Les pdf - Installatøren AS

p o ly - lo c k
eLås for hjemmetjenesten
EN STO R MENGD E NØKLER ER I
O M LØ P I DAGENS H ELSETJ ENESTE,
TJEN E STEN E R OFTE TID KR EV END E,
KO ST B AR OG H A R STOR E
S I K KER H ETSU TFOR D R INGER
hjemmetjenesten bruker ca 6% av sin tid på
til brukerens bolig og dermed vil verdifulle minutter bli
henting og levering av nøkler, i områder med lange
spart om brukeren trenger umiddelbar hjelp.
distanser så mye som 15%. Det betyr at 30 til 60
minutter blir brukt på dette pr. tjenestemottager pr. dag!
fysiske nøkler blir ofte mistet eller kopiert, noe som
er kostbart og går ut over brukerens sikkerhet. Dette
med eLås har tjenestegiver alltid tilgang til brukerens
kan unngås med digital nøkkelhåndtering. eLås-
bolig når de trenger det. Tilgang kan gis, eller fjernes
systemet vil automatisk loggføre informasjon om tid-
umiddelbart, slik blir hjemmetjenesten daglig spart for
spunkter for tjenesteyteres ankomst og avreise, og gi
mange mil på veien. Samtidig frig jøres mye tid - tid
bruker og pårørende full oversikt over hvem som har
som hjemmehjelpen nå kan bruke sammen med bruk-
kommet og gått.
eren. Ambulansepersonell kan få umiddelbar tilgang
+47 40 00 21 22
Installatøren Gruppen kan hjelpe deg med montering
[email protected]
installatoren.as
poly-lock
sentral
mobilapplikasjon
lås
eLås for smarttelefon (Android og iPhone)
Enkel montering på innsiden uten varige inngrep
Komplett løsning for hjemmetjenesten
administrasjon
Bluetooth 2.1 eller 4.0 Low Energy
Fjernbetjening uten smarttelefon (beboere, ansatte)
Sikker administrasjon av elektroniske nøkler
mobilnett
smarttelefon
Logging av alle besøk og tilganger
Felles administrasjon i Dignio Prevent med
Poly-Lock
server
• Mobil trygghetsalarm
• Medisinske målinger
• Sensorer
bluetooth
• Medisinering
• Smarthus
database
elektroniske
nøkler
slik fungerer poly-lock systemet
UniqKeyID (e-key)