Se brosjyre fra Opplæringskontoret

OTL HEDMARK
OPPLÆRINGSKONTORET FOR
TRANSPORT- OG LOGISTIKKFAG I HEDMARK BA
Hva er et Opplæringskontor?
Yrkesjåfør
Opplæringskontoret har som formål å utvikle faglig dyktighet,
forståelse og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn og derigjennom øke bransjens konkurranseevne og lønnsomhet.
I samsvar med ‘‘Kunnskapsløftet’’ skal kontoret etablere læreog lærlingeplasser i sine medlemsbedrifter, og i samarbeid med
disse sørge for at den enkelte får en tilfredsstillende bredde
og fordypning i faget.
Det tilbys 10-(12) ukers kurs for yrkessjåfører.
Her får lærlingen førerkort kl. C og CE eller D og DE, samt ADR-bevis
og truckførerbevis. Kurset starter når eleven er ferdig med VG2
Transport og logistikk. Elevene må ha førerkort kl. B før de starter
kurset. Opplæringskontoret dekker kurs for kranførerbevis hvis
lærlingen trenger det på sin læreplass.
Hvorfor ta inn en lærling?
Logistikklærlingen kan starte i bedrift rett etter endt fullføring av
VG2 Transport og Logistikk. Lærlingen skal da ha ADR-bevis,
truckførerbevis og annen relevant kompetanse.
Å ta inn en lærling er lønnsomt både for bedriften,
bransjen og samfunnet.
Bruk av lærlinger bidrar til å:
•sikre fremtiden til bransjen
•erverve, utvikle og videreføre nødvendig kunnskap
i bedriften
•øke seriøsitet, kvalitet, pålitelighet og gode holdninger
•være best mulig forberedt på fremtidens utfordringer
•skape rasjonelle og lønnsomme bedrifter
og arbeidsplasser
•kompetanse og kunnskap gir konkurransefortrinn
Vil du vite mer om lærlingeordningen?
Gå inn på www.hedmark.org, se Videregående opplæring Opplæring i bedrift - Lærlinger
Våre yrker/FAG
Logistikkoperatør
Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av varer, informasjon,
energi og systemer fra opprinnelsespunkt til sluttpunkt. Logistikkfaget tar lærlingen gjennom sikker og riktig godshåndtering,
aktuelle regelverk for godsbefordring, utstyr og metoder for lasting
og lossing av gods, kunnskap om fraktdokumenter, lagerstyringssystemer og omløpshastigheter, m.v.
Yrkessjåfør
I yrkessjåførfaget tilegner lærlingen seg kunnskap om
planlegging, gjennomføring og dokumentering av transportoppdrag. Han eller hun får gode tekniske og praktiske kunnskaper
om tunge transportkjøretøy, - blir kjent med nasjonale og
internasjonale transportdokumenter og gjennomføring av lasteog losseoperasjoner. Lærlingen får ADR-kompetanse, gode
kunnskaper om HMS og lærer om alle vanlige tekniske hjelpemidler
som brukes i bransjen.
Veien til fagbrev
Lærlingene går normalt 2 år i skole, - deretter to års praksis/læring
i bedrift. For våre fag har elevene vanligvis følgende bakgrunn:
VG2 – 1 år skole Fag: Transport og logistikk
VG1 – 1 år skole Fag: Service og samferdsel
Alt. godkjent kryssløp fra VG1 Teknisk Industriell Produksjon
Logistikkoperatør
Hvem kan bli medlem/MEDEIER I
OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTOG LOGISTIKKfag i hedmark (OTL)?
Alle bedrifter kan i utgangspunktet bli medlem. Fylkeskommunen
godkjenner nye bedrifter, etter at styret i OTL har godkjent dem.
Nye lærebedrifter må oppfylle følgende krav:
•kunne gi opplæring etter læreplanen i faget
•ha en faglig leder med lang og bred erfaring
•tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
•lage en intern opplæringsplan for lærlingen
•tegne arbeidsavtale med lærlingen
Enkelte bedrifter kan ikke dekke hele læreplanen. I de tilfeller hvor
det er nødvendig eller ønskelig, kan lærlingen hospitere en
periode i en av våre andre medlemsbedrifter.
Hvordan ta i mot en lærling?
Det er et stort ansvar å ta imot en lærling. Lærlingene er unge
og trenger god og riktig oppfølging i starten av sin yrkeskarriere.
Derfor er det viktig at man tar opplæring, veiledning og vurdering
seriøst.
Ønsker du råd og tips om ‘‘Lærling i bedrift’’, gå inn på
www.skolenettet.no/yrkesfag
Kurs for lærebedrifter
Hedmark fylkeskommune avholder gjennom året mange kurs i hele
fylket.
For fullstendig oversikt, se www.hedmark.org under
Videregående opplæring – Opplæring i bedrift – For bedrifter
- Kurs for lærebedrifter.
Lærlingelønn
•Avtales lokalt mellom lærlingen og den aktuelle lærebedrift
•Mange bedrifter/organisasjoner har egne lærlinge-
tariffer
•Normalt skal lærlingen ha tilnærmet en fagarbeiders
årslønn fordelt på de to årene han eller hun er i lære
•Opplæringskontoret er opptatt av at lærlingene ikke
skal være underbetalt, og ikke være billig arbeidskraft
for bedriftene
Opplæringsbok
OTL har vært med å utvikle opplæringsbøker som lærlingene
og bedriftene mottar. Her er læreplanen delt opp i detaljerte mål
som lærlingen skal ha kunnskap om. Her er også aktuelle lover
og forskrifter, samt andre nyttige ting.
OTL skal minst én gang hvert halvår ha evalueringssamtale
og gjennomgang av opplæringsboka med lærlingene
og lærebedriftene. Da skal faglig leder, lærling og OTL
gjennomgå og evaluere status for lærlingens faglige
og praktiske utvikling.
Avslutning av læreforholdet
Læreforholdet avsluttes når læretiden er over. Opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Den praktiske
delen av fagprøven avholdes i lærebedrift. Den teoretiske
prøven avholdes vanligvis som en egen nettprøve/netteksamen.
Yrkessjåførlærlingene må også avlegge en egen teoriprøve hos
Statens Vegvesen i henhold til Yrkessjåførdirektivet.
Når du skal bli enda bedre…
NAF Trafikksenter – Vålerbanen på Braskereidfoss i Våler i Solør har
instruktørene, bilene, banen og kursene som gjør deg til en bedre sjåfør.
NAF Trafikksenter er godkjent arrangør av alle obligatoriske kurs
for yrkessjåfører.
Les om oss og våre kurs på www.naf-trafikksenter.no
2435 Braskereidfoss
Tlf: +47 62 42 98 00 • Faks: +47 62 42 98 10
Mail: [email protected]
Vil du vite mer? Kontakt oss!
• www.jsnorge.no • NO-14363 • MA
Pb 194
2336 Stange
v/Aage Nordmann Nilsen
Telefon 900 14 427
e-post: [email protected] Hjemmeside: www.transportoglogistikk.no
Skolen tilbyr yrkesjåførkurs
for lærlinger og voksne
elever over 21 år med
inntak i januar og august.
FIAS utfører husholdnings- og næringsrenovasjonen
i 10 kommuner.
Vi utfører hoveddelen av transporten i egen regi,
og benytter forskjellige typer lastebiler og arbeidsmaskiner.
www.fias.no
Virkestransport Øst dekker ditt behov for
logistikk ut av skogen
Virkestransport Øst AS
Nortransport_185x55.pdf
1
06-05-2011
10:36:37
Opplæringskontoret for Yrkestransport i Hedmark
er en viktig samarbeidspartner for
Stål og Spes-55x185.qxd
22-06-06
17:58
Side 1
Svartbekkvegen 3, 2411 Elverum, Telefon: 62 43 55 20, Faks: 62 43 55 21
E-post: [email protected] www.vto.no
• www.jsnorge.no • NO-14381 • MHS
Opplæringskontoret for transport- og logistikkfag
i Hedmark BA (OTL)