfjord kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Offer til Det norske misjonsselskap,
Nordmøre og Romsdal krets.
Hov kirke kl. 11:00
Storset.
Øye kyrkje kl. 16:00
Stabat Mater av Pergolesi. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp
Åsskard kyrkje kl. 19:30
Påskesongmesse. Takkoffer til kyrkjemusikalsk
arbeid. Kveldsmat
Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste på langfredag, ved sokneprest
Cathrine Grutle og kantor Ioana Maria Precup.
Takkoffer til Kirkens SOS, Møre og Romsdal.
Øre kyrkje kl.11:00
Pasjonsgudsteneste. Dahle
Påskedag 8.april
Matt.28,1-10
Halsa kirke kl. 11:00
Rindal kirke kl. 11:00
Hov kirke kl. 11:00
Romfo kyrkje kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste med stasjonsvandring.
Offer til Den indre sjømannsmisjon, Nordmøre
krets.
Høgstidsgudstjeneste. Lene Gåsvatn. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Høytidsgudstjeneste. Storset. Takkoffer.
Høytidsgudsteneste. Boye. Takkoffer.
Høytidsgudsteneste. Laskerud.
Høgmesse. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Grantrøin/Bøkeskogen. Friluftsgudsteneste.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Kirkens
SOS, Møre og Romsdal.
Høgtidsgudsteneste. Dahle. Messingblås. Takkoffer
til KRIK.
Høytidsgudstjeneste. Dahle Takkoffer til
Normisjon. Kirkekaffi.
2.påskedag 9.april
Luk.24,46-53
Kyrkjelydshuset Skei kl. 11:00 Gudstenesteleg møte NLM
Todalen Haugligardane kl. 12:00 Friluftsgudsteneste.
Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet i Straumsnes.
11.april Onsdag e. påske
Stangvik aldersheim kl. 10:30 Nattverdgudsteneste
2.søndag i påsketida 15.april
Joh.21,15-19
Øvre Rindal kapell kl. 11:00 Gudstjeneste. Takkoffer til Kirkens SOS Møre.
Grøa bedehus kl. 11:00
Storset. Kirkekaffe.
Hov kirke kl. 19.00
Boye og Laskerud. Samtalegudstjeneste med
konfirmantene.
Gjøra kapell kl. 20:00
Ranes kyrkje kl. 11:00
Høgmesse. Takkoffer til Søndagsskule arbeidet
Åsskard kyrkje kl. 19:30
Ungdomsgudsteneste. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp
3.søndag i påsketida 22.april
Joh.10,1-10
Halsa kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Offer til Kirkens bymisjon.
Hov kirke kl. 11:00
Storset. Nattverd.
Hov kirke kl. 19:00
Boye og Laskerud. Samtalegudstjeneste med
konfirmantene.
Øye kyrkje kl. 11:00
Høgmesse. Takkoffer til Redd Barna
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Familiemesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Kyrkje
lydsarbeidet i Tingvoll.
Øre kyrkje kl.11:00
Tårnagent-gudsteneste. Dahle m.fl. Takkoffer til
Kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.
Onsdag 25.april
Hov kirke kl.18:00
Familiekonsert. (Se egen kunngjøring.)
Straumsnes kyrkje kl. 20:00 Forenklet Høymesse, ved sokneprest Cathrine
Grutle og kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til
Ungdomsarbeidet i egen menighet.
26.april torsdag et.3.s.i påsketida
Øye kyrkje kl. 18:00
Samtalegudsteneste.
4.søndag i påsketida 29.april
Joh.13,30-35
Valsøyfjord kirke kl. 19:00 Overhøringsgudstjeneste. Offer til
Evangeliesenteret.
Rindal kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Lene Gåsvatn.
Takkoffer til Norsk kirke i utlandet (Sjømannskirken).
Hov kirke kl. 11:00
Boye. Dåp. Takkoffer.
Romfo kyrkje kl. 11:00
Storset. Samtale med konfirmantane. Takkoffer.
Årsmøte og kyrkjekaffe.
Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Laskerud. Samtalegudstjeneste/50-årskonfirmantfest
Todalen kyrkje kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Kyrkjelydshuset Skei kl.11:00Gudstenesteleg møte NMS
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Kyrkje
lydsarbeidet i Tingvoll.
Øre kyrkje kl.19:00
Samtalegudsteneste. Konfirmantane deltek.
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
1.mai
Luk.14,12-14
Hov kirke kl. 11:00
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
2.mai
Tingvoll kyrkje kl. 18:00
Storset. Takkoffer.
Høymesse, ved prost Gerd Anne Aarset og kantor
Ioana Maria Precup. Takkoffer til KA.
Forenklet Høymesse, ved sokneprest Cathrine
Grutle og kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til
Ungdomsarbeidet i egen menighet.
5.søndag i påsketida 6.mai
Luk.13,18-21
Rindal kirke kl. 19:30
Samtalegudstjeneste. Lene Gåsvatn. Takkoffer til
Normisjon. Konfirmantfest.
Hov kirke kl. 10:30 og kl 12:30 Storset og Laskerud. Konfirmasjon. Takkoffer.
(Merk tidene!)
Øksendal kyrkje kl. 11:00 Boye. Takkoffer. Konfirmasjon
Øye kyrkje kl. 10:30
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Øye kyrkje kl. 12:30
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Åsskard kyrkje kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Gjemnes kirke kl.11:00
Konfirmasjon sgudsteneste.. Dahle. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
6.søndag i påsketida 13.mai
Matt.7,7-12
Valsøyfjord kirke kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til Menighetsarbeidet.
Hov kirke kl. 11:00
Alle prestene. Konfirmasjon. Takkoffer.
Ålvundeid kyrkje kl. 13:00 Laskerud. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Konfirmasjon. (Merk tida!)
Ranes kyrkje kl. 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Ranes kyrkje kl. 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Betania bedehus kl. 11.00 Gudstenesteleg møte NLM
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Himal
Partner.
Øre kyrkje kl.11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Dahle. Takkoffer til
kyrkjelydsarbeidet.
Kristi himmelfartsdag/17.mai
Luk.24,46-53/Matt.22,17-22
Halsa sykehjem kl. 10:00
Gudstjeneste. Offer til Redd barna.
Rindal kirke kl. 11:00
Høgmesse. Lene Gåsvatn. Takkoffer til menighets
arbeidet.
Hov kirke kl. 11:00
Høytidsstund. Storset.
Øksendal kyrkje kl. 12:00 Boye.
Ålvundeid kyrkje kl. 12:00 Laskerud. Takkoffer til Bistandsprosjekt
Aserbajdsjan.
Gjøra kapell kl. 12:30
Storset.
Mo kyrkje kl. 10:00
Gudsteneste. Takkoffer til Kirkens Bymisjon
Stangvik kyrkje kl. 10:00
Gudsteneste. Takkoffer til Redd Barna
Øye kyrkje kl. 12:00
Gudsteneste. Takkoffer til kyrkjemusikalsk arbeid
Åsskard kyrkje kl. 12:00
Gudsteneste. Takkoffer til Redd Barna
Todalen kyrkje kl. 14:00
Gudsteneste. Takkoffer til Kirkens Bymisjon
Straumsnes kyrkje
Forenklet Høymesse ved sokneprest Cathrine
Grutle og kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til
Bunda.
Tingvoll kyrkje
Høymesse ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Bunda.
Øre kyrkje kl.11:00
Gudsteneste. Dahle. Batnfjord musikklag.
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Gjemnes kirke kl.13:00
Gudstjeneste. Dahle. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Lørdag 19.mai
Rindal kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Lene Gåsvatn.
Søndag før pinse 20.mai
Joh.3,16-21
Halsa kirke kl. 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til Menighets-
Side 7
arbeidet.
Alle prestene. Konfirmasjon. Takkoffer.
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet
Stangvik kyrkje kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet
Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til Acta
– Normisjon barn og unge.
Øre kyrkje kl.11:00
Konfirmasjonsgudsteneste. Dahle. Takkoffer til
kyrkjelydsarbeidet.
Hov kirke kl. 11:00
Mo kyrkje kl. 11:00
Pinseaften 26.mai
Joh.7,37-39
Valsøyfjord kirke kl. 16.00
Rindal kirke kl. 11:00
Pinseaftensgudstjeneste. Offer til Menighetsarbeidet.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Lene Gåsvatn.
Pinsedag 27.mai
Joh.14,15-21
Halsa
Rindal
Hov kirke kl. 11:00
Romfo kyrkje kl. 11:00
Stangvik kyrkje kl. 11:00
Felles pinsegudstjeneste i Stangvik.
Felles pinsegudstjeneste i Stangvik.
Boye. Høytidssgudstjeneste. Takkoffer.
Storset. Konfirmasjon. Takkoffer.
Høgtidsgudsteneste. Felles pinsegudsteneste.
Takkoffer Misjonsprosjektet i Beghi.
Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet i Straumsnes.
Gjemnes kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste. Dahle. 6 og 7-åringene
spesielt invitert. Takkoffer til Nordmøre søndagsskolekrets. Kirkekaffi.
2.pinsedag 28.mai
Joh.6,44-47
Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Boye. Nattverd. Takkoffer til Misjonsalliansen.
Hafsås skule kl. 12:00
Storset. Ta med kaffemat.
Kyrkjelydshuset Skei kl. 11:00 Gudstenesteleg møte NLM
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup.
Osmarka kapell kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste. Dahle. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.
Treenighetssøndag 3.juni
Luk.10,21-24
Saltrøa, Halsa kl. 16:00
Familiegudstjeneste. Kirkekaffe.
Offer til Kirkens bymisjon i Trondheim.
Hov kirke kl. 11:00
Laskerud. Nattverd.
Kyrkjelydshuset Skei kl. 11.00 Gudstenesteleg møte Normisjon.
Ikornneset kl.12:00
Friluftsgudstjeneste. Dahle. Mulighet for grilling
2.søndag i treenighetstiden 10.juni
Joh.3,26-40
Valsøyfjord kirke kl.11:00 Gudstjeneste med stasjonsvandring. Offer til
Menighetsarbeidet.
Rindal eldresenter kl. 11:00 Høgmesse. Lene Gåsvatn.
Øvre Rindal kapell kl. 19:30 Gudstjeneste. Lene Gåsvatn.
Gjøra kapell kl. 11:00
Boye.
Hov kirke kl. 11:00
Storset. Familiegudstjeneste med barnekorene.
Takkoffer. Sommeravslutning for barna. Grilling i
prestegårdshagen
Øye kyrkje kl. 11:00
Høgmesse. Takkoffer til diakoniarbeidet i soknet.
Åsskard kyrkje kl. 11:00
Høgmesse. Kyrkjetrim. Kyrkjekaffe. Takkoffer til
Kirkens SOS
Tingvoll kyrkje kl. 11:00
Høymesse, ved sokneprest Cathrine Grutle og
kantor Ioana Maria Precup.
Øre kyrkje kl.11:00
Familiegudsteneste. 6- og 7-åringane spesielt
invitert. Takkoffer til Nordmøre Søndagsskolekrets.
Kyrkjekaffi.
Side 8
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Andakt
Kor é er alle helter hen?
Som et mentalt lydspor summer Jan
Eggums 90-tallsslager i bakhodet når jeg
nok engang leser meg igjennom evangeliefortellingene om Jesu lidelse og død. Et
pussig sammenfall kanskje, men vi spør
egentlig begge etter det samme; hvor er
alle heltene hen?
For det er de jeg leter etter. Et hint,
om aldri så lite, etter noen som våger
å stå fram, som tør ta denne mannen i
forsvar, men jeg leter visst forgjeves. Påskedramaet etterlater ingen menneskelige
helteskikkelser.
Det var en gang jeg trodde jeg visste
hva heltemot var. For jeg, som alle andre
er blitt fortalt at en helt er den som har
ryggrad og moral. En helt er den som tør utfordre overmakten, den som tar egne valg
og veier, den som våger å krysse grenser
som ingen andre har krysset tidligere.
Er man slik, er man helt både i ord og
handling.
Men var ikke egentlig disiplene av en
slik støpning? Hadde de ikke mot slik vi
tenker om heltemot? Evangeliene forteller
jo at sammen med Jesus hadde disiplene
dannet en radikal religiøs undergrunnsbevegelse. Sammen med Jesus hadde de
stått opp mot det religiøse establishmentet.
Sammen med Jesus hadde de utfordret de
etablerte religiøse konvensjonene. Så hvor
ble det av alle heltene?
reaksjon er den mest naturlige av alle,
vi ville alle handlet likedan. Når våre
forbilder og helter viser seg som avmektige og svake, så skygger vi unna. Påskefortellingen avslører derfor en viktig
sannhet om oss. Alene er vi svake og
avmektige. Hvordan kan vi da finne mot
til å leve som helter?
Kanskje handler ikke livet først og
fremst om å leve som en helt, men om
Svaret må være at heltemotet sviktet.
å leve et helt liv, med alt det et liv innebærer. Og det er først når vi innser at vi er
Hvorfor,? Jo, fordi han de var sammen svake og avmektige og at vi ikke kan bære
med, han de så opp til og lot seg inspirere alt sammen alene, at livet til slutt blir til
av, han som skulle lede an i kampen til å leve. For mer enn noe annet trenger vi
forandring, han viste seg å være den største noen å gå livsløpet sammen med.
antihelten av dem alle. I den mørke natt, da
konfrontasjonen omsider inntraff, stod han
Jan Eggum savner de gamle heltene,
fram som både svak og avmektig. Det var og håper på at de skal komme tilbake.
ingen tegn til knyttede never, lynende øyne Når det gjelder Jesus er han allerede blitt
eller hevet røst. Jesus stod der urørlig, taus bønnhørt. Jesus er alt annet enn en antiog med nedslått blikk, uten vilje til å gjøre helt og en død kultskikkelse, han lever og
motstand.
står for historiens mest dramatiske comeback. Korsfestet, død og begravet, for ned
Mitt en gang ungdommelig heltemot, til dødsriket, stod opp fra de døde tredje
er i dag avløst av en voksen og nøktern dag… Det smaker det påske av.
realisme. Jeg har innsett at disiplenes
Vidar Rygh
DØYPTE — VIGDE — DØDE
Døypte
Vigde
HALSA
19.02. Frøya Røe Nordvik.
19.02. Emil Røed Sørflaten. Døpt i Narvik kirke.
TINGVOLL
04.02. Thomas Holmeide og Sissel
Ranheim Sæther
VALSØYFJORD
26.02. Noah Halvorsen.
26.02. Johannes Frærli.
VALSØYFJORD
25.01. Magnar Hagen
RINDAL KIRKE
04.03. Louise Skjølsvold Bolme
04.03. Andrea Margareta Vullum Heggem
04.03. Andreas Bolme
ÅLVUNDEID
12.02. Johannes Tjugum
ØYE-RANES
05.02. Georg Mauset
11.03. Andrea Ansnes Foss
ÅSSKARD
12.02. Vår Heggem Sæterbø
12.02. Bjørn Tore Svensli
TINGVOLL
19.02. Helene Hafsås Tjugum
19.02. Sara Nikoline Forbord Resell
GJEMNES
12.02. Linnea Aandal Grønseth
ØRE
5.02. Xander Romuld
Døde
f. 1916
HALSA
20.02. Anne Jørgine Brun f. 1946
RINDAL KIRKE
04.02. Reidar Sande
03.03. Gudrun Sæther
f. 1931
f. 1923
ØVRE RINDAL KAPELL
23.01. Jon Holte
f. 1918
10.02. Bertha Møkkelgård f. 1928
HOV
28.01. Peder Mikkelsen
f. 1924
23.01. Mary Fevåg
f. 1924
01.02. Asgeir Gisle Olsen f. 1935
04.02. Gunnvor Liabø
f. 1932
04.02. Oddbjørn Arvid Flatås
f. 1954
27.02. Odd Erik Almhjell f. 1943
01.03. Håkon Magnar Aaker
f. 1929
ØKSENDAL
27.02. Peder Stangvik
f. 1929
ÅLVUNDEID
05.02. Mildrid Augusta Gjersvoll
f. 1948
12.02. Oddgjerd Singsdal Dalsbø
f. 1939
ØYE-RANES
20.01. Ingrid Løseth Kokseter
f. 1922
24.01. Jarlaug Edel Bøvra f. 1934
09.02. Margrete Gjengstø f. 1922
20.02. Olaf Dønnem
f. 1923
21.02. Olaf Gulla
f. 1917
MO
08.12. Else Astrid Røv
28.12. Agnes Rindal
ÅSSKARD
02.02. Arne J. Hustad
26.02. Kolbjørn Solem
28.02. Ildri Holten
TINGVOLL
29.02. Helga Bergheim
20.02. Reidar Bergem
24.01. Kåre Kvisvik
23.01. Bergljot Kallset
f. 1923
f. 1915
f. 1918
f. 1937
f. 1924
f. 1935
f. 1925
f. 1950
f. 1929
ØRE
02.02. Torstein Edvin Silset f.1935
08.02. Magnar Skeid
f. 1924
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Side 9
Soknepresten 71 55 96 38
Kirkekontoret 71 55 96 39
E-post kirkeverge: [email protected]
Bildet: Halsa kirke
HALSA
Halsa - Valsøyfjord
Gudsteneste er spennande greier!
Kristin Solli Schøien (songar, pedagog,
kantor, komponist, forfattar, doktor i liturgikk – og fyrverkeri i kunnskap og formidlingsevne!) gav sokneråd og kyrkjestab frå
Halsa, Rindal, Stangvik og Surnadal ei stor
inspirasjonshelg 2.-4. mars. Det vil sikkert
merkast i tida framover!
- Gudstenesta er ikkje prestens og
organistens “tilbud”, men kyrkjelydens
samhandling! slo ho fast – og peika på farbare vegar til ny opplevingskvalitet i våre
kyrkjesamver. Kyrkjebladet gir her rapsodiske glimt av tipsa hennar om gudstenesta
som levande trus-uttrykk.
Må ikkje gjera overgrep
Kritisk til det kort-tenkte i dagens
reformer sa ho at ingen må overgripe folk
med nytt som ikkje fungerer. – “Det gjeld
menighetens behov”, ikkje ønska frå byekspertar som er blinde for det verkelege
kyrkje-Norge! sa Schøien, som for over 20
år sia var frontfigur i forsøket “Sammen
om gudstjenesten”. Nyleg har ho gjort
doktoravhandlinga “Hvordan øve hellige
handlinger?”. Under samlinga i Kyrkjelydshuset opna ho mange sine auger for
kva som eigentleg kan fornye gudsteneste
og kyrkjeliv.
- Kristenlivet skjer i gudstenesta! Solli
Schøien foreslår drøftingsskjema der vårt
gudsbilde, menneskesyn, fellesskaps- og
kyrkjeforståing blir løfta fram. – Motsett
av den gamle gudstenesta, styrt etter kva
presten lika eller ikkje, er liturgi betre å
forstå som “handling av folket”. Da må
vi ha fleire med – både i planlegging,
gjennomføring og vurdering.
Dramaturgi
Gudstenesta kviler på fire novsteinar:
Bibelen, liturgien, kyrkjeåret og kyrkjerommet. – Sjøl om ikkje trua let seg forklare i
ord, må vi inn i beltekstene og bakgrunnen
for dei. Jesus var både provoserande og
kompromisslaus. Teiknar vi eit sant Jesusbilete i dag?
Referanserammene er i fare. Difor
må bibelforteljingar, liturgiledd og gode
salmar høre med i trusopplæringa og bli
barnelærdom! Barna sin plass i gudstenesta
vart aktuell: Kristin engasjerte Leah og
Liv Margit til å teikne historia om Jesus og
kvinna i Simons hus. Ho hyra dei også til
forsongarar i ein av sine gode songar.
Liturgisk må kvar samling ha sin dramaturgiske profil ut frå dagens bodskap. - Her
set organisten “stemninga” med preludiet!
Kunsten og symbola i kyrkjerommet må
meir i fokus. Trua let seg jo ikkje forklare
i ord åleine, men like mykje ved symbol,
fargar, lys og kunstuttrykk av ymse slag.
Dessverre glepp samanhengen i kyrkjeåret
lett med gudstenester berre kvar månad.
Tett samarbeid
Kristin Solli Schøien poengterte det
viktige i å finne rette “tonen” – i dobbel
forstand. - Melodiane må leggast i ei høgd
som fungerer! sa ho med ettertrykk – og
demonstrerte med glimt i auget kor vanskeleg det er for kvinnelege liturgar å messe i
altfor høgt leie ...
For å skape opplevingsrike gudstenester
må stab og frivillige (t.d. gudstenesteutval)
ha tett samarbeid der kvar får bidra med det
ein er dyktig på. Dette var ein av mange
tankar som den engasjerte liturgen delte
med ei ivrig forsamling.
Søndag 4. mars vart nokre av ideane sette
ut i livet – i Mo, Rindal og Stangvik kyrkjer.
Tekst og foto: BGB
«Guds rike, som en gang skal
bre seg overalt og fornye vår
verden og vår klode, er noe som
vokser. -- Dersom det som er
typisk for Guds rike, skal vokse
fram gjennom oss, trenger vi tålmodighet. Som i grunnen bare er et
annet ord for tro. Og håp.»
Knut Grønvik, korsveiprest og
skribent
Bøker
«Livets spor – Forsoning med fortiden
– Tillit til fremtiden» Astri Hognestad, psykoterapeut og
forfatter, jugiansk analytiker.
«Hellig år»
– Om kristne høytider og kirkeåret. Peter Halldorf – Luther forlag
«Noe å tro på – en filosofs tanker om
tro i vår tid»
- Henrik Syse – Cappelen Damm
Tradisjonsbærere i
Halsa
I årsrapporten til Husasnotra i Valsøybotn leser vi om disse oppdraga som
er i gang eller gjennomført i 2011 av
næmingene der:
Spon Borgund stavkirke, Lærdal.
Levert sponemner til kirken.
Spon Gol stavkirke, Norsk folkemuseum, Bygdøy. Leveranse av spon til
nytt tak på hele stavkirken.
Byneset kirke, Trondheim. Laget spon
og skiftet deler av spon på tårnet
Spon i eik til England. Levert eikespon
til båthus ved Themsen. Kopi av stavkirkespon.
Side 10
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
-
SURNADAL
Øye - Mo - Ranes
Kyrkjekontoret 71 65 70 60
Telefaks 71 65 70 61
Sokneprest Stangvik 71 66 33 30
E-post kyrkjeverje: ingeborg.nordlund
@surnadal.kommune.no
Biletet: Ranes kyrkje - Stangvik kyrkje
Babysang
Annenhver fredag formiddag er det
babysang i Kyrkjelydshuset i Surnadal. Her
samles mor eller far og barn til en stund
med rim, regler og barnesanger. Dette tiltaket skal blant annet bidra til å stimulere
nærhet mellom foreldre og barn ved bruk
av musikk og bevegelser. Tiltaket er også
med på å holde gamle sang- og rimskatter
levende. Dette er en del av kirkens trosopplæring og det er Oddveig Helset Halle og
Kirsti Hjørnevik som har ansvaret for opplegget denne våren. Anne Grete Kvendset
er med som frivillig på kjøkkenet og sørger
for lunsjen.
Disse formiddagene møtes fra 2 til 10
foreldre med sine håpefulle små. Etter at
programmet er gjennomført serveres det
lunsj der praten går om alt fra amming
og søvnmangel til stort samfunnsmessig
engasjement. Trivelig :)
Tekst og bilder: Kirsti Hjørnevik, diakon
«Tålmodighet er å stole på at
tiden er din venn.»
Patrik Hagman, finsk-gresk
teolog
Ole Elgsæther
Babysang
Ole Elgsæther
Ole Elgsæther døydde 7. mars. Vi vil
sakne ein god venn og ein varm kristen.
Ole var utdanna sjukepleiar. I 17 år
gjorde han misjonsteneste i India, mykje
av tida saman med kona Einy. Arbeidet der
støtta han også i seinare år – skaffa midlar,
gjorde reiser dit og formidla inntrykk heime
via bilete og informasjon. Eit lite glimt
av oppofrande idealisme: Gåvene til hans
70-årsdag i 2007 gjekk til misjonsmarka!
Ole var utdanna sjukepleiar. Omsorgstenesta låg hans hjarte nær, og han utøvde
denne som diakon både i Bakklandet,
Melhus og (frå 1996) i Surnadal.
Vi som fekk arbeide saman med Ole, la
stadig merke til dei ekstra vendingane han
gjorde for at medmenneske skulle få alt det
kristen nestekjærleik inneber. Og den største
gåva han hadde å formidle, var Guds ord om
nåde og evig liv.
Takk for trufast teneste!
Bernt Gudrunson Bøe
Påskesongmessa i
Åsskard
Også i år feirar Åsskard “Påskesongmesse” med oppleving av tekster, song og
musikk frå heile høgtidsveka. Liturg Leif E.
Grutle, Åsskard Kyrkjekor, solistane Maria
Nohr, Sigrid Bøe og Nora Bøe deltek saman
med ei profesjonell musikargruppe.
Gjennom tekster, salmar, song- og
musikkperler følgjer vi heile påskebodskapen. Eit høgdepunkt er Haydns korte og
vakre Messe i F-dur.
Påskesongen startar kl. 19.30. Og som
vanleg serverer soknerådet kveldsmat til
slutt.
Tekst og foto: BGB
Søstrene Nora og Sigrid Bøe er solistar i
Haydn-messa.
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Side 11
STANGVIK
RINDAL
Stangvik - Todalen - Åsskard
Rindal sokn
Nye sokneråd i arbeid
De nye sokneråda er nå godt i gang med
arbeidet sitt. Det er mye å ta fatt i, og det
har vært flere samlinger med informasjon
og opplæring.
22. november arrangerte Møre bispedømme kurs for nye sokneråd på Tingvoll
for Indre Nordmøre prosti der temaet var
”Kva er og gjer eit sokneråd?”
1. desember innkalte trosopplæringsleder Elsa Jensvold og kirkeverge Ingeborg
Nordlund til lederforum for soknerådslederne i Rindal og Surnadal der temaet var
trosopplæring og gudstjenestereformen.
21. januar var det innføringskurs om
ny gudstjenesteordning for nyvalgte gudstjenesteutvalg på Tingvoll. Det kunne
du lese om på s.3 i forrige nummer av
Kyrkjebladet.
14. februar innkalte kirkeverge Ingeborg
Nordlund til felles fellesrådsmøte for Rindal
og Surnadal der temaer var forholdet stat
og kirke. Etterpå var det åpent møte om
temaet. Les mer om det i dette nummeret
av Kyrkjebladet.
16. februar arrangerte KA rådsopplæring
Påska i Stangvik
Med “Påskevandring” som overskrift
har Stangvik dei siste åra feira kveldsgudsteneste på palmesøndag - der tekster, tonar,
bevegelse og andre uttrykk har formidla
heile bibelforteljinga om vår største høgtid.
Slik også i år: Palmesøndag kl. 19.30!
Nytt av året er at gudstenesta første
påskedag blir i friluft – i skogkanten øvst i
Stangvika. Skulle veret slå seg vrangt, blir
samlinga derimot i kyrkja.
Korset – enkelt, men sterkt symbol i
påskevandringa.
Menighetskontoret 71 66 47 55
Telefaks 71 66 47 01
E-post kirkeverge: ingeborg.nordlund @rindal.kommune.no
Bildet: Rindal kirke
for fellesråd/menighetsråd i Kristiansund
for Ytre og Indre Nordmøre prosti.
2. – 4. mars var det temahelg med Kristin
Solli Schøien i Surnadal med samlinger for
stab, sokneråd og gudstjenesteutvalg der
temaet var gudstjenestearbeid. Se referat i
dette nummeret.
Innimellom dette har det vært flere
soknerådsmøter der det blir tatt tak i oppgaver og utfordringer etter hvert.
Visjoner for Møre bispedøme er «I
Kristus – nær livet. Rause fellesskap som
utfordrar til tru og teneste gjennom gudsteneste, kyrkjemusikk og kultur, misjon,
diakoni og trusopplæring.» Sokneråda
har ansvar for at dette skal fungere – en
spennende oppgave!
Kjellaug Foseide, soknerådsleder
Teilgaards Nattverden
Rasmus Teilgaard (1685-1754) frå
Stangvik var ein allsidig mann – m.a.
godseigar, kyrkjeeigar, tiendforpaktar
og kunstmålar. Rundt 1725 måla han
altartavla i Christiansunds Kirke. Den vart
i 1848 kjøpt og flytta til den da nybygde
Ålvundeid kyrkje. Der kan vi framleis
oppleve Teilgaard si tolking av Nattverden
på skjærtorsdag.
Foto: Bernt G. Bøe
Framtida for kyrkja
Forthald frå side 5:
Framtida til kyrkja skal no ut
på høyring, der folk har mulegheit til å koma med innspel. «Det
som skjer no, er avgjerande for
kva slags kyrkje vi skal få», sa
Frank Grimstad. Han var derfor
glad for at så mange hadde møtt
fram på møtet. Sjølv meinte han
at gi dei lokale menigheitene
no kan få større makt. «Vi kan
bruke denne anledninga til å
laga ei betre kyrkje- og den bør
vera lokalt forankra», sa han.
Bernt Venås advarte mot å
tru at alt vil fortsette som før
når lova blir endra. «Stat og
kyrkje skal skiljast. Det må vi
ta til etterretning. Vi kjem til å
forandre oss,» sa han. Venås tala
også varmt om folkekyrkja, som
han har fått meir og meir sansen
for med åra og vil behalde
også i framtida. «Kyrkja er ein
merkeleg symbiose mellom dei
som brukar den ofte og dei som
brukar den av og til», slo han
fast, og meinte kyrkja måtte vera
open for begge desse gruppene.
Han trudde også den kristne trua
er meir levande blant det norske
folk enn førsteinntrykket kan
tyde på. Fleire som tok ordet,
drog fram at det er til kyrkja folk
drar i krisesituasjonar.
kyrkja meir aktivt. «Det blir
inga kyrkje utan menigheit, og
det blir ikkje noka menigheit
utan at vi sluttar opp om kyrkja
også utanom dei gongene vi er
nødt til å gå dit», sa ho.
Lilly Gunn Nyheim presenterte forslag til målformulering
for Den norske kyrkja i framtida: «Gjennom effektiv og
profesjonell organisering skal
Den norske kyrkja legge til rette
for at kyrkja sin bodskap og
kyrkja sine tenester kan nå ut til
innbyggjarane.» Formuleringa
gjekk ikkje inn på forholdet
mellom konservative og liberale
innan kyrkja, noko som og vart
diskutert på møtet.
Fleire spurte om ei ikkjestatleg kyrkje og meir makt i
dei enkelte menigheitene ville
kunne gi «mørkemennene»
kontroll over kyrkja. Andre
trudde at meir demokrati berre
ville styrkje kyrkja. Sverre Hatle
var mellom dei som tok til orde
for eit slikt synspunkt. «Eg trur
ikkje engasjement er farleg for
kyrkja. Det som er farleg er at
alle er likesæle», meinte han.
Lilly Gunn Nyheim var blant
dei som tok for finansieringa
av kyrkja i framtida. Ho viste
til utlandet, der kyrkjer skaffar
Frank Grimstad håpa at vi i framtida framleis vil ha ei folkekyrkje
der verdiar som demokrati og frivilligheit står sentralt.
kommunane, eller om pengane
skal takast inn gjennom medlemskontingent og kyrkjeskatteller ein kombinasjon av fleire
løysingar. Alle som tok opp
spørsmålet om finansiering, såg
for seg statlege overføringar i
større eller mindre grad. Fleire
advarte mot løysingar som
kunne gjera at folk ikkje kunne
vera medlemmer av kyrkja på
grunn av dårleg økonomi.
Mange var opptatt av at
kyrkja skal vera levande og
diskuterte korleis det kan skje.
Kyrkja må brukast til meir enn
seremoniar, vart det sagt - til
dømes som arena for elevar ved
kulturskulen.
Vidare var fleire bekymra
over at mange unge opplever
det som vanskeleg å stå fram
med trua si. Mange såg det
som uheldig at dette var så
utbredt blant mulege framtidige
brukarar av kyrkja.
At mange brukar kyrkja
veldig sjeldan, vart tatt opp
av også andre. Fleire støtta til
tanken om ei folkekyrkje og
poengterte at kyrkja må vera der
når du har bruk for ho. Samtidig
som det var semje om at kyrkja
også i framtida bør vera ei folkekyrkje, meinte likevel fleire
det er eit problem at så mange
brukar ho så sjeldan. Lene
Gåsvatn var blant dei som
ønskte at folk kunne ha bruka
mesteparten av ressursane ved
bidrag frå medlemmene, til
dømes som kyrkjeskatt. Den
danske folkekyrkja er vesentleg finansiert slik. «Men eg
trur ikkje at vi i Surnadal og
Rindal er klare for medlemskontingent», konkluderte
ho. Ho meinte fellesråda må
bestemme om finansieringa sal
skje som rammeoverføringar
eller øremerka overføringar frå
staten, kanskje indirekte via
Alt i alt ga møtet klare signal
om kva som rører seg på grasrota i kyrkjespørsmål, og Frank
Grimstad fekk desse med seg tilbake til hovedstaden. Dei mange
innspela kan nok også vera gode
å ha med i vurderingane når den
lokale kyrkjeleiinga skal gi sin
uttale i høyringa.
Tekst/foto: Norunn Holten/
Trollheimsporten – Innlegget
er redigert
Kyrkjeblad for
Indre Nordmøre
Utgjevar:
SOKNERÅDA PÅ
INDRE NORDMØRE
Redaktør:
Einy Rendal Elgsæther
6645 Todalen
71 66 02 81
E-post: [email protected]
REDAKSJONSSekretær:
Ole Trygve Foseide
976 82 829
E-post: [email protected]
Bladpengar:
Frivillig kontingent
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre
Kontor Service A/S
Postboks 72
6630 Tingvoll
Bankgironr.: 4050 40 46232
Sats/REPRO/EKSP.:
Prosit Design og
Kommunikasjon as
71 66 50 80
E-post: [email protected]
6657 Rindal
Trykk:
Wennbergs Trykkeri AS
72 88 98 00
7075 Tiller
KYRKJEBLADET PÅ NETT:
http://www.rindal.kirken.no/
Sjå øvst til høgre på menylinja